DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 (*actualizat*)pentru naţionalizarea unor imobile(actualizat pînă la data de 31 decembrie 1955*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 20 aprilie 1950. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 31 decembrie 1955, cu modificările şi completările aduse de DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955.  +  Articolul 1Pentru întărirea şi dezvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R;Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului marei burghezii şi a exploatatorilor care deţin un mare număr de imobile;Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare;Se naţionalizeaza imobilele prevăzute în listele anexe, înregistrate la Cancelaria Consiliului de Miniştri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integrantă din prezentul decret şi la a căror alcătuire s-a ţinut seama de următoarele criterii:1. Imobilele cladite care aparţin foştilor industriasi, foştilor mosieri, foştilor bancheri, foştilor mari comercianţi şi celorlalte elemente ale marei burghezii.2. Imobilele cladite care sînt deţinute de exploatatorii de locuinţe.3. Hotelurile cu întreg inventarul lor.4. Imobilele în construcţie, cladite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum şi materialele de construcţie aferente oriunde s-ar afla depozitate.5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a războiului, cladite în scop de exploatare şi ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstructia lor.  +  Articolul 2Nu intră în prevederile decretului de faţă şi nu pot fi naţionalizate imobilele clădite proprietatea muncitorilor şi a pensionarilor proveniţi din muncitori, precum şi a funcţionarilor, micilor meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi a celorlalţi pensionari provenite din muncă.Dispoziţiile alineatului precedent îşi au aplicaţiunea de la data de 19 aprilie 1950.Nu pot fi naţionalizate imobilele construite ulterior datei de 19 aprilie 1950.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.  +  Articolul 3Imobilele naţionalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri ale întregului popor, fără nici o despăgubire şi libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel.  +  Articolul 4Prin imobile în sensul prezentului decret se înţeleg atît terenul cu construcţiunile, cît şi instalaţiile aferente, cu întreg utilajul existent pentru întreţinerea imobilului.  +  Articolul 5Imobilele proprietatea soţului, sotiei sau copiilor minori se considera ca aparţinînd unui singur proprietar în ce priveşte aplicaţiunea prezentului decret.  +  Articolul 6Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie în toate drepturile foştilor proprietari.Locatarii cu orice titlu ai imobilelor naţionalizate, inclusiv foştii proprietari care locuiesc în aceste imobile, devin din momentul naţionalizarii, chiriaşii Statului.  +  Articolul 7Imobilele naţionalizate prin efectul prezentului decret trec în administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla.  +  Articolul 8Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica şi cu confiscarea averii, cei care vor vătăma, distruge sau înstrăina, prin orice mijloace, bunuri sau instalaţiuni supuse naţionalizarii, precum şi cei care vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezentul decret.  +  Articolul 9Infracţiunile la prezentul decret se constata, se urmăresc şi se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sancţionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 10Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor îngriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, să fie înscrise în formele prevăzute de lege.  +  Articolul 11În baza criteriilor stabilite în art. 1 pct. 1 - 5 inclusiv şi art. 2, Consiliul de Miniştri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe prevăzute în art. 1 alineatul 4 din prezentul decret.Consiliul de Miniştri poate hotărî scoaterea de sub naţionalizare a oricăror imobile sau apartamente.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.  +  Articolul 11^1Pentru cazul de restituire a imobilelor preluate în baza Decretului nr. 92/1950- fie că sînt prevăzute în listele anexe la Decretul nr. 92/1950, fie că au fost preluate prin procese-verbale întocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare, - se va ţine seama de următoarele norme: a) Restituirea imobilelor se face în termen de cel mult 45 zile de la data cînd s-a dispus scoaterea lor de sub naţionalizare. b) Proprietarul reintră în exercitarea drepturilor sale asupra imobilului restituit, pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire.Imobilul se restituie în starea în care se află, fără nici un alt drept pentru proprietar sau altă persoană, la despăgubiri sau de altă natură în legătură cu imobilul, de la data cînd el a fost luat şi pînă în momentul restituirii, decât în cazurile şi limitele prevăzute în cuprinsul acestui decret.Chiriile cum şi alte venituri ale imobilului restituit atît cele încasate cât şi cele datorate pînă în ziua restituirii imobilului, au fost şi sînt în drept a le încasa unităţile care au avut în administrare imobilul.Chiriile restante datorate de către proprietarii care au folosit personal imobilul sau apartamentul ce i se restituie, se anulează.De asemenea proprietarul imobilului sau apartamentului ce i se restituie, nu va fi obligat la plata impozitelor şi primelor de asigurare ADAS pe timpul anterior restituirii imobilului. c) Toate îmbunătăţirile aduse imobilului ce se restituie fie prin investiţii ori reparaţii capitale care nu depăşesc 20 % din valoarea imobilului avută la data preluării, rămîn câştigate proprietarului.În cazul cînd unui imobil ce urmează a fi restituit i s-au făcut investiţii ori reparaţii capitale în valoare de peste 20% faţă de valoarea avută la data preluării, se poate, fie să i se restituie proprietarului imobilul respectiv şi în acest caz proprietarul este obligat să acopere valoarea ce depăşeşte procentul de 20%, mai sus menţionat, fie să i se dea în schimb proprietarului în cauză o altă locuinţă în proprietate, necesară nevoilor sale şi ale familiei sale.În lipsa unei locuinţe care să fie dată în schimb, se va atribui celui îndreptăţit, în proprietate, terenul precum şi materialele şi sumele necesare pentru construirea unei locuinţe de egală valoare.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în situaţia cînd imobilul ce urmează a fi restituit, a fost demolat pentru necesităţi urbanistice ori interese de stat, precum şi în cazul în care imobilul a fost trecut în proprietatea unei unităţi cooperatiste sau unei organizaţii obşteşti.Nu au drept la despăgubiri proprietarii imobilelor ce urmează a fi restituite şi care imobile au fost demolate ca insalubre, sau distruse din cauza unor calamităţi naturale (cutremur, incendii, deplasări de terenuri, inundaţii, etc.). d) În cazul în care proprietarul sau reprezentantul său nu se prezintă în comitetul executiv al sfatului popular respectiv pentru preluarea imobilului, în termen de un an de la data comunicării în scris ce s-a făcut de către comitetul executiv al sfatului popular, imobilul rămîne în proprietatea statului. e) Persoana căreia i se restituie unul sau mai multe imobile sau apartamente, în condiţiile prezentului decret, nu se consideră fost proprietar de imobil naţionalizat, chiar dacă după restituire, alte imobile sau apartamente ce i-au aparţinut vor rămîne în proprietatea statului, în urma aplicării art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 lit. d din prezentul decret. f) Toate formalităţile pentru transcrierea sau intabularea imobilelor restituite sau primite în schimb sînt scutite de orice taxe.-----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.  +  Articolul 11^2Modalitatea şi condiţiunile pentru aplicarea art. 11 alineatul 2 şi art. 11^1 din prezentul decret, se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.-----------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din DECRETUL nr. 524 din 31 decembrie 1955, publicat în COLECŢIA din 31 decembrie 1955.  +  Articolul 12Prezentul decret intră în vigoare pe data publicării lui.Dat în Bucureşti la 19 Aprilie 1950.------------------------─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. de Numele şi prenumele proprietarului şi adresa imobilului ordine al naţionalizat proprietarilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     A   1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena Nr. 3.   2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian Nr. 38.   3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucureşti, str. Comana Nr. 1.   4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian Nr. 131.   5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan Nr. 84   6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii Nr. 6.   7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Nestor Nr.      21.   8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Vasilescu Nr.      13.   9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul. Gh. Coşbuc 60.  10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Chenadie P. 24  11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Concordiei nr. 3,      str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37,      Manastirii 1.  12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 43.  13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 124.  14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu nr. 55  15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului nr. 73, 71.  16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lamaitei nr. 18, str.      Selari 30.  17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Marasescu 13, str.      Vigilentei 1.  18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 44.  19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu, nr.      86; 55.  20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 14; 16.  21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Herescu 12.  22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Obedenaru 9, str.      Olimpului 72.  23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 8, str. Borzeşti      7.  24. Asoc. foştilor acţionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucureşti, str.      Pitar Mos 19.  25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 44.  26. Aldea Sandu Joiţa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 76.  27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 60,      Int. P-ta Cooncordiei 1.  28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 20, str.      Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11.  29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Într. Păun Popescu      1.  30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 9, Predeal,      str. Brătianu 9.  31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 49.  32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Titulescu 3A.  33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A.  34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Maior Alexandru      Câmpeanu 6.  35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 96 şi str.      Dr. Varnali 7.  36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 21-23.  37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrigani 4, Alexandru      36b.  38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galaţi, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rareş      18, str. Gh. Ghica.  39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Fleva 21.  40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii, 84 şi Calea      Moşilor 50.  41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Nifor 4 şi 1.  42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 86.  43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu, 15.      Târgovişte, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile      Roaita, str. Mihai Viteazu 62.  44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu, 8.  45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 40.  46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Horei 16; str. Cuza Voda      28.  47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda, 45 A.  48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbuchin 68,      Piaţa Butculescu 7.  49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Câmpeanu 50.  50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucureşti, str. Inisori 8 şi 14.  51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Avrig, 18.  52. Alexandrescu Mihai şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor, 57 şi      str. Pop de Băseşti 65.  53. Arsu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 484 A şi Dorobanţi 94.  54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 33.  55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pompiliu Eliade, 2;      str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 şi B-dul 6 Martie 38.  56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 358, str. Buzesti      13.  57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Iulia Haşdeu 1, str.      Episcopiei 2,  58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 7, str.      Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36.  59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu      2.  60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 167.  61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristescu 16.  62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29.  63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 137.  64. Albinescu Alex. şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. Panduri 37.  65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucureşti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral      Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2.  66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucureşti, str. Anastase Panu 11.  67. Angelescu Anton şi Dumitra, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac      33.  68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tăut 77.  69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ion Sulea (Dudeşti-Cioplea)      171-173.  70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Suceava nr. 10. str.      Stoian Militaru 78.  71. Aprohamian Anic şi Sahag, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Vitan 108 bis,      str. Dudeşti 86.  72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan      63.  73. Angelescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 18.  74. Anan Eugen şi Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ilie 2 fost      11.  75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Georgescu 19.  76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 48.  77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Suvorov 10,      sos. Pantelimon 132.  78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 26, 24, 22 str.      Mavrogheni 15.  79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 270, str.      Orzari 67.  80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucureşti, Muzeul str. Zambacian 23.  81. Armasescu C-ţin şi Silvia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 22.  82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen.      Magheru 43, Bordea, nr. 6.  83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 42.  84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 14, str.      Titus 15.  85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent      27.  86. Angelescu I. şi Smaranda, 7 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 18,      20.  87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 12A.  88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 20.  89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Antim 14, 16, 18,      str. Cazarmei 4.  90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece 17.  91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia      58.  92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 65.  93. Aretina Ion şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 102.  94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 37.  95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 36.  96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 84, str.      Norilor 22.  97. Asnas Solomon şi Evelina, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 92.  98. Assael Ladislau şi Rozalia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 2.  99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Alexe 2, 11, str.      G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel şi Tiberiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 162, 164,      str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele şi Atena, 5 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte      21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarului 10 A. 110. Alexandrescu Aurel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 38. 111. Anastasiu Ion, Ecaterina, Stela Vasilescu, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea      Mantuleasa 4, str. Avram Iancu 30. 112. Adamoiu Aurel şi Arglaia, 13 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 32,      str. Scarlatescu 38, str. Flamanda 109. 113. Abramovici Sabina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 85, str.      Justiţiei 41. 114. Arghir Preda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 40. 115. Albinescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 159, 135,      str. Av. Zorileanu 6. 116. Anastasescu Gh. 4 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 14. 117. Auslaender Mozes, 4 apartamente, Constanta, str. N. Titulescu 28. 118. Antoniu Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 112, str. Blanari      11. 119. Albinescu Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Sanatescu 13. Oraşul      Griviţa str. 9 Mai 4. 120. Andreescu Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Cocorascu 35. 121. Asoc. Doamnelor Rom. Furnica, 4 apartamente, str. Cuţitul de Argint 20. 122. Aslan Sergiu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 10. 123. Anghelescu Dumitru şi Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian      40. 124. Ahlesche Maier Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 30. 125. Adelstein Edi şi Cela Protopopescu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea      Rahovei 210. 126. Alimanescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti str. Cernat 19. 127. Anastasiade Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bucovina 29. 128. Anastase Eusefina, 16 apartamente, Bucureşti, str. Occident 45. 129. Alexandru Andrei, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 174. 130. Alexandrescu Dan, 2 apartamente, str. Stirbei Voda 17, str. Av. Paul      Urechescu 14. 131. Atanasiu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti str. Gh. Bariţiu 38, Brăila,      str. N. Sassu 10. 132. Arion Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 32, str. Ana      Ipătescu 16 A. 133. Antonescu Maria, Elena, 18 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 23. 134. Asfadurian Asfashin şi Suren, 7 apartamente, Bucureşti Calea Griviţei 147. 135. Antal M. S. şi R., 3 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 45. 136. Alex. Tase şi Rucsand, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 81. 137. Abrudan Vasile şi Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ocolului 8. 138. Alexandrescu Grigore şi Matei şi Nitulescu Aurelia, 20 apartamente,      Bucureşti, Calea Şerban Voda 71-73, str. 30 Decembrie 17. 139. Anastasiu Vanghele, 22 apartamente, Bucureşti, str. Luncsoara 9, str.      Pantelimon 2 bis. 140. Anghel Mihai şi Maria, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 176. 141. Adolf Fried, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 42. 142. A.G.I.R., 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 8. 143. Antoniu V. Iancu, 22 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Vlahuţa 28, str.      13 Decembrie 4. 144. Arnet Emanuel, 18 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 16 A, str.      Vasile Lascar 6. 145. Alexiu Gh. şi Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumitrache Banu 57. 146. Agatstein David, 5 apartamente, Bucureşti, T. Masarik 9. Piatra Neamţ,      str. Lascar Catargiu 94. 147. Aheret Robert, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 46. 148. Andrei G. Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Munteanu 8, str. Gr.      Alexandrescu 20. 149. Atanasiu C. Elena, 11 apartamente, Brăila, str. Victoriei 51, 54, 60. 150. Alticonian Avram, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 123. 151. Andreescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, b-dul 1 Mai 47, str. Eduard      Grand 4. 152. Atanasiu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 192. 153. Adidjelin Aganii, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 26. 154. Atanasiu Alexandru, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 136, str.      Maica Domnului 13 A. 155. Alimanisteanu Mari, 6 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 43-45, str.      Dumbrava Roşie 10. 156. Avramescu Olimpia, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 169, str. Jules      Michelet 23. Tg. Jiu, str. Eroilor 32. 157. Agostino Deatto, 9 apartamente, Bucureşti, com. Băneasa, str. Negru Voda      46, str. Apolodor 11. 158. Apostol Sp. şi C., 9 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 176. 159. Atanasiu Ion şi Lucia, 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa generalissimul      Stalin 2. 160. Asociaţia Ştiinţifică a Tehnicienilor din R.P.R. 10 apartamente,      Bucureşti, Calea Victoriei 118. 161. Alexandru Nanci, 33 apartamente, Bucureşti, str. Spiru Haret 17. 162. Augustiade Tache Stologan Ivone, 7 apartamente, Bucureşti, str. Biserica      Ene 8. 163. Axenia Giovani, 33 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 80, B-dul A. I.      Cuza 99, str. Petru Rareş 32. 164. Albu Bucur, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 181, Răşinari, str.      Sibiu 502. 165. Academia R. P. R. Uzufructara Elvira Vladescu, 23 apartamente, Bucureşti,      Calea Dudeşti 71, 63, 61, str. Cpt. Petre Carp 3 166. Asoc. proprietarii blocului Coltei, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ion      Ghika 3, B-dul 1848 6. 167. Antoniu George, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 102. 168. Azarian Sirai şi Marig Azarian, Takuhi şi Onig, 9 apartamente, Bucureşti,      Calea Griviţei 114. 169. Antonescu Ion şi Pop Elena, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sion 1. 170. Artinian Antonie, 15 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 65. 171. Apostol Al. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Xenopol 15, str. Columb      2. 172. Antonescu Ana, 10 apartamente, Bucureşti, str. Viting 5. 173. Anton Popescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 7, str. 13      Decembrie 1918 9. 174. Angheluta D. Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 150. 175. Abele Iacob, 12 apartamente, Bucureşti, str. Col. Papazoglu 46. 176. Anton Iosil suc. Antonica Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti      78, 80. 177. Angeli Alexandru succes. Angeli Ecaterina, 4 apartamente, Galaţi, str. Dr.      Heinrich N. 22-24, str. Traian 25 B, Predeal, str. Valea Rasinoasei. 178. Andronic Dumitru şi Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Schitul      Magureanu 48 179. Ardeleanu p., 6 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 126. 180. Anca V. Elsa, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 57, Buşteni, Prahova      str. Cap. Musat 3. 181. Atanasiu Minora Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 15. 182. Aronovici M. Etilde, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 13 A. 183. Alexandrescu Angela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cernica 6. 184. Antoniadis Eftimia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 6, str. Popa      Petre 43, Topolavat (Colentina) 6. 185. Ing. Alexandrescu uzuf. Alexandrescu Lucretia, 6 apartamente, Bucureşti,      str. Ana Ipătescu 9. Sinaia, B-dul Lenin 63. 186. Atanasiu P. şi M. Pitis, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sarmisegetuza 3. 187. Avram Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 444, Calea Griviţei      colt cu Caşin. 188. Alexandrache Paul, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9,      Dorobanţi 49. 189. Albu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, Gh. Constantinide 7. 190. Aramescu Elena şi C. M. Armescu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian      46. 191. Acinkion Iordana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 17. 192. Andreescu Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eduard Grand 4. 193. Alexandru Cipu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 73. 194. Alecse S. Alecse, 4 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 16. 195. Azimioara St. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 10. 196. Anca Emanoil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 21, str. Biserica Amzei      27. 197. Andrei M. Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 6.      Craiova, str. N. Bălcescu 13. 198. Anghel Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita 85. 199. Anastase I. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. C. Porumbescu 10, Calea      13 Septembrie 182, B-dul Dinicu Golescu 22, Gral Angelescu 97. Giurgiu,      Sos. Bucureşti 27. Alexandria, str. Kogălniceanu 129. Campu Lung, str.      Negru Voda 186. 200. Atanasiu F. Minerva, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 4. 201. Attas Josef, 23 apartamente, Bucureşti, B-dul 6 Martie 44. 202. Autier Luois, 33 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 11, str.      Dimitrie Racoviţa 10 A, str. Alba 9, str G-ral Florescu 13. 203. Antoniade Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zoe 12, str. Tirana 3. 204. Most. def. Adlersbray, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 38-40. 205. Anastasiu Paraschiva, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 3. 206. Anastasiu P. A. Lucretia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 5. 207. Andries C. Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 244. 208. Albulescu Margareta D. şi F., 10 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 16      A, str. Dorobanţi 89, 91 209. Most. Anghel, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 30, 32. 210. Atanasiu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 51. 211. Anghel M. Ioan, 13 apartamente, Bucureşti, B-dul Muncii 60, 62, str.      Căţelu 2. 212. Agopian Manug, 16 apartamente, Bucureşti, str. Smeului 8, Calea Moşilor      248. 213. Amico Maria, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Nic. Bălcescu 24, str.      Luterana 21. 214. Abramovici A. David, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 68, 81,      108. 215. Avner Iacob, 11 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 57 A, str. Mitita      Constantinescu 13. 216. Andreescu Traian, 16 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu 6, str.      Virgil Plesoianu 114, str. Stefanescu Tei 14. 217. Altenliu Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Petre Creţu 64. 218. Avramescu Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Cocorescu 80. 219. Alexandrescu A. şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Marcel Andreescu      2B, B-dul Ilie Pintilie 50 A. 220. Arachelian G. Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 55. 221. Atanasiu I. Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbukin 27. 222. Apostolescu Oltea, 4 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 55. 223. Agopian Haciodus şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare      134. 224. Aldea Alexandrescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 14, str. Alex.      Vlahuţa 19. 225. Alexandrescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Miciurin 38, str.      Stirbei Voda 20. 226. Most. Alexandrescu Nita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 62. 227. August Henri şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Delavrancea 25. 228. Atanasiu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 158, str.      prof. Ion Ursu 3. 229. Alexandrescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul N. Bălcescu 24, str.      Gabroveni 2. 230. Alimanisteanu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti, str. T. Masarik 5. 231. Anastasiu Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 23-25,      str. Bocsa 3. 232. Aliescu Octav şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica Tei 50, str.      Eminescu 216. 233. Antoniade M. Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zoe 12, str. Tirana      3. 234. Alnirescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Zorileanu 36. 235. Andreescu Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 39 A, str. Al.      Petofi 15. 236. Avram Gh. şi Iolanda, 1 apartament, Bucureşti, str. Londra 8. 237. Anghelache Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 3 A. 238. Artinescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Ruica Vasile 8. 239. Alexe Emilian şi Antonia, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Dorobanţilor      136. 240. Anghel Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 9. Călimăneşti, str.      Mircea Basarab 130, Caciulati. 241. Alecsiu Ilie, 1 apartament, Bucureşti, str. Petru Rareş 11. 242. Andreescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 62, 12. 243. Albu Constantin, 16 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Salmea 15, Calea      Dudeşti 53, Buşteni, Prahova str. Victoriei 4. Turnu Severin, str.      Independentei 23. 244. Atanasiu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Racoviţa 17. 245. Apelian Arsalius şi Apelian Hrant, 13 apartamente, Bucureşti, str. G-ral      Salmea 28, str. Gh. Lazăr 9. 246. Andreescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 156, 158. 247. Anton Ambrozie, 13 apartamente, Bucureşti, Intrarea Nestovici 1, 10. 248. Alex Opria şi Olga, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ciresului 29. 249. Akerman Tobias, 25 apartamente, Bucureşti, Aleea Progresului 17, str. Popa      Rusu 9. 250. Aschenasi B., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 295, str. Glucozei      16. 251. Acinglian Ietvart, 3 apartamente, Bucureşti, str. Antim 44. 252. Abramovici M. Succ., 14 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 7. 253. Alterescu Rebeca şi Marica Rozental, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ronta      24. 254. Anastasiu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 35. 255. Alexiu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spaniola 5 bis. 256. Adam Gh. şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 13, 11. 257. Andrei G. N., 19 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 125, 127, 129. 258. Atanasiu Chiriachita, 6 apartamente, Bucureşti, str. Av. Radu Beler 14. 259. Apostolide V. şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Gr. Alexandrescu      8, 6, Bd. Bălcescu 25-27. 260. Angela F. Aman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Paul Grecianu 16, str.      Vasile Tei 50. 261. Ardeleanu Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 28. 262. Alessiu D. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Crangului 14. 263. Avry Altaiu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 110. 264. Aldau Louis, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 68, str.      Slatineanu 25-27. 265. Antofiloiu Alex., 8 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 4, str.      Vânători 3. 266. Abramovici Angela şi Beniamin Timaud, 7 apartamente, Iaşi, str. Anastasie      Panu 48. 267. Abadjias Hront, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 6, str. Maior      Câmpeanu 4 bis. 268. Ardeleanu Cecilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Antim 2, str. Sf.      Apostoli 50, str. Av. Iliescu 1. 269. Apochian Hraut, 7 apartamente, Bucureşti, str. Horei 8. 270. Adamescu Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nifon Balasescu 14. 271. Atanasiu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 10, str. 30 decembrie      32. 272. Ana Ignea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 45, str.      Aurel Vlaicu 34. 273. Antonescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Menelos Ghermani 10. 274. Alexandrescu Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 179. 275. Atamian Acvor şi Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 59, str.      Academiei 30. 276. Atanasiu Eugen, 14 apartamente, Bucureşti (Colentina), str. 7 Noembrie      199. Bucureşti, str. Lct. Ganovici D-tru, Sf. Ioan Nou 15. 277. Arvunescu N. şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, Com. 30 Decembrie, Bd. 30      Decembrie 1. 278. Asquini Victor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 35, str. Cezar      Boliac 25-27. 279. Amudog Garon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 5. 280. Antonescu D. şi Maria, 19 apartamente, Bucureşti, str. Sfînta Ecaterina 8,      str. Cazărmii 51, str. Spl. Unirii 197, Vasile Roaita, Constanta.      Bucureşti, str. Şerban Voda 39, str. Cuza Voda 85. 281. Apostolescu M. Elena, 20 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 19, str.      Smardan 23-25, str. 30 Decembrie 58, Romulus 19. 282. Anghelescu P. Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Maicilor      13. 283. Arama Octavian, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrof 12, Bd. Suvorov      8, Dionisie Lupu 64. 284. Aschil Solica (Lizica), 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 11 A. 285. Almajeanu D., 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Gen. Merisescu 36. 286. Aldeleanu N. Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 277. 287. Anton I. S. şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 49-51. 288. Antonescu Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, Gh. Panu 13. 289. Armand Carola, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 37. 290. Agapian Artin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Câmpul Moşilor 27. 291. Andronescu Gr., 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 437-439-443. 292. Arjoceanu Spiridon şi Ecaterina, 15 apartamente, Bucureşti, str. El.      Stefanescu Ştefan 63, Calea Văcăreşti 113, sos. Pantelimon 70 bis. 293. Armescu A. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendi 33. 294. Atanasiu Smarandu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Plevnei 1, str. Busolei      9. 295. Angelescu Anton şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Slatineanu 4,      str. A. Romanescu 17, str. Const. Brancoveanu 75. 296. Administrativ Socet. ajutor mutual, 5 apartamente, Bucureşti, str.      Sabinelor 17. 297. Abegg Filip şi Elvira, 5 apartamente, Bucureşti, str. Roma 42 bis, Vasile      Roaita-Constanta. 298. Arghirescu Mihail, 14 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 1. 299. Avram Savchis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 161, Într. Libertăţii      14, Constanta, Vintilă Brătianu 33 bis. 300. Azariem Rina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 127. 301. Alexandrescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 4, str.      Popa Petre 3. 302. Alexandrescu Irina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 55. 303. Almeuli Senora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 66. 304. Amster Morit, 5 apartamente, Bucureşti, str. gh. Judeţul 22, str.      Otetelesanu 5. 305. Arsenescu Zoie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 23. 306. Apostol Voicu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mărăşeşti 48. 307. Adamescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 101. 308. Marinescu Gogu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Basarab 17. 309. Antonescu Gh., 10 apartamente, Bucureşti, str. Popov 74-76. 310. Abramovici Marcel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schit. Magureanu 39,      Spl. Unirii 122, str Călăraşi 319. 311. Asociaţia Pensionarilor C.F.R., 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix      33. 312. Aldica Ecaterina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Moscu 18. 313. Alanverdiean Luiza, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ioan Ghica 1, Bd.      Jdanov 17. 314. Andreescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, Bersei 35. 315. Alanverdiean Mannie, 4 apartamente, Constanta, str. I. V. Stalin 73. 316. Atanasiu Eliza, 9 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Plopi 1, str.      Principatele Unite 70. 317. Alanvendi Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. N. Bălcescu 3-5.      Constanta, str. Ştefan cel Mare 19, Bd. Republicii 28. 318. Atanasiu Mircea şi Popescu Florica, 11 apartamente, Bucureşti, str. Putul      cu Plopi 1, str. Dinica Golescu 65. 319. Antimoianu Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Olteniţa 116, calea      Piscului 72, str. Teodor Sperenta 16. 320. Andrei Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Jean Valjean. 321. Antonescu Petre Margareta, Suciu Eliza, 109 apartamente, Bucureşti, str.      Polona 3-5, str. Sf. Nicolae Selari 3, str. Pictor Grigorescu 2, str. Dr.      Marcovici 9. 322. Acks Hana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Prescurea 36, str.      Şerban Voda 107. 333. Alexandru Zaharia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 114-116,      calea Griviţei 213. 324. Arapu M. Coleti, apartamente, Bucureşti, str. Ipsilante 2, str. Pictor      Vermont 5, Botoşani, Magazia gării. 325. Adanut Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muz. Zambacian 27, calea      Victoriei 128 A. 326. Achim C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popescu Asan 15-17. 327. Angelescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 13, Sinaia,      str. Dr. Ghelerter 1. 328. Avedission Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. S. Aldea 83. 329. Anestin I. Zoie, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gabriel Peri 4. 330. Anastasiu Alexandrina, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 63, 70. 331. Atanasiu Ioan, 11 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 189, str.      Edgard Quinet 3, calea Văcăreşti 337. 332. Ambrus olimpiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 24. 333. Atanasiu Hristu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexi 6, calea Călăraşi      51. 334. Angelescu Chiriachita, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Giuleşti 99-101. 335. Andreescu D-tru, 12 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 50. 336. Andreescu Gh. Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Oct. Cocarescu 76. 337. Ariciu Const. şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 108, 113. 338. Aronovici C., 7 apartamente, Bucureşti, str. Al. Donici 5. 339. Alexeiu Andrei şi Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Av. Zorileanu 71. 340. Alexandrescu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Roseti 6. 341. Angelescu I. Corneliu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 11-13,      str. Aureliu 35. 342. Antoniu C. Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, str. I. Bogdan 15. 343. Arapu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bojoreanu 53, str. Dacia 34. 344. Artareanu Dumitru şi Eugenia, 13 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar      90, 92. Buşteni, Bd. Libertăţii 250, 288. 345. Apostol A. Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 170. 346. Ardeleanu G. Horia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 23, str.      Dobrogeanu Gherea 2, Piatra Neamţ, str. Puschin 36, str. Cuza Voda 248. 347. Alexandru G. Vasile, 10 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 116. 348. Adam Bucur Maria, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 142. 349. Alexe I Domnica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 48. 350. Anastasescu Ana, 13 apartamente, Bucureşti, Într. Dacilor 2; Aleea Bibescu      Voda 3. 351. Angelescu Romulus, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viişoarei 2. 352. Alexandrescu Iulian, 14 apartamente, Bucureşti, calea Povernei 18; calea      Moşilor 207, Turnu Severin, str. Traian 68; str. Cantemir 9. 353. Almaleh Iosef, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Cantacuzino 5. 354. Alexandrescu Gh. şi Elena, 20 apartamente, Bucureşti, str. Frunzei 45,      calea Griviţei 47-49, str. Căţelu 57. 355. Antonescu Eftimie, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 9; str.      Eminescu 22-20. 356. Anastasiu Anton, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 27, Sibiu,      str. Şcoala Inot 28. 357. Alaci Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Momuleanu 27; str. Ronda 49 A. 358. Antoniu Moga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12. 359. Adamescu Spiridon, 26 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 12-14, sos.      Ştefan cel Mare 82; Năstase Panfir 27 şi 27 bis. 360. Albescu Natalia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ioan Ghica 2; Vasile      Lascar 8; str. Frumoasa 54; Calea Victoriei 25. 361. Aleman Haim şi Golda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 53. 362. Alexandrescu Odeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 45. 363. Atanasiu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bis Enei 16; str. Poenaru      Bordea 18, calea Victoriei 112. 364. Alexandrescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 25. 365. Antonescu Varvara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Română 166. 366. Alexandrescu Valentin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Română 192. 367. Andreescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arenei 10. 368. Agarici I. Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alex. cel Bun 1;      Bucureşti, str. M. Roseti 36. 369. Anghelescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 55, str.      Căţelu 5. 370. Angelescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Magheru 3-57; str.      Dorobanţi 3. 371. Anastasiu Orestin şi Casanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 22,      Constanta, Piaţa Independentei 11; str. Orientului 1. 372. Atanasiu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 43. Predeal,      str. Dealul Cioplea. Mamaia, Constanta. 373. Albescu N. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 166. 374. Adamescu Nicule, 10 apartamente, Bucureşti, str. calea Moşilor 212-214. 375. Aurelian Octavia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ioan Bogdan 5. 376. Acigheozian Iugoper, 5 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 4. 377. Avrigeanu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 2, 29;      str. Dionisie Lupu 53. 378. Apotescu Angelia, 14 apartamente, Bucureşti, str. T. Masaric 9. 379. Alexandrescu Remus, 3 apartamente, Bucureşti-Colentina, str. Eroul Nicolae      51. 380. Apostolescu Fernanita, 14 apartamente, Bucureşti, str. Vânători 5, 7. 381. Andrei St. Dinu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 80. 382. Arsenescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzicescu 6. 383. Atamian Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armasului 10. 384. Andreescu Victor şi Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Amiral      Balescu 6. 385. Albini Sever, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 25; Bd. 6      Martie 89. 386. Avedirian Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 83. 387. Antoniu St. Aglaia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 36. 388. Alexandru Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Nancu 7. 389. Anastasiu Amero, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mazarik 21; calea      Victoriei 214, str. M. Roseti 34. 390. Anastasiade Georgeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 31. 391. Andrei Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 27; str. Pitar      Mosi 27 str. Sf. Elefterie 46. 392. Anton Dumitru, 12 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 25. 393. Alexandrescu Dersca, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs 2. 394. Angheliu Alex Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Argesi 16. 395. Abramovici Smil şi Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Episcop Radu 3. 396. Andreescu Niculae, 3 apartamente, Sinaia, str. Kogălniceanu 75 Mangalia,      Constanta. 397. Antoniu Eugenia, 2 apartamente, Brăila str. Mare 2; str. Imparatul Traian      37. 398. Asociaţia Ing. şi Tehnicienilor, 2 apartamente, Bucureşti, str. L.      Cazzavillan 4. 399. Alaci Dorina şi Ivone tutore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tolstoi 4. 400. Alexandru Eduard, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 21-23. 401. Achimescu Achim, 3 apartamente, Bucureşti, str. Const. Bonea 23. 402. Anastasia Rafael şi Tana Vasile, 37 apartamente, Bucureşti, str. Ilie      Pintilie 44-47-51; str. Braziliei 7 A, calea Dorobanţilor 63, Hatmanul      Arbore 5, str. Udricani 4. 403. Albulet R. Stelian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Ruso 24-26. 404. Alex Tase şi Ruxandra, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 34. 405. Alex Tudor şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Zablovschi 48,      str. G-ral Demostene 3bis. 406. Arghiropol Aviadeo, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 93. 407. Agopian Zaharia şi Reteizan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Baicoianu 17;      str. Baicoian colt Nifor 32, str. Baicoian colt Isvoreanu 1. 408. Argeseanu Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Londra 49 Caracal, str.      Carpaţi 2. 409. Akerman Bernhod, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bela Brainer 98, Alba      Iulia 27, str. Doamna Chiajna 24. 410. Alexandrescu Grigore şi Aurelia I. Nitulescu şi Matei, 29 apartamente,      Bucureşti, str. Oituz 7, str. Gabroveni 12, calea Călăraşi 67-69-71. 411. Argetoianu Constantin şi Argetoianu Maria Ioana, 7 apartamente, Bucureşti,      str. Episcopiei 2; str. Ion Frimu 36 Sinaia, str. Molotov 5 Bucureşti, Bd.      Ana Ipătescu 10-24 scara B. 412. Andreescu Gh., 3 apartamente, Vaslui, str. Ştefan cel Mare 31; str. Lazăr      Grumberg 1 Mamaia, Bd. Elisabeta. 413. Arteza Tanase, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sarindar 15. 414. Alden Petre, 8 apartamente, Bucureşti, str. Fabr. de Chibrituri 56. 415. Andreescu Mircea Paul, 2 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 7; calea      Plevnei 1 B. 416. Asoc. Cult. I. C. Brătianu, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Manu 7;      str. C. A. Rosetti 37. 417. Antoniu Adolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 20. 418. Antonev Felicia şi Jean, 1 apartament Bucureşti, str. Brezoianu 53. 419. Andreescu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Vergului 11. 420. Anastasiu Gh. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 5. 421. Aslan C-ţin şi Ioana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 100      Câmpulung Muscel, str. 30 Decembrie 18. 422. Aslan C. Isaia, 5 apartamente, Focşani, str. N. Bălcescu 25, str.      Dorobanţi 1 Poiana Braşov. 423. Andreescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 56. 424. Asociaţia Blocurilor Boteanu 3A şi 3B, 5 apartamente, Bucureşti, str.      Boteanu 3A. 425. Asociaţia Proprietarilor, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 5. 426. Asociaţia Coproprietarilor, Blocul C.A., 7 apartamente, Bucureşti, Bd 6      Martie 95 Asan G. Gh., 19 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 35; Bd. 6      Martie 19; Piaţa Lahovari 9; Bd. Magheru 34-36-38. 428. Atanasiu Gh. şi Elena, 31 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 1-5, str.      Mazarik 1; Calea Victoriei 112; Bd. Magheru 43, str. Icoanei 17; str.      Maria Rosetti 53. 429. Algicheren S. Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 18. 430. Andronie C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 66. 431. Ada Verona, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 42. 432. Albu Gh., 32 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 181.    B. 433. Balaban Gherghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 48, Aleea G-l      Angelescu 11. 434. Baluta Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. V-le Lascar 22, str. C-ţin Napu      11, str. Avram Incu 15. 435. Biciovschi Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 27. 436. Badulescu P. Niculae, 3 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 49. 437. Bernescu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, str. Gh. Gh.      Asan 3. 438. Balan Lubiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Mortun 16. 439. Barder D. Şi. Blima, 13 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, Alex.      Vlahuţa 25, str. Skorilov 9. 440. Bujes Luisa, 21 apartamente, Bucureşti str. Sft. Ion Nou 19. 441. Bita A. Virgiliu, 18 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 60,      str. Vânători 1 A, str. Lt. Ganovici D-tru 6. 442. Branescu Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 19, str.      Hangiului 5. 443. Bratea Mihaiescu D, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 209, 211, str.      Virgil Plesoianu 40. 444. Botez Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petre Poni 4. 445. Bolocan Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. D. Zosima 8. 446. Bosoanca Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Dinescu 11,      Sinaia, str. Victoriei 9. 447. Bica N. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 201. 448. Badici Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 15 R. - Sărat, str.      T. Vladimirescu 20. 449. Bebereche Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Demostene 39. 450. Boter Ioachim Dora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Victor Manu 39. 451. Borvizeanu Grigore, 5 apartamente, Galaţi, str. Beldiman 40 bis.      Bucureşti, str. Academiei 35, 37, str. Dionisie Lupu 74. 452. Babaianu Hazar, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 85 bis. 453. Birbaum Rebeca, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 13. 454. Bejenaru Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Piscului 25, 27. 455. Baloleanu Gh. şi Antonia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 8. 456. Brotman Sara, 12 apartamente, Fălticeni, str. Gh. Dimitrov 117, 119, str.      Botoşani 13, 5, str. Republicii 245, str. Plesesti Gane 6. 457. Borsatti Mario, 2 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 35. Galaţi str.      Brăilei 39. 458. Buretean Dan, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Beldiceanu 14, str. G-ral      Magheru 43, 26. 459. Budalanescu Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dogarilor 42. 460. Bulaceanu Mihail, 12 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 15. 461. Broşteanu Angelica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 15, str.      Schitu Magureanu 39. 462. Bercovici Blondina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 22, str.      Occidentului 19. 463. Brataseanu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 62. 464. Burciu Maria şi Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 87. 465. Boanfa Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vârful cu Dor 50. 466. Baroiu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 51. 467. Banu Smaranda, 6 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 26. 468. Bogatu V. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Stafetei 1. 469. Butunoiu Cezar, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Constantinescu 65. 470. Boanta Maria Brandusa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. M.      Georgescu 23. Galaţi, str. Holban 6. Brăila, str. C-ţin Bernescu 31. 471. Banescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 26. 472. Balaban Atanase, 8 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 132. Sinaia, str.      6 Martie 6. 473. Badulescu Aurelia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 146. 474. Boreanu Augustin, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Iorga 53. 475. Buicliu Julieta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 19. 476. Bacoveanu Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, str.      Pictor Andreescu 31. 477. Brătianu Niculae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobreta 16, 18. 478. Bercovici Ana şi Marcu, 7 apartamente, Iaşi, Stradela Dărăbani 4-6. 479. Blanc Constantin Tuliu, 12 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 71, Bd.      Republicii 86, str. Dianei 1. 480. Bercovici J. B. 7 apartamente, Bucureşti, str. Marin Niculescu 5. 481. Banu Constantin Maria şi Ionescu Angela 9 apartamente, Bucureşti, str.      Aureliu 3, str. Toamnei 2, 3. 482. Badescu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 30. 483. Barbieru Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Nutu Ioan 69. 484. Braunstein Ada, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putul Înalt 2. 485. Berger Ernestina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frigului 3. 486. Berger Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Istrate Nr. 26. 487. Barbulescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 37. 488. Banu Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 24, 26. 489. Bercaru Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. A. Jdanov 45. 490. Barsamian Lucia, 21 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 120, str.      Sepcari 9. 491. Balian Dieran, 1 apartament. Eforie, jud. Constanta. 492. Buda Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 25. 493. Buhman Eugeniu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Alexandri 18, Bd.      Ana Ipătescu 24. Sinaia, str. Victoriei 2. 494. Bucurescu Teodora, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Viilor 121. 495. Buia Lisinah şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 31. 496. Bassi Roberto şi Elena, 21 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 9. 497. Baldovin Dem. Flaviu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Chesarie 17,      Cal. Griviţei 41, str. Petre Ispirescu 67. 498. Balas Emanoil, 2 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 24. 499. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 66. 500. Burghelea Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Tugomir Voevod 55, str.      Seneslav Voevod 56. 501. Balaban Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 239, 241. 502. Baniţa Ion N. 7 apartamente, Bucureşti, str. Comana 9. 503. Bosneag Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Amurgului 1. 504. Brunu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 14. 505. Bossel Clara, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 87. 506. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 137. 507. Bejan Nina 3 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr 4, str.      Bolintineanu 5, str. Lirei 15. 508. Bretu Mihai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 25. 509. Botez Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 23. 510. Balint Scarlat, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 10. 511. Badulescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 70. 512. Branzaru 14 apartamente, Bucureşti, B-dul Dimitrov 116. str. Pictor      Obedeanu 27. 513. Butu Geta, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 32, B-dul      Domnitei 12. 514. Bercu Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Cuibasev 33, str.      Generalisimul Stalin 23. 515. Brânza Emil, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 51. 516. Bratu Ion Gr. 7 apartamente, Bucureşti, Într. Moraviei 9, str. România      Muncitoare 90. 517. Burduseanu Anghel, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 77. 518. Brega Vlad şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 105. 519. Buzdugan Dimitrie şi Constanta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sft.      Ionica 6. 520. Barbieru Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 57. 521. Bunger Victoria, 13 apartamente, Bucureşti, str. Horatiu 5, str. Fainari      31, 33. 522. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea griviţei 35. 523. Banescu Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9, str.      Vânători 25. 524. Borsan Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 266. 525. Barbatescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Fundatura Gherase 4, str.      Maior Câmpineanu 49. 526. Berestain Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53. 527. Bartolomeu Lascar, 4 apartamente, Bucureşti, str. Transilvania 36. 528. Bura Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 6, str. Turnescu 6. 529. Besso Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29, str. 13      Decembrie 4. 520. A. Boeriu Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 3 A, str.      Arionoaiei 18. 521. A. Batinschi Vladimir, 3 apartamente, Sinaia str. Coson 2. Botoşani str.      Alex. cel Bun 4. 522. A. Barbulescu Maria, 12 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 88. 523. A. Boboc Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 278. Bacău str.      Ecaterina Varga 10. 524. A. Bragadiru George şi Petre, 69 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 45,      41, str. 13 Decembrie 8, str. 30 Decembrie, B-dul 6 Martie 12, B-dul Gh.      Coşbuc 75, 77, 79. 525. A. Bernstein Clara, 9 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 52, str.      Oitelor 11. 526. A. Berca I. Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dristorului 13. 527. A. Barbulescu Ştefan Alex., 8 apartamente, Bucureşti, str. Hartanoaia 7. 528. A. Bucurescu Ion Most, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arad 41. 529. A. Bardelli Remus, 43 apartamente, Bucureşti, B-dul 6 Martie 89. şi 5. 520. B. Bercu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. D. Caragiale 14. 521. B. Bugeleisen Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51 Brăila      str. Imparatul Traian 28, str. Mărfurilor. 522. B. Biolan Barbu, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 395, 395 bis.,      str. Mureş 77. 523. B. Boeru Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaia 26. 524. B. Bejan Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 15, 17 şi      19. 525. B. Bucur Al. şi Natalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. C. Arion 70. 526. B. Barlea Victor-Suhateanu, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 4,      str. Frumoasa 54. 527. B. Băncila Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. A. Aristia 18. Brăila      str. Frumoasa 21. Isaccea jud. Tulcea. Sinaia str. Revoluţiei 5. 528. B. Bodescu Marilena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dragoslavele 10.      Craiova str. Alex. I. Cuza 50, str. Romonia Muncitoare 101, str. I. V.      Stalin 76. 529. B. Boghici Gh. 10 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 1. 520. C. Balttner C. 1 apartament, Bucureşti str. Mitrop. Iosif 74. 521. C. Badescu Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Timişoarei 26, str.      Verzisori 42, str. Albinis 22. 522. C. Basoc Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 107,      Băneasa-Sos. Buc. - Ploieşti 6, Popa Tatu 83. 523. C. Bruckner Hans, 8 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17 Predeal      str. Pîrîul Rece 524. C. Braileanu Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 21, str.      Teilor 2. Sinaia str. Furnica 6. 525. C. Bunescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rahovei 20. 526. C. Barth Adolf, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 38. 527. C. Brum Ioan şi Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 14,      str. Dr. Ciru Iliescu 8. Roman, str. Ştefan cel Mare 226. 528. C. Botez M. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Militari 6 şi 8. 529. C. Birman Nicolae şi Eugennia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr.      Staicovici 41. 530. Bohdjelian Avedis, 21 apartamente, Bucureşti, str. Smardan 27, str. 1 Mai      23, 32, 1. 531. Beresteanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bd. 1907 Nr. 2 şi 4. 532. Beresteanu Maly, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 78. 533. Bartos Niculina, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 299, str.      Epicol 68. 534. Bunescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 4. 535. Balanica C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 17. 536. Braunschield Efraim, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vânători 23. 537. Buradescu Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 48. Turnu      Severin str. Fraternitatii 9. 538. Bugan Tudor, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Judeţ 7, str. Mihai Bravu      341. 539. Bungher Carola suc. Bungher Wili, 5 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu      Apa Rece 27. 540. Banica Alchinoie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea 86, str. Ilarie      Voronca 10. 541. Bochary Robert, 23 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 2 şi 1. 542. Butuceanu Irina, 14 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 27. 543. Barbieri Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 11. 544. Banca Românească Inst. Bancară în lichidare 179 apartamente, Arad str.      Vasile Goldis 1-3. Bacău str. Nicolae Bălcescu 36-38, Botoşani str. Aprodu      Purice 6, str. Filimon Sarbu 12. Brăila, Piaţa V. I. Lenin 11. Braşov,      str. 7 Noembrie 2. Buşteni, B-dul Libertăţii 145. Buzău, B-dul N. Bălcescu      10. Caracal, str. I. V. Stalin 11, str. Vasile Luca 1. Caransebeş, str. I.      V. Stalin 11. str. Vasile Luca 1. Craiova, str. Unirii 101, str. Vasile      Roaita 10 şi 12, str. Gherceşti 11. Cluj, str. Emil Zolla 2, Piaţa Ştefan      cel Mare 10. Constanta, str. Karl Marx 1-3, str. Productelor 17-19 Dorohoi      str. Dobrogeanu Gherea 84. Galaţi str. 13 Iunie 1-3, str. Ana Ipătescu 14.      Iaşi str. Ştefan cel Mare 47, Sos. Moara de Foc 6. Piteşti str. Doamna      Balasa 33. Ploieşti str. I. V. Stalin 26. Ramnicu Valcea str. G-ral      Praporgescu 18. Satu Mare Piaţa Libertăţii 19. Tg. Jiu str. Victoriei 31.      Tg. Mureş str. Bobrai Farcaş 6. Tg. Ocna str. Tabacarilor 18. Timişoara      str. Vasile Alexandri 2. Vasile Roaita str. Cloşca 2. Tulcea str. Sf.      Nicolae 45. 545. Banca Rahova Bragadiru S.A.R. 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 11,      Senatului 19. 546. Baras Retti, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul G. Coşbuc 64, str. Rozelor      15. 547. Banca Cerealistilor S.A. în lichidare 34 apartamente, Bucureşti str.      Academiei 4. 548. Brătianu M. Renee, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Coşbuc 64. 549. Berceanu Gh. 9 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 281. 550. Berlescu Aurel, 6 apartamente, Bucureşti, str. En. Văcărescu 14. 551. Buia M., 5 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 51. 552. Bercanu Simion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Diditel 30. 553. Bendescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 9. 554. Borzan M. şi Jenica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Şincai 7. 555. Balasanu Adela, 6 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 53. 556. Berman Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Petre Maior 10. 557. Beldescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 25. 558. Borusev Giovani, 5 apartamente, Bucureşti, str. I. Urdarescu 15. 559. Bellu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 26. Bd. Mărăşeşti 76. 560. Brihailescu, 16 apartamente, Bucureşti, str. Lamaitei 1, str. Lucaci 81,      str. I. Procopiu 17. 561. Bica Nica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spiru Gheorghiu 24. 562. Barsan Otilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 131 A, str. Masina      de Pâine 58. 563. Bender Maria 11 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece 7, str.      Fonteriei 8. 564. Baleanu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Giurgiului 9 - 11. 565. Bogardo Giuseppe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Simonide 14. 566. Bercovici Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 34, Calea      Victoriei 101, str. Dobrogeanu Gherea 2. 567. Bălăceanu Gh. 5 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 43, str. Brezoianu      29. 568. Botez Ioana, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95, str. Emil      Pangratti 21. 569. Badulescu Eleonora Dan, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 10. 570. Benga Toma, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 286. 571. Barsan Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 28. 572. Buhlev Rytta Panaitescu, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 13. 573. Babalicescu Grigore şi Ristea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor      127 şi 129. 574. Balan Jacues, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 2, 2A. 575. Berman Filip, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 232. 576. Botvinic Iosif şi Botvinic Mihail., 4 apartamente, Bucureşti, Splaiul      Unirii 69. 577. Bilec Teodor, 12 apartamente, Bucureşti, (com. Progresul). str. Popa      Ştefan 35, Spl. Independentei 56 b. 578. Bogdan Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dudeşti 93. 579. Braustein Clara, 14 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 41, str.      Colonel Orero 22, str. Popa Tatu 85. 580. Berghamer Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 24, str. Aurora 32      şi 43. 581. Braunstein Lucia şi Leia, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 52. 582. Borsaru Vihelmina Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 49. 583. Braunstein Iancu şi Liza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pascal 40. 584. Bratulescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asache 11 şi 22, sos.      Cotroceni 11 b. 585. Bonola Tanase, 3 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 39. 586. Berceanu N-lae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Micsunelelor 23. 587. Barbulescu Gheorghita, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Filaret 47. 588. Boios Cicerone, 24 apartamente, Bucureşti, B-dul 1848 nr. 5; Calea Moşilor      136; str. Mihai Voda 31. Câmpulung Muscel, str. Gheorghe Nou 27. 589. Baragan Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 29. 590. Beer Etty săi Beer Faihi, 3 apartamente, Iaşi, str. Gh. Dimitrof 7. 591. Banca Elvetiana şi Română în lichidare 22 apartamente, Bucureşti, calea      Călăraşilor 35, Victor Babeş 1, str. Smardan 9, str. D. E. Djuvara 1. 592. Boerescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 25. 593. Bilinaci Teodor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 69. 594. Bane Desideriu, 12 apartamente, Bucureşti, str. Segmentului 9; str. Gh.      Lazăr 5; str. Paris 41. 595. Babic, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 15. 596. Bratulescu Dumitra, 13 apartamente, Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu 13. 597. Bataturescu Dan, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 244. 598. Baesu Petrache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Russo 24. 599. Baichian Vahram, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 79. 600. Bontuceanu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 27. 601. Burlan Florica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Scarlat 2; str.      Rahovei 407. 602. Balasescu Gr. Dan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 189, Bd. Jdanov      9. 603. Barbu Petre şi Zoe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 69. 604. Burada Victoria, 1 apartament Ploieşti, G-ral Dragalina 245. 605. Botescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Stelea, Spatarul 11. 606. Bentia Ion şi Iuliana, 10 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 62. 607. Bratu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 26; str. Popa Chitu      25. 608. Burghelea Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 52. Măneciu      Ungureni, jud. Prahova Ploieşti, str. M. Kogălniceanu 45. 609. Badea Nistor, 9 apartamente, Bucureşti, str. Berna 3, str. 1 Mai 35. 610. Brătescu Eugen şi Badulescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Alecu      Russo 10, 12. Buzău, str. Unirii 19; str. I.G. Ducă 5. 611. Banca Ardeleana în lichidare, 47 apartamente, Arad, str. Coşbuc 15.      Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Arad, str. Republicii 88; Coşbuc 15.      Braşov, str. N. Bălcescu 58. Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Timişoara,      str. Grozescu 5; Pop de Băseşti 27. 612. Basacopol C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Oculeanu 69. 613. Butter Sophie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 14. 614. Banca Urbana în lichidare, 6 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 7;      str. - Raureanu 2. Constanta, str. D. Sturza 18. 615. Babeş Filip. 8 apartamente, Bucureşti, str. Filimon Sarbu 3, 5, str.      Povernei 9. 616. Bizduna Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 1. 617. Banica Gh. 16 apartamente, Bucureşti, str. Inisor 11-4; Duzilor 33. 618. Bunescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 7; str. Dr. Teohari      12. 619. Badea I. Teodora, 21 apartamente, Bucureşti, str. Rondu Bisericii 6, str.      Teiul Doamnei 38. 620. Burca Ion şi Lucretia, 18 apartamente, Bucureşti, str. Alex.      Constantinescu 67. 621. Bogdanescu Emilia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 16. 622. Berlescu Ella, 7 apartamente, Bucureşti, str. calea Călăraşi 36 A. 623. Barbulescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. calea Călăraşi 132. 624. Balanescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 27. 625. Banca Marmorosch Blanck în lichidare 9 apartamente, Bucureşti, str.      Doamnei 4, str. Eugen Carada 9. 626. Bestoiu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, Senatului 17. 627. Barbu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 67. 628. Burschik Francisc, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Poloni 18. 629. Barsan Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fierari 13. 630. Bruteanu I. 10 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 55, str. V. Gherghel      9. 631. Bistriteanu Victor, 17 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 30; B-dul      Cuza 9; str. Spiru Haret 2. 632. Buruiana C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Hristo Botev 8; str. Gh.      Coşbuc 13. 633. Boteanu Mihai, 10 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 92. 634. Babeş Victoria, 14 apartamente, Câmpina, str. Dr. Istrati 71 Bucureşti.      str. Tunari 71. Câmpina, str. Dr. Istrati 10. Bucureşti. str. Oslo 8. 635. Balosi Petre şi Bitner Valeria, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 62. 636. Bertoiu Ion, 17 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 75. 637. Bagulescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 14. 638. Barder Leopold şi Rasela, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 41. 639. Braunstein Otilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 4. 640. Bank Meilich, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 20. 641. Bacalu Tivia, 2 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 115; str. Buzoianu      38 A. 642. Brukar Bernhard, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 74. 643. Berali Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 49. 644. Bogdanescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lisabona 4; str. Dr.      Marcovici 4. 645. Bella Gruia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matache Dobrescu 17. 646. Beresteanu Sidoli, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 17, str.      Şincai 14. 647. Botea Enache, şi Balasa, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 260,      262. 648. Baverman Frederica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Udrişte 3. 649. Banca Agronomiilor S.A. în lichidare, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul      Republicii 23. 650. Bordei Apostol, 5 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 16. 651. Blumenfeld S. şi Bianca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 36. 652. Bachman Nathan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 5. Bacău, str. 15      August 36. Predeal, str. Ilie Pintilie 29. 653. Bancu Serina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 22; Av. Bellu 29;      Bd. A. Cuza 60. 654. Bogdan Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 6, str. V. Conta 3-5. 655. Balş Andrei, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 127; B-dul.      Nic. Bălcescu 24. 656. Baloiu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 10. Sinaia, str.      Plevnei (Băneasa) 3. Bucureşti, str. Apolodor 10. 657. Badea Ana şi Petruta Dadarici, 1 apartament Bucureşti, str. Schit.      Magureanu 6. 658. Banica Constanta şi Mihai Condoiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sandu      Aldea, 3. 659. Breahna Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, str. B. Delavrancea 39. 660. Budisteanu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Demetriade 10. 661. Badescu Gh. 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Moceanu 4. 662. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu, 3 apartamente, Bucureşti,      str. Hala Lifschitz 10. Braşov, str. Română 19. 663. Bratulescu C-ţin, 3 apartamente, Buzău, str. Borzeşti 30, str. Nae      Stanescu 2. Bucureşti, str. Morilor 14; str. Alecu Russo 14. 664. Baghina Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu 24; str.      Vornicului 23 Vasile Roaita, Constanta 665. Bercovici Max, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Luchian 18; str.      Smardan 21. 666. Baleanu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15. 667. Braiescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 59; str. Putul      cu Plopi 4. 668. Bucsan V. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 79. 669. Botez Cecilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 16, str. V.      Lascar 114. 670. Branzescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Română 7; str. Filiti 6. 671. Banescu Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Kiubasew 40. Craiova,      str. G-ral Argetoianu 2. 672. Bogdanovici Tadeu, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 62; str.      Lipscani 44; str. Pictor Româno 16. 673. Bugheanu Marcela, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 50. 674. Borcescu Alex. şi Nicu, 2 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 33 Urlaţi,      Prahova 675. Bottea Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Col. Tell 31; str.      Brezoianu 53. 676. Budai Elisabeta şi Grigore Filip, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sft.      Constantin 4. 677. Brikmayer M. Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Popov 21. 678. Brisental Sama, 10 apartamente, Bucureşti, str. St. O. Iosif 2. 679. Bailescu N. 5 apartamente, Bucureşti, str. Ady Endre 24. 680. Bogdan Alecu Irina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tăut 70, 68. 681. Boloaga Crisanti, 5 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 22. 682. Bagdasanian Satenig, 2 apartamente, Bucureşti, str. Intrarea Nopţii 7. 683. Boata Toma, 20 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 37, str.      Brezoianu 4. Constanta, str. Romulus Opreanu 5. 684. Bexer V. Emil, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 50. 685. Bendel Eti şi Ita Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Magureanu      49. 686. Berezovski Alfrel şi Vilma 3 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 21;      str. Dr. Marcovici 9; str. Brezoianu 29 b. 687. Buzi Cleonica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 1; str. Ritoride      1. 688. Bobescu D-tru şi Vasilica 18 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 411;      sos. Mihai Bravu 14; 689. Bratu Emil şi Maria G. Antonescu 30 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei      46, 130, str. Buzesti 44. 690. Benni Eugeniu şi Ana Ionescu Cutaride, 6 apartamente, Bucureşti, str.      Alex. Ciurca 25. 691. Brand Valeria, 20 apartamente, Bucureşti, Aleea Episc. Ambrozie 7-7 A. -      7B. - 6-5. 692. Balosin State, 12 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29; B-dul D.      Golescu 9 B; str. Brezoianu 29; B-dul 1848 6; str. 13 Decembrie 4. 693. Bruner Ferdinand şi Olimpia 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Lautaru      6. 694. Bitta Ion şi Constanta 3 apartamente, Bucureşti, str. Calafat 13, str.      G-ral Crainiceanu 1. 695. Bratu Chiru şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Română 92-94. 696. Boc Maria Laura şi Ana Geta Molfeta, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu      Manta 85. 697. Barta Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 80; Vasile Conta 7-9      str. Filimon Sarbu 23. 698. Buruiana Dumitru 11 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 17; str. Temisan      11. 699. Bagdighian B. Horea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 44. 700. Bemachi S. Aglaia, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu 117. 701. Boldjelia Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 32. 702. Bonciu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Turda 71, str. Aurel Vlaicu      135. 703. Branescu Gh. 7 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 57. 704. Benoiu Grigore, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 510. 705. Baluta Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 48. 706. Balcan Iuliu şi Olga, 3 apartamente, Bucureşti, str. Witting 14. 707. Beckman Elvira, 7 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 31 B; calea      Victoriei 214; str. Alex. Popov 10. 708. Bilimaci Teodor 12 apartamente, Bucureşti, str. Mares Tolbuchin 25. 709. Bogdan N. Card, 13 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 32, str. N.      Titulescu 73. 710. Banca Populara Griviţa Noua 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei      354-418. 711. Balteanu Angela 6 apartamente, Ploieşti, str. Ştefan cel Mare 69; str.      Vasile Alexandri 28. 712. Boros Niculae, Bucureşti, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 5, 7,      9, str. Buzesti 5. 713. Bradea Al. Zefira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bucovinei 24. 714. Bruteanu I. Florica 3 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 35. 715. Bungazeanu Ana şi Şerban 11 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 9 A; 11      Iunie 49. 716. Balanovici Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fonteriei 13; str. M.      Eminescu 17. 717. Barbatescu Zoe, 14 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Caracas 3, str.      Caravanei 15, str. B. Delavrancea. 718. Belingher Belu Voica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Rucăr 31. 719. Brăila I. Ioan şi Zina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 125. 720. Bianchi Armondo, 10 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 259. 721. Burlan Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Medic Stoenescu 5, str.      Cantemir 44. 722. Bibo Iosif, most. Bibo Alex. şi Ana Tabacu, 8 apartamente, Bucureşti, str.      Maica Domnului 6. 723. Berlescu Ella, 15 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 36 A. 724. Brenner Aizic şi Carolina, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Florescu      15. 725. Bancotescu Jana, 7 apartamente, Bucureşti, str. El. Matei Voevod 23; str.      Dr. Felix 28. 726. Boscu Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Ion Cuza 92. 727. Blumen Ela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 24; Occident 35. 728. Boaca Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Branişte 42. 729. Boghici Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Stoica 51. 730. Badulescu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 116. 731. D. M. Bogdan, 26 apartamente, Bucureşti, str. Griviţei 107. 732. Baluta P. Rozalia, 4 apartamente, Bucureşti, str. D. G. Palade 64, str. D.      G. Palede 64, str. D. Cantemir 76. 733. Bunea I. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, B-nul Alex. I. Cuza 28 A. 734. Borena Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 6, str.      Dumbrava Roşie 22. 735. Bank Ezra şi Gherani Haimovici, 32 apartamente, Bucureşti, str. Clucerul      Udricani 8. 736. Bitulescu Petre, 9 apartamente, Bucureşti, str. Minotaur 11, str.      Lazureanu 14. 737. Badarau Norana Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Belliceanu 3, str.      Ioan Ghica 3-5. 738. Bondarescu Sf. Aristotel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bruxelles 10,      str. Plevnei 4. 739. Brătescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Suvorov 24, str.      Poterasi 14. 740. Braunstein Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 2. 741. Băncila Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Frunte Lata 9 şi 11, str.      13 Septembrie 186. 742. Berta Topor, 4 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 52, str. dr.      Felix 75. 743. Baciu Ion Sava, 16 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 102, 100, 98. 744. Balan elvira, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Severeanu 16. 745. Barsan N. Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 35, Constanta, str.      V. Alecsandri 10. 746. Bernea Nicolae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 24, str. Popa      Soare 24. Sinaia, str. Karl Marx 6. 747. Balş Teodor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Iatropol 4. 748. Branzescu Gh. şi Smaranda, 13 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 63,      str. Buturugeni 1-3, str. Panduri 63, 65, 67, 69. 749. Bornemisa Sebastian şi Ana, 7 apartamente, Cluj, Calea Moţilor 67. 750. Bratoloveanu N., 9 apartamente, Bucureşti, Calea Ferentari 80, 88, 147,      136, str. Popa Ştefan 44. 751. Boba Margareta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 105, str.      Semicercului 2. 752. Bratoloveanu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ferentari 149, str.      Vedei 5. 753. Boianovici Arthur, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anul 1821 nr. 7, str.      Meteor 25. 754. Budeanu V. C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Urali 2, str. Av. M.      Zorileanu. 755. Bitter Herman def. prin Mayer Bitman, 6 apartamente, Bucureşti, Calea      Moşilor 44. 756. Budeanu Ana, 5 apartamente, Bucureşti (Băneasa), str. Neagoe Voda 10. 757. Beiu Marin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 23. 758. Budeanu Melanie (groper), 5 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 36,      str. Vintilă 4, 6, str. Hristo Botev 22. 759. Bratulescu P. C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 168. 760. Badoiu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 203. 761. Beresteanu Manole şi Beca, 11 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 300,      328, str. Dumitru Onciu 16. 762. Bucur Iosif, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 8 a. 763. Baclacian Artin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 28. 764. Banica Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. V. Stroiescu 42, Calea      Moşilor 135, str. Spatarului. 765. Bondescu I. C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosina Poteca 16. 766. Blum Dvoira şi Leiba, 7 apartamente, Bucureşti, Intrarea Pictor Vermont 3. 767. Barsal Dr., 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Gr. Taranu 10. 768. Beiazgian Nevart, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 1. 769. Blum Isac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Horei 15. 770. Banca Chrissoveloni, 17 apartamente, Brăila, Piaţa Lenin 15; Bucureşti,      calea Plevnei 147-157, 163. 771. Boris Diacoff, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eliade Rădulescu 15. 772. Badescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 15, 51. 773. Braunstein Zary şi Marieta, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 24,      str. Aurora 52 a. 774. Blima Haia Fasst, 7 apartamente, Iaşi, str. Cuza Voda 60. 775. Bazacu Teodor şi Suzana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 88. 776. Borculescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 217, Buşteni,      str. Bailor 17 777. Botez Mihail Caucaz, 7 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 4,      calea Văcăreşti 107, 108, 110, Buşteni, str. Bailor 4. 778. Bedrag Panait, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 150. 779. Borduselu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mirăslău 17. 780. Bacal Isac, 6 apartamente, Botoşani, Calea Naţionala 273. 781. Barbu B. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 29. 782. Bertianu Aurelia, 7 vile, Bucureşti, str. Uzina Electrica 13. 783. Bratulescu C. Anastasia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie      Petrescu 56, str. Serg. N. Vasilescu. 784. Buricescu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 24. 785. Buneanu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 6. 786. Boteanu Maria, 24 apartamente, Bucureşti, str. Calomfirescu 4 a, Calea      Moşilor 84. 787. Buican Gh., Lucia Marinescu şi Eug. Stefanescu, 11 apartamente, Bucureşti,      Calea Văcăreşti 52-54. 788. Barad P. Iosub, 18 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 147, str. Traian      4, Calea Victoriei 102. 789. Botez Cassian, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 149, str. Elena      Pherikide 20-22. 790. Bunescu Bucur, 24 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 118, 120-122, str.      Baratiei 2. 791. Bucur Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 198 A. 792. Barasch Carol, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vintilă 3, str. Dobrogeanu      Gherea 23. 793. Beldeanu Evdochia, 7 apartamente, Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan 5. 794. Bunescu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 26, Calea      Dorobanţi 50 A., Calea Victoriei 112. 795. Bataturescu Pantazi, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 12,      Prel. Matasarii Noi 5. 796. Burescu Ileana şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 10, str.      Abrud 143. 797. Bratu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 8, str.      G-ral Salmen 2. 798. Badescu N. Aurora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 135. 799. Budeanu Constantin şi Cecilia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Haia      Lifschitz 32, str. G-ral Magheru 27. 800. Baciu George şi Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Timpului 1, str.      Maria Rosetti 26. 801. Bilimaci Constantin, 15 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbukin 24, str.      Avram Iancu 19. 802. Beiner Paulina, 5 apartamente, Suceava, B-dul Republicii 8. 803. Batu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 133, Brăila, str. C.      Berlescu 40. 804. Balaci Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sb. Lt. Popa 19. 805. Balan Matilda Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Fluierului 32, Predeal,      Sos. Naţionala, Focşani, str. G-ral Markos 15. 806. Blarenstein Fritz, 5 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 78, Calea      Victoriei 112. 807. Behar Virginia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rozelor 16, str.      Progresului 9 b. 808. Bratisanu A. Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 62. 809. Bondalici Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Nestor 12. 810. Bondalici Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Petre Locusteanu 14. 811. Bortos Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 43. 812. Bunescu P. Lucia, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 33. 813. Branisteanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 72. 814. Bilargiu Mircea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendi 22, str.      Brutus 3. 815. Baclagian Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capitanu 28. 816. Barat Avram, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 178 şi 170. 817. Bratuianu Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Gheorghe Nou 17. 818. Bapalan Paulina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Judeţ 32, 30, Calea      Dudeşti 129, Sos. Măgurele. 819. Benone Alfonso şi Frida, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 132. 820. Brătescu R., 4 apartamente, Bucureşti, str. Stelea 23, str. M. Eminescu      230. 821. Baltaretu Florea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Iosif Vasilescu 29. 822. Bardelli R. Ambrozie, 11 apartamente, Bucureşti, str. Madrid 3, str.      Braziliei 7b. 823. Brubeanu Gheorghe şi Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Amiral Murgescu      29. 824. Bauch Gh. Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Westfried 2. 825. Brumarescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Babeş 12. 826. Bortos Radita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi 4, str.      Prof. Ion Ursu 20, str. Ştefan Negulescu 55. 827. Brayer Hernsch şi Hermina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Halfon 9, str.      Nerva Traian 85-87. 828. Bedereanu Petruta, 6 apartamente, Bucureşti Colentina, str. 30 Decembrie      2. 829. Bernstein Dorothea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Emigrantului 4. 830. Baha N. şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Dimitrov 17, str. 13      Decembrie 54-56, Buzău, Piaţa Stalin 1 a. 831. Barbara Coni şi Adamoiu, 8 apartamente, Bucureşti, str. G. Palade 72,      72-a. 832. Butza M. Alecu şi Sabina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 60. 833. Balint Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Busolei 5. 834. Bichis Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Răspîntiilor 29, str. Viitor      141. 835. Bercheret Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ghica Tei 87, str.      Comorei 38. 836. Berlescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti Băneasa, str. I. Gh. Ducă 49. 837. Bucsan Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 10. 838. Brayer Renee, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicii 65. 839. Brătescu I. Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 200. 840. Boc. I. Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sutu 2A. 841. Botez Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rodiei 10, str. Cercelus 36,      Predeal, str. Unirii 29. 842. Baicoianu S. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Londra 12, B-dul Ana      Ipătescu 24. 843. Baloiu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fabrica de Spirt 11. 844. Brătescu, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 11 str. M.      Kogălniceanu 32. Constanta, str. Cuza Voda 18. 845. Balescu Oct. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Londra 26, str.      Armeneasca 19. 846. Buda Ion şi Iustina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ah. Şerban Petrescu      21 Alba Iulia, str. V. Goldis 2, str. N. Filipescu 21, B-dul Stalin 13. 847. Bercovici Berta, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 80-82. 848. Braicu Otilia Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 39. 849. Bonvechio A. Tereza, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 127. 850. Braunstein I. 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 17, str. Sf.      Mina 1-3, str. Vasile Adamachi 7, 5. 851. Bertume Ileana, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 10. 852. Beblea Const. şi Viorica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 42.      Braşov str. Pictor Pop 6. 853. Blaj Elena şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 373. 854. Belizarie Emil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grecescu 9. 855. Balanescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Slt. Popa 2, calea      Rahovei 401. 856. Badescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Visinilor 1. 857. Balai Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 8. 858. Barbu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 56-a. 859. Bratu Traian şi Aurica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Craitelor 4, Sos.      Vartej. Predeal, Bd. Republicii 8. 860. Bufnea Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Orizontului 7. 861. Barbulescu Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Vasiescu Iosif 106,      93, calea Călăraşi 21, sos. Pantelimon 42. 862. Botez Stefania Ghica, 2 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 14,      str. Sperantei 26. 863. Bordescu Alexandru şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Justinian 19,      str. G-ral Angelescu 2, str. Gr. Alexandrescu 84, str. Povernei 36, str.      Radu Voda 9. 864. Blauer Saly, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 11. 865. Baranga Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 52. 866. Banu Nita, 3 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşilor 226. 867. Bratulescu C. Radu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 13, Bd. 6      Martie 43, cap. Gh. Buruiana 19. 868. Bogorian A., 8 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 82. 869. Bremer Haim, 6 apartamente, Bucureşti, str. Arhitect Louis Blank 28. 870. Beratt Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroiescu 2. 871. Băncila Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 29. 872. Badescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 186. 873. Berceanu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Serbanescu Tei 51, 4,      Alex. cel Bun 58, 60. 874. Budescu Alexandru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureseanu 20,      str. Sofia 15, str. Delea Veche. Sinaia, str. Şincai 10. 875. Baluna Marin, 10 apartamente, Galaţi, str. Portului 105, str. Griviţa 1,      str. Tecuci 11, str. Frumoasa. 876. Bogdan Cleopatra, 7 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 8. 877. Banica Gh. Ion şi Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Argetoaia      1. 878. Burnea Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 2. 879. Burdea Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 15. Panciu Putna, str.      Libertăţii 83. 880. Balanescu Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 48. 881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Pantilimon 31 A. 881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbuchin 19. 882. Banica Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbuhin 19. 883. Bazavan Gh. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 36. 884. Bainescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 26. 885. Berariu Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 107. 886. Bondi Guido, 16 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 171. 887. Badescu Gheorghe şi Vasilica Gh. Badescu, 3 apartamente, Bucureşti, str.      Popa Nan. 200. 888. Barbulescu I. Maracine, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 62. 889. Bogdan Florica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Chendie 45. 890. Bratucu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 151. 891. Biciola Eleonora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 23. 892. Rădulescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 172. 893. Badulescu Ioan şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 18.      Târgovişte, str. 30 Decembrie 1. 894. Bechereanu Petruta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 30. 895. Braunstein C. şi N. şi fii şi N. Klipar, 20 apartamente, Bucureşti, str.      Stupinei 12. 896. Baron Avram şi Clara, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan, 54 b, str.      Olimp 62. 897. Belizan Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Cornea 33. 898. Balan Ion şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti-Griviţa, str. Pieţii 18. 899. Buzescu Gheorghe şi Evdochia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Grănicerilor      1, str. Ştefan Mihaileanu 26, str. Edgar Quinet 3. 900. Budeanu Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 30. 901. Benedek Ştefan, 12 apartamente, Bucureşti, str. Ion Roata 12. 902. Busuioceanu Anastasia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Biserica Popa Chitu      23 A. 903. Balgiu Dragoş, 3 apartamente, Bucureşti, str. Londra 23. 904. Banescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 9. 905. Babor-moştenitori, 9 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 49. 906. Bisot Paul şi Mariana, 4 apartamente, Bucureşti, Gh. Haralambie 17. 907. Brătianu Th. Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 168. 908. Balca Viorica, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicii 79. 909. Banateanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 29 şi 27 A. 910. Beceanu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 1. 911. Brech Cristian, 3 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 4, str.      Aristide Briand 1. 912. Butai Iosif Maria, 4 apartamente, Sinaia, str. Furnica 24. Bucureşti, str.      13 Decembrie 42, str. Luterana 3-b. 913. Bogoiu Lucian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 54. 914. Berlescu C. C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 15. 915. Balasanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Marcovici 6. Focşani,      B-dul N. Titulescu 17. Bacău, str. Băncii 6. 916. Basturescu Dorina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 9. 917. Barach Iosif, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 9. 918. Binder Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. M. H. Marcu 5, str. Scarlatescu      28, str. Carol Davila. 919. Blanaru Ion, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ritoride 37, 39 şi 48. 920. Brânza Valeriu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 31. 921. Bernstein Sofia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 10. 922. Bumenfeld Alda, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 33. 923. Blujdea Tiberiu şi Frusina, 3 apartamente, str. 11 Iunie 15, str. Frumoasa      43. 924. Bercu N. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. D. Cantemir 88. 925. Banca Creditul Bucurestean în lichidare, 8 apartamente, Bucureşti, str. 30      Decembrie 10 şi 12. 926. Barza Constantin şi Wilma, 9 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 27. 927. Barta Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Hatman Arbore 16. 928. Barzan St. Dumitra, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vistieri 19. 929. Beresteanu Mina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Banu Mihalcea 2. 930. Bardescu Col. Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 4. Constanta,      Mamaia. 931. Baer Ludmila Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oradea Mare 60. 932. Buzatu Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 20 A. Brăila, str.      Mărăşeşti 19. Eforia, str. Sportului 1. 933. Bragadiru D., 94 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Magheru 2, 2-4, 6-8,      2-14. 934. Birceanu Ovidiu şi Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cetăţii 12. 935. Bunea Anica şi Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu      60. Constanta, str. Tomis 14. 936. Badulescu Nic. most., 24 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 268. 937. Balş Ion, 24 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu 100, str.      Stirbei Voda, str. Mihai Bravu 193, str. Buzesti 98. 938. Banca de Scont a Rom. Soc. în lichidare, 88 apartamente, Bucureşti, str.      Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Moşilor 200,      str. Pieptanari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Brăila, str. Lt. Col.      Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53; Constanta, str. Lascar      Catargi 13; Focşani, str. Cuza Voda 6; Galaţi, str. Dr. Russel 41, str.      Egalităţii 4; Ploieşti, Piaţa I. V. Stalin 3; T. Măgurele, str. Horia,      Cloşca şi Crişan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;      Medgidia, str. V. Lupu 18. 939. Baiandurian K., 4 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 21. 940. Blidescu Lucretia şi Constantin, 17 apartamente, Bucureşti, str. Mendeliev      8, str. Dr. Lister 29. 941. Brumarescu Dan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8, str.      Cazarmei 54. 942. Breger Terezia, 23 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 12, str.      Decebal 3. 943. Bruman Gheorghe, 22 apartamente, Bucureşti, str. Av. I. Marasescu 2, str.      Occidentului 1. 944. Bork Maria, 20 apartamente, Bucureşti, str. Cornel Botez 5, 10; Câmpina,      str. V. Alecsandri 28. 945. Budisteanu Alisa, 17 apartamente, Bucureşti, str. Otetari 6, str.      Caragiale 3. 946. Bănciu Ştefan, 38 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Broşteanu 9, str.      Traian 4, Splaiul Unirii 13, str. 30 Decembrie 36. 947. Besa Eugen şi Hilda, 13 apartamente, Bucureşti, str. Maria Roseti 15.      Sinaia, Calea Codrului 16. 948. Bălăcescu Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Columb 6-8. 949. Baicoianu Alexandru, 32 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 62. 950. Berindei C. Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 6, B-dul N.      Bălcescu 24. 951. Baltaceanu Maria, 27 apartamente, Bucureşti, str. Andy Endre 7, B-dul Ana      Ipătescu 11. str. Alex. Lahovary 45, str. Stirbei voda 92, str. Popa Tatu      1-3. 952. Brătescu Alexandrina, 16 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 23, str.      Dionisie Lupu 38, str. Cercului 3. 953. Bata E. Steluta, 12 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 76. 954. Balteanu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 70. 955. Baissy Petre şi Elvira, 16 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 40. 956. Badulescu N-le, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 107. 957. Beulian Maria, Beulian Haig Mandanici, 20 apartamente, Bucureşti, str.      Vasile Lascar 81, str. Popa Chitu 4. 958. Barbu Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Cernescu 19, str.      Dorobanţi 96, str. Covasna. 959. Botez N. Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 37, str.      Icoanei 7. 960. Bratulescu David, 17 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 131. 961. Bahus Rosita, 10 apartamente, Bucureşti, str. A. Donici 49. 962. Buiati Petre, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 94. 963. Blum Emil, 10 apartamente, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea 5, 7. 964. Badulescu I. şi Petrescu V., 6 apartamente, Bucureşti, Într. Legendei 2. 965. Barbulescu Ion, 14 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 102. 966. Berechet Mihail, 15 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 72-a, str.      Mitrop Filaret 56. 967. Balanescu Constanta şi Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri      15, str. Uranus 75, 63, str. Dionisie Lupu 12, str. Frumoasa 18, str. Popa      Nan 8. 968. Barceanu Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 21, str. Vasile      Conta 79. Bd. Gh. Dimitrov 113. 969. Burileanu Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul N. Bălcescu 35. Predeal,      str. Col. Magheru. 970. Baier M., 15 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie 65. str. Popa Soare 20. 971. Boghici Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 290, str. Col.      Iacobini 4-6. 972. Boghici Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Bucureştii Noi 216. 973. Banca Com. Italiana şi Română, 28 apartamente, Brăila, str. Misitilor 25,      Galaţi, B-dul Ana Ipătescu 17, Constanta, str. Brancoveanu 1, Timişoara,      Piaţa Libertăţii 2, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 139, str. Bursei 2. 974. Baicoiescu M. Mihail, 13 apartamente, Bucureşti, str. Prof. I Bogdan 17,      str. Vasile Lascar 154, Băneasa-Ilfov, Sos Buc-Ploieşti 38, Buşteni      Prahova, B-dul Libertăţii 191. 975. Bunea Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 92, str.      Lanariei 1. 976. Balian Leon, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 31, Constanta,      str. Karl Marx 8. 977. Baicanescu Virgil, 11 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 83, str. Vasile      Lascar 154, Banca Ilfov, Sos. Bucureşti Ploieşti 38. 978. Beloianu Ecaterina, 16 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 223. 979. Banica Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 95. 980. Baiadjoglu Gh. Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 26, Galaţi,      B-dul Republicei 7. 981. Braescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, calea Floreasca 33 şi Alex. Sahia      7. 982. Brebenel Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru, 36. 983. Busoianu Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Spatari 17, Dorobanţi      10, 70, Cluj, str. Mica 24. 984. Baicoianu Petre, 8 apartamente, Bucureşti, Piaţa 23 August 1 şi str. Maria      Rosetti 33, 31. 985. Banca de Agricultura şi export S.A.R., 16 apartamente, Bucureşti, str.      Arcului 20, str. Armeneasca 15. 986. Buscaff Miekel, 12 apartamente, Brăila, Piaţa Lenin 14, str. Grădina      Publică 11. 987. Brown Boveri S.A.R., 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos. 23. 988. Barbu Eugen şi Lucretia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu      11. Predeal, str. Grănicerilor. 989. Butulescu Elena, 13 apartamente, Bucureşti, str. Biserica Amzei 3. 990. Bralianu Radu, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 70, str. Nifon      16, b-dul Ana Ipătescu 43 A. Sinaia, b-dul Lenin 24. Timişoara, str. Paul      Chinezu, 3. 991. Baicoianu Petre şi Lucia, 10 apartamente, Bucureşti, Piaţa Maria Rosetti      31, str. Sepcari 8. 992. Bentu Olimpia, 12 apartamente, Bucureşti, b-dul 1 Mai 58. 993. Biciulescu Marin, 16 apartamente, Bucureşti, str. Mendelieff 2. 994. Bemtassat Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 3-5. 995. Bidulescu Emil, 5 apartamente, Bucureşti, b-dul Păcii 7 A. 996. Beiu Nada şi Stan, 8 apartamente, Bucureşti, b-dul Păcii 121. 997. Baier Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silfidelor 24, str. Amiral      Balescu 15. 998. Bratu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29, str. Anton Pan 2,      Hârşova, str. Concordia, str. Drumul spre moara. 999. Bogza G. Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Timisana 5.1000. Borcea Ed., 4 apartamente, Bucureşti, str. Timisana 14.1001. Buzatu Traian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 34, str. Economu      Cezarescu 37.1002. Bianu T. Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Elefterie 10.1003. Balanescu Romulus, 8 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 68, str. Mitrop      Gh. Petrescu 82. Dorohoi, str. Filimon Sarbu 14.1004. Baleaca Wileax, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grecescu 10.1005. Badea Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sergent Scarlat 16, str.      Silvestru 40.1006. Breza Iordan şi Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Izvoreanu 13.1007. Burdea Cristea, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 100, str.      Frumoasa.1008. Bajan Polixenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Despot Voda 16 B.1009. Boros Paul, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sos Ştefan cel Mare 5.1010. Baiatu Dumitru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 32.1011. Berza Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 4.1012. Butu C. Anton, 4 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 7, str.      Popa Nan 146.1013. Borcescu I. Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 2 A.,      str. Bucovina 50.1014. Badescu Alexandra, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Dacia 48, str. Jules      Michelet 15.1015. Broşteanu Sanda, 3 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 128.1016. Bimbaum Betty, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 168.1017. Bazgan V. Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 33,      str. Ardeleni 32, str. Batistei 17.1018. Bilescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 30.1019. Broşteanu Ernest Radu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 41, calea      Victoriei 128 A. Sinaia, vila.1020. Bentoiu Aurelian, 13 apartamente, Bucureşti, Într. Amzei 2; str. Mircea      Voda 48-50.1021. Bernstein Emanoil, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 182.1022. Burlea I. Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 356.1023. Brezoi Ghedeon, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 17-19.1024. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 35.1025. Beneche Ludovic, 6 apartamente, Bucureşti, str. Clucereasa Elena 20.1026. Bereca M. Ioana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Munţii Tatra 12.1027. Batzaria Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Radovici 10.1028. Badea Ion, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 73.1029. Beghiu Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dogari 1.1030. Bujoreanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Beldiceanu 5.1031. Budurescu N., 7 apartamente, Bucureşti, str. Diana 7, R. Valcea, str.      Lenin 170, Bucureşti, str. Buzesti 9.1032. Batea Cecilia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Th. Mazarik 1.1033. Budis Florica, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Dacia 27.1034. Bazgan Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 3; str.      Batistei 5.1035. Busulinga Anton, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 25.1036. Barsan Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pietati 21; Într. Popescu      Păun 8.1037. Balaban Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 80.1038. Bita Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vatra Luminoasa 35; str. Lt.      Ionescu Baican 58.1039. Belingsteanu Corneliu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda; str.      Italiana 1.1040. Babouleni P. L. Ecaterina, 4 apartamente, Vaslui, str. Spiridon,      Bucureşti, str. Wilson 15, Batistei 1.1041. Stefania Bejan, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Filupescu 51.1042. Braun Emilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 27.1043. Brătianu D. Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 43,      Galaţi, str. Republicii 89. Sinaia, B-dul Lenin 30.1044. Bordeianu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 33.1045. Beer Nathan, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 9; str. Cazărmii      2.1046. Basacazae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Palade 44.1047. Barloiu Stefania, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Andreescu 33.1048. Bragana I., 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobrota 8.1049. Braunstein Mina, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 24-16; str.      Batistei 5.1050. Bogdan H. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Simu 2.1051. Banescu Teodora, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 8.1052. Bordan Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bălcescu 3; str. Dr.      Pasteur 42; str. Petre Ispirescu 89.1053. Baltaceanu George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mendeleff 32, Buşteni.1054. Brătianu Dan Adina Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Armasului 7; str.      General Praporgescu 17.1055. Bichis Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Răspîntiilor 29 Tohani Vechi,      str. Mare 207.1056. Bamcher Lucia, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Bogdanitei 3, 5.1057. Blajan N. Lehtia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 128.1058. Borteanu Ana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 22, Cluj, str.      Şincai 10.1059. Blanita Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 123.1060. Baicoianu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 24-26.1061. Bunescu Stefania, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 64.1062. Borvizeanu Ion şi Valeria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs      20 Galaţi, str. Carnabel 22.1063. Brandus M. Sergiu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 109.1064. Bagaloglu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Radu De la Afumaţi 44.1065. Berg Marcu, 3 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 57, str. G-ral      Berthelot 11.1066. Barbalat Mily, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 34.1067. Brătescu Paunica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 30, str.      Arhitect D. Harzea 18.1068. Bratu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 78.1069. Batas Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calafat 21.1070. Baicoianu Nasta Lucia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 31,      33.1071. Bandi Ecaterina şi Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 148.1071.a. Biolau Stan, apartamente, Bucureşti, str. Poliţiei 28.1072. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 66-68.1073. Buenger Eveline, 15 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 18.1074. Bardanescu Dobre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Const David 94, calea      Plevnei 86.1075. Beniamin Nadler, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 1, str. Luterana 15.1076. Brandusi Viorica, 10 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 109.1077. Belu Octavian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 1091078. Brătianu I. Gheorghe, 1 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Popa Chitu 26.1079. Brânza Efrosina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 30-a.1080. Balsovici Păun Elena, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Muncii 9, 11, 26.1081. Balescu Dimitrie, 1 apartament, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 8.1082. Belascu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 18.1083. Bartea Mihai Naghi, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 148.1084. Berceanu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aniversarii 35. str. Banu      Udrea 32, 35.1085. Busila Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 1, Sinaia, str.      Manastirei 13.1086. Barbu O. Maricica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Trian 29.1087. Bogus Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Const. Nacu 2.1088. Blaescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 34.1089. Berlescu Jean, 14 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 18, str. Matei      Basarab 24, str. Mircea Voda 21.1090. Banca Românească S.A. (în lichidare), 61 apartamente, Bucureşti, B-dul      Republicii 5, str. Dr. Felix 81, str. Valeriu Branişte 56, str. C. Bozianu      10, str. Gh. Florescu 12, str. N. Danciu 3, str. Turturele 15, B-dul      Republicii 5, C. Bozianu 10, Calea Griviţei 119, str. Smardan 5, Calea      Şerban Voda 2981091. Barbu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Stavropoleos 5 şi 14.1092. Brauer Wilhem, 3 apartamente, Bucureşti, str. E. Teodoroiu 22.1093. Biruiu Liea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 17, str. Hameiului 9.1094. Boros N. Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Salcetului 11.    C.1095. Constantin Macel, 20 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 44, str. Smardan      29.1096. Costache Marin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Iosif Niculescu 3.1097. Constantinescu Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 7.1098. Chelaidits H., 5 apartamente, Bucureşti, str. Verzisori 51.1099. Cristescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, calea Floreasca 73.1100. Constantinescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 25.1101. Constantinescu Ecaterina, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Armasului 6.1102. Cojocareanu Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Mureseanu 27.1103. Candrata Andrei, 7 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 249, str.      Sebastian 60.1104. Constantin Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 8.1105. Covalioti Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ana Spataru 3.1106. Cheteanu Valeria. 5 apartamente Bucureşti, str. Arcului 21.1107. Craciunescu Oncel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 38.1108. Cristescu Petra, apartamente, Bucureşti, str. Calimachi 15.1109. Constantin Chirita, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Viilor 10.1110. Carnaru P. Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dunea Rădulescu 12.1111. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draginescu 12.1112. Cuciuchi Atanase, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 15.1113. Constantinide Dimitrie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Radu Cristian 8.1114. Cucu Vasile, 12 apartamente, Bucureşti, Calea Saguna 75.1115. Constantinescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar      148.1116. Carlova Eugenia, 8 apartamente, Bucureşti, str. General Manu 31.1117. Constantinescu Vladimir, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lct. Negel 58,      str. Eroului 18, str. Stirbei Voda 17.1118. Cohn Adolf, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ion Procopiu 14, str. Florilor      20.1119. Cociu I. 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţa 17.1120. Constantinescu Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. C. F. Robescu 9, Piaţa      Ilie Pintilie 4, str. Dr. Felix.1121. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Elima M. Voevod 14.1122. Constantinescu Mihaela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 56.1123. Cotanu Atanasiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Colentina 195.1124. Cojocaru Emilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 28 a.1125. Carniol Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tautu 57.1126. Conadis Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 37.1127. Cunadi Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 37.1128. Chitu Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 23.1129. Cristian vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 9.1130. Constantinescu Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 36, str.      Delea Veche 1.1131. Constantin Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Cuntan 10.1132. Crasnaru Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 50.1133. Construcţii Generale S.A.R., 7 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 22,      str. Eliade între vii 26.1134. Corlanescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hatmanul Arbore 13.1135. Costinescu Emil, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Urali 6, str. Danile      Berceanu 34; Sinaia, calea Codrului 5.1136. Cotaru Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pietatii 18.1137. Caciulescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Iliescu 22.1138. Candrea Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Într. V. Păun 1.1139. Constantinescu Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroescu 46,      calea Moşilor 189.1140. Carp Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 12.1141. Constantinescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 20.1142. Cristescu Valerica, 3 apartamente, Constanta, str. I. Branescu 7, 9, str.      Griviţei 70.1143. Cristescu Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 19; Tg. Ocna,      str. T. Vladimirescu 13.1144. Constantinescu Marin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 160.1145. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3.1146. Ciortan Alexandru, 20 apartamente, Bucureşti, str. Frigului 5, 7, str.      Şerban Voda 138, str. Mit. Iosif 29.1147. Combanis Mihail, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru Sahia 17.1148. Checiulescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. Popişteanu 10.1149. Caveschi Anton, 1 apartamente, Vasile Roaita, Vila Unirea.1150. Cutulescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toma Mazarik 29.1151. Calonas Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 155.1152. Cazano Economu, 5 apartamente, Bucureşti, str. En. Văcărescu 32.1153. Cabilovici Iacob, 8 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 3-5, str.      Gheorghe Asan 3; Sinaia, Republicii 34.1154. Chivulescu Traian, 10 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 36, str.      Pop de Băseşti 9, calea Moşilor 305, str. Sf. Ion Mos 8.1155. Calinescu Rozalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroul T. Niculae      (Colentina) 27.1156. Cioculea Vanghele, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dogari Gh. 24.1157. Constantinescu Scarlat, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 56.1158. Constantinescu P. Tiganus, 7 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 184,      str. Ştefan cel Mare 198.1159. Cioran Lucian, 3 apartamente, Bucureşti, str. General Lupu 2, str. General      Leca 22.1160. Constantinescu Ştefan, 17. apartamente, Bucureşti, fund. Bibescu Voda 7.1161. Caragianu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 52.1162. Cohen Jaques, 10 apartamente, Bucureşti, Splaiul Unirii 26.1163. Constantinescu C. Mihai, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 29.1164. Cohn Lupu şi Tony, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mit Filaret 2.1165. Cristescu M. Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Avram Iancu 26.1166. Carac Aneta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 29.1167. Constantinescu Niculae, 2 apartamente, Ploieşti, Bd. Independentei 15.1168. Candes Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vatra Luminoasa 45.1169. Cristescu Tudor, 25 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 287, Bd N. Belu      32, str. Ion Ghica, Bd. 1848 6.1170. Carantino Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 26, str.      Biserica Amzei 27.1171. Constantin Ciudrea, 8 apartamente, Bucureşti, calea Colentina 80.1172. Cristescu Tanase, 36 apartamente, Bucureşti, str. Fantanica 16, 17, 18,      19, 24, str. Despot Voda 52.1173. Constantinescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 23.1174. Cristescu Sultana, 26 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 338, sos. Nic.      Titulescu 40.1175. Catana Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 3; Câmpulung, str.      16 Februarie 63, 55.1176. Constantinescu Paulina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Luarentiu Claudian      27.1177. Constantin Caliban, 3 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 27, str. 11      Iunie.1178. Constantinescu Stanciu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu      8.1179. Chiliman Cecilia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 75.1180. Ceausu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint 19.1181. Cristescu Elena, 19 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 180, str.      Cap. Gh. Donescu 10. Buşteni, str. Niculae Filipescu 10.1182. Cionga Gusa, 13 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 70, 72, str.      Lipscani 42, str. Gabroveni 5.1183. Cossian Mary, 5 apartamente, Bucureşti, str. General Ipătescu 20.1184. Constantinescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 7.1185. Constantinescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50,      sos Vitan 87.1186. Cristea T. Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 22.1187. Czarnechi Olga, 11 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 58.1188. Cohen, prin av. Froimescu, executor testamentar, 9 apartamente, Bucureşti,      str. Niculae Iorga 20, str. Banu Maracine 29, sos. Piscului 106.1189. Clinciu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Zablovschi 10.1190. Cifarelli M., 6 apartamente, Bucureşti, str Polizu 32.1191. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 14.1192. Constantinescu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 27, str.      Menelas Ghermani 2.1193. Ceortan Georgeta, 12 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Maicilor 7, str.      Cazarmei 33.1194. Cristodorescu Tereza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 27.1195. Costescu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Titulescu 2, str.      Română 17.1196. Constantinescu Alexandru, 1 apartamente, Teghirghiol, str. Călugăreni 37.1197. Cortobius Louise, 4 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 24.1198. Chirstuc N. maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Giullini 6, str.      Banat 3, str. Bihor 4.1199. Cutcudache Elena, most. Cutcudache Damian, 3 apartamente, Bucureşti, Bd.      Cuza 59.1200. Cioc Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, Splaiul Independentei 285.1201. Ciurileanu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Virgiliu 12.1202. Cojocarescu Haralambie, 10 apartamente, Bucureşti, sos. Cotroceni 13.1203. Croifeleanu Stefania, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 16.1204. Constantinescu Gh., 9 apartamente, Bucureşti, str. Atelierului 35.1205. Cristea A. Nely, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf-tii Voevozi 30-32.1206. Comăneşti Povara, 10 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 4.1207. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 222.1208. Carantino Jac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9.1209. Chirila Olga, 4 apartamente, Bucureşti, Dr. Brandza 22.1210. Clinciu Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 54.1211. Creiu Gl. D. Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex Popov 59.1212. Cretulescu Maria Saligny, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50, str.      Dr. Mirinescu 11, str. 30 Decembrie 31.1213. Condu Raina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 3.1214. Celea Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. General Anghelescu 61-a.1215. Cristodulo Grigore, 4 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 2-4.1216. Constantin Dicu, 4 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţilor 156, str.      Luigi Cazzavilian.1217. Cionga Dumitru, 5 apartamente, Sinaia, Bd. Republicii 5.1218. Cotea Ionel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Av. Şerban Petrescu 20.1219. Condu Iulian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 3, str. Arhit. St.      Burcies 7.1220. Cauli F. Silvia, 8 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 69.1221. Camarelli B. Vera, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 12, str.      Schitu Maicilor 30.1222. Calugaru Spirache şi Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 48.1223. Coteanu dr. Niculina, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Măgurele 56, str.      Prof. Marinescu 9.1224. Cornea de Petre Milano, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 8.1225. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 48.1226. Cristodulo C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, Dr. Juvara 31-33.1227. Coman Vidrighin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Maria 8; Giurgiu, str.      Independentei 18.1228. Costinescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eminescu 17 A., str.      Dr. Felix 15.1229. Caloianu C. T., 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 7, str.      Mantuleasa 22.1230. Colinteanu Laurentiu, 10 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 99, 280;      Predeal, str. Rep. Iugoslaviei 13.1231. Covaci Ştefan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Crişan 4.1232. Conovici Aristotel, 24 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 198, 200,      202, calea Rahovei 57; Predeal, sos. Naţionala 14.1233. Cristescu Claudia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 75.1234. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 48.1235. Cerchez Camelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 46-48.1236. Calleu Aglae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 18.1237. Cristea Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Petre Carp 11.1238. Constantinescu Anghel, 2 apartamente, Predeal, str. V. Alexandri 20,      Brăila, str. Misitii Port 189.1239. Cristescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 67.1240. Ciobotaru Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Vulturi 141.1241. Charas Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Principatele 2, str. Mamulari      13.1242. Cuieran Leon şi Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 36, 38.1243. Caragea D. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 73.1244. Cerban Anelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ardealului 55.1245. Combiescu dr. Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 23.1246. Cartianu Nicolae şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poet Alex.      Sihileanu 12, str. Elev Stefanescu 29; Alexandria, str. Confederaţiei 16,      18, str. Gh. Doja 34.1247. Constantinescu Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 255,      str. Baltaretului 4.1248. Cantea Felicia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Herescu 16; Predeal,      str. T. Vladimirescu 4.1249. Cerchez Arta şi Felicia, 13 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 69, 71.1250. Caracas Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Militari 25.1251. Colţea Ion, 6 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 160, str.      Coriolan 49.1252. Cepleanu Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 33.1253. Cardos Simonic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Col. Popea 27, str.      Vesparilor 2; Constanta, str. Alexandru cel Bun 6.1254. Calinescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Coriolan 34, str.      Clopotarii Vechi 12, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 122, str. Slatineanu 23,      28, str. Axente Uricaru, Constanta, Bd. V. I. Lenin 163, Temisana 35.1255. Cionea Mioara, 4 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 2; Constanta, str. I.      V. Stalin 39.1256. Cercel Nae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 97.1257. Covaci Luiza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ceremusului 43, 41.1258. Constantinescu Theodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 16.1259. Ciocoiu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Concordiei 76.1260. Cretzoiu C-ţin, most. Emma şi Ecaterina Cretzoiu şi Banulescu Ela, 13      apartamente, Bucureşti, str. Parfumului 33, 35.1261. Coltescu Viorica şi Florica, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Al. Cuza 98 A.,      str. C. Disescu 27.1262. Colfescu Armand, 10 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.1263. Ciorapciu Epaminodo, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Iorga 31.1264. Constantinescu Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 252.1265. Cristea N. Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Bis Alexe 6, str. Louis      Blank 36.1266. Constantinescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Titus 11.1267. Constantinescu M., 10 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 113, 120, sos      Giurgiului 317.1268. Ciortan St. Emil, 9 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 31, Eforia,      Tomis, Sinaia, str. M. Kogălniceanu 3.1269. Clădirea Românească, societate pentru întreţinerea şi administrarea      imobilelor societăţii, 297 apartamente, Bucureşti, str. Cavafii Vechi 17,      Bd. Republicii 61, calea Moşilor, Bd. 1848, 16; str. Blanari 2, 8, 12,      calea Victoriei 77, str. Dr. Botez 9, 15, 16, str. M. Eminescu 84, 86,      str. Bis. Amzei 16, str. Doamnei 3, str. Academiei 1, calea Victoriei 2.1270. Constantinescu Marilena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Toma Stelian 4.1271. Camerling Volf şi Silvia, 27 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 78,      str. Buzesti 2, 4.1272. Costamagria Arthur, 17 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 11.1273. Cristescu Isidor, 14 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 15, Într.      Urali 2.1274. Creditul Imobliar S.A., 2 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 240.1275. Calinescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 185.1276. Cristea Sterian şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Maria 3,      Într. Tarcău 11, 13.1277. Culea I. Constantin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 143.1278. Constantinescu Eleonora, 6 apartamente, Bucureşti, str. General Cantily 6,      str. Plantelor 76.1279. Cuplerberg Sami, 6 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 68.1280. Cassassovici Elisabeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gutemberg 3 bis.1281. Costea C-ţin şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. Ardealului 69.1282. Ciurulin Paula, 4 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 424.1283. Constantinescu Mihai, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Bervezin 11.1284. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 253.1285. Constantinovici Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 71.1286. Capitanescu Ion, 32 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 18, 27.1287. Circea Ecaterina, 7 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 198.1288. Capitanescu Tomaide, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sapientei 2, str.      Armeneasca 22, str. Arionoanei 38, str. Ion Taranu 10.1289. Cehen Simon şi Ely, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Iuliu Valaori 9,      str. St. Mihaileanu 27, str. Gn. Dem. Teodorescu 56, str. Sf. Apostoli 40.1290. Cristescu Teodora, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 39, str.      Obedeanu 16, str. Militari 11.1291. Cojocaru Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 140.1292. Constantinescu Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 26.1293. Cantacuzino Ion, 17 apartamente, Bucureşti, str. Gutemberg 3.1294. Contescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu apa rece 73; Buzău,      str. Victoriei 6.1295. Cioraca Florian, 4 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 182, str. Lunei      32.1296. Cornescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Panu 7.1297. Cadar Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vlaicu Voda 76.1298. Ciapa Dumitru, 12 apartamente, Bucureşti, sos. Vitan 17.1299. Catz Lupu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Col. Orero 5, str. Cantemir 72.1300. Constantinescu Mircea şi Gabriela, 41 apartamente, Bucureşti, calea      Moşilor 31, calea Văcăreşti 47, str. Porumbaru 19, Băneasa, sos.      Bucureşti-Ploieşti 92.1301. Cristache Arsenie, 15 apartamente, Bucureşti, str. Breiner Bela 1; str.      Nerva Traian 2; str. Vitan 105.1302. Catuneanu Cornel 4 apartamente, Bucureşti, str. D. Cantemir 17; str. Col.      Orero 8.1303. Crasu Vasile 11 apartamente, Bucureşti, str. Emil Constantinescu 5. Int.      Vasile Păun 5; str. Plevnei; str. Nic. Velescu 6.1304. Constantinescu Victoria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 46.1305. Critrou Emilia şi Pilis Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alexandrina      15.1306. Clocoteanu S., 11 apartamente, Bucureşti, Calea 13 Septembrie 38.1307. Cristescu C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 410.1308. Constantinescu Emanoil şi Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şerban      Voda 162.1309. Ciordas Ovid, 6 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 74; Predeal, str.      Arad 14;1310. Culoglu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95-a, str. Pitar Mos      24.1311. Chiriacescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 33.1312. Constantinescu Ion 4 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 27.1313. Castamojna Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. col. Papazoglu 35,      str. Stelea 7.1314. Calinescu C-ţin 14 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 297.1315. Casali Vasile, Stelian Marin şi Marioara, 13 apartamente, Bucureşti, Calea      Rahovei 308.1316. Cioflec Cornelia şi Aurora Valeanu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sf.      Constantin 21.1317. Casapian Garbis, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 178, Într.      Spinului 1;1318. Cibuchi Elisa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 1; str.      Schitu Magureanu 15; str. Doina.1319. Costaforu C. Ioan, 3 apartamente, Ploieşti, str. Ramuri 1.1320. Caragea Vasile, 2 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 33.1321. Cernescu Niculae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Eduard Grand 7; str.      Despot Voda 40.1322. Cobuz Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 32.1323. Cavaff Hrant, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena 14.1324. Constantinescu Alexandrina, 44 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 124;      Cal. Griviţei 145; str. Smardan 20; Predeal, sos. Naţionala 125, str. I.      L. Caragiale 50.1325. Constantinescu Radu şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Masina de      Pâine 20.1326. Corteanu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Praporgescu 4.1327. Catanu Alex şi Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bălăceanu 2; str.      Smardan 18-21; str. Berzei 68.1328. Constantinescu Gh., 13 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 1      Târgovişte, str. N. Bălcescu 201.1329. Caracas Eliza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16; str. Isvor      9; str. Justiţiei 63.1330. Costescu Petre, 12 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 30, str. 11      Iunie 23.1331. Cristescu Iordana, 9 apartamente, Bucureşti, Mihai Bravu 172.1332. Constantinescu Petre, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 214.1333. Cristescu V. Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. Muncii 84; Cal. Călăraşi      188.1334. Curtz Carol, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 27.1335. Condurachi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifsitz 30; Bd. Gh.      Dimitrof 71; Bd. Muncii 4.1336. Craciunoiu Florian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 56;      Piteşti, str. Lucernei 10.1337. Comsa Filip, 4 apartamente, Bucureşti, str. Felicia Racoviţa 10.1338. Culina Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 27.1339. Cernea Jana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 88.1340. Codleanu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Panu 1Bis.1341. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 151.1342. Constantinescu Finan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Parcalabu Baldovin      13; str. Tineas 4.1343. Coman Pavel şi Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 54.1344. Copper M. Sami şi Copper S. Misu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 59.1345. Colan Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 40.1346. Capalena Ana, 6 apartamente, Turda, str. Simion Bărnuţiu 39.1347. Chihaia Iordache, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu 1-a.1348. Cristescu Testulian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Zorileanu 37;      str. Radu Cristescu 1.1349. Ciolan Mihai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. Petre Creţu 60.1350. Cihosehy Henrii, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. Dacia 50.1351. Crainiceanu Steluta, 3 apartamente, Timişoara, str. Ion Ghica 1.      Bucureşti, str. Frumoasa 52.1352. Condoci Cristea şi Atanasiu Elena, 18 apartamente, Bucureşti, str.      Povernei 10.1353. Cantacuzino Alexandra, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 128.1354. Curlache Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Roma 62.1355. Cocea Marica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Iorga 28.1356. Constantinescu Ion şi Eliza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Grigore      Alexandrescu 92.1357. Cernea V. Dumitru, 19 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţilor 99; str.      Mihai Voda 13.1358. Cabarasu Nicolae, 12 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 70; str.      Polona 86; str. Şerban Voda 97.1359. Caribol M. şi Zoe, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 232; Bd. Ana      Ipătescu 57.1360. Coteli Ferdinand, Buzida şi Aurelia, 44 apartamente, Bucureşti, str.      Batistei 5; str. Iacob Negruzii 40; str. G-ral Cernat; str. 30 Decembrie      8; str. Filitis 5; str. Baratiei 51-53; str. Sf. Vineri.1361. Calutoiu Elefterie şi Penelopa, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aviator      Sanatescu 14.1362. Constantin Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dragoş Voda 59; str.      Raspantiilor 22.1363. Cojan M. Elena, 19 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 54.1364. Cristoforu Miltiade, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Colentina 111.1365. Cristofor Victor, 10 apartamente, Iaşi, Pasaj. Cuza Voda 1.1366. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 72.1367. Celeta N. Marin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 47 Buşteni,      str. Bailor 25.1368. Crutzescu Eliza, 10 apartamente, Bucureşti, str. Latina 4; str. Dionisie      Lupu 38.1369. Coseta Nina, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 21.1370. Comanescu Alex, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuparului 8.1371. Cociu Tanase, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 148; str.      Vasile Lascar, str. 13 Decembrie 11.1372. Constantin Popp, 7 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 20 Galaţi, Piaţa      30 Decembrie 2, str. Războieni 26.1373. Constantinescu D. şi Amelia Iobu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei      59, str. Română 142; Alecu Russo 2.1374. Constantinescu Virginia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 37.1375. Carbunescu N. şi Stela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 14.1376. Cohen Frida, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 17.1377. Câmpeanu V. şi Goldstein Anny, 9 apartamente, Bucureşti, str. Florilor 13.1378. Condoianu Nicolae şi Elena, 16 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 9.1379. Codreanu Zelea Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumitrache Paul 20      Huşi, str. 7 Noembrie 9.1380. Cristescu Eliza, 13 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 47, str. Razvan      1, str. Cavafii Vechi 7, 9, str. Academiei 35; str. Gh. Asam 3.1381. Cioaia Malvina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 105.1382. Constantin Melania, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 115, str.      Pictor Lucian 12.1383. Costa Foru Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Patriarhiei 7, str.      Edgar Quinet nr. 5.1384. Candiani Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 29 A.1385. Ciubuc Marcela, 4 apartamente, Constanta, str. D. A. Sturza 17 Bucureşti,      str. N. Filipescu 7, calea Victoriei 112, 95.1386. Chiritescu Ion şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 10.1387. Coman Irina şi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 29.1388. Creţu Elena şi Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Într. Ioanid 4.1389. Creţu Gh. Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 58.1390. Cioveanu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Tei 53; str.      Română 181.1391. Cossmi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 113.1392. Caracas Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Argeş 18.1393. Craciun Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Tetrat 14, str.      Aurel Vlaicu 95.1394. Cristea Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aledea 39.1395. Caracota Virgil şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 35;      str. Cicoarei 29. Predeal, str. Partizanilor 4.1396. Costandache Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Militaru (Aleea B)      7.1397. Cialic I. M., 2 apartamente, Bucureşti, Bd. G-ral Magheru 26.1398. Cherescu Srefan şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Grig. Mora 2.1399. Constantinescu Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Manu 37,      Vasile Roaita str. Cantacuzino.1400. Cristescu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 18.1401. Curutiu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rahmaninov 11.1402. Capsa Grigore Soc. În Comandită, 2 apartamente, Bucureşti, str. Edgar      Quinet 1, str. Biserica Amzei 19.1403. Catzop Ety Irina, 5 apartamente, Bucureşti, Cal Dudeşti 107.1404. Chitu V. Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ganovici D-tru 5.1405. Celtau Gitana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bunatatea Samaiteana 19.1406. Caracas Irina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 33; str. Pitar Mos      27.1407. Covaceanu Adela, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul I. V. Stalin 23.1408. Craft Raula, 2 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 28.1409. Cohen Sofia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 29; str.      Beldiman 2.1410. Constantinescu Dimcea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 62.1411. Cocorescu Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 12.1412. Crivat C. Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionsie Lupu 20-12.1413. Constantinescu Julieta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 9, str.      Sf. Ionica 4 Breaza de Sus, str. Eroilor.1414. Caftagioglu Olga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 12.1415. Catinescu Hilda, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 141.1416. Candopol Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 23.1417. Ciocaltei Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 41, str.      Stirbei Voda 126.1418. Cosmescu C-ţin şi Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Knappe      45C.1419. Castris Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 65.1420. Calinescu D., 12 apartamente, Bucureşti, str. Occident 13.1421. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Parang 48.1422. Căminul Asociaţiei Statuei, 7 apartamente, Bucureşti, str. Puscasului 7A.1423. Cunadi Dumitru şi Wolf Janine, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 69.1424. Creditul Financiar Rural, 5 apartamente, Bucureşti, str. Doamnei 22, Bd.      1848 10.1425. Caracostea Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 13-15;      str. Unirii 83.1426. Cristescu Haralambie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Hagiului 3.1427. Castano Maria, 1 apartamente, Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 65.1428. Catapod I. şi L., 9 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 29.1429. Culin Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 12.1430. Ciortescu Steliana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Splaiul Unirii 112.1431. Cristescu P. şi M., 20 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 55.1432. Constantin Pancu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 34.1433. Ciheltu Hristu şi Fraţii Theodor, 15 apartamente, Bucureşti, str. Budai      Deleanu 8; Cal. Griviţei 153.1434. Casa Rurală în Lichidare S.A., 22 apartamente, Bucureşti, str. Sapientei 1      colt Miliţiei 2; str. N. Filipescu 40.1435. Constantinescu Virginia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu      22; str. Matei Basarab 37.1436. Câmpeanu Ana, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. 1907 6.1437. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaia 59, str.      Sabinelor 5, str. El. Pherechidi 8.1438. Cerbulescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Toma Ionescu 9.1439. Calota Ion şi Paulina, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 397.1440. Caleiu A. Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mureş 12 B.1441. Costache Niculae, 11 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 441.1442. Cutzarida Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Horatiu 16.1443. Craciun Nita, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 32.1444. Capatana Mihai, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 143, 141.1445. Constantinescu Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 31b.1446. Chiru Constanta, 12 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 46; Stirbei Voda      76; str. Romulus 59.1447. Calinoiu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 305.1448. Ciocanu Fulga, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 130.1449. Cheianu Niculae şi Ana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 56.1450. Cazana Vasile şi zotta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 20.1451. Copuzeanu Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 97.1452. Constantinescu Luca şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 54;      str. Vasile Conta 7-9; str. Puisor 37.1453. Cabasanu Cornel, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Raureanu 8; Braşov,      str. Pajistia 2.1454. Constantinescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Videle 20.1455. Cocaneanu Valeria, 8 apartamente, Bucureşti, str. V. A. Ureche 23.1456. Candea Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 109; str. Schitu      Maicilor 21; str. Brezoianu 9.1457. Catrova V. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, C. C. Arien 4.1458. Constantinidi Natalia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 173.1459. Constantinescu Michia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gheorghe 64.1460. Chinie Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, Banu Manta 44 Piteşti, Bd. R.      P. R. 128.1461. Calin Vasile şi Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cornelia 28.1462. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alecsandri 4.1463. Creanga Mitrita, 6 apartamente, Bucureşti, Fund Vânători 1.1464. Chicos Smaranda, 6 apartamente, Bucureşti, str. C. Caracas 11 A.1465. Candina Carol, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 229.1466. Cristea D. şi V., 23 apartamente, Bucureşti, Vasile Lupu 52, Cal. Griviţei      258; str. Ludescu Stoian, Cal. Griviţei 328; str. Caraiman 2.1467. Chitiuria Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 84.1468. Coleeg Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 42.1469. Creţu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Glicozei 21-38.1470. Creţu Ion şi C-ta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 78.1471. Codarcea Alex., 8 apartamente, Sinaia, str. Cerbului 15 Bucureşti, str.      Abrud 60; str. N. Bălcescu 3-5.1472. Cardas Stanu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel 26.1473. Ciocoltea Sergiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cazarmei 70.1474. Creci Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Raditei 11.1475. Constantin D. Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 88.1476. Chiriazi Marcu, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 88.1477. Constantinescu D., 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 98.1478. Constantinescu Nic., 11 apartamente, Bucureşti, Cobalcescu 56.1479. Caragheorghe Virginia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. V. Poloni 14.1480. Cernateanu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 24, Vasile Pârvan      14.1481. Ciocaltin Stefania şi Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei      Voda 126.1482. Coluschi Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Demostene 31, str.      Foişor 17.1483. Clein Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 99.1484. Cezar Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 17.1485. Caraclan Olga şi Chopin, 9 apartamente, Bucureşti, Într. G-ral Ipătescu 4,      str. D. Onciu 16, Într. Popa Nan 5b. Sinaia, str. St. Gheorghiu.1486. Ciochina Florin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 24, str. Mecet 3.1487. Costia Dumitru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Radu Dela Afumaţi 15a.1488. Constantinescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25,      str. Spataru Cantacuzino 9.1489. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 72,      Calea Călăraşi 274.1490. Cristescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 7a.1491. Constantinescu Ion şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu      27.1492. Clococeanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mamuleanu 5.1493. Cristescu Tertulian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Zorileanu 37.1494. Ciurtea Teodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 45, str. Aviator      Beller 1.1495. Cimbru Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21 Mamaia, jud.      Constanta.1496. Craciunescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, C. Caras 29.1497. Cretulescu Aglaia Adina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Militaru Gh.      1.1498. Cristescu P. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 9.1499. Canadi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. av. Stanescu 43.1500. Cristinel Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 21.1501. Capra Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 43.1502. Culici Ioan, 2 apartamente, Bucureşti, str. av. T. Tetrat 33.1503. Constantinescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 97a, Calea      Călăraşilor 126.1504. Constantinescu M., 12 apartamente, Bucureşti, str. Horei 20.1505. Craciunescu Gh. şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 43.1506. Creditul Naţional Agricol în Lichidare, 10 apartamente, Bucureşti, str.      Batistei 25 A. Bârlad, str. Prof. N. Iorga 4.1507. Cornea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Barierei 8, str. Mitrop.      Saguna 69.1508. Cgheorghe Cevianu, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sfintilor 5.1509. Cohn Moscu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Virgiliu 71, str. Apolodor,      str. Boteanu 3b, str. Niculae Golescu 5, str. Sperantei 24, calea Griviţei      254.1510. Cornea Liviu şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 23.1511. Coctez Elena, 4 apartamente, Iaşi, str. Cuza Voda 44.1512. Cantilly Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 57.1513. Constantinescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 129, 127.1514. Constantinescu Haralambie şi Cornelia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea      Călăraşilor 64, sos. Mihai Bravu 380.1515. Constantinescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 84.1516. Colescu Sebastian şi Bibiri Constanta, 12 apartamente, Bucureşti, str. C.      F. Robescu 11 Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 33.1517. Chitia Gh. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Cap. Gh. Preotescu 3.1518. Constantinescu Gh. Carmen moştenitori El. Roibeanu, el. Constantinescu, 12      apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 96.1519. Comsa Traian, 6 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Moroiu 18, 16, str. Dr.      Gh. Taranu 8.1520. Cojan Silvia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Col. Bordea 6.1521. Chesea Vasile şi Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 26,      28, 67.1522. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu, 6 apartamente, Bucureşti, str.      Maria Hagi Moscu 28-30.1523. Canciovici Marin şi Zoia M. Canciovici, 7 apartamente, Bucureşti, str.      Banu Manta 25, 21.1524. Caramzulescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 16, str.      N. Bălcescu 30, str. N. Filipescu1525. Ciomartan Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Alex. Câmpeanu 28.1526. Constantinescu Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Poetas 43.1527. Cristescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Horia 64.1528. Costandache C. Hortansa, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Suter 25 şi 23.1529. Ceapasu Cristea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 135, str. Gl.      Angelescu 157.1530. Cosma Stela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davilla 111, str.      Brezoianu 7.1531. Comanescu M. Pamfil şi Ana, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Grozăveşti 14.1532. Costacopol Veronica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Varnali 24, str.      N. Filipescu 7 Braşov, str. Cloşca 34.1533. Canciovici Alex. şi Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Ioan      Cuza 34, str. Maltopol 2, str. Tudose Rudeanu 22.1534. Canciovci Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 76.1535. Chicos Mircea, 8 apartamente, Bucureşti1536. Cohn M. Dina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Oct. Cocarescu 5.1537. Constantinescu Steliana (fost Petrescu), 5 apartamente, Bucureşti, str. N.      Titulescu 88, Bibescu Voda 18.1538. Cristea Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 420, Cisnădiei      3.1539. Ciropol Ştefan şi Amelia, 7 apartamente, Bucureşti, Bl. 1 Mai 115, 104.1540. Craciunescu Zaharia, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 141.1541. Constantin Iancu şi Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 191.1542. Chirlacu Stamate, 8 apartamente, Bucureşti, str. Traian 75, calea Dudeşti      227.1543. Culbert Mariana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51.1544. Chiriac I. Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 112, 61.1545. Coran D-tru şi Sofia, 7 apartamente, Turnu Severin, str. Providentei 36.      Bucureşti, str. Parfumului 9.1546. Chisivnesci Carolina, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 249.1547. Coler Gavril, 16 apartamente, Bucureşti, str. C. Boliac 11, str. Mendeleef      48, str. Vultur 117.1548. Cerkez Ionel şi Valerica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muz. Zambacian 8.1549. Ciobotaru I. şi R., 9 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Barseanu 12,      str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 54.1550. Constando I., 3 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 38, str.      Candiano Popescu 63.1551. Cabasanu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 13.1552. Constantinescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, Într. Visini 7, str.      Trinitatii 18.1553. Cernea Charlota, 14 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 39.1554. Credeanu Teodor şi Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asachi      16. Azuga, str. Muncii 231.1555. Chiriac Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 42.1556. Colonel I. Natalina, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 84.1557. Constantinescu P. George, 3 apartamente, Bucureşti, str. Roma 41.1558. Conradt Ferdinand, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel 82.1559. Cristescu Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, Stirbei Voda 16; str. Popa Nan      167.1560. Casian Magureanu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 17.1561. Constantinescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 104.1562. Corpet Aristotel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 48.1563. Clepcea Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Drna 2.1564. Calafeteanu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 59.1565. Cernat Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 130.1566. Comanescu G. Nic., 23 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 22; Bd.      Dimitrov 131; Bd. 1848 35; Sepcari 21; str. Turtucaia 98. Sinaia, Bd.      Lenin 16.1567. Chirila C-ţin, 18 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie Nr. 100, str.      Halelor Nr. 25, str. Arnoaiei 57, str. Cazărmii 5.1568. Cavali C-ţin adm. girant pentru M. Finanţelor, 35 apartamente, Bucureşti,      cal. Călăraşi 1-3, str. 30 Decembrie 112-114, str. Lipscani 86, 88, 90.1569. Carlo Cora prin Emilia Oppler, 4 apartamente, Bucureşti, N. Titulescu 89.1570. Constructiunea Sf. Gheorghe S.A.R., 36 apartamente, Bucureşti, str.      Lipscani 102.1571. Chirita Vali şi Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 8.1572. Ceausu Şerban, 8 apartamente, Floreşti, Ilfov. Bucureşti, str. Litovoi      Voievod 48.1573. Cosma C-ţin şi Paraschiva, 8 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 79.1574. Constantin N. Marin, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Tolbuhin 143.1575. Cornartic, 9 apartamente, Bucureşti, str. Doamnei 19, str. Mitr. Dosoftei      70.1576. Calif Elena, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 109, str. Ion      Procopiu 12.1577. Cocea Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 41; str. Uranus      23; Episcopiei 6.1578. Colan Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Caminului 1.1579. Constantinescu Polixenia, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 112;      Bd. Bălcescu 30. Iaşi, str. Lascar Catargiu 53; str. I. C. Brătianu 149.1580. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 150.1581. Conaci Albert, 11 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 10 Bis.1582. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Iancului 32, str. Cap.      Iosif Vasiescu 49.1583. Constantinescu Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Calist 16, str.      Claudiu 16, str. Orzari 45.1584. Catuneanu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 2-4-6.1585. Cociumian Lidia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbukin 127; str.      Sachelarie Visarion 13 A.1586. Constantinescu Maria, 13 apartamente, Bucureşti, str. Inginer Slaniceanu      1.1587. Cristescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 37.1588. Covaci Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Salmen 3; str. E.      Costinescu 37.1589. Constantinescu Vasile, 9 apartamente, Bucureşti, sos Colentina 34.1590. Constantinescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 98.1591. Capra A. Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 28.1592. Cormateanu Nic., 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ştefan 22.1593. Ciupala Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, Ferentari 171.1594. Catz Adela, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 56.1595. Cerkez Alfred, 15 apartamente, Bucureşti, str. Antim 40, Cal. Călăraşi 97.1596. Constantinescu Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. M. Tolbukin 145 A.1597. Cristiade Gr. Florentina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Costache      Balanescu 12.1598. Constantinescu Anastia, 8 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Eremia      Grigorescu 25; str. Dionisie Lupu 88.1599. Craciuneanu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 46.1600. Cahane Roza, 11 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 9 A., str. Selari      15.1601. Comsa Ion şi Aneta, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 219.1602. Cristescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 187.1603. Carageorge Uranie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 8 A.1604. Chiralcu Vasile, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bărbat Voevod 13 şi 15,      cal. Dudeşti 160.1605. Cancel Petre şi Vera, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sborului 3.1606. Constantinescu Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 54.1607. Creditul Romanesc, 25 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 20, str.      Calusei 65, sos. Pantelimon 4.1608. Colfescu Olga, 9 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.1609. Chivu Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vistieri 12.1610. Creanga Eugen, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 1.1611. Carnaru Gheorghe, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 34, sos.      Ştefan cel Mare 238. Sinaia, str. 6 Martie 3.1612. Cardas Coriolan, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Dumitrescu II, nr. 10.1613. Carp Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viting 8, str. Carol Knapel      15.1614. Castana Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Ion Mincu 33, str.      Oituz 21.1615. Colfescu Augusta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Antim 19.1616. Chicos Ştefan, 5 apartamente, Piteşti, B-dul. Republicii 133.1617. Conlonvrin Eugen şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. c-dor Eugen      Botez 34, str. Niculcea 28.1618. Coman Virgil, 4 apartamente, Bucureşti, str. Jupiter 6, str. Şantierului      2.1619. Cristescu C. Vasiliu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Inocentei 2, Bul.      Bălcescu 3, str. Videle (Hotin) 33.1620. Costopol D-tru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 73.1621. Ciurea Virginia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 102.1622. Cristodorescu Zamfir, 7 apartamente, Bucureşti, str. M. Tolbukin 74, str.      Caragea Voda 4.1623. Cristescu D-tru, 12 apartamente, Bucureşti, str. Filimon Sarbu 17, str.      Constandache Caracas 30.1624. Castris Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Miciurin 26, str. Alex.      Sahia 58.1625. Ciocarlie Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ocolului 9.1626. Callos Carmen, 2 apartamente, Bucureşti, str. Londra 6. Sinaia, str. 6      Martie 18.1627. Corneliu Durcas, 4 apartamente, Bucureşti, str. Costaforu 3 şi 24.1628. Constantinescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Mircea Zorileanu 80.1629. Clenciu Iulia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 47.1630. Corata Alex şi Steliana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Constantinescu 11      şi 9 A.1631. Cherciu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Donici 6.1632. Cristescu Marin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Iorceanu 3, str. Busolei      16.1633. Cismas Laura, 5 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 135 A.1634. Chircu Vasile şi Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gr.      Alexandrescu 2, str. av. Petre Creţu 48.1635. Caragea Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 10.1636. Caracostea Andrei, 6 apartamente, Buşteni, str. Moraru 4, Bucureşti, Bul.      Ana Ipătescu 28.1637. Constantinescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Robert (Băneasa) 9.1638. Castris Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 38 A, str. 30      Decembrie 52.1639. Carata Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Hatmanul Arbore 3, str.      Fecioarei 4 şi 6.1640. Cioc I. Petre, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 5.1641. Constantinescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, Bul. Tolbukin 108.1642. Conopan Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Petoffi 29, cal.      Victoriei 118 B.1643. Culici Florica, 3 apartamente, Buzău, Piaţa Republicii 10, str. Tunelului      7.1644. Coltofeanu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Floreasca 37.1645. Chitimia Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 5. Bârlad, str.      Republicii 15.1646. Carstea Lupu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 117.1647. Ciochina Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. av. Marcel Andreescu      50.1648. Constantinescu Nae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Oborul Nou 23, str.      Azuga 13, str. Sf. Ana Tei 4.1649. Costescu N., 5 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul 3 A. Bucureşti,      Ilfov str. Ec. Teodoroiu, com. Pantelimon 16. Bucureşti, sos. Berceni 97.1650. Carnaru Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 111 şi 113.1651. Constantinescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 75.1652. Chirila Maria Serbu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitoliei 23.1653. Cristescu M. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Manu 1.1654. Cantor Aristia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 40.1655. Carabus Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. av. Traian Vasile 65.1656. Carlan D., 4 apartamente, Buşteni, str. Libertăţii 127.1657. Constantinescu George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 41.1658. Chiralcu Stere, 7 apartamente, Bucureşti, str. Polovragi 4 şi 6, str.      Ştefan cel Mare 182.1659. Casian Ecaterina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stefanache Popescu 4.1660. Cozianu Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Coloniei 6.1661. Constantinescu Nic., 7 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Dimitrov 154, str.      Gh. Mazarescu 26.1662. Calavrezo Const., 2 apartamente, Bucureşti, str. Puskin 3.1663. Calcef Penciu şi Ioana, 12 apartamente, Bucureşti, Bul. Ghica Tei 114,      str. Maica Domnului 53 A.1664. Capra Cristea Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 137.1665. Constantinescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Glucozei 33.1666. Covaci David, 11 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 56 A.1667. Cornea Niculaie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Rosenthal 18.1668. Constantinescu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 3.1669. Cristescu Gh. şi Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Romulus Niculescu      (Bazar) 8.1670. Calomfirescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, Bul. 6 Martie 63.1671. Cristescu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Daniel Barcianu 8.1672. Cernescu Stavri şi Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul      Zambacian 11.1673. Constantinescu Toma, 8 apartamente, Bucureşti, str. 7 Noembrie (Colentina)      25.1674. Constantinescu Const., 9 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 20.1675. Cosma Spiru, 10 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 54.1676. Caragea Păun, 12 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 336.1677. Cristomanu Natalia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 48.1678. Constantinescu Radu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. V. Păun 2, str. Gh.      Lazăr 4.1679. Cristescu Gh., Popescu Filofteia şi Andreescu Ec., 17 apartamente,      Bucureşti, str. Coltei 1 şi 22.1680. Constantinescu E. şi N., 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 118 A.1681. Constantinescu Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 22.1682. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Avram Iancu 14 A.1683. Creanga Hortense, 3 apartamente, Bucureşti, cal. Plevnei 3.1684. Constantinescu Ermina, 25 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Româno 4,      str. Teofil 25.1685. Chirculescu G. N., 7 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 10.1686. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Pantilimon 172 şi      174.1687. Cristescu Gh., 14 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 21, str. Wilson      15, str. Bălcescu 24, str. Unite 2.1688. Ciocioanu Vasilica, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 205.1689. Constantinescu Gh., 11 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 133.1690. Creţu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 12, cal. Moşilor      15 şi 23.1691. Calambator Niculae, 17 apartamente, Bucureşti, str. Română 123. Brăila,      str. Călăraşi 35, str. Bartionei 8. Constanta, str. Traian 24.1692. Costachescu Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecat. Teodoroiu 6.1693. Ciocioni Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Moruzi 20.1694. Cernea Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 55, str. Gen.      Dem. Teodorescu 12.1695. Constantinescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 306.1696. Constantinescu Stelian, 13 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 71,      sos. Mihai Bravu 46, Bul. Gh. Dimitrov 110. C. Lung (Muscel) str. Primar      Zamfirescu 15.1697. Cionea C-ţin Dobrogeanu, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Călăraşi 319, str.      V. Lascar 156.1698. Costinescu Ion, 16 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 31, str. M.      Eminescu 55.1699. Condrat Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Siminocului 14.1700. Caracas Sergiu, 13 apartamente, Bucureşti, Bul. Republicii 82, Bul. Gh.      Dimitrof 10. Constanta, str. Bolintineanu 38.1701. Caplanian Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 6.1702. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Energia 8. Focşani,      str. Vergiliu 11, Bul. Republicii 76.1703. Caracostea Anastase, 17 apartamente, Bucureşti, str. Doamna Ciajna 25-27,      cal. Dudeşti 20.1704. Constantinescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 118.1705. Cazacu Martin şi Ileana, 14 apartamente, Bucureşti, str. Fluerului 13, 15      şi 17, str. Iosif Niculescu 30.1706. Caraluca Alex şi Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 217.1707. Capos Alex şi Raina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Horei 30 A., Bul.      Republicii 45. Constanta, str. G-ral Cernat 3, str. Bogdan Voda 20.1708. Cioca Iorgu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 102-104, şi 80.1709. Cardas Alice, 2 apartamente, Bucureşti, str. Diminetii 1.1710. Carstea Const., 15 apartamente, Bucureşti, str. Pantelimon 33 şi 35, str.      Caminului 2.1711. Ciobanu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 42-44.1712. Chiritescu Furmuz, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 91. str.      Masina de Pâine 80.1713. Cristescu Const., 10 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 222.1714. Câmpeanu Radu, 12 apartamente, Bucureşti, str. Paris 4.1715. Craciun Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Negru Voda 14, str. Ceres 19.1716. Chiriacescu Nic., 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dimitrof 28, str. G-ral      Angelescu 68.1717. Constantinescu Ion, 40 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 2.1718. Cervina Acnal, 13 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Filipescu 50.1719. Costin Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 54, str. Vasile      Gherghel 101. Piteşti, str. Smeurei 44.1720. Cerkez Aldea, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 35.1721. Ciulley Paul, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 24, str. Gr.      Alexandrescu 72.1722. Constantinescu Nic., 15 apartamente, Bucureşti, str. Lt-col. Papazoglu 78.1723. Cristache Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 229.1724. Calotescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 35.1725. Costin Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Filipescu 50.1726. Constantinescu Daniela, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 245.1727. Covaci Teodora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 10.1728. Chirilovici Avram, 13 apartamente, Iaşi, str. Vantu 10, str. Haia      Lifschitz 13.1729. Ciocarlie Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Roma 48.1730. Copacianu Elena Valy, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciru Iliescu 14, cal.      Şerban Voda 11.1731. Coltofeanu Casina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 8.1732. Chircea Stana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Economul Cezarescu 44, str.      Miorita 1.1733. Capolide Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, Într. cap. Preotescu 13, str.      Ec. Cezarescu 31.1734. Conovaru Manoil, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Grigore 23, 25.1735. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 151.1736. Cristescu D-tru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 111.1737. Climescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Ardealului 35.1738. Catanu Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 139.1739. Ciomba Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alba 12.1740. Costache M. Tulbure, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ecaterina 11.1741. Corjescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, cal. 13 Decembrie 54, str. Într.      Negru Voda 2.1742. Camarina Gheorghe, 19 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Burghelea 12, str.      Selari 2.1743. Costescu Felicia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Felicia Racoviţa 1.1744. Cica Ath. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, cal. Şerban Voda 25, str. Alex      Balaseanu 34.1745. Cosgarea N. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alion 38.1746. Constantinescu Olga, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 106, colt      Labirint 115.1747. Chirculescu Veronica, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 42.1748. Calin Petre şi Virginia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 98.1749. Cristea G. N. Rada, 5 apartamente, Bucureşti, str. Seneslav Voevod 26.1750. Cristescu Const., 15 apartamente, Bucureşti, str. Pasculescu Tei 59, Teiul      Doamnei 59, sos. Colentina 8.1751. Cuparenco Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 81, str.      Domnita Ruxandra 14.1752. Cudalbu Elisabeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 38, str.      Ciholschi 8.1753. Chincuta Anton, 12 apartamente, Bucureşti, str. Marin Serghescu 6-8, str.      N. Bălcescu 3-5, str. Biserica Enei 2, str. N. Bălcescu 30. Brăila, str.      Silivestru 3.1754. Calmiceanu Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 1, str. Aureliu      33.1755. Costa Jean, 4 apartamente, Bucureşti, str. Luminei 2 A.1756. Carp Mariana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Turnescu 11.1757. Constantinescu Florenta şi Lucia Grosu, 3 apartamente, Bucureşti, str.      Vasile Lascar 69.1758. Cioflec Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Const Nancu 5.1759. Covaci Alexandru, 15 apartamente, Bucureşti, str. Ardeni 38.1760. Ciornoc Mardau, 5 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 12. Galaţi, str.      Holban 4.1761. Costea Nicolae, 11 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 16.1762. Ciornoc Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 12, str.      Episcopiei 5, str. Putul cu apa rece 26.1763. Cristian Avirdon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 47.1764. Cocarescu George, 13 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 36, cal.      Moşilor 334, str. Ion Maiorescu, Bul. N. Bălcescu 9.1765. Ciuca A. Zoe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Columb 4, str. Vasile Conta      3-5.1766. Cap. Petrescu şi Ecaterina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 84,      str. Viitorului 172.1767. Cranck Carol, 9 apartamente, Bucureşti, str. Latina 9, str. G-ral      Praporgescu 35, cal. Văcăreşti 94.1768. Codreanu Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 7-9.      Galaţi, str. Republicii 105, str. Ana Ipătescu 33, str. Alex. Cuza 40.1769. Ciocanescu Laura, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 6.1770. Constantinescu Tosica, 11 apartamente, Bucureşti, Bul. A. C. Cuza 49.1771. Ciupagea Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Tokio 8.1772. Cochino Andrei, 24 apartamente, Bucureşti, str. Selari 14.1773. Cretoiu Magda, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 30. Timisul de      Sus, Jud Braşov.1774. Ciupercescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitoliei 25.1775. Camenita Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ginka colt cu Rohmanitof.      Braşov, str. Craita 25.1776. Ciculescu Andisiv Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 9,      str. Iuliu Rosca 7. Sinaia, str. Ilie Pintilie 4.1777. Canciovici Zoe, 10 apartamente, Constanta, str. Tomis 22, str. Roza      Luxemburg 29.1778. Cordonel Nadejda, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 16.1779. Calavrezo Elvira şi Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cantilli      10.1780. Conti Dumitru şi Ana, 9 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 12,      str. 1 Mai 391.1781. Cosinchi Beatrice, 6 apartamente, Bucureşti, str. C-dor Botez 21.1782. Cios Toader, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pitarul Hristache 10, Linia      Centura Ştefăneşti-Colentina.1783. Corbescu Radu şi Alexis, 8 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 5.1784. Cristu Eugenie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 48.1785. Cocea Virgil, 2 apartamente, Bucureşti, Erou Iancu Nic. 11, (Pipera      Colentina), str. Frumoasa.1786. Cernea Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 4, 5, str. Tunari      42, str. Sft. Petru 2, str. Cornescu 53.1787. Caribian Avram şi fraţii, 10 apartamente, Bucureşti, str. Av. Radu Bellu      22.1788. Constandache Georgeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 5.1789. Constantinescu Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Spiridon 4, str. C.      A. Rosetti 14.1790. Casianu Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Gheorghiu 10, str.      Ana Ipătescu 16. Sinaia, str. Cumpatului 20.1791. Chitu Teodosia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 78.1792. Constantinescu Const., 25 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 84.1793. Catineanu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 35.1794. Constantinescu Cornelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Într. Bis. Alba 3.1795. Copelman Lucian şi Lilian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 13.1796. Covalciuc Ion, 18 apartamente, Bucureşti, str. Pitatii 5, str. Eduard      Grand 57, str. Ionescu Gion 7.1797. Constandache Sevastia, 13 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mos 5, str.      Gramont 10, str. Cristian Tell 17-19.1798. Comaniciu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Braziliei 15.1799. Climescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Conta 5-7-9.1800. Capriel Dan, 20 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 17, Linia      Oltenitei 4 cart. 23 August Dudeşti-Cioplea, str. Batistei 5, Stirbei Voda      29 A.1801. Cusin Carmen, 6 apartamente, Bucureşti, str. Roma 30.1802. Constantinescu D-tru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Polona 100.1803. Cargiog D. şi Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 35.1804. Cardas Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 9.1805. Calisti Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 13, str.      Italiana 13.1806. Codreanu C., 12 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 24, cal Dorobanţi       106. Tg. Ocna, str. Oradei 1.1807. Chudacek Francisc, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Nic. Beldiceanu 4.1808. Cristoloveanu Paraschiva, 14 apartamente, Bucureşti, str. Faurari 6, 8.1809. Constantinescu Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, cal. Călăraşi 51 şi 319.1810. Calugaru Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. I. Gh. Ducă 59.1811. Covaci Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 54.1812. Ciuciu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Pizone 17.1813. Cristea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 19.1814. Chirita Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 24.1815. Constantinescu Toma, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 11.1816. Carjan Ana, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 42.1817. Crutescu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Pârvan 16.1818. Constantinescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. dr. Georgescu      19bis.1819. Costea Alexandra, 5 apartamente, Bucureşti, str. Într. Moravei 4.1820. Carabela Const., 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 11, str. Ana Davila      2 bis.1821. Coman Tudor, 10 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 45.1822. Cohn Marcu şi Liza, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristescu 3.1823. Ciucurescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 37, str.      Romulus 10. Sinaia, str. Cogalniceanu 43. C. Lung Muscel, str. Dragalina      4.1824. Constantin Lucia, 6 apartamente, Iaşi, str. Latescu 14 şi 14 bis, Aleea      El. Pavel 6.1825. Craciunescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Polona 104.1826. Constantinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Corneliu Botez 3.1827. Curteanu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Piaţa Al. Lahovary 5.1828. Ciocardel Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stickholm 17. Ploieşti,      Bul. Independentei 22, str. Jdanov 17.1829. Capiteanu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 8.1830. Ciorni Ana, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Russo 7.1831. Colibasianu Eugen, 2 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Ducă 1.1832. Cantacuzino Pascanu, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lebedei 23, str.      Cameliei 21.1833. Croitoru Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 41.1834. Cociu T. G. prin Const. Cociu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofat      Tautu 44.1835. Carabelian Avedis şi I. Ghiulezian, 29 apartamente, Bucureşti, str. Banu      Manta 7, str. Buzesti 10.1836. Chivulescu Aurora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 16, str.      Alexandru 36.1837. Cernescu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 5.1838. Catargi Ecaterina, 33 apartamente, Bucureşti, cal. Dorobanţi 2, str. 30      Decembrie 60. Sinaia, Bul. Lenin 8.1839. Constantin Chiroleu, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 99.1840. Calin Alexandru, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 42.1841. Costescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Eminescu 12. Braşov,      str. Eminescu 12. Sinaia, str. Cumpatului 26.1842. Catargi Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 11. Constanta,      str. Primăriei.1843. Columb Haim Stefania, 12 apartamente, Bucureşti, str. Labirint 112.1844. Critico Al. L., 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 12, str. Sf.      Ionica 7.1845. Constantinescu Lucia, 6 apartamente, Bucureşti-Băneasa, str. 23 August 5.      Piteşti, str. Şerban Voda 123.1846. Creditul, 6 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 25-27, str. Vilson      15.1847. Cojocaru Const. şi Anghelina, 13 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 35      A., str. Masina de Pâine 54.1848. Constantinescu Manea, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 85.1849. Cerchez Caterina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Tetrat 1, str. Ion      Ghica 1, str. Lipscani 100, str. Bălcescu 24.1850. Crosu Natalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 10, str. Alex.      Popov 31, str. Toamnei 91.1851. Cohn Filip, 8 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 75 şi 77.1852. Constantinescu Gavriel, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bodea Cartan 5 A,      şi 5.1853. Costescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 24. Mamaia, str.      Edilitatea.1854. Cervino Carol, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 16 A.1855. Covaci Ferenti, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alexandriei 57, str. Prof.      Locusteanu 10.1856. Cervino Regina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 14 B, 16 A.1857. Constantinescu Alea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 86.1858. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu 22,      str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Ghera 3.1859. Constantinescu Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrof 141.1860. Cohn Bernard, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 125.1861. Chirulescu Marcel Enescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Petre      Creţu 12, 55, colt cu Av. Drosu, Dumitrache Banu 51, Palade 53 colt      Suvenir 2.1862. Constantinescu Chirita, 10 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 303.1863. Carantino Marie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 20, str.      Drobeta 5.1864. Constantinescu Paulina, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 204, Bd.      N. Titulescu 48.1865. Cilic Sima, 4 apartamente, Galaţi, str. Traian 87.1866. Constantinescu Const., 10 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Nicolae Tei 28.1867. Cipeanu Gheoerghe, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 20.1868. Codrescu Cleopatra, 2 apartamente, Mamaia, str. Lotu 15 careul 3. Sinaia      str. Cumpatul.1869. Ciulley Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 16; str. Ghe.      Magheru 20; str. Jules Michelet Nr. 4. Sinaia, str. Sf. Gheorghe 12.1870. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoriu nr.      22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Gherea 3.1871. Ciril Isaia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 1, Calea Griviţei      520.1872. Costache Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 39, str.      Salvator 9.1873. Chiriac Estera Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 61.1874. Cozarin Nadia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 69.1875. Camenita Polixenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pallade nr. 1.1876. Craioveanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Tocilescu 41, str.      Măgurele 54, str. Justiţiei 17.1877. Clingher Eti, 8 apartamente, Iaşi, str. Ilie Pintilie 24-26. Piatra-Neamţ      - Peste Vale.1878. Creditul Financiar, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bursei 3-5 Caracal.      Brăila, str. Imparatul Traian 10. Vasile Roaita, str. Horia 24. Piatra      Neamţ, Peste Vale.1879. Constantinescu M. 13 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 330, str. Elena      Doamna 35.1880. Constantinescu Tancred, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Vulpache 7.      Buşteni, Bd. Ureche 5.1881. Cioroianu R. Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. I. Salmen 13.1882. Ciornei S., 26 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 12.1883. Critico Jean şi Elena, 14 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 42.      Constanta, str. Cantacuzino 1.1884. Most. def. Cantacuzino Alexandrina, 39 apartamente, Bucureşti, Calea      Victoriei 101. str. 30 Decembrie 52, Calea Moşilor 135, B-dul 1 Mai 185,      169; str. G-ral Budisteanu 9, str. Nerva Traian 24, Sos. Ştefan cel Mare      93. Sinaia, str. Manastirii 2.1885. Cohen Jocues, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Văcăreşti 125.1886. Carp P. Ion, 2 apartamente, Bucureşti, Muzeul Zambaccian 19. Braşov, calea      Stegeris 18.1887. Cesianu George, 23 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 24, str. Sfintilor      5.1888. Cantacuzino I. C. L. 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 44, str.      Dionisie Lupu 65; Braşov, str. Precup 21.1889. Cretulescu Axela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Ilarion, 23.1890. Cristopol Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. St. Mihaileanu 15; str.      Labirint 131.    D.1891. Dessila Virgil, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Frimu 15.1892. Dima Pavel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 32, str. Col. Popa 9.1893. Dragomirescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cercetus 25; str. M.      Eminescu 133.1894. Damboviceanu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Rodiei 47, Bd. N.      Titulescu 88.1895. Dimitrescu Mihaescu Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cristian      Tell, 9; Sinaia, str. Ilie Pintilie 52.1896. Drescher Eduard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 127.1897. Dobrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 159.1898. Dobre Vasile zis Georgescu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col.      Papazoglu 112.1899. Dulitki Haia, 5 apartamente, Bucureşti, Intrarea Stafetei 3.1900. Dimitrie Gheorghe, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Ipătescu 14.1901. Dogaru Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Stroescu 19.1902. Dinca T. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silistra 70.1903. Danilachi Anibal, 6 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 42.1904. Dorocan Mihail, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 19.1905. Dumitrescu Alisa, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Margareta 5; Bd. 1848      (fost Lipscani) 100.1906. Draghicescu Decebal, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbukin 88;      86; str. Zagarit (Parc Călăraşi).1907. Dobrescu Gh. Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 28, 24.1908. Dumitrescu Ilie, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 77, Elena      Doamna 55, str., Lirei.1909. Dietz Olga şi Valeria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 81.1910. Demetrescu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 50.1911. Djuvara M. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 16, cal. Victoriei      101.1912. Dumitrescu V. Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 311; str.      Hatmanul Arbore 15.1913. Danciulescu D-tru, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 263.1914. Dimitriu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Iscovescu 6; str.      Av. Th. Iliescu 58.1915. Dragulanescu Nic., 8 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 21, str. Vlad      Judeţul 29, str. general Vodoianu 26.1916. Dobrescu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 9; str.      Viespari 14; B-dul Dacia nr. 52 a.1917. Dobrescu I. Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Al. Cotescu 1;      str. Masina de Pâine 102.1918. Dinescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Mora 7; str.      Generalissimul Stalin 44; str. Nudului (Herăstrău) 14; sos. Ştefăneşti      120.1919. Davidovici Avram, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Radu 19.1920. Dumitrescu N. Gh., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 34.1921. Donciu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 130.1922. Dumitru Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 23. Călăraşi,      str. 23 August 37.1923. Dumitrescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 65; str. Av.      Drosu 10.1924. Dumitrescu N. Mihail, 2 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 3.1925. Delcu Ovidiu, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Bolidului 8.1926. Dima Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 32; str. Diligentei      28.1927. Dispotide Marcela, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 152.1928. Dragan Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Viilor 76.1929. Dinca Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Atanasiu 1.1930. Dragomirescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5;      Lascar Catargiu 16, str. Olga Băncic 11; str. Câmpul Moşilor 9. Iaşi, str.      23 August 8.1931. Derusi Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Broşteanu 5; Cal.      Victoriei 96. R. Valcea, str. Traian 171.1932. Davidov Ervand, 4 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Ruxandra 23.1933. Dorin Vera, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kokalniceanu 46; Bd. 1 Mai      66; Bd. 6 Martie 89.1934. Dumitrescu Hortansa, 13 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 29;      str. N. Bălcescu 3-5; str. Romulus 69.1935. Dumitrescu Spirache şi Dumitra, 5 apartamente, Bucureşti, str. C. Bosianu      13.1936. Dancu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Corneliu 19. Pucioasa, Bd.      Gării 16.1937. Dumitrescu Traian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Plugarilor 15 A; 15 B.1938. Dumitrescu Cristache şi Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii      Vechi 50.1939. Dutescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 62; Constanta,      str. Lenin 174.1940. Dumitrescu Tanase, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 8.1941. Dumitru Marin, 5 apartamente, Bucureşti, Mitrop Filaret 29.1942. Dicu Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 9, sc. Floreasca 1 A.1943. Dumitrescu Ioan, 18 apartamente, Bucureşti, str. 11Iunie 35; str. Fainari      20.1944. Danescu Aspasia şi Florica Slave, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor      51.1945. Dimitriu Maria şi Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 26.1946. Dragan Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasiescu Iosif 55.1947. Dumitrescu H. Teodor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ciresului 16.1948. Dragomirescu Victoria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 50; 54.1949. Dumitrescu Procopie Julieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 50;      str. Olga Băncic 17. Sinaia, str. Avram Iancu 2.1950. Dumitrescu C-ţin şi Nic., 7 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 28; str.      Stupinei 1; str. Aurel Vlaicu 166.1951. Dinculescu Ştefan, 1 apartament, Bucureşti, Vatra de Sat Costila, lotul      239.1951. b. Dobrescu Aurelia şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu      116.1952. Dumitrescu Carol Shuller, 4 apartamente, Bucureşti, str. Occident 33.1953. Dumitrescu Aurel şi Ion, 17 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Ducă 6; str.      Mistretului 2.1954. Dressler Ella, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oteteleseanu 5.1955. Dumitrescu Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 58; str. Nic.      Titulescu 11.1956. David Nic şi Petrica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lotrului 5; str.      Mesteacan 45.1957. Dumitrescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Creanga 15.1958. Dona N. Iosif, 9 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 12; 8; 9; fund.      Cazzavillan 22; G-ral Dona. Tekirghiol, str. Ovidiu 4.1959. D-tru Ghita, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Anghelescu 119.1960. Danilovici Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 4.1961. Davidescu Ştefan şi Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 25.1962. Donescu Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Asachi 11; Sos.      Cotroceni 3.1963. Dragan Fernanda, 7 apartamente, Bucureşti, str. Iulia Haşdeu 2.1964. Dumitrescu Mante, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 52; str. Exarcu      3; str. Stirbei Voda 100; C. A. Rosetti 45.1965. Doicescu Ada, 7 apartamente, Bucureşti, Într. G-ral Manu 2.1966. Dina Mariana, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 166.1967. Dimitriu Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Octav Cocorescu      53-55.1968. Dimitriu Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cernat 25.1969. Deberth Konrad, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 80.1970. Dimitriu M. D-tru, 24 apartamente, Bucureşti, str. General Manu 20; str.      Dr. Felix 10A.1971. Dimitriu Apostol, 59 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 25;      str. Viitor 180; str. Barierei 20; T. Rudeanu 31; str. Bihor 21.1972. Dumitrescu Ioan, 16 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 53; str.      Fluerului 4.1973. Dobrescu Nic. Th., 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 146; str.      Simonide 18.1974. Dumitrescu Gh. şi Aglaia, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Dimitrov 146.1975. Dobrescu D. Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 104; Calea      Plevnei 5-7.1976. Dumitrescu Margareta, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 317; str.      Dunavat 1.1977. Dragomirescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Crangasi 9.1978. Dobrescu Maria Th., 10 apartamente, Bucureşti, str. Halelor 7.1979. Djerassi Maria şi Simon Berta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda      62.1980. Dona Maria, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 16.1981. Dincescu Dem., 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 247.1982. Dragan Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elizeu 22.1983. Donciu Violeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 21.1984. Ducu Maria şi Angela, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 1.1985. Dumitrescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 31.1986. Dobrescu Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 5; str. Popa      Chitu 12 bis; 14 bis; 16 bis; str. Beldiman 1; Cal. Plevnei 5.1987. Dumitrescu I. most., 7 apartamente, Bucureşti, str. Meteori 53; 49; 51.1988. Dumitrescu I. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 18-20.1989. Dobrescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 23; str.      Mitrop. Iosif 33.1990. Dulfu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 28.1991. Dumitrescu Th. Mariana şi Tănăsescu Suzetta, 4 apartamente, Bucureşti,      str. 30 Decembrie 6, str. Filiti 3.1992. Delasciava Stela, 4 apartamente, Bucureşti, Într. 13 Septembrie 12.1993. Dumitrescu Jeana Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 141.1994. Dumitrescu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Brandusi 4.1995. Dumitru Cristea, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Vicol 7; Într. Tarcău      11.1996. Diaconu Gh. şi Georgeta, 9 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 93.1997. Drescher Lucia, 14 apartamente, Bucureşti, str. Antim 9.1998. Dumitrescu Ilie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 85; str. Adrian      85.1999. Dumitrescu V., 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex Ciurcu 1.2000. Dragomirescu Nichita, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Preotescu 31.2001. Dinescu Stelian, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 67.2002. Dinischiotu Nicolae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Jaques Elias 4; str.      Principatele Unite 64. Buşteni, str. Paltinului 5.2003. Dinescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 41.2004. Demetrescu Gh. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Nifon 36;      str. Vasile Conta 79.2005. Davidescu I. Marie şi most. Davidescu Iulian, 10 apartamente, Bucureşti,      Calea Şerban Voda 231; str. Cpt. Vasilescu Mircea 9; str. G-ral Candiano      Popescu 73.2006. Dumitrescu Emil, 10 apartamente, Bucureşti, Cal Şerban Voda 106.2007. Diaconescu S. Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, b-dul Mărăşeşti 107, str.      Colonel Corneliu Popescu 5. Găeşti, Dâmboviţa, Libertăţii 5.2008. Dimcea Pavel, 3 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 134.2009. Dimitriu I. C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. 1 Mai 90; str. C. Caras      59; Bd. Banu Manta 50.2010. Darvari Natalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu 14;      16.2011. Drogeanu Niculae, 19 apartamente, Bucureşti, str. Antim 12 şi 36.2012. Dadarut V. şi Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 53.2013. Dragomirescu Balasa şi Stelian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda      63.2014. Dobrescu Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 216-218.2015. Dumitrescu Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Princip. Unite 23.2016. Dinculescu Emilia, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul G-ral Suvorov 12.2017. Davidescu Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pascal 19-21.2018. Demetrescu Mircea, 2 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 51; str.      G-ral Butoianu 6.2019. Drimer Moses, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu      146.2020. Dinculescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 10.2021. Draghici Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 115.2022. Dragosescu Alina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dim. Racoviţa 18.      Câmpina, str. St. Gheorghiu 43. Sinaia, str. Vasile Roaita 9.2023. Dragomir Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lazureanu 9. Mizil, str. N.      Bălcescu 78.2024. Dumitru Antonescu, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 116.2025. Davidner I. Hrers, 4 apartamente, Botoşani, str. Pictor Grigorescu 32;      Piaţa Stalin 9; Magazia Gării 5.2026. Druia Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 179.2027. Dodan Vihelmina, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 35.2028. Diaconu Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Ghenadie Petrescu 186.2029. Dumitrescu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 7.2030. Daskevici Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghencea 7.      Câmpulung-Muscel, str. Alex. Nic. Voevod 34.2031. Doiciu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caloian Judeţul 16; str.      Pitis 33.2032. Dragu C. Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Azilul de Noapte 6.2033. Dorobanţu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 68; str. Witting      2.2034. David Ana, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 17.2035. Drugrilescu Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 136.2036. Drimer Zuzi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 40. Bacău, str.      Dimitrie Cantemir 1; str. Alex. cel Bun 19.2037. Dumitrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 48.2038. Dodis Maris, 13 apartamente, Bucureşti, str. Soltuzului 53; str. Maica      Domnului 23; Cal. Victoriei 101; str. Maica Domnului 8 bis, str. Smardan      18.2039. Deroumian Eduard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 5; str.      Dobrogeanu Gherea 8; str. Spatarul Preda 29 bis.2040. Djizuredjan Takuy, 6 apartamente, Bucureşti, str. Palde 37 A.2041. Dumitrescu Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Samuel Vulcan 61.2042. Dinu Marin şi Rodica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Teohari 16.2043. Dinoiu Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 169.2044. Dumitru Ilie şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul A. I. Cuza 79; str.      Zaharia 26.2045. Demetrescu Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 17. Predeal, str.      St. Gheorghiu 3.2046. Dorojan Anca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Smeului 5.2047. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 98.2048. Dorobanţu Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 147; str.      Primăverii 91.2049. Dumitrescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica Tei 83; str.      Ştefan cel Mare 188.2050. Deutsch Samuel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 143; str. Mantuleasa      22.2051. Deciulescu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Nic. Tei 83; str. Silistra      11.2052. Dobriceanu Otila, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 17.2053. David Iosif şi Simona, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ecoului 75.2054. Dinu Z. Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 11.2055. Dumitrescu I. Jean, 11 apartamente, Bucureşti, str. Heliade între Vii 7;      Sos. Ştefan cel Mare 54.2056. Drimer Leon, 19 apartamente, Galaţi, str. Română 27; str. Tecuci 18, 22;      str. N. Bălcescu 47.2057. Dinuliu Petre şi Niculae, 5apartamente Bucureşti, str. Trifoi 21.2058. Dobrinoiu Gheorghe, 12 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 55.2059. Ducan Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Vasile Cristescu      7.2060. Dvarol Matilda, 10 apartamente, Timişoara, str. Griviţa Roşie 4. Braşov,      str. A. Popovici 1.2061. Dumitrescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 15.2062. Dichter Iulius, 24 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 90.2063. Daniel Frederic şi Maria C., 11 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 5.2064. Davidescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 7; str. G-ral      Broşteanu 13.2065. Drogina Gh. şi Neagă, 8 apartamente, Bucureşti, str. Luncusoara 23; 25;      str. Vaselor 74 B; Cal. Griviţei.2066. Djuvara Esthera, 4 apartamente, Bucureşti, str. Putul de Piatra 4; str. I.      G. Ducă 5.2067. Decus Spiridon şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei      33.2068. Deutsch Alexandru şi Sanda, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 35;      str. Mircea- Voda 43.2069. Djaburov Ştefan şi Laura, 16 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand      8. Constanta, str. Productelor 43. Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12.2070. Dorobanţu Em., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 131.2071. Darascu Maria, 21 apartamente, Bucureşti, B-dul Ana Ipătescu 64; str. Ilie      Pintilie 10.2072. Dumitrescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Mandrea 20.2073. Dimitriu I. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Robert 36; Sos.      Colentina, str. Erou Iancu N. 32; Băneasa 36.2074. Dobriceanu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 67.2075. Dumitrescu R. Vera, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 10.2076. Diogene Zissu şi Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 11;      Com. Noua-Braşov, str. Salcamului 2.2077. Dobrescu Ecaterina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 1; 3; Sos.      Ştefan cel Mare 125.2078. Dudeanu Haralambie şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Racoteanu      7.2079. Dorian Simona Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. Stanislav Cihosky 1.2080. Dumitrescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 340.2081. Danie Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toma Masarik 1.2082. Dan V. Adriana, 9 apartamente, Braşov, str. prof. N. Teclu 23.2083. Dobrescu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Vlaicu Voda 49.2084. Davila C. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 34; str. Ana      Ipătescu 24.2085. Drac Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. Alex. I. Cuza 52.2086. Diamandescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-l Broşteanu 25; str.      Popa Soare 63.2087. Deleteiseanu D. Petre, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sepcari 22.2088. Dinescu N. Gh., 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 84.2089. Dimitriu M. Jana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu      213.2090. Daba Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 35.2091. Dincu Gh. Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 10.2092. Dumitrescu Alexandra, 11 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 42 B;      str. Brezoianu 9; str. Obedeanu 17.2093. Dumitrescu Emilia, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Dacia 56.2094. Ducă Al. Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sta. Mina 10.2095. Dumitrescu Acoli, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mamulari 9.2096. Dinescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cosminului 18; str. Smeului      3; str. Ecat. Teodoroiu 63.2097. Didicescu Paul, 3 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 232.2098. Dragoescu Pantelimon, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 208.2099. Dragnea T., 10 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Tei 41; str. Radu      dela Afumaţi 17.2100. Darlau Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 196.2101. Danciu I. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niculae 60.2102. Drumea Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciprian Porumbescu 2; str.      Cantaretul Macarie 1.2103. Dinescu Constantin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dristor 92; str.      Sirenelor 57.2104. Dimitriu Dichter Artur, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Avram Zenovie      10.2105. Diamandi Olga, 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa Dorobanţi 6.2106. Dinulescu I. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Occident 43.2107. Dorobanţu Ştefan şi Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Grigore Mora      16.2108. Dumitriu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, str. Meteorilor 7; Cal.      Văcăreşti 61; str. Buzesti 22; Într. Buzesti 2.2109. Denielescu Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 21.2110. Drogeanu maria, 7 apartamente, Galaţi, str. Caras 41; str. Caldari 21.2111. Donsacut Alexandrina (Eugenia), 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 103.2112. Damian Ion şi Zoie, 4 apartamente, R. Sărat, C. Brancoveanu 42.      Bucureşti, str. Cazărmii 87, 89. Predeal, str. Vasile Roaita 25.2113. Dobrescu Ştefan, 19 apartamente, Bucureşti, str. Pallas 4; Piaţa Sf.      Ştefan 12.2114. David Ihil, 7 apartamente, Iaşi, str. Costache Negri 32.2115. Dumitrescu Elena şi N., 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 311; str.      Telita 47; str. Acvila 47; Cal. Rahovei 300.2116. Dumitrescu Nestor, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Coşbuc 84.2117. Danila Grigore, 9 apartamente, Bucureşti, str. Barlova 1; str. Ferentari      4.2118. Dumitrescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 57; 59; str.      Morilor 58.2119. Ducu C. Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Diaconul Coresi 9.2120. Doris N. Florica şi Horanis Aurelia, 18 apartamente, Bucureşti, str.      Măgurele 72; str. Tutunari 3.2121. Demetrescu Vergu Caliopi, 2 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 2.2122. Dumitru Ilie şi Ileana, 18 apartamente, Com. Colentina, str. Iancu Niculae      35. Bucureşti, str Sevastopol 3 A.; str. Popa Tatu 37;2123. Dinescu M., 7 apartamente, Bucureşti, str. Comana 43.2124. Dinu Maria, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Ducă 2-4, Calea Griviţei      142.2125. Demetriad Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 54.2126. Docuzianu Lohuojar, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul 1848 nr. 14; Cal.      Griviţei 104; 171.2127. Dobre M. Ilie, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembri 80.2128. Dafinescu Andrei, 4 apartamente, Bucureşti, str. C-ţin Caracas 36.2129. Dumitrescu Traian Gh., 17 apartamente, Bucureşti, str. Într. Cometa 5;      str. Cărăuşilor 20; str. Valeriu Branişte 9; Sos. Colentina 104.2130. Demetrescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Manolescu 2; Aleea      Frigul 10.2131. Doliner Mihail şi Bianca, 19 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 29.2132. Dietrich Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sion 9.2133. Danilescu Constanta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Filaret 41 B.2134. Donescu C-ţin şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. A. Simu 4; str. C.      Marinescu 3.2135. Dragoi Vladimir, 7 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Paltineanu 15; str.      Fraţii Bratulescu 32 A.2136. Doicescu Ilie, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 238; str. A. Simu      4.2137. Demetrian Sultana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 11; str. C. A.      Rosetti 14. Poiana Tapului, str. Zamora.2138. Dimiu Radu, 19 apartamente, Bucureşti, Într. Moraviei 8; str. Paris 4;      str. Orient 9; str. Plantelor 11. Sinaia, str. Furnica 9.2139. Damacshin Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 23.2140. Draie Zeno, 7 apartamente, Orăştie, str. Nic. Bălcescu 3.2141. Diaconescu Aristita, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 30.2142. Dumitrescu C-ţin şi Virginia, 20 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 85;      87; 89.2143. Dumitrescu Tache, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 235; Într.      Parului 37; Cal. Dudeşti 253.2144. Dobrita Ilonca, 7 apartamente, Bucureşti, str. A. I. Cuza 84.2145. Dumitrescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 166; str.      V. Lascar 23.2146. Dan Denise, 3 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 4. Brăila, str. N.      Brăila 9.2147. Draganescu Traian, 20 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 272; 274; Cal.      Moşilor 314.2148. David Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Carol Knape 53.2149. Docuzian Artin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Masina de Pâine 26; Cal.      Călăraşi 124.2150. Dumitrescu Vasilica, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 201.2151. Dumitrescu Maria şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 152.2152. Dinu Sonia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 75; str.      Toamnei 23; str. Grigore Alexandrescu 8.2153. Dumitrescu Anghel, 8 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Militaru Gh. 3;      str. Boteanu 3; str. Negru Voda 18.2154. Dumitrescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mendeleev 22, 24,; str.      Wilson 13. Sinaia, str. Furnica 10; str. 30 Decembrie 11.2155. Damaceanu Georgeta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Naum Ramniceanu 27;      35; str. Vasile Lascar 146.2156. Diamandi Natalia, 6 apartamente, Bucureşti, Maior Ene 6.2157. Dumitrescu Alex, 11 apartamente, Vasile Roaita, str. Mihai Viteazul 119.      Bucureşti, str. Arionoaiei 15; str. Ion Ghoca 3.2158. Diculescu Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, Sos. Panduri 115.2159. Dragan Gh. şi Maria, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Sept. 129.2160. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 69 B; 69 A; 69.2161. Dumitrescu Dobrita şi Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Niculescu 42.2162. Dragulanescu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 6.2163. Dan D-tru şi Gh., 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 242.2164. Dobrescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 132. Mamaia,      str. Plaja.2165. Danneberg Amalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Artei 9A; str. Armoniei      3.2166. David Andrei şi Sara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 41.2167. Dumitrescu I. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 58; str. Domnul      Tudor 2.2168. Dimitriu B. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Tuica Vasile 46.2169. Dramandescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 31; str.      Isvor 25; str. Popa Soare 63; str. Cuibisev 21.2170. Dragut Stan, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 238.2171. Dobrescu Ion şi Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 6.2172. Docos A. şi Zoie, 8 apartamente, Bucureşti, str. Halelor 5.2173. Dorojan Traian (Steliceanu), 6 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 48; str.      Pop de Băseşti 52.2174. Dumitrescu Ştefan şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 3a.2175. Dragomirescu Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pantelimon 102 a.2176. Dimitrov Holeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 7. Buzău, str.      Armoniei 10.2177. David Isac, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Vitan 10.2178. Dimitriu St. Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 29.      Constanta, B-dul Republicei 7, str. Stalin. 58-65, B-dul Lenin 77; Sos.      Cerealelor Obor 77.2179. Damian Niculae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 36, R. Sărat, str.      Unirii 3.2180. Dumitrescu Victoria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 47.2181. Dumitrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 241.2182. David Samoila şi Polixenia, 11 apartamente, Bucureşti, str. M. Ghenadie      Petrescu 17.2183. Duica Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Viilor 63.2184. Dorst Gh. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 17.2185. Dobrescu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Obedeanu 35; 37.2186. Dumitru Costea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 53; B-dul      Ghencea 3; str. C. A. Roseti, Într. Biserica Alba 7; str. Episcopiei 3B.2187. Dumitrescu Spiru şi Solo H., 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 231.2188. Demetrescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Samsarilor 13. Basarabi2189. Dinulescu Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. B. Delavrancea 4.2190. Dumitrescu C. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stef. Popescu 9.2191. Dumitrescu Aneta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Foisorului 108.2192. Dobrescu Georgeta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 1.2193. Dumitrescu Ion, 12 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 39.2194. Demetrescu Anghel, 8 apartamente, Bucureşti, Int. Serg. Ion Panturu 1;      str. Nifon Balasescu 5. Moreni (Prahova), str. Tache Ionescu 10.2195. Donescu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Diminetii 1; str. Olari      14; str. Al. Lahovari 9.2196. Dumitrescu Ion şi Elena, 9 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 52.2197. Dia Stelian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Trei Scaune 27.2198. Dumitrescu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 215.2199. Dumitrescu C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Elena 26; str. Silvia 20.2200. David Aizic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Capit. I. Vasilescu 5.2201. Dumitrescu Maria (Mateescu), 6 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 4;      str. Mihai Bravu 9.2202. Dumitru Traian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 40.2203. Dinescu Gh. şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 132.2204. Dinu Todor, 14 apartamente, Sinaia, B-dul 23 Aug. 15. Bucureşti, Sos.      Mihai Bravu 15.2205. Dragomirescu Ana, 3 apartamente, Bucureşti, Aviator Th. Iliescu 20.2206. Dabija Minerva, 3 apartamente, Bucureşti, Sandu Aldea 103.2207. Dumitrescu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 210,      129.2208. Dumitrescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 19.2209. Donescu Alexandru şi Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan      Mihaileanu 20.2210. Dumitrescu Vasile, Gh. şi Eufrosina, 14 apartamente, Bucureşti, Sos. Nic.      Titulescu 106.2211. Dumitrescu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dristorului 87.2212. Dinu Oprea şi Zoie, 19 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 117.2213. Dzodze Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 49. Constanta,      str. Jak Lahovari 15.2214. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cornescu 83.2215. Dobrescu V. şi I., 13 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 56; 25.2216. Diculescu Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 278.2217. Dimitrescu Lucian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Onciul 14; str.      Eugenia Statescu 7.2218. Daniil Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tăut 13.2219. Dona Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alba Iulia 19, str. Bella Brainer      90.2220. Dinuliu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 21.2221. Dobrovici Beatrice, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 5.2222. Dumitrescu Ionel, 13 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 62.2223. Dumitriu P., 7 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 16; str. Costache      Bălăcescu 7.2224. Dumitrescu Petra, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 199 a.2225. Dragomirescu I., 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 108.2226. Dobrescu I. Toma, 4 apartamente, Bucureşti, M. Ghenadie Petrescu 61.2227. Dolidachis Sotir, 14 apartamente, Bucureşti, str. Câmpului 11.2228. Dumitrescu Iordan şi Teodora, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentinei      156; str. Teodor Speranta 111; str. Costache Conache 22; str. 13 Dec. 4.2229. Dumitrescu Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 3a.2230. Dinca Ion şi Isopenco N., 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 186.2231. Dimitriu N-lae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 89; str.      Rozmarin 22.2232. Dumitrescu Gh. Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, str. 30 Dec. 64.2233. Dumitrescu Ion şi C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 12.2234. Dumitrescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Agriculturii 13.2235. Drojan Ana, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu 52; Sos. Mihai      Bravu 16.2236. Dumitrescu (Zorofescu) Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Sevarda      Ion 12.2237. Damian Virgil şi Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul      Zambaccian 14.2238. Davidescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. D. Onciu 21.2239. Dakesian Minas, 7 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 67.2240. Dumitrescu Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capiteanu 27; str.      Poteras 9.2241. Dumitru Varvara, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 77.2242. Davidovici Ghindu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 5;      B-dul Republicii 67.2243. Dumitrescu Gh. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Nanu Ramniceanu 22;      str. Apolodor 2.2244. Dumitriu Luiza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 74.2245. Dumitrescu Jilea, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 264.      Târgovişte, str. I. C. Frimu 16.2246. Dumitrescu N-lae, apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 24; str. Amzei      20. Sinaia, str. Ilie Pintilie 19; 37.2247. Drimer Leivi şi Iulia, 3 apartamente, Bacău, str. Alexandru cel Bun 15.2248. Doiciu N-laie, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 289.2249. Davidsohn Berta, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 54-56.2250. Dichter Cornelia, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mareşal Tolbuhin 36.2251. Dermer Ella, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 26.2252. Dramba Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Arghel Gheorghe 5; str.      Barbu Lautaru 12.2253. Dobrescu Virgil şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 54.2254. Dragomirescu Gh., 16 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 189; str.      Toamnei 115; str. Masina de Pâine 4. Sos. Colentina 3; str. Radu dela      Afumaţi 74.2255. Dumitru Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popoescu Gh. 30; str. Schitul      Maici 18.2256. Dobriceanu Maritta, 28 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 83, 85, 42.2257. Dumitrescu Lucia, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 18.2258. Dumitrescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Staniloiu 2.2259. Demetrian Lucia Fecioara, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9;      str. G-ral Angelescu 103; 105; 107.2260. Dona Cella, 6 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 22.2261. Dragan Ion şi Sofia, 11 apartamente, Bucureşti, Cal. Victoriei 147; str. 1      Mai 98.2262. Dumitrescu Luiza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 47.2263. Dumitrescu I. Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spatarul N-lae      Milescu 37.2264. Drosseler Ella, 10 apartamente, Bucureşti, str. Maior Alex. Câmpeanu 23.2265. Dragomirescu C-ţin, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Giuleşti 48.2266. Dimitrie Stan, 3 apartamente, Bucureşti, Alea Mantuleasa 3; str.      Dobrogeanu Gherea 6. Sinaia, Piatra Arsa 2.2267. Daniel Avram, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Carlova 9. R. Valcea,      str. Radu dela Afumaţi 25.2268. Dumitrescu Tanase, 8 apartamente, Bucureşti, str. Traian 145.2269. Drugeanu C. D-tru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cap. M. Constantinescu      8.2270. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 13; str. G-ral      Magheru 43; str. Gr. Alexandrescu 14.2271. Dragomirescu C-ţin şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita      102; 100; 103; str România Muncitoare 23.2272. Damianoff Marin, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 38.2273. Dorobanţu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 149.2274. Docteur Simon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Daniil Bercianu 6; str.      Smardan 43.2275. Dumitrescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 166.2276. Dragomirescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Bravu 167.2277. Dragoş Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 130, 130a.2278. Dincevici Toma, 5 apartamente, Bucureşti, str. Baratiei 40.2279. Dorojan Gh. I., 5 apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 14; 16; str.      Avrig 10.2280. Diaconescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşi 90.2281. Dragulescu Ion şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 15A.2282. Dragotescu Traian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Turda 209.2283. Donescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Precupetii Vechi 1.2284. Damian Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 33. Bacău,      str. Botezatu 3; str. Gutemberg 4.2285. Dumitriu Alex, 4 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu 29.2286. Dragomir Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 67.2287. Diaconu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 238; str.      Anastasie Simu 4.2288. Doglioi Iuditta, 5, str. apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 33; 35.2289. Dumitrescu Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Aleea Marin 4; str.      Stirbei Voda 23; str. G-ral Angelescu 2.2290. Diamandi Alexandrina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 44.2291. Dezideratu Georgeta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Turda 66; str. Petru      Maior 76. Buc. Griviţa, str. Crizantemelor 6.2292. Drancea Lazăr şi Paula, 10 apartamente, Bucureşti, str. Munţii Tatra 10;      18. V. Dornei, str. 6 Martie 3.2293. Debruyrker Jan Alfred, 11 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 30; 28.2294. Dumitrescu Petruta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mareşal Tolbuhin 129.2295. Dumitrescu Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 21.2296. Dobrescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mareşal Tolbuchin 155;      str. Logofatul Tautu 4.2297. Dimitriu Virgil Souie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fluierului 40; B-dul      Dacia 5; str. Pitar Mos 21.2298. Dumitrescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbacu 34; B-dul      Stalin 87.2299. D-tru Nic. şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Ilarion 18;      str. Th. Speranta 129a, str. 14 Martie 51.2300. Dumitriu N., 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 26; Cal.      Victoriei 95; str. Timpului 12.2301. Druia Iuliu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Moruzi Voevod 15-a; 17.2302. Dreyfus Louis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Teatrului 4.2303. Dobre Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trei Scaune 15; str. Doamna      Ghica 125.2304. Diaconescu Mihai, 3 apartamente, Bucureşti; str. Agricultori 42.2305. Dacopol Panait, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Dimitrov 146A, B-dul      M-sal Tolbuhin 90. Buc. Băneasa, str. Traian 14.2306. Dranket Julieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 1; str. N.      Bălcescu 3; str. 13 Decembrie 4.2307. Djidjeff Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 2.2308. Dran C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 198.2309. Dobreanu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 61.2310. Davidescu Th., 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Măgurele 192; str. V. A.      Ureche 1.2311. Dimitriu Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draghicescu 17.      Galaţi, Sos. Mihai Bravu 36.2312. Demetrescu Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 183.2313. Dimitriu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Babeş 7.2314. Dincescu Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 164.2315. Deniki Ioan, 3 apartamente, Bucureşti; str. Ing. Zablovschi 7.2316. Dascălu George, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. St. Popov 33.2317. Djamo Grigore, 5 apartamente, Constanta, str. I. G. Ducă 15.2318. Davidescu Neagu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cluj 51.2319. Dobrin Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turda 192.2320. Dragotescu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Tarpo 3; Aleea      Suter 22.2321. Doiciu Grigorescu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Lautaru 39A.2322. Dumitriu Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Pasculescu Tei 48.2323. Dragomir C-ţin, 1 apartamente, Predeal, str. Ferdinand 8 sau 88.2324. Dumitrescu Vasile şi Eufrosina, 12 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor      121.2325. Dragomir Crasna şi Gh. Bom, 6 apartamente, Bucureşti, Traian 220; str.      Povernei 38.2326. Dinulescu Aurelia şi Ion, 8 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 84.      Cernavodă, str. Lenin 39.2327. Drobekirian, 9 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 11.2328. Duhalma Iordache, 8 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 3; str.      Brezoianu 3. Com. Voluntari, Sos. Ştefăneşti.2329. Durian Alice, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 37; str. Vrancea 5.2330. Diamandi Cristea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 35.2331. Diaconu Niculae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Nehoiasi 24; Sos.      Giurgiului 33.2332. Dunea N. Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 49; 51; str.      Col. Papazoglu 37.2333. Dumitru Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 105.2334. Diaconescu Alex. şi Maria, 13 apartamente, Bucureşti, Instit. Med. Militar      9.2335. Dumitrescu Paulina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ec. Cezarescu 51.2336. Dumitrescu D. Ion, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 325.2337. Dantz St. Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, Maior Câmpeanu 16.2338. Dragan Jianu şi Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Taranu 7.2339. Dumitru Alexandru, 17 apartamente, Bucureşti, Aleea Forturilor 3.      Bucureşti, str. Paris 33.2340. Dragomirescu A. Nic. Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda      15.2341. Draganescu Paulina, 10 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 276.2342. Dhicescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Claudiu 3.2343. Dumitrescu C. Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Marasescu 23; str.      Zidurilor 23.2344. Dineman N. A., 19 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 290.2345. Dima Liliana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Grig. Alexandrescu 90.2346. Dolinchi Mihail şi Angela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Suvenir 6.2347. Demer Oscar, 5 apartamente, Bucureşti, str. Şti Apostoli 38.2348. Dociu S. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Proc. D-trescu 6.2349. Draganescu Petra, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea Poet. Macedonschi 10;      str. Eugen Statescu 7.2350. Dimitriu George, 5 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifschitz 3.2351. Draganescu Felicia Elena, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 43.2352. Derisee Vatos, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Demetrie 12.2353. Dumitrescu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 6.2354. Daniel Jean, 2 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 22.2355. Dumitrescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Delavrancea 5. Buşteni,      str. Traian 2.2356. Dumitrescu Jean, 5 apartamente, Bucureşti, str. Modrogeanu 8.2357. Dobrogeanu Elvira Garvescu, 22 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 18;      str. Apolodor 12; 14.2358. Dutulescu Stroe Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, P-ta Dorobanţi 6. Mizil,      str. Alex. Bălcescu 57.2359. Dragus George, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 14; str. Coloniei      4; str. Viitorului 114.2360. Dumitrescu Alexandrina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 43; B-dul      Pache 156; 154.2361. Dumitrescu D., 16 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 96; str.      Lueger 24; str. Vânători 26; str. Poenaru Bordea 18.2362. Dobrogeanu I. Gherea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 28; str.      Caragiale 3; str. C. A. Rosetti 14; str. Edgar Quinet.2363. Dumitrescu Ion Militari, 28 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie      43-45-47. Militari, str. Bisericii 47. Constanta, Marcu Aureliu 20.      Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea 25.2364. Dumitrescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elizeu 12.2365. Draganescu Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 60.2366. Dumitrescu E. Ecat., 15 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 3-1.      Buşteni, str. I. Th. Florescu 1.2367. Donta Pop Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 12.2368. Djabira Elena, 2 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 230A.2369. Dimiu Ana, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 116.2370. Dumitrescu A., 6 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 88-90.2371. Draganescu Florica, 5 apartamente, Galaţi, B-dul Republicii 92; Alex. Ion      Cuza 49.2372. Dumitrescu Gh. Aurelia, 19 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 129;      Episc. Radu 43.2373. Dragus Gh., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 154.2374. Dumitrescu Traian, 13 apartamente, Bucureşti, Sos. Stef. cel Mare 226,      212.2375. Demetrescu Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Temisana 42.2376. Dumitrescu Stere, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lizeanu 18.2377. Dragoş Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 18. Sinaia, str.      Şincai 2.2378. Demetrescu Dian C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sft. C-ţin 26A;      B-dul G-ral Magheru 43; str. Brezoianu 38A; B-dul Republicei 45. Brăila,      fosta Regala 12B.2379. Demetriade Alice, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Ganescu 6. Sinaia,      str. Furnica 22.2380. Dincu Angela şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan Stoica 49.2381. Draganescu Petre şi Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. 1 Mai 163.2382. Duta Dr. Antoneta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Puscasului 58.2383. Diamand Gogu şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 362; str.      Aristide Briand 12.2384. Dura Dumitru, 17 apartamente, Bucureşti, str. Băcani 6; str. Luterana 13;      str. Stirbei Voda 15; Cal. Griviţei 91; str. Iulia Haşdeu 14.2385. Diaconu Vladimir Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul      4.2386. Dumitrescu Adrian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 9; str.      Clopotarii Vechi 31; Colentina, Sos. Afumaţi 1.2387. Dutescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Pamfil Năstase 11.      Slobozia Ialomiţa, str. Basarab 128.2388. Dumitrescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 46.2389. Dudescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 14.2390. Dudescu Angela Lucia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21; cal.      Călăraşi 58; 60.2391. Danielescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 45; str.      Alex. Sahia 40.2392. Drosescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Belgrad 2; 4. Sinaia, str.      Furnica 5.2393. Dobrescu Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 102.2394. Dobrescu D. Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15; str. Sf.      Apostoli 11. Sinaia, str. Furnica 7.2395. Dobrescu Ştefan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 13; str. Gen.      Stalin.2396. Deverel Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 32.      Constanta, Gara Murfatlar.2397. Dumitru Nicolae, 15 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12; str.      Mihai Bravu 12.2398. Davidescu Olga, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batiste 11; str. Dobrogeanu      Gherea 6.2399. Dumitrescu Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Palade 1.2400. Dobrescu Dem. Valeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Wilson 15. Snagov,      Dobreşti.2401. Dumitrescu Venia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maria Roseti 55; str.      Vasile Lascar 78.2402. Draghici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 12; Tulcea,      G-ral Manu 1. Bucureşti, str. Ionescu Gion, 5; Sos. Ştefan cel Mare 218;      Aristide Briand 12; Calea Moşilor 86.2403. Dumitrescu Barbu, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Alex. Lahovari 5A.      Sinaia, Ştefan Gheorghiu 12.2404. Draculis Andrei, 6 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 3.2405. Dobrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 20.2406. Dracea Ion prin Miladina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viespari 45.2407. Dumitrescu S. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. I. Popov 79.2408. Dumitru Eliza, 12 apartamente, Bucureşti, str. Paul Greceanu 25, 27, Bd.      Jianu 74.2409. Draganescu Alexandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Şincai 2.2410. Dutescu Romulus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 27; Hârşova,      str. Filimon Sarbu. Cernavodă, str. A. Rădulescu.2411. Dragoniu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 12.2412. Dinischiotu Anastase, 2 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 3.2413. Dumitrescu Nicoleta, 2 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 29; str.      Brezoianu 29.2414. Decuseara Eugen, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 99.2415. Dima Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, Bd. Bălcescu 32-34; Aleea Pictor      Vermont 1.2416. Dumitrescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Stan Florea 2.2417. Davidovici David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 100; str.      Logofat Udrişte 15;2418. Dudulescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Română 61. Snagov,      str. Română.2419. Dobrescu Maria şi Paul, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25.      Vasile Roaita, vila H.a. 91.2420. Dimitriu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 27 A.2421. Dimitriu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleur 3.2422. Dadureanu Ecat., 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 39.2423. Dinerman Cecilia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 5; cal.      Plevnei 26.2424. Davila Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cristian Tell 16; Frumoasa      52;2425. Dobre Josefina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Braziliei 11A.2426. Dumitrescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 93.2427. Dima Ion, 13 apartamente, Bucureşti, str. Polona 67.2428. Dobrescu D. Corneliu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 65; 74;      B-dul Dacia 1A; str. Stirbei Voda 106; 104.2429. Draghicescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 1.2430. Dragnea Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cameliei 36.2431. Danilescu Şerban, 11 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 75.2432. Dragomirescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Şerban Voda 15. Sinaia,      str. Lascar Catargiu 26.2433. Dabahian Karug, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 506; Sos.      Colentina 145.2434. Dan Carmen, 14 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 67; Bd. Gl. Marasescu      39.2435. Diamandescu I., 2 apartamente, Câmpina, str. Ştefan Gheorghiu 8.2436. Dumitrescu Alex, (Baldovin), 2 apartamente, Bucureşti, Piaţa Al. Lahovari      5A; str. Popa Savu 68.2437. Doneaud Ernest, 11 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 6.2438. Dufala Elza Ersilia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 98.2439. Diamandopol Ioana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 50.2440. Dumitrescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 4. Breaza,      str. Lt. Oprescu 19.2441. Drugescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 27.2442. Dracea D. Marin şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Vasile Iosif      56.2443. David Aizic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cap. I. Vasilescu 5.2444. Dumitrescu Nistor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 35.2445. Dinulescu Florea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Capit. Vasilescu 88;      str. Turtucaia 1.2446. Dragomirescu S. Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Lazăr 19.2447. Dumitru Mihaila, 4 apartamente, Cluj, str. Gyulai Pal 8.2448. Dinel Floru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 36; str. Bolintineanu      5.2449. Dumitriu Vasile, 45 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 12; 16; 14;      str. Radu Voda 6; Aleea Mitropoliei 1; str. Cuza Voda 5; Aleea Mitropoliei      1; str. Cuza Voda 5; Bd. Gh. Coşbuc 18.2450. Deleanu Th., 3 apartamente, Bucureşti, str. Aleea Zoe 3.2451. Dumitrescu D., 5 apartamente, Bucureşti, str. Salcamilor 14-16; str.      Baratiei 34-36.2452. Dinescu Teodora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cosminului 18; str.      Sucului 3; str. Ecat. Teodoroiu 63.2453. Danielopol Daniel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia (Piaţa) 3.2454. Desliu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3; Vasile Roaita,      str. Dr. Cantacuzino 21; Constanta, str. I. C. Brătianu 18.2455. Dumitrescu Romeo şi Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Magheru      43; Bd. A. I. Cuza 30.2456. Dumitrescu Gh. Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Meteor 40.2457. Dobrescu Alex., 2 apartamente, Bucureşti, str. Maior Gurascu 8.    E.2458. Enciu Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 208.2459. Eftimie Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 60; str.      Silivestru 50.2460. Enescu Manda, 3 apartamente, Bucureşti, str. D-na Chiajna 9, str.      Călugăreni 1.2461. Enescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 11.2462. Elefterescu Mircea, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţilor 10, str.      Mihail Eminescu 17.2463. Elian Margareta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 11.2464. Economu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 3, str. Matei Voevod      3.2465. Endes Ana, 12 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 3, str. 14 Martie 14.2466. Economu Jean, 11 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 27.2467. Etmekdjian Dieran, 5 apartamente, Bucureşti, str. sf. Ştefan 4.2468. Eliad Robert George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii 14 bis.2469. Eisner A., 6 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 138, str. Beldiman 2,      str. Smardan 18.2470. Erdinger Leonard, 4 apartamente, Bucureşti, str. Logofatul Tautu 65.2471. Enescu I. Ioan, 7 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 2.2472. Eremie Constanta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 21.2473. Eftimie Teodor, 11 apartamente, Bucureşti, str. Luminei 8, str. Vasile      Lascar 123.2474. Enciulescu Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 49.2475. Eschenazi Isac, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 6.2476. Enescu Mircea, 12 apartamente, Bucureşti, str. Franklin 9, Bd. Suvorov 2.2477. Enescu Aura, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 57.2478. Enescu Eufrosina, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 33.2479. Enescu Cristache most Enescu Alexandra, 12 apartamente, Bucureşti, str.      Olteni 22.2480. Emanoil Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vitan 4A.2481. Eschenasi A., 7 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 11.2482. Esanu M. Betty, 3 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 18.2483. Eramian Ohanes şi Ara, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 157.2484. Enescu Gh. şi Maria, 11 apartamente, Bucureşti, Într. Moruzi Voevod 10,      26, Aleea Mantuleasa 13.2485. Eustatiu M. Elena, 16 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Orascu 1, str.      Cazărmii 54A.2486. Eisen Hendler Dora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vigilentei 8.2487. Eftimescu Sabin, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Titus 5, str. Vasile      Lascar 56.2488. Eckhardt L., 5 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 25.2489. Eldestein Alfred, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 12.2490. Eleritheriade L. most. Vertheimer Georgeta şi Michaela Georgescu, 15      apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia 7.2491. Erena P., 5 apartamente, Bucureşti, Calea 13 Septembrie 105.2492. Estreiff H., 7 apartamente, Bucureşti, str. Antim 8.2493. Enache Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 151.2494. Enache Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Frunte Lata 27, Aleea      Vitejiei 12, Com. Colentina.2495. Esig Isac, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 124.2496. Emilian Maria, 12 apartamente, Bucureşti, str. Gabroveni 10, Pictor Româno      12-14.2497. Elmarian Araxi, 17 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Manea 2, str. Gh.      Coşbuc 59.2498. Enachescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 14, str. Valeriu      Branişte 44.2499. Emanoil T., 19 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 113, B-dul Banu      Manta 82.2500. Einisberg Osias Jac, 12 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 90, str.      Niculae Florea 23.2501. Eftimiu Achil, 6 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 39, Piaţa Sf.      Ştefan 2.2502. Eftimiu G. Spirea, 14 apartamente, Bucureşti, str. Momuleanu 16.2503. Elefterie Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 18, Ploieşti, str.      Karl Marx 21.2504. Eliescu Sidonie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Orbescu 6, str. C.      A. Rosetti 27.2505. Escher eduard, 24 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Roseti 14, str. N.      Filipescu 44, Snagov Ilfov, Timişoara, str. Berthelot 14, str. Romulus 3.2506. Engler Denta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 11B.2507. Elias Cecilia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 55.2508. Eremia Cortel, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Banu Manta 73.2509. Einstein Isvod şi Henri, 6 apartamente, Bucureşti, str. V. Adamache 16,      str. Udricani 17, str. Selari 18.2510. Eiser Jacues, 5 apartamente, Bucureşti, str. Paleologu 24.2511. Evgos Narcis Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Selari 12.2512. Eisen Jean, 3 apartamente, Bucureşti, spl. Independentei 60, str. C. F.      Robescu 15, str. Lunei 6.2513. Economu C. Dumitru, 16 apartamente, Bucureşti, str. Log. Udrişte 10, b-dul      Republicei 25.2514. Enachescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 63, str. Filiti      6, str. Blanari 14.2515. Eliade Florica, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 19.2516. Eschenasi Frieda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 22.2517. Eftimiu Spirea şi P. Hristu, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 99.2518. Enescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 4, str.      Progresului 2, Sinaia, str. Ilie Pintilie 17.2519. Elefterescu Christ şi V. Sofica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Londra 3,      str. Lipscani 59.2520. Emanoil E. Atena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 11.2521. Elias lazare I., 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 101.2522. Enaceanu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 47,      Predeal, str. Cloplia 70.2523. Elenescu V., 7 apartamente, Bucureşti, str. Al. St. Popov 106.2524. Eliade Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 26, Piteşti, str.      Craiovei 101, Teghirghiol-Sat, str. Mahmudea 15.2525. Edeleanu Ion şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 25.2526. Erlich Ana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 139, Calea Griviţei 176A.2527. Expresul Societate C. E. R de ajutor, Deces-Boala, 14 apartamente,      Bucureşti, Bd. Nic. Titulescu 165, Calea Griviţei 245.2528. Elefterescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Constantin 3,      str. Stirbei Voda 17, str. Boteanu 3, str. Smardan 18.2529. Eghiaian Zarech şi Arusich, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Maior 59.2530. Enache Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 259.2531. Etmekdjian Mignetian, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ştefan 4, str.      Mihail Pherechide 6.2532. Elisicovici Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 48, 50,      str. Mitrop. Dosoftei 56.2533. Ernestina Zenther, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 36, str.      Donici 9, str. Gh. Asan 3. Bacău, str. Dumbrava 1.2534. Emflian Iosif şi Pusu, apartamente, Bucureşti, str. Beldiman 2, str.      Dimitrie Onciu 16.2535. Efraim Magdalena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 3 A.2536. Enaceanu Costin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 47,      Predeal, str. Cioplea 70.2537. Eckstein Lazăr, 15 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 251, 257.2538. Eustatiu Magdalena, 10 apartamente, Galaţi, str. N. Bălcescu 22, str.      Alex. Sahia 2, str. Ed. Benes 2C.2539. Erbiceanu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 3, str.      Dr. Ottoi 2.2540. Epureanu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 74, str. Schit.      Maicilor 11, sos. Vergului 5.2541. Elena Teodor, 2 apartamente, Bucureşti, str. Postelnicului 3.2542. Enachescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosina Poteca 48.2543. Ermeliu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 22,      Braşov, str. Vidin 17, R. Sărat, str. Victoriei 99.2544. Enescu Carol, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vicol 5, str. Într. Vergului      46.2545. Evolcianu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 16 A.2546. Endorle Carlo, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Vineri 6.2547. Elefterescu Ecaterina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Cap. Demetriade 13,      str. Otetari 5.2548. Elianu Adolf, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 30-32, str. Sf.      Ion Nou 28.2549. Enescu Metaxa Aglaie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 54.2550. Elias Adrian şi Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Argeana 4.2551. Emilian Marin, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Tolbukin 118.2552. Enachescu Paula, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 23.2553. Eghiazaian Leon, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 32, str.      Echinoxului 31, str. Energiei.2554. Enescu Elvira, 6 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 74, str. I. G. Ducă      60.2555. Enescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 50, str. Acvila      47.2556. Emanoil Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 74, 80.2557. Enescu Gh. Velicu, 2 apartamente, Bucureşti, str. I. Gh. Ducă 60, str. Bd.      Republicii 86.2558. Enescu Virgil, 2 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 128 A.2559. Elias Mina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Valaori 24.2560. Evdos Rebeca, 4 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 80.2561. Enachescu Caliopi, 7 apartamente, Bucureşti, str. Scarlatescu 24.2562. Eftimiu Macri, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9, Calea      Griviţei 10, 121, Piaţa Ilie Pintilie 18.2563. Elenbogen Israel, 7 apartamente, Bucureşti, str. C. Bosianu 25, str. Gh.      Coşbuc 3.2564. Enescu Paula, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 47.2565. Emanoil Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 6.2566. Enescu Braun Viorica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alexandrina 28.2567. Etharica C. Filofteia, 6 apartamente, Constanta, str. Dr. Caragiali 12,      Bucureşti, str. C. A. Rosetti 45.2568. Elian Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 2, Câmpina, str. Plevnei      23A.2569. Eremia Ion, 4 apartamente, Brăila, str. Polona 22. com. Baciu-Braşov, Casa      nr. 434, Bucureşti, str. Luterana 21. Sinaia, str. V. I. Lenin 12.2570. Erlic Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 137.2571. Enescu şi Viorela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Turbinei 11, Bd.      Republicei 45, str. Finlanda 17.2572. Enache Stefanita, 8 apartamente, Bucureşti, str. Palade 1.2573. Emanoil N. V. D., 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Ilie Pintilie 3.2574. "Escor" - S.A.R., 17 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 103.2575. Eustatiu Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 63, Tomas Mazarik 1.2576. Efraim Efraim, 5 apartamente, Bucureşti, str. Zefirului 3.2577. Eisenberg Coralita, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 1.2578. Esozmaranian Vram, 3 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 1, str.      Vaselor 55.2579. Ecuaian Dicron, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ardeleni 12.2580. Eftimu Jean, 2 apartamente, Bucureşti, str. A. Muresan 6, Craiova, str.      Sf. Apostoli 33.    F.2581. Filip Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. T. Iliescu 71.2582. Friedman Willi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 6.2583. Fraticiu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 22.2584. Fagaraseanu Victor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 50.2585. Florescu Simion, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitari Mosi 29, str.      Dionisie Lupu 53, Nic. Titulescu 2, C. Victoriei 112.2586. Florescu Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vitejescu 16.2587. Frangopol C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Baicoian 15.2588. Francu Ninela, 11 apartamente, Bucureşti, Dudeşti 201.2589. Florescu Scarlat, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 4, str. 30      Decembrie 6.2590. Fundatianu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Victoriei 101, Pictor      Cernat 4.2591. Florescu B. Radu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Cotiturei 1.2592. Farauda Louis, 17 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 237, str.      Costache Marinescu, Cal. Griviţei 180. Mangalia, B-dul Marii.2593. Fonci Olga şi Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 4.2594. Finchelstein Isac, 6 apartamente, Bucureşti, str. Tolbuchin 42.2595. Focsaneanu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Leonida 22.2596. Florian Iosif şi Rica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Polona 103.2597. Foch Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Greaca 11.2598. Florescu D. Iosif, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 15.2599. Feldman Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 48.2600. Feldman Neuman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 35, str.      Constantin Mille.2601. Finchelman Iancu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 5.2602. Fachirov Mihail, 11 apartamente, Bucureşti, str. Putu cu Roata 3, Moşilor      37, Sinaia, str. Ilie Pintilie 30.2603. Finchelstein H., 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Procopiu 3, 7.2604. Focsaner Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 31.2605. Fotescu Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 5.2606. Flavian Henrich, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sepcari 9, Cal.      Călăraşilor 165.2607. Farchi Israel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Beldiman 2, str. Andrei      Saguna 13.2608. Franz Samuel, 28 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 12.2609. Frunza Constantin şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa      Rece 52.2610. Fuica Atanasie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitropolitul Dosoftei 18,      str. Oitelor 32.2611. Frangulescu Saftica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ilarie Kendi 5.2612. Most. T. frangulescu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Obedeanu 1,      str. Vaselor 72.2613. Filimon Florina şi Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 7, Galaţi,      str. Romulus 2, Predeal, str. Ion Frimu.2614. Fleucher Petre şi Ioana, 14 apartamente, Bucureşti, str. Polona 66.2615. Florescu Alex şi Sevasta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 91.2616. Flachs Davila, 14 apartamente, Bucureşti, str. Zaverei 1, str. Gh. Coşbuc      6.2617. Frunzarescu Angela, 6 apartamente, Bucureşti, Alea Rumeoara 29, str. 30      Decembrie 20.2618. Făcea Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 12.2619. Filip I. şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maltopol 7, str.      Lazureanu 35.2620. Ferendina Gherasim, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Harjeu 4.2621. Fischer Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Voevozi 17, str. Av.      Iliescu 47.2622. Fracea Gh. Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 80, str.      Constantin Brancoveanu 3.2623. Finderman Melania, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 30, Calea      Văcăreşti 59, str. Smardan 31.2624. Fuchs Bernhard, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 101.2625. Franco Rebeca, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 80.2626. Flicher Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 58.2627. Florescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 9.2628. Frolich August şi zoe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 8,      Sighişoara, str. A. Muresan 21, Sibiu, str. Postavarilor 10.2629. Fraiman Dora, 11 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Ferechide 10.2630. Filip Iulia, 4 apartamente, Bucureşti, str.2631. Frunza Romulus, moştenitori minori Ana Mihai, Nicolae, 6 apartamente,      Bucureşti, str. Medelnicerului 8.2632. Falcoianu Alexandrina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Apollodor 6.2633. Florescu Mari, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 19, Predeal, str.      Luminei 5.2634. Filip Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 31.2635. Francu Ion, 20 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 63, str. Odoarei 6.2636. Feder Tobias, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Brateş fost Alea Ioanid      13.2637. Feraru Martin, 9 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 60, Arad, str.      Alexandri 7.2638. Fuchs Leon, 7 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 16, str. N. Traian 6.2639. Feldman Moscu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 16.2640. Fasala Leontina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 166.2641. Faust Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Lenin 38.2642. Filip F. L. Profira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 3.2643. Florescu T. Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 194.2644. Florescu Stelian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 194.2645. Frata Giovani, 4 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 47.2646. Filip Steliana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Apollodor 18.2647. Fagarasanu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sipotul Fantanelor 3.2648. Ferani Dinu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 36.2649. Faser Cesar şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Văcărescu 30.2650. Filipescu Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Titu Maiorescu 10.2651. Floroiu Grigore, 20 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 36.2652. Feldman Bercu, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 104, Câmpina, str.      Ada Marinescu 23.2653. Fogel Carolina, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 147.2654. Florescu F. I., 6 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Pînă 19, Huşi,      Bd. Republicei 13.2655. Focsa Elena şi Emilia Popescu, 13 apartamente, Bucureşti, str. 30      Decembrie 85, 124.2656. Frohlich Selina, 6 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 130.2657. Feigl Alfred, 7 apartamente, Bucureşti, str. Roma 50.2658. Fichman Moscu şi Clara, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bălcescu 24, str.      V. Branişte 60, Bd. 1848, 5.2659. Facaianu Gh., 6 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 mai 193.2660. Fischler Marcel, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceausu Radu 2, str.      Soborului 5-a.2661. Feletig Robert, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rotasului 4, str.       Puscasului 18.2662. Fianu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Aman 9.2663. Fridman N., 20 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 96, c-lea Moşilor 53,      str. Anton Pann 42.2664. Feldea Aneta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 22.2665. Focsaneanu Emil, 5 apartamente, Bucureşti, str. F. C. Robescu 15, str.      Lucaci 15, str. Lunei 6.2666. Frasineanu Ozias, 9 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 11, str. Matei      Milo 16.2667. Finca Mihai, 5 apartamente, Bucureşti, str. Precupetii Vechi 4.2668. Faust Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 37b.2669. Feinstein Malca, 5 apartamente, Bucureşti, str. Columbelor 2.2670. Filipescu N. Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 15,      str. Bloremberg.2671. Fierea M. Irina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 17, str.      Bibliotecii 4, Brăila, str. Portului 5, str. Magaziilor 16, Tulcea, str.      Gării, str. Sf. Nicolae 16, 18, str. Portului 19, 28.2672. Filip Constantin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 148.2673. Feler Amalia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 24.2674. Fried Ignat, 7 apartamente, Sighişoara, str. Gen. Stalin 42, 53,      Bucureşti, str. Uranus.2675. Florescu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. St. Negulescu 40.2676. Feraru N., 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu 6.2677. Francisc I. Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dristor 245.2678. Frangnelli Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 29.2679. Frunzetti Opreana şi V. Frunzetti, 9 apartamente, Bucureşti, Calea      Griviţei 112.2680. Frocco Mielu, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 101, str. Virgiliu      53, str. Popa Tatu.2681. Fleminger Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 2.2682. Fagarasanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 60.2683. Feldstein Rasela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Foişor 7.2684. Florescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sblt. Zaharia 34.2685. Fabini Carol, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 52.2686. Frodusch Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Hagi Ghita 33, str. 30      Decembrie 52, str. G. Assan 3.2687. Farcaş Andrei, 4 apartamente, Cluj, str. Molotov 39.2688. Feronatt Rene, 3 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 19.2689. Flaches Arnold, 25 apartamente, Bucureşti, B-dul Gh. Coşbuc 8, str.      Zaverei 4, 6, str. Sft. Ion Mosi 3.2690. Frenchier M. şi Aron, 8 apartamente, Constanta, str. Mircea 11, str. Tomis      12, str. Statin 17.2691. Frederic Antomer, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29B, 53,      Kostake Negri 11.2692. Fotino Ştefan, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 6, B-dul Schitu      Magureanu 25.2693. Fotino Marica, 2 apartamente, Turnu Severin, B-dul Carol 13, Câmpina, str.      Griviţei 87.2694. Fenster Menelas, 7 apartamente, Bucureşti, str. Colonel Orero 16.2695. Most. Freund prin Gherghina Luiza, 12 apartamente, Bucureşti, str. C. F.      Robescu 1.2696. Fratia Românească S. I. N. C., 3 apartamente, Bucureşti, Fund. Morilor      130, str. Remus 6.2697. Florian Eufrosina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 30.2698. Filoteanu Mihail şi Florica, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bogdan Voda      25.2699. Fichman Raschele şi Rene Mihail, 20 apartamente, Bucureşti, str. Alecu      Russo 24, B-dul 6 Martie 20, str. Lipscani 77, 79.2700. Franca A. Iosif, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 27.2701. Filipescu M. Valeria, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Titulescu 29b.2702. Fenk I., 6 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Raducanu 19, Băneasa, str.      I. Gh. Ducă 22.2703. Flieger Sofia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Crişului 4.2704. Foghel Ion, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 72, str. Herescu      Nasturel 11, str. St. Aurel Botea 27, str. Grig. Alexandrescu 82.2705. "Furtuna" Într. de stat, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 60.2706. Filip Vasile, 7 apartamente, Constanta, str. V. I. Lenin 69, str. Ilie      Pintilie 2b, str. Mihailescu 13, Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu 16.2707. Ferzianu Elmon, 8 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 159, str.      Smardan 19.2708. Furtuna Niculae, 36 apartamente, Bucureşti, str. Judeţului 22, Precupetii      Vechi 75.2709. Florescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. Aristia 27, P. Rosetti      3.2710. Fintea Ella, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 28.2711. Florescu Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, str. I. C. Frimu 22, str.      30 Decembrie 13.2712. Florescu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, Piaţa Bucur 8.2713. Farasopol Ipocrate, 5 apartamente, Bucureşti, str. Col. Grigore Ion 15.2714. Fruman Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lunei 2, str. V. Kuibasev 8a.2715. Florescu petre şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Colentina 43.2716. Fried Iosif, 3 apartamente, Sighişoara, str. I. V. Stalin 42, Bucureşti,      str. Uranus 92.2717. Faust Luiza, 10 apartamente, Bucureşti, str. I. V. Stalin 68.2718. Fringhian Enza, Paul Eduard şi Valman, 13 apartamente, Bucureşti, cal.      Griviţei 88, 90.2719. Filipescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aureliu 13.2720. Florian Ion, 4 apartamente, Bucureşti, bd. 1 Mai 262.2721. Frank Andrei, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Victoriei 214, str. Gabriel      Peri 8, 10.2722. Fenster Eugen, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 4.2723. Forek Mora, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 9, 11, str. Alex.      Constantin 59. Snagov, str. Dobroeşti.2724. Fhiegelman M. A., 12 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 45, Iaşi,      str. Cloşca 8.2725. Fabius Masala, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pasului 2.2726. Flamanda I. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 28a.2727. Filip Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 74.2728. Florian Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 17, Predeal, str. V.      Alecsandri.2729. Finkels Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cedrilor 6, str. Mamulari      23, str. Batistei, str. Dionise 28, 30.2730. Florea Gheorghe, 3 apartamente, Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogas 8, str.      Proletari 1, Galaţi, str. Holban 8.2731. Frank Ernest, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 102.2732. Franco I. Fani, 2 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 19.2733. Furnituri Militare S.A.R., 56 apartamente, Bucureşti, sos. Viilor 44, 36,      40, 42, 50, str. Spataru Preda 1, 3, 30, 36, 40, 42.2734. Fochianu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ştefan 17.2735. Fringhian Garabet, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gabroveni 18, str.      Oituz 11.2736. Focsa Rodica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valjan 1.2737. F. I. A. T., 5 apartamente, Bucureşti, str. Venerei 12.2738. Fischer Rozalia, 5 apartamente, Tg. Mureş, str. Tokoly 2, str. Lenin 30.2739. Flasch Iosif, 7 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 187.2740. Florescu Dumitru, 5 apartamente, Braşov, str. Splaiul Militar 3.2741. Fradis Solomon, 2 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 7, str. Brezoianu      29a.2742. Fibia Grigore şi Tomaida Mihail, 10 apartamente, Bucureşti, str. Blanari      9.2743. Florescu Th. Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 27a, str.      Stirbei Voda 16.2744. Fotino Marcela, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 6.2745. Filip Paulina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ilie 5, str. Morilor      42.2746. Fuhu Didina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou 20.2747. Farcaş Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, D-tru Zossima 48.2748. Faranda Arnold, 21 apartamente, Bucureşti, Sos. Giurgiului 158, Cal.      Şerban Voda 237, str. Florilor 6.2749. Faniman Ionas şi Sofia, 12 apartamente, Bucureşti, str. Baratiei 47-49.2750. Fantini Pietro, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dinicu Golescu 57.2751. Frenkel Francu Lazăr şi Rebeca, 3 apartamente, Bucureşti, str. Labirint      125, str. Lucaci 110, str. Bradului.2752. Florian Eugen, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 194.2753. Fagarasanu I. C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cogalnic 22, Ploieşti,      str. Română 21.2754. Fichman Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Florea Teodorescu 6, str.      Bruxelles 14, Braşov, str. Timisul de Sus.2755. Frasineanu Dobrita, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 227.2756. Florea St. Ion şi Ioana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Baldovin Parcalabu      4.2757. Frasie Thoma, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ion Movila 4, str. Paleologu      5a, Craiova, str. Gen. Argentoianu 3.2758. Florescu Sofia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 18, Călăraşi,      str. Bucureşti.2759. Florescu P. Teodora, 8 apartamente, Bucureşti, str. Câmpeanu 22.2760. Fergiou Vartanus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Racoviţa 11a, Bd. Gh.      Dimitrov 42.2761. Florescu I. Ana, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gen. Stalin 24.2762. Friedman David şi Marieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Procopiu 7.2763. Frunzete Elena, 17 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 132, str.      Dinicu Golescu 7.2764. Fratila N. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oteteleseanu 5, Parcu Jianu      4, str. Aristide Romanescu 2.2765. Florescu S. Ion, 11 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 72, str. Dr.      Teohari 12.2766. Fischmann Covalia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 12, str. Rovine      11.2767. Farcaş Tiberiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bolintineanu 3, str. Vasile      Lascar 21, str. Arcului 4.2768. Filip D-tru şi Victoria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor, 49.2769. Florea Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Hagi Moscu 33.2770. Flichtenmacher Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olari 26, str. Eug.      Statescu 7, str. Vasile Lascar 18.2771. Fodor Ecaterina, 14 apartamente, Bucureşti, str. Drubeta 1, Piatra-Neamţ,      str. Maiacovscki 8, Piaţa K. Marx 23.2772. Fissel Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 24.2773. Faur Nicoleta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Libertăţii 8.2774. Filimon Gheorghe şi Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Smardan 18,      Galaţi, str. Ion Cuza 19, str. Ganela 6, str. Traian 231.2775. Falk Alexandrina, 8 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 91.2776. Frisch Jacues, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 53a.2777. Filoti Edmeca, 2 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 26.2778. Florescu Paraschiva, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ion Creanga 18.2779. Fatu Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 90.2780. Furlugeanu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 68.2781. Florescu Lucretia, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Fabulistului 8.2782. Feldstein Leon, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 27, 29.2783. Fotescu C. Lucia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Paris 61.2784. Filipescu Mihail şi Valeria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Ion Frimu 33.2785. Frunzanescu Eliza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Olari 9, str. N.      Filipescu 7.2786. Fundaţiuni şi Constr. S.A., 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan      Gheorghiu 22.2787. Fulger Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luceafarului 2.2788. Falcoianu R. Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 112.2789. Fischer Ferdinand, 12 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 4, str. Sf.      Voevozi 17.2790. Flachs David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 34.2791. Fabr. de Teracota "Ceramica", 5 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin      41.2792. Foisoreanu Florin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Koch 3, Ploieşti,      str. Lapusani 23, Odobeşti, str. 23 August 131.2793. Frunzeanu Georgeta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 59.2794. Florea Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 91.2795. Faber Berl, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Tetrat 28.2796. Filip Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 37.2797. Feru Henriette, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 26, B-dul      Dacia 17.2798. Flamaropol Margareta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Florescu 11.2799. Finckels Jaques, 2 apartamente, Sinaia, str. Furnica 17.2800. Fratiseanu G., 4 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 2, B-dul N. Bălcescu      9.    G.2801. Ghebercof Costica, 6 apartamente, Bucureşti, Fd. Negru Voda 12; Galaţi,      str. General Berthelot 31, str. Mihail Kogălniceanu 2.2802. Ghita Aurel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Româno 26. 2802 bis.      Gluckman Mauriciu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 19.2803. Grigorescu Salima, 6 apartamente, Bucureşti, str. Siminoc 3.2804. Georgescu Iancu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lucai 21.2805. Gross Ozias, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 1.2806. Georgescu Aurelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 182,      str. Arhierul Calist 25.2807. Georgescu D. Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dobrici 10.2808. Georgescu Sultana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Arhierul Calist 23,      str. Călăraşi 238.2809. Georgescu M. Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Salvator 32a.2810. Grigorov Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Ariciul 16,      str. Xenopol 3.2811. Georgescu Manea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 58.2812. Gross Iosif, 12 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 88, str. Sf. Vineri      13.2813. Gearinu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 37.2814. Gerota Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zidurilor 42.2815. Georgescu Stela, 13 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 240, str. Delea      Noua 34 bis.2816. Grigoriu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 6.2817. Grozea Emil Alex, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 55.2818. Georgescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Batiste 35, str. Icoanei 60,      str. N. Filipescu 7, str. Cehov (fost parcul Jianu) str. I. 13.2819. Ghiragosian Vartinica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 49b.2820. Gheorghiu N. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Babeş 22,      str. C. C. Arion 17.2821. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 45.2822. Ghendovici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Năstase Panfil 24.2823. Garuso Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 56.2824. Ghelberg Nicu, 5 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 2, calea Văcăreşti      198.2825. Georgescu Florin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 4, str. Vasile      Conta 3-5.2826. Grafiade Vasile, 12 apartamente, Bucureşti, str. Visinilor 27.2827. Goldstein Jacques, 6 apartamente, Bucureşti, str. Florilor 34.2828. Georgescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 92, str.      Alex Moruzi 14.2829. Garcioava Anghel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lantului 4.2830. Georgescu I. Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 244      bis, str. Cuţitul de Argint 21.2831. Grumberg Isac, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bozianu 3.2832. Gross Clara, 9 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 45.2833. Georgescu Maria Suce, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 4.2834. Grabbf Ana (Irescu), 9 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Păun 8; Ploieşti,      Bd. Republicii.2835. Gulimanescu Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vladescu 5a, 5.2836. Georgescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ghita Adamescu 5, str.      Icoanei 109, 96, str. Margaritar 12.2837. Grigorescu Andrei, 15 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 26a, str. C.      Voda colt Lanariei 142, 70; str. Temisana 8.2838. Grigorescu D. Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 44.2839. Grigorescu Ion, 12 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 88, str. Acaru      Ion 4, cal. 13 Septembrie.2840. Georgescu Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 35.2841. Gheorghiu Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 17; Bacău,      str. Ada Marinescu 21.2842. Georgescu Elena, 16 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 28.2843. Georgescu Alexandrina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ciprian Porumbescu      3.2844. Ghiulea Ioan dr., 10 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 9.2845. Georgescu I. Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 265.2846. Gumes Em. most., 4 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 45.2847. Grintescu Ernest, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lisabona 10; Predeal,      str. Oituz 10.2848. Gucker Iuliu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 69.2849. Grueff Boian, 5 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureşanu 15, calea      Victoriei 208, str. Academiei 35, Bd. Ioan Sulea 92, 94.2850. Gurtler Bertha, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 87.2851. Garusa V. Voica, 14 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 25, sos. Ştefan      cel Mare 56.2852. Gheorghiu M. Zoe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Golescu 6.2853. Golnstein Ionescu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 34.2854. Gorovitz Surica, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicii 45, str. Argeş      6, calea Moşilor 328.2855. Gheorghiu Victor, 3 apartamente, Bucureşti, str. D. Zamfirescu 9.2856. Guiros Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia M.2857. Ghips Henriette, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 13.2858. Gabrielescu Eugenia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Remus 13.2859. Gorescu Anie, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 14, Într.      Pietroaselor 14.2860. Goldenberg Aron şi Aneta Alniceanu, 4 apartamente, Bucureşti, str.      Olimpului 52.2861. Georgescu Smaranda, 9 apartamente, Bucureşti, calea Şerban Voda 119.2862. Gheţu Gheorghe, 12 apartamente, Bucureşti, Mitr. Filaret 45.2863. Goloman H. şi Sofia, 22 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 35.2864. Gherman Teodor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Col. Oresov 17.2865. Georgescu Dobrita şi Iancu, 7 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 307,      309.2866. Gusti Zoe Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 15, str.      Negustori 14; Buşteni, str. Alex. Mihailescu 20.2867. Glodeanu C-ţin şi Georgeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod      132.2868. Grigoriu Constanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 11.2869. Georgescu Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Piscului 15, str. Edgar      Quinet 3.2870. Ghetaru Ştefan, 6 apartamente, Bucureşti, str. General Lecca 10, calea      Rahovei 328 bis.2871. Ghenoiu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu, 24, str. Leonte 6      b; Colentina, şoseaua Ştefăneşti.2872. Georgescu Gh. R., 8 apartamente, Bucureşti, str. Vrancei 2 a, str. Panait      Mosoiu 3, calea Griviţei 425; Oraşul Griviţa, Bd. Bucureştii-Noi 76.2873. Grozea Mihail, 9 apartamente, Bucureşti, str. Traian 50, str. Daniil      Berceanu 11, str. Radu Voda 20.2874. Goga Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Florescu 13.2875. Gherman Victor şi Valeria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 8,      str. Hameiului 4.2876. Gatorno Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 7; Brăila, str.      Bolintineanu 7.2877. Giordani Albina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Turda 193.2878. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 228.2879. Gavanescu Ion şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 14.2880. Grigoriu Celus, 4 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 4.2881. Georgescu Vasile şi C-ta, 9 apartamente, Bucureşti, Într. General Manu 1.2882. Ganciu C-ţin şi Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 32, calea      Victoriei 114, str. Cantacuzino 5.2883. Grigoriu H. C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 7, str. Bucur      1, 2.2884. Glijinki Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 71.2885. Grunberg Alfred şi Rosy, 20 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 8, str.      Baratiei 29.2886. Grigorescu Alexandrina, 17 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gherghel      77.2887. Giurgea Gabriel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 17.2888. Ganea Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17 d; Predeal,      sos. Naţionala; Eforie-Constanta, str. Cluj.2889. Georgescu Leonida şi Anastasia, most., 6 apartamente, Bucureşti, str. Cluj      113.2890. Gorbanescu Zola, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miron Costin 34.2891. Grecescu Virginia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Stoica 9.2892. Ghitescu I. Smaranda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 110.2893. Gretu Esofina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maria Hagi Moscu 6.2894. Georgescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 352.2895. Georgescu Costica, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 490, 488.2896. Georgescu Aneta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Zinca Golescu 33.2897. Georgescu Vasile, most., 4 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 71.2898. Gheciu Gh., Damiandi şi Demetre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Schitu      Magureanu 7.2899. Galca Georgeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Al. Popov 36.2900. Gutulescu Tanase şi Mucenica, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 100,      str. Săcele 3.2901. Georgescu Gh. şi Olga, 11 apartamente, Bucureşti, calea Plevnei 214.2902. Georgescu Enachita S., succ. Maria dr. Sava Ion I. Georgescu, 10      apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 51, str. Popa Savu 39.2903. Griuwpan Rachelle, 6 apartamente, Bucureşti, str. Atanasie Păun 3.2904. Grigoriu Marcela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Angelescu 119; Gen.      Magheru 43; V. Conta 7-9.2905. Giovanidi Aristotel, 16 apartamente, Bucureşti, sos. Basarab 4.2906. Ghegos Lazăr, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Voevozi 3.2907. Gheciu Alex., most. Evangheliu Gheciu, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. 6      Martie 30.2908. Gavrilescu A., most., 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 10.2909. Ghitescu D-tru şi Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Leonte 24.2910. Goldemberg Bibo, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 87, 89.2911. Giurgiuveanu M. I., 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 124.2912. Gutica Anghelina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sevastopol 14.2913. Goldemberg Vemzeana, 5 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 71.2914. Gina Caliopi şi Pandele, 9 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 3.2915. Ghitescu Vasilica, 9 apartamente, Bucureşti, calea 13 Septembrie 33.2916. Gherase Ileana Maria, 16 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 12.2917. Grosman Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 9, str. Aurora      22.2918. Constantin şi Waldemor Gheorghiu, most., 10 apartamente, Bucureşti, str.      Putu cu Roata 5.2919. Gedina şi Hristu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, Aleea Zanelor 9a.2920. Grigoras Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 123.2921. Gold Solomon, 8 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 11.2922. Ghiteanu Octavian Gh. şi Eufimia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alexandru      Balasanu 36.2923. Grosman Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 14.2924. Glatz Radu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 37.2925. Gealep Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 47.2926. Ghircoios Reghina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Orascu 25.2927. Gavrilescu Neagu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Babeş 17, str. I. G.      Ducă 25, str. Petre Grigorescu 7.2928. Georgescu Vintilă şi Elena, 1 apartamente, Predeal, str. Unirii 8.2929. Ghizdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 43.2930. Grigorescu Romeo, 7 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 14.2931. Giacomini Ghita Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Simoide 9.2932. Grosch Walter, 8 apartamente, Bucureşti, str. Antim 50, Intrarea Antim 1.2933. Georgescu V. Niculina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 1,      str. Proserpina 12.2934. Glod Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 66; Tecuci, str.      13 Decembrie 18, 20.2935. Gabrea I. Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str Dr. Obedeanu 6a;      Câmpulung-Muscel, Ana Doamna 9.2936. Grosu Paulina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 10.2937. Georgescu Pandele, 13 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 2-6, Bd.      Republicei 8-10.2938. Gutulescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului 3.2939. Georgescu Ştefan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 20.2940. Ghisdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 43.2941. Gross Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Dosoftei 54.2942. Graur Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 51a, str. Şincai      4, str. C. F. Robescu 6.2943. Gluckman Adolf succ. Tony Gluckman, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza      Voda 28, str. Rădăuţi 24, str. Leon Voda 15.2944. Gropper Iancu, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Basarab 23, calea Plevnei      216.2945. Ghitulescu D. Sava, 8 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 69.2946. Grigoriu Vasilica, 14 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 15, str.      Drumea Rădulescu 44, str. Şerban Voda 147.2947. Giusca Dan, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 61, Predeal, str.      Soarelui 5.2948. Gavrilescu Ştefan şi Fanica, 13 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti      272, str. Plugari 4.2949. Gaitanovici Adela, 8 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 24.2950. Greceanu Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Barierei 40.2951. Gruicacovici Elena Dusan, 11 apartamente, Bucureşti, str. Bucovina 30,      str. Alex. Orascu 37, str. Elena Cuza 48, str. Economu Cezarescu 46, str.      Miorita 5.2952. Goldberg B. şi Luiza, 7 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 79.2953. Grunsfau Roza, 8 apartamente, Iaşi, str. A. Panu 8.2954. Golescu G. Cecilia, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 27, calea      Dorobanţilor 18.2955. Ghiorghiade C-ţin şi Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Retoride 44.2956. Grigore D. Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 291.2957. Gramatovici Victoria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 12.2958. Goldemberg Anuri, 55 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 2, str. Gh.      Lazăr 10.2959. Gorescu Rachela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Rosca 6.2960. Georgescu Nenu, 10 apartamente, Bucureşti, sos. Măgurele 107.2961. Gluck Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 5.2962. Granescu I. şi Gili, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 21, str. Mitr.      Ghenadie Petrescu 12.2963. Grunberg Edgar şi Melania, 5 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 87.2964. Gheciu Vasile şi Olga, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brutus 2.2965. Georgescu F., 3 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 138.2966. Ganea Natalia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Fluerului 42.2967. Grigorescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vulturilor 94.2968. Giorocianu Theodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 58, 60; str.      Braşov 5, sos. Mihai Bravul 72.2969. Grunnbaum Roza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora 33.2970. Georgescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 216, str.      Anton Pan 52.2971. Grigorian Nicolae, 32 apartamente, Bucureşti, str. St. Gheorghe 15, str.      Olteni 35, str. Biblioteci 6, str. Pătraşcu Voda, calea Plevnei 60, str.      Coltei 52.2972. Gorup August, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bela Brainer 65, str. Lucaci      90, str. Domnita Ruxandra 34, str. Berzei 66.2973. Georgescu Paraschiv, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 2a.2974. Gulea Aristide, 13 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 56, str. Buzesti      53, str. Brezoianu 7.2975. Grossman Adela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 71.2976. Ghimpen I., 31 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 75, str. Epicol 44,      str. Staian şi Barbu 1a, 11, 13, 7, 9.2977. Ghersan I. M. succ. prin Gersan Clara, 2 apartamente, R-Sărat, str. T.      Vladimirescu.2978. Georgescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Iuliu Valaori 2, str.      Arcului 4.2979. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, Într. Iuliu Valaori 2, str.      Bateriilor 52, str. Bis. Amzei 27, Bd. Dacia 3.2980. Georgescu George, 14 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 288, 288      bis, str. Silivestru 27, 29.2981. Golstein Marcu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 14, Galaţi, N.      Bălcescu 17.2982. Goldstein Cecilia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 12.2983. Groffer I., 15 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 19, str.      Trinitatii 48.2984. Grigoriu Angela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 21.2985. Georgescu Ioan, 10 apartamente, Bucureşti, str. Brandusi 2, Ploieşti, str.      Laptari 3.2986. Gross M. şi Abelstein Flora, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 57.2987. Gheorghe C. Gheorghe zis Georgescu, 12 apartamente, Bucureşti, str.      Sanzienelor 32, Bd. Ghica-Tei 86.2988. Georgescu George, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 108.2989. Grintescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Marinescu 49,      str. Demostene 8.2990. Gherghina Ion, 25 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 96.2991. Grinsberg Filip, 7 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 105, Bd. General      Magheru 43, str. Căpitan Demetriade 16; Sinaia, str. Cuza Voda 7.2992. Gheorghevici Toma, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 63.2993. Grajdanescu Maria, 71 apartamente, Bucureşti, str. Rămînă 2, str. General      Magheru 46, calea Dudeşti 29, 31, 40, 41, 42a, 42b, str. Nerva Traian 120,      calea Rahovei 33; Bd. G. Coşbuc 38, 40, str. Traian 1, 3.2994. Gaidoc Paulina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 51, str.      Luterana 21, calea Victoriei 112. Mamaia.2995. Galnieanu Apostol, 13 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niculae-Tei 10.2996. Gheorghiu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 137.2997. Grigorescu şi Domnita, 12 apartamente, Câmpulung-Muscel, str. Negru Voda      86, str. C. Brancoveanu 16, Bucureşti, str. Sabinelor 43.2998. Graf Jean, 5 apartamente, Bucureşti, str. Raspantiilor 25.2999. Gheorghitoiu Andreea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Blanari 6.3000. Ganovici Teodor, 12 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 198, sos.      Colentina 6.3001. Georgescu G., 8 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 72.3002. Gorguzi Alex, 16 apartamente, Bucureşti, C. A. Rosetti 20, str.      Agricultori 14.3003. Galaseanu Ioana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 78.3004. Gherandache C. L., 11 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 205.3005. Gheţu Vasile, 8 apartamente, Bucureşti, str. Paris 58, str. M. Eminescu 8,      Iaşi, str. Ada Marinescu 5-6, Buzău, fost Marghiloman 47.3006. Georgescu Sofia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Banului 1a, str. Col.      Angelescu 28.3007. Gherovici Maria, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 238, str. Octav      Cocarescu 23, str. A. Simu.3008. Gheţu St. Nicolae, 24 apartamente, Bucureşti, str. Videle 35, 42, str.      Oituz 12, str. Lucaci 102, str. Trinitatii 34, Buc., Griviţa, str. Cicio      Pop 75, Poiana Tapului, Bd. Independentei 23.3009. Georgescu Filofteia, 7 apartamente, Bucureşti, 1 Mai 181.3010. Goldenstein Eliza, 7 apartamente, Bucureşti, str. Selari 13.3011. Georgescu Ioan, 17 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 7.3012. Gteif Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Udricani 18a.3013. Georoceanu C-ţin, 16 apartamente, Bucureşti, str. Petre Poni 6, str. Nic.      Bălcescu 3.3014. Grumescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 61.3015. Grigoriu M., 19 apartamente, Bucureşti, str. Witing 17, 19, Bd. D. Golescu      37.3016. Grunstein Ianca, 15 apartamente, Bucureşti, str. V. Lacar 35; Arad, str.      Dianei 1-13, Bd. Dragalina 26.3017. Gataliantu Constanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Belizarie 17.3018. Glasberg Libertina, 14 apartamente, Bucureşti, Bd. Republicei 11.3019. Gavrilovici Tzvoltan, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Muncii 13.3020. Gudi D-tru, 6 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 25, str. Astrului 38.3021. Gherman Alex, 6 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 9.3022. Gross Osias şi Otilia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 1; Bacău,      str. Ştefan cel Mare 49.3023. Gheran Gh., 12 apartamente, Bucureşti, str. Fainari 7.3024. Gh. C. Dragu, 7 apartamente, Bucureşti, Bd. Mareşal Tolbuchin 67.3025. Ganea Alex., 9 apartamente, Bucureşti, str. Ciobanasului 2.3026. Gherghel Florica, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mavrogheni 7, str.      Coltei 10.3027. Giersch Albert, 16 apartamente, Bucureşti, str. N. Filimon 1.3028. Georgescu Nicolaie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Turda 94.3029. Ghelter Friederich, 11 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 123.3030. Gherasi Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 59, str.      Atena 1, str. Mitr. Dosoftei 30; str. Brezoianu 9.3031. Grunberg Davila, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, str.      Lipscani 50.3032. Gherghiu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 10. Constanta,      cal. Plevnei 4.3033. Georgescu Elena, 15 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 144, str.      Elena Cuza 92D; str. Traian 100, cal. Dorobanţi 146.3034. Georgescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, str. Mendelieff 39.3035. Gadei Stelian şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Macedonia 24.3036. Georgescu Mihail şi Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor      Iscovescu 11.3037. Gorbanescu Dumutru, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Floreasca 72, str.      Turda 33A. Badulesti, Dâmboviţa.3038. Gheorghiu Anastase, 4 apartamente, Bucureşti, sos. Kiselef 53, str. Polona      21, str. Dr. Sergiu 32.3039. Gherman Costica, 3 apartamente, Bucureşti, 11 Iunie 20.3040. Georgescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Moraviei 10.3041. Gheorghiu Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Ilarion 17.      Galaţi, str. Republicii 154.3042. Glatz Alex., 2 apartamente, Bucureşti, str. Moise Nicoara 7. Predeal, Gen.      Dobrescu.3043. Georgescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zaharia 10.3044. Gheorghiceanu Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 2 bis.3045. Garoiu Niculina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5, str.      Brezoianu 53.3046. Goldenberg Michel, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Văcăreşti 83.3047. Georgescu Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 171.3048. Gutman A., 4 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 28.3049. Glautfstein Emanoil, 5 apartamente, Bucureşti, cal. 13 Decembrie 29, str.      Maltropol 15 şi 15 bis.3050. Golstein Iulia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Labirint 30.3051. Georgescu Mihai, 3 apartamente, Bucureşti, str. H. Rădulescu 20.3052. Gheorghita Silvia, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 36 şi 55.3053. Grigoriu Gh. şi Natalia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lt. col. Paul      Sorescu 11.3054. Gheorghiu Victoria, 2 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 47.3055. Georgescu Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 180.3056. Geniale Fabeber, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 64, com.      Băneasa, Bd. Robert 26.3057. Gabriel Ana, 3 apartamente, Bucureşti, 14 Martie 16.3058. Ghircoias Sivia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Kepler 71.3059. Ghirogasian Karnic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 18.3060. Georgescu Dinicu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Udrişte 17.3061. Goldner Pepi, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 31.3062. Georgescu Const., 3 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Filipescu 32-34,      str. Popa Petre 34.3063. Gohu Martin, 3 apartamente, Bucureşti, str. N. Filipescu 51.3064. Grajdanescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 68.3065. Goldemberg Avram, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53.3066. Grigorescu Nicu şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 44 A.3067. Gologan Radu şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 94.3068. Grozescu Dimitrie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dinicu Golescu 47, str.      Frumoasa 52.3069. Gheorghiu Venera şi Ion Florian, 24 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei      217.3070. Grimberg Herman Sache, 12 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 71.3071. Gheorghiu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasca 11.3072. Georgianu I. Nicolae, 17 apartamente, Bucureşti, str. Tudor Speranta 1,      str. Vasile Lascar 24.3073. Gheorghe Cleante, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Ardealului 51.3074. Gheorghiu Ştefan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 246.3075. Gocieff Filanida, 10 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 39, str.      Brandusi 13.3076. Georgescu G. Cerbu, 36 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 75, str. Tache      Anastasiu 1.3077. Gaspari Haralambie şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Iorceanu      19.3078. Georgescu Ilie, 6 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 218, str.      Diligentei 21.3079. Georgescu Dumitra, 15 apartamente, Bucureşti, com. T. Vladimirescu, cal.      Alexandriei 2.3080. Gibescu Eugen, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 65. Constanta,      str. Virtuţii 11. Vasile Roaita, str. Ion Voda cel Cumplit 3.3081. Ganea Constantin şi J., 17 apartamente, Bucureşti, str. Pieptanari 37,      str. Penele Gheorghe 27.3082. Gange Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Videle 41.3083. Goldemberg Sami, 9 apartamente, Bucureşti, str. Independentei 23.3084. Goldstein Netty, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 12, str. Izvor      7.3085. Grigoriu Aspasia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8, Piaţa      Rosetti 3.3086. Gmost. N. D. Ghica Comăneşti adm. Petre Gh. Palter, 27 apartamente,      Bucureşti, str. Lipscani 6, cal. Victoriei 15, str. Mihai Voda 3, str.      Domnita Anastasia 2.3087. Grimberg I. şi Pascu Alfred, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 98 B.3088. Gheorghe Stanei, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Vlahuţa 8.3089. Grimbaum Moise, 17 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Cantemir 26, str.      Lucaci 18.3090. Garotescu I. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. C. Arion 4A.3091. Ghiavei Gheorghe şi Mina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Chindia 4.3092. Gany Rozalia, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. 1 Mai 52.3093. Georgescu Marin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Blanari 11, str. Negustori      19 A, str. Matei Basarab, str. Maria Roseti 17.3094. Garfunkel Nic., 56 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 20, cal. Moşilor      25, Într. V. Păun 2, cal. Griviţei 78, str. Buzesti 2 şi 4.3095. Goescu Zamfir, 4 apartamente, Bucureşti, str. dr. Eugen Iosif 10.3096. Georgescu Petre şi Sofia, 13 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 64,      Bul. Gh. Dimitroff 14, str. P. Savu 68 şi 71.3097. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, Bul. Tolbukin 115, str. Pop      de Băseşti 43-45.3098. Grimberg M. Matilda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Manea 12.3099. Gogu Paraschiva, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 176.3100. Gheorghe P. Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 156.3101. Ing. Goldemberg, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spataru 17.3102. Georgescu Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Cornea 92.3103. Grigorescu Valeria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Constantin 10.3104. Gagionea Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pometului 5, B-dul Dacia      39.3105. Giuglea I. Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 72, str. 14      Martie 7.3106. Gross Matilda Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Panu 9, str.      I. C. Frimu 10.3107. Gheorghiu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 123.3108. Goldeanu adolf, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 17.3109. Gama Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 232.3110. Guran Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 25.3111. Gosta F. Frederic, 3 apartamente, Constanta, str. Karl Marx 28.3112. Gheorghiu H. Victoria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Orzari 37.3113. Greculescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşilor 158, str.      Hartanoaiei 3. Mangalia, Cartierul de Nord.3114. Ghidu Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stoica Ludescu 47.3115. Giuseppe Ceseratto, 6 apartamente, Bucureşti, str. Petru Rareş 30.3116. Grossman Jana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Gheorghe 19, str.      Pătraşcu Voda 19, str. Arcului 26, str. Vasile Lascar 21.3117. Grigorescu Ion şi Domnita, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 43.3118. Gabroveanu Elena şi Iancu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. M. Andreescu      20, str. Doamna Oltea 37.3119. Ghitescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 32.3120. Gheorghini M. Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu Apa Rece      25.3121. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 66 şi 64.3122. Georgescu D. Filofteia, 6 apartamente, Bucureşti, Splaiul Independentei 58      a, str. Costache Negri 22, str. General Anghelescu 2.3123. Georgescu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 40, str.      Cantemir 65, 67.3124. Grimberg Iosif şi C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 6.3125. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ing. Pisani 3.3126. Grigoriu Marieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Marinescu 8.3127. Grigoriu Elena şi R., 4 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 24.3128. Golden Aron şi Mendele, 15 apartamente, Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea      30.3129. Georgescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 23.3130. Gheorghiu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 64.3131. Georgescu Paula, 7 apartamente, Bucureşti, str. P. Poni 2, sos. Nic.      Titulescu 177.3132. Gherculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai 201.3133. Goresnic Benty, 24 apartamente, Iaşi, str. Ştefan cel Mare 2, str. Gandu      4.3134. Grigorescu Constantin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 15, str.      Ghenadie Petrescu 104, Dobreşti-Snagov-Ilfov; Vasile Roaita, str. Dr.      Cantacuzino 14.3135. Gheorghiu M. Sultana, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 6.3136. Georgescu Constantin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gheorghe Ştefan 10,      str. Cobalcescu 10, Ramuri-Tei. Bucureşti-Colentina, Intrarea Tiglelor 24.3137. Ghitescu Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. A. Popov 21 A, str. Luigi      Cazaviian 5; Predeal, str. Ilie Pintilie 6.3138. Ghia Ovidiu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Popa-Soare 47.3139. Grigoriu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 15, 18, str.      Carol Davila 11.3140. Georgescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Filaret 19.3141. Georgescu Vlad, 6 apartamente, Bucureşti, Vasile Pârvan 14.3142. Grigorescu Manole, 5 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 230.3143. Georgescu I. Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 35.3144. D. Gheorghiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 29.3145. Grecu Avram, 5 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 105 A.3146. Georgescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 177.3147. Giurescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 47, Mangalia,      Cartierul de Nord, Predeal.3148. Galca Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 2.3149. Ghenciu Iosif, 11 apartamente, Bucureşti, str Dristorului 179, 190, str.      Avrig 64.3150. Gheorghiu Eugen, 1 apartament. Bucureşti, Bd. Dacia 30.3151. Ganescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 197.3152. Grunberg Moise, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 52.3153. Grigoriadis Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Bărbat Voevod 7,      calea Moşilor 35.3154. Georgescu Aurica, 8 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 182, str.      Dr. Buicliu 1.3155. Georgescu Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 300, str. T.      Speranta 166 bis, 168 bis, sos. Mihai Bravu 271. Odobeşti, str. N. Iorga      3.3156. Gaspar Ion, 7 apartamente, Colentina, str. 30 Decembrie 6, str. Maior      Bacila 2, str. Fr. M. Cazan 5.3157. Gorcea Stela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 14, str. Banu      Maracine 19.3158. Georgescu Nelice, 8 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 52.3159. Georgescu Viorica, 9 apartamente, Bucureşti, Dr. Burghelea 19.3160. Garbea Titus şi Silaveica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Iancului 9, Bd.      6 Martie 78.3161. Goldner Silenfeld Elisabeta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stelea      Spatarul 25.3162. Grigorescu N. Ştefan, 9 apartamente, Bucureşti, Bd. Dimitrov 97.3163. Galica Moise, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 7.3164. Grigorescu C., 18 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 36.3165. Grumberg Avram, 14 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 342.3166. Grigoran Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Borasiu 4, str. N.      Filipescu 7.3167. Ghiulamica Radu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ilfov 1.3168. Ghiltcic Avram, 12 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 66, 68, str.      Romulus 73, Băcani 4, Alex. Balasanu nr. 38.3169. Gibelsaca Valentina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Luca P. Niculescu 6.3170. Guranitz Rozaliea şi Feighel Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu      Boros 127.3171. Georgescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 34.3172. Grumberg Ihuna, 7 apartamente, Focşani, str. Concordia; Bucureşti, calea      Moşilor 243.3173. Gras Sofia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Luca Arbore 3.3174. Grumberg Matilda, 18 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 356.3175. Georgescu Maria şi Georgescu Alexandru, 11 apartamente, Bucureşti, aleea      Lahovari 1; str. Viitorului 44; str. Alex. Lahovari 1; B-dul N. Bălcescu      3-5. Slănic Prahova, str. Justiţiei 8.3176. Gulier Elisabeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cihoski 7.3177. Georgescu Antoneta, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8.      Ploieşti, str. Vlad Ţepeş 35.3178. Gold Sali, 24 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 17 a; str. Fabrica      de chibrituri 48-50, str. Hristo Botev 32.3179. Ganea Iulian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 6.3180. Grecescu Iosefina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 27; str.      Viitor 68.3181. Georgescu Pandele, 6 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 39.3182. Garabietean Garabet, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Mărăşeşti 27, str. I.      G. Ducă 5, str. Dionisie, str. Sfintilor 10. Băneasa, str. Sarbei 43.3183. Gobl F. Fii, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 19.3184. Gheorghe M. Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Bălcescu 24 Predeal,      str. I. G. Ducă 13.3185. Gobl Aurelia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 19.3186. Georgescu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, Rahovei 23, 25. Constanta, B-dul      Enghels 4.3187. Girgiulescu Nicolae şi Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral      Angelescu 10.3188. Gavrilescu Mircea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Av. Şerban Petrescu 25.3189. Garabetianu Simoin, 7 apartamente, Bucureşti, str. Episcop Radu 13.3190. Gheorghe Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 5.3191. Gheorghe N. Tudor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 125.3192. Gheorghiu Emilian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lunei 7.3193. Grumberg Elisa şi Suzana Meis, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli      43.3194. Grecu I. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 72.3195. Gavrilescu Florea, 5 apartamente, Bucureşti, str. Satucu II 27; sos.      Pantelimon 114.3196. Georgescu C-ţin şi Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Am. Mincu 6.3197. Garfunkel Alex, 35 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 20, calea      Moşilor 25.3198. Ghitulescu Atanasia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barlea 2.3199. Grigorescu Maria şi Constanta Judecat., 6 apartamente, Bucureşti, str. C.      A. Rosetti 42.3200. Georgescu P. Florica, 9 apartamente, Bucureşti, str. Mamuleanu 33; sos.      Ştefan cel Mare 58.3201. Ghilanescu Gherghina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 3.3202. Georgescu Nicolae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 38, 40, str.      Iuliu Rosca 8.3203. Gheorghiu Ioan şi Viorica, 7 apartamente, Bucureşti, Piaţa Lahovari 3;      B-dul Dacia 46. Buşteni, B-dul Libertăţii 165.3204. Georgescu M., 3 apartamente, Bucureşti, str. Fabrica de Spirt 1.3205. Grozdea Vitan D., 9 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 44.3206. Grozdea Anastasia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bibliotecii 6. Galaţi,      str. Pavel Tcacenco 13; str. Azilul de copii 4.3207. Georgescu I. şi Ecaterina, 19 apartamente, Bucureşti, str. Ion Maiorescu      51-53 A; str. Constanta 15.3208. Grozdea Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Tolbuchin 38; sos. Mihai      Bravu 143; str. Italiana 25.3209. Georgescu George, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ion Vasilescu 7.3210. Gherman Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 20 A.3211. Ganescu Mihai şi Margareta, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Iancului 60.3212. Georgescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Pasteur 10 a, str.      Stirbei Voda 17.3213. Grunanici Micasica, 3 apartamente, Bucureşti, sos. Pantelimon 254.3214. Ganciu N. Maria, 8 apartamente, Bucureşti, sos. 13 Septembrie 205.3215. Georgescu Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 39.3216. Gerota C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ana Davila 13.3217. Gheorghiu Valerica, 15 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 95, str.      Uranus 33, 35, 68.3218. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capitanul 19; str.      Ghiulamila.3219. Georgescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, B-dul Suvarov 22, sos. Giuleşti      130, str. Carol Davila 58, str. Caramidari 3.3220. Grigorescu Paula, 6 apartamente, Bucureşti, str. Odoarei 22.3221. Georgescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Mirea 10; str.      Occidentului 42; calea Victoriei 143. Sinaia, str. Kogălniceanu 12.3222. Galin Wihlemina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 30.3223. Gherechide Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Orlando 6 A.3224. Georgescu N. Jeana, 4 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei 51-53.3225. Georgescu Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul Miciurin 50; str. Hagi      Ghita 40.3226. Grigorescu V. Elvira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Paris 7 A; str.      Enachita Văcărescu 5.3227. Glavace Sergiu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Madelnicerului 4.3228. Griorovici Ion, 8 apartamente, Bucureşti, B-dul Constantinescu 6.3229. Garofild Al., 3 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 32.3230. Georgescu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, str. Floreasca 145.3231. Gurea Paul şi Rozalia, 6 apartamente, Bucureşti, Aleea I. O. R. 8.3232. Gheorghiu Alex., 5 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Burcus Nr. 10, str.      Nic. Filipescu 7.3233. Ghinescu Aurel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Vicol 3.3234. Grumberg Debora, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 28, str.      Lizeanu 9.3235. Goldemberg Lupu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Spiridon 5, str.      Mamuleanu 6, str. P. Bordea nr. 18.3236. Gaina Viorica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 86.3237. Ghica Elena, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Alex. 16. Călimăneşti, str.      Biserica Veche.3238. Goreti A. Sorica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Av. Beler 10.3239. Golgoteanu Gabriela, 11 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu 43,      str. Oslo 10.3240. Georgescu Alexandrina, 18 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 61 şi 63,      str. Anton Pann 41, str. Vitan 14.3241. Georgescu Romulus, 36 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 320, Fainari      15, str. Dragoş Voda, str. Izvor 12.3242. Gheorghe Andrei, 3 apartamente, Bucureşti, str. Silivestru 17, calea      Victoriei 214, str. Bălcescu.3243. Vlad Georgescu, Grecescu Marg. Ileana, 3 apartamente, Bucureşti, str.      Semilunei 8, str. Cameliei 13.3244. Grecescu Nicolae şi Maria, 14 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 29,      27, str. Teodoroiu Rudeanu 11.3245. Georgescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 9.3246. Grozea Aurel, 12 apartamente, Bucureşti, str. Traian 52, str. Trinitatii      73.3247. Goldstein Mali, 6 apartamente, Bucureşti, Nerva Traian 57.3248. Grigore Petre şi M., 7 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 43.3249. Gavrilescu Stefania, 7 apartamente, Bucureşti, str. Valeriu Branişte 36,      calea Moşilor 323.3250. Gaia Asposica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 150.3251. Georgescu Silvia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 2.3252. Guran Victoria, 2 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 81.3253. Georgescu C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Drumea Rădulescu 7.3254. Gheorghe Anton, 3 apartamente, Bucureşti, str. Demostene 29.3255. Giorsan Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ardealului 47.3256. Ghilerder Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mogoş Vornicul 1.3257. Gioranu Melania, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 26.3258. Georgescu Radu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Burghelea 19.3259. Ghivagosianu Fornic, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 42.3260. Goldinic A. Toni, 2 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 38.3261. Gorcea Isac Iacob, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bibliotecii 6, Într.      Aleea Suter 9.3262. Georgescu T. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 38.3263. Garofeanu Ecat., 3 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Harjan 35; 37.3264. Grumberg, 5 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 6.3265. Georgescu Proscha, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vaselor 58 şi 60, str.      Aprodu Purice 12 şi 14.3266. Gutuiescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Caimatei 6.3267. Grigorescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. Dimitrof 53 şi 55,      str. Horei 21 bis.3268. Georgescu Marica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 7.3269. Gross Hermann, 2 apartamente, Bucureşti, Vânători 1 A.3270. Gostenfeld Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 2.3271. Grecul D. Grigore, 6 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 45.3272. Gogu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 4, str.      Brezoianu 29, str. Alex. Lahovari 7.3273. Grigorescu Ecaterina, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina 18.3274. Gamba Sorin Canteli, 7 apartamente, Bucureşti, str. Budai Deleanu 5.3275. Ghilescu Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 48, str. Uranus      65.3276. Grigoriu Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 10.3277. Girnz Sonia, 25 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 150.3278. Gherondache Filip, 15 apartamente, Bucureşti, str. Banu Maracine 35, str.      Scarlat Varnav 33.3279. Grumatescu Dumitru, 10 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Chesarie 32,      Bul. Ardealului 39, str. Mitr. Nifon 37, str. Cuza Voda 9.3280. Guchar Ferdinand, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 91.3281. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 2.3282. Ghitescu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 32.3283. Ghezirgian Arsaguli, 5 apartamente, Bucureşti, sos. Olteniţa 102.3284. Grosch Olfred, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 144, str.      Andrei Mureşanu 5, str. Generalissimul Stalin 70.3285. Grigorescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Roma 40, str. Mitrop.      Nifon 13.3286. Ghiorghiu Didina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 20, str.      Armeneasca 23.3287. Gangopol M. Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 40.3288. Giorgescu Paul, 4 apartamente, Bucureşti, str. Şcoala Floreasca 25.3289. Georgescu Maria şi Elena, 12 apartamente, Bucureşti, str. Palade 54, Calea      Moşilor 234.3290. Georgescu Iuliana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Eremia Grigorescu 15,      13.3291. Glasser Iosif, 5 apartamente, Bucureşti, str. Al. Balaseanu 9.3292. Grigoriu Aurel, 15 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 10, str.      Episcopiei 7.3293. Grimberg D. H., 10 apartamente, Bucureşti, Intrarea Italiana 4.3294. Gabrilescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 24, str. G-ral      Angelescu 181.3295. Goldring Rene, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pavel 20.3296. Grusiei Dumitra, 11 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 13.3297. Gomolea Lascu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Spatar 25.3298. Gheorghe Alexandria, 3 apartamente, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 14, str.      Hagiului 29, str. Cernic.3299. Ghervescu Vasile, 15 apartamente, Bucureşti, str. Corneliu Botez 8, str.      Pucheni 60, str. Gh. Durescu 18, str. Miliţiei 6 a. Sinaia, str. G-ral      Broşteanu 3. Braşov, str. Hatmanul Ghica Olbry 14.3300. George I. Renee, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 8 A.3301. Giunoiu Iosub şi Ana, 12 apartamente, Bucureşti, Col. Iorbant 109, str.      Sevastopol 7.3302. Gratestenul Mihai, 2 apartamente, Bucureşti, str. Anastasie Sima 2.3303. Gheorghe Eremia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Borzeşti 4.3304. Ghitescu Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 1, B-dul N.      Bălcescu 3, str. 13 Decembrie 4.3305. Grecu Virginia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pietatii 27, str. Miliţiei      27.3306. Grigoriu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 10 A.3307. Grinberg Moritz şi Faeing, 5 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3, Calea      Dudeşti 78.3308. Georgescu Lt. Col. şi văduva Elena, 12 apartamente, Bucureşti, str.      Republicei 8, str. Rubinelor 3 şi 5.3309. Garbacescu Florica, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 54, str.      Constantin Aricescu 4. Herăstrău, str. Şcoalei 75.3310. Georgescu Felicia şi Constanta Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str.      Ghiocei 18.3311. Gorascu Teodora, 7 apartamente, Bucureşti, str. Colentina 5.3312. Gaitan Elisabeta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cantaretul Macarie 4,      str. Iliescu 48.3313. Georgescu Sanda, 6 apartamente, Bucureşti, Intrarea Armasului 8.3314. Georgescu Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25, str.      Episcopiei 5.3315. Gohl Andrei şi Gohl Ludmila, 6 apartamente, Bucureşti, str. Serg. Năstase      Pamfil 31 A.3316. Gherghiceanul Niculae şi Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Procopie      Dumitrescu 6, str. Altarului 6, 26.3317. Granescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Muresanul 27, str.      11 Iunie 7, str. Atena 8.3318. Ganea Tania şi Sterie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitor 99.3319. Grigorescu Moştenitori, 14 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Doda 10,      str. Ocolului 2.3320. Gheorghiu S. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Zinca Golescu 13 B,      Calea Lupescu 49 B.3321. Grisa Panait, 8 apartamente, Bucureşti, str. Polona 101.3322. Guttman Netty, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex Donici 20.3323. Garoescu Ruxandra, 5 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 7, 6.3324. Gavrila Suzana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 73.3325. Gueran I. M. şi Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rasuri 1, B-dul 1848      37-39, Calea Victoriei 25.3326. Golie Costa şi C-ţină, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 84, str.      Ecoului 29.3327. Ghenzel Bernard, 6 apartamente, Bucureşti, str. Manu Cavafu 14.3328. Govora Călimăneşti Soc. Anonima, 10 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu      4.3329. Ganea Niculina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sapunari 16.3330. Georgescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 29, Piaţa      Obor 9.3331. Galatescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 14 a, str. Atena      8, B-dul Stalin 47.3332. Georgescu Grigore, 13 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5, str. Nic.      Golescu 5, str. Domnita Anastasia. Ploieşti, B-dul Mareşal Malinovschi 11,      str. M. Kogălniceanu 1, str. Republicii 15.3333. Grigoras Elisabeta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Radu Popescu 26.3334. Gheorghiu Gheorghe, 10 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 88.3335. Grancea Gheorghe, 27 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 65.3336. Grancea Margareta, 9 apartamente, Bucureşti, str. Radu dela Afumaţi 67.3337. Gatti Ruxandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 69.3338. Gall Virginia, 9 apartamente, Bucureşti, str. Niculae Bălcescu 24, str. C.      A. Rosetti 14, str. Columna.3339. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 183, 185.3340. Gheorghiu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Constantin Nacu 5.3341. Gulimanescu Irina, 29 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 21, 23.3342. Goroiu C. I., 9 apartamente, Bucureşti, str. Visarion 26, B-dul 6 Martie      75.3343. Georgescu Aurelia, 2 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 87, str.      C-ţin Moroiu 3.3344. Georgescu Al., 18 apartamente, Bucureşti, str. Palade 28, str. Vasile      Lascar 142, str. Smardan 1, str. Iancu Cavaler de Flandra 7, str.      Olimpului 27.3345. Ghidanoc Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rădulescu Assan 13.3346. Guerier Ana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Profesor Bogdan 9.3347. Golden D. Dora, 6 apartamente, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea 11.3348. Gherandache Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alexe 9.3349. Gheorghe Vasile, 14 apartamente, Bucureşti, str. Elev Stefanescu Ştefan      47, str. Căpitan Vasile Iosif 713350. Gane Titu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Londra 28.3351. Ghita Ion, 10 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 24.3352. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Colentina 11.3353. Galca Elisa, 5 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 8, str. G-ral      Angelescu 2, str. Wilson 15.3354. Guechoff I. E. (moştenitori), 20 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie      48-50, calea Moşilor 82. Brăila, str. Republicii 1. Galaţi, str.      Republicii 90.3355. Giani Grigore, 2 apartamente, Bucureşti, str. Salcacilor 10, str. Batistei      24 A.3356. Giotta Francisca şi Natalia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia      17.3357. Georgescu Costica, 13 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 32; str.      Icoanei 4; Constandinache Coracas 4.3358. Gomoiu Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 88, 86.3359. Grumberg Nascu (Natan), 2 apartamente, Bucureşti, str. Alecu Russo 24-26.      Bacău, str. Griviţa Roşie 21.3360. Germani Eufrosina, 20 apartamente, Bucureşti, str. Paris, 45; str.      Episcopiei 6, str. G-ral Magheru 23. Brăila, str. Bolintineanu 6. R.      Valcea, str. Dissescu. Mamaia, Bloc Edilitar Mamaia.3361. Germeanu Nicolae, 14 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 9.3362. Gheorghiu Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Borus Cornel 15,      str. Nerva Traian 116, str. Herăstrău 40.3363. Georgescu Marius, 2 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5. Sinaia,      str. Kogălniceanu 47.3364. Germeanu Nicolae, 1 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 9.3365. Gheorghiu Mihai, 8 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 27; str.      G-ral Anghelescu 74.3366. Garoescu Gh. Elisa, 8 apartamente, Bucureşti, str. Semilunei 6; str. G-ral      Praporgescu 11.3367. Ghimpeanu Henrieta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ghiocei 31 a.3368. Garbunea Alfred şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul 1 Mai 111; str.      Roma 2.3369. Gropper Hilarian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ipsilanti 34, sos.      Basarab 23; calea Plevnei 216.3370. Gherasim Marius şi Letitia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral      Anghelescu 92.3371. Giuglea Corneliu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cotiturei 5; 14 Martie 5.3372. Gavrilescu Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 1; str. Batistei      1 c.3373. Gavrilescu Tudor, 4 apartamente, Bucureşti, aleea Zanelor 3.3374. Georgescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 22 a; str. Nerva      Traian 88.3375. Gregorian Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Severeanu 25.3376. Gherghiceanu Matei, 4 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 6.3377. Garoflid Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 35.3378. Georgescu Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. N. Drossu 29; str.      Aviat. P. Creţu 43; str. C. A. Rosetti 14.3379. Gheorghelas Pavel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. Oculeanu 11.3380. Georgescu V. (moştenitori) prin M. Antoniu, 4 apartamente, Bucureşti,      calea Victoriei 71.3381. Grecescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul Republicei 45; str.      Sft. Constantin 26; B-dul G-ral Magheru 26-43. Brăila, str. Goleşti 8.3383. Grunepen Rachele, 6 apartamente, Iaşi, str. Anton Pan 3.3384. Georgescu Gr. Grigore, 6 apartamente, Ploieşti, str. Mareşal Malinovski      11; str. M. Kogălniceanu 1.3385. Golescu Dimitrie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu 26.      Vasile Roaita, Vila Neptun. Constanta, str. Ştefan cel Mare 2.3386. Gherghiceanu N. Gh. Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Altarului 2; calea      Moşilor 189; str. Vaselor 31.3387. Gembech Aurora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 11.3388. Gerota Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Alex Sahia 7-9.    H.3389. Haralamb Doroteea, 5 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 33.3390. Hilt George, 2 apartamente, Bucureşti, str. Arionoaiei 52.3391. Holban Bucura, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Usioagei 6.3392. Hristea Ana, 2 apartamente, Sinaia, str. Armata Roşie 14.3393. Hustia Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. ocolului 28, 11, 13, imobil      complet.3394. Hutulencu Pavel, 5 apartamente, Bucureşti, c-lea Moşilor 183, str. Vineri      15.3395. Hangian Parisse, 10 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu 75.3396. Hirsch Ioil, 5 apartamente, Bucureşti, str. c-lea Dudeşti 131.3397. Hrissu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, c-lea Şerban Voda 264, str. C. A.      Rosetti 45.3398. Hanciu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, spl. Independentei 63.3399. Hertz Mauriciu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Berna 5.3400. Harjescu Cezar, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gr. Alexandrescu 60.3401. Hilberger Elisa, 2 apartamente, Vasile Roaita, str. Plantaţiei.3402. Haritonovici Dida, 2 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 4.3403. Hiotu Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 1-a, str. Pitar      Mos 29, bul. Magheru 26.3404. Huber Carolina, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Şerban Voda 104.3405. Hasan Rebeica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Olga Băncic 18.3406. Herda I. Gheorghe, 6 apartamente, Bucureşti, str. spat. Nic. Milescu 8,      str. Eufrosina Poteca 5, str. Traian 248.3407. Hascal Iosub, 3 apartamente, Roman, str. Ştefan cel Mare 28, 49.3408. Hociung Taranu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Dr. Sion 3.3409. Hagiescu Aurelia şi Dumitrescu Elisabeta, Alex. Emanoil, 18 apartamente,      Bucureşti, c-lea Moşilor 147, str. Col. Poenaru Bordea 4, str. Sepcari 16.3410. Hagienal Nicolae, 11 apartamente, Bucureşti, str. Armindeni 12, str. sf.      Ionica 7.3411. Handria Tudor, 9 apartamente, Bucureşti, sos. Crangasi 19, 21, 23.3412. Hangan Mihail, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 56, str. Logofat      Nistor 4.3413. Hariton Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Occident 55, str.      Brancovean 73.3414. Heller Solomon, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Hristo Botev 8.3415. Hirschfeld Becuta, 8 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 9.3416. Haram Olimpia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Zebrului 4.3417. Harac Francisc, 8 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu 17, Bd.      G-ral Angelescu 59, 46.3418. Horovitz Debora şi Iacob, 3 apartamente, Bucureşti, b-dul G-ral Angelescu      46.3419. Holban Bertina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 85.3420. Haberman Fabis, 8 apartamente, Bucureşti, cal. Moşilor 23.3421. Herovici B., 6 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 5, str. Teilor 8.3422. Herscu Iosif şi Aneta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţa      11.3423. Haisescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 3, str. Orient      3, Popeşti Leordeni, sos. Oltenitei 22.3424. Hidaghezi Stoian, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 66, str.      G-ral Mosoiu 75, str. Gh. Misail 75.3425. Hatimanu Lucia, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Negru Voda 8.3426. Haubtman Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 1.3427. Hortopan Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, bul. Ardeal 65, B-dul 6 Martie      91 a, str. Edgar Quinet 5.3428. Horovitz Iulius, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 14.3429. Horovitz Louis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 1.3430. Hazarian Aisalius şi Tetrat, 4 apartamente, Bucureşti, str. Salcami 15.3431. Horovitz Iulius, 2 apartamente, Bucureşti, str. Salcami 1, Braşov, str.      Biserica Română 17.3432. Herman Aurel şi Stela, 20 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda 59.3433. Hoscheh Emil, 8 apartamente, Sibiu, str. M. de 42.3434. Hirsch Adolf, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 143.3435. Hazerian Haren, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Misail 97, str. Stirbei      Voda 55.3436. Hermenina C., 10 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 37, str. Sf.      Constantin 31.3437. Hristea Horatiu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Constantin 1, 23.3438. Harsia Ileana, 18 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 50.3439. Horovitz Felix, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Victoriei 146.3440. Hestodorescu Filotia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Italiana 8.3441. Harpim Rachela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cercului 8, 10.3442. Harad Herman şi Ghizela, 8 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 48.3443. Hagipanaru Petre, 12 apartamente, Bucureşti, str. Maior Giurescu 7.3444. Hirschonsohn Sofronie, 20 apartamente, Iaşi, str. Gandu 4, Iaşi, str.      Ştefan cel Mare 2.3445. Helerici Ecaterina, 9 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 7.3446. Herman Bercu şi Mina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 20, str.      Mareşal Tolbuhin 94, 96.3447. Hera Mircea, 4 apartamente, Bucureşti, Aleea Moruzi 50 A, Piteşti, str.      Florilor 1.3448. Haraman Iancu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Milescu 6.3449. Hailpern Antonietta, 8 apartamente, Bucureşti, b-dul Alex. Cuza 82.3450. Herbemant Marcella, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sofia 8.3451. Hascalovici Mayer şi sotia, 29 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu      191, str. G. D. Paloda 33, calea Moşilor 252.3452. Hesch Hulman, 11 apartamente, Gura Humorului, str. Avram Iancu 3, str.      Stalin 11, 54, Bucureşti, str. C-ţin Mosoiu 25.3453. Hagiescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 21, str.      Sevastopol 21.3454. Haralambie Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 160.3455. Hozoc I. Silvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 18, Tecuci, str.      Teodor Pamfil 8.3456. Halpern Leon, 5 apartamente, Mamaia-Plaja, Galaţi, str. Sft. Dumitru 33.3457. Haraga Eleonora, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 7.3458. Herescu Margareta, 4 apartamente, Bucureşti, b-dul Ana Ipătescu 56,      Sinaia, str. Vârful cu Dor 4. Iaşi, str. Lascar Catargiu 39.3459. Hogic Alice, 8 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 51.3460. Hetzner Elia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vultur 9 A.3461. Hancu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 425, str. Soveja 66.3462. Herman Henri, 5 apartamente, Bucureşti, intrarea Faurari 9.3463. Hariton Gh. Adina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5, Ploieşti, str.      M. Kogălniceanu 11.3464. Hodrea Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pitatii 25.3465. Harbatschi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 25.3466. Hodroschi Victoria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Palade 57, str. Viitor      109.3467. Hlebnikian Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, Aleea Alexandru 5.3468. Hamza Viorica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 12.3469. Hichil Roza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 20, b-dul g-ral      Magheru 26.3470. Helman Tivrazisa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Palade 78.3471. Herscovici Mihai şi Aurelia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 35,      Piatra Neamţ, I. V. Stalin 62.3472. Horovitz Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Xenopol 3, str. Lunei 6.3473. Hilel Emanuel M. şi Erlangher S. Filip, 27 apartamente, Bucureşti, str.      Sevastopol 11, într. Sergent Dascălu 2, 4, 6, sos. Vitan 136, str. Jaques      Elias 5.3474. Haralambie Cristina, 7 apartamente, Bucureşti, prel. b-dul Mărăşeşti 4.3475. Hermes V. Petre, 2 apartamente, Bucureşti, str. Paris 54.3476. Herescu Nicu şi Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51,      str. Maria Rosetti 11.3477. Hillard Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 16 A.3478. Haberman M. Ana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasa 14.3479. Hrissagheles Vasile şi M. Chiritescu, 7 apartamente, Bucureşti, str.      Mendeleef 43.3480. Holpern Taube, 3 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 11, Brăila, str.      Republicei 34.3481. Holberg Carotina, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 80.3482. Herariu Mihailoiu şi Teodora, 4 apartamente, Bucureşti, Într. Vergului 15.3483. Heinrich Reina, 2 apartamente, Bucureşti, Aleea Constantinescu 57.3484. Haiblum Adolf, 6 apartamente, Bucureşti, str. Matache Dobrescu 7, str.      Buzoianu 38, str. Cazărmii 3.3485. Hiller Anton şi Matilda, 4 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 69.3486. Hirschenbain Osias, 3 apartamente, Bacău, str. N. Bălcescu 80, 83. str. M.      Viteazu 1.3487. Holdas Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Crangului 24, str.      Lantului 18.3488. Haimbert Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 81, 11, str.      Wilson 15.3489. Hlara Francisc, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cotofeni 2.3490. Hanciu N. Petre, 15 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 18, str.      Rahovei 96.3491. Hilsenrad Artin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 22 bis.3492. Haimovici L. Ilie, 12 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 18, str.      Văcăreşti 206, sos. Giurgiului 103.3493. Henghel Anton şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Maicilor 36      A, str. Libertăţii 2.3494. Hazac D. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. A. Ureche 9, Galaţi,      str. 6 Martie 8.3495. Herman Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, Intrarea Bateriilor 14.3496. Haikle Emil, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vicentiu Babeş 3, str.      Lazureanu 23, str. Ocolului 12.3497. Hodarca Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ceres 14.3498. Haisenmayer Rudolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 19, 10, str.      Mogoşoaia 10.3499. Hanbedian Ovachian şi Nichita, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral      Anghelescu 35, str. Ghenadie Petrescu 92.3500. Haschi Alexe şi Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. Costache Marinescu      35, 37.3501. Hasemayer Jame, 5 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 10, str. Popa Nan      101, Mogoşoaia 10.3502. Huber Ion Panu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paul Ionescu 4, str. M.      Averescu 24.3503. Hagiapol Maria Veturia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Paul Ionescu 6      A.3504. Halia Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Col. Stoenescu 1.3505. Han D. Dumitru, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Griviţei 368.3506. Herscovici L. Leon, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei, Aleea B 1.3507. Hutman Carol şi Lucian Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 20.3508. Herman Hers şi Rasela, 10 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 5, 82.3509. Herfurt Teaclista, 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 5, Galaţi, str.      Brăilei 112, 114, Bucureşti, str. Batistei 1.3510. Hechter Bruno, 8 apartamente, Bucureşti, Bul. Alex I. Cuza 89.3511. Hersolm Marcu, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 174.3512. Hazarian Surpuli, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 30.3513. Havan Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 282.3514. Haberman Isidor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 217.3515. Hristescu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Pantelimon 122.3516. Horesanu A., 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihailescu 48, str.      Spatari 44.3517. Havnamian Kricar, 18 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 269.3518. Haler David, 3 apartamente, Bucureşti, Banul Maracine 47.3519. Herlich Airic Hilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Desliu 11.3520. Haberman Isidor, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 217, Calea Moşilor      270.3521. Herescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mătăsari 36 B.3522. Hagi Ilie Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, Bul. 1848, 24.3523. Hasnas M. N., 2 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 19.3524. Hill Alexandra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21, str. Lipscani      42, Sinaia, str. Kogălniceanu 9.3525. Hames Eugenia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Roma 58, str. Porumbaru 33.3526. Huzanu Teodora şi fiul, 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pherechide      79.3527. Haler Silvia, 7 apartamente, Suceava, str. Republicii 23.3528. Holban Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Filipescu 28, Buzău,      str. Fil. Sarbu.3529. Hailpern Jacues, 4 apartamente, Brăila, str. N. Bălcescu 4, Vasile Roaita      2, Bucureşti, str. Dianei 12.3530. Haler Carol, 2 apartamente, Bucureşti, str. Banu Maracine 47.3531. Hescovici Adela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 92.3532. Herscu Iosif şi Aneta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţa      11.3533. Haret Spiru şi Virginia, 15 apartamente, Bucureşti, Bul. Ana Ipătescu 14,      str. Română 206, 208.3534. Helveif Alus şi Elena, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dorobanţilor 85.3535. Horovitz Rasela, 31 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 35-37, str.      Labirint 3, Calea Moşilor 105-37.3536. Herscu Mentel, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Moşilor 226.3537. Hondrosan Cornelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 16.3538. Hrumbein Avram, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 80.3539. Holtuchi Adolf, 7 apartamente, Bucureşti, Într. Viilor 11, str. Foişor 60,      Într. Demetrescu 13, 11.3540. Herdlica Henric, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 23 B.3541. Hofer Iohan, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Dinicu Golescu 15.3542. Heister Mitica, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 51, str. Gh.      Coşbuc 46.3543. Hilnic H. Agimie, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Pieptanari 21.3544. Horestein Rosela, 14 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 67-69.3545. Hodel Frant, 6 apartamente, Bucureşti, str. I. Negruzzi 17.3546. Horovitz Solij şi Zambilovici Eliza, 9 apartamente, Bucureşti, Calea      Călăraşilor 47, str. Bateriilor 39.3547. Hristio Const. şi Truia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Urleanu 12.3548. Hanciulescu Toma, 6 apartamente, Bucureşti, str. Craitelor 2.3549. Hadroschy Adolf, 43 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Budisteanu 18, str.      D. A. Sturdza 11, str. M. Eminescu 14-16, str. Alex Lahovari 5, str.      Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117, 111, Calea Moşilor 289, str.      Precupetii Vechi 51, Sinaia, str. Tudor Vladimirescu 14. Iaşi, str.      Labirint 4.3550. Heinricsohn Tobita şi Avram Heinrich, 4 apartamente, Bucureşti, str.      Vasile Lascar 170.3551. Hradliha Emma, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 28, 4.3552. Heldembuschi M., 7 apartamente, Bucureşti, Sf. Ilie 3.3553. Hohn Eduard Most., 16 apartamente, Bucureşti, str. Lirei 2-4.3554. Hardot Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti, Sos. N. Titulescu 37.3555. Halianis Gheorghe, 36 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 9, Cal. Dudeşti      74-76.3556. Hocuganu State, 4 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 11.3557. Harisiade Grigore şi Most. Harisiade, 5 apartamente, Bucureşti, Calea      Rahovei 216.3558. Huch Victor, 2 apartamente, Bucureşti, Intrarea Stirbei Voda 4, str. Barbu      Delavrancea 47.3559. Hristul Constantin, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Nicolae Tei 37;      Ocnele Mari.3560. Herscovici Gabriela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 56.3561. Herscovici Isac, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vlad Judeţul 45.3562. Herscovici K. M. Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dobroteasa 20.3563. Han Florea, 4 apartamente, Bucureşti, str. Robăneşti 18.3564. Herdlich Felix, 4 apartamente, Bucureşti, Sos. Iancului 23.3565. Haisescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Generalissimul Stalin      9, Constanta, str. Mamaia.3566. Hagapian H. Beliant, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Mazaric 24, str.      Doina 30.3567. Haliadun Dumez Ramian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrof 41,      Constanta, str. Jupiter 12.3568. Haralambie Haznia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 55, Vasile      Roaita, str. Mihai Viteazul 54.3569. Hodadia I. N., 11 apartamente, Bucureşti, str. Arad 5, str. Dristorului      89.3570. Dr. Hagiescu Dumitrescu, Ing. Solacolu, M. Constantinescu şi Cristina      Manoiu, 80 apartamente, Bucureşti, str. Oituz 6, 8.3571. Horovitz Zindel, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poradim 11.3572. Hurmurescu Dragomir, 6 apartamente, Bucureşti, str. 13 Decembrie 48.3573. Hillebrand Francisc, 10 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 48, str.      Valeriu Branişte 12, 14, str. Română 59.    I.3574. Ioanitiu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Paris 57; str. Selari 22.3575. Ianev Slava Nicolae, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 54.3576. Ionescu Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 65.3577. Ioanid Iva Paraschiva, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zece Mese 9; str.      Cercului 18.3578. Isaia Isidor, 10 apartamente, Bucureşti, str. Culmea Veche 5.3579. Ionescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Nan 69; str. Delea      Veche 38.3580. Iasigian Vergiu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Andreescu 4.3581. Ivan Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Silvia 32.3582. Ionescu Gherghina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voevod 80.3583. Iacobson Carolina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Diditei 14.3584. Iovescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop Iosif 2A, str. Elena      Cuza 47.3585. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 42.3586. Ionescu Gh-Sinaia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 8; Sinaia,      str. Furnica 33. Galaţi, str. Vlad Ţepeş 9.3587. Ionescu H. Petre, 3 apartamente, Bucureşti, str. Jean Texier 5.3588. Ionescu C. Florica, 6 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 40.3589. Ionescu Nic. Galbeni, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pompierilor 1.3590. Iacobsohn Filip şi Dorothea, 8 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Gion      Ionescu 4.3591. Ionescu Anton, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cavarna 21; str. Aurora 3.3592. Iacobsohn Isac, 3 apartamente, Bucureşti, str. Visinilor 13.3593. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 12.      Predeal, str. Cioplan. Mamaia.3594. Iarchi Tony, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Papazoglu 23.3595. Ionescu Breaza C-ţin, 9 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 38; Sinaia,       Cal. 13 Septembrie 9.3596. Ionescu A. Ion, 7 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 29; str.      Senatului 14.3597. Iorgulescu A. Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Verei 5; str.      Orient 4.3598. Ionescu M. Olga, 7 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 28 bis.3599. Ioachimescu Ilie şi sotia Ratila, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cornescu      3.3600. Ionescu Lucretia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Poterasi 3.3601. Iacobescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 58.3602. Iuca Maria Margareta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Flers 18.3603. Ionescu Mircea, 2 apartamente, Poiana Tapului, str. Zamora Vânători 2.3604. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Coşbuc 35.3605. Ionescu Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Despot Voda 4.3606. Ionescu Virgiliu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sold. Neagu Florea 3.3607. Ionescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 166; Bd.      Mareşal Tolbukin 92.3608. Iticovici Veuman şi Renee, 7 apartamente, Bucureşti, Sos. Mihai Bravu 70.3609. Iliescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 3.3610. Ionescu T., 12 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 287; Bd. 1848 6; str.      Ion Ghica 3.3611. Ionescu Gh. şi Angela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Candiano Popescu      101; str. Cazărmii 42.3612. Iliescu Florea şi Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, Într. Preotescu 6;      str. Inclinata 61.3613. Ionescu Nicu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Spataru Preda 10; str.      Inclinata 63.3614. Ionescu Cornelia, 6 apartamente, Bucureşti, str. 11 Iunie 35.3615. Ionescu Elena, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 101; Cal.      Victoriei 25; str. Enachita Văcărescu 23.3616. Iliescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 44.3617. Ionescu Niculae, 10 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 122.3618. Ionescu Traian, 7 apartamente, Bucureşti, str. Leon Voda 22; str.      Concordiei 1.3619. Ionescu Dumitru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 7, 7a.3620. Istodor Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint 74; Bd.      Pache 99.3621. Ionescu A. Elena most. Ionescu Alex, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop      Grigore 63.3622. Ionescu M. şi Anca, 7 apartamente, Bucureşti, str. Austrului 48.3623. Iliescu M. Valeria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 29.3624. Ionescu Nissa, 3 apartamente, Bucureşti, str. Anghelescu 31; 29.3625. Ionescu Stelian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Satmary 3.3626. Ionescu Luiza, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu 51.3627. Iacobescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bihor 16.3628. Iordan Dinu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dej 63.3629. Iordachescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei 44.3630. Ioncescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 60.3631. Ivan P. Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Belizarie 28.3632. Isbasescu Filofteia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Alex Popov 92.3633. Iliescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Vermont 7.3634. Ionescu Gh. şi Jalea Vasile, 105 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie      9; str. Mihail Pherekyde 3; str. Cavafii Vechi 13; 15-17; str. Doamnei 21;      B-dul 1848 6; str. Apolodor 15; Piaţa Lahovary 8.3635. Ionica Constantin, 12 apartamente, Bucureşti, calea Dudeşti 131.3636. Ionescu Cornelia şi Stoicescu Sabina, 51 apartamente, Bucureşti, Aleea      Câmpineanu 4; str. Brezoianu 29, Cal. Rahovei 162; 158; 166; str.      Inocentiu 3; str. Sfintii Apostoli 20; str. Bateriilor 2.3637. Ionescu I. C. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 7.3638. Ionita Anghelina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vitejescu 31.3639. Ionita Anghelina, 17 apartamente, Bucureşti, str. Stanislas Cihoschi 8;      B-dul 6 Martie 38. Sinaia, str. Furnica 2.3640. Ieremia Ana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 66.3641. Ionescu Pavel, 13 apartamente, Bucureşti, str. Teodor Speranta 145; Aleea      Vergului 36.3642. Ionescu N. Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Crişana 35; str. Popa      Tatu 49.3643. Istodorescu Mihai, 14 apartamente, Bucureşti, str. Paisului 1; 12.3644. Ionescu Aurelia, 25 apartamente, Bucureşti, str. Orfeu 9.3645. Iordanescu Dumitru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Veniamin Costache 14.3646. Ispasoiu Smaranda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Veniamin Costache 14.3647. Ionescu Ioana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Radu Voda 10.3648. Ionescu Badea, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vulturi 96.3649. Iancovici Adela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Chiparosului 35.3650. Ionescu G. Nicolae, 13 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 17.3651. Iosif Reveica, 8 apartamente, Bucureşti, Calea Floreasca 53.3652. Ioan N. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 117.3653. Ionescu Bonea, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 200, 202.3654. Ionescu Bonis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 27.3655. Iliescu Dumitru, 9 apartamente, Bucureşti, Cal. Crangasi 62.3656. Ionescu M. şi A., 11 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 9;      str. Gh. D. Palade 44; str. Angelescu 6; str. Cuza Voda 1.3657. Ionescu Svetana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Marin Niculescu 4; Cal.      Rahovei 115; 83.3658. Iordanovici Janeta, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 86.3659. Ionescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucureşti, Într. Libertăţii 3; Cal.      Rahovei 55; str. Justiţiei 53;3660. Ionescu Ana Dinu, 3 apartamente, Bucureşti, str. Filiti 6; str. Pascal 24;      Cal. Dudeşti 164.3661. Ionescu Boteni Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 57; str.      Clopotarii Vechi 15; 13.3662. Ionescu Maria Monic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Justiţiei 47-49.      Sinaia, str. Furnica 12.3663. Iliescu Elias Ilie şi Henrieta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Rozelor 14.3664. Ispas Vasile şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 53.3665. Ionescu Jeana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Adrian 32.3666. Ivaneanu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, cal. Rahovei 15.3667. Iliescu Avram, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 26.3668. Ionescu I. D., 6 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pherekide 20.3669. Ionescu Bogdan, 11 apartamente, Bucureşti, cal. Victoriei 101, 128, 128 b,      Piaţa Sfintii Voevozi 2; str. Sfintilor 7; B-dul Brancoveanu 23.3670. Ionescu Crainic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Slavesti 5; str. C. Exarcu      3.3671. Ionescu Savu, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanţi 141.3672. Ionescu D-tru şi Dinu, 18 apartamente, Bucureşti, str. Mihail Eminescu 77.      Predeal, str. Eroilor 61.3673. Ionascu Ovidiu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stockholm 12; str. Av.      Beller 23.3674. Ionescu Constanta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 25.3675. Ioan D. Claudia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. D. Palade 11.3676. Ioan A. Grigore, 13 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 9; str. Ion      Taranu 8; Cal. Plevnei 84; str. Bis. Udrican 9. Breaza, str. Eroilor 300.3677. Iliescu Branceni Nic., 4 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducă 17.      Mamaia-Constanta.3678. Ioan G. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Putu de Piatra 3 A, C-ţin      Nacu 7.3679. Ioan A. Grigore, 22 apartamente, Bucureşti, str. Domnita Anastasia 10-14.3680. Ignat Mircea, 5 apartamente, Buşteni, str. Griviţei 11; 13. Bucureşti, Bd.      Republicii 6.3681. Ianculescu Petre şi Sonica, 2 apartamente, Bucureşti, str. Caraimanu 46.3682. Iordanoff Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Barseanu 2; str.      Anul 1821 9.3683. Ivanovici Jean, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 26; str. Calusei      14; str. Dragoş Voda 38.3684. Ignatescu Radu, 1 apartamente, Sinaia, Kogălniceanu 22.3685. Iliescu Ghita succ. Ecaterina Constantinescu, 7 apartamente, Bucureşti,      str. Silivestru 49.3686. Ionescu Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Praga 11. Constanta, Mamaia      băi, Coasta de Argint.3687. Ionescu Veronica, Mihail şi Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, str.      Slatineanu 7.3688. Ionas Ioan şi Sara, 11 apartamente, Bucureşti, str. Viesparilor 26.3689. Ionescu Maria Luiza, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Dacilor 2; Aleea      Bibescu Voda 3.3690. Ianulescu D. Al., 2 apartamente, Poiana Tapului, Drumul Zancorei 16.      Bucureşti, str. Sebastian 103.3691. Ioana Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 103.3692. Iliescu Alexandru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Craciun 25.3693. Ioan Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 28.3694. Ivanescu Ruxandra, 2 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 208.3695. Ionita Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Jdanov 32.3696. Ioanitescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 24.3697. Ispasoiu N. Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cp. Preotescu Gh. 22.3698. Ionescu Angela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Draghicescu 11.3699. Ionescu Toma, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 48.3700. Ionescu Colette, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Isvoreanu 6.3701. Ionescu Fetiva, 18 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 3; str.      Olimpului 6.3702. Ionescu Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, Cal. 13 Septembrie 89; str.      Costache Negri 14.3703. Ionescu Vasile, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 104. Pipera, str.      Tunari.3704. Ionescu C-ţin Pandele, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 36.3705. Iordanescu P. Emilia, 12 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint      62A; 62; str. Spiru Gheorghiu, str. Comana 52.3706. Iorga V. Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Ferentari 61.3707. Iuca Simion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Rusu 14; str. Armeneasca      28.3708. Iordache Şerban, 9 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 6.3709. Iliescu Paul şi Georgeta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ep. Chesari 15.3710. Ioachimescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. 14 Martie 9A.3711. Ioanovici Emilia şi Leles, 4 apartamente, Bucureşti, str. R. Boiangiu 30.      Tg. Jiu, str. 14 Octombrie.3712. Ivanov Paulina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 42.3713. Ionita Nic. Voica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 28.3714. Ionescu D-tru şi Constanta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Română 49.3715. Ionescu Cornelia, 11 apartamente, Bucureşti, str. Slatineanu 34; Col.      Dorobanţi 67.3716. Iliescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Mirinescu 19; str.      Carol Davila 30; str. Ion Ghica.3717. Iriminoiu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Teodori 16.3718. Iancovescu Silvi, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miliţiei 9.3719. Ileus Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 16; str. Londra 46.3720. Isac Eli şi Hana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 33.3721. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cazărmii 74. Bran-Predeal.3722. Ionescu Vasilichia, 5 apartamente, Cărpiniş-Dâmboviţa. Bucureşti, str.      Cazărmii 7A.3723. Iliescu N. Ion şi Anghel F. Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. 30      Decembrie 42; Spl. Unirii 19.3724. Iammer Otilia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 39 bis.3725. Iusler Ana, 3 apartamente, Galaţi, str. Dobrogeanu Gherea 14.3726. Iordanescu Gh. T., 4 apartamente, Bucureşti, Bd. Gh. Coşbuc 91.3727. Iliescu N. Ioan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Cuntan 16. Surub.      Tudor Vladimirescu, str. Isvoarelor.3728. Ionescu C. Mariana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 11, str.      Dr. Lister 67.3729. Ionescu Haralambie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Antim 77; str.      Silivestru 26; Cluj, Sos. Cluj Someseni Sat.3730. Iscovici Toni, 7 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 102.3731. Ionescu Virginia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 53; str. N.      Bălcescu 30.3732. Ilie Anastase, 6 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 91.3733. Ionescu Aneta, 15 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 34.3734. Iosub Fany, 5 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pan 12.3735. Iosif I. Eugenia, 20 apartamente, Bucureşti, Spl. Unirii 9, str. Labirint      67.3736. Iliescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Marasescu 20; str. Av.      Beler 14.3737. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Năstase Panfil 22.3738. Ionescu Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Soldat Magati 4.3739. Ilie Tudor, 5 apartamente, Bucureşti, cal. Dudeşti 88.3740. Ionescu Petre, 1 apartamente, Piteşti, str. Tudor Vladimirescu 103.3741. Ioan Petre, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 16; str.      Luceafarului 11.3742. Ionescu Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fetitelor 5.3743. Inst. de Credit Roman, 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 31.3744. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 91; 89.3745. Ionescu Cojocaru, 6 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 33.3746. Iliescu Ana, 11 apartamente, Bucureşti, Sp. Unirii 58.3747. Ioachimescu Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, B-dul Ghica 90.3748. Ionescu Constanta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 50; str.      Popa Nan 163; str. Lazureanu.3749. Iliescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Popa Ştefan 18.3750. Ionescu Ioana, 7 apartamente, Bucureşti, str. 9 Mai 3.3751. Imobiliară Muntenia, 23 apartamente, Bucureşti, str. Veseliei 3-5.3752. Iorgulescu Nicolae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 28.3753. Ionescu Ştefan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Niceta 30.3754. Iosipovici Iulius, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 82.3755. Ionescu Elisabeta, 13 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 151.3756. Ionescu Alexandrina, 12 apartamente, Bucureşti, Sos. Colentina 23.3757. Ioan Elena Toma, 3 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 18.3758. Iliescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 442; Sos. Crangasi      11.3759. Iosipovici Roza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 82.3760. Ionescu Alex. şi Margareta, 10 apartamente, Bucureşti, str. Gl. Poetas 41.3761. Ionescu C., 5 apartamente, Bucureşti, str. V. Branişte 2.3762. Iotzu Constantin şi Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 6.      Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu 13. Sinaia, str. Spatarul Cantacuzino      13.3763. Ionescu Chiriac, 6 apartamente, Bucureşti, str. Cluj 121; Bd. 1 Mai 141.3764. Ionescu Eugenia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 48.3765. Ionescu Niculae, 21 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 75; str. Berzei      32.3766. Ionescu C. Elena, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mitropolitul Ghenadie      Petrescu 157; 153; Sos. Bravu 125.3767. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Miletiu 4; str. I. L.      Caragiale 2; str. I. Pavlov 1.3768. Ionescu Petre, 3 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 180 C; str. Viitor      178.3769. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Morilor 32; Spl. Unirii 201;      111.3770. Ivan Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Traian 96; str. Mitrop.      Ghenadie Petrescu 123.3771. Ivanovici Niculae, 4 apartamente, Timişoara, str. Diaconovici Loga 45.3772. Ionescu Margareta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 4; 6.3773. Ionescu Eugen, 8 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 7; str. Dumitru      Zosima 93;3774. Iacobescu C. Ştefan, 13 apartamente, Bucureşti, str. Av. Beller 35; str.      Lizeanu 20; str. Depoului 9.3775. Ioanid Niculae, 30 apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 21; str.      Olimpului 11, str. Ana Ipătescu 44.3776. Ionan I. Maria, 8 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Cantacuzino 7.3777. Iatzi C. Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5.3778. Ionescu Elisabeta, 14 apartamente, Bucureşti, str. Vaporul Assan 9.3779. Ionescu C. Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Atena 5.3780. Ivanovici Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Av. Popişteanu 14.3781. Iamandi Gr. Vasile, 7 apartamente, Bucureşti, str. Inocentiu 5; str.      Toamnei 25. Iaşi, Calea 23 August 44.3782. Ionescu Marin şi Mandina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar      101.3783. Ionescu Stelian, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 36 A.      Sinaia, str. Primăverii 2.3784. Iordan Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mendelejef 10.3785. Iliescu Constantin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Iorga 43; str.      Polona 23; str. Col. Papazoglu 60.3786. Ionescu Esmeialda, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 95, 97.3787. Iacob Lazăr, 3 apartamente, Bucureşti, str. Povernei 41; 7; str. Pictor      Rosculet 3.3788. Ionescu M. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Costaforu 6.3789. Ioan A. Demetra, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gh. A. Palade 43; str. Pop      de Băseşti 18.3790. Ivanovici Georgeta, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Serg. Leverda Ion      2.3791. Ionescu Anastasia (Partunjel), 5 apartamente, Bucureşti, str. Stoian şi      Barbu 23.3792. Ionescu Ioan şi Irina G., 3 apartamente, Bucureşti, str. Putu de Piatra 3      A; str. Constantin Nacu 7.3793. Ionescu Gh. şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin      51-53.3794. Iacobsohn Moritz, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ion Filibiliu 6.3795. Iorgulescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Ghenadie      Petrescu 9.3796. Iosif Samoila, succesori, 1. Amelia Siegler, 2. Olga Betrinik, 3. Cela      Iosif, 12 apartamente, Târgovişte, Cal. Ploestilor 1. Bucureşti, str.      Academiei 25; Cal. Victoriei 54.3797. Ionescu S. Smaranda, 14 apartamente, Bucureşti, str. Română 131; str.      Delea Veche 13; str. Mihail Pherechide 4; str. 30 Decembrie 28.3798. Iordachescu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Inginerilor 2; str. Tănăsescu      8.3799. Ionescu N. Mihail, 25 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 46.3800. Ioan Viorica, 12 apartamente, Bucureşti, str. Aureliu 12; str. Cuza Voda      7.3801. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Av. T. Iliescu 30; str.      Tudor Ştefan 25.3802. Isvoreanu Silica, 17 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 13; str.      Stirbei Voda 63.3803. Ianovici Virgil, 3 apartamente, Iaşi, Aleea Grigore Ghica, 25; str. Karl      Marx 60.3804. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fler 21; str.      Negru Voda 11.3805. Iacobi V. Luna, 9 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 30.3806. Ionescu Iosefina, 11 apartamente, Bucureşti, Sos. Cotroceni 21.3807. Ion Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, B-dul Ilie Pintilie 26.3808. Ionescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Laptari 21.3809. Ioanitescu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 28.3810. Ionescu Roman, 8 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 58.3811. Iliescu Tanase, 44 apartamente, Bucureşti, Cal. Dudeşti 44; Alex. Moruzi      61; 63; 90; Călăraşi 131 bis.3812. Ioanin Virginia, 14 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 50 bis. Sinaia,      str. Furnica 25.3813. Iliescu Theodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Abrud 5; Sos. Crangasi 67;      str. România Muncitoare.3814. Iasz Elena, 3 apartamente, Poiana Tapului, Sos. Naţionala.3815. Ionescu Octavia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Salvator 24-26.3816. Iliescu Nicolae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Băncii 29.3817. Iancovici Mendel şi Margareta Iancu, 3 apartamente, Piatra Neamţ, str. I.      V. Stalin 30.3818. Irenici Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 33      bis, str. Wilson 15.3819. Iacobson Natan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Masarik 15; Sinaia, str.      Eremia Grigorescu 14.3820. Ionescu Titus, 7 apartamente, Bucureşti, cal. Şerban Voda 20; B-dul      Magheru 41; cal. Dorobanţi 41.3821. Ionescu C. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Valerian Prescunea 13.3822. Ignatescu Traian, 26 apartamente, Bucureşti, str. D. Felix 53.3823. Iliescu Anastasiu, 6 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 1. Tecuci,      str. I. G. Ducă 2.3824. Ionescu M. Sari, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzesti 85.3825. Ieremia V. Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Col. Paul Ionescu 15.3826. Ionescu C-ţin şi Ana, 12 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Suvorov 11;      str. Trinitatii 90; str. Viitor 42.3827. Iliescu Anthula, 5 apartamente, Bucureşti, str. Deparateanu 7; Galaţi,      str. Nic. Bălcescu 74; str. Vasinski 38 A.3828. Ionescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 8.3829. Iarca N. Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 80.3830. Ionescu Sultana Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Sabinelor 59.3831. Iliescu Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sapunari 15; 13.3832. Ionescu P. Ion, 12 apartamente, Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan 9 A.3833. Ignatiu Irina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 11.3834. Ionescu C-ţin, 14 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 28 A; 113.3835. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 58. Brăila,      str. Imparatul Traian 20.3836. Ionescu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 87; Iaşi, str.      G-ral Cerchez 7. Constanta, str. Dragoş Voda 9.3837. Ioanitescu T. D. R., 5 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 33; str. G.      G. Assan 3;3838. Ion Gh. Dumitru, 6 apartamente, Bucureşti, Bd. Ion Sulea 36; str. Maior      Porumbaru 29; str. Matei Ambrose 38;3839. Iacovaki Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Sturza 6.3840. Ionescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Generalissimul Stalin 58.3841. Iliescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Popa Tatu 72.3842. Ionescu M. Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 192.3843. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Haga 12; str. Buzdugan 14.3844. Iordanescu Gheorghe, 8 apartamente, Bucureşti, str. Călimăneşti 14; Cal.      Griviţei 299.3845. Ionescu Grigore, 8 apartamente, Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare 178; str.      B. Cartan 38.3846. Iorgulescu C-ţin, 11 apartamente, Bucureşti, str. Laborator 124; str.      Vasile Lascar 73-75; Cal. Griviţei 126-128.3847. Ionescu Rada, 9 apartamente, Bucureşti, Sos. Crangasi 64.3848. Ionescu Radu, 8 apartamente, Bucureşti, Bulev. Gh. Coşbuc 16.3849. Iancu Igor Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. A. Mureşanu 23 A.3850. Ionescu Visan, 14 apartamente, Bucureşti, str. Ilie Pintilie 13.3851. Iticsohn Haim, 6 apartamente, Bucureşti, str. Clucereasa Maria 6.3852. Ionescu Alexandru, 10 apartamente, Bucureşti, Cal. Rahovei 129; str.      Traian 122.3853. Ionescu Raducanu, 10 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Odobescu 5; str.      Delea Noua 9.3854. Ionescu Hagi, 9 apartamente, Bucureşti, str. Artei 7.3855. Iancovici Iancu şi Roza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Negustori 19 A.3856. Irimescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviat. Nic. Drosu 7.3857. Ionescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 60.3858. Ioan Alecu, 7 apartamente, Bucureşti, str. Banu Manta 6.3859. Ionescu N. Tucu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 46.3860. Iscu Petru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Doctor Racoviţa 41.3861. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Capit. Octav Cocarescu 81.3862. Ionescu Ana şi Zoe, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Plevnei 52; str.      Sfintilor 10.3863. Ionescu Stoica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Al. Savulescu 19; str.      Polizu 30. Vasile Roaita, str. Negru Voda 110.3864. Iorgulescu Adina, 5 apartamente, Ploieşti, str. Mareşal Malinovschi 2.3865. Ionescu Leonida, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 76.3866. Ionescu Victoria, 1 apartamente, Snagov, Com. Rurală.3867. Iosefsohn Etti, 3 apartamente, Bucureşti, str. Siminoc 6.3868. Ionescu Gh. şi Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aviator Sanatescu 30.3869. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Intrarea Aniversarii 6.3870. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Zoe Grand 19.3871. Ionescu Iancu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 118.3872. Ispasanu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Griviţei 131. Predeal, Vila      Igirosanu.3873. Ionescu Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. M. Gh. Petrescu 111.3874. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Panait Mosoiu 23; Călăraşi,      str. Filimon Sarbu 14.3875. Isbasoiu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 204.3876. Ionescu Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 121.3877. Ionescu O. Bivolaru, 3 apartamente, Iaşi, str. Ada Marineanu 93; str.      Octav Botez 8.3878. Istigan Gh. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 7.3879. Ionescu Mihai, 8 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 26; str. Sf.      Arhangheli 4.3880. Ispas Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, Aleea Grand 36.3881. Iliescu Ovidiu şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 75 A.3882. Iorgu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Octavian 10.3883. Ioanovici Simion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Delavrancea 59.3884. Ionescu Dumitru, 6 apartamente, Sinaia, str. Ilie Pintilie 42. Bucureşti,      str. Mih. Kogălniceanu 26. Ploieşti, Bulev. Republicii 18-85; str. Elena      Doamna 17.3885. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 128.3886. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Carol Davila 57.3887. Ioanitiu Sofia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Eug. Iosif 14.3888. Ionescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Costache Negri 10.3889. Ionescu Maria şi Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Viesparilor 35; str.      Polizu 18.3890. Ionescu C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 15; Cal. Şerban Voda      209.3891. Ioan Tudorina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ion Ghica 1; 3; str.      Lipscani 100.3892. Ioachim Vasile, 4 apartamente, Bucureşti, str. N. Jurascu 7.3893. Ionescu Gh. şi M. Rădulescu, 5 apartamente, Bucureşti, Bul. Gh. Coşbuc 44.3894. Iancovici Aneta, 4 apartamente, Bucureşti, Spl. Independentei 63.3895. Ionescu Melania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Turda 173.3896. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Luchian 8 A; str.      Olari 18.3897. Ionescu B. Stefania, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 38; str.      Năstase Pamfil 22.3898. Ignat Paul, 5 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 7 A.3899. Iordanovici Mileva, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 292.3900. Ionescu Stela, 5 apartamente, Bucureşti, Bulev. Tolbukin 57.3901. Most. Iosifescu prin Cucu Ana şi Alexandrina Dumitriu, 43 apartamente,      Bucureşti, str. Agricultori 66, Cal. Rahovei 63; str. Traian 39;3902. Succ. Iancovici I. R. şi Fany Lupu, 37 apartamente, Bucureşti, cal.      Văcăreşti 4.3903. Soc. Imobiliară Naţionala, 24 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu      2.3904. Isvoranu Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Cezar Boliac 57; Calea      Moşilor 238; str. Biserica Amzei 2.3905. Most. Ionescu Alex. prin Ionescu A. Gh., 7 apartamente, Bucureşti, str.      Aurora 30.3906. Ivan C. Matei, 5 apartamente, Bucureşti, str. Grigore Gabrielescu 8;      Prelung. Măgurele 27. Valcea, Băile Olăneşti. Craiova, str. V. Alexandri      144.3907. Iorgulescu Ilie, 46 apartamente, Bucureşti, str. Cantemir 80.3908. Imobiliară Amzei, Soc. Anonima, 49 apartamente, Bucureşti, Piaţa Amzei 15;      str. Mendeleev 17.3909. Ionescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Delea Veche 43; str. Lt.      Paulescu 5 A.3910. Iancu Ofelia, 38 apartamente, Bucureşti, str. T. Masaryk 6; str. 13      Decembrie 14; str. Olteni 3; str. Udricani 12; str. Hristo Botev 32.3911. Ionita Gh., 17 apartamente, Bucureşti Cioplea, B-dul Ion Sulea 35; str.      Dristor 108; str. Euf. Popescu 33; Cal. Dudeşti 151, 156.3912. Irimescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti, Într. Melitei 3.3913. Most. Ionescu Radu, 11 apartamente, Bucureşti, B-dul Pache 132.3914. Ianculescu Alex., 7 apartamente, Bucureşti, Com. Colentina, 7 Noembrie 7;      str. Eroul Tudor Niculae 32.3915. Ionescu C. Gheorghe, 13 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrov 77; str.      Drumul Stejarului 24; str. Pop de Băseşti 50; str. Mihail Kogălniceanu 7,      9; str. Transilvaniei 58.3916. Most. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 15.3916. a. Ionescu G. Maria, 10 apartamente, Bucureşti, str. V. Alexandri 7; str.      Lt. Col. Papazoglu 8.3917. Iliescu Aurel, 7 apartamente, Bucureşti, Cal. Moşilor 161.3918. Ionascu David, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ceaus Radu 2.3919. Ioliesm D-tru, 11 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 119.3920. Iliescu P. Laurentia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 35.3921. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 13; str. Senatului      3, 3 A.3922. Iordachescu Florea şi Alexandrina, 21 apartamente, Bucureşti, str.      Scheiului de jos 2; str. Ingineri 47; str. Maica Domnului, str. Teiul      Doamnei 6; Toboc (Colentina) 42.3923. Most. Iordache D-tru, 13 apartamente, Bucureşti, str. Piptanari 54.3924. Isacescu G. Frida, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eufrosin Poteca 21.3925. Ingher Adolf, 3 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 78; 56; str.      Traian 17.3926. Ilie D. Ilie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vlad Judeţul 64-48.3927. Israil Gavril, 10 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 14.3928. Ionescu N. C. şi Dumitru, 11 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora      31-26-20; Spl. Unirii 73; str. Ştefan Mihaileanu 39-41.3929. Iliescu Aurelia, Ghenoiu Laurentia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Atena      16. Sinaia, str. Casarici 5.3930. Iancovici I. R. şi Fani Lupu, 5 apartamente, Bucureşti, Cal. Văcăreşti 55.3931. Ispirescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucureşti, P-ta Concordiei 7; str.      Gh. Şincai 6.3932. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 134; str.      Episcop Ilarion 26; str. Elena Cuza 104, 106.3933. Ionescu Gh. şi Niculae, 19 apartamente, Bucureşti, Calea Mihai Bravu 32;      str. Glucozei 71-73-75.3934. Întreprind. Lucrări şi Investi. Edilitare, 36 apartamente, Bucureşti, str.      Anastase Simu 6.3935. Ionescu G. Steliana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 54.3936. Iarca Florica, 7 apartamente, Bucureşti, str. Traian 205-201.3937. Ionescu Paula, 3 apartamente, Bucureşti, Cal. Călăraşilor 243.3938. Iliescu Moritz, 3 apartamente, Bucureşti, str. Crişului 2.3939. Ilinea Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Robert de Fleurs 23 B, str.      Alex. Donici 1 A.3940. Ionescu Vladimir, 4 apartamente, Bucureşti, str. Română 78.3941. Ionescu Alex Poteras, 31 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 20-22.3942. Iancovici Magdalena şi Adrian, 8 apartamente, Corbeanca Ilfov, satul      Petrut. Bucureşti, str. Română 17; str. D. Racoviţa 41.3943. Ionescu I. Ioan, 8 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Cavaler de Flondor      4.3944. Ionescu Eglantina, 2 apartamente, Bucureşti, str. Modrogan 6. Sinaia, str.      6 Martie 11.3945. Ioanovici Aurel, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paris 28. Sinaia, str.      Cumpatul 1. Băneasa, Sos. Buc-Ploieşti 11.3946. Ionescu Alexandru, 2 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 21.3947. Ionescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti, str. Zambilelor 7.3948. Isaila Tanase, 5 apartamente, Bucureşti, str. Teiul Doamnei 28.3949. Iconomescu P. Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Rozenthal 30.3950. Iosif St. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Romniceanu 6. Timisul de      Sus, Jud. Braşov 39.3951. Iacob Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Putu lui Zamfir 27-29; str.      Cernescu 56.3952. Ionescu Decebal, 3 apartamente, Bucureşti, str. General medic Demostene      23.3953. Ionescu T. Maria, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Mărăşeşti 11.3954. Iordachescu I. C-ţin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Samoil Vulcan 45.3955. Ianculescu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, sos. Panduri 27.3956. Iorgulescu Alex., 12 apartamente, Bucureşti, str. N. Velescu 3, calea      Dorobanţi 212.3957. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Roma 23, 27.3958. Ivanescu Adam, 3 apartamente, Bucureşti, Într. Spatarului 6, str. Nona      Dumitrescu 2.3959. Ionescu Gr. C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 52.3960. Ionescu Cristea, 6 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 2.3961. Iorgulescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. Londra 34.3962. Iosifescu Vily, 4 apartamente, Iaşi, str. Filimon Sarbu 25.3963. Ionescu Alex, 8 apartamente, Bucureşti, str. Maior Sontu 13.3964. Ionescu Ecaterina, 3 apartamente, Bacău, str. I. C. Frimu 31.3965. Ionescu Emil, 2 apartamente, Bucureşti, Într. Bis. Alba 1, calea Victoriei      101.3966. Ionescu Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Licurg 2 A.3967. Iacobovici I., 8 apartamente, Bucureşti, Într. Matei Corbescu 4, 7; Tg.      Ocna-Bacău, str. Salina.3968. Iliescu Nic şi Sita, 3 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 34.3969. Ionescu Ivan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Buzianu 12.3970. Iliescu Gh. Marin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Agricultori 86.3971. Iticovici Moise, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 44.3972. Ionescu Tasia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Medic Gral. Demostene 7.3973. Ionescu Alex şi Petruta Radutie, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Colentina      168, str. Salcami 20.3974. Issaia Issaia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu 5.3975. Ionescu Alexandru, 8 apartamente, Bucureşti, str. Tunari 38.3976. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 6.3977. Iordanide Alexandra, 10 apartamente, Galaţi, str. Pavel Tcacenko 3.3978. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 72.3979. Iacob Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Duliu Zamfirescu 3.3980. Ionescu M. şi Grigore, 7 apartamente, Bucureşti, str. Chiristigii 38-40.3981. Iarca D. Ada, 2 apartamente, Bucureşti, str. Putu cu Plopi 4.3982. Iliescu Dumitru, 8 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 91.3983. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 6.3984. Iliescu Ana, 5 apartamente, Bucureşti, Aleea Rumeoara 25.3985. Ionescu Lucia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Fantanica 15.3986. Ionescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calusei 11, str.      Popasului 32.3987. Iosif Cezar, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stupinei 17.3988. Ionescu Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maior Claudian 10.3989. Ionescu Victor şi Gherghina, 8 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Medic      Zlatescu 35.3990. Ionitescu George, 3 apartamente, Bucureşti, calea Moşilor 250.3991. Ionescu C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, calea Călăraşi 147.3992. Ionescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 344.3993. Iacomi Vasilica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Negel 55, sos. Ştefan      cel Mare 216, Constanta, str. D. Bolintineanu 44.3994. Ionita Gh. şi Florica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 1 a.3995. Ion Niculae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 27, str.      Episcopiei 5.3996. Istrati Elena, 2 apartamente, Bucureşti, calea Dorobanţi 10; Predeal, str.      R. P. Bulgaria 5.3997. Iorgia Georgeta Niculae, 9 apartamente, Bucureşti, str. Traian 27.3998. Iordache Vasilica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Randunelelor 6.3999. Iacobsohn Ita şi S., 5 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 31.4000. Iuster Martha, 3 apartamente, Iaşi, str. Ştefan cel Mare 57.4001. Ionescu Laetitia, 10 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 47.4002. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stelea Spatarul 1.4003. Isipovicvi Michaela Ioanid, 1 apartament. Bucureşti, str. Berzei 24.4004. Ionescu Lorena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Poteras 20-22.4005. Ionescu Adrian, 11 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95, str. Sabinelor      22.4006. Iron Nicolae şi Elefteria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Trinitatii 36,      str. Traian 44.4007. Izraelian Raffi, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Mirea 12, str.      Sepcari 9, sos. Giurgiului 117.4008. Iliescu Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. calea Rahovei 3104009. Irimescu P. Florida, 6 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 48.4010. Most. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente, Bucureşti, str.      Banu Manta 32. cal. Griviţei 50.4011. Iarca Const. şi Elena 10 apartamente, Bucureşti, str. Virgil Plesoianu 1104012. Ionescu Lache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Rotasului 14013. Ionescu Tache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Turda 1944014. Iliescu Maria, 18 apartamente, Bucureşti, str. str. Popa Tatu 72, str.      Manu Cavafu 374015. Iancu F. Anghel, 10 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 1004016. Ioan P. Ion, 4 apartamente, Bucureşti cal. Dudeşti 2144017. Ionescu Virgil, 4 apartamente, Bucureşti, str. sos. Pantelimon 1634018. Ionescu Petre, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Filaret 35, 374019. Ionescu Soare Vintilă, 3 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Anghelescu 8.4020. Ionescu Niculae şi Irina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Rădăuţi 10, 124021. Ibisevici Dilaveri, 4 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 66.4022. Ionescu D. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aleea G-ral Anghelescu      12.4022. Ionescu Filip Alexandrina, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lueger 164023. Ionescu Petre, 24 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Nifon 42, cal.      Rahovei 214, str. Dr. Istrate4025. Ionescu Iosif Muscel, 6 apartamente, Bucureşti, str. cal. Griviţei 3114026. Iliescu Lazăr, 8 apartamente, Bucureşti, str. A. S. Popov 99 Rasnov.4027. Iordache Ilie, 16 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 158, str.      Lanariei 91, 64, str. Mirăslău4028. Ionescu T. Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vespasian 19.4029. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. cal. Griviţei 308, 326.4030. Iordanescu Cons. şi Angela, 13 apartamente, Bucureşti, str. G-ral      Angelescu 65 A. Bacău, str. Griviţa Roşie 23, str. Ştefan Gheorghiu.4031. Iosifescu Const. şi C., 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Staicovici 294032. Istecescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 2 A, str.      Coltei 21.4033. Ionescu G. Constanta, 11 apartamente, Bucureşti, str. Dr. I. Cantacuzino      22. Bucureşti, str. Edgar Quinet 9, str. Italiana 28, Spl. Independentei      75 str. Enachita Văcărescu 38.4034. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Radu Boiangiu 1.4035. Ionescu Constantin, 4 v apartamente, Bucureşti, str. Buestrului 15, cal.      Şerban Voda 209 A.4036. Ilie Alexandru, 16 apartamente, Bucureşti, str. Văcăreşti 297.4037. Ionescu Filofteia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 39, 39 B,      str. Popa Rusu 38.4038. Ionescu Stan şi Atena, 8 apartamente, Bucureşti, str. sos. Ştefan cel Mare      200.4039. Ionescu Eufrosina, 8 apartamente, Bucureşti, str. cal. Şerban Voda 240.4040. Iersin Jeanne, 3 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 34041. Ionescu Mariana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maria Rosetti 17.4042. Ionescu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bul. Gh. Coşbuc 15.4043. Ionescu N. Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Academiei 94044. Iordanescu Steluta, 2 apartamente, Bucureşti, str. sos. Ştefan cel Mare      238.4045. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu 37.4046. Ionescu Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Emil Zolla 3.4047. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Costandache Caracas 264048. Ionescu Dima Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 20.4049. Iosef Reschi şi Fisi, 6 apartamente, Bucureşti cal. Victoriei 384050. Iliescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 3, str.      Mantuleasa 22. Com. Merisori, jud. Argeş4051. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bis. Enei 124052. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Tunarai 194053. Ivan Gh., 4 apartamente, Bucureşti, str. Într. Mecet 3, str. Elena Domana      37.4054. Ionescu C. Const., 4 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 26, Ploieşti,      str. Fat Frumos4055. Ianchilovici Golda, 3 apartamente, Galaţi, Aleea 23 August 1.4056. Iliescu Anastasia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 284057. Ivanovici Elena, 6 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 74, str. Gen.      Angelescu 85, str. Berzei 744058. Iliescu Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 15.4059. Iliescu Niculae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 154060. Ionescu Gh. Ilie, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 15, str. G-ral      Angelescu 44, str. P. Rareş.4061. Ionita Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Turda 213.4062. Ionescu C. Gh., 3 apartamente, Bucureşti, str. Mironiuc 15.4063. Ionescu Mircea, 7 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 39, str. Dr. Mora      9. Com. Herăstrău str. Nordului 24-26, str. Navodului 21, Snagov.4064. Ion Marica şi Elisabeta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 40,      str. Icoanei 67.4065. Iorgulescu C. Victor, 5 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 20.4066. Ignatescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 12.4067. Inciean Gabriela, 3 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifschitz 13. Sinaia      str. Vasile Roaita 6, Tg. Jiu, Bul. Republicii 14068. Ignat V. Niculae, 1 apart. Sinaia, str. 23 August 45.4069. Ionescu Gh. şi Nic., 10 apartamente, Bucureşti, str. sos. Mihai Bravu 32,      str. Glucozei.4070. Ionescu Gh., 8 apartamente, Bucureşti, str. Porumbaru 8 Sinaia str.      Furnica 33 Galaţi str. Vlad Ţepeş 5.4071. Ionescu Plesesti Niculina, 7 apartamente, Bucureşti, str. bul. 1 Mai 84,      str. Radu Boiangiu 12, sos. Crangasi, str. Brezoianu 38 A.4072. Ivanescu D-tru, 3 apartamente, Bucureşti str. G. Filip 134073. Iabrasu Mihalache, 9 apartamente, Bucureşti str. Mitr. Grigore 494074. Ionescu Barsan Const., 3 apartamente, Bucureşti str. I. Niculescu 24, str.      Vasile Dumitrescu 98.    J.4075. Jianu A. D. Carolina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 60.4076. Juster Norbert, 6 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Chesarte 7, str.      30 Decembrie 684077. Jornea Radu şi Norica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viilor 81.4078. Iurascu Dimitrie, 3 apartamente, Bucureşti, str. Draghiceanu 74079. Jeerca Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 1004080. Jecu A. Corneliu, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 87, Buzău, str.      Vasile Roaita 15, str. N. Bălcescu 34081. Janiol Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Fecioarei 14, str. Dr.      Burghelea 10 a.4082. Jamgocian Karekin, 12 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Capsa 4, Brăila,      str. Karl Marx 186, str. Dr. Capsa 4, str. Carol Davilla 394083. Jesek Vincene, 7 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 30.4084. Jipescu I. Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Polona 23 C, str. Frumoasa      51.4085. Jocile Iancu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 724086. Jifcovici Gheorghe, 12 apartamente, Bucureşti, str. Trifoi 1o, str. Delea      Noua 5.4087. Jurca Romulus, 5 apartamente, Bucureşti, str. sos. Colentina 2054088. Jifcovici Elisei şi Marica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Candiano      Popescu 1234089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucureşti, str. I. Golescu 43, str. Abrud      544090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei      334091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Hentia Iov 17, str.      Olimp 61, Buşteni, str. Cap. Muatru4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucureşti, str. Calea Moşilor 224, Bul. Pache 704093. Jippa Constantin. Bucureşti.4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucureşti, str. Matei Voievod 13, str.      Academiei 29, Băneasa, str. Banului 54095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucureşti, str. Margelelor 24096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr.      Ghenadie Petrescu 166.4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Piaţa Sf. Ştefan 1.4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 11, Buzău str.      Unirii 92, 94.4099. Jucu Cornel şi Dina, 4 apartamente, Bucureşti, str. A. Uricanu 234100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucureşti, str. Splaiului      8, str. Popa Nan 124, sos. Ştefan cel Mare 2524101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Cernat 22, str.      Soveja 43, str. Viorele 17    K.4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucureşti, Calea Dudeşti 44103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calea Calea 2764104. Haufman P., 5 apartamente, Bucureşti, str. GH. Manea 17.4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Manea 17.4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cpt. Preotescu 26.4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sos. Viilor 41.4108. Kirfazi Petre şi Olimpia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Orzari 484109. Kauffman Jeanet moştenitor, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calea Moşilor      2744110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucureşti, str. Bd. Pache 12; str.      Ionescu Gion 16.4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucureşti, str. G. D. Palade 13.4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucureşti, str. C. F. Robescu 24113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Iancu Capitanul 204114. Katz Aron şi Debora, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Burghele 64115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vulturului 1084116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucureşti, str. Calea Griviţei 397; str.      Sovata 32; str. Soveja 324117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucureşti, str. Sinaia. Bd. 23 August 514118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucureşti, str. Calea Griviţei 37; str.      Uranus 854119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 1804120. Kozozian Maria şi Jana Panacu 9 apartamente, Bucureşti, str. Antim 454121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucureşti, str. Elena Cuza 294122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucureşti, str. Soldat Porojan 13, 15;      sos. Măgurele 21.4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucureşti str. Popa Rusu 1; str.      Gabroveni 33; str. Câmpul Moşilor 7 str. Lipscani 704124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucureşti, str. Palade 744125. Katz Sergiu tutore legală Paula Almalek, 2 apartamente, Bucureşti, str.      Bd. Republicii 484126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucureşti, str. Elena Pherehide 18.4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 184128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Venerei 134129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 45; str. 30      Decembrie 524130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucureşti, str. Calea Victoriei; str. Cuza      Voda 24131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 1614132. Kestemband Mihail şi Lili, 7 apartamente, Bucureşti, Calea Rahovei 69;      str. Libertăţii 7; str. Gabroveni 2.4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucureşti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund.      Bis. Floreasca 7; Braşov sos. Zizin 7.4134. Keskerian A. şi H., 4 apartamente, Bucureşti, str. Sos. Giurgiului 35, 35      bis.4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Lecca 7.4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 54137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calea Dudeşti 137.4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str. Miliţiei 9.4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucureşti, str. Traian 114.4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 1014141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucureşti, str. Julles Michelet 16.4142. Kesaschi Const şi Ioana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Octavian 36, str.      Austrului 28.4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Raruri 224144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bibescu Voda 2.4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucureşti, str. Epureanu 184146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucureşti, str. Finlanda 6, str.      Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 184147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucureşti, str. Spl. Independenţi 564148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 874149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa      424150. Kirsch H. F. şi Florica, 27 apartamente, Bucureşti, str. Calea Rahovei 504051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 46, str.      Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foişor 74152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucureşti, str. Marin      Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucureşti, str. Clucerului 214154. Kroid Iulius most. Ştefan Nadia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion      Nou 174155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucureşti, str. B-dul 1 Mai 52, str.      Stirbei Voda 55.4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucureşti, str. Olimpului 10, 434157. Kamerling Paul şi Cosmina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calea Victoriei      1444158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucureşti, str. Calea Călăraşi 39,      str. Apolodor 26 str. Brezoianu 64159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aurora 424160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 84161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucureşti, str.      Calea moşilor 1314162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucureşti, str. Negru Voda 4, str.      Cantemir 29, str. Lazăr 84163. Kamerling Sara şi Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16      apartamente, Bucureşti, str. Negru Voda 4, str. Lazăr 84164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mantuleasa 22, str. Banu      Maracine 284165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucureşti, str.      Calea Dudeşti 19, 119, str. Aurel Botea 334166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucureşti, str. Doamnei 7, str. Ion      Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 44167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Videle 38, 404168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucureşti, str. Theodor Aman 84169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucureşti, str. I.G. Ducă 5, Galaţi, str.      Lăpuşneanu 10, str. Brăilei 1.4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucureşti, str. M. Kogălniceanu 18,      str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 184171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 14172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ion      Nou 114173. Kraid Valentin, Heinrich şi Eva, 15 apartamente, Bucureşti, str.      Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucureşti, str. Sapientei 84175. Karaboff Ivan şi Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Transilvaniei      524176. Kufman Kaly şi Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str. Spiru Haret 44177. Kfar Eugen şi Melania, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 50 n.,      Galaţi, str. M. Eminescu 174178. Kesler Devora şi Avram, 5 apartamente, Bucureşti, calea Griviţei 2934179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucureşti, str. sos. Mangalia 23, str.      Tomis 20, Piatra Neamţ, str. Cuza Voda 1.4180. Kundocian Garabet şi Avedis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 1244181. Klein Albert şi Olga, 3 apartamente, Bucureşti, str. Într. Romei 1, str.      Roma 154182. Konrad Carol şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Gheorghiad 684183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucureşti, str. Într. Bologa 24184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Eugeniu Iosif 94185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mecet 334186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 56, 584187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucureşti, str. Viesparilor 29, str. Vasile      Lascar 1184188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Stefanache Popescu 84189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 84190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare 94, str.      Anestinului 114191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cristian Tell 14, str.      Gabroveni 24192. Katz Avram şi Roza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Fluerului 34193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucureşti, str. Engels 174194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Toneanu 174195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Toneanu 174196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Într. Brateş 34197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucureşti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu      414198. Knell Matilda şi Emil, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Greceanu 74199. Kadolinsechy Alexandra şi Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bdul      Ardealului 254200. Kasman George, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia,      str. Avram Iancu 124201. Kodrlig Alex. şi Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucureşti, str. Emil      Pangoti 14, Buşteni, str. Codrului 164202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 364203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucureşti, str. aleea Zoie 20, Sinaia, str.      Brătianu 494204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dumbrava Roşie 74205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucureşti, str. cal. Dudeşti 21, str.      Coltei 38, bd. Mareşal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr.      Cantacuzino 55    L.4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bdul Nic. Bălcescu      32-34, str. Pictor Băncila 28.4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora 24208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Col. Papazoglu 60-47,      str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 704209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 11, str.      Povestei 14210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lucaci 404211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucureşti, str. Fetitelor 204212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spl. Independenţi 58a, str.      Brezoianu 444213. Liga Naţionala a Femeilor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 2,      B-dul. Ion Ghica 54214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Elena Doamna 234215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 17, str. Oitelor 14216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Calea Şerban Voda 2044217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Momuleanu 404218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucureşti, str. Piaţa Maria Rosetti 394219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stefanache Popescu 124220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Panduri 57-554221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie 1104222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucureşti, str. M. Bravu 864223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucureşti, str. Pitagora 40 colt      Splaiul Unirii 874224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Mihaileanu 27, Sos.      Olteni 404225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucureşti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 404226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dr.      Herescu 194227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucureşti, str. Calea Călăraşi 364228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 204229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucureşti, str. Calea Rahovei 654230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucureşti, str. Rozelor 224231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti, str. Calea Vacaresi 2484232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de argint 72a,      Suburbană T. Vladimirescu, Sos. Măgurele 664233. Lazăr Gh. şi Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Arcului 18, Sinaia 30      Decembrie 114234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Radu Boiangiu 214235. Leibovici Iulius şi Moritz, 7 apartamente, Bucureşti, str. Calea Dudeşti 64236. Luca T. Ţină, 10 apartamente, Bucureşti, str. Silivestru 94237. Lobel Aneta şi Bianca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. C Istrate 304238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Inst. Medico-Militar 204239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Gl Manolescu 204240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucureşti, B-dul. Mărăşeşti 1124241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 224242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Gl- Angelescu 1104243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 1104244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Anton Pann 39 bis4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuţitul de Argint 284246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dristor 944247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucureşti, str. Bateriilor 184248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cal. Victoriei 128a, str.      Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-144249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucureşti, str. Câmpul Moşilor 1-3, str.      Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 14250. Leonida Dumitru şi Buzi, 7 apartamente, Bucureşti, str. Badea Cartan 44251. Lungu Ion şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 224252. Lupascu Nicolae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 88, 904253. Lipovici Jeni, apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 454254. Lipatti Valentin, 3 apartamente, Bucureşti, str. B-dul Ana Ipătescu 12,      str. Visarion 114255. Leibovici Eliza, 3 apartamente, Bucureşti, str. Vicentiu Babeş 54256. Lazarescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Armeneasca 194257. Landman Irimia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Franklin 94258. Leonida Ihidra, 8 apartamente, Bucureşti, str. Salcamilor, 14, 164259. Lascu Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 64, str.      Despot Voda 504260. Lungu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Int. Alexandru nr. 74261. Lascara I. Mihai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, 334262. Lecca M. Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, 94263. Lzarin Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pitar Mosi, 214264. Lucescu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, str. Italiana, 234265. Lolel Rozalia, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, 11, str.      Victoriei, 254266. Lungulescu Violeta, 3 apartamente, Ploieşti, str. Luceafarul 24267. Lefer Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, 764268. Lazăr Constantin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Măgurele 1014269. Loboteanu M., 6 apartamente, Bucureşti, str. Gramond 154270. Lascu Valentina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Alba 4, str. Bdul Coşbuc      574271. Lascu M. Ana, 2 apartamente, Bucureşti, str. Nifon 274272. Libovici Leonard Haim şi Beti, 5 apartamente, Bucureşti, str. Minotaurului      764273. Lazareanu Ion şi Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mitropolitul Nifon      2, 2a, str. Elesteului 164274. Luca Eufrosina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schitul Darvari 14a4275. Levil G. Soni şi M., 3 apartamente, Bucureşti, str. Ion Mortun 4,4276. Loebl Roza, 12 apartamente, Bucureşti, str. Sfintilor 94277. Lazăr Răsu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Florilor 264278. Lazăr Merucel Iolanda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 4, str.      Segmentului 44279. Lerner Maurici, 14 apartamente, Bucureşti, str. Labirint 110, str.      Trinitatii 63-654280. Lupescu Adriana, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre 374281. Leon Sami şi Matilda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 294282. Lupescu Radu, 9 apartamente, Bucureşti, str. Popa Petre, 37, str. Alex.      Sahia 48, str. Spatarului 47.4283. Ludeseanu Niculae, 8 apartamente, Bucureşti, str. Niculcea 33, 314284. Lazăr Berta, 11 apartamente, Bucureşti, str. Griviţei 434285. Lahovari N. Jeanine, 7 apartamente, Bucureşti, str. Popa Chitu 7, str.      Frosa Sarandi 5, Sinaia B-dul Stalin 514286. Landau Rasela, 17 apartamente, Galaţi, str. Niculae Bălcescu 35, str.      Frumoasa, str. Louis Bartou 22.4287. Lungescu Ioan, 2 apartamente, Bucureşti, str. Andrei Mureseanu 124288. Lupescu Constantin, 8 apartamente, Bucureşti, str. Griviţei 2134289. Luculescu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stanislau Kihosski 124290. Laudatu N. Gh., 6 apartamente, Bucureşti, str. Polona 904291. Leon Sculi Logoteli, 11 apartamente, Bucureşti, str. Popovici 12, Predeal      str. Niculae Bălcescu 54.4292. Leibovici Moise şi Dina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu 394293. Ludvig Alex. şi Margareta, 7 apartamente, Bucureşti, str. Silvestru 15,      Ploieşti, str. Kogălniceanu 24294. Leonte Constantin, 30 apartamente, Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea 5,      str. Banului 34295. Lorenti Mihai şi Luiza, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 54, str.      Slatineanu 214296. Lazarescu Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Orascu 30, cal.      Plevnei 150, str. Cearna 734297. Lupovici Avram, 12 apartamente, Bucureşti, str. Prof. I. Valaori 28, Spl.      Unirii 137 str. 30 Decembrie 63, Piatra Neamţ, str. Lt. Nicolau 184298. Luptu Ştefan, 11 apartamente, Bucureşti, str. Laborator 54, cal. Văcăreşti      364, sos. Oltenitei 158, sos. Berceni 1034299. Lovinescu Ghe., 4 apartamente, Bucureşti, str. Despot Voda 144300. Leibovici Ida, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 144301. Lascu Evanghelita, 5 apartamente, Bucureşti, str. Dudeşti 1394302. Lupu Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Avram Iancu 6, Roman, str.      Petre Aron 54303. Lazarovici Iridan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mihaileanu 27, Iaşi,      Pasajul Cuza Voda 424304. Lichiardopol Evanghelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan cel Mare      1544305. Lorent Ioan, 9 apartamente, Bucureşti, str. Soltuzului 544306. Lazăr Lazăr şi Roza, 8 apartamente, Bucureşti, str. Moşilor 313 B4307. Ligol şi Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Tokio 74308. Luca Fanica, 16 apartamente, Bucureşti, str. Doctor Felix 103, Într. Verde      4, str. Caracas 34309. Luca Mihai, 4 apartamente, Bucureşti, str. Pop de Băseşti 354310. Lupu Nicolae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Barbu Delavrancea 74311. Leon Mandi şi Sofica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Latina 14312. Lucaci Hermina, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Elefterie 394313. Lazu V. C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Elefterie 19, cal.      Victoriei 954314. Lazarescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. Popa Savu 724315. Luigi Cora, 6 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Iscovescu 25, str. Nic.      Titulescu 894316. Lahovary C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 534317. Laub Alois şi Maria, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mărăşeşti 574318. Lananzi Frederic, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Felix 1094319. Lupovici Sava şi Leon, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 704320. Lupu Similica, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 84321. Lucaciuc I., 3 apartamente, Bucureşti, str. Victoriei 2084322. Lazăr Lucia şi Tamara, 10 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 954323. Lazăr Livia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arh. I. Mincu 294324. Leobel Ana, 7 apartamente, Bucureşti, str. 7 Noiembrie 414325. Leobel David most. Leobel Max ,6 apartamente, Bucureşti, str. Legislator      1, 54326. Lupu Gh., 9 apartamente, Bucureşti, str. Rahovei 2634327. Lant Andrei, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vânători 3, str. Sf. Apostoli      35, str. Ilie Oprea 94328. Lupu Toni, 11 apartamente, Bucureşti, str. Popa Soare 49, str. Apolodor 54329. Leibusor Rachela, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dumitru Racoviţa 22, str.      Baratiei 10, str. Maria Niculescu 34330. Lupas Niculae, 10 apartamente, R. Valcea, str. 11 Iunie 64, 684331. Leobel David, 5 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Voievozi 3, str.      Bolintineanu 5, str. Episcopiei 54332. Lovici Militu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 214333. Laitu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aleea Grand 284334. Leontescu Niculae, 5 apartamente, Bucureşti, str. B-dul 1 Mai 35, str. Av.      Marasescu, 154335. Leibovici Smil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Bravilor 8, 1, str. Rovine      34336. Luvin Rosalia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Karl Marx 444337. Leibovici Wilhelm, 4 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 1764338. Lee Alberet, 22 apartamente, Bucureşti, str. Herescu Nasturel 14, cal.      Griviţei 1294339. Litera Noua coop. Mestesugareasca, 4 apartamente, Bucureşti, str. Cluj      24-26, str. Serg. Musat 294340. Lelescu Alexandru, 5 apartamente, Bucureşti, str. Nerva Traian 344341. Leucutia Ioan şi Paula, 2 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 194342. Lupu N. Vladimir, 2 apartamente, Bucureşti, str. Putul cu apa rece 154343. Lalel Reghina, 3 apartamente, Bucureşti, str. M-tii Tatra, 12, Ploieşti,      str. Îl. Cosanzeana 14344. Lalel Avram, 5 apartamente, Bucureşti, str. Plevnei 159, cal. Moşilor 654345. Lydia Loag, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mircea Voda 154346. Lascar Stefania, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gral Manu 64347. Laurian Stefania, 2 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 94348. Ludwig Eliza, 4 apartamente, Bucureşti, str. Popov 404349. Lazăr Titus, 9 apartamente, Bucureşti, str. Episcopiei 5, str. Olga Băncic      14, Gral Praporgescu 274350. Lebel Eden şi Sam, 4 apartamente, Bucureşti, str. Caimatei 144351. Leibovici S. Ferdinand, Maria Polden şi Leibovici Emil, 38 apartamente,      Iaşi, B-dul 30 Decembrie 114352. Lego M. Ioan, 14 apartamente, Bucureşti, str. Cal. Moşilor, 258, str.      Mantuleasa 84353. Leibovici Moise, 6 apartamente, Bucureşti, str. Ionescu Gion 144354. Leibreich Clara, 9 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 194355. Lazarescu Cojai, 6 apartamente, Bucureşti, str. Călăraşi 894356. Lupa Frieda şi Lazăr, 5 apartamente, Bucureşti, str. V. Adamache 64357. Lucescu D. şi Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Bravu 36, 40,      str. Ziduri între vii 194358. Leontescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. M. Tolbukin, 37 str.      Calusei 47, 494359. Ludaici David, 12 apartamente, Bucureşti, str. Ioan Nou 264360. Lesvodax Al., 7 apartamente, Bucureşti, str. Ştefan Hepites 1, G-ral      Haralambie, 394361. Landau Roza şi Ida M., 14 apartamente, Iaşi, str. Gh. Dimitrov 25, 264362. Lupuloves G., 18 apartamente, Bucureşti, str. Pantelimon 103, str. Pictor      Andreescu 244363. Leibovici Adolf, 1 apartament Bucureşti, str. Căpitan Epureanu 474364. Landman Iancu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Piaţa Rosetti 3, str.      Franklin 94365. Lepadatu Elena şi Florea, 7 apartamente, Bucureşti, str. D-tru Racoviţa      28, 30, 30a4366. Lazarescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Caminului 16, str.      Fontariei 184367. Leonardescu Alice, 5 apartamente, Bucureşti, str. Donici 25 str. Ciubotica      Cucului, 24368. Lascu A. Aurel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Rahovei 274369. Livezeanu Serge, 6 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Sahia 58, str.      Arcului 174370. Lugosianu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Plantelor 124371. Leoveanu Petre, 6 apartamente, Bucureşti, str. Şcoala Floreasca 144372. Lerner Samy, 5 apartamente, Bucureşti, str. Decembrie 23, Galaţi, str.      Frumoasa 304373. Ledner Eugenia, 6 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda, 16, str.      Moşilor 348, str. Avram Iancu 134374. Litman Henriete, 6 apartamente, Bucureşti, str. N. Kogălniceanu 54375. Lazarescu Sofia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Panait Mosoiu 74376. Lazarovici A., 10 apartamente, Bucureşti, str. Alba Iulia 94377. Lupescu Isabela, 10 apartamente, Bucureşti, str. Mistretului 64378. Lazăr B. Alexandru, 9 apartamente, Bucureşti, str. Tacerii 84379. Lupolover Rifca, 8 apartamente, Bucureşti, str. Giurgiului 22, str. Schitu      Magureanu 574380. Lascu Alice, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Teohari 64381. Leibovici Simon, 4 apartamente, Bucureşti, str. Moşilor 2974382. Leauty Louis M., 9 apartamente, Bucureşti, str. N. Bălcescu, 14a,      Drăgăşani Valcea, str. Ilie Pintilie 5, Bucureşti, Const. Mille 44383. Liteanu Marina, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ana Davilla 54384. Lupascu Neron, 3 apartamente, Bucureşti, str. P. Haşdeu 15, Victoriei 614385. Lazarovici Sofia, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 144386. Lolescu Petre, 11 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Coşbuc, 100, str.      Xenopol 34387. Leopold Stern şi Gilberta Klein, 11 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu      134388. Langer Samoil şi Ernest, 7 apartamente, Bucureşti, str. Coltei 464389. Linaru Aurel, 2 apartamente, Bucureşti, str. Av. Th. Iliescu 384390. Lucasi Alcipiade, 21 apartamente, Bucureşti, str. Nic. Iorga 174391. Lupea Olga, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dim. Racoviţa 7, Fund. 13      Septembrie 134392. Liba Iulia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 524393. Lorenti Emil, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 133, com. Viforata      jud. Dâmboviţa4394. Luca V. Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. Lebedei 20, str. Rucăr 444395. Lucescu Nicolae, 4 apartamente, Bucureşti, str. Traian 2114396. Lucian Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian 124397. Leonida Gijenschi, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oltenitei 111, Spl.      Elefterie 114398. Leonte Ioana, 11 apartamente, Bucureşti, str. Banului 3b, str. D. Gherea 54399. Luculescu Const., 13 apartamente, Bucureşti, str. Pandurilor 814400. Lismanian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Griviţei 2164401. Linscher Jean, 4 apartamente, Bucureşti, cal. Griviţei 734402. Litman Elise şi Litman Teodor, 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 42,      str. Masarik 25, str. Republicei 74403. Lucadi C., 5 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 784404. Lahovari D-tru şi Elena, 2 apartamente, Bucureşti, str. N. - Iorga 58a4405. Levou Van Eric, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vlaicu Voda 704406. Lahovari Al. Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 1, cal.      Victoriei 42 şi Kuibasev 74407. Lepadatu Alexandru, 1 apartament, Cluj, str. Bolintineanu 164408. Logotneti Seuli, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 16, 654409. Leoveanu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Gral Angelescu 1754410. Lazarescu Ofelia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Buzoianu 11, str. C. Nanu      4    M.4411. Marculescu Elisa, 7 apartamente, Bucureşti, str. Col. Orero 284412. Milian Carolina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 8, str.      Uranus 324413. Mzalator Rachel, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sft. Ecaterina 174414. Munteanu Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Lanariei 1104415. Metta C. Elena, 8 apartamente, Bucureşti, str. Bdul Gh. Coşbuc 554416. Moldoveanu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Puisor 12, str. Dr.      Pateur 124417. Marinescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Cedrilor 5 a4418. Martau V. Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Văcăreşti 2154419. Moldovanu C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Andrei Saguna 214420. Mateescu Ion şi Sara, 3 apartamente, Bucureşti, str. Oslo 64421. Marinescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucureşti, str. Epicol 644422. Merovici Maier, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Ioan Mosi 214423. Marinescu I. Cristache, 21 apartamente, Bucureşti, str. Colentina 534424. Marasescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 1064425. Malcovici Petrescu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Sperantei 24, str. Gh.      Lazăr 44426. Macovei Mihail, 4 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu 124427. Marculescu Demetra, 2 apartamente, Bucureşti, str. Bitolia 134428. Mandrea Danila, 4 apartamente, Bucureşti, str. Ţepeş Voda 784429. Maru Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Sterian 84430. Miclescu Perolina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Tolbukin 63 şi 614431. Minculescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti, str. Maior Atanasie Ionescu 544432. Marinescu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Orzari 644433. Marinescu Radu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Duzilor 284434. Mincu Aurelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Alex. Paulescu 324435. Marcovici Hana Leia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Pătraşcu Voda 84436. Marinescu A. Gh., 5 apartamente, Bucureşti, str. Dristorului 1284437. Madotto Vitto, 7 apartamente, Bucureşti, str. Mărăşeşti 24438. Miclescu Angela Ion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Turghenieff 64439. Merlanb Cecilia şi Daniel, 4 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Maicilor      184440. Mironescu Athanase, 8 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 2244441. Miculescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 34442. Mihail V. Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Gh. Marinescu 514443. Marau Iordan Lelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 1 Piaţa      Kogălniceanu 54444. Mihaescu Nae, 5 apartamente, Bucureşti, str. Izvor 794445. Mihalache Elena, 5 apartamente, Bucureşti, str. GH. Lazăr 4, str. Sft. Ion      Nou 32 bis4446. Manolescu Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Argentina 334447. Manolache Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mărăşeşti 574448. Marculescu Marin, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mitrop. Filaret 42, str.      11 Iunie 164449. Miuden Caputinescu, 2 apartamente, Bucureşti, str. Caragea Voda 224450. Mărgărit Iacob, 5 apartamente, Bucureşti, str. Stanislav Cihovschi 44451. Marinescu Chirita, 4 apartamente, Bucureşti, str. Seneca 6, str. Toamnei      8, str. Atena 14452. Mitrany Rasel, 10 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 1154453. Medianu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 664454. Milea D-tru, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paul Grecescu 5, B-dul      Ardealului 734455. Marinescu Nic., 2 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Louis Blanc 1, Vasile      Roaita str. Sf. Gheorghe 174456. Mitran Grigore, 3 apartamente, Bucureşti, str. Haga 8, str. Cometa 54457. Maria Virgil, 5 apartamente, Bucureşti str. 13 Decembrie 4, str. Academiei      35, Calea Victoriei 128, Sinaia str. 30 Decembrie 11 A4458. Munteanu Maria, 6 apartamente, Bucureşti str. Maica Domnului 114459. Mandescu Alexandru, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mogoşoaia 12, str.      Vasile Alecsandri 154460. Mitrani Jack, 4 apartamente, Bucureşti str. C. A. Rosetti 14, str.      Batistei 35, str. Sf. Ion Nou 9, Sinaia, str. Mihail Eminescu4461. Marinescu Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti str. Despot Voda 264462. Mihail Petre, 6 apartamente, Bucureşti str. Rumoarei 104463. Marinescu Vasile, 3 apartamente, Bucureşti Calea Rahovei 214 A, 214 B4464. Miclescu Sonia, 3 apartamente, Bucureşti str. Gr. Mora 44465. Moisescu Sally, 4 apartamente, Bucureşti str. Cuza Voda 29 şi 314466. Mihail Ene, 10 apartamente, Bucureşti str. Grigore Ventura 10, str. Dragoş      Voda 19, Roşiori de Vede, str. Mărăşeşti4467. Manescu Petre, 7 apartamente, Bucureşti Calea Floreasca 81 şi 694468. Matei Smaranda Ion, 11 apartamente, Bucureşti str. Ştefan cel Mare 2324469. Marculescu Ana Marcovici, 5 apartamente, Bucureşti str. Concordiei 94470. Matei I. Elvira, 4 apartamente, Bucureşti str. Fluerului 144471. Marinescu Barbu, 10 apartamente, Bucureşti str. Mitrop. Dosoftei 81, Spiru      Gheorghiu 154472. Mosoiu Marcela, 10 apartamente, Bucureşti str. Lanariei 824473. Manea Sofia, 6 apartamente, Bucureşti str. Mecet 54474. Mosteanu Stela şi C-ţin, 14 apartamente, Bucureşti str. Sf. Maria 7, B-dul      T. Vladimirescu 504475. Mataceanu Rucăr Iosif, 17 apartamente, Bucureşti Calea Şerban Voda 199 şi      2014476. Mateescu Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti str. Eufrosina Poteca 94477. Mihaescu Ana, 5 apartamente, Bucureşti str. Colţea 12, str. Ion Ghica 3-5,      B-dul 1848 64478. Mirescu Ştefan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Avrig 824479. Marinescu Valeria, 3 apartamente, Bucureşti str. Lirei 164480. Mihail Camelia, 4 apartamente, Bucureşti str. G-ral Cristescu 44481. Matei Eustatiu, 4 apartamente, Bucureşti str. Popa Nan 554482. Moldoveanu Elena, 11 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Angelescu 374483. Malcoci Victor şi Paulina, 4 apartamente, Bucureşti str. Teodor Aman 28,      str. SF. Voievozi 44484. Marculescu Marcus şi Eugenia, 4 apartamente, Bucureşti str. România      Muncitoare 87, str. Matei Basarab 24 bis4485. Mihaescu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti str. Despina Doamna 4, str.      Costache Bălcescu 174486. Manughevici M. şi Florica, 3 apartamente, Bucureşti Într. Viting 14487. Mihalache Bul. şi Maria, 3 apartamente, Bucureşti, Aleea Isvoranu 1, str.      Prof. Gh. Murgoci 54488. Milea D. Aurelia, 4 apartamente, Bucureşti str. Uranus 454489. Moro Ketty, 3 apartamente, Bucureşti, str. D. Lister 714490. Macarenco Ana şi Elisa, 4 apartamente,4491. Marculescu D-tru, 12 apartamente, Bucureşti str. Turda 132, str. Banu      Manta 494492. Miulescu I. Elie, 5 apartamente, Bucureşti str. Luterana 94493. Mateescu Maria, 2 apartamente, Bucureşti, str. Luterana 21, Într. Bis Alba      14494. Mironescu Florin şi Maria, 10 apartamente, Azuga şoseaua 22 Bucureşti str.      Gral Gh. Manu 22, 24 şi 264495. Manicatide Mihai, 11 apartamente, Bucureşti str. Luterana 19 Sinaia str.      Caseriei 64496. Minescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti str. Occidentului 244497. Macheuer Ella, 4 apartamente, Bucureşti str. Eroului 6, 6a, str. Plevnei      564498. Masek Florica, 6 apartamente, Bucureşti str. C. Disescu 224499. Meteleanu Gheorghe, 15 apartamente, Bucureşti B-dul 1 Mai 31, Calea      Călăraşi 234, Dudeşti Cioplea 8 Ion Sulea 2834500. Matak D. Alex. most. Maria Matak, 5 apartamente, Bucureşti str. Sf.      Voievozi 56 Sinaia str. Cumpatul 304501. Mihailescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti str. Dr. Radovici 12 Olăneşti4502. Merlescu Ilie, 7 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17d. -17a      Predeal4503. Marin Tudose, 9 apartamente, Bucureşti, str. Ionita Cegan 23; str. Ioan      Oarca 244504. Marcus Bubi, 9 apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 41 B4505. Mihail Cristea şi Nic., 10 apartamente, Bucureşti, str. Timpului 17; str.      Costisei Gh. 3; str. Matei Voevod 1134596. Matei Niculae, 6 apartamente, Bucureşti, str. Th. Speranta 1474507. Moisescu D., 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Grigorescu 12, str.      Filaret 104508. Medeanu Eleonora, 3 apartamente, Bucureşti str. Dr. Pasteur 45 A4509. Mama Smaranda, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Sergiu 104510. Mocanu Ion, 4 apartamente, Bucureşti, str. Toporas 72; str. Vasile Lascar      95-974511. Magardiceanu Hocen, 10 apartamente, Bucureşti, str. Viitorului 1334512. Moldoveanu GH. 11 apartamente, Bucureşti str. Nifon 30; str. Isvoranu 34513. Marcu Emil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Olteni 324514. Manolescu Ion, 2 apartamente, Eforia Jud. Constanta, str. Anei4515. Musetescu V. Cristache, 5 apartamente, Bucureşti str. Alex. Bălăceanu 214516. Montblatt Mihail, 9 apartamente, Botoşani str. Sf. Ilie 95; calea      Naţionala 2934517. Mihailescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Miletin 74518. Motoiu Constanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Văcărescu 1 colt      cu Bibescu Voda4519. Marcovi Solomon, 6 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie prin Filiti      114520. Manolescu Grigore, 6 apartamente, Ploieşti, Bdul Republicii 64 Breaza de      sus, str. Oprescu 54521. Marian Mihaela, 4 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Romniceanu 54522. Mihailescu Mihail, 4 apartamente, Bucureşti str. Putul cu Apa Rece 10;      str. Leon Voda 204523. Mocanu Matei, 4 apartamente, Bucureşti, str. Prof. Grigorescu 274524. Muscalul Marin, 8 apartamente, Bucureşti B-dul Ghencea 144525. Melinescu Dan, 2 apartamente, Bucureşti str. Poenaru Bordea 18; C. A.      Rosetti 454526. Manolescu Mihai, 2 apartamente, Bucureşti, str. Poenaru Bordea 16; I. G.      Ducă 54527. Murgasan C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti str. Dr. Eugen Iosif 124528. Mestecan Petre, 3 apartamente, Bucureşti str. Dr. Severeanu 44529. Marinescu Maria, 7 apartamente, Galaţi, str. Mihai Bravu 17 colt Ed.      Benes; str. Minervei 13-114530. Mihailescu D-tru, 7 apartamente, Bucureşti str. Uranus 1084531. Moldoveanu Gabriela, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Pasteur 30, ing.      Giulini 74532. Marinescu Ion Hera şi Constanta, 5 apartamente, Bucureşti, str. Mihai Voda      14533. Mazilu Vasile şi Ecaterina, 6 apartamente, Bucureşti sos. Măgurele 24 C4534. Mihaescu Mihail, 5 apartamente, Bucureşti str. Plantelor 6, str. Mihail      Eminescu 99-1014535. Marcu Anghelina, Sergiu şi Victor, 4 apartamente, Bucureşti, calea Rahovei      364536. Manu R. 4, apartamente, Bucureşti Într. Nic. Iorga 24537. Marughevici Ifrim, 4 apartamente, Bucureşti, str. Iuliu Tetrat 12 Bacău      B-dul R.P.R. 324538. Mamighian Eva, 5 apartamente, Bucureşti, str. 13 Septembrie 814539. Marinescu I., 3 apartamente, Bucureşti str. Buzesti 804540. Mercan C-ţin, 14 apartamente, Bucureşti Calea Rahovei 293-2954541. Marinescu V., 4 apartamente, Bucureşti, Calea Văcăreşti 207, 2524542. Munteanu D-tru, 5 apartamente, Bucureşti, calea Vacarestsi 3744543. Mateescu Alexa, 9 apartamente, Bucureşti, str. Muzelor 19 Sinaia str. T.      Vladimirescu 84544. Manolescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti str. Mitrop. Filaret 234545. Mihailescu Niculae, 3 apartamente, Bucureşti str. Drumea Rădulescu 46,      str. Sft. Maria 114546. Moscu Iosef, 21 apartamente, Bucureşti, B-dul GH. Coşbuc 64; str. Olteni      354547. Mateescu C-ţin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Balaseanu 6-84548. Mateescu Constanta, 5 apartamente, Bucureşti str. Frigului 144549. Mandrin Florica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Bucur 254550. Mateescu Lazarin, 16 apartamente, Bucureşti, str. Cocuelia 9; str.      Biserica Alexe 74551. Mohnblat Lupu, 3 apartamente, Bucureşti str. Şcoala Ciocanul 224552. Majariti Elefteria, 9 apartamente, Bucureşti str. Sirenelor 364453. Mihailescu P. Dumitra, 7 apartamente, Bucureşti str. Ferentari 784454. Marian I. N. Octav, 4 apartamente, Bucureşti str. Şerban Voda 744455. Munteanu Axente, 5 apartamente, Bucureşti calea Rahovei 62; str. Dr. Iosif      34456. Barbier Ioana, 12 apartamente, Bucureşti str. Princip. Unite 36-34; str.      Mitropolit A. Saguna 184457. Marinescu Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti str. Laptelui 544458. Marcus S., 12 apartamente, Bucureşti str. Uranus 109; calea Rahovei 1244459. Ivanov Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti str. Caporal Preda 164460. Marcovici Mauriciu, 4 apartamente, Bucureşti, str. Olimp 62; str. Armoniei      4 str. Sft. Apostoli 49.4461. Manea Constantin, 7 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 1744462. Manolescu Elena, 13 apartamente, Bucureşti, str. Gutemberg 16 Galaţi str.      Traian 344463. Manuchian Cheverc şi Margardici, 6 apartamente, Bucureşti calea Călăraşi      218 a4464. Mihalache Mihai, 3 apartamente, Bucureşti str. Stirbei Voda 1074465. Multea Stefania, 5 apartamente, Bucureşti sos. Pantelimon 974466. Matias Fridiric, 4 apartamente, Braşov, Bdul V. I. Lenin 30, Bucureşti      str. Liliacului 74467. Moderna S.A., 2 apartamente, Bucureşti str. Mihai Voda 21-234468. Marinescu Maria, 8 apartamente, Bucureşti str. Mihai Bravu 1354469. Marcus Rene, 3 apartamente, Bucureşti str. G-ral Manu 64470. Mayer Rasela, 7 apartamente, Bucureşti str. Florilor 94471. Marinescu Gica, 10 apartamente, Bucureşti str. Coltei 14-16; str. N.      Bălcescu 35; str. Coltei 42 Galaţi str. B. Andrei 104472. Marinescu Maria, 6 apartamente, Bucureşti str. Craitelor 94473. Mihaescu Gh. şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti str. Miliţiei 3; str.      Mitrop. Ghenadiei Petrescu 1874474. Mutulescu Maria, 4 apartamente, Bucureşti str. Ciprian Porumbescu 144475. Milidan Eugenia, 3 apartamente, Bucureşti str. Spatarului 38; str.      Plantelor 574476. Micu Iosefina şi Eliza Perlun, 7 apartamente, Bucureşti, str. Rahovei 13,      str. Hristo Botev 424477. Manea H. Cohn, 6 apartamente, Bucureşti, calea Văcăreşti 1214478. Miteejka Francisc, 5 apartamente, Bucureşti str. Icoanei 904479. Mirea Ion, 8 apartamente, Bucureşti, str. Sfanta Mina 2 A; calea Călăraşi      17; str. Scarlatescu4480. Marian Pacal şi Ana, 8 apartamente, Bucureşti, str. Alex. Lahovari 44481. Marcovici Adela, 11 apartamente, Bucureşti calea Călăraşi 754482. Militaru I. Petre, 9 apartamente, Bucureşti str. Cezar Boliac 54483. Minea Ioan 9, apartamente, Bucureşti, Calea Călăraşi 72-744584. Mastiro Victor, 3 apartamente, Bucureşti str. Hristo Botev 34; str. Aurel      Vlaicu 474585. Marinescu Maria şi Mirica, 7 apartamente, Bucureşti str. Lizeanu 25-214586. Elisabeta Marinescu, 8 apartamente, Bucureşti str. Ion Maiorescu 73;      Mihail Eminescu 186; sos. Mihai Bravu 7 Buşteni str. Viitor 154587. Mihalcea Marin, 5 apartamente, Bucureşti str. 7 Noiembrie 124588. Mihailescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucureşti str. Austrului 184589. N. Marculescu şi Sanda Constantinescu, 4 apartamente, Bucureşti str. Ana      Davilla 224590. Moscovici Frida, 3 apartamente, Bucureşti str. Hagiului 94591. Maior Veturia, 45 apartamente, Bucureşti str. Molotov 45, Braşov str.      Tache Ionescu 124592. Mincu A. Petre, 9 apartamente, Bucureşti str. Caragiale 4; str. Donici 3;      Predeal, str. Eroul Saulescu 19 Bucureşti sos. Ştefăneşti 64593. Alexandru I. Mavrodin, 7 apartamente, Bucureşti str. Boteanu 5, Câmpulung      Muscel, str. Mihai Bravu 154594. Marinescu Maria, 14 apartamente, Bucureşti str. Spatarului 12, 12-a, str.      Română 2544595. Teodor Mandra, 5 apartamente, Bucureşti str. Viitorului 294596. Manolescu Ovidiu, 3 apartamente, Bucureşti str. Boteanu 34597. Masgos Petre, 10 apartamente, Bucureşti str. Alex. Sahia 5 str. V.      Boerescu 124598. Mares Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti str. Ana Ipătescu 10; str. Sf.      Constantin 24, B-dul Bălcescu 3-54599. Mitilineu Efrosina, 7 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 53; str.      Calomfirescu 104600. Moruzi Elena, 3 apartamente, Bucureşti str. Valerian Kuibasev 7 Timisul de      Sus sos. Predeal-Braşov4601. Mihaescu S. Petre, 20 apartamente, Bucureşti str. Lt. col. Paul Ionescu 7,      str. Griviţei 166B4602. Metulescu Titu, 5 apartamente, Bucureşti str. intrarea Filioara 24603. Marianopol C. Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti str. Spatarului 14604. Mocovici Emil, 4 apartamente, Bucureşti str. Teiul Doamnei 964605. Marinescu Ana şi Filimon, 4 apartamente, Bucureşti str. Mihail Eminescu      1674606. Manolescu Nicolae, 2 apartamente, Bucureşti str. Dacia 434607. Marculescu Raducu, 9 apartamente, Bucureşti str. Batistei 264608. Marcovici Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti str. Piaţa Rosetti 14609. Mihailescu I. E. Maria, 9 apartamente, Bucureşti str. Eremia Grigorescu      8-64610. Manta Ecaterina, 10 apartamente, Bucureşti str. Al. Sahia 584611. Munteanu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti str. Într. Spatarului 74612. Marculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucureşti str. Griviţei 2554613. Manescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti str. Alex. Sahia 47, Buşteni str.      Bailor 25, Vasile Roaita str. Dr. I. Cantacuzino 134614. Mandruta Gheorghe, 15 apartamente, Bucureşti str. 30 Decembrie 44; str.      Logofatul Dan 64615. Moser Robert, 17 apartamente, Bucureşti str. Barbu Văcărescu 22 a4616. Mihailescu Constantin, 2 apartamente, Bucureşti str. Alex. Sahia 5; str.      Eremia Grigorescu 14617. Mitescu Vasile, 14 apartamente, Bucureşti str. Eminescu 76a4618. Mincu Ioan, 5 apartamente, Bucureşti str. Rahovei 148 Sinaia, str. Karl      Marx 14, Ploieşti str. 13 Iunie 64619. Manicatide Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Latina 304620. Madotto Umberto şi Fabia, 13 apartamente, Bucureşti, str. Dorobanţi 1074621. Matighian Hamaiag, 9 apartamente, Bucureşti str. Lizeanu 124622. Mihai Melania, 12 apartamente, Bucureşti str. Luminei 4; str. Viitor 91;      str. Lizeanu 154623. Munteanu Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti str. Colentina 554624. Macri Petre, 8 apartamente, Bucureşti str. Mihai Eminescu 1784625. Muncel Silviu, 22 apartamente, Bucureşti str. Dudeşti 115; str. Dionisie      Lupu 123626. Morărescu E. moştenitori Olga Sarateanu şi Maria, 7 apartamente, Bucureşti      str. Dr. Felix 234627. Mehedinteanu Ana, 14 apartamente, Bucureşti str. Virgil Plesoianu 2; str.      Pomenirei 6, 84628. Marcu Adalgiso, 6 apartamente, Bucureşti str. G-ral Er. Grigorescu 17;      str. C. A. Rosetti 14; Edgar Quinet 3; calea Victoriei 25-1014629. Moser Lausa, 10 apartamente, Bucureşti str. B-dul 1 Mai 184630. Macarescu Gh., 3 apartamente, Bucureşti str. Într. Armasului 84631. Moscu Paul, 19 apartamente, Bucureşti str. Calea Victoriei 143; str.      Frumoasa 56, B-dul 6 Martie 834632. Mavrodin Dimitrie, 41 apartamente, Bucureşti str. Antim 62; Calea Moşilor      74-19-07, str. Olteni 38 str. Zaverei 8; Bd Ana Ipătescu 50; Selari 3;      Oituz 1-34633. Meisler Gh. şi Paul, 8 apartamente, Bucureşti str. Scarlatescu 464634. Mihailescu Maria, 10 apartamente, Bucureşti str. Av. Stalpeanu 24635. Manolescu Vasile, 11 apartamente, Bucureşti str. Calea Victoriei 167 şi      1694636. Munteanu Caliopi, 7 apartamente, Bucureşti str. Roma 444637. Mamulea Ion, 13 apartamente, Bucureşti str. Batistei 1, str. Brezoianu 29,      str. Dr. Marvocici 94638. Manolescu T., 7 apartamente, Bucureşti str. Gral Angelescu 98, str. Matei      Voevod 344639. Marinescu Marcela, 9 apartamente, Bucureşti str. Lamaitei 56, str. A.      Iancu 6, str. Lt. cl. Papazoglu, Sinaia B-dul 23 August 854640. Marcu Ovidiu, 11 apartamente, Bucureşti str. Polona 424641. Mainea Ion, 12 apartamente, Bucureşti str. Spiru Haret 15, str. Alex.      Popov 29, str. Popa Tatu4642. Macarie Lidia Cornelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 804643. Minciulescu Iordan, 66 apartamente, Bucureşti str. Calea Şerban Voda 81,      str. Senatului 21, 25, str. Bis Alexe 15, 17; str. Senatului 24; str.      Valerian Prescurea 254644. Muntenescu Mihail, 10 apartamente, Bucureşti str. Sft. Ion Nou 154645. Marsu Ion şi Maria, 4 apartamente, Bucureşti str. Av. M. Andreescu 52, 6-84646. Moscu Iacob, 14 apartamente, Iaşi str. Costache Negri 22 Copou, jud Iaşi4647. Mihalache Decebal şi Violeta, 2 apartamente, Bucureşti str. Belgrad 34648. Motas Maria, 3 apartamente, Bucureşti str. Sandu Aldea 78, bd. Republicii      45, Mangalia, B-dul Gen. I. V. Stalin 24649. Mihail Alex., 2 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 254650. Mironescu Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti str. Dragoş Voda 644651. Meier Maria, 4 apartamente, Bucureşti str. Sft. Ion Mosi 214652. Mayer Eufrosina, 3 apartamente, Bucureşti str. Piaţa Washington 2a, 2b4653. Mărăcineanu Maria şi Eliza, 4 apartamente, Bucureşti str. Slatineanu 324654. Macovei C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti str. Bitoliei 514655. Mavrodin Vasile, 4 apartamente, Bucureşti str. V-le. Lascar 23,      Dudeşti-Cioplea- Ion Sulea 2854656. Morgan Melania, 3 apartamente, Bucureşti str. N. Filipescu 204657. Metulescu Gh., 7 apartamente, Bucureşti str. M. Eminescu 234658. Marcovici Liana, 4 apartamente, Bucureşti str. Roma 42, Pucioasa str.      Republicii 904659. Mandache Sanda, 4 apartamente, Bucureşti str. Gr. Alexandrescu 81-834660. Mihailide Alex., 6 apartamente, Bucureşti str. Tunari 414661. Mihai Sofia, Angela stancu şi Geaorge Mihai, 3 apartamente, Bucureşti str.      11 Iunie 60A4662. Mantoiu Petre, 4 apartamente, Bucureşti str. Olăneşti 544663. Mocioiu Niculaie, 3 apartamente, Bucureşti str. Gral Cearnat 1, str.      Stelea 124664. Menzilgian Asat, 4 apartamente, Bucureşti str. Ec. Teodoroiu 274665. Marculescu Emilia şi Lucia Slavescu, 6 apartamente, Bucureşti str. Spl.      Unirii 48B, 484666. Minculescu Alex., 6 apartamente, Bucureşti str. Dr. Felix 874667. Maximilian Fried, 3 apartamente, Bucureşti str Generalissimul Stalin 424668. Manea Ion, 5 apartamente, Bucureşti str. Ing. Zablovschi 21, Iaşi str.      Rapa Galbena 2 bis, Vaslui str. Calugarului 144669. Millia Maria, 3 apartamente, Bucureşti str Cpt. Gh. Buruiana 5, Brăila      str. Bolintineanu 54670. Marceli Gh., 2 apartamente, Bucureşti, str Dr. Aroneanu 20, Ploieşti str.      Puscasi 194671. Marinescu Veronica, 4 apartamente, Bucureşti str Drubeta 34, Piatra Neamţ      str. Victoriei 264672. Mihaileanu Irina Bengliu, 3 apartamente, Bucureşti str, Finlanda 124673. Munteanu Sebastiana, 3 apartamente, Bucureşti str. Olga Băncic 124674. Musca Florea, 11 apartamente, Bucureşti str. Ferentari 654675. Missir M., 8 apartamente, Bucureşti str. B-dul N. Bălcescu 3-5, Galaţi      str. Brăilei 204676. Musetescu Ecaterina, 11 apartamente, Bucureşti str. Parfumului 234677. Mavropol C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti str. Cavarna, 3, str. Sandu Aldea      354678. Mardare Ioan, 4 apartamente, Bucureşti str Dr. Romniceanu 84679. Marcu Nicolae şi Rebi, 18 apartamente, Bucureşti str. Com. Militari B-dul      Păcii 126, str. Minotarului 5, str. Vasile Moanga 54680. Marinescu Ioan, 8 apartamente, Bucureşti str. Stoian şi Barbu 144681. Mardalescu Ioan, 4 apartamente, Bucureşti str. Dr. Draghiescu 154682. Manolescu Niculae, 4 apartamente, Bucureşti str. dr. Demostene 25,      Ploieşti str. Română 164683. Magiori Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. Muzelor 54684. Mihailescu Maria, 7 apartamente, Bucureşti str, Aleea Regnault 5, str.      Petre Peni 84685. Mironescu Rodica, 5 apartamente, Bucureşti str. Budai Deleanu 74686. Mihailescu Virgil, 6 apartamente, Bucureşti str. Dr. Obedenaru 314687. Mavrageo Gh., 3 apartamente, Bucureşti str. Calea Rahovei 3084688. Marcu I. Ion, 1 apartament, Bucureşti str. Petre Ispirescu 54 a, str.      Ileana Cosnzeana 414689. Mailat Ioan, 5 apartamente, Bucureşti str. Dr. Romniceanu 134690. Marinescu Gh., 7 apartamente, Bucureşti str. Dr. Herescu 21, str.      Fluerului 23, Constanta str. Costache Negri 564691. Mainescu Speranta, 3 apartamente, Bucureşti str. Tunari 104692. Motoi P. Elena, 7 apartamente, Bucureşti Calea Dudeşti 1814693. Moga Maria, 3 apartamente, Bucureşti str. Palas 24694. Manolescu Grigore, 25 apartamente, Bucureşti str. Lucaci 75; colt Traian      854695. Marin Cristea, 4 apartamente, Bucureşti str. Ţepeş Voda 44696. Mihai Ioan, 5 apartamente, Bucureşti str. Schitul Maicilor 22a, str. Sf.      Voevozi 104697. Marinescu Cornelia, 6 apartamente, Bucureşti str. Sf. Apostoli 584698. Mironescu Gh. şi Ana, 4 apartamente, Bucureşti str. Dr. Lister 25, Piteşti      str. Al. Lahovari 8, Curtea de Argeş str. Decebal 74699. Millea Ştefan, 7 apartamente, Bucureşti str. Dr. V. Poloni 104700. Mateescu Stelian, 8 apartamente, Bucureşti str. Orfeu 84701. Mardighian Artur, 20 apartamente, Bucureşti str. calea Moşilor 193, str.      Calusei 19a4702. Manolescu Em. şi Ana Danescu, 6 apartamente, Bucureşti str. Calea Şerban      Voda 206, calea Călăraşi 65, Eforie Vila Manolescu, Sinaia str. Republicii      84703. Micsunescu Constanta, 7 apartamente, Bucureşti str. Antim 27 şi 27 bis4704. Mantulescu Zoe, 8 apartamente, Bucureşti str. Cazarmei 834705. Manessis Mihail şi Cornelia Propst, 7 apartamente, Bucureşti str. Sft.      Apostoli 54, str. Emigrantului 14706. Muscan Ecaterina, 4 apartamente, Bucureşti str. B-dul Coşbuc 1284707. Marcovici D-tru, 4 apartamente, Bucureşti str. Rahovei 1564708. Marcovici Rebeca, 4 apartamente, Bucureşti str. Const. Moroiu 74709. Manolache C-ţin, 2 apartamente, Bucureşti str. Inundatiei 2, str. Visarion      34710. Minoiu Manea, 6 apartamente, Bucureşti str. B-dul Pieptanari 57-594711. Manolescu Ion şi Elena, 7 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Apostoli 244712. Maxim Vasile, 4 apartamente, Bucureşti str. Vicentiu Babeş 12, str.      Batistei 54713. Mircan Radu, 7 apartamente, Bucureşti str. Modoran Ene 8, Buzău str.      Banghereanu 16, str. Cuza Voda, 4, 64714. Marinescu Mihai, 5 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 31, str.      Deparateanu 194715. Marinescu Aspasia, 4 apartamente, Bucureşti str. Cobalcescu 494716. Manescu Alex. şi Alexandrina, Bucureşti str. Schitul Maicilor 164717. Marinescu Niculae şi Sofia, 14 apartamente, Bucureşti str. Lipscani 34718. Munteanu Elena, 4 apartamente, Bucureşti str. I. G. Saita 4, 64719. Marinescu Adina, 3 apartamente, Bucureşti str. Sft. Ştefan 184720. Manea Mihai, 4 apartamente, Bucureşti str. Mecet 2a, Iaşi str. Horia 34721. Moscu Atlas, 3 apartamente, Bucureşti str. Romulus 164722. Mironescu Lucia, 4 apartamente, Bucureşti str. Brezoianu 344723. Minovici Dan, 5 apartamente, Bucureşti str. Stupinei 34724. Moscu Zoe, 14 apartamente, Bucureşti str. A. Popov 54725. Miclescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti str. Oborul Nou 74726. Maracine B. şi Lucia, 3 apartamente, Bucureşti str. Pasteur 654727. Marcu Victor, Sergiu, Anghelina, Marcus Alexandru şi Lobel Chartz, 11      apartamente, Bucureşti, str. Lipscani 100, str. Gabroveni 204728. Margosian Horeu, 7 apartamente, Bucureşti str. Mareşal Tolbukin 1134729. Mihailescu Ella, 10 apartamente, Bucureşti str. Dr. Turnescu 12, Calea      Victoriei 1124730. Manolovici Jean, 5 apartamente, Bucureşti str. C. F. Robescu 17, Calea      Călăraşi 54731. Metta C-ţin, 4 apartamente, Bucureşti str. A. Mureseanu 18 a4732. Marcovici Jean, 14 apartamente, Bucureşti str. Porf. Dr. Georgescu 6,      Calea Călăraşi 1074733. Marculescu Toma, 5 apartamente, Bucureşti str. Sfintilor 64734. Marcus Iulius şi Viorica, 4 apartamente, Bucureşti B-dul Dimitroff 204735. Mihail Eliza, 11 apartamente, Bucureşti, calea Floreasca 98, str. Prof.      Murgoci 4, str. Cuparului 34736. Moscovici Henriete, 4 apartamente, Bucureşti str. M. Kogălniceanu 54737. Mirto Eduard, 6 apartamente, Bucureşti str. G-ral Manu 1, str. Dionisie 94738. Manolache Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pictor Rosenthal 94739. Marinescu Mihail, 7 apartamente, Bucureşti Bul Generalissimul Stalin 724740. Manoilescu Emanoil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Naum Romniceanu 33,      str. Ady Endre 144741. Marinescu Alexandru, 3 apartamente, Bucureşti str. Vladescu 154742. Mihutescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti str. Av. Th. Iliescu 504743. Matturi Emilia, 10 apartamente, Bucureşti str. Arcului 26 Sinaia, str.      Furnica 634744. Mihalache Florea, 4 apartamente, Bucureşti str. Ion Urdareanu 14745. Mohor Ilie şi Natalia, 5 apartamente, Bucureşti Bd. G-lisim Stalin 194746. Mirescu Tarsita, 6 apartamente, Bucureşti str. Sf. Ion Mosi 1, str.      Fainarai 104747. Marinescu Petruta, 5 apartamente, Bucureşti str. V. Lascar 133, str.      Italiana 184748. Mihailescu Ion, 3 apartamente, Bucureşti, str. Toamnei 1194749. Marinescu Th. şi Victoria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Episcopul Radu      244750. Mihai Elisabeta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Macelari 164751. Matache Petruta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Maica Domnului 214752. Marinescu Alex. şi Elena, 4 apartamente, Bucureşti, str. Crangul 734753. Munteanu Gh., 5 apartamente, Bucureşti str. Mihail Eminescu 354754. Munteanu Eugen şi Al., 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Lascar 54 şi 56 a4755. Munteanu Emil, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Manolescu 14, str. Dr.      Petrini 6.4756. Marinescu Atanasia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Ana Ipătescu 74757. Madgearu Ecaterina, 2 apartamente, Bucureşti str. V. Conta 12 Sinaia, str.      Castiliei 24758. Manglide Atahanasie, 3 apartamente, Bucureşti str. Dragoş Voda 4 şi 64759. Mendelovici Baras, 6 apartamente, Bucureşti, str. Bradului 22 a4760. Mehedinţi Simion, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dim. Racoviţa 12, str.      Toamnei 84761. Mititelu Maria, Cioranescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucureşti str.      Ciprian Porumbescu 114762. Moga Matei şi Irina, 3 apartamente, Bucureşti sos. Oltenitei 1884763. Margineanu Lucia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Paleologu 5 bis, str.      Poenaru Bordea 154765. Marcu Jean, 3 apartamente, Galaţi Bd. Republicii 136, Aleea Vasiliu 124766. Mihailescu Ioan, 3 apartamente, Bucureşti str. Bitoliei 27 Breaza, Bd.      Eroilor 2934767. Margulis Beatrice, 2 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Lister 47, str. Gogu      Cantacuzino 584768. Mateescu Mioara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Cortului 64769. Marinescu Mioara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 15, Într.      Zalomit 2 şi 4 Vasile Roaita, str. Negru Voda 214770. Moldoveanu M. şi C., 4 apartamente, Bucureşti, str. Eremia Grigorescu 144771. Moran Estera, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cristian Tell 31, str. GH.      Coşbuc 464772. Malesevski Ana, 4 apartamente, Bucureşti Într. Legendei 3, str. Traian 1464773. Musat G. Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Sirenelor 534774. Macarovici Viorica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, calea      Victoriei 128 b. Mamaia, jud. Constanta, Careu 40. Lot 89 B. Edilitatea4775. Manafu Ilie şi Filofteia, 4 apartamente, Curtea de Argeş, str. Negru Voda      44776. Manolescu D-tru şi Elena, 3 apartamente, Bucureşti, str. Verei 24777. Mandrin Elena, 3 apartamente, Bucureşti str. Minotaur 824778. Mărgărit Nic. şi C-ta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Sebastian 774779. Marinescu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Gramont 284780. Mehedinţi Wanda, 2 apartamente, Bucureşti str. Ştefan Mihaileanu 36, str.      Gh. Palade 514781. Marcu D. Maria, 5 apartamente, Bucureşti str. N. Tomescu 14, 94782. Mantea Ştefan, 4 apartamente, Bucureşti, str. Londra, Câmpulung-Muscel,      str. Muzeul Fundeni 64783. Moisescu Maria şi Gheorghe, 3 apartamente, Bucureşti str. Av. Petre Creţu      414784. Matei Maria, 4 apartamente, Bucureşti str. Filimon Sarbu 164785. Merlescu Elena, 3 apartamente, Bucureşti str. Aurel Vlaicu 1544786. Mateescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucureşti str. Cal. Colentina 85, str.      11 Iunie 184787. Marinescu Maria, 10 apartamente, Bucureşti str. Colentina 474788. Moisescu Theodor, 6 apartamente, Bucureşti, sos. Ştefan cel Mare 2304789. Manolescu C-ţin, 5 apartamente, Bucureşti str. Într. Legendei 14790. Mihailescu Jean şi Constantina, 5 apartamente, Bucureşti str. Cal. Moşilor      28, str. Cuza Voda 42, Calea Dorobanţi 514791. Maldararescu Ana, 4 apartamente, Bucureşti str. I. C. Ducă 9, calea      Victoriei 1014792. Menu P., 29 apartamente, Bucureşti, str. Română 37, calea Şerban Voda 2354793. Marcovici Emil succ. Radu, 5 apartamente, Bucureşti, str. Spatarului 184794. Marinescu Irimia, 3 apartamente, Ploieşti, str. Cuza Voda 3.4795. Mesrobian M., 4 apartamente, Bucureşti str. Modrogan 154796. Marinescu Alexandru, 9 apartamente, Bucureşti str Filimon Sarbu 19, str.      Roma 16, str. Icoanei 684797. Mazilu Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti calea Dorobanţilor 1704798. Miclescu Ion, 2 apartamente, Bucureşti str. Fundaţiei 64799. Mancas C-ţin, 3 apartamente, Bucureşti str. Int. Sfatului 24800. Moldovan Gabriela, 10 apartamente, Bucureşti str, Polona 6, Predeal, str.      N. Bălcescu 42 Bistriţa, str. 13 Februarie 364801. Marian Nanu, 6 apartamente, Bucureşti str. Ionescu Jon 104802. Manuel Dumitru, 4 apartamente, Bucureşti str. Sf. Gheorghe Nou 134803. Margulis Maria, 4 apartamente, Bucureşti str. Alex. Moga 64804. Mazilu Gh., 6 apartamente, Bucureşti str. Romulus 23, str. Spatarului 31      Colentina Pipera, str. Potcoava 314805. Marinescu Eufrosina, 5 apartamente, Bucureşti str. Lt. Mihai Foisoreanu 214806. Mitilineu I. Adela, 4 apartamente, Bucureşti str. Slatineanu 224807. Marinescu Gabriel, 6 apartamente, Bucureşti str. Gral Angelescu 1714808. Mihailescu Dorina, 4 apartamente, Braşov, str. Dr. Marinescu 54809. Marinescu Victoria, 4 apartamente, Bucureşti, str. Mendelejeff 12, str.      Polona 1084810. Mares Maria, 7 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 96, 98.4811. Mincu Sorin şi Florica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21, str. N.      Filipescu 74812. Mendelsohn Sigismund, 2 apartamente, Bucureşti str. N. Iorga 154813. Meltiade Chiralcu, 8 apartamente, Bucureşti str. Floreasca 19, str.      Mogoşoaia 8.4814. Marinescu Aurora, Striharet Nasta, 4 apartamente, Bucureşti, str. Putul de      Piatra 84815. Mihaescu C-ţin, 6 apartamente, Bucureşti Cal. Dorobanţi 1004816. Marinescu Florian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sf. Spiridon 10, str.      Plevnei 444817. Mizrahy Mira, 4 apartamente, Bucureşti, str. Banul Mihalcea 14818. Mungheni A. Teodora, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 1 Mai, 3794819. Manolescu Elias, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cauzasi 104820. Mincu Petre, 4 apartamente, Bucureşti, str. Vasile Lascar 18, str.