METODOLOGIE din 29 decembrie 2023privind organizarea taberelor studențești
EMITENT
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 bis din 9 ianuarie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 21.107 din 29 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2024.
   +  Titlul I NORME privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanțelor de vară și de iarnă, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în instituțiile de învățamânt superior de stat  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Cadrul legal pentru organizarea taberelor studențești este reprezentat de:1. Legea tinerilor nr.350/2006,cu modificările și completările ulterioare;2. Hotărârea Guvernului nr.22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare;3. Hotărârea Guvernului nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniul activității de tineret,cu modificările și completările ulterioare;4. Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, modificată de Hotărârea Guvernului nr.621/2018;5. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 2(1) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse denumit în continuare MFTES, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei", denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanțelor studențești, organizează tabere care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.(2) Taberele studențești sunt organizate în cel puțin 10 (zece) serii pe parcursul vacanțelor de vară, cu posibilitatea organizării a 2 (două) serii pe parcursul vacanțelor de iarnă. Fiecare serie cuprinde 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile;(3) CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă cu respectarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;(4) Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești, legal constituite, din centrele universitare arondate și a studenților reprezentanți în Consiliile de Administrație ale CCS/CCSS Tei;(5) Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind organizarea taberelor studențești și a anunțului privind consultările cu cel puțin 7 zile înaintea de desfășurarea acestora, la loc vizibil și pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei.  +  Articolul 3(1) Studenții beneficiază de locuri gratuite (cazare și masă) în tabere, în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat.(2) De la aplicarea criteriilor anterior menționate, sunt exceptate cazurile sociale.  +  Capitolul II Beneficiarii taberelor studențești  +  Articolul 4(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) dinLegea tinerilor nr.350/2006,cu modificările și completările ulterioare;(2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.(3) Studenții care se află în an terminal pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.  +  Articolul 5(1) Categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:a) cazuri sociale - studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 20222023, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a);c) studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural - artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, cel târziu cu 7 zile înaintea începerii primei serii de tabără;d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, vor fi postate pe site-urile federațiile studențești, cel târziu cu 7 zile înaintea începerii primei serii de tabără;e) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit.a) nu se ocupă, acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit.b);f) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. b) și c) nu se ocupă, după aplicarea art.5 alin. (1), lit. e), acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit. d).(2) Numărul de locuri în tabere este condiționat de prevederile bugetare și sunt alocate procentual astfel:a) pentru studenții prevăzuți la alin.(1) lit.a) și b), sunt alocate 80 % din locuri;b) pentru studenții prevăzuți la alin. (1) lit.c), sunt alocate 10% din locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără;c) pentru studenții prevăzuți la alin.(1) lit.d), sunt alocate 10% din locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.  +  Capitolul III Modul de repartizare a locurilor în taberele studențești pe instituții de învățământ superior de stat  +  Articolul 6 MFTES prin structura de specialitate pe domeniul tineret, repartizează locurile de tabără pe universități, proporțional cu numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, conform Anexei nr.1.  +  Articolul 7 MFTES prin structura de specialitate pe domeniul tineret, repartizează locurile instituțiilor de învățământ superior de stat pentru fiecare CCS și pentru CCSS Tei în funcție de numărul de studenți înmatriculați la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar curent, conform Anexei nr.2.  +  Articolul 8 Repartizarea numărului de locuri de tabără în cadrul instituției de învățământ superior se face de către universitate, pe facultăți, proporțional cu numărul de studenți înscriși la forma de învățământ cu frecvență.  +  Capitolul IV Modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat  +  Articolul 9 Structura de specialitate pe domeniul tineret din cadrul MFTES transmite CCS/CCSS Tei, iar acestea transmit universităților numărul de locuri de tabără aferent prevăzut în Anexele nr.1 și 2, împreună cu documentația necesară, respectiv borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești prevăzut în Anexa nr. 3 și cererea individuală prevăzută în Anexa nr.4.  +  Articolul 10 Universitățile vor transmite către fiecare facultate din cadrul lor numărul de locuri care îi revine, acest număr fiind stabilit ca raport între numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe fiecare facultate și numărul total de studenți ai universității.  +  Articolul 11 Universitățile vor transmite prezenta metodologie și documentația aferentă, facultăților, iar acestea au obligația de a le afișa la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, în termenul stabilit de către MFTES. Studenții vor fi informați despre desfășurarea taberelor studențești prin orice mijloace de comunicare, precum platforme media, rețele sociale, sms, e-mail, etc.  +  Articolul 12 Decanatul facultăților are obligația să informeze oficial secretariatele proprii în legătură cu etapele procedurii de acordare a locurilor în tabără, în care acestea sunt implicate direct.  +  Articolul 13(1) Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc în tabără, prin una dintre următoarele modalități:a) completarea și depunerea cererii tip (Anexa nr.4), direct la secretariatele facultăților;b) transmiterea cererii tip prin e-mail sau prin fax, pe adresa sau numărul de telefon afișate de avizierul facultăților.(2) Cererile semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative care atestă situația rezultatelor deosebite obținute la învățătură, implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății;(3) Cererile tip vor fi puse la dispoziția studenților la secretariatele facultăților și pe site- urile acestora.(4) În cazul studenților cu dizabilități, aceștia vor putea solicita în cererea tip să fie însoțiți în tabără de persoana desemnată ca asistent personal de comisia medicală, în limita locurilor alocate universității.  +  Articolul 14 Cererile tip depuse de către studenți vor fi completate cu informațiile aferente fiecărui student, semnate și ștampilate de către secretariatul facultății.  +  Articolul 15(1) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, Secretariatul Facultății:a) va întocmi lista cu studenții care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit.a);b) va întocmi lista cu studenții care se încadrează la art.5, alin. (1) lit.b);c) va întocmi lista cu ceilalți studenți care au depus cereri și care nu se încadrează la lit.a) sau lit.b);(2) Lista întocmită cu studenții care se încadrează la art. 5 alin.(1) lit.b) va fi ordonată după criteriul mediei obținute în anul precedent de școlarizare, respectiv media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I, precum și după activitățile extracurriculare în ponderea stabilită de facultăți.(3) În cazul studenților cu valoare identică a mediilor obținute, departajarea se va face pe baza criteriilor stabilite de universități, publicate pe site-ul universității înainte de depunerea cererilor pentru ocuparea locurilor în tabere;(4) Secretariatul facultății va întocmi, de asemenea, câte o listă de rezervă pentru fiecare categorie de studenți conform alin.(1) lit.a) și b);(5) Secretariatul facultății va afișa listele mai sus menționate atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu.  +  Articolul 16 Facultățile vor desemna comisii de selecție a studenților beneficiari, formate din decan/prodecan sau alte persoane desemnate de aceștia, exclusiv studenți și un reprezentant al organizațiilor studențești legal constituite la nivelul facultății sau universității.  +  Articolul 17 Cu cel puțin 2 zile înainte de termenul stabilit pentru întrunirea comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au obligația să afișeze atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu un anunț care să conțină data, ora și locația de întâlnire a comisiilor, dar și componența nominală a acestora. Comisiile se pot întâlni și în format on-line.  +  Articolul 18(1) Comisia va analiza listele întocmite de secretariatele facultății și cererile depuse de studenți și va întocmi un proces verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești și studenții din listele de rezervă.(2) Procesul verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești va conține următoarele:a) Denumirea facultății și a universității cu adresa completă;b) Numele și prenumele beneficiarilor de tabere;c) CNP, serie și nr C.I./Pașaport, telefon, e-mail;d) Punctajul fiecărui beneficiar, în ordine descrescătoare în funcție de media obținută în anul precedent de școlarizare respectiv media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I, precum și după activitățile extracurriculare în ponderea stabilită de Facultăți;e) Componența comisiei: nume, prenume, reprezentare.(3) Se va respecta legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 19 Comisia va semna procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, îl va transmite secretariatului facultății, iar acesta îl va ștampila și afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul facultății.  +  Articolul 20(1) După afișarea rezultatelor, în termen de 72 de ore, la secretariatele facultăților se pot primi contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără.(2) Contestațiile se pot transmite prin două modalități:a) personal, la secretariatele facultăților;b) în format electronic, pe adresa de e-mail, publicată de facultate odată cu Metodologia.  +  Articolul 21Facultățile vor întruni comisiile de soluționare a contestațiilor, ai căror membri vor fi alte persoane față de cei din comisiile de selecție, dar respectând criteriile de reprezentare de la art.16. Comisiile se pot întâlni și în format on-line/mixt.  +  Articolul 22 După soluționarea contestațiilor se vor întocmi listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără și listele finale cu studenții aflați pe listele de rezervă. Acestea vor fi afișate la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al fiecărei instituții de învățământ superior.  +  Articolul 23 Universitățile vor primi, o adresă din partea CCS/CCSS Tei, unde a fost repartizată, conform Anexei nr.2, care va conține informații exacte despre: denumirea locației, adresa completă, persoana de legătură din cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) și numărul de locuri alocat.  +  Articolul 24 Universitatea va repartiza facultăților, conform art.10, locurile de tabără, locațiile și perioadele de desfășurare a taberelor.  +  Articolul 25(1) Comisiile de selecție de la nivelul facultăților, constituite conform art.16, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale. Întâlnirea cu studenții se poate realiza și în format on-line.(2) În funcție de numărul de locuri care a fost alocat fiecărei facultăți, în ordinea listelor finale, studenții selectați pot alege una dintre locațiile disponibile.(3) La întâlnirea organizată conform alin.(1) studenții vor avea asupra lor atât carnetul de student/ legitimația de student, vizate la zi, sau adeverință de student, cât și C.I./pașaport (original și copie, copiile vor fi atașate diagramelor de cazare).(4) În cazul întâlnirii on-line, studenții vor transmite documentele de la alin. (3) în copie prin e-mail, la adresa comunicată de către comisie.  +  Articolul 26(1) Dacă din motive obiective, unul sau mai mulți studenți refuză sau nu mai doresc să beneficieze de locul/locurile de tabără sau nu se ocupă locurile alocate facultăților, respectiv CCS/CCSS Tei, repartizarea locurilor de tabără se va realiza conform alin. (2) - (4).(2) În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiași criteriu în conformitate cu lista de rezerve stabilită conform art.22. În cazul în care la nivelul universității sau la nivelul fiecărei facultăți nu sunt suficiente cereri din partea studenților proveniți din medii defavorizate, locurile rămase libere se vor redistribui proporțional în cadrul aceleiași facultăți pentru studenții din lista de rezerve.(3) În cazul studenților beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor deosebite obținute la învățătură:a) dacă nu sunt suficienți studenți integraliști, repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și mai departe, se redistribuie în cadrul universității;b) dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui proporțional în cadrul celorlalte facultăți;c) în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase între facultăți nu se ocupă toate, universitatea le va raporta CCS/CCSS Tei unde a fost arondată și se vor distribui universităților ce au ocupat toate locurile de tabără distribuite.d) în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase conform literei c), rămân locuri neocupate, CCS/CCSS Tei le va raporta MFTES, iar acestea vor fi distribuite la nivel național, universităților care nu au acoperit toate solicitările primite din partea studenților(4) În cazul studenților din CCS/CCSS Tei repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și, mai departe, se redistribuie proporțional în cadrul altor CCS/CCSS Tei, reprezentanții studenților din consiliile de administrație ale acestora, fiind implicați în mod direct în organizarea întregului proces;(5) În situația în care locurile neocupate nu se distribuie conform alin. (2)-(4), acestea se vor redistribui federațiilor studențești, legal constituite.  +  Articolul 27 La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de locuri de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari și declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Modelul de borderou face parte din documentația transmisă de structura de specialitate pe domeniul tineret și va conține următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I./pașaport, CNP, localitate, denumire locație, serie (perioada), telefon, semnătura studentului, conform Anexei nr. 3. În cazul întâlnirii on-line cu studenții, se vor completa în borderou, datele transmise prin e-mail de către studenți la adresa de e-mail a facultății.  +  Articolul 28Facultățile vor afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, listele de studenți beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare.  +  Articolul 29Facultățile vor transmite către universități, următoarele documente:a) Procesele verbale, întocmite conform art.18, semnate de membrii comisiei și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;b) Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art.22, semnate și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;c) Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art.27, semnate și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină.d) Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnate de beneficiarii locurilor de tabără.  +  Articolul 30Facultățile vor întocmi documentele prevăzute la art.29 în 3 exemplare originale, 1 exemplar va rămâne la secretariatul facultății, 2 exemplare originale vor fi transmise către secretariatul universității.  +  Articolul 31(1) Universitățile vor centraliza borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art.27.(2) Universitățile vor transmite către CCS/CCSS Tei, repartizat conform art.7, câte un exemplar original pentru următoarele documente:a) Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art.22, semnate și stampilate de secretariatul facultății, avizate prin ștampilare, pe fiecare pagină, de către Universitate;b) Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art.27, semnate și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;c) Centralizarea borderourilor cu studenții beneficiari, întocmite conform art.27, semnate și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină, întocmită cu următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I./pașaport, CNP, declarația GDPR, nr.de telefon, e-mail, localitate, denumire locație, serie (perioada), semnate și stampilate de către universitate pe fiecare pagină;d) Procesele verbale, întocmite conform art.18, semnate de membrii comisiei și stampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;e) Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnate de beneficiarii locurilor de tabără  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 32(1) Anual MFTES va stabili perioadele cu privire la informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari.(2) Perioadele menționate la alin.(1) vor fi transmise către CCS/CCSS Tei și Universități cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea primei serii de tabără;(3) Universitățile, CCS/CCSS Tei au obligația de a informa studenții asupra următoarelor:a) Cazarea în tabere se face doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de către Universități/ CCS/CCSS Tei/Federațiile Studențești în conformitate cu art.31, începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără și maximum ora 14:00 în cea de-a doua zi de tabără; În acest caz CCS/CCSS Tei organizatoare va achita serviciile de cazare și masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;b) Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, fără o justificare motivată transmisă universității cu minimum 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, atrage anularea locului și pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs și în anul următor;c) Studenții vor fi cazați numai dacă au asupra lor C.I./pașaport și carnetul de student/legitimația de student vizate la zi, sau adeverință de student și dacă figurează pe borderoul transmis de universități (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără;d) Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un student beneficiar renunță la locul de tabără, serviciile de cazare și masă, nu vor fi achitate de CCS/CCSS Tei organizatoare.(4) CCS/CCS Tei au obligația să transmită către universitățile repartizate, listele cu studenții care nu s-au prezentat, fără o justificare motivată și care nu vor beneficia de locuri în tabără în anul următor.(5) Facultățile au obligația de a afișa lista studenților neeligibili, conform lit.b), la data demarării procedurilor de înscriere.  +  Titlul II NORME privind specificațiile tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 33 MFTES prin structura de specialitate pe domeniul tineret, organizează prin CCS/CCSS Tei, taberele studențești, în cel puțin 10 (zece) serii pe parcursul vacanțelor de vară, cu posibilitatea organizării a 2 (două) serii pe parcursul vacanțelor de iarnă, care cuprind 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile. Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcție de numărul de studenți alocat pe universități, precum și de arondarea universităților pe CCS/ CCSS Tei.  +  Articolul 34 CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Alegerea locațiilor pentru taberele studențești se va face la munte, la mare și în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.(2) Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești legal constituite, din centrele universitare arondate și a studenților reprezentanți în Consiliile de Administrație ale CCS/CCSS Tei;(3) Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind desfășurarea taberelor studențești și a anunțului privind desfășurarea consultării, cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei. În urma consultării se va întocmi un Proces verbal, semnat și ștampilat de către toate organizațiile studențești prezente, ce va fi înregistrat și păstrat în arhiva CCS/CCSS Tei. Procesul verbal întocmit în urma consultărilor va fi postat pe site-ul CCS/CCSS Tei în maximum 48 de ore de la organizare.(4) În cadrul procesului de consultare, se va stabili și numărul maxim de studenți ce vor fi cazați în aceeași cameră, acesta neputând depăși numărul de 3.  +  Capitolul II Specificațiile tehnice privind serviciile de cazare  +  Articolul 36(1) Cazarea studenților se va face în unitățile clasificate conform legislației și standardelor naționale, acceptându-se unități de cazare clasificate cu cel puțin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a minimum 100 lei/zi/student.(2) Unitățile de cazare vor respecta condițiile prevăzute de:a) Hotărârea Guvernului nr.237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată;b) Hotărârea Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 535/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul Autorității Naționale pentru Turism nr.65/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37(1) În procesul de achiziție a serviciilor de cazare se vor respecta întocmai următoarele condiții minime:a) Asigurarea unui număr de maximum 3 studenți în cameră (numărul maxim de studenți în camera va fi stabilit în urma consultării cu organizațiile studențești), și a unei dotări minime a camerei: 2 sau 3 paturi, dulap, masă, scaune, cuier etc. (în formularul de ofertă se va prezenta structura unității de cazare cu camere și numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu "fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii din unitate", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism; Fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;b) Asigurarea spațiilor de cazare împotriva furturilor;c) Instalațiile sanitare și electrice în stare perfectă de funcționare;d) Asigurarea curățeniei în camere și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;e) Schimbarea lenjeriei și a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;f) Asigurarea apei calde și reci pe tot parcursul seriei.g) Asigurarea accesului în spațiile de cazare și masă a persoanelor cu dizabilități prin intermediul unor dotări specifice (rampă de acces, etc.)(2) Nerespectarea acestor criterii, constatată de către membrii Comandamentului de Tabără sau în urma controlului MFTES atrage după sine neplata serviciilor de cazare aferente spațiilor respective.(3) În situația în care vreuna dintre condițiile minime specificate în (1) nu sunt respectate, comandamentul de tabără are obligația ca împreună cu operatorul economic să ofere o altă cameră de cazare care să întrunească toate condițiile precizate mai sus. Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine neplata serviciilor de cazare aferente spațiilor respective. În cazul în care vor fi sesizări repetate cu privire la nerespectarea condițiilor minime privind serviciile de cazare, confirmate de comandamentul de tabără, operatorul economic va fi sancționat prin interzicerea participării la programul de tabere studențești în următorul an(4) Înaintea realizării procesului de selecție al locațiilor pentru programul de tabere studențești, CCS/CCSS Tei împreună cu un reprezentant din partea federațiilor studențești pot realiza un control al serviciilor oferite de către operatorii economici.  +  Capitolul III Specificațiile tehnice privind serviciile de masă  +  Articolul 38 Locația în care se va servi masa va fi situată la o distanță de maximum 300 m de spațiul de cazare.  +  Articolul 39(1) Masa servită va fi în valoare de 52 lei/zi/student;(2) Nu se pot achiziționa băuturi alcoolice și tutun din suma alocată pentru masă.  +  Articolul 40 În procesul de achiziție a serviciilor de masă se vor respecta întocmai următoarele condiții minime:a) Locația unde se va servi masa va avea cel puțin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu "fișa privind clasificarea unității de alimentație", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism;b) Studenții beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalți turiști în ceea ce privește atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată, cât și de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentată în ofertă;c) Oferta de meniu prezentată va conține obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă plată/minerală;d) Asigurarea locurilor în sala de mese, astfel încât să nu existe timp de așteptare pentru ocuparea unui loc la masă;e) Tarifele practicate în locațiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantumul sumei de 52 lei.f) La începutul fiecărei serii, se va stabili împreună cu comandamentul de tabără un meniu fix pentru fiecare zi, care să cuprindă și preparate pentru persoane cu alimentație specială.  +  Articolul 41(1) Ofertantul va prezenta pentru fiecare produs din oferta de meniu prețurile cu TVA^ inclus, precum și gramajul fiecărui preparat.(2) În situația în care condițiile minime privind serviciile de masă nu sunt respectate pe parcursul desfășurării programului de tabere studențești sau operatorul economic nu asigură servirea a trei mese pe zi, conținând felurile de mâncare în mai multe variante și oferind inclusiv preparate pentru persoanele cu alimentație specială, în cuantumul sumei de 52 de lei, în urma constatării de către comandamentul de tabără, serviciile de masă nu vor fi achitate pentru seria de tabără vizată. În cazul în care în există sesizări repetate cu privire la nerespectarea condițiilor minime privind serviciile de masă, confirmate de către comandamentul de tabără, operatorul economic va fi sancționat prin interzicerea participării la programul de tabere studențești în următorul an.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 42 După achiziționarea serviciilor de cazare și masă CCS/CCSS Tei vor transmite către structura de specialitate pe domeniul tineret din cadrul MFTES copii ale contractelor de prestări servicii semnate cu mențiunea conform cu originalul, adresele locațiilor contractate, numărul de locuri, numărul de serii, diagrama de cazare, persoana de legătură și datele de contact ale acesteia. Adresele locațiilor vor fi transmise prin email la adresa stabilită de MFTES, înaintea plecării în tabără a primei serii de studenți.  +  Articolul 43 Acestea vor fi monitorizate de către structura de specialitate pe domeniul tineret din cadrul MFTES.  +  Articolul 44 CCS/CCSS Tei vor transmite către universitățile arondate conform Anexei nr.2, adrese care vor conține informații exacte despre: denumirea locației, adresa completă, persoana de legătură, seriile (perioadele de desfășurare), numărul de locuri.  +  Titlul III REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 45 Prezentul titlu stabilește modul de funcționare și de administrare a taberelor organizate de către MFTES prin structura de specialitate pe domeniul tineret, prin CCS/CCSS Tei pentru studenții din învățământul superior de stat.  +  Capitolul II Conducerea taberei  +  Articolul 46 Conducerea taberei este asigurată de Directorul de tabără, delegat de către CCS/CCSS Tei. Acesta reprezintă beneficiarul în relația cu operatorul economic. Directorul de tabără colaborează și se consultă cu comandamentul studențesc în toate problemele și aspectele seriei de tabără.  +  Articolul 47 Directorul de tabără are următoarele atribuții:a) Coordonează întreaga activitate din seria de tabără în care este numit Director de tabără, prin delegarea acestuia de către CCS/CCSS Tei organizatoare;b) La plecarea în tabără trebuie să dețină următoarele documente: borderourile transmise de la universități (în original), în conformitate cu art.31, contractul de prestări servicii, delegația din partea CCS/CCSS Tei, dar și tipizatele necesare bunei desfășurări a taberei;c) Asigură recepția spațiilor de cazare și masă, precum și a spațiilor comune, pe bază de proces-verbal, încheiat cu reprezentantul prestatorului de servicii, în prima zi a seriei de tabără;d) La sosirea în tabără va comunica Structurii de specialitate pe domeniul tineret prin e-mail, date privind locul unde este cazat și numărul de telefon la care poate fi găsit;e) Anunță Structura de specialitate pe domeniul tineret asupra eventualelor probleme pe care le-a sesizat în urma întocmirii procesului verbal de recepție a serviciilor (conform literei c);f) Formează Comandamentul de Tabără, care este compus din:– Directorul de tabără din cadrul CCS/CCSS Tei (director, director adjunct, referent, consilier, inspector, contabil);– 2 (doi) reprezentanți ai studenților din organizațiile studențești, legal constituite, membre ale federațiilor naționale studențești, studenți desemnați de acestea, anunțați oficial de Structura de specialitate pe domeniul tineret, cu minimum 3 zile înainte de începerea fiecărei serii de tabără.g) Anunță Directorul CCS/CCSS Tei pe care o reprezintă atât despre cazurile de abateri grave de la normele de conduită ale participanților la tabere, cât și de nerespectarea de către prestator a condițiilor impuse de prezenta Metodologie;h) Vizează decontul și factura, pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, întocmit la sfârșitul seriei de tabără;i) La întoarcerea din tabără prezintă Directorului CCS/CCSS Tei, Raportul de Activitate din care să rezulte modul de organizare și desfășurare a serviciilor de cazare și masă, care au avut loc în tabără în perioada respectivă, precum și eventualele probleme apărute, cu măsurile ce au fost adoptate. Acesta va fi transmis și către Structura de specialitate pe domeniul tineret în maximum 72 ore de la terminarea seriei de tabără. Raportul de Activitate va fi obligatoriu contrasemnat de către membrii Comandamentului de Tabără constituit conform lit.f);j) Predă în termen de 48 de ore la CCS/CCSS Tei - Serviciul Contabilitate, dosarul de decont.  +  Articolul 48(1) Comandamentul de Tabără este format în prima zi de tabără de către Directorul de tabără, are componența prevăzută la art. 47, lit.f) și are următoarele atribuții:a) Asigură, împreună cu reprezentantul operatorului economic, cazarea studenților pe baza borderourilor transmise de către universități (Anexa nr.3) și remiterea către aceștia a bonurilor de masă sau a cartelelor valorice.b) Asigură instruirea studenților beneficiari privitor la Regulamentul de Tabără (Anexa nr.8) și modul de folosire a bonurilor de masă sau a cartelelor valorice;c) Se asigură că toți participanții la seria de tabără semnează ''Regulamentul de Tabără";d) Întocmește documentația necesară privind dosarul de decont;e) Analizează și rezolvă orice situație semnalată de către studenții beneficiari;f) În momentul cazării, responsabilii de comandament beneficiază de aceleași drepturi ca și studenții beneficiari de locuri în tabără;g) Comandamentul de Tabără trebuie să asigure un program de permanență la unitatea de cazare, de asemenea să afișeze la loc vizibil informații cu privire la datele de contact ale acestora, deciziile comandamentului de tabără, camera la care pot fi găsiți;h) La propunerea studenților beneficiari ai locurilor de tabără, comandamentul de tabără organizează în spațiile puse la dispoziție prin contract, de către prestator, activități cu caracter cultural-sportiv.i) La începutul fiecărei serii, va stabili împreună cu operatorul economic, un meniu fix pentru fiecare zi, care să cuprindă și preparate pentru persoane cu alimentație specială, în cuantum de 52 lei/zi.(2) Taberele studențești pot fi monitorizate de către Structura de specialitate pe domeniul tineret. Reprezentantul Structurii de specialitate pe domeniul tineret desemnat de conducerea MFTES pentru monitorizarea seriei de tabără studențească, contrasemnează raportul de activitate.  +  Capitolul III Organizarea activității în taberele studențești  +  Articolul 49 Primirea studenților în tabără se face începând cu prima zi a fiecărei serii de tabără pe baza borderourilor transmise de către universități în original, începând cu ora 14:00.  +  Articolul 50 Pentru cazare, studentul se prezintă la comandamentul taberei cu C.I./pașaport și carnet de student sau legitimație de transport, vizate la zi.  +  Articolul 51(1) La cazare se vor reține datele din documentele de identitate în vederea înregistrării în cartea de imobil, se va face copie a C.I./pașaportului, se vor transmite informațiile despre modalitatea de servire a mesei și cheile de la camerele unde urmează să fie cazați studenții.(2) Se va respecta legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 52 Studenții vor fi cazați numai dacă au asupra lor C.I./pașaport și carnetul de student, doar dacă figurează pe borderoul transmis de universități (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.  +  Articolul 53(1) Dacă un student dorește să părăsească tabăra, acesta va preda cheia de la cameră, iar persoana responsabilă de bunurile locației va verifica dacă în camera în care este cazat studentul respectiv există toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosință, iar camera este în starea în care a primit-o.(2) Dacă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de orice natură, directorul de tabără va acționa împreună cu reprezentantul prestatorului de servicii pentru recuperarea sumelor aferente obiectelor care lipsesc sau care sunt distruse, de la studenții cazați în camera respectivă. Controlul se face atât în timpul sejurului, cât și la plecarea studenților din tabără.  +  Articolul 54 În spațiile taberei este interzisă cazarea persoanelor care nu figurează în borderourile transmise de către Universități/ CCS/CCSS Tei/ Federațiile Studențești.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 55 În cadrul taberelor organizate în condițiile prezentei metodologii, se vor afișa în locuri vizibile, următoarele informații:a) Regulamentul de Tabără (Anexa nr.8);b) Locul în care pot fi găsiți Directorul de tabără și membrii Comandamentului de Tabără, precum și numerele de telefon ale acestora;c) Locul unde se poate primi asistență medicală;d) Programul de masă, meniul și lista de prețuri;e) Alte materiale informative.  +  Articolul 56 Persoanele implicate în organizarea taberelor studențești vor duce la îndeplinire prevederile prezentului titlu. În cazul în care se constată abateri de la Regulament, conducerea MFTES poate impune sancționarea persoanelor vinovate pentru abaterile constatate și remedierea problemelor apărute în urma acestora.  +  Articolul 57 Prevederile prezentului titlu sunt valabile pe toată perioada desfășurării taberelor studențești.  +  Titlul IV NORME privind procedura de decont în cadrul taberelor studențești  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 58 După încheierea fiecărei serii de tabără, în maximum 48 ore, CCS/CCSS Tei vor demara procedurile de decont.  +  Capitolul II Documentele necesare pentru decont  +  Articolul 59 La sfârșitul fiecărei serii de tabără delegatul CCS/CCSS Tei, în calitatea de director de tabără - coordonator și membru al Comandamentului de Tabără, împreună cu ceilalți membri ai Comandamentului de Tabără va întocmi un dosar ce va conține următoarele documente în original:a) Diagrama de cazare (Anexa nr.5);b) Pontaj de masă (Anexa nr.6);c) Lista de participanți cu semnăturile studenților beneficiari, care va coincide cu borderourile transmise de universități, în original către CCS/CCSS Tei (Anexa nr.7); Lista de participanți se va întocmi după ce fiecare participant a completat declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (Anexa nr.7.1).d) Raport de activitate întocmit de Comandamentul de Tabără, care să reflecte condițiile de cazare și masă. După caz, trebuie prezentate în raport și eventualele solicitări, reclamații sau opinii ale studenților beneficiari;e) Proces verbal de recepție a serviciilor de cazare și masă;f) Factura emisă pentru serviciile de cazare și masă, prestate conform Contractului de prestări servicii încheiat în urma achiziției de servicii între CCS/CCSS Tei și prestator. Factura va avea următoarele specificații:1. Barem masă/zi x nr. persoane x nr. zile = total masă;2. Barem cazare/zi x nr. persoane x nr. zile = total cazare; total factură  +  Articolul 60 Pentru buna desfășurare a procedurii de decont se va folosi modelul de documentație atașat la prezenta Metodologie, care nu va putea fi modificat.  +  Articolul 61 CCS/CCSS Tei vor transmite Structurii de specialitate pe domeniul tineret până la data de 05 a lunii respective, necesarul de finanțare pentru decontarea taberelor studențești, specificându-se suma necesară, numărul de studenți beneficiari, perioada, seria și locația conform dosarului de decont complet, în conformitate cu art. 59.  +  Articolul 62 După centralizarea necesarului de finanțare, transmis de către CCS/CCSS Tei, structura de specialitate pe domeniul tineret va transmite Direcției Economic și Administrativ din cadrul MFTES, centralizarea lunară până la data de 10 a fiecărei luni, pentru necesarul de finanțare, iar Direcția Economic și Administrativ va efectua transferul fondurilor necesare, conform legislației în vigoare, urmând ca respectiv, CCS/CCSS Tei să efectueze plățile către prestatorii de servicii, pe baza documentelor justificative în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 63 Toate documentele aferente organizării taberelor studențești vor fi păstrate la sediile CCS/CCSS Tei, în original, pentru verificarea ulterioară.  +  Articolul 64 Reprezentanții CCS/CCSS Tei împreună cu membrii Comandamentului de Tabără și prestatorul de servicii își asumă întreaga responsabilitate privind întocmirea și corectitudinea documentelor transmise către MFTES - Structura de specialitate pe domeniul tineret, în vederea decontării.  +  Articolul 65Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI
  AI TABERELOR STUDENȚEȘTI
  Nr. crtCentrul Universitar/UniversitateaTotal studentilicentă, masterat, doctoratProcent(%)Locuri aferente în tabere
   +  Anexa nr. 2 la metodologie
  REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI AI
  TABERELOR STUDENȚEȘTI
  PE CCS/CCSS Tei
  Nr. crt.CCS/CCSS TeiCentrul Universitar/UniversitateaLocuri aferente în tabereLocuri aferente CCS/CCSS Tei, inclusive comandamente studențestiLocuri aferente federațiilor studențești inclusive comandamentele studențeștiBugete tabere CCS/CCSS Tei
  Total:
  Total locuri aferente studenți
  Total locuri aferente CCS/CCSS Tei
  Total locuri aferente federații studențești
  TOTAL
  TOTAL BUGET
   +  Anexa nr. 3 la metodologie
  Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești
  Universitatea ………………………………….Seria (perioada) ..........................
  Localitatea ..........................
  Denumirea locației ........................
  Nr. crtNume și prenumeAnul de studiuFacultateaSeria și numărul CI/BI/ PașaportLocalitateaCodul numeric personalTelefonSemnătura studentului
  Precizări:1. Borderoul va fi completat de către Secretariatul Universității în baza proceselor verbale întocmite la nivelul Facultăților.2. Se vor utiliza borderouri separate pentru fiecare serie, și locație, care vor conține în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, semnate și stampilate de către Universitate. Universitate .......... Stampila Universității .......... Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 4 la metodologie Număr de înregistrare .......... Facultatea .......... Nr ..... din ../../....
  CERERE INDIVIDUALĂ
  pentru ocuparea unui loc în cadrul
  taberelor studențești organizate de MFTES - STRUCTURA
  DE SPECIALITATE PE DOMENIUL TINERET prin CCS/CCSS Tei,
  în perioada vacanțelor de vară sau de iarnă
  Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informațiile complete sau prescurtate-unde este cazul)
  Nume
  Prenume
  Tel. personal ................................................Email .......................................
  Localitatea ......................................Județ ............................................
  Seria și număr CI/BI/Pasaport..............................Cod numeric personal ..............................
  Facultatea .........................................................................Universitatea ...................................................................Anul de studiu ..........
  Student (ă) [ ] Masterand (ă) [ ] Doctorand (ă) [ ] Caz social [ ]Orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial *[ ]Persoană cu dizabilități ce necesită prezența unui asistent personal: da [ ] nu [ ]Se va completa cu X căsuța corespunzătoare fiecărui solicitant.Media: .................................. Confirmare din partea Secretariatului Facultății …………………………..Performanțele în activitatea depusă în cadru organizat la c artistice, științifice sau sportive *,în cadrul universității........................................................................................................................................................................................................................................*Se anexează la prezenta fișă documente doveditoare
  Semnătură solicitant .......... Data completării ../../.... Notă: Informațiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5 la metodologie
  DIAGRAMA DE CAZARE
  Tabere studențești anul ........... Seria .......... Unitatea prestatoare de servicii ............. Localitate ............
  Nr. crt.Nr. camereiNumele și prenumele participantuluiTarif/ziNr. de zileValoarea serviciului
  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei și a membrilor din comandament Ștampila CCS/CCSS Tei Unitatea prestatoare de servicii Semnătura și ștampila
   +  Anexa nr. 6 la metodologie
  PONTAJ DE MASĂ
  Tabere studențești ............. Seria ............. Unitatea prestatoare de servicii ............. Localitate .............
  Nr.crt.Nume și prenumeZiua 1Ziua 2Ziua 3Ziua 4Ziua 5Semnătura
  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei și a membrilor din comandament Stampila CCS/CCSS Tei Unitatea prestatoare de servicii Semnătura și ștampila
   +  Anexa nr. 7 la metodologie
  LISTA DE PARTICIPANȚI
  Unitatea prestatoareSeria (perioada) .....................................
  Director de tabără .....................Localitatea ..............................................
  Denumirea locației ................................
  Nr.crt.Nume și prenumeAnul de studiuUniversitatea/facultateaSemnătura studentului
  Precizări:1. Se vor utiliza liste de participanți separate pentru fiecare serie și locație, care vor conține în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, a reprezentantului CCS/CCSS Tei desemnat (Directorul de tabără), celorlalți membri ai Comandamentului de Tabără precum și ștampila și semnătura prestatorului.2. Completarea listei de participanți se realizează la nivelul Comandamentului de TabărăComponența Comandamentului de Tabără
  1.Nume și prenume.....................2.Nume și prenume.....................3.Nume și prenume.....................
  Reprezentare.............................Reprezentare.............................Reprezentare............................
  Semnătura.................................Semnătura.................................Semnătura.................................
  Unitatea prestatoare ............. Stampila Unității ............. Semnătura .............
   +  Anexa nr. 7.1 la metodologie
  DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND
  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Subsemnatul/Subsemnata ............. domiciliat/ă în ............. născut/ă la data de ............. identificat/ă prin CNP ............., e-mail ............., telefon ............., Serie și număr Carnet de student/nr. legitimație/nr. adeverință ............., declar prin prezenta:1. Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MFTES/CCS/CCSS Tei pentru participarea mea la tabăra ............. și decontarea cheltuielilor aferente.2. Că sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații strict legate de tabăra3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le dețin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul. Mi s-a adus la cunoștință despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către ............. pentru decontarea taberei ............. la MFTES/CCS/CCSS Tei, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util. Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către MFTES/CCS/ CCSS Tei. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atât timp cât prevede legislația în vigoare cu privire la decontarea taberelor. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Data: Semnătura participant:
   +  Anexa nr. 8 la metodologie
  REGULAMENT DE TABĂRĂ
  Acest regulament vizează confortul și siguranța participanților la taberele studențești .I. Codul de etică - stabilește normele obligatorii de conduită profesională pentru persoanele care lucrează cu studenții/tinerii, în mod profesionist.1. Valori și principii:1.1. - imparțialitate și obiectivitate;1.2. - responsabilitate morală, socială și profesională;1.3. - integritate morală și profesională;1.4. - atitudine decentă și echilibrată;1.5. - incluziune și încurajarea diversității.2. Norme de conduită:2.1. - supravegherea pe parcursul activităților desfășurate;2.2. - ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale;2.3. - combaterea oricăror forme de abuz;2.4. - asigurarea egalității de șanse.II. Măsuri igienico - sanitare și de securitate personală:1) Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);2) Păstrarea curățeniei în spațiile de cazare și împrejurimile acestora;3) Folosirea corectă și civilizată a grupurilor sanitare;4) Respectarea orelor de masă și seriilor de masă;5) În sala de mese se va purta o ținută decentă;6) Respectarea programului de odihnă și activitate al centrului de agrement, afișat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 - 07.00);7) Respectarea igienei individuale;8) Evitarea deținerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunoștința cadrelor medicale.9) Scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri, etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop și doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate și salvamarii permit acest lucru;10) Expedițiile montane, cățărări, drumeții, etc., se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice și doar sub îndrumarea unor instructori specializați (salvamontiști).III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale1) La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul pentru remedierea situațiilor respective;2) Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;3) Este interzisă introducerea în spațiile de cazare a persoanelor străine de grup;IV. Măsuri P.S.I.1) Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;2) Este interzis să se umble la instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță, precum și folosirea unor instalații improvizate;3) Orice defecțiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului.V. Măsuri generale1) Se va întocmi și afișa obligatoriu inventarul spațiilor de cazare și se va întocmi proces- verbal de predare - primire între gestionarul/administratorul taberei;2) Păstrarea bunurilor din dotarea locației în condiții bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);3) Păstrarea în condiții bune a încăperilor;4) Este interzisă scoaterea veselei și a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafurilor, păturilor din camere;5) Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovați sau dacă aceștia nu sunt depistați, de la întregul grup;6) Respectarea programului de masă și odihnă;7) Sesizarea de urgență a conducerii taberei și a poliției despre dispariția unei persoane din grup, precum și a unor bunuri din camere;8) Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariția acestora;9) Se va evita orice altercație între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia;VI. Sancțiuni Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament duce la următoarele sancțiuni pentru beneficiari:1) atenționarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme și/sau a altor prevederi legale;2) sesizarea organelor abilitate;3) în cazul abaterilor grave excluderea directă din tabără.VII. Dispoziții Finale Prezentul "REGULAMENT DE TABĂRĂ" se afișează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spațiilor de cazare, avizier, etc.), în fiecare tabără, se aduce la cunoștința tuturor participanților la tabere, de luare la cunoștință printr-un proces verbal de instruire conform tabelului de mai jos. Data: (Se va completa în prima zi de sejur) ...........
  PROCES -VERBAL AM FOST INSTRUIT ȘI AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ
  "REGULAMENTUL DE TABĂRĂ"
  CU OBLIGAȚIA DE A-L RESPECTA ÎNTOCMAI
  Nr. crt.Numele și prenumeleSemnătura
  Administrator sau reprezentant al prestatorului (Numele și prenumele și ștampila ) ------
  -----