ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 23 mai 2024privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 24 mai 2024  În contextul existenței unor diferențe salariale manifestate între funcții din administrația publică centrală și unele structuri subordonate ale acestora din teritoriu,ținând cont de actualul nivel de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrative-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori,având în vedere că se impune recunoașterea importanței muncii și a gradului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,având în vedere necesitatea reglementării unor norme care să conducă la eliminarea posibilității creării unor disfuncționalități în ceea ce privește stabilirea salariilor ca urmare a aplicării unor acte normative,luând în considerare necesitatea înlăturării și, după caz, a prevenirii producerii de urmări negative și perturbări ale dialogului social,luând în considerare necesitatea asigurării urgente a funcționalității agențiilor înființate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism, fapt ce nu se poate realiza în lipsa stabilirii rolului acestor instituții publice în cadrul administrației publice ori a definirii corecte a funcțiilor pe care le vor ocupa conducătorii acestora,ținând cont de imperativul indicării corecte a cadrului legal aplicabil reorganizării și în considerarea obligativității respectării termenului impus prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,în vederea eficientizării activității Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în scopul de a facilita accesul IMM-urilor la instrumentele și măsurile de sprijin care le sunt destinate, și-a organizat propria activitate prin intermediul acestor agenții, obținându-se astfel un mecanism mai eficient și mai ușor de utilizat de către IMM-uri fără ca prin aceasta să rezulte o scădere a complexității și a volumului activităților specifice unei instituții ce are în aria de atribuții și competențe ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului aplicarea strategiei și Programului de guvernare în domeniile proprii de competență, printre care și cele ale antreprenoriatului, întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. Această măsură de organizare a activității Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism ca structurii proprii a fost necesară în vederea adaptării cadrului instituțional la cerințele mecanismelor și instrumentelor de sprijin puse la dispoziția IMM-urilor.Fără această organizare a activității, instrumentele și mecanismele destinate IMM-urilor s-ar fi desfășurat cu dificultate din cauza concentrării volumului activităților specifice într-un singur punct, fapt ce ar fi redus numărul beneficiarilor măsurilor destinate IMM-urilor în același interval de timp.Reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare 2023-2024, ce vizează majorarea substanțială a fondurilor alocate programelor de sprijinire a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii, cu scopul de a susține anual aproximativ 15.000 de întreprinderi mici și mijlocii,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază stabilite pentru personalul prevăzut în anexele nr. III, IV, VII, VIII, în cap. II al anexei nr. I, precum și în cap. VI al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, aflate în plată, se majorează cu 10%, față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, în două tranșe, respectiv cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna iunie 2024 și cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna septembrie 2024.(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică și asupra cuantumului salariului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din secțiunea 1, cap. IV al anexei nr. IV din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație“ din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice de interes local corespunzătoare anexei nr. IX lit. C pozițiile 23-28 pot beneficia, începând cu luna iunie 2024, de majorarea salariului de bază cu până la 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.  +  Articolul III(1) Personalului agențiilor județene pentru protecția mediului și Agenției pentru Protecția Mediului București i se aplică în mod corespunzător prevederile din anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I, asteriscul „*)“ și cap. II lit. A pct. I, asteriscul „*)“ din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.(2) Diferențele salariale rezultate din prevederile alin. (1) se aplică în două tranșe egale, prima începând cu luna iunie 2024 și a doua începând cu luna septembrie 2024, la salariul de bază stabilit potrivit actelor normative în vigoare, fără a depăși salariile aflate în plată la structurile supraordonate.(3) Prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea pentru personalul prevăzut la alin. (1) începând cu data aplicării prevederilor alin. (2) referitoare la acordarea primei tranșe.  +  Articolul IVSalariile de bază ale personalului din cadrul Autorității Vamale Române, Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se stabilesc la nivelul salariilor de bază pentru funcții similare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul V(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în aplicarea prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, vor deconta lucrătorilor care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru achiziția de dispozitive de corecție speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană.(2) Lucrătorii din cadrul autorităților și instituțiilor publice beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în baza rezultatelor examenului oftalmologic care atestă faptul că pentru desfășurarea activității este necesară folosirea de dispozitive de corecție speciale sau, după caz, este necesară modificarea celor utilizate la momentul examinării.(3) Normele de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Finanțelor.  +  Articolul VIArticolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2023 privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1042 din 16 noiembrie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, conducătorii autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu mai pot emite acte administrative prin care să stabilească drepturi salariale sau de natură salarială suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare și nici referitoare la înlăturarea unor cauze de discriminare în sistemul de salarizare sau alte situații similare, cu excepția situației în care prin hotărâre judecătorească sau prin acte normative cu putere de lege se dispune în acest sens.2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Drepturile în bani sau în natură stabilite prin contractele colective de muncă încheiate de autoritățile/instituțiile publice care au calitatea de ordonator de credite, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, altele decât drepturile salariale sau de natură salarială stabilite prin legi speciale, nu pot fi cuprinse și negociate în contractele colective de muncă încheiate conform legii, iar autoritățile/instituțiile publice nu le pot plăti din fondurile publice fără bază legală specifică fiecărei categorii de drept acordat prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul VIIPrin derogare de la prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, se autorizează Ministerul Justiției să utilizeze sume din excedentul fondului special la dispoziția ministerului pentru:a) achiziționarea de imobile necesare asigurării bunei desfășurări a activității ministerului și a instituțiilor aflate în subordinea sa;b) achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare funcționării și utilizării imobilelor prevăzute la lit. a), precum și a altor imobile aflate în administrarea Ministerului Justiției, în scopul asigurării funcționalității conform destinației acestor imobile;c) achiziționarea, prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, de mobilier și aparatură birotică necesare desfășurării activității în imobilele prevăzute la lit. a) și b).  +  Articolul VIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2024, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism2. La preambul, paragraful al optulea va avea următorul cuprins:în considerarea prevederilor art. XXIX alin. (1) și (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că, până la data de 30 iunie 2024, conducătorii autorităților administrației publice centrale/locale/județene care au în subordine/coordonare/ autoritate instituții publice/entități publice au obligația de a finaliza procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate prin aprobarea noilor organigrame, state de funcții, regulamente de organizare și funcționare, precum și orice alte documente care sunt necesare,3. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism“, „director“ și „director adjunct“ se vor înlocui cu sintagmele „Agenția pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism“, „director general“, respectiv „director general adjunct“.  +  Articolul IXOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2024, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul IV, alineatele (1) și (8) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, instituție publică aflată în subordinea Agenției, prin fuziune prin absorbție...................................................................................................(8) Patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, arhiva, activitatea, personalul și numărul de posturi, prevederile bugetare pe anul 2024 și execuția bugetară pe anul în curs până la data protocolului de predare-preluare aferente activității Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sunt preluate pe bază de protocol de predare-preluare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Protocolul de predare-preluare se încheie până la data de 1 august 2024. Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. La articolul VIII, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIII(1) Până la data de 1 iulie 2024, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește organizarea, modul de funcționare, numărul de posturi al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și Direcției generale antifraudă fiscală, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XHotărârea Guvernului prevăzută la art. V alin. (3) se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Terente Ciui,
  secretar de stat
  Ministrul justiției,
  Alina-Ștefania Gorghiu
  București, 23 mai 2024.Nr. 53.-----