HOTĂRÂRE nr. 535 din 18 mai 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului declaraţia standardizată dată pe propria răspundere, însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosinţă."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. (2) În cazul încetării activităţii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare şi să restituie certificatul de clasificare şi fişa/fişele anexă/anexe în original, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului."3. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afişeze la recepţie sau în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini de internet informaţii reale cu privire la denumirea şi tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate."4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici proprietari şi/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligaţia să asigure funcţionarea acestora în perioada sezonului turistic estival, respectiv 1 mai-30 septembrie a fiecărui an, şi să presteze servicii turistice conforme tipului de structură de primire turistică şi categoriei stabilite prin certificatul de clasificare."5. La articolul 9, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţia în care nu sunt respectate obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b)........................................................................ (4) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică şi categorie de clasificare pentru structura în cauză......................................................................... (6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să: a) desfăşoare activităţi turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză; b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective."6. La articolul 10, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operatorul economic poate desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenţei de turism şi/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului........................................................................................ (5) Este interzisă desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici fără a deţine licenţă de turism şi/sau anexa la aceasta."7. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursare a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziţionate."8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licenţe de turism, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. (2) În cazul încetării activităţii agenţiei de turism şi/sau a reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia, operatorul economic în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta şi să restituie licenţa de turism şi anexa în original, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului."9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În scopul protecţiei turiştilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism au următoarele obligaţii: a) să afişeze în incinta agenţiei de turism şi a reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia copia licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta, precum şi numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti; b) să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursare a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziţionate, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet; c) să păstreze în permanenţă în sediul agenţiei de turism şi al reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia originalul licenţei de turism şi/sau al anexei la aceasta; d) să prezinte informaţii reale în materialele de promovare, în oferte şi pe propriile pagini de internet cu privire la serviciile şi pachetele de servicii turistice oferite; e) să utilizeze numai autocare clasificate şi ghizi de turism atestaţi."10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Este interzisă ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase. (4) Agenţiile de turism au obligaţia de a presta servicii turistice conform tipului de activitate înscrisă în licenţa de turism, respectiv turoperatoare sau detailistă."11. La articolul 14, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Licenţa de turism şi anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în următoarele situaţii: a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare; b) transmiterea de către titular a licenţei şi/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic. (2) Titularul unei licenţe de turism retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu mai poate desfăşura activitate de turism prin agenţia de turism şi/sau prin sediile secundare/reprezentanţele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii. (3) În perioada în care licenţa de turism este retrasă se interzic: a) desfăşurarea activităţilor specifice agenţiilor de turism: b) încasarea de venituri din exploatarea agenţiei de turism. (4) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activităţii printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenţei de turism şi/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului. (5) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta, conform prevederilor alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licenţe de turism şi/sau a unei noi anexe la aceasta."12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Constituie contravenţii următoarele fapte: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate; b) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice având certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare; c) nerespectarea prevederilor art. 5 şi 12; d) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării; e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi art. 13 alin. (2) lit. d); f) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare; g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenţiei de turism după retragerea certificatului de clasificare/a licenţei de turism; h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c); i) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercită atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri; j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. ( 2); k) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5); l) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6); m) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licenţei de turism sau a anexei la aceasta; n) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4); o) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi art. 14 alin. (5); p) nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta; q) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 13 alin. (2) lit. a)-c); r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase; s) utilizarea de autocare neclasificate sau ghizi turistici neatestaţi."13. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. f), g), h), i), k) şi m), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. b) şi l), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; d) faptele prevăzute la lit. o) şi r), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. j), după cum urmează: amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 mai a fiecărui an, amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 15 iunie a fiecărui an şi de la 40.000 lei la 50.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează după data de 1 iulie a fiecărui an şi până la sfârşitul sezonului estival; f) faptele prevăzute la lit. c) şi s), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; g) faptele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei; h) faptele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei; i) faptele prevăzute la lit. n), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; j) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei; k) faptele prevăzute la lit. q), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei."14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) şi i)-s); b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. h) şi i); c) personalul desemnat din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul finanţelor publice pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. g)."  +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 mai 2011.Nr. 535.----