LEGE nr. 22 din 14 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 14 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera n^3) se introduce o nouă literă, litera n^4), cu următorul cuprins:n^4) nomad digital - străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor;2. La articolul 49 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) nomazilor digitali care doresc să călătorească și să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obțină venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activitățile desfășurate printr-o companie înregistrată de aceștia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:(i) dispun de mijloace de întreținere obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;-(ii) desfășoară activitățile din care obțin venituri, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor;3. La articolul 49, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Străinilor din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) și g) le poate fi acordată viza dacă:4. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Străinilor din categoria prevăzută la alin. (1) lit. f^1) li se acordă viza, după caz, dacă:a) prezintă, în original, alături de traducere autentificată în limba română, contractul de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanță, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, sau dovada administrării la distanță și prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor a unei companii înregistrate de cel puțin trei ani la data solicitării vizei de acesta în afara României;b) prezintă un document în original, alături de traducere autentificată în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deține, prin care să fie prezentate toate datele de identificare și de contact ale companiei, precum și domeniul de activitate al acesteia, participarea străinului în companie și informații privind reprezentanții legali ai companiei;c) prezintă o scrisoare de intenție, în original, alături de traducere autentificată în limba română, prin care străinul detaliază scopul deplasării în România și activitățile pe care intenționează să le desfășoare pe teritoriul României;d) prezintă, în original, un document apostilat sau supralegalizat, după caz, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de instituția de specialitate a administrației publice centrale sau locale competente, de la locul de rezidență fiscală, prin care să fie atestat faptul că, la data solicitării vizei, străinul angajat sau, după caz, compania pe care o deține are achitate la zi impozitele, taxele și alte contribuții obligatorii, precum și că nu este înregistrat cu acte și fapte care au sau au avut ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală;e) prezintă rezervarea unui bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde, documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport și dovada itinerariului, în cazul conducătorilor auto;f) prezintă dovada asigurării medicale pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României și cu acoperire în cuantum de cel puțin 30.000 euro;g) prezintă dovada mijloacelor de întreținere obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;h) prezintă dovada asigurării condițiilor de cazare;i) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, apostilat sau supralegalizat, după caz, și tradus în formă autentică, în limba română, eliberat de autoritățile din țara de origine și, dacă este cazul, din statul în care străinul este rezident legal și în care obține venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activități desfășurate printr-o companie înregistrată de acesta în afara României, prin care să se facă dovada că nu există înregistrări ale unor fapte de natură penală; j) prezintă autorităților române competente alte documente doveditoare pe care acestea le solicită, în mod adițional față de cele prevăzute la lit. a)-i).5. La articolul 69 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) nomazii digitali - cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) prezintă, în original, însoțit de traducere autentificată, în limba română, contractul de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distanță, prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, sau dovada deținerii de cel puțin trei ani anterior datei solicitării vizei a unei companii înregistrate de acesta în afara României, pe care o administrează la distanță prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor;(ii) prezintă un document în original, alături de traducere autentificată, în limba română, eliberat de compania înregistrată în afara României cu care are încheiat un contract de muncă ori de compania înregistrată în afara României pe care străinul o deține, prin care să fie prezentate toate datele de identificare și de contact ale companiei, domeniul de activitate al acesteia, calitatea străinului în cadrul companiei, precum și informații privind reprezentanții legali ai companiei.6. La articolul 69, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La acordarea sau prelungirea dreptului de ședere temporară, străinii prevăzuți la alin. (1) lit. c), e), f) și g) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere, cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de ședere, cei prevăzuți la alin. (1) lit. d), în cuantum de cel puțin 500 euro lunar, proveniți din activitatea desfășurată în calitate de administrator, iar cei prevăzuți la alin. (1) lit. i) trebuie să facă dovada realizării unui venit de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de ședere.7. La articolul 69, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prima prelungire a dreptului de ședere temporară pentru străinii prevăzuți la alin. (1) lit. i) se acordă pentru o perioadă de 6 luni. Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplinește în continuare condițiile prevăzute la alin. (3) și prezintă o adeverință de venit eliberată de organul fiscal competent.8. La articolul 107, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) În permisul de ședere temporară acordat nomadului digital se înscrie mențiunea «nomad digital  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 14 ianuarie 2022.Nr. 22.----