ORDIN nr. 256 din 3 august 2007
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007  În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 90 şi ale art. 91 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  Bucureşti, 3 august 2007.
  Nr. 256.


  Anexa
  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
  Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

  Articolul 1

  Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 2

  (1) Principalele atribuţii ale Consiliului sunt următoarele:
  a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu handicap, iniţiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autorităţi competente;
  b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora;
  c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  (2) Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse.


  Articolul 3

  În realizarea atribuţiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu instituţiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu şi cu alţi parteneri sociali.


  Articolul 4

  (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
  (2) Consiliul poate funcţiona în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor şi poate lua hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.


  Articolul 5

  (1) Agenda de lucru este stabilită de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel puţin 14 zile înainte de reuniune.
  (2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum şi procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel puţin 7 zile înainte de reuniune.


  Articolul 6

  (1) Şedinţele se desfăşoară la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.
  (2) Fiecare participant îşi suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la şedinţele Consiliului.


  Articolul 7

  (1) Consiliul are ca membri permanenţi câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale şi neguvernamentale:
  a) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
  b) Ministerul Sănătăţii Publice;
  c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
  d) Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România;
  e) o organizaţie neguvernamentală pentru protecţia drepturilor omului.
  (2) Pot avea statut de membri nepermanenţi reprezentanţii organismelor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi ai organismelor de drept public sau privat în domeniu.
  (3) La şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) şi (2).
  (4) Membrii Consiliului nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate.


  Articolul 8

  Secretariatul Consiliului se asigură de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, care se va îngriji de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor acestuia prin:
  a) pregătirea documentelor;
  b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discuţiei;
  c) elaborarea rapoartelor necesare şi colectarea de date şi informaţii cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap;
  d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu handicap;
  e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european şi internaţional.
  --------