ORDIN nr. 1.039 din 30 aprilie 2024privind aprobarea tarifelor care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 mai 2024  Având în vedere prevederile:– art. 5 alin. (3) lit. g) și alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. b), e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă următoarele tarife de deservire generală din transportul feroviar public de călători, denumite în continuare tarife, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:a) tarif pentru o călătorie; Notă
  Litera e) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  e) „bilet pentru o călătorie“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor pentru o călătorie prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din OMTI nr. 1.039/2024;
  b) tarif de călătorie metropolitană; Notă
  Litera c) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  În înțelesul prezentei decizii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  c) „bilet de călătorie metropolitană“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor de călătorie metropolitană prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din OMTI nr. 1.039/2024;
  c) tarif abonament; Notă
  Litera f) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  În înțelesul prezentei decizii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  „abonament feroviar“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor abonament prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMTI nr. 1.039/2024;
  d) tarif abonament metropolitan; Notă
  Litera d) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  În înțelesul prezentei decizii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  d) „abonament metropolitan“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor abonament metropolitan prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din OMTI nr. 1.039/2024;
  e) tarif unic;f) tarif autorizație de călătorie;g) tarif permise de călătorie;h) tarif tichet rezervare loc;i) tarif supliment pentru vagoane de dormit;j) tarif supliment pentru vagoane cușetă;k) tarif supliment transport biciclete.
  (2) Tarifelor prevăzute la alin. (1) li se aplică, după caz, reducerile prevăzute în actele normative privind drepturile de călătorie a unor categorii socioeconomice. (la 13-07-2024, Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 ) (3) Pentru călătoriile efectuate pe distanțe mai mici sau egale cu 40 km și, după caz, pentru călătoriile efectuate pe teritoriul zonelor metropolitane definite în baza Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 246/2022, pentru trenurile unde există regim de rezervare a locului, achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. h) este opțională, indiferent de categoria și subcategoria acestora.(4) În situația prevăzută la alin. (3), călătorii pot ocupa un loc doar în condițiile în care locul nu este rezervat de un alt călător pe segmentul respectiv de călătorie și, după caz, locul nu este ocupat de un alt călător.(5) Operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători, denumiți în continuare O.T.F.-C, pot stabili liber, cu respectarea normelor privind ajutoarele de stat, valoarea tarifelor pentru alte servicii.(6) Autoritatea competentă stabilește prin decizie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:a) tipurile de suporturi valabile pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor;b) modul de validare a titlurilor de călătorie;c) metodele de conformare a O.T.F.-C pentru utilizarea suporturilor prevăzute la lit. a); Notă
  Articolul 8 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  Articolul 8În baza prevederilor art. 1 alin. (6) lit. c) din OMTI nr. 1.039/2024, în anul 2024:a) autorizațiile de călătorie și permisele de călătorie, emise în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, sunt valabile la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A.;b) sumele provenite din tarifele autorizație de călătorie și permise de călătorie se constituie venituri proprii ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ -S.A.
  d) gările, stațiile, haltele și punctele de oprire de pe teritoriul fiecărei zone metropolitane, introduse suplimentar față de cele prevăzute în anexa la prezentul ordin, capitolul IV „Tarife transport metropolitan“, tabelele 4.2-4.42.
  (7) O.T.F.-C, cu respectarea prevederilor deciziei A.R.F. prevăzute la alin. (6) lit. b), stabilesc prin reglementări proprii, care se publică pe pagina proprie de internet, modul de verificare a validității titlurilor de călătorie.
   +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - Autoritatea pentru Reformă Feroviară, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017, denumită în continuare O.U.G. nr. 62/2016;b) călătorie - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. kk) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 12/1998;c) călătorii gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române - călătoriile efectuate cu trenurile tuturor operatorilor de serviciu public de transport feroviar de călători de persoanele care aparțin uneia dintre categoriile prevăzute la art. 1-5 din Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 112/1999, sau, după caz, la art. 11 și 12 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare; (la 13-07-2024, Litera c) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 ) d) contract de servicii publice - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. l) din O.U.G. nr. 12/1998;e) obligație de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. k) din O.U.G. nr. 12/1998;f) operator economic - are înțelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;g) operator de serviciu public - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. n) din O.U.G. nr. 12/1998;h) servicii publice de transport feroviar de călători - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. h^1) din O.U.G. nr. 12/1998;i) perioada de valabilitate - are înțelesul, după caz:(i) valabilitatea pentru un anumit număr de ore consecutive, începe cu minutul 00 al orei stabilite și se încheie cu minutul 59 al ultimei ore de valabilitate;(ii) valabilitatea pentru un anumit număr de zile consecutive, începe cu ora 00.00 a zilei stabilite și se încheie cu ora 23.59 a ultimei zile de valabilitate;(iii) valabilitatea lunară/pe 6 luni/pe 1 an, se stabilește pentru un anumit număr de zile consecutive, începând cu ora 00.00 a zilei stabilite N din luna în care începe calculul și se încheie cu ora 23.59 a zilei N-1 din luna în care se termină calculul;j) serviciu public de transport feroviar de interes național - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. o) din O.U.G. nr. 12/1998;k) sistem de vânzare digital - un set de echipamente și aplicații informatice, cu sau fără prezență umană, care permite comercializarea și emiterea titlurilor de călătorie;l) sistem de vânzare electronic - un set de echipamente electronice, cu sau fără prezență umană, care permite comercializarea și emiterea titlurilor de călătorie;m) sistem de vânzare cu prezență fizică - punct de comercializare și emitere a titlurilor de călătorie caracterizat prin prezența fizică a salariaților operatorilor de serviciu public sau, după caz, a operatorilor economici, pentru comercializarea și emiterea titlurilor de călătorie cu sprijinul unor sisteme de vânzare digitale sau sisteme de vânzare electronice;n) tarif de călătorie - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. hh) din O.U.G. nr. 12/1998;o) tarif abonament - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii de către un călător:(i) în intervalul de timp prestabilit conform dispozițiilor prezentului ordin;(ii) în perioada de valabilitate;(iii) cu trenurile O.T.F.-C ales de călător, din categoriile și subcategoriile de valabilitate;(iv) pe traseul pe care este valabil;p) tarif abonament metropolitan - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii de către un călător:(i) în intervalul de timp prestabilit conform dispozițiilor prezentului ordin;(ii) în perioada de valabilitate;(iii) cu trenurile oricărui O.T.F.-C;(iv) pe toate traseele de pe teritoriul unei zone metropolitane;q) tarif autorizație de călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unei autorizații de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române;r) tarif pentru o călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea unei singure călătorii de către un călător, între punctele alese de îmbarcare și debarcare, cu trenurile operatorului ales de serviciu public de transport feroviar de călători;s) tarif de călătorie metropolitană - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea unei singure călătorii de către un călător:(i) cu un singur tren al oricărui O.T.F.-C;(ii) pe traseul metropolitan pe care este valabil;(iii) în ziua de valabilitate;t) tarif permise de călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziționarea unui număr limitat de permise de călătorie ce permite efectuarea de călătorii gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române;u) tarif tichet rezervare loc - prețul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru rezervarea unui loc la trenul ales;v) tarif supliment pentru vagoane de dormit/cușetă - prețul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru rezervarea unui loc într-un vagon de dormit și, după caz, cușetă, la trenul ales;w) tarif supliment transport biciclete - prețul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru îmbarcarea cu biciclete nepliabile;x) tarif unic - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin cu valoare unică pe toată distanța dintre stațiile identificate în prezentul ordin, indiferent de lungimea călătoriei, de stațiile alese pentru îmbarcare-debarcare și de clasă;y) titlu de călătorie - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. jj) din O.U.G. nr. 12/1998;z) transport public de călători - are înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. h) din O.U.G. nr. 12/1998;aa) traseu metropolitan - distanța parcursă pe calea ferată pe o rută de serviciu public și delimitată de două gări/stații/halte/puncte de oprire de pe teritoriul unei zone metropolitane;bb) ziua de valabilitate - intervalul de timp cuprins între orele 00.00 și 23.59 dintr-o anumită zi calendaristică, când începe călătoria.  +  Articolul 3(1) Autoritatea competentă și, după caz, O.T.F.-C pot încheia contracte cu operatori economici privind comercializarea titlurilor de călătorie prin sisteme de vânzare cu prezență fizică, prin sisteme de vânzare electronice sau sisteme de vânzare digitale.(2) Prețul titlurilor de călătorie comercializate prin intermediul canalelor de vânzare prevăzute la alin. (1) include, după caz:a) tarifele stabilite în baza prezentului ordin;b) costul serviciilor de comercializare, stabilit și actualizat prin contractul de achiziții de servicii încheiat între autoritatea competentă și, dup caz, O.T.F.-C, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte;c) sumele rezultate din conversia valutară a tarifelor, pentru tarifele exprimate în moneda euro.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) transferă O.T.F.-C pentru care s-au achiziționat titlurile de călătorie contravaloarea tarifelor încasate în maximum cinci zile lucrătoare de la efectuarea achiziției de către călător.  +  Articolul 4(1) Titlurile de călătorie eliberate în baza tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și d):a) sunt valabile exclusiv pe teritoriul zonei metropolitane, definită în baza Legii nr. 246/2022, pentru care s-a cerut eliberarea acestora;b) sunt valabile la orice categorie de tren, exclusiv între stațiile care deservesc zona metropolitană pentru care s-a cerut eliberarea acestora; Notă
  Litera a) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  a) „stațiile care deservesc zona metropolitană“, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.039/2024 privind aprobarea tarifelor care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public, denumit în continuare OMTI nr. 1.039/2024, reprezintă orice stație de cale ferată, haltă sau, după caz, punct de oprire care se regăsește pe teritoriul zonei metropolitane de analiză;
  c) sunt valabile fără achitarea tarifului de rezervare loc;d) sunt valabile numai la clasa a 2-a și nu permit staționarea sau ocuparea unui loc în spațiile din vagoanele cu destinație specială, respectiv vagon restaurant, vagon de dormit, vagon cușetă;e) sunt valabile la trenurile oricărui O.T.F.-C, în perioada și pe zona de valabilitate;f) se validează și se controlează prin mijloace electronice sau digitale;g) se eliberează prin orice sistem de vânzare al O.T.F.-C sau al operatorilor economici prevăzuți la art. 3 alin. (1).
  (2) În baza prevederilor pct. 18.3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, cu modificările și completările ulterioare, titlurile de călătorie eliberate în baza tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se tarifează o singură dată și se utilizează la un singur tren. (la 13-07-2024, Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 ) (3) Lista stațiilor de pe teritoriul fiecărei zone metropolitane este prevăzută în tabelele 4.2-4.42 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul 5(1) După caz, operatorii economici care utilizează pentru monitorizarea deplasării călătorilor sisteme electronice și/sau aplicații informatice aplică următoarele mecanisme de încasare a tarifelor:a) încasează la momentul plasării comenzii de către călător tariful fiecărei călătorii, până la congruența tarifului cel mai avantajos pentru plata călătoriilor efectuate pe parcursul perioadei de analiză, la care se adaugă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și c);b) încasează la finalul perioadei de analiză tariful cel mai avantajos pentru plata călătoriilor efectuate pe parcursul perioadei de analiză, la care se adaugă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și c);c) orice combinație a mecanismelor prevăzute la lit. a) și b).(2) Operatorii economici sunt responsabili pentru plata tarifelor încasate în baza mecanismelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) datorate O.T.F.-C în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).(3) Mecanismele de încasare a tarifelor prevăzute la alin. (1) sunt valabile pentru orice tip de călătorie pe calea ferată.(4) Autoritatea competentă stabilește prin decizie, care se publică cel puțin pe pagina proprie de internet:a) perioadele de analiză prevăzute la alin. (1);b) regulile privind modul de asigurare a încasării contravalorii tarifelor stabilite conform alin. (1) lit. a) și c) pentru care nu se poate încasa suma de la călător.  +  Articolul 6(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) pun la dispoziția O.T.F.-C, până la data de 5 a lunii următoare efectuării deplasării sau, după caz, a deplasărilor, rapoarte lunare privind călătoriile efectuate pe baza sistemelor proprii de comercializare.(2) Datele conținute în rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) sunt anonimizate și sunt elaborate conform prevederilor normelor de protecție a datelor persoanelor fizice.(3) Autoritatea competentă poate emite, prin decizie a președintelui, care se publică pe pagina proprie de internet, norme și proceduri privind elaborarea, transmiterea și prelucrarea rapoartelor lunare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7Sumele încasate de către O.T.F.-C și, după caz, de către operatorii economici prevăzuți la art. 3 alin. (1) pentru titlurile de călătorie aferente tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), d), f) și g):a) se decontează lunar, până la data de 5 a lunii următoare efectuării deplasării, în baza unei convenții încheiate, după caz, între O.T.F.-C, precum și între O.T.F.-C și operatori economici prevăzuți la art. 3 alin. (1);b) se decontează proporțional cu cota de piață exprimată în:(i) tren-km contractat de fiecare operator din total tren-km contractați de autoritatea competentă în cadrul contractelor de servicii publice, pentru tarifele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) și g);(ii) număr de opriri, în luna de analiză, ale trenurilor O.T.F.-C în stațiile de pe traseul metropolitan de analiză din total opriri comandate de toți O.T.F.-C în gările/stațiile/haltele/punctele de oprire de pe traseul metropolitan de analiză, pentru tariful prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b);(iii) număr de opriri, în luna de analiză, ale trenurilor O.T.F.-C în stațiile de pe zona metropolitană de analiză din total opriri comandate de toți O.T.F.-C în gările/stațiile/haltele/punctele de oprire de pe zona metropolitană de analiză, pentru tariful prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d). (la 13-07-2024, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 )  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin:a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă;b) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 659/2024*) pentru aprobarea tarifelor utilizate pentru stabilirea contravalorii autorizațiilor de călătorie nominale și a permiselor de călătorie cu an de valabilitate 2024 își încetează aplicabilitatea.*) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 659/2024 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionuț-Cristian Săvoiu,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2024.Nr. 1.039.  +  ANEXĂTARIFELEde deservire generală din transportul feroviar public de călătoriI. Tarife pentru o călătorieTabel 1.1. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Intercity
  Zona kmclasa 1clasa a 2-a
  leilei
  1-1016,5012,00
  11-2018,5013,00
  21-3022,0014,00
  31-4025,0016,50
  41-5030,5019,50
  51-6033,5022,00
  61-7042,5027,00
  71-8048,0031,50
  81-9052,0035,00
  91-10059,0039,00
  101-12068,5047,00
  121-14078,5053,50
  141-16089,0060,00
  161-180100,0067,50
  181-200109,0073,00
  201-250126,0084,00
  251-300143,5093,50
  301-350159,00102,50
  351-400176,50114,00
  401-500205,50130,50
  501-600226,50144,50
  601-700245,00160,00
  701-800261,00174,00
  801-900276,50188,00
  901-1.000290,50200,00
  > 1.000 km pentru 100 km23,0014,00
  Tabel 1.2. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Interregio
  Zona kmclasa 1clasa a 2-a
  leilei
  1-1014,0010,50
  11-2016,5011,00
  21-3018,5012,00
  31-4022,0014,00
  41-5026,0017,50
  51-6029,5018,50
  61-7037,0024,00
  71-8041,5027,00
  81-9045,5030,50
  91-10051,0033,50
  101-12060,0040,50
  121-14068,5047,00
  141-16077,0052,00
  161-18087,0059,00
  181-20094,5063,00
  201-250110,0073,00
  251-300125,0081,50
  301-350138,0089,00
  351-400153,5099,00
  401-500178,50113,00
  501-600197,00126,00
  601-700213,00139,50
  701-800227,50151,00
  801-900240,50163,00
  901-1.000252,50174,00
  > 1.000 km pentru 100 km19,5012,00
  Tabel 1.3. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Regio
  Zona kmclasa 1clasa a 2-a
  leilei
  1-105,505,00
  11-207,005,50
  21-3010,006,00
  31-4012,007,00
  41-5016,008,50
  51-6016,5010,00
  61-7019,5012,00
  71-8022,0014,00
  81-9025,0015,00
  91-10027,0017,50
  101-12032,5020,50
  121-14038,0024,00
  141-16042,5027,00
  161-18049,0031,50
  181-20054,5033,50
  201-25062,0038,00
  251-30072,0045,50
  301-35082,5052,00
  351-40095,5060,00
  401-500115,5072,00
  > 500 km pentru 100 km25,0015,00
  II. Tarife uniceTabel 2.1. Tarifele unice pentru stațiile/haltele/punctele de oprire de pe secția Oravița-Anina
  Tarif unic Oravița-Anina*7,00 lei
  Tarif unic abonament 5 zile Oravița-Anina*53,00 lei
  Tarif unic abonament 14 zile Oravița-Anina*108,00 lei
  Tarif unic abonament lunar Oravița-Anina*154,00 lei
  Tarif unic turistic Oravița-Anina**31,50 lei
  (la 13-07-2024, Tabelul 2.1. de la Punctul II. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 )
  * Tarif valabil pentru locuitorii, cu domiciliul stabil, din zona Anina-Oravița, în localitățile aparținătoare următoarelor unități administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Caraș-Severin:1. Oravița;2. Ciudanovița;3. Goruia;4. Ciclova Romană;5. Grădinari;6. Răcășdia;7. Anina.** Tarif valabil pentru orice călător care nu poate prezenta dovada domiciliului stabil în zona Anina-Oravița; include tarif rezervare loc. Notă
  Litera g) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  În înțelesul prezentei decizii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:g) „abonament Oravița-Anina“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor unice abonament Oravița-Anina prevăzute la pct. II „Tarife unice“, tabel 2.1. „Tarifele unice pentru stațiile/haltele/punctele de oprire de pe secția Oravița- Anina“ din anexa „Tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători“ la OMTI nr. 1.039/2024;
  Tabel 2.2. Tarif unic București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coandă»
  Tarif unic București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coandă»5,50 lei
  Tarif unic abonament 5 zile București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coandă»41,00 lei
  Tarif unic abonament 14 zile București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coandă»85,00 lei
  Tarif unic abonament lunar București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coandă»121,00 lei
  (la 13-07-2024, Tabelul 2.2. de la Punctul II. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 )
  Notă
  Litera h) a articolului 1 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 prevede:
  În înțelesul prezentei decizii, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  h) „abonament București Nord-Aeroport Internațional Henri Coandă“ reprezintă un titlu de călătorie definit la art. 1 alin. (10) lit. jj) din OUG nr. 12/1998, care dovedește achitarea tarifelor unice abonament București Nord-Aeroport Internațional „Henri Coandă“ prevăzute la pct. II „Tarife unice“, tabel 2.2. „Tarif unic București Nord-Aeroport Internațional «Henri Coand㻓 din anexa „Tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători“ la OMTI nr. 1.039/2024.
  III. Tarife abonamenteTabel 3.1. Tarife abonamente pentru trenurile din categoriile Intercity și Interregio*)
  Feroviar 5 zileFeroviar 14 zileFeroviar lunar
  Zona km Clasa 1Clasa a 2-aClasa 1Clasa a 2-aClasa 1Clasa a 2-a
  leileileileileilei
  1-10147,5079,00214,50161,00308,00231,00
  11-20174,0083,00253,00170,00363,00242,00
  21-30195,0090,00283,50185,00407,00264,00
  31-40231,50105,00337,50216,00484,00308,00
  41-50274,00131,00398,50270,00572,00385,00
  51-60310,50139,00452,50285,00649,00407,00
  61-70389,50180,00567,50370,00814,00528,00
  71-80437,00203,00636,50416,00913,00594,00
  81-90479,50229,00697,50469,001.001,00671,00
  91-100537,00251,00782,00516,001.122,00737,00
  101-120632,00304,00920,00623,001.320,00891,00
  121-140721,50353,001.050,50724,001.507,001.034,00
  141-160811,00390,001.180,50801,001.694,001.144,00
  161-180916,50443,001.334,00909,001.914,001.298,00
  181-200995,50473,001.449,00971,002.079,001.386,00
  201-2501.158,50548,001.686,501.125,002.420,001.606,00
  251-3001.316,50611,001.916,501.255,002.750,001.793,00
  *) Aceste abonamente permit călătoria cu orice tren din categoriile Intercity, Interregio și Regio pe ruta pentru care sunt emise, fără loc rezervat. Pentru rezervarea locului și, după caz, pentru călătoria la vagon de dormit sau cușetă se achită integral tarifele de rezervare corespunzătoare.
  Tabel 3.2. Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Regio*)
  Feroviar 5 zileFeroviar 14 zileFeroviar lunar
  Zona km Clasa 1Clasa a 2-aClasa 1Clasa a 2-aClasa 1Clasa a 2-a
  leileileileileilei
  1-1058,0038,0084,5077,00121,00110,00
  11-2073,5041,00107,5085,00154,00121,00
  21-30105,5045,00153,5092,00220,00132,00
  31-40126,5053,00184,00108,00264,00154,00
  41-50168,5064,00245,50131,00352,00187,00
  51-60174,0075,00253,00154,00363,00220,00
  61-70205,5090,00299,00185,00429,00264,00
  71-80231,50105,00337,50216,00484,00308,00
  81-90263,50113,00383,50231,00550,00330,00
  91-100284,50131,00414,00270,00594,00385,00
  101-120342,50154,00498,50315,00715,00451,00
  121-140400,50180,00582,50370,00836,00528,00
  141-160447,50203,00651,50416,00935,00594,00
  161-180516,00236,00751,50485,001.078,00693,00
  181-200574,00251,00835,50516,001.199,00737,00
  201-250653,00285,00950,50585,001.364,00836,00
  251-300758,50341,001.104,00701,001.584,001.001,00
  *) Aceste abonamente permit călătoria cu orice tren din categoria Regio pe ruta pentru care sunt emise, fără loc rezervat. Pentru călătoria la un tren de rang superior se achită integral diferențele de tarif. Pentru călătoria cu loc rezervat se achită integral tarifele de rezervare a locului.
  IV. Tarife transport metropolitanTabel 4.1. Tarife abonamente metropolitane valabile pe perioade de timp
  Nr. zona metropolitană CFRZona metropolitanăTarif abonament 3 hTarif abonament 24 hTarif abonament 72 hTarif abonament 7 zileTarif abonament 15 zileTarif abonament 30 de zile
  Număr nelimitat de trenuri, indiferent de operator și categorie
  1ZM Alba Iulia12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  2ZM Arad12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  3ZM Pitești12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  4ZM Bacău10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  5ZM Oradea10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  6ZM Bistrița12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  7ZM Botoșani10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  8ZM Brașov12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  9ZM Brăila12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  10ZM Buzău10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  11ZM Reșița12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  12ZM Călărași12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  13ZM Cluj-Napoca12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  14ZM Constanța10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  15ZM Sfântu Gheorghe9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  16ZM Târgoviște9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  17ZM Craiova9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  18ZM Galați10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  19ZM Giurgiu12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  20ZM Târgu Jiu12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  21ZM Miercurea-Ciuc9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  22ZM Deva12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  23ZM Slobozia9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  24ZM lași12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  25ZM Baia Mare10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  26ZM Drobeta-Turnu Severin10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  27ZM Târgu Mureș10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  28ZM Piatra-Neamț9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  29ZM Slatina12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  30ZM Ploiești9,0016,0044,0093,00145,00194,00
  31ZM Satu Mare10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  32ZM Zalău10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  33ZM Sibiu12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  34ZM Suceava10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  35ZM Alexandria10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  36ZM Timișoara12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  37ZM Tulcea10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  38ZM Vaslui10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  39ZM Râmnicu Vâlcea10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  40ZM Focșani10,0018,0050,00104,00161,00216,00
  41ZM București12,0021,0060,00125,00195,00260,00
  Tabel 4.2. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane București
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BucureștiBucurești Băneasa
  București Basarab
  București Basarab h
  București Nord
  București Obor
  București Sud Gr. C
  Titan Sud
  București Triaj hc
  București Vest
  Bucureștii Noi
  Carpați h
  Depoul București Triaj h
  Pajura Hm
  Pantelimon Vest PO
  Buftea
  Săbăreni
  Chitila
  Otopeni Nord PO
  Patinoar PO
  Aeroport Henri Coandă
  Pantelimon Sud
  Balotești
  Pasărea
  Brănești
  Islaz
  Chiajna
  Dârza
  Pantelimon
  Parc Divertisment Chiajna
  Domneștii de Sus hc
  Greci
  Moara Vlăsiei
  Căciulați
  Snagov Sat h
  Snagov
  Parc Mogoșoaia
  Mogoșoaia
  Periș
  Scroviștea
  Căldăraru h
  Cernica hc
  Tânganu hc
  Vârteju
  Jilava
  Sintești hc
  Vidra
  Berceni
  Popești-Leordeni
  București Sud
  Voluntari
  Otopeni
  (la 13-07-2024, Tabelul 4.2. de la Punctul IV. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 )
  Tabel 4.3. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Alba Iulia, județul Alba
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Alba IuliaAlba Iulia
  Sebeș Alba
  Teiuș
  Zlatna haltă
  Blandiana Hm
  Cut hc
  Șard Ighiu Hm
  Ampoița hc
  Poiana Ampoi hc
  Prisaca hc
  Tăutu Ampoiului hc
  Văleni Meteș hc
  Cistei hc
  Mihalț hc
  Tărtăria hc
  Coșlariu
  Coșlariu Gr. Podu Mureș
  Sântimbru
  Sântimbru hc
  Cunța
  Vințu de Jos
  Tabel 4.4. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Arad, județul Arad
  MunicipiuStația CF
  Municipiul AradArad
  Arad Vest
  Aradu Nou
  Ferma Ciala h
  Sintoma h
  Valea Viilor Hm
  Curtici
  Milova
  Radna
  Canton nr. 9 h
  Pecica
  Pecica h
  Comlauș hc
  Sântana
  Felnac Hm
  Ghioroc
  Păuliș
  Păuliș hc
  Aranca hc
  Munar hc
  Sânpetru German h
  Secusigiu
  Semlac
  Șag Hm
  Simand
  Șofronea
  Vinga
  Cicir
  Glogovăț
  Ram. Glogovăț
  Zăbrani
  Neudorf hc
  Bodrogu Nou hc
  Zădăreni h
  Utviniș hc
  Utvinișu Nou Hm
  Zimandu Nou hc
  Tabel 4.5. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Pitești, județul Argeș
  MunicipiuStația CF
  Municipiul PiteștiKm 107 + 000 h
  Km 109 + 000 h
  Pitești
  Pitești Nord
  C.I.L. hc
  Costești
  Pârvu
  Clucereasa
  Mioveni hc
  Ștefănești Argeș
  Golești
  Bascov
  Bradu de Sus
  Pârvu hc
  Canton 97 + 770
  Călinești
  Ciumești
  Gropeni hc
  Borlești Argeș hc
  Merișani Hm
  Vâlcele
  Suseni Hm
  Tabel 4.6. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Bacău, județul Bacău
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BacăuBacău
  Siretu Bacău hc
  Gârleni
  Hămeiuș h
  Itești
  Galbeni
  Letea h
  Valea Seacă
  Racova Hm
  Tabel 4.7. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Oradea, județul Bihor
  MunicipiuStația CF
  Municipiul OradeaEpiscopia Bihor
  Oradea
  Oradea Est
  Oradea Est Triaj h
  Oradea Vest
  Biharia
  Gepiu hc.
  Girișu de Criș hcv
  Mierlău Hm
  Leș Bihor Hm
  Săbolciu hc
  Sacadat Hm
  Cordău hc
  Băile Felix hc
  Palota hcv
  Sântandrei hc
  Tămășeu h
  Cheresig h
  Toboliu hc
  Tabel 4.8. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BistrițaBistrița Fabrici h
  Bistrița h
  Bistrița Nord
  Viișoara h
  Sărata hc
  Beclean pe Someș
  Coldău
  Năsăud
  Năsăud h
  Cormaia
  Sângeorz-Băi
  Bistrița Bârgăului. Sat hc
  Bistrița Bârgăului h
  Bistrița Bârgăului Hcv
  Feldru Hm
  Nepos hc
  Podereia Feldrului h
  Dipșa h
  Tonciu h
  Ilva Mică
  Strâmba h
  Leșu Ilvei Hm
  Josenii Bârgăului h
  Josenii Bârgăului hc
  Mijlocenii Bârgăului h
  Rusu Bârgăului h
  Rusu Bârgăului hc
  Brăteni h
  Chiraleș hc
  Lechința
  Sângeorgiu Nou h
  Țigău h
  Vermeș hc
  Livezile Bârgăului h
  Livezile Bârgăului hc
  Mărișelu
  Domnești pe Șieu hc
  Bârla pe Șieu hc
  Mititei hc
  Mogoșeni Hm
  Nimigea
  Nimigea hc
  Rebrișoara
  Șieu
  Arcalia hc
  Chintelnic h
  Șieu-Măgheruș
  Sărățel
  Caila hc
  Cociu hc
  Sfântu hc
  Șintereag
  Ocnița Mureș h
  Teaca h
  Viile Tecii h
  Tabel 4.9. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Botoșani, județul Botoșani
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BotoșaniBotoșani
  Bucecea
  Brăiești hc
  Carasa hc
  Mateieni hc
  Belcea hc
  Leorda
  Mândrești hc
  Tabel 4.10. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Brașov, județul Brașov
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BrașovCabina 2 locomotive h
  Depou Brașov h
  Lustic h
  Bariera Automotoare h
  Dârste
  Pavilion CFR Brașov Triaj h
  Pavilioane h
  Râșnov
  Râșnov hc
  Stupini Hm
  Bartolomeu
  Brașov
  Brașov Triaj
  Codlea
  Ghimbav
  Predeal
  Prejmer
  Timișu de Jos hc
  Timișu de Sus Hm
  Tohanu Vechi Hm
  General Traian Moșoiu hc
  Zârnești
  Bod
  Cristian
  Dumbrăvița Bârsei Hm
  Valea Homorod h
  Vlădeni Ardeal
  Feldioara
  Rotbav hc
  Hărman
  Ilieni hc
  Tabel 4.11. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Brăila, județul Buzău
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BrăilaBrăila
  Lacu Sărat
  Urleasca
  Traian Sat
  Baldovinești
  Vădeni
  Zagna Vădeni hc
  Tabel 4.12. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Buzău, județul Buzău
  MunicipiuStația CF
  Municipiul BuzăuBuzău
  Buzău Nord
  Buzău Sud
  Berca
  Cilibia
  Movila Oii hc
  Boboc
  Spătaru Hm
  Tăbărăști hc
  Tăbărăști Sud hc
  Bentu hc
  Băile Sărata Monteoru hc
  Clondiru
  Ulmeni
  Ojasca hc
  Unguriu hc
  Cândești hc
  Vernești
  Tabel 4.13. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Reșița, județul Caraș-Severin
  MunicipiuStația CF
  Municipiul ReșițaCâlnic hc
  Moniom h
  Reșița Nord
  Reșița Nouă h
  Reșița Sud
  Bănila Câlnic hc
  Caransebeș
  Caransebeș Cazarma hc
  Caransebeș hc
  Caransebeș Țiglărie
  Tibiscu h
  Anina
  Bocșa Montană hc
  Bocșa Română
  Bocșa Română hc
  Colțan Hm
  Armeniș
  Berzovia
  Fizeș hc
  Gherteniș hc
  Brebu
  Valeadeni hc
  Balta Sărată
  Valea Timișului
  Petroșnița hc
  Vălișoara Hm
  Doclin h
  Tirol h
  Ezeriș hc
  Gârliște Hm
  Cornuțel Banat
  Valea Păltinișului hc
  Slatina Timiș
  Poarta
  Teregova
  Tabel 4.14. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Călărași, județul Călărași
  MunicipiuStația CF
  Municipiul CălărașiC.S. Călărași h
  Călărași Nord
  Călărași Sud
  Brâncoveni
  Ciulnița
  Dragoș Vodă
  Ivănești hc
  Bogdana h
  Jegălia
  Ogoarele hc
  Perișoru
  Recolta hc
  Ștefan Vodă
  Tabel 4.15. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, județul Cluj
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Cluj-NapocaCluj-Napoca
  Cluj-Napoca Est
  Clujana h
  Dezmir h
  Dezmir hc
  Baciu Triaj
  Cânepiști Hm
  Ram. Turda
  Turda
  Apahida
  Apahida h
  Mera
  Rădoaia h
  Suceagu hc
  Cojocna
  Ram. Cojocna
  Tunel Hm
  Boju
  Gârbău PM
  Gârbău
  Nădășelu hc
  Buru
  Buru Cabana h
  Jucu
  Ram. Jucu
  Jucu de Jos hc
  Tabel 4.16. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanța, județul Constanța
  MunicipiuStația CF
  Municipiul ConstanțaPalas
  Canton 4 h
  Constanța
  Constanța Mărfuri
  Derin Hm
  Km 1 + 100 h
  Km 2 + 600 h
  Agigea Nord
  Canal Hm
  Eforie Nord
  Eforie Sud Hm
  Basarabi
  Murfatlar h
  Năvodari
  Agigea Ecluză
  Castelu hc
  Capu Midia
  P2 Capu Midia
  Post 1 Capu Midia
  Lumina
  Lumina P1
  Lumina P2
  Sitorman
  Dorobanțu
  Nazarcea
  Nisipari Hm
  Poarta Albă hc
  Valu lui Traian
  Tabel 4.17. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Sfântu Gheorghe, județul Covasna
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Sfântu GheorgheSfântu Gheorghe
  Întorsura Buzăului
  Bodoc
  Boroșneu Mare h
  Țufalău h
  Chichiș hc
  Angheluș h
  Arcuș h
  Moacșa h
  Ozun
  Bita h
  Tabel 4.18. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgoviște, județul Dâmbovița
  MunicipiuStația CF
  Municipiul TârgovișteRomlux hc
  Teiș Hm
  Târgoviște
  Târgoviște Nord
  Aninoasa Hm
  Săteni hc
  Doicești
  Doicești hc
  Adânca Hm
  Răzvad
  Valea Voievozilor hc
  Văcărești
  Vulcana-Pandele
  Tabel 4.19. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Craiova, județul Dolj
  MunicipiuStația CF
  Municipiul CraiovaBanu Mărăcine
  Bordei hc
  Cernele
  Craiova
  Craiova Triaj hc
  Plaiu Vulcănești
  Jiu Hm
  Almăj h
  Pasajul Coșoveni hc
  Malu Mare Hm
  Podari
  Tabel 4.20. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Galați, județul Galați
  MunicipiuStația CF
  Municipiul GalațiBarboși
  Barboși Triaj h
  Galați
  Filești
  Braniștea hc
  Frumușița
  Șerbești Vechi hc
  Șendreni
  Șivița hc
  Tabel 4.21. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Giurgiu, județul Giurgiu
  MunicipiuStația CF
  Municipiul GiurgiuGiurgiu
  Giurgiu Nord
  Giurgiu Nord Fr
  Băneasa Giurgiu
  Taban hc
  Daia Hm
  Cetatea hc
  Frătești
  Bălănoia Hm
  Chiriacu Hm
  Stănești
  Oncești
  Toporu
  Răsuceni
  Tabel 4.22. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgu Jiu, județul Gorj
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Târgu JiuEcaterina Teodoriu
  Ramificația Cam h
  Târgu Jiu
  Bumbești
  Lainici
  Meri
  Parângu Hm
  Pietrele Albe
  Valea Sadului
  Km 49 + 800 h
  Rogojelu
  Rovinari
  Rovinari Sud h
  Vârț
  Pojogeni Hm
  Albeni
  Bâlteni h
  Peșteana Jiu hc
  Roșia Jiu h
  Vlăduleni Gorj Hm
  Drăguțești
  Budieni hc
  Copăcioasa
  Lunca Budieni Hm
  Scoarța
  Tabel 4.23. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Miercurea-Ciuc, județul Harghita
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Miercurea-CiucMiercurea-Ciuc
  Mădăraș Ciuc Hm
  Sâncrăieni
  Sântimbru Ciuc h
  Siculeni
  Racu
  Tabel 4.24. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Deva, județul Hunedoara
  MunicipiuStația CF
  Municipiul DevaDeva
  Bârcea Mică
  Hunedoara
  Hunedoara h
  Peștișu Mare hc
  Batiz hc
  Călan
  Călan Băi
  Bârcea Mare hc
  Săulești h
  Simeria
  Simeria Veche hc
  Băcia hc
  Băcia Hm
  Simeria Triaj
  Băita hc
  Ormindea
  Brănișca Hm
  Dobra
  Bretea Mureșana hc
  Ilia
  Păuliș Luncă
  Păuliș Luncă Gr. T
  Pricaz hc
  Turdaș
  Stoeneasa
  Mintia
  Mintia h
  Vețel h
  Tabel 4.25. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Slobozia, județul Ialomița
  MunicipiuStația CF
  Municipiul SloboziaSlobozia Nouă
  Slobozia Sud
  Slobozia Veche
  Andrășești
  Bucu
  Ograda Hm
  Fundata hc
  Perieți
  Tabel 4.26. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane lași, județul lași
  MunicipiuStația CF
  Municipiul IașiIași
  Nicolina
  Remiza T. Socola h
  Socola
  Ciurea
  Piciorul Lupului Hm
  Bârnova
  Grajduri
  Holboca
  Cristești Jijia Fr
  Lețcani
  Larga Jijia
  Potângeni hc
  Movileni hc
  Ungheni Prut Hm
  Tabel 4.27. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Baia Mare, județul Maramureș
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Baia MareBaia Mare
  Bușag
  Câmpulung la Tisa
  Ilba
  Cicârlău
  Lăpușel Hm
  Ram. Lăpușel
  Săsar
  Sarasău
  Satulung pe Someș
  Fersig hc
  Tabel 4.28. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Drobeta-Turnu SeverinDinamica h
  Drobeta-Turnu Severin Est Hm
  Drobeta-Turnu Severin Mf
  Drobeta-Turnu Severin
  Jidoștița
  Vârciorova Hm
  Ilovița
  Orșova
  Șantier Naval h
  Balota
  Gârnița Hm
  Prunișor
  Erghevița hc
  Valea Albă Hm.
  Tabel 4.29. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgu Mureș, județul Mureș
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Târgu MureșAzomureș hc
  Târgu Mureș
  Târgu Mureș Nord
  Târgu Mureș Sud
  Miercurea Nirajului Hm
  Tâmpu Mureș
  Vidrasău hc
  Gral. Nicolae Dăscălescu
  Acățari h
  Bând
  Bălăușeri Hm
  Șoimuș hc
  Coroiu Hcv
  Cinta hc
  Foi hc
  Dumbrăvioara
  Mădăraș Mureș hc
  Berghia h
  Păsăreni h
  Sânmartin
  Râciu h
  Nazna h
  Laslău hc
  Lechincioara h
  Șincai h
  Tabel 4.30. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Piatra-Neamț, județul Neamț
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Piatra-NeamțDumbrava Hm
  Piatra-Neamț
  Roznov
  Bistrița Neamț
  Vaduri h
  Pângărați
  Stejaru hc
  Săvinești
  Tarcău Neamț Hm
  Tabel 4.31. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Slatina, județul Olt
  MunicipiuStația CF
  Municipiul SlatinaSlatina
  Piatra Olt
  Criva h
  Bălteni Olt Hm
  Pârșcoveni hc
  Milcov h
  Arcești
  Slătioara
  Colibași Hm
  Recea Hm
  Tabel 4.32. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Ploiești, județul Prahova
  MunicipiuStația CF
  Municipiul PloieștiP.M. Ram. Ploiești Tj.
  Ploiești E.P.1 h
  Ploiești Est
  Ploiești Nord
  Ploiești Sud
  Ploiești Triaj hc
  Ploiești Vest
  Scăieni
  Crângul lui Tei hc
  Târgșoru Nou
  Corlătești
  Dâmbu
  Blejoi
  Brazi
  Florești Prahova
  Lipănești
  Brătășanca hc
  Buda
  Găgeni Hcv
  Râfov
  Crângu lui Bot
  Prahova h
  Valea Călugărească
  Tabel 4.33. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Satu Mare, județul Satu Mare
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Satu MareSătmărel Hm
  Satu Mare
  Satu Mare Sud
  Botiz Hm
  Ram. Botiz h
  Halmeu
  Medieșu Aurit
  Micula
  Domănești Hm
  Moftin Hcv
  General Gh. Avramescu
  Odoreu
  Vânătorești
  Porumbești hc
  Porumbești Hm
  Tabel 4.34. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Zalău, județul Sălaj
  MunicipiuStația CF
  Municipiul ZalăuZalău Nord
  Jibou
  Var hc
  Bocșa Sălaj hc
  Borla Hm
  Gârceiu Hm
  Guruslău
  Cuceu Sălaj hc
  Mirșid
  Tabel 4.35. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Sibiu, județul Sibiu
  MunicipiuStația CF
  Municipiul SibiuAtelier Zona h
  Canton Bolovani
  Sibiu
  Sibiu hc
  Sibiu Triaj
  Turnișor
  Avrig
  Mârșa
  Cisnădie
  Băile Ocna Sibiului hc
  Ocna Sibiului
  Aciliu
  Săcelu Sibiului hc
  Săliște
  Sibiel hc
  Tălmaciu
  Podu Olt
  Apoldu de Jos hc
  Cristian Sibiu
  Mândra h
  Hosman
  Nocrich
  Țichindeal
  Orlat
  Cașolț hc
  Cornățel
  Roșia h
  Sibiu Gr. Șelimbăr h
  Tabel 4.36. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Suceava, județul Suceava
  MunicipiuStația CF
  Municipiul SuceavaSuceava
  Suceava Nord
  Văratec
  Dănila hc
  Dărmănești
  Ciprian Porumbescu
  Lucăcești
  Bursuceni hc
  Suceava Vest
  Părhăuți hc
  Soloneț hc
  Todirești
  Verești
  Tabel 4.37. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Alexandria, județul Teleorman
  MunicipiuStația CF
  Municipiul AlexandriaAlexandria
  Alexandria Nord h
  Alexandria Sud h
  Târnavele
  Brânceni hc
  Buzescu Hm
  Vlașca
  Olteni
  Smârdioasa
  Șoimu Hm
  Țigănești
  Vârtoapele
  Tabel 4.38. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Timișoara, județul Timișoara
  MunicipiuStația CF
  Municipiul TimișoaraRonaț Triaj CAB. 1 h
  Ronaț Triaj Gr. D
  Ronaț Triaj h
  Timișoara C.E.T.
  Timișoara Est
  Timișoara Nord
  Timișoara Sud
  Timișoara Vest
  Pescărețu Mic
  Cărpiniș
  Chevereșu hc
  Dudeștii Noi hc
  Fibiș
  Viile Giarmata hc
  Ghiroda
  Cernetez hc
  Giroc hc
  Semenic Hm
  Urseni hc
  Băile Calacea
  Orțișoara
  Parța h
  Pădureni Timiș h
  Peciu Nou
  Bencei
  Pișchia
  Remetea Mare
  Sacoșu Mic
  Uliuc hc
  Chinezu
  Beregsău
  Săcălaz
  Sânandrei
  Sânmihaiu hc
  Utvin hc
  Timișeni
  Cetățuia h
  Pustiniș h
  Bărăteaz hc
  Gelu h
  Variaș
  Tabel 4.39. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Tulcea, județul Tulcea
  MunicipiuStația CF
  Municipiul TulceaTulcea Mărfuri
  Tulcea Oraș
  Zebil
  Mihail Kogălniceanu
  Tabel 4.40. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Vaslui, județul Vaslui
  MunicipiuStația CF
  Municipiul VasluiVaslui
  Crasna
  Munteni
  Curteni hc
  Oltenești
  Târzii
  Bârzești
  Brăhășoaia hc
  Buhăiești
  Tabel 4.41. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  MunicipiuStația CF
  Municipiul Râmnicu VâlceaRăstoaca
  Govora
  Ostroveni
  Râmnicu Vâlcea
  Râmnicu Vâlcea Nord h
  Băbeni
  Călimănești
  Mânăstirea Turnu h
  Păușa
  Dăești Hm
  Tătărani h
  Tabel 4.42. Stații, halte și puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Focșani, județul Vrancea
  MunicipiuStația CF
  Municipiul FocșaniFocșani
  Odobești
  Cotești
  Putna Seaca
  Ram. Gral. E. Grigorescu
  Sihlea
  Suraia
  Bordeasca Nouă
  Tătăranu Hm
  Boțârlău hc
  Tabel 4.43. Tarife de călătorie metropolitană
  Denumire zonă metropolitanăTraseele metropolitane unde este valabil tariful de călătorie metropolitanăDenumire traseu metropolitanTarif de călătorie metropolitană (lei)
  Zona Metropolitană BucureștiBucurești Nord-ScrovișteaBucurești, Linia 16,00
  București Nord-București Obor-IslazBucurești, Linia 26,00
  București Nord-Domneștii de Sus hcBucurești, Linia 37,00
  București Nord-Greci București, Linia 47,00
  București Nord-Aeroport Henri CoandăBucurești, Linia 55,50
  București Nord-București Progresu-VidraBucurești, Linia 67,00
  Zona Metropolitană Alba IuliaTeiuș/Coșlariu Gr. Podu Mureș-Alba Iulia, Tărtăria hc/Sebeș AlbaAlba Iulia, Linia 17,00
  Alba Iulia-Zlatna haltăAlba Iulia, Linia 28,50
  Zona Metropolitană AradCurtici-Arad-MilovaArad, Linia 17,00
  Semlac-Arad-SecusigiuArad, Linia 27,00
  Arad-Aranca hc Arad, Linia 37,00
  Valea Viilor Hm-Arad-Comlauș hcArad, Linia 47,00
  Vinga-Arad-Zăbrani Arad, Linia 57,00
  Zona Metropolitană PiteștiVâlcele-Pitești-Pârvu hcPitești, Linia 16,00
  Ciumești-Pitești-Suseni HmPitești, Linia 26,00
  Pitești-Clucereasa Pitești, Linia 37,00
  Zona Metropolitană BacăuGalbeni-Bacău-Siretu BacăuBacău, Linia 16,00
  Bacău-Racova HmBacău, Linia 25,50
  Zona Metropolitană OradeaEpiscopia Bihor-Oradea-Sacadat HmOradea, Linia 15,50
  Gepiu hc-Oradea-Tămășeu hOradea, Linia 25,50
  Oradea-Cheresig hOradea, Linia 35,50
  Oradea-Băile Felix hcOradea, Linia 45,50
  Zona Metropolitană BistrițaBistrița Bârgăului HCV-Bistrița Nord-Sângeorgiu Nou h Bistrița, Linia 16,00
  Bistrița Nord-Șieu hcBistrița, Linia 27,00
  Bistrița Nord-Leșu Ilvei HmBistrița, Linia 37,00
  Bistrița Nord-Teaca hBistrița, Linia 46,00
  Bistrița Nord-RebrișoaraBistrița, Linia 56,00
  Zona Metropolitană BotoșaniBotoșani-Bucecea Botoșani, Linia 16,00
  Zona Metropolitană BrașovPredeal-Brașov-CodleaBrașov, Linia 16,00
  Brașov-CristianBrașov, Linia 26,00
  Brașov-Valea Homorod hBrașov, Linia 37,00
  Zona Metropolitană BrăilaUrleasca-Brăila-Zagna Vădeni hcBrăila, Linia 17,00
  Zona Metropolitană BuzăuClondiru-Buzău, BobocBuzău, Linia 15,50
  Movila Oii hc -Buzău-Unguriu hc Buzău, Linia 26,00
  Zona Metropolitană Reșița Reșița-Gherteniș hcReșița, Linia 16,00
  Reșița Sud-Reșița Nord-PoartaReșița, Linia 27,00
  Zona Metropolitană CălărașiCălărași-Jegălia Călărași, Linia 17,00
  Zona Metropolitană Cluj-NapocaCluj-Napoca-Jucu de Jos hcCluj-Napoca, Linia 16,00
  Gârbău -Cluj-Napoca- Cânepiști HmCluj-Napoca, Linia 27,00
  Zona Metropolitană ConstanțaEforie Sud -Constanța-Castelu hcConstanța, Linia 16,00
  Zona Metropolitană Sfântu GheorgheBodoc-Sfântu Gheorghe-Chichiș hcSfântu Gheorghe, Linia 15,50
  Țufalău h-Sfântu Gheorghe-Întorsura BuzăuluiSfântu Gheorghe, Linia 25,50
  Zona Metropolitană TârgovișteTârgoviște-RăzvadTârgoviște, Linia 15,50
  Văcărești-Târgoviște-Vulcana PandeleTârgoviște, Linia 25,50
  Zona Metropolitană CraiovaAlmăj h-Craiova-Pasajul Coșoveni hcCraiova, Linia 15,50
  Craiova-PodariCraiova, Linia 25,50
  Zona Metropolitană GalațiGalați-Braniștea hc Galați, Linia 16,00
  Galați-FrumușițaGalați, Linia 26,00
  Zona Metropolitană GiurgiuGiurgiu Nord Fr-RăsuceniGiurgiu, Linia 17,00
  Zona Metropolitană Târgu JiuPietrele Albe-Târgu Jiu-Pojogeni HmTârgu Jiu, Linia 17,00
  Târgu Jiu-Peșteana JiuTârgu Jiu, Linia 27,00
  Zona Metropolitană Miercurea-CiucMădăraș Ciuc Hm-Miercurea-Ciuc-Sântimbru Cicu hMiercurea-Ciuc, Linia 15,50
  Zona Metropolitană DevaDeva-Hunedoara Deva, Linia 15,50
  Deva-StoieneasaDeva, Linia 25,50
  Ilia-Deva-SimeriaDeva, Linia 37,00
  Zona Metropolitană SloboziaOgrada Hm-Slobozia-AndrășeștiSlobozia, Linia 15,50
  Zona Metropolitană IașiLețcani-Iași-Ungheni Prut HmIași, Linia 16,00
  Larga Jijia-Iași-GrajduriIași, Linia 27,00
  Zona Metropolitană Baia MareFersig hc-Baia Mare-llbaBaia Mare, Linia 16,00
  Zona Metropolitană Drobeta-Turnu SeverinPrunișor-Drobeta-Turnu Severin-OrșovaDrobeta-Turnu Severin, Linia 16,00
  Zona Metropolitană Târgu MureșBălăușeri Hm-Târgu Mureș-DumbrăvioaraTârgu Mureș, Linia 16,00
  Zona Metropolitană Piatra-NeamțRoznov-Piatra-Neamț-Tarcău Neamț HmPiatra-Neamț, Linia 15,50
  Zona Metropolitană SlatinaArcești-Slatina-Piatra-Olt-Bălteni Olt Slatina, Linia 17,00
  Zona Metropolitană PloieștiFlorești Prahova-Ploiești-BudaPloiești, Linia 15,50
  Râfov-Ploiești-LipăneștiPloiești, Linia 25,50
  Ploiești-Valea CălugăreascăPloiești, Linia 35,50
  Ploiești-Brătășanca hcPloiești, Linia 45,50
  Zona Metropolitană Satu MareDomănești Hm-Satu Mare-HalmeuSatu Mare, Linia 16,00
  Satu Mare-Medieșu AuritSatu Mare, Linia 26,00
  Zona Metropolitană ZalăuJibou-Zalău-Bocșa Sălaj hcZalău, Linia 16,00
  Zona Metropolitană SibiuSibiu-Mândra hSibiu, Linia 15,50
  Avrig Hm-Sibiu-Apoldu de JosSibiu, Linia 27,00
  Zona Metropolitană SuceavaVerești -Suceava-LucăceștiSuceava, Linia 16,00
  Soloneț -Suceava-DărmăneștiSuceava, Linia 26,00
  Zona Metropolitană AlexandriaAlexandria -Videle-Vlașca HmAlexandria, Linia 16,00
  Zona Metropolitană TimișoaraPădureni Timiș h-Timișoara-OrțișoaraTimișoara, Linia 16,00
  Remetea Mare Timișoara-Cetățuia hTimișoara, Linia 26,00
  Peciu Nou h-Timișoara-Fibiș HTimișoara, Linia 37,00
  Pescărețu Mic-Timișoara-Chevereș HTimișoara, Linia 46,00
  Timișoara-Sânandrei-VariașTimișoara, Linia 57,00
  Zona Metropolitană TulceaTulcea-ZebilTulcea, Linia 16,00
  Zona Metropolitană VasluiCrasna-Vaslui-BuhăieștiVaslui, Linia 16,00
  Zona Metropolitană Râmnicu VâlceaBăbeni-Râmnicu Vâlcea-Mânăstirea Turnu HRâmnicu Vâlcea, Linia 16,00
  Zona Metropolitană FocșaniSihlea-Focșani-Putna SeacăFocșani, Linia 16,00
  V. Tarife autorizații de călătorie nominale și permise de călătorieTarifele carnetelor cu file de permise și ale autorizațiilor de călătorie conțin tariful de emitere și nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA). (la 13-07-2024, Primul paragraf de la Punctul V. , ANEXĂ a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 12 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 12 iulie 2024 ) Fiecare autorizație de călătorie nominală sau carnet cu file de permis de călătorie este valabil pentru anul calendaristic pentru care se emite, fără a se ține cont de data emiterii sau numărul călătoriilor efectuate cu legitimația respectivă.Tabel 5.1. Tarife autorizații de călătorie nominale
  Denumirea titlului de călătorielei
  Autorizație de călătorie nominală clasa 1 cu mențiunile „Valabil la tren IC“ și „Valabil la VD single“18.848,41
  Autorizație de călătorie nominală clasa 1 cu mențiunile „Valabil la tren IC“ și „Valabil la VD“14.321,65
  Autorizație de călătorie nominală clasa 1 cu mențiunea „Valabil la tren IC“9.936,50
  Autorizație de călătorie nominală clasa 1 cu mențiunea „Valabil la VD single“17.619,14
  Autorizație de călătorie nominală clasa 1 cu mențiunea „Valabil la VD“13.022,17
  Autorizație de călătorie nominală clasa 18.426,39
  Autorizație de călătorie nominală clasa a 2-a4.799,27
  Autorizație de călătorie nominală clasa a 2-a cu mențiunea „Valabilă la vagon cușetă“8.082,48
  Tabel 5.2. Tarife permise de călătorie
  Denumirea titlului de călătorielei
  Filă permis de călătorie clasa 1108,29
  Filă permis de călătorie clasa a 2-a92,82
  Carnet cu 6 file de permis clasa 1689,01
  Carnet cu 6 file de permis clasa a 2-a596,19
  Carnet cu 12 file de permis clasa 11.338,75
  Carnet cu 12 file de permis clasa a 2-a1.153,11
  Carnet cu 24 file de permis clasa 12.638,23
  Carnet cu 24 file de permis clasa a 2-a2.266,95
  VI. Tarife tichet de rezervare locPentru distanța kilometrică 1-40 km - achiziționarea tichetului de rezervare este opțională, indiferent de categoria și subcategoria trenului. Staționarea/Ocuparea unui loc nu este permisă la vagoanele de dormit și, după caz, cușetă fără achitarea suplimentului de pat.Tabel 6.1. Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Intercity
  Zona kmclasa 1clasa a 2-a
  leilei
  Indiferent de zona km5,505,50
  Tabel 6.2. Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Interregio și Regio
  Zona kmclasa 1clasa a 2-a
  leilei
  1-601,501,50
  61-1202,502,50
  121-2504,004,00
  251-5004,504,50
  > 500 km5,505,50
  Tabel. 6.3. Tarife suplimente pentru vagoane de dormit
  Zona kmSupliment cabină single*)Supliment pat
  Cabină cu 2 locuri*)Cabină cu 3 locuri**)
  leileilei
  Indiferent de zona km225,00120,00100,00
  *) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa 1.**) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa a 2-a.
  Tabel 6.4. Tarife suplimente pentru vagoane cușetă*)
  Zona kmSupliment pat
  Cabină cu 4 locuriCabină cu 6 locuri
  leilei
  Indiferent de zona km78,0058,00
  *) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa a 2-a.
  Tabel 6.5. Tarife suplimente transport biciclete
  Transport biciclete nepliabile*)
  Zona kmlei
  1-607,00
  61-12010,00
  121-25015,00
  251-50020,00
  > 500 km25,00
  *) Tarife valabile la trenurile care permit acest tip de transport. Fiecare călător poate transporta o singură bicicletă nepliabilă, în limita locurilor disponibile.
  Tabel 6.6. Tarife suplimente transport bagaje neînsoțite (maximum 5 kg)
  Transport pachete/bagaje neînsoțite*)
  Zona kmlei
  1-607,00
  61-12010,00
  121-25015,00
  > 25020,00
  *) Tarife valabile la trenurile care permit acest tip de transport.
   +  Anexa nr. 1
  Metodologia de calcul a indicatorilor călători expediați
  și călător-km aferenți titlurilor de călătorie
   +  Articolul 1 Elementele de calcul al indicatorilor călători expediați și călător-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de titluri de călătorie abonament feroviar sunt:
  Nr. crt.Titlu de călătorieCălători expediațiCălător-km
  1Abonament Feroviar 5 zile2 călătorii statistice/zi * 5 zileCălători expediați * distanța dintre punctele de îmbarcare/debarcare de valabilitate (km)
  2Abonament Feroviar 14 zile2 călătorii statistice/zi * 11 zileCălători expediați * distanța dintre punctele de îmbarcare/debarcare de valabilitate (km)
  3Abonament Feroviar lunar2 călătorii statistice/zi * 22 de zileCălători expediați * distanța dintre punctele de îmbarcare/debarcare de valabilitate (km)
   +  Articolul 2 Elementele de calcul al indicatorilor călători expediați și călător-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de titluri de călătorie unice Oravița - Anina sunt:
  Nr.crt.Titlu de călătorieCălători expediațiCălător-km
  1Abonament Oravița - Anina 5 zile2 călătorii statistice / zi * 5 de zileCălători expediați x distanța statistică (33 km)
  2Abonament Oravița - Anina 10 zile2 călătorii statistice / zi * 8 de zileCălători expediați x distanța statistică (33 km)
  3Abonament Oravița - Anina 15 zile2 călătorii statistice / zi * 11 zileCălători expediați x distanța statistică (33 km)
  4Abonament Oravița - Anina lunar2 călătorii statistice / zi * 22 de zileCălători expediați x distanța statistică (33 km)
   +  Articolul 3 Elementele de calcul al indicatorilor călători expediați și călător-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de titluri de călătorie unice București Nord - Aeroport Internațional "Henri Coandă" sunt:
  Nr. crt.Titlu de călătorieCălători expediațiCălător-km
  1Abonament București Nord - Aeroport Internațional „Henri Coandă” 5 zile2 călătorii statistice/zi * 5 de zileCălători expediați x distanța statistică (19 km)
  2Abonament București Nord - Aeroport Internațional „Henri Coandă” 10 zile2 călătorii statistice/zi * 8 de zileCălători expediați x distanța statistică (19 km)
  3Abonament București Nord - Aeroport Internațional „Henri Coandă” 15 zile2 călătorii statistice/zi * 11 zileCălători expediați x distanța statistică (19 km)
  4Abonament București Nord - Aeroport Internațional „Henri Coandă” lunar2 călătorii statistice/zi * 22 de zileCălători expediați x distanța statistică (19 km)
   +  Articolul 4 Elementele de calcul al indicatorilor călători expediați și călător-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de titluri de călătorie abonament metropolitan sunt:
  Nr. crt.Titlu de călătorieCălători expediațiCălător-km
  1Abonament metropolitan 3 h3 călătorii statistice/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  2Abonament metropolitan 24 h6 călătorii statistice/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  3Abonament metropolitan 72 h6 călătorii statistice/zi * 3 zileCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  4Abonament metropolitan 7 zile6 călătorii statistice/zi * 5 zileCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  5Abonament metropolitan 15 zile6 călători statistice/zi * 11 zileCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  6Abonament metropolitan 30 zile6 călătorii statistice/zi * 22 zileCălători expediați x distanța statistică (25 km)
   +  Articolul 5 Elementele de calcul al indicatorilor călători expediați și călător-km în transportul feroviar de călători pentru titlul bilete de călătorie metropolitană sunt:
  Nr.crt.Titlu de călătorieCălători expediațiCălător-km
  1ZM* Alba Iulia1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  2ZM Arad1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  3ZM Pitești1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  4ZM Bacău1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  5ZM Oradea1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  6ZM Bistrița1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  7ZM Botoșani1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  8ZM Brașov1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  9ZM Brăila1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  10ZM Buzău1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  11ZM Reșița1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  12ZM Călărași1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  13ZM Cluj-Napoca1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  14ZM Constanța1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  15ZM Sfântu Gheorghe1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  16ZM Târgoviște1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  17ZM Craiova1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  18ZM Galați1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  19ZM Giurgiu1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  20ZM Târgu Jiu1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  21ZM Miercurea- Ciuc1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  22ZM Deva1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  23ZM Slobozia1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  24ZM lași1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  25ZM Baia Mare1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  26ZM Drobeta-Turnu Severin1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  27ZM Târgu Mureș1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  28ZM Piatra-Neamț1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  29ZM Slatina1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  30ZM Ploiești1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  31ZM Satu Mare1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  32ZM Zalău1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  33ZM Sibiu1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  34ZM Suceava1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  35ZM Alexandria1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  36ZM Timișoara1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  37ZM Tulcea1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  38ZM Vaslui1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  39ZM Râmnicu Vâlcea1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  40ZM Focșani1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  41ZM București Ilfov1 călătorie/titlu emisCălători expediați x distanța statistică (25 km)
  *ZM - zonă metropolitană
   +  Articolul 6 La achiziționarea biletelor de călătorie metropolitană și, după caz, abonamentelor metropolitane prin soluția software Ghișeu Unic ARF, care este accesată direct la adresa de internet https://bilete.infofer.ro sau, indirect, la adresa de internet https://bilete.tren.ro și, după caz, prin platformele distribuitorilor agreați de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, denumită în continuare ARF, alocarea numărului de călători expediați, precum și a numărului de călători-km, stabiliți în baza art. 4 și art. 5, se efectuează în baza următorului mecanism:a) numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km se împart proporțional fiecărui OTF- C care prestează OSP pe linia metropolitană sau, după caz, zona metropolitană, denumită în continuare ZM;b) numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km, stabiliți în baza prevederilor lit. a) se rotunjește pentru fiecare operator la trei zecimale, către valoarea cea mai apropiată.  +  Articolul 7 La regularizarea lunară a indicatorilor călători expediați și călător-km:a) pentru biletele de călătorie metropolitane validate de către un OTF-C, numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km, stabiliți în baza art. 5 se alocă integral OTF-C la care s-au validat prima dată biletele de călătorie metropolitană;b) pentru biletele de călătorie metropolitane nevalidate de niciun OTF-C, numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km, stabiliți în baza art. 5 se alocă proporțional fiecărui OTF-C care prestează OSP pe linia metropolitană sau, după caz, ZM;c) numărul total de călători expediați, precum și numărul total de călători-km, aferenți fiecărei linii metropolitane și, după caz, ZM, se rotunjesc la număr întreg, către valoarea cea mai apropiată.  +  Articolul 8 În termen de 5 zile de la încheierea lunii, OTF-C transmite către ARF, un raport în format letric și electronic, editabil, privind numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km, stabiliți în baza prevederilor art. 7.  +  Articolul 9 ARF avizează rapoartele prevăzute la art. 8, în termen de 5 zile de la primirea acestora, și transmite fiecărui OTF-C, prin adresă, numărul de călători expediați, precum și numărul de călători-km aprobați.  +  Articolul 10 Fiecare OTF-C își regularizează indicatorii călători expediați și călător-km în baza informațiilor prevăzute în adresa de la art. 9. (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 2 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024. )
   +  Anexa nr. 2
  Definirea traseelor unde sunt valabile biletele
  de călătorie metropolitane și abonamentele
  metropolitane
  Nr.crt.ZonămetropolitanăTraseumetropolitanDenumiretraseumetropolitanAbreviere zonă metropolitanăStații și halte care definesc traseul
  1.ZM București IlfovBucureștiNord-Scroviștea h.București, Linia 1TMBI01București Nord gr.A/ București Nord gr.B, București Basarab h, Carpați h, Pajura Hm, Depoul București Triaj h, Chitila, Buftea, Dârza h, Periș, Scroviștea h.
  București Nord- București Obor-Islaz h.București, Linia 2TMBI02București Nord gr.A/ București Nord gr.B, București Băneasa, București Obor, Pantelimon Sud h, Pantelimon, Pasărea, Brănești Sat h, Brănești Hm, Islaz h.
  BucureștiNord-Domneștii de Sus h.București, Linia 3TMBI03București Nord gr.A/ București Nord gr.B, București Basarab h, Carpați h., Bucureștii- Noi, Chiajna, Parc Divertisment Chiajna h, Domneștii de Sus h.
  București Nord - Greci h.București, Linia 4TMBI04București Nord gr.A / București Nord gr.B, Carpați h., Pajura Hm., Depoul București Triaj h., Parc Mogoșoaia h., Mogoșoaia, Otopeni Nord PO, Balotești Hm, Căciulați Hm, Moara Vlăsiei Hm, Greci h
  București Nord - Aeroport Henri CoandăBucurești, Linia 5TMBI05București Nord gr.A / Parc Mogoșoaia h., Mogoșoaia, Patinoar PO, Aeroport Henri Coandă
  București Nord – București Progresu - VidraBucurești, Linia 6TMBI06București Nord gr.A / București Nord gr.B, Bucureștii-Noi, Chiajna, București Vest, Vârteju , București Progresu, Jilava, Sintești hc. , Vidra
  2ZM Alba IuliaTeiuș / Coșlariu Gr. Podu Mureș - Alba Iulia, Tărtăria hc. / Sebeș AlbaAlba Iulia, Linia 1TMAB01Teiuș, Coșlariu Gr. Podu Mureș, Cistei hc, Coșlariu Gr. Podu Mureș, Coșlariu, Sântimbru h, Sântimbru Hm, Bărăbanț Hm, Alba Iulia, Vințu de Jos, Blandiana Hm, Tărtăria hc, Sebeș Glod h, Sebeș Alba, Cut hc, Cunța
  Alba Iulia - Zlatna h.Alba Iulia, Linia 2TMAB02Alba Iulia, Bărăbanț; Antestație Bărăbanț h, Bărăbanț Nord h, Șard Ighiu h, Ampoița h, Tăutu Ampoiului h, Văleni Meteș h, Poiana Ampoiului h, Prisaca h, Feneș h, Zlatna tehnică Zlatna h,Zlatna hcv
  3ZM AradCurtici - Arad - MilovaArad, Linia 1TMAR01Curtici, Șofronea, Arad, Ram. Glogovăț, Glogovăț, Cicir, Ghioroc, Păuliș h, Păuliș Hm, Radna, Milova
  Semlac -Arad- SecusigiuArad, Linia 2TMAR02Semlac , Pecica, Sântoma h, Ferma Ciala H, Arad Vest, Arad, Aradu Nou, Zădăreni h, Bodrogu Nou hc, Felnac Hm, Sânpetru German h, Munor hc, Secusigiu
  Arad- Aranca hc.Arad, Linia 3TMAR03Arad, Aradu Nou, Zădăreni h, Bodrogu Nou hc, Felnac Hm, Sânpetru German h, Munor hc, Secusigiu, Aranca hc
  Valea Viilor Hm -Arad- Comlăuș hc.Arad, Linia 4TMAR03Valea Viilor Hm ,Aradu Nou, Arad, Utvinișu Nou Hm, Utviniș hc, Zimandu Nou hc, Sântana, Comlăuș hc
  Vinga -Arad - Zăbrani HmArad, Linia 5TMAR03Vinga , Sag Hm Valea Viilor Hm, Aradu Nou, Arad, Glogovăț, Cicir, Ghioroc, Păuliș h, Păuliș Hm, Radna, Neudorf hc, Zăbrani Hm
  4ZM PiteștiVâlcele - Pitești -Pârvu hPitești, Linia 1TMPI01Vâlcele, Merișani h., Borlești Argeș h., Bascov Hm, C.I.L. hc, Pitești Nord, Pitești, km 107+000 h, Golești, Bradu de Sus, Pârvu Hm, Pârvu h
  Ciumești-Pitești-Suseni HmPitești, Linia 2TMPI02Ciumești , Gropeni hc,, Ștefanești Argeș, Golești, Km. 107+000 h, Pitești Km. 109+000 h, Bradu de Sus, Pârvu hc, Suseni Hm
  Pitești- Clucereasa hPitești, Linia 3TMPI03Pitești, km.107+000 h, Golești, Ștefănești Argeș, Gropeni h, Ciumești, Mioveni h, Clucereasa h
  5ZM BacăuGalbeni -Bacău-SiretuBacăuBacău, Linia 1TMBC01Galbeni, Itești Hm, Bacău, Letea h, Valea Seacă, Siretu Bacău h
  Bacău-RacovaHmBacău, Linia 2TMBC02Bacău, Hămeiuș h, Gârleni, Lespezi Bacău,Racova h
  6ZM OradeaEpiscopia Bihor-Oradea - Sacadat hOradea, Linia 1TM0R01Episcopia Bihor, Oradea, Oradea Est, Oradea Est Triaj h, Sacadat h
  Gepiu h - Oradea- Tămășeu hOradea, Linia 2TM0R02Gepiu h, Leș Bihor Hm, Oradea Vest, Oradea, Episcopia Bihor, Biharia, Tămășeu h
  Oradea- Cheresig hOradea, Linia 3TMOR03Oradea, Oradea Vest, Sântandrei h, Palota Hcv, Girișu de Criș h, Toboliu hc, Cheresig h
  Oradea -Băile Felix hc., Mierlău HmOradea, Linia 4TMOR04Oradea, Oradea Est, Rontău h, Băile Felix h Cordău h, Mierlău hc
  7ZM BistrițaBistrița Bârgăului - Bistrița Nord- Sângeorgiu Nou hBistrița, Linia 1TMBN01Bistrița Bârgăului Hcv , Bistrița Bârgăului h,, Bistrița Bârgăului Sat h, Bârgău h,, Prundu Bârgăului h, Șusenii Bârgăului h,Mijlocenii Bârgăului h, , Josenii Bârgăului h, Rusul Bârgăului h., Livezile Bârgăului h. Bistrița h, Bistrița Nord, Bistrița Fabrici h., Viișoara h, Sărata h, Sărățel, Arcalia hc, Măgheruș Șieu Hm, Chintelnic h, Chiraleș h, Țigău h,, Lechința, Vermeș h, Sângeorgiu Nou h
  Bistrița Nord- Șieu HmBistrița, Linia 2TMBN02Bistrița Nord, Bistrița Fabrici h., Viișoara h, Sărata h, Sărățel, Domnești pe Șieu h, Mărișelu, Bârla pe Șieu h, Șieu Hm
  Bistrița Nord - Leșu Ilvei Hm.Bistrița, Linia 3TMBN03Bistrița Nord, Bistrița Fabrici h., Viișoara h, Sărata h, Sărățel, Arcalia hc, Măgheruș Șieu Hm, Sfântu h, Căila, Beclean pe Someș, Cociu h, Mogoșeni Hm, Nimigea h, Nimigea Hm, Mititei h, Salva, Năsăud h, Năsăud, Rebrișoara Hm, Nepos h, Feldru Hm,Podereia Feldrului h., Ilva Mica, Strâmba h, Leșu Ilvei Hm
  Bistrița Nord - Teaca h.Bistrița, Linia 4TMBN04Bistrița Nord, Dipșa h, Tonciu h, Ocnița Mureș h, Viile Tecii h, Teaca h
  Bistrița Nord- RebrișoaraBistrița, Linia 5TMBN05Bistrița Nord, Bistrița Fabrici h., Viișoara h, Sărata h, Sărățel, Arcalia hc, Măgheruș Șieu Hm, Sfântu h, Căila, Beclean pe Someș, Coci h, Mogoșeni Hm, Nimigea h, Nimigea Hm, Mititei h, Salva, Năsăud h, Năsăud, Rebrișoara Hm
  8ZM BotoșaniBotoșani-BuceceaBotoșani, Linia 1TMBT01Botoșani, Leorda Hm, Brăiești h, Carasa hc, Mateieni h, Mândrești h, Bucecea
  9ZM BrașovPredeal- Brașov- CodleaBrașov, Linia 1TMBV01Predeal, Timișu de Sus Hm, Timișu de Jos h, Dârste, Brașov, Bartolomeu, Ghimbav Codlea
  Brașov- Cristian HmBrașov, Linia 2TMBV02Brașov, Bartolomeu, Lustic h, Cristian Hm
  Brașov-Valea Homorod hBrașov, Linia 3TMBV03Brașov, Bartolomeu, Ghimbav, Codlea, Dumbrăvița Bârsei Hm, Vlădeni Ardeal, Valea Homorod h
  10ZM BrăilaUrleasca- Brăila-Zagna Vădeni hBrăila, Linia 1TMBR01Urleasca, Traian Sat, Lacu Sărat, Brăila, Baldovinești, Vădeni, Zagna Vădeni h
  11ZM BuzăuClondiru h- Buzău- BobocBuzău, Linia 1TMBZ01Clondiru h, Ulmeni, Băile Sărata Monteoru hcv, Buzău, Boboc hm
  Movila Oii h -Buzău-UnguriuhBuzău, Linia 2TMBZ02Movila Oii h , Cilibia, Bentu h, Tăbărăști Sud h, Tăbărăști h, Buzău Sud, Buzău, Buzău Nord, Vernești, Cândești h, Berca Hm, Ojasca h, Unguriu h
  12ZM ReșițaReșița Sud - Gherteniș hReșița, Linia 1TMRE01Reșița Sud, Reșița Nouă, Reșița Nord, Câlnic h, Moniom h, Bocșa Montana h, Vasiova, , Bocșa Română hc, Bocșa Română, Berzovia, Gherteniș h
  Reșița Sud- Reșița Nord- PoartaReșița, Linia 2TMRE02Reșița Sud, Reșița Noua h, Reșița Nord, Bănila Câlnic h, Ezeriș h, Brebu, Valeadeni h, Cornuțel Banat Hm, Valea Păltinișului h, Caransebeș,Caransebeș h, Balta Sărata, Valea Timișului Hm, Petroșnița h, Vălișoara Hm, Slatina Timiș, Armeniș, Teregova Poarta
  13ZM CălărașiCălărași Sud- JegăliaCălărași, Linia 1TMCL01Călărași Sud ,Călărași Nord Hm, Stefan Vodă h, Ciulnița, Ogoarele h, Perișoru Hm, Recolta h, Jegălia
  14ZM Cluj- NapocaCluj Napoca- Jucu de Jos hCluj Napoca, Linia 1TMCJ01Cluj Napoca, Clujana h, Cluj Napoca Est, Dezmir h, Apahida, Ram Jucu, Ram Cojocna, Apahida h, Jucu Hm, Jucu de Jos h
  Gârbău -Cluj Napoca- Cânepiști hCluj Napoca, Linia 2TMCJ02Gârbău h, Nădășel h, Mera Hm, Rădaia h, Suceag h, Baciu h, Baciu Triaj, Cluj Napoca, Clujana h, Cluj Napoca Est, Dezmir h, Apahida, Ram Jucu, Cojocna Hm, Tunel Hm, Boju Hm, Valea Florilor Hm, Ploscoș h, Cânepiști h
  15ZM ConstanțaEforie Sud Constanta- SitormanConstanța, Linia 1TMCT01Eforie Sud, Eforie Nord, Agigea Ecluza Hm, Agigea Nord, Constanta, Constanta Mărfuri, Năvodari, P1 Capu Midia, Post 2 Capu Midia Sitorman
  Constanta- Castelu hConstanța, Linia 2TMCT02Constanta, Palas, Valu lui Traian Hm, MURFATLAR h, Basarabi, Poarta Alba h, Dorobanțu, Castelu h
  16ZM Sfântu GheorgheBodoc -Sfântu Gheorghe- Chichiș hSfântu Gheorghe, Linia 1TMSF01Bodoc, Arcuș h, Sfântu Gheorghe, Ozun Hm, Chichiș h
  Țufalău h -SfântuGheorghe-ÎntorsuraBuzăuluiSfântu Gheorghe, Linia 2TMSF02Țufalău h, Boroșneu Mare h, Bita h,Moacșa Hm, Angheluș h, Sfântu Gheorghe, Ozun Hm,Chichiș h, Prejmer, Ilieni h, Hărman, Semnal Hărman, Budila hcv, Teliu h, Valea Teliului h, Poiana florilor h, Întorsura Buzăului
  17ZM TârgovișteTârgoviște- Adânca HmTârgoviște, Linia 1TMTG01Târgoviște, Romlux h, Teiș Hm, Târgoviște Nord, Valea Voivozilor h, Răzvad, Săcuieni h, Adânca Hm
  Văcărești - Târgoviște- Vulcana PandeleTârgoviște, Linia 2TMTG02Văcărești, Târgoviște, Romlux h, Teiș Hm, Aninoasa Hm, Săteni h, Doicești, Doicești h, Vulcana Pandele
  18ZM CraiovaAlmăj h. - Craiova - Pasajul Coșoveni hCraiova, Linia 1TMCR01Almăj h, Ișalnița, Ișalnița h, Cernele, Craiova Triaj hc, Craiova, Bordei hc, Banu Mărăcine Hm, Viaductu Cârcea h, Malu Mare Hm, Pasajul Coșoveni h
  Craiova - PodariCraiova, Linia 2TMCR02Craiova, Bordei hc, Jiu Hm, Podari
  19ZM GalațiGalați - Braniștea hGalați, Linia 1TMGL01Galați, Filești, Barboși, Barboși Triaj h, Șendreni Hm., Șerbești Vechi h, Braniștea h
  Galați- Frumușița hGalați, Linia 2TMGL02Galați, Tulucești Hm, Șivița h, Frumușița h
  20ZM GiurgiuBăneasa Giurgiu - Giurgiu Nord - RăsuceniGiurgiu, Linia 1TMGR01Băneasa Giurgiu, Taban h., Daia Hm., Frătești, Giurgiu Nord, Cetatea h., Bălănoaia Hm, Oncești, Stănești Hm., Chiriacu Hm, Toporu, Răsuceni
  21ZM Târgu JiuPietrele Albe Hm. -Târgu Jiu - Pojogeni HmTârgu Jiu, Linia 1TMTJ01Pietrele Albe Hm, Km. 105+600 h, Lainici Hm, Meri, Valea Sadului Hm, Bumbești Hm, Parângu Hm, Ezureni h, Ecaterina Teodoriu, Ramificația Cam h, Târgu Jiu, Lunca Budieni Hm, Budieni h, Copăcioasa, Scoarța h, Pojogeni Hm
  Târgu Jiu - Peșteana Jiu hTârgu Jiu, Linia 2TMTJ02Târgu Jiu, Amaradia, Drăguțești, Cârbești Hm, Vârț, Rogojelu, Km.49+800 h,Rovinari Hm, Rovinari Sud h, Roșia Jiu h, Vlăduleni Gorj h, Bâlteni h, Peșteana Jiu h
  22ZM Miercurea CiucMădăraș Ciuc Hm -Miercurea Ciuc - Sântimbru Cicu h.Miercurea Ciuc, Linia 1TMMC01Mădăraș Ciuc Hm, Racu h, Siculeni, Miercurea Ciuc, Sâncrăieni Hm, Sântimbru Ciuc h,
  23ZM DevaDeva - HunedoaraDeva, Linia 1TMDV01Deva, Săulești h, Simeria, Bârcea Mare, Bârcea Mică, Peștișu Mare h, Hunedoara h, Hunedoara
  Păuliș Luncă gr. T Hm - Deva - Pricaz hDeva, Linia 2TMDV02Păuliș Luncă gr. T Hm, Deva, Săulești h, Simeria, Simeria Veche h, Turdaș h, Pricaz h
  Ilia - Deva - Călan HmDeva, Linia 3TMDV03Ilia, Bretea Mureșana h, Brănișca Hm, Vețel h, Mintia h, Mintia, Deva, Săulești h, Simeria, Simeria Triaj, Băcia Hm,Batiz h, Călan Băi, Călan Hm
  24ZM SloboziaOgrada h - Slobozia Veche - Andrășești HmSlobozia, Linia 1TMSZ01Ograda h, Bucu Hm, Slobozia Noua, Slobozia Veche, Perieți, Fundața h, Andrășești Hm
  25ZM IașiLețcani - Iași - Ungheni Prut HmIași, Linia 1TMIS01Lețcani, Iași, Nicolina, Socola, Remiza T. Socola h, Holboca Hm, Cristești Jijia, Ungheni Prut Hm
  Larga Jijia Hm - Iași - GrajduriIași, Linia 2TMIS02Larga Jijia Hm, Biserica Larga Jijia, Potângeni h, Movileni hc, Lețcani, Iași, Nicolina, Ciurea Hm, Piciorul Lupului h, Bârnova Hm, Grajduri
  26ZM Baia MareFersig h - Baia Mare - IlbaBaia Mare, Linia 1TMBM01Fersig h, Satulung pe Someș Hm, Baia Mare, Ram. Lăpușel, Bușag Hm, Cicârlău h, Ilba
  27ZM Drobeta - Turnu SeverinPrunișor Hm - Drobeta-Turnu Severin - OrșovaDrobeta-Turnu Severin, Linia 1TMDR01Prunișor Hm, Gârnița Hm, Balota, Valea Alba Hm, Erghevița h, Drobeta-Turnu Severin Mf, Drobeta-Turnu Severin Est Hm, Drobeta-Turnu Severin, Dinamica h, Gura Văii Hm, Jidoștița, Vârciorova Hm, Ilovița h, Șantier Naval h, Orșova
  28ZM Târgu MureșBălăușeri hcv - Târgu Mureș - Dumbrăvioara HmTârgu Mureș, Linia 1TMTÂ01Bălăușeri hcv, Coroiu h, Șoimuș hc, Laslău hc, Miercurea Nirajului Hm, Tâmpu Mureș, Acățari h,Bând, Cinta hc, Foi hc, Mădăraș Mureș hc, Berghia h, Păsăreni h, Sânmartin, Râciu h, Nazna h, Lechincioara h, Șincai h, Vidrasău hc, Gral. Nicolae Dăscălescu, Târgu Mureș Sud, Azomureș h, Târgu Mureș, Târgu Mureș Nord, Dumbrăvioara Hm
  29ZM Piatra NeamțRoznov - Piatra Neamț - Tarcău Neamț HmPiatra Neamț, Linia 1TMPN01Roznov, Săvinești, Dumbrava h, Piatra Neamț, Bistrița Neamț hcv, Vaduri h, Pângărați, Stejaru h, Tarcău Neamț Hm
  30ZM SlatinaArcești Hm - Slatina - Piatra Olt - Bălteni Olt HmSlatina, Linia 1TMSL01Arcești Hm, Găneasa Olt h, Găneasa h, Piatra Olt, Criva h, Slătioara Hm, Milcov Hm, Slatina, Recea Hm, Bălteni Olt Hm
  31ZM PloieștiFlorești Prahova - Ploiești Sud - Prahova hPloiești, Linia 1TMPL01Florești Prahova, Buda, Ploiești Vest, Ploiești Sud, Ploiești Triaj, Brazi, Prahova h
  Râfov - Ploiești - Lipănești hPloiești, Linia 2TMPL02Râfov, Corlătești Hm, Dâmbu Hm, Ploiești Sud, Ploiești E.P. 1 h, Ploiești Nord, Blejoi, Scăieni h, Boldești h, Lipănești h
  Ploiești Sud - ValeaCălugăreascăPloiești, Linia 3TMPL03Ploiești Sud, Ploiești Est, Valea Călugărească
  Ploiești Sud - Brătășanca hPloiești, Linia 4TMPL04Ploiești Sud, Ploiești Vest, Crângu lui Bot Hm, Crângul lui Tei h, Târgșoru Nou Hm, Brătășanca h
  32ZM Satu MareDomănești h - Satu Mare - HalmeuSatu Mare, Linia 1TMSM01Domănești h, Moftin h, General Gh. Avramescu Hm, Sătmărel h, Satu Mare Sud, Satu Mare, Ram Botiz h, Micula Hm, Porumbești Hm, Halmeu
  Satu Mare - Medieșu Aurit HmSatu Mare, Linia 2TMSM02Satu Mare, Ram Botiz h, Botiz Hm, Odoreu h, Medieșu Aurit Hm
  33ZM ZalăuJibou - Zalău - Bocșa Sălaj hZalău, Linia 1TMZA01Jibou, Cuceu Sălaj h, Poptelec h, Mirșid Hm, Zalău Nord, Zalău, Guruslău h, Borla Hm, Bocșa Sălaj h
  34ZM SibiuSibiu - Mândra hSibiu, Linia 1TMSB01Sibiu, Sibiu h, Ocna Sibiului, Băile Ocna Sibiului h, Mândra h
  Avrig Hm - Sibiu - Apoldu de Jos hSibiu, Linia 2TMSB02Avrig, Mârșa h, Racovița h, Sebeș Olt h, Podu Olt,Tălmaciu, Veștem h, Mohu h, Ram. Cisnădie, Sibiu Gr. Șelimbăr h, Sibiu Triaj, Atelier Zona h, Sibiu, Turnișor Hm, Cristian Sibiu h, Orlat, Sibiel h, Săcelu Sibiului h, Săliște Hm, Aciuliu h, Tilișca h, Apoldu de Sus Hm, Apoldu de Jos h
  35ZM SuceavaVerești - Suceava - Lucăcești hSuceava, Linia 1TMSV01Verești, Văratec, Suceava, Suceava Nord, Suceava Vest, Stroiești, Ciprian Porumbescu Hm, Lucăcești h
  Soloneț h - Suceava - Bursuceni hSuceava, Linia 2TMSV01Soloneț h, Todirești, Părhăuți hc, Dărmănești, Suceava Nord, Suceava, Văratec, Verești, Bursuceni h
  36ZM AlexandriaȘoimu Hm - Alexandria - Vlașca Hm.Alexandria, Linia 1TMAL01Șoimu Hm, Păuleasa h, Smârdioasa h, Brânceni h, Țigănești, Alexandria Sud h, Alexandria, Alexandria Nord h, Buzescu h, Vârtoapele hc, Olteni, Târnavele Hm, Vlașca Hm
  37ZM TimișoaraPădureni Timiș h - Timișoara - OrțișoaraTimișoara, Linia 1TMTM01Pădureni Timiș h, Timișeni, Timișoara C.E.T, Timișoara Sud, Timișoara, Timișoara Nord, Ronaț Triaj CAB.1 h, Ronaț Triaj h, Ronaț Triaj GR.D, Sânandrei Hm, Băile Calacea, Orțișoara
  Remetea Mare Timișoara Nord -Pustiniș hTimișoara, Linia 2TMTM02Remetea Mare, Ghiroda h, Timișoara Est, Timișoara Nord, Săcălaz h, Beregsău hcv, Cărpiniș, Checea h, Cenei h, Cetățuia h, Pustiniș h
  Peciu Nou h - Timișoara - Fibiș hTimișoara, Linia 3TMTM03Peciu Nou h, Pârța h, Sânmihai h, Utvin h, Timișoara Vest, Timișoara Nord, Timișoara Est, Viile Giarmata h, Giarmata Hm, Cernetez h, Pișchia h, Bencei h, Fibiș h
  Pescărețu Mic - Timișoara Nord - Chevereș h.Timișoara, Linia 4TMTM04Pescărețu Mic, Dudeștii Noi Hm, Ronaț Triaj Gr. D, Ronaț Triaj h, Ronaț Triaj Cab. 1 h, Timișoara Nord, Timișoara Sud, Giroc h, Semenic Hm, Urseni h, Uliuc h, Sacoșu Mic, Chevereș h
  Timișoara Nord - Sânandrei - Variaș hTimișoara, Linia 5TMTM05Timișoara Nord, Ronaț Triaj Cab. 1 h, Ronaț Triaj h, Ronaț Triaj Gr. D, Sânandrei, Hodoni h, Chinezu h, Bărăteaz h, Gelu h, Variaș h
  38ZM TulceaTulcea - Zebil hTulcea, Linia 1TMTL01Tulcea, Tulcea Mărfuri, Cătăloi Hm, Mihail Kogălniceanu, Zebil h
  39ZM VasluiCrasna - Vaslui - BuhăieștiVaslui, Linia 1TMVS01Crasna, Bulboaca h, Munteni, Vaslui, Bălteni Hm, Brăhășoaia h, Bârzești h, Buhăiești
  40ZM Râmnicu VâlceaBăbeni - Râmnicu Vâlcea - Mânăstirea Turnu hRâmnicu Vâlcea, Linia 1TMVL01Băbeni, Tătărăni h, Govora, Răureni h, Răureni, Răstoaca h, Ostroveni, Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea Nord h, Bujoreni Vâlcea Hm, Dăești Hm, Călimănești, Păușa h, Mânăstirea Turnu h
  41ZM FocșaniSihlea -Focșani - Putna Seacă HmFocșani, Linia 1TMFO01Sihlea, Gugești, Cotești, Focșani, Odobești, Ram. Gral. Eremia Grigorescu, Suraia, Bordeasca Noua, Tătăranu Hm, Boțârlău hc, Putna Seacă Hm
  (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 2 din ANEXE din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024 )
   +  Anexa nr. 3
  Tipurile de suporturi valabile pentru titlurile
  de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor
   +  Articolul 1 Tipurile de suporturi valabile la S.N.T.F.C. CFR Călători S.A. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr.crt.Denumire legitimație/ titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregcartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; număr persoane pentru care a fost emis biletul; tipul legitimației de călătorie - Bilet întreg (rang tren); tren -rang și număr; data călătoriei; clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); modalitate de plată; Cod QR.
  digitalCFR Calatori; ID bilet; cod QR; nr. de călători; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; tren/urile (rang și număr);Tarif integral; total plată; rang și număr tren; vag; locuri; preț; numele călătorilor; legitimație /carnet; tipul și numărul călătorilorInformațiile sunt scrise și în limba engleză.
  Numai pentru călătoria pe relația București Nord - Aeroport Henri Coadă.
  SMS sub formă de cod QRSe emit numai pe relația București Nord - Aeroport Henri Coadă. Codul QR conține datele de valabilitate ale călătoriei
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; relația de călătorie; data călătoriei; km; rangul trenului / trenurilor; nr. tren/trenuri; clasa; vagonul; locul; tariful de transport; data emiterii; TVA; semnătura emitent.
  manual pe imprimate tipizate - bilete pe zone kilometriceCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet - bilet preț întreg; rang tren (regio sau interregio); relația de călătorie; via; nr. tren; km; data emiterii; data călătoriei; semnătura emitent; tarif; TVA, zonele kilometrice.
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitenta; Bilet întreg (rang tren); rang și nr tren; data călătoriei; clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); cod QR.
  2Bilet copilcartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet copil (rang tren); tren -rang și număr; data călătoriei; clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); modalitatea de plată; Cod QR
  digitalCFR Calatori; ID bilet; cod QR; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; tren/trenuri - rang și număr;Tarif integral; reducere comercială; total plată; din care TVA; vag; locuri; preț; numele călătorilor; legitimație /carnet; tipul călătorilor Informațiile sunt scrise și în limba engleză.
  pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; categoria persoanei beneficiară de reducere/gratuitate la transport; relația de călătorie; km; rangul trenului / trenurilor și nr. tren; clasa; vagonul; locul; tariful de transport; data emiterii; TVA; semnătura emitent.
  imprimate tipizate - bilete pe zone kilometriceCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet - bilet 50% reducere; rang tren (regio sau interregio); relația de călătorie; via; nr. tren; km; data emiterii; data călătoriei; semnătura emitent; tarif; TVA; zonele kilometrice
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; cod fiscal; unitatea emitenta; Bilet copil ( rang tren); Motiv; leg.; tren - rang și număr tren; data; cls.; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea), cod QR.
  3Bilet dus- întorscartontermoreactivPentru biletul dus avem: SNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; denumire bilet: D-I(rang tren); rang și număr tren pentru călătoria de dus; data plecare pentru călătoria de dus; cls.; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); Valabil cu: numărul biletului pentru călătoria de întors; Cod QRPentru biletul întors avem: SNTFC; număr bilet; unitatea emitentă; cod fiscal; denumire bilet: D-I (rang tren); rang și număr tren pentru călătoria de întors; data plecare pentru călătoria de întors; cls.; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora); stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); Cod QR
  digitalCFR Calatori; ID bilet; cod QR; legitimație; data cumpărării;Pentru călătoria de dus: data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; rang și număr tren dus; Tarif integral; reducere comercială; Tarif cu reducere comercială; total plată; din care TVA;pentru călătoria de întors: data, ora și stația de plecare, data ora și stația de sosire, rang și număr tren întors; vag; locuri; data, ora și stația de plecare; data ora și stația de sosire; vag; locuri; preț; numele călătorilor; tipul călătorilor Informațiile sunt scrise și în limba engleză.
  4BiletreducerecartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; denumire bilet: Bilet reducere (rang tren); Motiv: (categoria de persoane care beneficiază de reducere/gratuitate); leg.(număr document în baza căruia se acordă reducerea/gratuitate); rang și număr tren; data; clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif (care se încasează de la călător); Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); modalitatea de plată; Cod QR
  digitalCFR Calatori ID bilet; cod QR; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; rang și număr tren/trenuri; Tarif integral; reducere comercială; total plată; din care TVA; vag, locuri; preț; numele călătorilor; legitimație /carnet (nr. document care atestă dreptul la gratuitate); tipul și numărul călătorilorInformațiile sunt scrise și în limba engleză.
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitenta; denumire tip diferență; Motiv (categoria de persoane beneficiară de reducere/gratuitate la transport); leg.(nr. document în baza căruia se acordă reducerea/gratuitatea la transport); tren; data călătoriei, clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); cod QR
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației, categoria persoanelor beneficiare de reducere/gratuitate la transport, relația de călătorie, data călătoriei; km, rangul trenului / trenurilor, nr. tren, clasa, vagonul, locul, tariful de transport , data emiterii, TVA, semnătura
  imprimate tipizate - bilete pe zone kilometriceCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet - bilet 50% reducere; rang tren (regio sau interregio); relația de călătorie; via; nr. tren; km; data emiterii; data călătoriei; semnătura emitent; tarif; TVA; zonele kilometrice
  5Bilet câinecartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; cod fiscal; Bilet caine (rang tren); leg.(număr legitimație posesor câine); tren -rang și număr; data călătoriei; clasa; stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif (care se încasează de la călător) Total , din care TVA19% ; emis (data, ora, gestiunea); modalitatea de plată; Cod QR
  digitalCFR Calatori; ID bilet; cod QR; legitimație; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; rang și nr. tren/trenuri;Tarif integral; Reducere comercială; total plată; din care TVAInformațiile sunt scrise și în limba engleză.
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitenta; Bilet câine (rang tren); nr. legitimației posesorului câinelui; rang și număr tren; data; clasa; stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data și ora emiterii, gestiunea emitentă); cod QR.Biletul pentru câine se emite numai împreună cu biletul emis pentru posesorul câinelui.
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; relația de călătorie; data călătoriei; km; rangul trenului / trenurilor; nr. tren; clasa; tariful de transport; data emiterii; TVA; semnătura emitent
  6BiletbicicletăcartontermoreactivSNTFC; număr bilet; unitatea emitentă; cod fiscal; Bilet bicicletă (rang tren); leg.(număr legitimație posesor bicicletă); rang și număr tren; data călătoriei; clasa; Vagon; stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif (care se încasează de la călător); Total, din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea);modalitatea de plată; Cod QR
  digitalCFR Calatori; ID bilet; cod QR; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; Via; rang și număr tren/trenuri; Tarif integral; total plată; din care TVA; data, ora și stația de plecare; data ora și stația de sosire; vag; preț; numărul bicicletelorInformațiile sunt scrise și în limba engleză.
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitentă; Bilet bicicletă (rang tren); nr. legitimației posesorului bicicletă; rang și număr tren; data călătoriei; clasa; Vagon; stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data și ora emiterii, gestiunea emitentă); cod QR.Biletul pentru câine se emite numai împreună cu biletul emis pentru posesorul bicicletei.
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; relația de călătorie; data călătoriei; km; rangul trenului / trenurilor; nr. tren; clasa; vagonul; tariful de transport; data emiterii; TVA, semnătura emitent
  7AbonamentlunarcartontermoreactivSNTFC, Serie și număr abonament, Unitatea emitentă, Valabil cu: serie și număr anexă abonament, Nume și Prenume posesor abonament, CNP posesor, ID abonat; Nr legitimație student, Calendar, serie și număr anexă; unitatea emitentă; denumire abonament; rangul trenului la care este valabil abonamentul; stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; clasa; Km; tariful care se încasează de la călător; din care TVA19% ; data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității; data emiterii, gestiunea emitentă; Cod QR
  card transportCardul transport are tipărit logo-ul societății și inscripționată o serie unică și un cod QR. Informațiile necesare călătoriei sunt asociate pe cardul transport, respectiv: nume și prenume posesor, perioada de valabilitate, relația de călătorie, rangul de tren si clasa la care este valabil abonamentul
  cod QR cu elemente dinamiceCodul QR conține datele de valabilitate ale abonamentului
  8Abonamente metropolitan integratecardPe față: Sigla Primăriei Capitalei, sigle STB, număr card, Regiunea București Ilfov Pe verso este tipărită denumirea abonamentului, prețul si perioada de valabilitate
  9Autorizația de călătorie nominalecarddenumireași sigla societății emitente, denumire autorizație, seria și numărul, cod QR de identificare, fotografia posesorului, numele și prenumele, clasa de valabilitate și societatea la care este angajat
  10Carte de călătoriecarddenumirea și sigla societății emitente, carte de călătorie, serie și număr carte de călătorie, nume și prenume posesor, CNP, perioada de valabilitate, clasa de valabilitate, data emiterii, tarif, cod QR
  11Tichet de rezervare (întreg, gratuit, cu reducere)cartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; denumire tip tichet (rang tren); Motiv (categoria de persoane beneficiară de reducere/gratuitate la transport);leg. (serie și număr bilet în legătură cu care s-a emis tichetul de rezervare); tren -rang și număr; data; clasa; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); modalitatea de emitere; CodQR
  manual pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; categoria de persoane beneficiare de reducere/gratuitate la transport; relația de călătorie; data călătoriei; km; rangul trenului / trenurilor; nr. tren; clasa; vagonul; locul; tariful de transport; data emiterii, TVA, semnătura emitent
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitenta; denumire tip diferență; Motiv (categoria de persoane beneficiară de reducere/gratuitate la transport); leg.(nr. document în baza căruia se acordă reducerea/gratuitatea la transport); tren; data călătoriei, clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); cod QR
  12Diferențe tarifare (de rang, de clasă, derută si combinate)cartontermoreactivSNTFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; denumire diferență tarifară (rang tren); Motiv (categoria de persoane beneficiare de reducere/gratuitate la transport); leg. (seria și numărul legitimației de călătorie în legătură cu care s-a emis diferența); tren -rang și număr; data călătoriei; clasa; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Via; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); modalitatea de plată Cod QR
  manual pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETCFR Călători; serie și număr bilet; codul fiscal; denumire bilet; cod QR; ștampila stației emitente; tipul legitimației; categoria persoanelor beneficiare de reducere/gratuitate la transport; relația de călătorie; data călătoriei; km, rangul trenului / trenurilor; nr. tren; clasa; tariful de transport; data emiterii, TVA, semnătura
  hârtietermoreactivăSNTFC; număr bilet; codul fiscal; unitatea emitenta; denumire tip diferență; Motiv (categoria de persoane beneficiară de reducere/gratuitate la transport); leg.(nr. document în baza căruia se acordă reducerea/gratuitatea la transport); tren; data călătoriei, clasa; Tip:; Vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; Km; Tarif Total; din care TVA19%; emis (data, ora, gestiunea); cod QR
   +  Articolul 2 Tipurile de suporturi valabile la S.C. Regio Călători S.R.L. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregDreptunghiulară pe hârtie termicăTrenul și rangul trenului; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa, Preț de bază; Data și ora emiterii; Seria și numărul biletului; Cod QR; Date identificare societate, Preț încasat; Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare)
  2Bilet copil
  3Bilet elevDreptunghiulară pe hârtie termicăTrenul și rangul trenului; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa, Preț de bază; Valoarea reducerii; Documente(în cazul biletelor cu reducere sau facilități); Data și ora emiterii; Seria și numărul biletului; Cod QR; Date identificare societate, Preț încasat; Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare)
  4Bilet student și student orfan
  5Bilet legea 147/2000
  6Bilet legea 448/2006
  7Bilet legea 44/1994
  8Bilet legea 341/2004
  9Bilet legea 118/1990
  10Bilet legea 189/2000
  11Bilet legea 33/1996
  12Bilet card angajat OTF
  13Abonament întreg 15 zile/lunarDreptunghiulară pe carton termicTip abonament; Parcursul; Valabilitate; Rang; Clasa; Date identificare călător; Preț de bază; Metodă de plată; Data și ora emiterii; Seria si numărul abonamentului, Cod QR, Date identificare societate; Preț încasat
  14Abonament elev lunarDreptunghiulară pe carton termicTip abonament; Parcursul; Valabilitate; Rang; Clasa; Date identificare călător; Preț de bază; Valoarea Reducerii; Documente(în cazul biletelor cu reducere sau facilități); Metodă de plată; Data și ora emiterii; Seria si numărul abonamentului, Cod QR, Date identificare societate; Preț încasat
  15Abonament student și student orfan lunarDreptunghiulară pe carton termic
  16Bilet câineDreptunghiulară pe hârtie termicăTrenul și rangul trenului; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa; Observații; Nume client(opțional); Data și ora emiterii; Seria și numărul biletului; Cod QR; Date identificare societate, Preț încasat;
  17Bilet bicicletă
  18Bilet bagaj simplu/voluminos
  19Bilet onlineE-MAILTrenul și rangul; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație, Clasa, Documente(în cazul biletelor cu reducere sau facilități); numărul biletului; Cod QR; Preț încasat; Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare)
  20Bilete de călătorie OPENDreptunghiulară pe hârtie autocopiativăTrenul și rangul trenului; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa; Mențiuni (în cazul facilităților); Data emiterii; Seria și numărul biletului; Date identificare societate, Preț încasat;
  21Abonament întreg 15 zile/lunarDreptunghiulară pe hârtie cartonatăRangul; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa; Seria și numărul abonamentului; Preț încasat; Valabilitate; Date identificare călători;
   +  Articolul 3 Tipurile de suporturi valabile la S.C. Interregional Călători S.R.L. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Copii-bileteCasele de bilete/In tren-Dreptunghiulară pe hârtie termica Online- digitalDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare si ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, codQR
  2Elevi-bileteDreptunghiulară pe hârtie termicaDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. legitimație, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare si ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  3Elevi-abonamenteCasele de bilete-Dreptunghiulară pe hârtie cartonată imprimata cu RIBON În tren- Dreptunghiulară pe hârtie termicăNumele legitimație, clasa, Valabilitatea, Stația de plecare, Stația de destinație, KM, Numele si prenumele calatorului, CNP, Preț de baza, Reducerea, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr abonament, cod QR, Informare privind obligativitatea actului de identificare.
  4Bilete întregiCasele de bilete/In tren-Dreptunghiulară pe hârtie termică Online- digitalDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare si ora de plecare, Stație de destinație si ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, codQR
  5Abonament-15ZILECasele de bilete-Dreptunghiulară pe hârtie cartonata imprimata cu RIBON În tren- Dreptunghiulară pe hârtie termicăNumele legitimație, clasa, Valabilitatea, Stația de plecare, Stația de destinație, KM, Numele si prenumele calatorului, CNP, Preț de bază, Reducerea, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr abonament, cod QR, Informare privind obligativitatea actului de identificare.
  6Abonament lunar-30 ZILECasele de bilete-Dreptunghiulară pe hârtie cartonata imprimata cu RIBON În tren- Dreptunghiulară pe hârtie termicaNumele legitimație, clasa, Valabilitatea, Stația de plecare, Stația de destinație, KM, Numele si prenumele calatorului, CNP, Preț de baza, Reducerea, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr abonament, cod QR, Informare privind obligativitatea actului de identificare.
  7Pensionari - bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon pensionar, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare si ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  8Pers persecutate din motive etnice L189 - bileteDreptunghiulară pe hârtie termicaDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de bază, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  9Pers persecutate din motive politice L118 - bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de bază, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  10Persoane cu handicap L448 - bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare si ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  11Studenți-bilete90%Casele de bilete/In tren-Dreptunghiulara pe hârtie termica Online- digitalDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. legitimație, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  12Studenți-bilete cu adeverință specialăCasele de bilete/În tren-Dreptunghiulara pe hârtie termică Online- digitalDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. legitimație, CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de bază, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  13Studenți-abonamente90%Casele de bilete-Dreptunghiulară pe hârtie cartonată imprimată cu RIBON În tren- Dreptunghiulară pe hârtie termicăNumele legitimație, clasa, Valabilitatea, Stația de plecare, Stația de destinație, KM, Numele si prenumele călătorului, CNP, Preț de bază, Reducerea, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr abonament, cod QR, Informare privind obligativitatea actului de identificare.
  14Studenți- abonamente cuCasele de bilete-Dreptunghiulară pe hârtie cartonatăNumele legitimație, clasa, Valabilitate, Stația de plecare, Stația de destinație, KM, Numele și prenumele călătorului, CNP, Preț de bază,
  adeverințăspecialăimprimată cu RIBON În tren-Dreptunghiulara pe hârtie termicăReducerea, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr abonament, cod QR, Informare privind obligativitatea actului de identificare.
  15Taxa TF-bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generică (Bilet de călătorii),Numele societății, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilități, km, cls, Preț de bază, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  16BTT-bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generică (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilități, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătoriei, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, codQR
  17Revoluționari L 341-bileteDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generică (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon , CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  18Veterani de război L44 CLS.IDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon , CNP, Nr. Tren/Rang, Stație de plecare și ora de plecare, Stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  19Veterani de război L44 CLS.IIDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica (Bilet de călătorie),Numele societății, Nr. cupon, CNP, Nr. Tren/Rang, stație de plecare și ora de plecare, stație de destinație și ora de sosire, Denumirea facilității, km, cls, Preț de baza, Reducerea, Data si ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  20BagajvoluminosDreptunghiulară pe hârtie termicăDenumirea generica(bilet extra), Numele societății, Nr. Tren/Rang, stație de plecare , stație de destinație , Denumirea facilității, Total de plată, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  21Animal de companieDreptunghiulară pe hârtie termicăTipul legitimației (bilet extra), Numele societății, Nr. Tren/Rang, stație de plecare , stație de destinație , Denumirea facilității, Total de plata, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
  22BicicletăCasele de bilete/In tren-Dreptunghiulară pe hârtie termică Online- digitalDenumirea generica(bilet extra), Numele societății, Nr. Tren/Rang, stație de plecare , stație de destinație , Denumirea facilității, Total de plata, Data și ora emiterii, Data călătorie, Suma încasată, Informații privind GDPR, Serie/Nr bilet, cod QR
   +  Articolul 4 Tipurile de suporturi valabile la S.C. Transferoviar Călători S.R.L. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregcarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet întreg (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  digitalcod QR; Transferoviar Călători; codul fiscal; serie bilet; nr. de călători; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; tren/urile (rang și număr); vagon; locuri; clasa; preț; TVA; informații despre călători numele călătorilor; recomandări generale de călătorie
  Numai pentru călătoria pe relația București Nord - Aeroport Henri Coandă.
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactivăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet întreg (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  2Bilet copilcarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet copil (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  digitalcod QR; Transferoviar Călători; codul fiscal; serie bilet; nr. de călători; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; tren/urile (rang și număr); vagon; locuri; clasa; preț; TVA; informații despre călători numele călătorilor; recomandări generale de călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactîvăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet copil (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  3Bilet reducerecarton termoreactîv, cu serie roșie pretîpărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet reducere (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  digitalcod QR; Transferoviar Călători; codul fiscal; serie bilet; nr. de călători; data cumpărării; data, ora și stația de plecare; data, ora și stația de sosire; tren/urile (rang și număr); vagon; locuri; clasa; preț; TVA; informații despre călători numele călătorilor; recomandări generale de călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul;valabil cu; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactîvăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet reducere (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  4Bilet taxare trenimprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactîvăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet taxare tren (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  5Bilet câinecarton termoreactîv, cu serie roșie pretîpărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet câine (rang tren); în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  hârtie termoreactîvăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet câine (rang tren); în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  6Bilet bicicletăcarton termoreactîv, cu serie roșie pretîpărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet bicicletă (rang tren); în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  hârtie termoreactîvăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Bilet bicicletă (rang tren); în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul;valabil cu; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  7Recipisă de bagajecarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - recipisă bagaje (rang tren); categoria; în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  hârtie termoreactivăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - Recipisă bagaje (rang tren); în legătură cu ; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  8Tichet de rezervare (întreg, gratuit, cu reducere)carton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - tichet (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactivăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - tichet (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  9Diferențe tarifare (de rang, de clasă, și combinate)carton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităAcronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - diferență tarifară (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu; tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  imprimate tipizateLogo TFC; S.C. Transferoviar Călători S.R.L.; codul fiscal; serie și număr bilet; denumire bilet; clasa; rang tren; tipul legitimației; relația de călătorie; nr. tren; data călătoriei; via; km; vagonul; locul; valabil cu; valabil cu legitimația de călătorie; tariful de transport; tarif total; din care TVA;
  hârtie termoreactivăCod de bare; acronim TFC; serie și număr bilet; unitatea emitentă; codul fiscal; tipul legitimației de călătorie - diferență tarifară (rang tren); număr persoane pentru care a fost emis biletul; categoria reducere; în legătură cu tren - rang și număr; data călătoriei; clasa; vagon; Loc(uri); stația de plecare și ora; stația de sosire și ora; km; tarif total; din care TVA; modalitate de plată; emis (data, ora, gestiunea); tip bilet (matcă, anexă); mesaj recomandare călătorie
  10Abonamentlunarcarton termoreactivAcronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km, modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu ID-ul NFC al cardului asociat, data și ora emiterii, gestiunea emitentă; mesaj recomandare călătorie
  Acronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km, modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu: serie și număr anexă abonament, acronim TFC, serie și număr anexă abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, nume și prenume posesor abonament, CNP, serie C.I./B.I. / nr. legitimație student / nr. carnet elev, calendar, mesaj recomandare călătorie, valabil cu: serie și număr abonament
  digitalLogo TFC; Transferoviar Călători; codul fiscal; ID tranzacție; data și ora cumpărării; preț total, din care TVA, stare, serie bilet, tip legitimație, valabilitate de la data, stația de urcare, stația de coborâre, km, valabilitate până la data, rang, clasa, nr. călători, informații despre călători, CNP, nume și prenume, document, ID - card, recomandări generale de călătorie
  imprimate tipizateS.C. Transferoviar Călători S.R.L, tip abonament, logo TFC, codul fiscal, seria și nr, rang, clasa, nume și prenume, CNP, stația de urcare, stația de coborâre, km, tarif, valabilitate de la data până la data, calendar
  hârtie termoreactivăAcronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km, modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu ID-ul NFC al cardului asociat, data și ora emiterii, gestiunea emitentă; mesaj recomandare călătorie
  11Abonamentsăptămânalcarton termoreactivAcronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km,
  modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu ID-ul NFC al cardului asociat, data și ora emiterii, gestiunea emitentă; mesaj recomandare călătorie
  Acronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km, modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu: serie și număr anexă abonament, acronim TFC, serie și număr anexă abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, nume și prenume posesor abonament, CNP, serie C.I./B.I. , calendar, mesaj recomandare călătorie, valabil cu: serie și număr abonament
  digitalLogo TFC; Transferoviar Călători; codul fiscal; ID tranzacție; data și ora cumpărării; preț total, din care TVA, stare, serie bilet, tip legitimație, valabilitate de la data, stația de urcare, stația de coborâre, km, valabilitate până la data, rang, clasa, nr. călători, informații despre călători, CNP, nume și prenume, document, ID - card, recomandări generale de călătorie
  imprimate tipizateS.C. Transferoviar Călători S.R.L, tip abonament, logo TFC, codul fiscal, seria și nr, rang, clasa, nume și prenume, CNP, stația de urcare, stația de coborâre, km, tarif, valabilitate de la data până la data, calendar
  hârtie termoreactivăAcronim TFC, serie și număr abonament, unitatea emitentă, codul fiscal, tip abonament, rang, data de începere a valabilității; data de sfârșit a valabilității, stația de plecare, stația de sosire, clasa, km, modalitate plată, tarif total, din care TVA, valabil cu ID-ul NFC al cardului asociat, data și ora emiterii, gestiunea emitentă; mesaj recomandare călătorie
  12AbonamentemetropolitaneintegratecardPe față: logo STB, logo TPBI, logo Primăriei Capitalei, număr card, Regiunea București Ilfov, mesaj regulă de călătorie, denumirea abonamentului, perioada de valabilitate, preț
   +  Articolul 5 Tipurile de suporturi valabile la ale S.C. Astra Trans Carpatic S.R.L. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregDreptunghiulară pe hârtie termicăTrenul și rangul trenului; Data călătoriei; Stația urcare/ora îmbarcare; Stație coborâre/ora sosire; Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa, Preț; Data și ora emiterii; Seria și numărul biletului; Denumire/CIF societate, Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare); Gestiunea emitenta
  2Bilet copil
  3Bilet elev
  4Bilet student si student orfanDreptunghiulară pe hârtie termicăTrenul și rangul trenului; Data călătoriei; Stația urcare/ora îmbarcare; Stație coborâre/ora sosire; Tip legitimație; Distanța kilometrica, Clasa, Preț; Data și ora emiterii; Seria și numărul biletului; Denumire/CIF societate, Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare); Gestiunea emitenta
  5Bilet legea 147/2000
  6Bilet legea 448/2006
  7Bilet legea 44/1994
  8Bilet legea 341/2004
  9Bilet onlineElectronic PDFTrenul și rangul; Parcursul; Data călătoriei, Tip legitimație, Clasa, ID bilet; Preț; Vagon și loc(pentru trenurile cu regim de rezervare); Nume prenume calatori
   +  Articolul 6 Tipurile de suporturi valabile la ale S.C. Softrans S.R.L. pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public:
  Nr. crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieConținutul legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet emis online (electronic):- preț întreg- studenți 90%- Studenți gratuit - Elevi Gratuit 2020- Pensionari- Lege 44/1994- Lege 341/2004- Lege 448/2006- Lege 118/1990- Lege 189/2000Logo si Antet Softrans (CUI, Nr. Reg. Com, adresa)Cod QR rezervare (codurile SIRUES pentru stație sosire/destinație, coduri reduceri etc) Serie si număr Bilet generat online La trenul:De la: (stație, ora plecare)Pana la: (stație, ora sosire)Vagon, Loc Data Călătoriei Tarif integral:Tip reducere, Procent Tarif Loc Total Plătit TVAData cumpărării
  2Bilet emis in tren:- preț întreg- studenți 90%- Studenți gratuit- Elevi Gratuit 2020- Pensionari- Lege 44/1994- Lege 341/2004- Lege 448/2006- Lege 118/1990- Lege 189/2000- Angajați Softrans- BicicletaAntet Softrans (CUI, Nr. Reg. Com, adresa) Serie si număr Total (lei)PlecareSosireDistanta (km)Reducere Tarif loc Emis de:La data, ora:
  (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 3 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024. )
   +  Anexa nr. 4
  Model de titlu de călătorie metropolitană, emis online de platforma
  de integrare și interoperabilitate Ghișeu Unic al
  Autorității pentru Reformă Feroviară, precum și de
  orice alt sistem de vânzare online
   +  ARTICOL UNIC Biletele de călătorie metropolitană și abonamentele metropolitane se emit conform modelului: (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 4 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024. )
   +  Anexa nr. 5
  Modul de validare al titlurilor de călătorie care dovedesc
  achitarea tarifelor de deservire generală din
  transportul feroviar public de călători
   +  Articolul 1 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
  Nr.crt.Denumire legitimație/ titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere / vânzare a legitimației/titlului de călătorieReguli de validare a legitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregcartontermoreactivîn sistem electronic la casele de bilete și automatele kioskSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, respectiv nume și prenume călător
  la validatoarele din tren pe secția București Nord - Aeroport Henri CoandăSe verifică efectuarea plății la validatorSe verifică efectuarea plății la validator
  SMS sub formă de cod QRprin transmitere SMSSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETmanual, la casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat
  manual pe imprimate tipizate - bilete pe zone kilometricela casele de bileteSe bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic, prin aparate mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  2Bilet copilcartontermoreactivîn sistem electronic la casele de bilete și automatele kioskSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei. Se poate verifica și vârsta copilului.
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei. Se poate verifica și vârsta copilului.
  pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETmanual, la casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei. Se poate verifica și vârsta copilului.
  imprimate tipizate - bilete pe zone kilometricela casele de bileteSe bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat. Se poate verifica și vârsta copilului.
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic, prin aparatele mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei. Se poate verifica și vârsta copilului.
  3Bilet dus- întorscartontermoreactivla casele de bilete și automatele kioskSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  4Biletreducerecartontermoreactivla casele de bilete pentru toate tipurile de categorii de persoane beneficiare de reducere/gratuitat e la transport și de oferte comerciale și la automatele kiosk numai pentru elevii si studenții care au un ID obținut în baza profilului on-lineSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefon, dar numai pentru elevii si studenții care au un ID obținut în baza profilului on-lineSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin aparatele mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETmanual, la casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare
  imprimate tipizate - bilete pe zone kilometricela casele de bileteSe bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare
  5Bilet câinecartontermoreactivla casele de bileteSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic, pe aparatele mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETmanual, la casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  6Biletbicicletăcartontermoreactivla casele de bileteSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  digitalon-line pe site-ul www.cfrcalatori.r o și pe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QR sau se introduce în sistem ID-ulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin aparatele mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren -BETmanual, la casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  7Abonamen t lunarcartontermoreactivla casele de bilete și automatele kiosk numai pentru elevi și studențiSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și document de identitate posesor abonament
  card transportla casele de bilete și online pe site-ul www.cfrcalatori.r oSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și document de identitate posesor abonament
  cod QR cu elemente dinamicepe aplicația descărcabilă pe telefonSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei și document de identitate posesor abonament
  8Abonamentemetropolitaneintegratecardde la casele de bilete ale CFR Calatori și la STB si Metrorex, numai pe relația București Nord - Aeroport Henri Coadă.Lavalidatoarele STB, METROREX sau CFR la prima călătorie cu primul mijloc de transportSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
  9Autorizația de călătorie nominalecardDe către CFR Călătoricontactless prin tehnologia NFC (apropierea cardului de spatele dispozitivului xSell-mobile) sau scanare cod QR la casele de bileteSe verifică datele de valabilitate ale autorizației de călătorie
  10Carte de călătoriecardDe către CFR CălătoriPrin scanarea codului QRSe verifică datele de valabilitate ale cărții de călătorie
  11Tichet de rezervare (întreg, gratuit, cu reducere)cartontermoreactivîn sistem electronic de la casele de bileteSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul lareducere/gratuitate
  manual pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETla casele de bilete și în trenSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul lareducere/gratuitate
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin aparatele mobile în trenSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul lareducere/gratuitate
  12Diferențe tarifare (de rang, de clasă, derută si combinate)cartontermoreactivîn sistem electronic de la casele de bileteSe scanează codul QRSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emisă diferența tarifară și, dacă este cazul, documentele care dau dreptul la reducere/gratuitat e la transport
  manual pe imprimate tipizate - bilete bianco și bilete eliberate în tren BETla casele de bileteSe scanează codul QR și se bifează cu pixulSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emisă diferența tarifară și, dacă este cazul, documentele care dau dreptul la reducere/gratuitat e la transport
   +  Articolul 2 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.C. Regio Călători S.R.L.
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere/vânzare a legitimației/titlul ui de călătorieReguli de validare a legitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregDreptunghiulară pe hârtie termicăELECTRONICScanare cod QRScanare cod QR
  2Bilet copilScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoareScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoare
  3Bilet elevDreptunghiulară pe hârtie termicăELECTRONICScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoareScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoare
  4Bilet student și student orfan
  5Bilet legea 147/2000
  6Bilet legea 448/2006
  7Bilet legea 44/1994
  8Bilet legea 341/2004
  9Bilet legea 118/1990
  10Bilet legea 189/2000
  11Bilet legea 33/1996
  12Bilet card angajat OTF
  13Abonament întreg 15 zile/lunarDreptunghiulară pe carton termicELECTRONICScanare cod QR și verificarea documentelor de identitateScanare cod QR și verificarea documentelor de identitate
  14Abonament elev lunarDreptunghiulară pe carton termicELECTRONICScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoareScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoare
  15Abonament student și student orfan lunarDreptunghiulară pe carton termicELECTRONICScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoareScanare cod QR și verificarea documentelor doveditoare
  16Bilet câineDreptunghiulară pe hârtie termicăELECTRONICScanare cod QRScanare cod QR
  17Bilet bicicletăELECTRONICScanare cod QRScanare cod QR
  18Bilet bagaj simplu/volum inosELECTRONICScanare cod QRScanare cod QR
  19Bilet onlineE-MAILDIGITALValidarea numărului comenzii sau Scanare cod QRValidarea numărului comenzii sau Scanare cod QR
  20Bilete de călătorie OPENDreptunghiulară pe hârtie autocopiativăMANUALVizual cu verificarea documentelor doveditoare în cazul facilitățilorVizual cu verificarea documentelor doveditoare în cazul facilităților
  21Abonament întreg 15 zile/lunarDreptunghiulară pe hârtie cartonatăMANUALVizual, bifându- se ziua călătorieiVizual, bifându-se ziua călătoriei
   +  Articolul 3 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.C. Interregional Călători S.R.L.
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere / vânzare a legitimației/titlului de călătorieReguli de validare a legitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Copii-bileteCasele de bilete/In tren-Dreptunghiular ă pe hârtie termica Online- digitalCasele de bilete/ În tren /Online/Ghișeul unicLa emitere în casele de bilete/tren se verifica CNP- ul;La emiterea online se introduce "numele și prenumele" și se validează prin scanare în tren; Ghișeul unic- validarea se realizează prin scanarea în trenÎn tren se verifica vizual/scanare(onl ine si Ghișeul unic) CNP-ul si datele de valabilitate(data, tren, ruta)
  2Elevi-bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicaCasele de bilete/ În tren /Ghișeul unicLa emitere se va verifica cardul național/carnet ul/legitimația care conferă statutul de elev, iar in sistemul de ticketing se introduce „CNP-ul si numărul matricol” Ghișeul unic- validarea se realizează prin scanarea în trenÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  3Elevi-abonamenteCasele de bilete-Dreptunghiular ă pe hârtie cartonată imprimata cu RIBON În tren- Dreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifică cardul național/carnet ul/legitimația care conferă statutul de elev, iar în sistemul de ticketing se introduce „CNP-ul, numărul matricol și numele”În tren se verifică vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  4Bilete întregiCasele de bilete/In tren-Dreptunghiular ă pe hârtie termică Online- digitalCasele de bilete/ În tren /Online/Ghișeul unicLa emiterea online se introduce "numele și prenumele" și se validează prin scanare; Ghișeul unic- validarea se realizează prin scanarea în trenÎn tren se verifica vizual/scanare(onl ine și Ghișeul unic) datele de valabilitate, (data, tren, ruta)
  5Abonament-15ZILECasele de bilete-Dreptunghiular ă pe hârtie cartonata imprimata cu RIBON În tren- Dreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere în sistemul de ticketing se introduce „CNP-ul și numele”În tren se verifica vizual datele de identificare personale din CI, perioadavalabilități și ruta
  6Abonament lunar-30 ZILECasele de bilete-Dreptunghiular ă pe hârtie cartonata imprimata cu RIBON În tren-Dreptunghiular ă pe hârtie termicaCasele de bilete/ În trenLa emitere în sistemul de ticketing se introduce „CNP-ul și numele”În tren se verifică vizual datele de identificare personale din CI, perioadavalabilități și ruta
  7Pensionari - bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “CTP- Nr. dosar” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifică vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  8Pers persecutate din motive etnice L189 - bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicaCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “CTP- Nr. dosar si CNP” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  9Pers persecutate din motive politice L118 - bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “CTP- Nr. dosar și CNP” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  10Persoane cu handicap L448 - bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “județul și seria” de pe cuponulbeneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  11Studenți-bilete90%Casele de bilete/In tren-Dreptunghiular a pe hârtie termica Online- digitalCasele de bilete/ În tren /Online/Ghișeul unicCasele de bilete/Tren - La emitere se va verifica legitimația de student pentru reducere la transport/ adeverința pentru atestarea calității de student/ carnet/card de student , urmând ca in sistemul de ticketing să fie introdus „CNP-ul și numărul legitimației"; La emiterea online este necesara introducerea "datelor de pe legitimația de student pentru reducere la transport, respectiv numărul legitimației, CNP-ul și datele de valabilitate a legitimației" și se validează prin scanare în tren; Ghișeul unic- validarea se realizează prin scanarea în trenÎn tren se verifică vizual/scanare(onl ine și Ghișeul unic) datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  12Studenți-bilete cu adeverință specialăCasele de bilete/În tren-Dreptunghiular a pe hârtie termică Online- digitalCasele de bilete/ În tren /Online/Ghișeul unicCasele de bilete/Tren - La emitere se va verifica legitimația de student/adeveri nța / carnet/card de student pentru reducere la transport pe care este menționat „gratuitate” , urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus „CNP-ul si numărul legitimației"; La emiterea online este necesara introducerea "datelor de pe legitimația de student pentru reducere la transport, respectiv numărul legitimației, CNP-ul si datele de valabilitate a legitimației" și se validează prin scanare în tren; Ghișeul unic- validarea se realizează prin scanarea în trenÎn tren se verifică vizual/scanare(onl ine si Ghișeul unic) datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  13Studenți-abonamente90%Casele de bilete-Dreptunghiular ă pe hârtie cartonată imprimată cu RIBON În tren- Dreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica legitimația de student pentru reducere la transport/ adeverința pentru atestarea calității de student/ carnet/card de student , urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus „CNP-ul, numărul legitimației și numeleÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  14Studenți- abonamente cu adeverință specialăCasele de bilete-Dreptunghiular ă pe hârtie cartonată imprimată cu RIBON În tren- Dreptunghiular a pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica legitimația de student/adeveri nță / carnet/card de student pentru reducere la transport pe care este menționat „gratuitate”, , urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus „CNP-ul, numărul legitimației si numeleÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  15Taxa TF-bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăÎn trenLa emiterea biletuluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta)
  16BTT-bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăÎn trenLa emiterea biletuluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta)
  17Revoluționari L 341-bileteDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “NO/seria” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  18Veterani de război L44 CLS.IDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “NO/seria” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  19Veterani de război L44 CLS.IIDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emitere se va verifica actul de identitate a beneficiarului, urmând ca în sistemul de ticketing să fie introdus “NO/seria” de pe cuponul beneficiaruluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta) și corectitudinea datelor de pe documentele necesare pentru acordarea facilităților.
  20BagajvoluminosDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emiterea biletuluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta)
  21Animal de companieDreptunghiular ă pe hârtie termicăCasele de bilete/ În trenLa emiterea biletuluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta)
  22BicicletăCasele de bilete/In tren-Dreptunghiular ă pe hârtie termică Online- digitalCasele de bilete/ În tren/OnlineLa emiterea biletuluiÎn tren se verifica vizual datele de valabilitate(data, tren, ruta)
   +  Articolul 4 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
  Nr.crtDenumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere / vânzare alegitimației/titlului de călătorieReguli de validare a legitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregcarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bilete și automatele tip kioskSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  digitalon-line pe site-ulwww.transferoviarcalatori.ro,www.bilete.tfc-online.ro,www.bilete.infofer.ro și peaplicațiadescărcabilă pe telefonSe introduce în sistem ID-ul sau se scanează codul QR și se emite un duplicat al biletuluiSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, respectiv nume și prenume călător
  la validatoarele din tren pe secția București Nord - Aeroport Henri CoandăSe verifică efectuarea plății la validator sau la postul de lucru al personaluluiautorizatSe verifică efectuarea plății la validator sau la postul de lucru al personaluluiautorizat
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  2Bilet copilcarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bilete și automatele tip kioskSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  digitalon-line pe site-ulwww.transferoviarcalatori.ro,www.bilete.tfc-online.ro,www.bilete.infofer.ro și peaplicațiadescărcabilă pe telefonSe introduce în sistem ID-ul sau se scanează codul QR și se emite un duplicat al biletuluiSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei, respectiv nume și prenume călător
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  3Bilet reducerecarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităla casele de bilete pentru toate tipurile de categorii de persoane beneficiare de reducere/gratuitat e la transport și de oferte comerciale și la automatele kiosk numai pentru elevii și studenții care dețin CARDelev/StudenT TFCSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  digitalon-line pe site-ulwww.transferoviarcalatori.ro,www.bilete.tfc-online.ro, www.bilete.infof er.ro și pe aplicațiadescărcabilă pe telefon numai pentru elevii și studenții care dețin CARDeLev/studenT TFCSe introduce în sistem ID-ul sau se scanează codul QR și se emite un duplicat al biletuluiSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  hârtietermoreactîvăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  4Bilet taxare trenimprimatetipizatemanual, în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe imprimatul tipizat
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  5Bilet câinecarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bileteSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  6Bilet bicicletăcarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităelectronic la casele de bileteSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  7Recipisă de bagajecarton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bileteSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe bilet
  8Tichet de rezervare (întreg, gratuit, cu reducere)carton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bileteSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul la reducere/gratuitate
  imprimatetipizateîn sistem electronic prin posturile de lucru mobileSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul la reducere/gratuitate
  hârtietermoreactivămanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emis tichetul de rezervare și, dacă este cazul, documentele care dovedesc dreptul la reducere/gratuitate
  9Diferențe tarifare (de rang, de clasă, și combinate)carton termoreactiv, cu serie roșie pretipărităîn sistem electronic la casele de bileteSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emisă diferența tarifară și, dacă este cazul, documentele care dau dreptul la reducere/gratuitate la transport
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emisă diferența tarifară și, dacă este cazul, documentele care dau dreptul la reducere/gratuitate la transport
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin aparatele mobile în trenSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizatSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei, biletul în legătură cu care este emisă diferența tarifară și, dacă este cazul, documentele care dau dreptul la reducere/gratuitate la transport
  10AbonamentlunarcartontermoreactivÎn sistem electronic la casele de bilete și automatele kiosk pentru deținătorii de Card de Călătorie TFC/ Card Elev TFC/ Card Student TFC/ Card Student M.S. TFCSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  În sistem electronic la casele de bilete și automatele kioskSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizat data de călătorieSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe abonament și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  digitalon-line pe site-ulwww.transferoviarcalatori.ro,www.bilete.tfc-online.ro și peaplicațiadescărcabilă pe telefonSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și agenții autorizați TFCSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizat data de călătorieSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe abonament și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  hârtietermoreactivăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobile pentru deținătorii de Card de Călătorie TFC/ Card Elev TFC/ Card Student TFC/ Card Student M.S. TFCSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  11Abonamentsăptămânalcartontermoreactivîn sistem electronic la casele de bilete și automatele kiosk pentru deținătorii de Card de Călătorie TFCSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documente doveditoare
  în sistem electronic la casele de bilete și automatele kioskSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizat data de călătorieSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documente doveditoare
  digitalon-line pe site-ulwww.transferoviarcalatori.ro,www.bilete.tfc-online.ro și peaplicațiadescărcabilă pe telefonSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documente doveditoare
  imprimatetipizatemanual, la casele de bilete și agenții autorizați TFCSe compostează sau se înscrie cu pixul de către personalul autorizat ziua de călătorieSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei înscrise pe abonament și legalitatea călătoriei prin documentele care dovedesc dreptul la reducere conform legislației în vigoare.
  hârtietermoreactîvăîn sistem electronic prin posturile de lucru mobile pentru deținătorii de Card de Călătorie TFCSe apropie cardul de călătorie de aparatul mobil pentru citirea datelor prin tehnologia NFCSe verifică vizual datele de valabilitate ale călătoriei și legalitatea călătoriei prin documente doveditoare
  12Abonamentemetropolitaneintegratecardde la casele de bilete ale TFC, CFR Calatori, STB si Metrorex, numai pe relația București Nord - Aeroport Henri Coadă.La validatoarele TFC, STB, METROREX sau CFR la prima călătorie cu primul mijloc de transportSe verifică datele de valabilitate ale călătoriei
   +  Articolul 5 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.C. Astra Trans Carpatic S.R.L.
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere/vânzare alegitimației/titlului de călătorieReguli de validare alegitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet întregDreptunghiu lară pe hârtie termicăElectronicManualVerificare in diagrama de rezervare a trenului
  2Bilet copilManualVerificare in diagrama de rezervare a trenului
  3Bilet elevDreptunghiu lară pe hârtie termicăElectronicManualVerificare in diagrama de rezervare a trenului
  4Bilet student și student orfan
  5Bilet legea 147/2000
  6Bilet legea 448/2006
  7Bilet legea 44/1994
  8Bilet legea 341/2004
  9Bilet onlineElectronicPDFElectronicValidarea manuala ID bilet pe echipament electronic vânzareValidarea manuala ID bilet pe echipament electronic vânzare
   +  Articolul 6 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6) lit. (a) din OMTI nr. 1.039/2024, se stabilește modul de emitere, validare și control al titlurilor de călătorie ale S.C. Softrans S.R.L.
  Nr.crt.Denumire legitimație/titlu de călătorieForma legitimației /titlului de călătorieModalități de emitere/vânzare alegitimației/titlului de călătorieReguli de validare a legitimației/titlului de călătorieReguli de control a validității legitimației/titlului de călătorie
  1Bilet emis online (electronic):- preț întreg- studenți 90%- Studenți gratuit- Elevi Gratuit2020- Pensionari- Lege 44/1994- Lege 341/2004- Lege 448/2006- Lege 118/1990- Lege 189/2000Bilet emis online,generat prin platforma electronica a SoftransBiletul generat online devine valid cu condiția ca plata online sa fie confirmata in procesatorul de plăti;Se afișează in baza de date centrala a biletelor Softrans cu statusul "Confirmed/ confirmat"Se verifica numărul de rezervare introdus in aplicația de pe dispozitivele mobile ale personalului de tren, si/sau baza de date centrala a biletelor dedicata Softrans, unde se afișează starea tranzacției (acceptata/ respinsa/ anulata/ returnata/ null) ;Se afișează fiecare bilet generat online cu reducerea specifica acordata ce aparține numărului de rezervare ;Se verifica documentele doveditoare in cazul biletelor cu reduceri/ facilități acordate.
  2Bilet emis in tren:- preț întreg- studenți 90%- Studenți gratuit- Elevi Gratuit2020- Pensionari- Lege 44/1994- Lege 341/2004- Lege 448/2006- Lege 118/1990- Lege 189/2000- Angajați Softrans- BicicletaBilet emis in tren, prin aplicația de pe dispozitivele mobile utilizate in tren, printat pe format de hârtie prin imprimanta mobila; biletele se transmit in timp real in baza de date electronica de bilete a SoftransValidarea biletelor emise in tren se face prin introducerea corecta a datelor de călătorie in aplicația de pe dispozitivele mobile ale personalului de tren;Se sincronizează in aplicație distanta selectata cu tariful aferent zonei km.Nu se verifica in tren;Se emit de personalul trenuluicalatorilor aflați deja in timpul călătoriei si sunt valabile doar pentru trenul si ziua in care au fost emise;Se verifica documentele doveditoare in cazul biletelor cu reduceri/ facilități acordate.
   +  Articolul 7 Pentru verificarea valabilității biletelor de călătorie metropolitană și a abonamentelor metropolitane:a) călătorul are dreptul să rămână în tren până la încheierea călătoriei, în intervalul de valabilitate a biletelor de călătorie metropolitană și abonamentelor metropolitane, fără a se ține cont de întârzierea trenurilor față de programul din livret.b) biletele de călătorie metropolitană și abonamentele metropolitane au valabilitate și în cazul în care trenul programat să plece la ora inițială are întârziere față de livret, iar călătoria se încheie după ultimul minut al valabilității acestuia;c) biletele de călătorie metropolitană și abonamentele metropolitane sunt valabile în trenurile care au fost programate, conform livret, să deservească stația CF, halta sau, după caz, punctul de oprire care delimitează începutul traseului metropolitan pe care se efectuează controlul, la orice moment anterior celui de expirare a valabilității biletelor sau abonamentelor respective, indiferent de stația CF, halta sau, după caz, punctul de oprire de îmbarcare de pe traseul metropolitan și de momentul controlului;d) biletele de călătorie metropolitană și abonamentele metropolitane se pot achiziționa cu anticipație de maxim 30 zile calendaristice față de momentul de început a valabilității;e) după achitarea tarifelor de călătorie metropolitană și tarifelor abonament metropolitan, nu se mai efectuează restituirea valorii acestora. (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 5 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024. )
   +  Anexa nr. 6
  Metodologia de alocare a sumelor provenite din vânzarea biletelor
  de călătorie metropolitană și abonamentelor metropolitane,
  precum și a veniturilor aferente acestora
   +  Articolul 1 În scopul comercializării biletelor de călătorie metropolitane și abonamentelor metropolitane, fiecare operator de servicii publice de transport feroviar public de călători, denumit în continuare OTF- C, care prestează obligația de serviciu public, denumită în continuare OSP, utilează următoarele metode de conformare, în baza prevederilor art.1 alin. (6) lit. c) din OMTI nr. 1.039/2024:a) titlurile se comercializează, pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în mod minimal prin soluția software Ghișeu Unic ARF, care este accesată direct la adresa de internet https://bilete.infofer.ro sau, indirect, la adresa de internet https://bilete.tren.ro și, după caz, prin platformele distribuitorilor agreați de ARF;b) în perioada prevăzută la lit. a), OTF-C au obligația de a-și actualiza sistemele de emitere, validare și control a titlurilor de călătorie, în vederea emiterii biletelor de călătorie metropolitane și abonamentelor metropolitane prin canalele proprii;c) expresia "indiferent de numărul de trenuri utilizate", prevăzută la art. 4 alin. (2) din OMTI nr. 1039/2024, reprezintă alegerea de către călător a unui singur tren al oricărui OTF-C, din totalul trenurilor care deservesc traseul metropolitan, pe care este valabil titlul de călătorie metropolitană;d) OTF-C au obligația de a prezenta ARF, în ultima zi a fiecărei luni, un raport de progres al implementării programului propriu de emitere a biletelor de călătorie metropolitane și abonamentelor metropolitane, care să conțină minimal stadiul implementării, provocări întâmpinate, dată preconizată de lansare și utilizare comercială;e) oricare OTF-C poate lansa, la orice dată anterioară termenului prevăzut la lit. a), în utilizare comercială, sistemul propriu de vânzare.  +  Articolul 2 Alocarea, la încasare, a sumelor provenite din vânzarea biletelor de călătorie metropolitane și abonamentelor metropolitane se efectuează în baza următorului mecanism:a) sumele provenite din valoarea tarifară, la care se aplică reducerile reglementate, se împart proporțional fiecărui OTF-C care prestează OSP pe linia metropolitană sau, după caz, ZM și se constituie venit din vânzarea titlurilor de călătorie;b) sumele rezultate conform punctului a), se rotunjesc pentru fiecare operator, în jos la două zecimale (ban);c) diferența dintre sumele absolute rezultate pentru fiecare OTF-C, care prestează OSP pe linia metropolitană sau, după caz, ZM de analiză, se alocă și se constituie venit din vânzarea titlurilor de călătorie, pentru:1. ZM București-Ilfov - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA2. Linia București, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA3. Linia București, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA4. Linia București, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA5. Linia București, Linia 4 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA6. Linia București, Linia 5 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA7. Linia București, Linia 6 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA8. ZM Alba-Iulia - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA9. Alba-Iulia, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA10. Alba-Iulia, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL11. ZM Arad - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA12. Arad, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA13. Arad, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL14. Arad, Linia 3 - REGIO CĂLĂTORI SRL15. Arad, Linia 4 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA16. Arad, Linia 5 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA17. ZM Pitești - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA18. Pitești, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA19. Pitești, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA20. Pitești, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA21. ZM Bacău - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA22. Bacău, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA23. Bacău, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA24. ZM Oradea - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA25. Oradea, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA26. Oradea, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA27. Oradea, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA28. Oradea, Linia 429. ZM Bistrița - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA30. Bistrița, Linia 1- INTERREGIONAL CĂLĂTORI SRL31. Bistrița, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA32. Bistrița, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA33. Bistrița, Linia 4 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA34. Bistrița, Linia 5- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA35. ZM Botoșani- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA36. Botoșani, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA37. ZM Brașov- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRL38. Brașov, Linia 1- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA39. Brașov, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL40. Brașov, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA41. ZM Brăila - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA42. Brăila, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA43. ZM Buzău - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA44. Buzău, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA45. Buzău, Linia 2 - - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA46. ZM Reșița - REGIO CĂLĂTORI SRL47. Reșița, Linia 1 - REGIO CĂLĂTORI SRL48. Reșița, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA49. ZM Călărași - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA50. Călărași, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA51. ZM Cluj-Napoca - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA52. Cluj Napoca, Linia 1- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA53. Cluj Napoca, Linia 2- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA54. ZM Constanța - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA55. Constanța, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA56. ZM Sfântu Gheorghe - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA57. Sfântu Gheorghe, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA58. Sfântu Gheorghe, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL59. ZM Târgoviște - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL60. Târgoviște, Linia 1 - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL61. Târgoviște, Linia 2 - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL62. ZM Craiova - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA63. Craiova, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA64. Craiova, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA65. ZM Galați - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA66. Galați, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA67. Galați, Linia 2 - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL68. ZM Giurgiu - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA69. Giurgiu, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA70. ZM Târgu Jiu - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA71. Târgu Jiu, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA72. Târgu Jiu, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA73. ZM Miercurea Ciuc - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA74. Miercurea Ciuc, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA75. ZM Deva - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA76. Deva, Linia 1- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA77. Deva, Linia 2- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA78. Deva, Linia 3- SNTFC CFR CĂLĂTORI SA79. ZM Slobozia - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA80. Slobozia, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA81. ZM Iași - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA82. Iași, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA83. Iași, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL84. ZM Baia Mare - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA85. Baia Mare, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA86. ZM Drobeta-Turnu Severin - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA87. Drobeta-Turnu Severin, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA88. ZM Târgu Mureș - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA89. Târgu Mureș, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA90. ZM Piatra Neamț - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA91. Piatra Neamț, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA92. ZM Slatina - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA93. Slatina, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA94. ZM Ploiești - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA95. Ploiești, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA96. Ploiești, Linia 2 - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL97. Ploiești, Linia 3 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA98. Ploiești, Linia 4 - TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL99. ZM Satu Mare - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA100. Satu Mare, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA101. Satu Mare, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA102. ZM Zalău - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA103. Zalău, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA104. ZM Sibiu - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA105. Sibiu, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA106. Sibiu, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA107. ZM Suceava - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA108. Suceava, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA109. Suceava, Linia 2 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA110. ZM Alexandria - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA111. Alexandria, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA112. ZM Timișoara - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA113. Timișoara, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA114. Timișoara, Linia 2 - REGIO CĂLĂTORI SRL115. Timișoara, Linia 3 - REGIO CĂLĂTORI SRL116. Timișoara, Linia 4 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA117. Timișoara, Linia 5 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA118. ZM Tulcea - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA119. Tulcea, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA120. ZM Vaslui - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA121. Vaslui, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA122. ZM Râmnicu Vâlcea - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA123. Râmnicu Vâlcea, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA124. ZM Focșani - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA125. Focșani, Linia 1 - SNTFC CFR CĂLĂTORI SA;d) Mecanismul prevăzut la lit. a) - c) se aplică și de către distribuitorii de legitimații de călătorie metropolitană, alții decât OTF-C;e) lista prevăzută la lit. c) este actualizată anual, în luna noiembrie și este valabilă pe perioada mersului de tren care intră în vigoare în luna decembrie;f) operatorul desemnat la lit. c) este responsabil pentru gestionarea procedurilor privind răspunderea operatorilor feroviari față de călători și bagajele acestora.  +  Articolul 3 Începând cu data de 01.01.2025, veniturile proprii provenite din vânzarea biletelor de călătorie metropolitane se regularizează lunar, de către fiecare OTF-C, astfel:a) pentru biletele de călătorie metropolitane validate de către OTF-C, întreaga sumă provenită din valoarea tarifară, la care se aplică reducerile reglementate, se constituie venit propriu al OTF-C la care s-au validat prima dată;b) pentru biletele de călătorie metropolitane nevalidate la niciun OTF-C, veniturile proprii ale fiecărui OTF-C se constituie conform mecanismului prevăzut la art. 2 din prezenta anexă;c) în termen de 5 zile de la încheierea lunii, OTF-C transmit către ARF, un raport în format letric și electronic, editabil, privind sumele încasate din vânzarea biletele de călătorie metropolitane, precum și suma cuvenită prin aplicarea lit. a) și b);d) ARF avizează rapoartele prevăzute la lit. c), în termen de 5 zile de la primirea acestora, și transmite fiecărui OTF-C, prin adresă, cuantumul sumelor pe care le datorează acesta către alți OTF-C;e) OTF-C efectuează plata sumelor stabilite de ARF către ceilalți OTF-C în termen de două zile de la primirea adresei ARF prevăzută la lit. d);f) fiecare OTF-C își regularizează veniturile proprii lunare în baza informațiilor prevăzute în adresa de la lit. d).  +  Articolul 4 După caz, achitarea de către posesorii biletelor de călătorie metropolitane, abonamentelor metropolitane, autorizațiilor de călătorie sau permiselor de călătorie a tarifelor tichet rezervare loc și, după caz, supliment transport biciclete, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h) și k) din OMTI nr. 1.039/2024, se realizează prin canalele proprii de vânzare ale OTF-C, care operează trenul pentru care se dorește rezervarea locului sau transportul bicicletei.  +  Articolul 5 Veniturile provenite din tarifele prevăzute la art. 4 din prezenta anexă se constituie venituri proprii ale OTF-C, care a efectuat vânzarea. (la 13-07-2024, ANEXA a fost completată de Anexa nr. 6 din DECIZIA nr. 174 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 iulie 2024. )
  -----