ORDIN nr. 21.107 din 29 decembrie 2023pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești
EMITENT
  • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2024    Având în vedere:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (2) lit. d) pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniul activității de tineret, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției politici și activități pentru tineret și studenți nr. 1.828 din 28.12.2023,în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare,ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea taberelor studențești, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală tineret va comunica prezentul ordin direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozițiile Ordinului ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.349/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 mai 2023.
    Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
    Natalia-Elena Intotero
    București, 29 decembrie 2023.Nr. 21.107.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind organizarea taberelor studențești