NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 4 octombrie 2001

  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1
  (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public, cu atribuţii în implementarea unor programe guvernamentale şi în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcţia de locuinţe şi intervenţii la construcţiile existente.(2) În realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de resurse de finanţare pe care le administrează în cadrul unor montaje financiare pentru:
  a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia de locuinţe de serviciu, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;
  ----------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.

  b) dezvoltarea prin programe proprii a unor proiecte imobiliare pentru construirea de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar.
  c) finanţarea proiectării şi execuţiei, în condiţiile legii, a utilităţilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii din cadrul programului guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu prevăzut la lit. a), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate dobândi terenuri destinate construirii de locuinţe, în condiţiile legii, prin:
  a) preluarea în administrare şi/sau în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
  b) achiziţia de terenuri din surse proprii sau intermedierea achiziţiei acestora din sursele beneficiarilor de locuinţe;
  c) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, beneficiare ale locuinţelor;
  d) donaţii ale unor persoane fizice sau juridice.
  e) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privaţi.
  --------------
  Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010.
  (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale.(5) Pentru dezvoltarea programelor proprii şi pentru implementarea programelor guvernamentale de construcţii de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe iniţiază şi asigură realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară - cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, soluţii arhitecturale, tehnologii, surse de finanţare şi costuri în construcţii de locuinţe şi altele asemenea.
  ----------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 1^1
  (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în valorificarea studiilor efectuate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), se au în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne şi utilizarea tehnologiilor avansate de execuţie şi a unor materiale şi produse noi, calitativ superioare. În situaţia repetării soluţiilor alese se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament. Pentru locuinţele care se construiesc prin investiţii din fonduri publice se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort minim prevăzute în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează din surse proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi din veniturile proprii prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  -----------------
  Alin. (2) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".
  (3) Rezultatele studiilor prevăzute la alin. (1) se pun gratuit la dispoziţie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pot fi valorificate pe piaţă pentru alţi solicitanţi. Sumele provenite din valorificarea studiilor de piaţă se fac venit pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  -----------------
  Alin. (3) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".

  -----------------
  Art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".


  Articolul 2
  (1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condiţiile în care sunt libere de orice sarcină, sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate şi sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (1^1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie şi/sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Pentru asigurarea corelării programelor de investiţii în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuinţelor cu programele de investiţii în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie contracte cu autorităţile administraţiei publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (1^2) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori trec, în condiţiile legii, în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt destinate realizării de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se dau sau rămân, în condiţiile legii, în folosinţa gratuită a agenţiei, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe.
  ---------------
  Alin. (1^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (1^3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1^2), destinate construirii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, se va stabili, în baza unor hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale care le au în administrare sau potrivit condiţiilor prevăzute în actele de transmitere a terenurilor în administrarea acestora, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă, pentru toată durata de existenţă a construcţiilor -, autorităţile administraţiei publice locale având totodată obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii.
  ---------------
  Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.
  (1^4) Pentru reconstrucţia locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, terenurile aflate în proprietatea privată sau în folosinţa proprietarilor locuinţelor se preiau de primării prin contracte de custodie încheiate cu deţinătorii acestora şi se dau în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a locuinţelor respective.
  ---------------
  Alin. (1^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.
  (1^5) Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizează în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (1^5) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (1^6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuinţe, cu obligaţia acestora de a efectua, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor respective, potrivit legii.
  ----------
  Alin. (1^6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  a) pentru construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate finanţate prin investiţii publice, precum şi a altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii;
  b) pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii personalului propriu al instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  ---------------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2^1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.
  ---------------
  Alin. (2^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(3) În actele de transmitere a terenurilor potrivit prevederilor alin. (2), în conformitate cu legislaţia în vigoare, se consemnează, după caz, în mod obligatoriu, următoarele:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe pe perioada realizării investiţiilor;
  b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor pe toată durata de existenţă a construcţiilor -, autoritatea administraţiei publice care le preia în administrare având obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii.
  c) abrogată;
  ---------------
  Lit. c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  d) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;
  ---------------
  Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  e) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, o expertiză tehnică şi energetică, după caz, pentru construcţiile existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi potrivit legii.
  ---------------
  Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.
  (3^1) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit. Astfel, terenurile aferente acestor construcţii de locuinţe se transmit în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit pot fi proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (3^2) Construcţia de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.
  ---------------
  Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.
  (3^3) În cadrul contractelor prevăzute la alin. (3^2) se stabilesc în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor:
  ---------------
  Partea introductivă a alin. (3^3) al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  a) transmiterea terenurilor în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, pe perioada de realizare a investiţiilor respective;
  b) transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate sau, după caz, transferul proprietăţii asupra acestor terenuri către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, conform planurilor urbanistice aprobate;
  c) stabilirea modalităţii de transfer al proprietăţii asupra terenurilor aferente locuinţelor către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
  ---------------
  Alin. (3^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.
  (3^4) Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege.
  ---------------
  Alin. (3^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privaţi.
  --------------
  Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010.(6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar şi în interiorul ansamblurilor de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori de reţele, operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
  ---------------
  Alin. (6^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  ----------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 3
  (1) Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) Tinerii specialişti din învăţământ sau sănătate, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
  ----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  ---------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Capitolul I^1

  Abrogat
  ----------------
  Titlul Cap. I^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.
  ----------------
  Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.

  Articolul 3^1

  În sensul prevederilor art. 5 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate operaţiuni imobiliare încheierea, intermedierea şi gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari.
  ---------------
  Art. 3^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Articolul 3^2
  (1) În aplicarea prevederilor art. 3^1 Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate să realizeze următoarele operaţiuni:
  a) să încheie contracte de vânzare, de antrepriză generală, de construire şi/sau de asistenţă tehnică, pentru construirea, achiziţionarea, finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 3^2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  b) să dobândească terenuri destinate construcţiei de locuinţe prin programe proprii, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţa gratuita pe întreaga durata de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari, în condiţiile legii.(2) Pentru construcţia de locuinţe realizată prin investiţii publice, valoarea contractelor de antrepriză generală încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii generali se va actualiza potrivit legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
  ----------------
  Alin. (2) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.(3) Actualizarea valorii contractelor de antrepriză generală prevăzute la alin. (1) se poate face numai pentru perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi cea a recepţiei la terminarea lucrărilor prevăzute în contract.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.
  ----------------
  Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.


  Capitolul II Construcţia de locuinţe prin credite ipotecare

  Secţiunea 1 Atragerea, administrarea resurselor şi realizarea montajelor financiare
  ----------------
  Secţiunea 1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.

  Articolul 4

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 5
  (1) Pentru obiectivele de investiţii în execuţie, finanţate din fondurile special constituite pentru construcţii de locuinţe, precum şi din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, inclusiv locuinţele proprietate publică sau privată a statului ori proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţile publice locale şi/sau agenţii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe asigură depunerea în conturi special deschise la instituţii bancare agreate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe a sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele respective Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură plata unei dobânzi la nivelul dobânzii la vedere practicate de bănci.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Constituirea resurselor din sumele reprezentând garanţii de bună execuţie prevăzute la alin. (1) şi stabilirea procedurii de evidenţă şi restituire a acestora la termenele şi în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriză se vor consemna în convenţii încheiate, în condiţiile legii, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile publice locale şi/sau cu operatorii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe respective, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Articolul 6

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 7

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 8

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 9

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 11

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 12
  (1) Resursele de finanţare în construcţia de locuinţe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de către instituţii financiare autorizate potrivit legii.(2) Finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar se realizează prin instituţiile financiare autorizate potrivit legii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (2^1) În vederea finalizării unei locuinţe cu credit ipotecar, în completarea surselor de finanţare prevăzute la alin. (2), beneficiarul poate asigura finanţarea şi prin depunerea din surse proprii, într-un cont al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Pentru construcţiile de locuinţe a căror finanţare se asigură în condiţiile alin. (2) se vor stabili, prin contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu beneficiarii de credite:
  a) structura preţului locuinţelor;
  b) modalitatea de reactualizare a valorii contractelor de antrepriză generală.(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia convenţii cu instituţiile financiare creditoare pentru realizarea montajului financiar necesar în finanţarea construcţiei de locuinţe contractate de beneficiarii de credite.
  -----------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 13

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Secţiunea a 2-a Subvenţionarea locuinţelor
  Promovarea proiectelor imobiliare pentru construirea de locuinţe prin programe proprii
  ---------------
  Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.
  ----------------
  Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.

  Articolul 13^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe întocmeşte anual un program de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, în baza cererilor înregistrate, pe terenuri dobândite în acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriaşi din locuinţele preluate în mod abuziv de către stat şi care s-au retrocedat în natură foştilor proprietari, precum şi cererile formulate de tineri sunt rezolvate cu prioritate; în acest scop, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe adoptă criterii şi reglementări specifice.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 13^1 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 13^1 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(4) Îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie reprezentate de consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor. Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  ----------
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 13^2
  (1) Pentru dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar pot participa ca parteneri, alături de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoane juridice cu activităţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electrică, pe bază de contracte de asociere încheiate potrivit legii.(2) Conţinutul-cadru al contractelor de asociere şi condiţiile de eligibilitate a partenerilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt prevăzute în anexa nr. 15.(3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe.(4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi contractelor de parteneriat prevăzute la art. 2 alin. (3^2).
  ---------------
  Alin. (4) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(5) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, astfel:
  a) prin transmiterea locuinţelor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu aprobarea Consiliului de administraţie, către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;
  b) prin vânzarea locuinţelor, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către solicitanţii ce pot asigura contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(6) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se predau unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
  ----------
  Alin. (6) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (7) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(8) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor definiţi la art. 4 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (8) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(9) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe, precum şi modul de repartizare a acestora. În acest scop, stabilesc şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.
  ----------
  Alin. (9) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(10) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, din domeniile prevăzute la alin. (8), cărora le sunt repartizate aceste locuinţe.
  ----------
  Alin. (10) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(11) Contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte potrivit prevederilor art. 4 alin. (7^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, o cotă de maximum 1%, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de inventar a locuinţei.
  ----------
  Alin. (11) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (11^1) Cota de 1% prevăzută la alin. (11) se constituie ca venituri ale autorităţilor publice locale şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe la nivel local.
  ----------
  Alin. (11^1) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(12) Pentru recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004
  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiţiei prevăzută la art. 4 alin. (7^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de către autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe. Orice întârziere în virarea sumelor reprezentând recuperarea investiţiei calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii atrage plata de penalităţi, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (12) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (12^1) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (12), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
  ----------
  Alin. (12^1) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(13) Locuinţele prevăzute la alin. (5) lit. a) se pot vinde de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului.
  ----------
  Alin. (13) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (13^1) În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei şi a numărului de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinţei.
  ----------
  Alin. (13^1) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(14) Pentru vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a), preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  ----------
  Alin. (14) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(15) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de inventar a locuinţei, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, din care se scade contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virate către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform legii şi prevederilor alin. (12).
  ----------
  Alin. (15) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(16) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) lit. a) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (16) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  ---------------
  Art. 13^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 13^3
  (1) În aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, altor instituţii din administraţia publică centrală şi autorităţilor administraţiei publice locale, se pot efectua de către fiecare persoană juridică sau, după caz, prin asociere între acestea, potrivit reglementărilor în vigoare. În acelaşi mod, dar fără a se intersecta cu solicitările instituţiilor publice, se pot efectua şi solicitările unor persoane juridice cu capital privat, în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 13^3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Asocierea prevăzută la alin. (1) nu este necesar a fi legalizată, dar termenii şi condiţiile de realizare a acesteia vor fi consemnate printr-un "Acord de asociere" încheiat între părţile implicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cadrul acestui acord se va stabili un reprezentant al asociaţiei care va asigura corespondenţa cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe.(3) În cazul în care solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt efectuate în asociere, terenurile destinate construcţiei de locuinţe pot fi puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de unul sau de mai mulţi asociaţi. Pentru acelaşi teren de construcţie/amplasament nu pot fi prezentate atât solicitări individuale, cât şi în asociere. Pentru amplasamente ale construcţiilor de locuinţe în care sunt cuprinse terenuri deţinute de doi sau mai mulţi solicitanţi, solicitările pot fi prezentate numai în asociere.(4) Pentru construcţia de locuinţe proprietate privată, studiile de prefezabilitate se întocmesc, de regulă, de deţinătorii terenurilor de construcţii pe care se amplasează acestea. În cazul programelor de construcţii de locuinţe dezvoltate în asociere, finanţarea şi realizarea studiilor de prefezabilitate se stabilesc prin acordul de asociere încheiat între părţile implicate.
  ---------------
  Art. 13^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 13^4
  (1) Solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 13^3, vor fi prezentate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi vor fi însoţite de:
  a) numărul de cereri efectuate de persoanele fizice care fac parte din personalul propriu al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1), defalcat pe numărul de camere al locuinţelor solicitate şi, după caz, defalcat şi pe persoanele juridice asociate;
  b) studiile de prefezabilitate;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 13^4 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  c) o copie a acordului de asociere, dacă este cazul.(2) Numărul cererilor prezentate conform prevederilor alin. (1) lit. a) nu trebuie să depăşească numărul de locuinţe prevăzute în studiile de prefezabilitate conform prevederilor alin. (1) lit. b).(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea unor programe de construcţii de locuinţe, precum şi de solicitările primite pentru dezvoltarea unor programe noi, având prioritate programele guvernamentale.(4) Pe parcursul efectuării analizei prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate cere, în condiţiile prevăzute de lege, date şi informaţii celor care au efectuat solicitări de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, despre sau în completarea celor transmise prin documentele prevăzute la alin. (1).
  ---------------
  Art. 13^4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 13^5
  (1) Dezvoltarea unor programe noi de construcţii de locuinţe, potrivit solicitărilor primite şi analizate conform art. 13^4 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, se poate face numai cu avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, obţinut în condiţiile art. 13^1 alin. (3).
  -----------------
  Alin. (1) al art. 13^5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(2) Pentru dezvoltarea programelor care au primit aviz favorabil, potrivit alin. (1), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte de parteneriat cu fiecare dintre persoanele juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) sau cu asociaţii ale acestora, caz în care asocierea este necesar a fi legalizată.(3) Prin contractele de parteneriat prevăzute la alin. (2) se vor stabili modalitatea de primire a cererilor din partea persoanelor fizice care fac parte din personalul angajat al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) şi actele prin care justifică această apartenenţă. Se vor stabili totodată dacă sunt admise şi condiţiile în care se pot face modificări sau completări în lista persoanelor care solicită locuinţe, precum şi eventuale cesionări ale contractelor încheiate pentru construirea locuinţelor.(4) Terenurile pentru construcţia de locuinţe prevăzută la art. 13^3 alin. (1) se asigură în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 13^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  ---------------
  Art. 13^5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Capitolul II^1

  Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat
  ---------------
  Titlul capitolului II^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.

  Articolul 13^6

  Modalitatea de promovare şi derularea investiţiilor în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat - realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, inclusiv administrarea, exploatarea, precum şi repartizarea acestor locuinţe se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.
  ---------------
  Art. 13^6 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Articolul 13^7

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 13^7 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Capitolul III Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

  Secţiunea 1 Promovarea investiţiilor

  Articolul 14
  (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.(2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale.(3) La nivel local, comisiile sociale prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a primarului general al municipiului Bucureşti. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002.(4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de către comisii sociale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi constituite după cum urmează:
  a) în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, administrate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  b) prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pentru locuinţele administrate de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori de către unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi.
  ----------
  Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. a) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice.
  ----------
  Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(6) Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) lit. b) se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi de către autorităţile publice centrale interesate şi/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora.
  ----------
  Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(7) Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe.
  -----------------
  Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(8) În adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere următoarele:
  a) criteriile de acces la locuinţă vor fi adaptate la situaţiile concrete existente pe plan local, numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.
  b) pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări şi/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma şi cu punctajul stabilite în anexa nr. 11;
  c) pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b);
  d) criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv;
  -----------------
  Litera d) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".
  e) solicitarea avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prevăzut la lit. d) se efectuează, de regulă, odată cu transmiterea inventarului locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform art. 16^4. Acest aviz se solicită însă şi ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial. Solicitarea va fi însoţită de o fundamentare a criteriilor propuse, în care se va prezenta motivaţia adoptării acestora, a adaptărilor efectuate, precum şi a criteriilor suplimentare, după caz.
  -----------------
  Litera e) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(9) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (7) şi (8), intră sub incidenţa prevederilor art. 11 sau, după caz, ale art. 24 din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (9) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  ---------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 15
  (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.
  ----------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, şi se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.(3) Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile sau ordinele prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului.(4) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, primarului general al municipiului Bucureşti sau autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.(5) La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuinţelor şi la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor de locuinţe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuinţelor respective de către cei îndreptăţiţi, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(6) Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane.(7) Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4).
  -------------
  Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.(8) Repartizarea efectivă a locuinţelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane cu handicap şi asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.(9) Locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în următoarea ordine de prioritate:
  a) în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2);
  b) în ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinţă, în cazul în care în anul respectiv nu se pot aplica prevederile lit. a), neexistând o listă de priorităţi întocmită sau refăcută în condiţiile prezentelor norme metodologice.
  (9^1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate, se repartizează de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (9).
  ----------
  Alin. (9^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (9^2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (6^1) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în corelare cu prevederile art. 16 alin. (4), în situaţia în care locuinţele nu se repartizează în totalitate, administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege, care au solicitat realizarea acestora, răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.
  ----------
  Alin. (9^2) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat.
  ----------
  Alin. (10) al art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(11) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, înregistrează în contabilitate locuinţele pe care le are în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, şi le supune procedurilor de reevaluare şi amortizare, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (11) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(12) Administratorul locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul, în condiţiile legii, pentru:
  a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi;
  b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;
  c) ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului;
  d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară.
  ----------
  Alin. (12) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la:
  a) revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului;
  b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei;
  c) aplicarea de penalităţi de 0,1%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă;
  d) interzicerea cedării dreptului de folosinţă a locuinţei, de către titularul contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.
  ----------
  Alin. (13) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (14) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită autorităţilor publice locale documentele cu privire la orice modificări intervenite în:
  a) starea civilă;
  b) numărul persoanelor aflate în întreţinere;
  c) situaţia locativă, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuinţe în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală.
  ----------
  Alin. (15) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(16) La data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia au obligaţia să facă dovada că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală sau în localităţile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz. În situaţia în care această condiţie nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai prelungeşte. Fac excepţie cotele-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în proprietate, în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m², suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (16) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(17) La prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16).
  ----------
  Alin. (17) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(18) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), la solicitarea chiriaşilor, administratorii locuinţelor pot realiza un schimb de locuinţe, în condiţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei acord/convenţii între chiriaşi, potrivit legii.
  ----------
  Alin. (18) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi sănătăţii, ori unităţile aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care:
  a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă şi/sau numărul persoanelor aflate în întreţinere;
  b) la repartiţie nu s-au putut asigura suprafeţele minimale în raport cu numărul de persoane;
  c) şi-a schimbat locul unde îşi desfăşoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială.
  ----------
  Alin. (19) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(20) Schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) şi schimbarea locuinţei prevăzută la alin. (19) se pot realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare şi din aceeaşi categorie de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, fiind exceptate locuinţele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unităţi administrativ-teritoriale diferite.
  ----------
  Alin. (20) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(21) În cazul în care schimbul de locuinţe prevăzut la alin. (18) se realizează între locuinţe amplasate în unităţi administrativ-teritoriale diferite, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin locuinţele în administrare.
  ----------
  Alin. (21) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(22) În cazul în care se solicită schimbarea locuinţei, potrivit prevederilor alin. (19), dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie situată în altă unitate administrativ-teritorială, este necesar acordul ambelor autorităţi ale administraţiei publice care deţin locuinţele în administrare, iar schimbarea locuinţei se poate face numai în situaţia în care repartizarea locuinţei nu s-a putut realiza în condiţiile alin. (9).
  ----------
  Alin. (22) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(23) Chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16, în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru anul în curs. În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se stabileşte luând în calcul venitul brut pe membru de familie, care se raportează la câştigul salarial minim brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de închiriere.
  ----------
  Alin. (23) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(24) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anual, cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23) se stabileşte, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs. Plata chiriei se face în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în care s-a stabilit cuantumul chiriei. Autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condiţiile legii, a chiriei, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor.
  ----------
  Alin. (24) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
  ----------
  Alin. (25) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005
  . Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (26) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(27) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (26), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,1%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
  ----------
  Alin. (27) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  -------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 15^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului din numărul total de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul proprietăţii publice a statului şi nu pot fi vândute.(2) Locuinţele prevăzute la alin. (1) sunt administrate de autorităţile instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor şi se repartizează personalului propriu din domeniile respective, în condiţiile legii.(3) Pentru locuinţele prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului instituţiei publice care a preluat administrarea locuinţelor, se stabilesc criteriile de repartizare, precum şi durata contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Art. 15^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Articolul 16
  (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, autorităţile administraţiei publice locale răspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit, conform documentaţiei urbanistice aprobate, în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Construcţiile noi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se pot amplasa pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1^2), alin. (2) lit. b) şi alin. (3^1), transmise în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor, precum şi pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, transmise în administrarea agenţiei, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin legi speciale. Terenurile care sunt în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se transmit în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea regimului juridic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a).(3) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de asigurarea terenurilor şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor. Pentru realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, autorităţile administraţiei publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1), iar autorităţilor publice locale le sunt incidente prevederile art. 2 alin. (3^1).
  ----------
  Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(4) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare.
  -------------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.(5) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (4) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru construcţia locuinţelor, care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  -----------------
  Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".
  ---------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 17
  (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
  ----------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, anual sau ori de câte ori este necesar, inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi defalcat pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt centralizate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  -----------------
  Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".
  ---------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 18
  (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, aprobate în condiţiile art. 16 alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile publice locale pot achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.(2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aprobat în condiţiile legii, din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu, precum şi din surse de la bugetul local, în condiţiile legii.(3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) se întocmesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu şi vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1).
  ----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Articolul 19
  (1) Derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  -----------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, conform contractelor încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (1^1), de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, terenurile aferente construcţiilor, studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe sunt preluate sau rămân în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor.
  ----------
  Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) În contractele încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (1^1) se vor preciza şi următoarele:
  a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe, inclusiv a structurilor existente, dacă este cazul, pe perioada realizării investiţiilor;
  b) condiţia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investiţii fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  c) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;
  d) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a asigura utilităţile publice şi dotările edilitare necesare în asigurarea condiţiilor de locuit, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1);
  e) participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectivelor de investiţii;
  f) condiţiile de transmitere, în condiţiile legii, a terenului şi a locuinţelor, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie, de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii ori a unităţilor aflate în subordinea sau sub coordonarea acestora, după caz.
  ----------
  Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(4) Pentru obiectivele de investiţii propuse în condiţiile art. 17 şi amplasate pe terenuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se vor prevedea în mod obligatoriu şi următoarele:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a alin. (4) al art. 19 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate, după caz, de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării, potrivit legii, a finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;
  ----------
  Lit. b) a alin. (4) al art. 19 a fost modificată de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  c) precizările prevăzute la alin. (3) lit. b)-f);
  ----------
  Lit. c) a alin. (4) al art. 19 a fost modificată de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  d) decăderea/revocarea din calitatea de administrator al locuinţelor în cazul nerespectării uneia sau a tuturor prevederilor lit. b)-c).
  ----------
  Lit. d) a alin. (4) al art. 19 a fost modificată de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  ---------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 19^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, se administrează de consiliile judeţene din unităţile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condiţiile prevăzute de lege.(2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de către autorităţile care au solicitat realizarea acestora, respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori de către unele unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face, în condiţiile legii, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. f), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept.
  ----------
  Alin. (3) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(4) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la art. 15^1 alin. (1), precum şi a terenurilor aferente se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept.
  ---------------
  Art. 19^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Articolul 19^2
  (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se poate face:
  a) cu achitarea integrală a preţului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului;
  b) cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară;
  c) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 19^2 a fost modificată de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor de construire a acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului anterior, Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză.(4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia şi ponderată cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (4^1) În situaţia în care valoarea stabilită conform prevederilor alin. (4) este mai mică decât valoarea de inventar, atunci valoarea de vânzare a locuinţelor este egală cu valoarea de inventar a acestora, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, mai puţin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 15 alin. (25).
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(5) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale alin. (3) se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin.
  (5^1) Valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire, stabilite, conform prevederilor tezei a patra a art. 10 alin. (2) lit. d) din lege, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.
  ----------
  Alin. (5^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (5^2) În situaţia în care vânzarea locuinţelor se face în condiţiile prevăzute la art. 19^2 alin. (2) lit. b), valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în vigoare la data încheierii, în condiţiile legii, a antecontractului de vânzare, în formă autentică, iar dacă nu este încheiat un antecontract de vânzare, în condiţiile prevăzute la alin. (5^1).
  ----------
  Alin. (5^2) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(6) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) sau (4^1), după caz, se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6).
  ----------
  Alin. (7) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(8) Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) sau (4^1), după caz, se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinţei, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (8) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(9) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii.
  ----------
  Alin. (9) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(10) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare.
  ----------
  Alin. (10) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(11) În cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (11) al art. 19^2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;
  b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;
  c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.(12) În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea preţului final conform prevederilor alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului.
  ----------
  Alin. (12) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(13) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii anuale de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Naţională a României. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.
  ----------
  Alin. (13) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(14) În aplicarea tezei a doua a prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. c) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
  (14^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) teza a doua şi art. 10 alin. (2^2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din aceeaşi lege dispun suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor, aceştia au obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Locuinţe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării şi numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate.
  ----------
  Alin. (14^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(15) În contractul de vânzare a locuinţelor cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (15) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (15^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere modelul de calcul al ratelor rămase, inclusiv al dobânzii, prevăzut în anexa nr. 21.
  ----------
  Alin. (15^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(16) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^4) şi (2^5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) cuprind dispoziţii privind dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, precum şi dispoziţii privind dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(17) În contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se înscriu interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (17^1) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la alin. (17), operează după achitarea integrală a valorii de vânzare şi efectuarea transferului de proprietate asupra locuinţei în favoarea beneficiarului.
  ----------
  Alin. (17^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(18) Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în condiţiile art. 11 din aceeaşi lege.(19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile alin. (17) şi (17^1) se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare, în condiţiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani.
  ----------
  Alin. (19) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(20) Autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, după reţinerea comisionului prevăzut la alin. (8), virează la bugetul local al autorităţilor publice locale de la care au preluat în administrare locuinţele realizate pe construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (7), care se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, potrivit legii.
  ----------
  Art. 19^2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.


  Articolul 19^3
  (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi c^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ţine o evidenţă extracontabilă, în care sunt incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care este completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) În evidenţa prevăzută la alin. (1) va fi înscris fiecare obiectiv de investiţie, defalcat pe blocuri şi apartamente, cu specificarea valorii de inventar a fiecărui apartament la data finalizării acestuia, respectiv la data de 1 ianuarie 2007 pentru cele finalizate şi recepţionate înainte de această dată.(3) Pentru luarea în evidenţă a valorii de inventar a locuinţelor, prevăzută la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită date şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, precum şi de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care îi consiliază şi îi sprijină în stabilirea valorii de investiţie, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (3).
  ------------
  Alin. (3) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, elaborează documentele necesare şi iniţiază, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (4^1) Locuinţele prevăzute la alin. (4), pentru care nu se finalizează acţiunile prevăzute la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008
  şi la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010
  , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011
  , îşi păstrează regimul juridic iniţial şi nu se pot vinde, fiind administrate şi exploatate în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (4^1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.
  (4^2) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege nu soluţionează cererile de cumpărare a locuinţei în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute, titularii contractelor de închiriere se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (4^2) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (4^3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4^2), administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din lege datorează Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe penalităţi de întârziere, în cuantum de 0,01%/lună, care se aplică la valoarea de investiţie a locuinţelor, prevăzute la art. 10 alin. (1^1) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (4^3) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  (4^4) Penalităţile se calculează pentru fiecare lună începând cu prima zi următoare celei în care a expirat termenul de 90 de zile, până la îndeplinirea obligaţiei de vânzare a locuinţei către titularul contractului de închiriere, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (4^4) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(5) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, potrivit regimului de finanţare al instituţiilor publice.
  ----------
  Alin. (5) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 19^2 alin. (8) şi a sumelor prevăzute la art. 19^2 alin. (7), după caz, se virează lunar, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (7) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (8) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituţiilor publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau al unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată, în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (6) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.
  (6^1) Sumele obţinute din penalităţile de întârziere prevăzute la art. 13^2 alin. (12^1), art. 15 alin. (27) şi art. 19^3 alin. (4^4) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (6^1) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar.
  ----------
  Alin. (7) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.
  -------------
  Art. 19^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 19^4
  (1) Locuinţele prevăzute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 19^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 19^4 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii au obligativitatea ţinerii evidenţei stricte (lunare şi cumulative) a locuinţelor care fac obiectul art. 19^1 alin. (2), art. 19^2 alin. (1) şi al art. 19^4 alin. (1), precum şi a justificărilor, modului de calcul şi nivelului actual al chiriei percepute. În completare, aceste entităţi vor ţine şi evidenţa necesarului de locuinţe pentru tineri "destinate închirierii.
  ---------------
  Art. 19^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 20
  (1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cuprinzând locuinţele pentru tineri, propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, odată cu lista prevăzută la alin. (1), şi lista cuprinzând defalcarea pe capitole bugetare a sumelor acumulate în anul anterior din vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 19^3 alin. (6), însoţită de un extras de cont emis de Trezoreria Statului pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Sumele necheltuite pe anul financiar în curs se cuprind în bugetul din anul următor.(3) Odată cu listele prevăzute la alin. (1) şi (2), în baza raportărilor lunare detaliate primite de la autorităţile publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, pe baza evidenţelor prevăzute la art. 19^4 alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va centraliza aceste evidenţe, pe care le va transmite spre informare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru a se cunoaşte în orice moment situaţia locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
  -----------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".


  Articolul 21
  (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 20 pot fi preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în condiţiile asigurării proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investiţii se va încheia în mod corespunzător. În acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie se decontează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din sursele constituite pentru finanţarea investiţiilor.
  -----------------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) proiectantul general al lucrărilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate a acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  -----------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(3) În promovarea obiectivelor de investiţii se poate avea în vedere transformarea, modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii existente sau aflate în diferite stadii de execuţie, în condiţiile legii.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004.(4) Includerea în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, a obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se va efectua de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  -----------------
  Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(5) Construcţiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condiţiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietăţii asupra respectivelor construcţii şi, după caz, a regimului juridic al proprietăţii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(6) Cheltuielile efectuate pentru construcţiile prevăzute la alin. (3), reevaluate la zi până la data preluării acestora de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii. Costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) se suportă din fondurile alocate pentru derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, context în care vor fi incluse în cheltuielile efectuate şi nedecontate. În aceste cazuri cheltuielile totale de capital cuprinse în devizul general al obiectivului de investiţii vor fi defalcate în cheltuieli efectuate, cheltuieli efectuate şi nedecontate şi în cheltuieli rest de efectuat.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 21^1

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 21^1 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Secţiunea a 2-a Derularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

  Articolul 22
  (1) După aprobarea bugetului de stat, direcţia coordonatoare a activităţii de investiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  -----------------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe comunică autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale interesate, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 19 alin. (2) şi (3).
  ---------------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.


  Articolul 23

  Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul de venituri bugetare 20.F.42.56.00 «Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
  ----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Articolul 24
  (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea bugetului de stat anual, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004.(2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Articolul 25
  (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii în programul de investiţii publice cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(2) Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii se asigură, pe surse de finanţare, conform prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.(3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigura urmărirea şi supravegherea tehnica a lucrărilor, recepţia lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului-anexa la contract, punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participa la recepţia finala.(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de consultanţă, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004.(5) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie care constă în consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  ----------
  Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Articolul 26

  Derularea investiţiilor privind construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv a finanţării acestora din resurse de la bugetul de stat, se realizează conform programului prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 27
  (1) Finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează potrivit prezentelor norme metodologice şi prevederilor legale în vigoare privind investiţiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) În situaţia în care în derularea finanţării programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, resursele prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt insuficiente şi/sau nu sunt alocate în concordanţă cu programul de finanţare aprobat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite.(3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită lunar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situaţii întocmite conform modelului din anexa nr. 12.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în limita alocaţiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar în curs se fundamentează şi se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din anul următor.
  -----------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".


  Capitolul IV

  Dispoziţii tranzitorii şi finale
  ---------------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.

  Articolul 28

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 28 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 29

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 29 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 30

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 30 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 31

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 31 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 31^1
  (1) Creditele ipotecare acordate din sursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data de 17 iulie 2005 se derulează conform prevederilor cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii acestora şi celor din convenţiile speciale încheiate de agenţie în acest scop cu instituţii bancare, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuţia Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reîntregesc cu ratele rambursate şi cu dobânzile plătite de beneficiarii creditelor acordate în condiţiile alin. (1) şi (2).
  ---------------
  Art. 31^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 31^2
  (1) Contractanţii de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau contracte de construire a unei locuinţe prin programele agenţiei până la data de 17 iulie 2005, pot beneficia în continuare de o subvenţie de la bugetul de stat în cuantum de 20% din valoarea locuinţei, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
  a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă;
  b) este prima locuinţă pe care o construiesc cu finanţare prin credit ipotecar.(2) Subvenţia prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.(3) Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe baza programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar pentru anul următor şi al resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuinţelor care se construiesc pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1).(4) Fundamentarea necesarului de subvenţii se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, odată cu fundamentarea necesarului de resurse prevăzută la art. 20.(5) Persoanele care pot beneficia de subvenţii pentru prima locuinţă construită cu credit ipotecar, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor depune la Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicitarea acordării subvenţiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub formă autentică, o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta, respectiv familia sa (soţ, soţie şi copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuinţe.(6) Solicitările depuse vor fi analizate şi aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(7) După aprobarea solicitărilor de acordare a subvenţiei odată cu încheierea contractelor de construire a locuinţelor se stabileşte cuantumul subvenţiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuinţei care se înscrie în contractul de construire.(8) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea subvenţiilor în baza unei situaţii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.(9) Solicitările de subvenţii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a sumei reprezentând subvenţii, în funcţie de evoluţia cursului de schimb leu-euro pe perioada dintre momentul consolidării valorii locuinţei prevăzute în contractul de construire şi momentul primirii sumei. Solicitările de subvenţii reactualizate se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
  -----------------
  Art. 31^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".


  Articolul 31^3
  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe subvenţiile stabilite în conformitate cu prevederile art. 31^2 , din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat.(2) Subvenţia primită conform alin. (1) se constituie ca sursă pentru finanţarea parţială a locuinţei pentru care a fost acordată.
  -----------------
  Art. 31^3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".


  Articolul 31^4
  (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în condiţii similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare prin care se reglementează regimul juridic şi cadrul general de realizare, exploatare şi administrare a respectivelor locuinţe.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 31^4 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(2) Promovarea, implementarea şi derularea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construirea şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute prin actele legislativ-normative ce vor fi adoptate în acest scop. Stabilirea obiectului şi a condiţiilor de desfăşurare a parteneriatului se face prin convenţii încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile administraţiei publice locale implicate.
  ---------------
  Art. 31^4 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Articolul 31^5

  Materialele provenite din donaţii şi/sau sponsorizări, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza numai în cadrul programelor prevăzute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice.
  ---------------
  Art. 31^5 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Articolul 32

  Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  ----------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 1

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  CONSILIUL LOCAL ....................
  (Consiliul Judeţean ...............)
  (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)
  (Ministerul ......................)
  INVENTARUL
  locuinţelor pentru tineri propuse a fi
  finanţate în cadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
  *Font 7*
  ┌──────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
  │Denumirea localităţii,│Număr cereri│ Număr │ Regim │Stadiu fizic existent│Suprafaţă│ Stadiu │ Plan │
  │ adresă obiectiv │localitate │locuinţe│înălţime│ la data propunerii │ teren │viabilizare│urbanistic│
  │ │ │ propus │ propus │ │ (mp) │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │Localitatea ... │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │......................│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │Total localitate │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │......................│ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
  │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

                                                       Primar,
                                       (Preşedintele Consiliului Judeţean)
                                                (Primarul general)
                                 (ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
                               ...................................................

  La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.
  La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate pe amplasamentul propus.
  La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus.
  Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.
  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.

  Anexa 1a)

  Abrogată
  -------------
  Anexa 1a) a fost abrogată de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.


  Anexa 2

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
  *Font 8*
                                                          Se aprobă
                                                          ─────────
                                                           Ministru,
                                                         ............

                                       LISTA
                   cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate
                    închirierii, propuse a fi finanţate conform
                        Legii nr. 152/1998 în anul .........

  ┌────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Judeţul │Localitatea│Amplasament│A│B│C│Program ...│ din care: │Program ....│ din care: │
  │crt.│ │ │ │ │ │ │ (credite ├───────┬───────┤(credite de ├───────┬───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ bugetare) │ Buget │ Surse │angajament) │ Buget │ Surse │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat│proprii│ │de stat│proprii│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ANL │ │ │ ANL │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┬───┼───┬───┼────────────┼───┬───┼───┬───┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ E │ F │ G │ │ H │ I │ J │ K │
  ├────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┤
  │ Obiective de investiţii în continuare │
  ├────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───┬───┬───┬───┬────────────┬───┬───┬───┬───┤
  │ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Total 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┘

  ┌────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
  │Nr. │Judeţul │Localitatea│Amplasament│A│B│C│Program ...│ din care: │Program ....│ din care: │
  │crt.│ │ │ │ │ │ │ (credite ├───────┬───────┤(credite de ├───────┬───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ bugetare) │ Buget │ Surse │angajament) │ Buget │ Surse │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat│proprii│ │de stat│proprii│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ANL │ │ │ ANL │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┬───┼───┬───┼────────────┼───┬───┼───┬───┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ E │ F │ G │ │ H │ I │ J │ K │
  ├────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┤
  │ Obiective de investiţii noi │
  ├────┬────────┬───────────┬───────────┬─┬─┬─┬───────────┬───┬───┬───┬───┬────────────┬───┬───┬───┬───┤
  │ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Obiectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Total 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────────┼───────────┼─┼─┼─┼───────────┼───┼───┼───┼───┼────────────┼───┼───┼───┼───┤
  │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────┴───────────┴───────────┴─┴─┴─┴───────────┴───┴───┴───┴───┴────────────┴───┴───┴───┴───┘

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
  A - Numărul de locuinţe în execuţie
  B - Valoarea totală de finanţat prin ANL
  C - Rest de executat la 01.01.....
  D ÷ G - Titlul .....
  H ÷ K - Titlul .....
  Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:
  Cu excepţia obiectivelor de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie, se vor asigura fondurile, cu prioritate, la obiectivele de investiţii incluse în proiectele finanţate din credite externe.
  a) Obiective de investiţii în continuare
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ Criteriul │ Punctaj │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │1. Obiective de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de│ 50 │
  │execuţie │ │
  │Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de │ │
  │investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data │ │
  │aplicării criteriului, astfel: │ │
  │- pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 puncte; │ │
  │- pentru alt stadiu fizic: │ │
  │Punctaj = (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x │ │
  │50 puncte │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │2. Obiective de investiţii contractate, pentru care nu s-a emis │ 30 │
  │ordinul de începere lucrări │ │
  │Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel: │ │
  │- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ │
  │data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se │ │
  │acordă 30 puncte; │ │
  │- pentru altă dată: │ │
  │Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ │
  │cea mai înaintată) x 30 puncte │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul │ 20 │
  │tehnic şi care nu necesită actualizări │ │
  │Data recepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel: │ │
  │- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ │
  │data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se │ │
  │acordă 20 puncte; │ │
  │- pentru altă dată: │ │
  │Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ │
  │cea mai înaintată) x 20 puncte │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  NOTE:
  1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.
  2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori.
  b) Obiective de investiţii noi
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ Criteriul │ Punctaj │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis Aviz CTE │ │
  │Data emiterii avizului, astfel: │ 20 │
  │- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la │ 5 │
  │data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se │ │
  │acordă 20 puncte; │ │
  │- pentru altă dată: │ │
  │Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data │ │
  │cea mai înaintată) x 20 puncte │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │2. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini │ │
  │- terenuri viabilizate complet │ 20 │
  │- terenuri viabilizate parţial │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │3. Planuri de urbanism (PUZ) │ │
  │- planuri aprobate │ 10 │
  │- planuri în curs de aprobare │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri │ │
  │- în proporţie de peste 200% │ 20 │
  │- în proporţie de peste 150% │ 10 │
  │- în proporţie de peste 100% │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │5. Regim de înălţime │ │
  │- S + P + 1 - 2E + M │ 5 │
  │- S + P + 3E + M │ 10 │
  │- peste S + P + 3E + M │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │6. Stadiu fizic la data includerii în program │ │
  │- investiţie nouă │ 20 │
  │- structură existentă realizată în proporţie de 51-100% │ 10 │
  │- structură existentă realizată în proporţie de până la 50% │ 5 │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  NOTE:
  1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.
  2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
       MINISTERUL DEZVOLTĂRII AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
     REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI Director general,
              PUBLICE

      Direcţia .............. Direcţia ..............
      Direcţia .............. Direcţia ..............
                                             Control financiar preventiv .........

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.

  Anexa 2a)

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 2a) a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 3

  la normele metodologice
  PROGRAM
  de derulare a investiţiilor privind construcţiile
  de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
  │Nr. │ Obiective │ Execută │ Coordonează şi răspund │ Termen │
  │crt.│ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 1│Inventarierea solicitării de locuinţe, a│Autorităţile publice │A.N.L. │Anual sau ori de câte│
  │ │amplasamentelor de construcţii şi a │locale şi/ sau │Ministerul Dezvoltării │ori este cazul │
  │ │lucrărilor tehnico-edilitare aferente │centrale │Regionale şi │ │
  │ │acestora, inclusiv planurile urbanistice│ │Administraţiei Publice │ │
  │ │aprobate pentru amplasamentele propuse │ │ │ │
  │ │(conform modelului prevăzut în anexa │ │ │ │
  │ │nr. 1) │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 2│Elaborarea şi aprobarea programului │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │După comunicarea │
  │ │anual de construcţii locuinţe (conform │ │Regionale şi │bugetului de stat │
  │ │modelului prevăzut în anexa nr. 2) │ │Administraţiei Publice │alocat pentru program│
  │ │ │ │prin direcţiile de │ │
  │ │ │ │specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 3│Rectificarea programului anual de │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │După comunicarea │
  │ │finanţare de construcţii locuinţe pentru│ │Regionale şi │rectificării │
  │ │tineri, destinate închirierii în funcţie│ │Administraţiei Publice │bugetului de stat │
  │ │de sumele aprobate cu această destinaţie│ │prin direcţiile de │alocat pentru program│
  │ │ │ │specialitate │şi ori de câte ori │
  │ │ │ │ │este cazul │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 4│Preluarea, în condiţiile legii, a │Autorităţile publice │A.N.L. │După 15 zile de la │
  │ │terenurilor de construcţie prin contract│locale şi/sau │ │comunicarea │
  │ │(conform modelului prevăzut în anexa │centrale │ │includerii în │
  │ │nr. 13) │ │ │programul de │
  │ │ │ │ │finanţare │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 5│Elaborarea şi aprobarea studiilor de │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │După 30 zile de la │
  │ │fezabilitate, inclusiv a indicatorilor │autorităţile publice │Regionale şi │comunicarea │
  │ │tehnico-economici, cu respectarea │locale şi/sau │Administraţiei Publice │includerii în │
  │ │prevederilor legale în vigoare în │centrale │prin direcţiile de │programul de │
  │ │domeniu │ │specialitate │finanţare │
  │ │ │ │A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 6│Promovarea şi derularea investiţiilor în│ │ │După aprobarea │
  │ │construcţia de locuinţe: │ │ │indicatorilor │
  │ │ │ │ │tehnico-economici │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │a) achiziţia publică a serviciilor de │ │ │ │
  │ │proiectare şi a lucrărilor de execuţie │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │a.1) achiziţia şi elaborarea proiectului│A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │tehnic │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │a.2) autorizarea lucrărilor de │A.N.L. prin │Autorităţile publice │Conform prevederilor │
  │ │construcţii │proiectantul general │locale │legislative în │
  │ │ │al lucrărilor │Ministerul Dezvoltării │vigoare │
  │ │ │ │Regionale şi │ │
  │ │ │ │Administraţiei Publice │ │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │a.3) achiziţia şi contractarea │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │lucrărilor de execuţie │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b) realizarea lucrărilor de │ │ │ │
  │ │construcţii-montaj │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b.1) preluarea amplasamentelor │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │Conform legii şi │
  │ │ │autorităţile publice │Regionale şi │prevederilor │
  │ │ │locale şi/sau │Administraţiei Publice │contractului semnat │
  │ │ │centrale şi │prin A.N.L. │între A.N.L. şi │
  │ │ │executantul │ │autorităţile publice │
  │ │ │lucrărilor │ │locale şi/sau │
  │ │ │ │ │centrale │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b.2) urmărirea şi decontarea lucrărilor │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │de construcţii-montaj, conform │ │Regionale şi │contractuale │
  │ │legislaţiei în vigoare │ │Administraţiei Publice │ │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b.3) recepţia lucrărilor de │A.N.L. împreună cu │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │construcţii-montaj │instituţiile │Regionale şi │contractuale şi │
  │ │ │abilitate, conform │Administraţiei Publice │prevederilor │
  │ │ │prevederilor legale │prin A.N.L. │legislative în │
  │ │ │în vigoare │ │vigoare în domeniu │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b.4) predarea obiectivelor de investiţii│A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │ │
  │ │către autorităţile publice locale şi/sau│ │Regionale şi │ │
  │ │centrale │ │Administraţiei Publice │ │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b.5) repartizarea locuinţelor către │Autorităţile publice │ │După primirea │
  │ │beneficiari │locale şi/sau │ │locuinţelor în │
  │ │ │centrale │ │administrare, conform│
  │ │ │ │ │prevederilor legale │
  │ │ │ │ │în vigoare │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ 7│Finanţarea obiectivelor de investiţii │ │ │ │
  │ │care se realizează conform programului │ │ │ │
  │ │anual │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │a) fundamentarea sumelor necesare de la │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │bugetul de stat, conform listelor │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │întocmite şi aprobate conform pct. 2 │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │b) deschiderea finanţării obiectivelor │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │de investiţii │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │ │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │c) evidenţierea surselor de finanţare în│Ministerul Finanţelor│A.N.L. │Permanent │
  │ │contul A.N.L. deschis la Trezoreria │Publice │ │ │
  │ │Statului │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │d) solicitarea lunară a necesarului de │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │fonduri de la bugetul de stat pentru │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │decontarea lucrărilor executate │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │ │ │prin A.N.L. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │e) solicitarea alocaţiilor bugetare │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Conform prevederilor │
  │ │pentru decontarea producţiei executate │ │Regionale şi │legislative în │
  │ │(conform modelului prevăzut în anexa │ │Administraţiei Publice │vigoare │
  │ │nr. 9) │ │prin direcţiile de │ │
  │ │ │ │specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
  │ │f) monitorizarea derulării programului │A.N.L. │Ministerul Dezvoltării │Lunar, conform │
  │ │de construcţii locuinţe pentru tineri, │ │Regionale şi │prevederilor │
  │ │destinate închirierii │ │Administraţiei Publice │legislative în │
  │ │ │ │prin direcţiile de │vigoare │
  │ │ │ │specialitate │ │
  └────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘

  ----------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 4 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 5

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 5 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 6

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 6 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 7

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 7 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 8

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 8 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 9

  la normele metodologice
      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

                                                                 Se aprobă
                                                                 ---------
                                                                 Ministru,
                                                                 .........


                                NOTĂ DE FUNDAMENTARE
                privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru
                decontarea lucrărilor executate la construcţiile de
                 locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998,
                    cu modificările şi completările ulterioare,
                                   pe luna ......

      - milioane lei -
      1. Program anul ............
      2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul anului
      până la ....................
      din care:
      a) proiectare ..............
      b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii
      publice ................
      c) lucrări de C + M ................
      d) alte cheltuieli pentru investiţii .........
      3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul anului ......
      din care:
      a) proiectare ................
      b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ......
      c) lucrări de C + M ................
      d) alte cheltuieli pentru investiţii ................
      4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate până la finele lunii ...............
      din care:
      a) proiectare ................
      b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ..........
      c) lucrări de C + M ................
      d) alte cheltuieli pentru investiţii ................
      5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate şi nedecontate până la finele lunii .......................
      din care:
      a) proiectare ................
      b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ..........
      c) lucrări de C + M ................
      d) alte cheltuieli pentru investiţii ................
      6. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs .........
      din care:
      a) proiectare ................
      b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice ................
      c) lucrări de C + M ................
      d) alte cheltuieli pentru investiţii ................

      Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

      Avizăm favorabil
      Secretar de stat,
      .................

      Propunem avizarea
      Direcţia generală economică Direcţia generală construcţii locuinţe
      Director general, Director general,
      ................ ......................

      Agenţia Naţională pentru Locuinţe
      Director general, Director general economic,
      .............. .........................

      Control financiar preventiv,
      ......................

  ----------
  Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 10

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
      MINISTERUL DEZVOLTĂRII
      REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI
      PUBLICE

                                                       Aprobat
                                                       -------
                                                       Ministru,


                            SITUAŢIA
               solicitărilor de subvenţii pentru construirea de
                locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numele şi Documentele Sumele solicitate Nr. contractului
  crt. prenumele justificative - mii lei - de construire
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

                      Declaraţie nr. ...... /data ......


  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

      NOTA: Agenţia Naţională pentru Locuinţe poarta întreaga răspundere
            asupra datelor înscrise în formular.

                          Avizăm favorabil
                          -----------------
                          Secretar de stat,


                          Propunem avizarea:
                          ------------------
           DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU
               ŞI RELAŢII BUGETARE CONSTRUCŢII LOCUINŢE

                Director general, Director general,
              ..................... ...................


                        DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTAREA
                       INFRASTRUCTURII, INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI

                                Director general,
                               ...................


                        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

          Director general, Director general economic,
        .................... ...........................                       Control financiar preventiv
                      ..............................

  -----------------
  Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" din anexa 10 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Anexa 11

  la normele metodologice
  CRITERII-CADRU
  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
  cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor
  pentru tineri, destinate închirierii
  A. Criterii de acces la locuinţă:
  1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
  Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
  2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.
  Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.
  NOTĂ:
  Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
  3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.
  NOTĂ:
  Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.
  4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
  NOTĂ:
  - Lista de priorităţi se stabileşte anual.
  - Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.
  B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
  1. Situaţia locativă actuală
  1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ...... 10 puncte
  1.2. Tolerat în spaţiu ............................... 7 puncte
  1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în
  spaţiu): - mp/locatar -
  a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte
  b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ....... 7 puncte
  c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................... 9 puncte
  d) mai mică de 8 mp ................................. 10 puncte
  NOTĂ:
  În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.
  2. Starea civilă actuală
  2.1. Starea civilă:
  a) căsătorit ........................... 10 puncte
  b) necăsătorit .......................... 8 puncte
  2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
  a) Copii
  - 1 copil ............................... 2 puncte
  - 2 copii ............................... 3 puncte
  - 3 copii ............................... 4 puncte
  - 4 copii ............................... 5 puncte
  - > 4 copii ........... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
  b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ........ 2 puncte
  3. Starea de sănătate actuală
  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ............. 2 puncte
  4. Vechimea cererii solicitantului
  4.1. până la 1 an ...................... 1 punct
  4.2. între 1 şi 2 ani .................. 3 puncte
  4.3. între 2 şi 3 ani .................. 6 puncte
  4.4. între 3 şi 4 ani .................. 9 puncte
  4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..... 4 puncte
  5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
  5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .......... 5 puncte
  5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ....... 8 puncte
  5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ......... 10 puncte
  5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ......... 13 puncte
  5.5. cu studii superioare ........ 15 puncte
  NOTĂ:
  Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
  6. Situaţii locative sau sociale deosebite
  6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte
  6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......... 10 puncte
  6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........... 5 puncte
  7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
  7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ........ 15 puncte
  7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie ...... 10 puncte
  NOTĂ:
  - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
  - În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).
  - În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.
  ----------
  Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 12

  la normele metodologice
                                             SITUAŢIA
                     privind sumele avansate din resursele Agenţiei Naţionale
                     pentru Locuinţe şi/sau sumele scadente pentru finanţarea
                   programului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,
                                     pe perioada ............

                                                                     - mii lei -

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Categorii de cheltuieli Sume necesare Sume recuperate Rest de
  crt. de încasat sau încasate încasat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I. Sume avansate din resurse proprii,
     pe capitole din devizul general
     al investitorilor:
     .......................................
     .......................................
     .......................................
     .......................................

  II. Sume estimate aferente împrumuturilor:
      - rate scadente
      - dobânzi, comisioane, speze
      - alte costuri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Agenţia Naţională pentru Locuinţe poartă întreaga răspundere asupra
      actelor înscrise în formular.

              AGENŢIA NAŢIONALĂ MINISTERUL DEZVOLTĂRII
               PENTRU LOCUINŢE REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI
                                                        PUBLICE

      Director general Director general
      ................. adjunct economic,
                          ..................

  -----------------
  Anexa 12 a fost modificată prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.


  Anexa 13

  la normele metodologice
  CONTRACT-CADRU
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ........................., reprezentată de director general .........................
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ........................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ..................., reprezentată prin ................................
  Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

  Capitolul I

  Obiectul contractului

  Articolul 1
  (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de ............ mp, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata realizării investiţiei, defalcat astfel:
  - ............... mp proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuinţe;
  - ............... mp proprietatea privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuinţe.(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ........................... .(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei.(4) Pe terenul prevăzut la alin. (1), în interiorul perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 2
  (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială .................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ....................... .


  Capitolul II

  Documentele anexate contractului

  Articolul 3
  (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:
  a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract);
  b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);
  c) hotărârea Consiliului Local ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);
  d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;
  e) extrasul de carte funciară.


  Capitolul III

  Durata contractului

  Articolul 4

  Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială .............. .


  Capitolul IV

  Obligaţiile părţilor

  Articolul 5

  Unitatea administrativ-teritorială .............. se obligă:
  a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe .............., în suprafaţă totală de ........... mp, situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcţiei;
  b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă) şi pentru care se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei, potrivit legii;
  c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;
  d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii;
  e) să elaboreze studiul de prefezabilitate;
  f) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea;
  g) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în interiorul perimetrului destinat locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj;
  h) să obţină extras de carte funciară;
  i) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;
  j) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic;
  k) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  l) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;
  m) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din "Programul privind construcţia de locuinţe ..................", cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
  n) să defalce suprafaţa de .......... mp, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.


  Articolul 6

  Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă:
  a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ............ mp, situat în ........................, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............);
  b) să elaboreze studiul de fezabilitate şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;
  c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental ................;
  d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie;
  e) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.


  Capitolul V

  Răspunderea contractuală

  Articolul 7

  Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.


  Capitolul VI

  Forţa majoră

  Articolul 8
  (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.(3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.


  Capitolul VII

  Încetarea contractului

  Articolul 9

  Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:
  a) expirarea duratei contractului;
  b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.


  Articolul 10

  Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se aduc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.


  Articolul 11

  Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.


  Articolul 12

  Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.


  Capitolul VIII

  Litigii

  Articolul 13

  Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.


  Articolul 14

  Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.


  Capitolul IX

  Dispoziţii finale

  Articolul 15

  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii.


  Articolul 16

  Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.
  Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
   Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială
   .................................. Judeţul ..........................
                                           ..................................

  ----------
  Anexa 13 a fost înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 14

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 14 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016.


  Anexa 15

  la normele metodologice
  CONTRACT - CADRU DE ASOCIERE
  I. Părţile contractante
  1.1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin director general ...... şi director general adjunct economic .............,
  şi
  1.2. ......, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin ......, au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:
  II. Dispoziţii generale
  2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie al ANL nr. ...... din data de ...... şi a Hotărârii ...... din data de ......, este o asociaţie fără personalitate juridică şi are ca temei legal prevederile art. 251-256 din Codul comercial.
  2.2. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii:
  a) asistenţă comercială financiară, managerială şi juridică a fiecărui asociat;
  b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.
  III. Obiectul contractului
  3. Asociaţii au convenit să realizeze în comun proiectul de dezvoltare imobiliară "Construcţii de locuinţe în ansamblul ......, situat în ......", din cadrul programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar promovat de ANL.
  IV. Durata asocierii
  4. Durata asocierii constituite în baza prezentului contract este până la încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari.
  V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
  5.1. ANL contribuie cu asigurarea montajului tehnico-financiar în vederea realizării şi predării către beneficiari a ansamblului de locuinţe. Ansamblul de locuinţe se va executa conform contractului de antrepriză generală pe care ANL îl va încheia cu o societate de construcţii pe care o va alege conform exigenţelor proprii.
  5.2. ...... contribuie cu un aport social constând în ...... .
  Acest aport social va fi vărsat până la data de ...... .
  5.3. Obţinerea actelor necesare realizării investiţiei (avize, acorduri, autorizaţii etc.), asigurarea viabilizării terenului (lucrările de alimentare cu apă, energie electrică, gaze, canalizare, sistematizare pe verticală) şi suportarea costurilor acestora se vor stabili de către părţi şi se vor menţiona în anexa nr. 1 la prezentul contract.
  5.4. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a dat naştere obligaţiei respective.
  VI. Conducerea şi administrarea asociaţiei
  6.1. Asocierea va fi condusă şi administrată de un consiliu de conducere format din minimum 3 membri care vor fi desemnaţi astfel: 2 membri numiţi prin hotărâre a Consiliului de administraţie al ANL şi câte un membru numit de fiecare dintre coasociaţi.
  6.2. În caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asociaţiei sau în cazul în care unul dintre aceştia se află în incapacitate de exercitare a atribuţiilor ce îi revin pe o perioadă de cel puţin 60 de zile, membrii asociaţiei vor lua măsuri de numire a unui alt membru.
  6.3. Consiliul de conducere al asociaţiei se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, din iniţiativa uneia dintre părţi. Convocarea se face în scris şi va conţine locul, data şi ora unde are loc adunarea, precum şi ordinea de zi propusă şi se comunică reprezentanţilor celeilalte părţi, pe bază de semnătură.
  6.4. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei se iau prin consens.
  6.5. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei sunt consemnate într-un registru numerotat, datat, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către părţi.
  6.6. În afară de alte probleme înscrise pe ordinea de zi, consiliul de conducere al asociaţiei hotărăşte în ceea ce priveşte:
  a) modul de folosire a contribuţiei (aporturilor) coasociaţilor în cadrul activităţii asociaţiei;
  b) prospectarea pieţei, identificarea clienţilor;
  c) prelungirea duratei asociaţiei;
  d) majorarea aporturilor coasociaţilor;
  e) cooptarea de alţi asociaţi;
  f) modificarea obiectului de activitate al contractului;
  g) încetarea contractului de asociere;
  h) orice altă modificare a clauzelor contractului sau oricare altă hotărâre necesară bunului mers al asociaţiei;
  i) orice alte probleme care apar în legătură cu funcţionarea asociaţiei.
  VII. Repartizarea beneficiilor
  7.1. Repartizarea beneficiilor rezultate din activităţile comune desfăşurate în cadrul asociaţiei se va efectua, după încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor între ANL şi antreprenorul general, astfel:
  - pentru ANL - o cotă procentuală din valoarea investiţiei realizate;
  - pentru coasociat ...... (se va stabili prin negociere pentru fiecare proiect de dezvoltare imobiliară, în funcţie de aportul acestuia la realizarea amplasamentului.
  VIII. Încetarea contractului
  8.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
  a) hotărârea comună a membrilor asociaţi;
  b) încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari;
  c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate şi a altor clauze ale contractului de asociere;
  d) lichidarea unei persoane juridice coasociate, care va fi notificată în scris, în termen de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătorească;
  e) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;
  f) alte cauze prevăzute de lege.
  8.2. Prezentul contract de asociere nu se poate denunţa în mod unilateral, în caz contrar partea care îl denunţă fiind obligată la daune-interese.
  8.3. În caz de încetare a asocierii, lichidarea asociaţiei se face de 4 lichidatori, câte 2 numiţi de fiecare parte, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data apariţiei cauzei de încetare a asociaţiei.
  8.4. În cadrul lichidării, fiecare parte reintră în posesia exclusivă a bunurilor şi valorilor asupra cărora şi-a păstrat dreptul de proprietate, iar dacă ele nu se pot restitui în natură, cel păgubit are dreptul la repararea daunelor suferite. Rezultatele lichidării se vor repartiza între coasociaţi proporţional cu cota de participare a fiecăruia.
  IX. Forţa majoră
  9.1. Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
  9.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total ori parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
  9.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  9.4. Dacă în termen de 6 luni de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
  X. Notificări
  10.1. În accepţiunea părţilor asociate, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
  10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe această confirmare de oficiul poştal primitor.
  10.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau poştă electronică, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea care a fost expediată.
  10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
  XI. Soluţionarea litigiilor
  11.1. Toate litigiile care ar apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
  11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
  XII. Clauze finale
  12.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul coasociaţilor fondatori ai asociaţiei.
  12.2. ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţurilor contabile sunt în sarcina ......... .
  12.3. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociaţi.
  12.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
  12.5. Modificările şi/sau completările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile între părţi decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de părţile contractante.
  12.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, dintre care două exemplare pentru ANL şi câte două exemplare pentru .........., astăzi ........., data semnării lui.
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe
  Semnătura,
  L.S.
  ........................... (coasociaţi)
  Semnătura, Semnătura,
  L.S. L.S.
  Condiţii de eligibilitate a ofertanţilor în vederea asocierii
  Eligibilitatea reprezintă condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca ofertantul să poată fi ales:
  a) să nu se afle în stare de faliment şi lichidare;
  b) să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
  c) să îşi fi îndeplinit la zi obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
  d) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate;
  e) să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale;
  f) să prezinte documente edificatoare privind capacitatea tehnică şi cea economico-financiară.
  -------------
  Anexa 15 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006, având cuprinsul anexei 5 din acest act normativ.


  Anexa 16

  la normele metodologice
  EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI
  I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei
  1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament):
  Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2015, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.691,29 lei, inclusiv TVA (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 373/2015
  ), reprezentând 382,93 euro (1 euro = 4,4167 lei la 30 septembrie 2015)
  Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual
  2. Durata de amortizare:
  Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
  , cu modificările ulterioare)
  ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┐
  │ Cod │ │Duratele│
  │ de │ Denumire active fixe │ normale│
  │clasificare│ │ (ani) │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │1.6.1. │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în │ │
  │ │afară de: │ 40-60 │
  ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │1.6.1.1. │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi │ │
  │ │cămine amplasate în centre industriale, │ │
  │ │WC public │ 32-48 │
  └───────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┘

  3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care:
  - întreţinere curentă (I);
  - reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de înlocuire a construcţiei;
  - reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de înlocuire a construcţiei.
  4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal cu 0,20% din valoarea de înlocuire a construcţiei.
  5. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, respectiv:
  a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;
  b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%.
  În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001
  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform punctului II, se ponderează cu un coeficient, astfel:
  ┌───────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
  │ Rangul localităţii │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │
  ├───────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
  │ Coeficient │ 1,00 │ 0,95 │ 0,90 │ 0,85 │ 0,80 │ 0,80 │
  └───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

  unde:
  a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
  b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
  d) rangul III - oraşe;
  e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.
  În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor, se ponderează astfel:
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
   │ Venit │ Coeficient │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
   │Venitul pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul │ 0,90 │
   │minim brut pe economie │ │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
   │Venitul pe membru de familie mai mare decât salariul minim │ 0,95 │
   │brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim│ │
   │brut pe economie │ │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
   │Venitul pe membru de familie mai mare decât 100% salariul │ 1,00 │
   │minim brut pe economie │ │
   └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani
   ┌───────┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
   │Numărul│Acd/ap│Preţ euro│Valoare de │Recuperarea │Cheltuieli de│Cheltuieli│
   │de │ (mp) │ /mp Acd │înlocuire a │investiţiei │ întreţinere │ reparaţii│
   │camere │ │ │construcţiei│(amortizare)│ curentă şi │ capitale │
   │ │ │ │ (euro) │ (euro) │ reparaţii │ (euro) │
   │ │ │ │ │ │ curente │ │
   │ │ │ │ │ │ (euro) │ │
   ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3:60 ani │ 5=3x0,40% │6=3x0,51% │
   ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
   │ 1 │ 58,00│ 382,93 │ 22.209,94 │ 370,17 │ 88,84 │ 113,27 │
   ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
   │ 2 │ 81,00│ 382,93 │ 31.017,33 │ 516,96 │ 124,07 │ 158,19 │
   ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
   │ 3 │102,00│ 382,93 │ 39.058,86 │ 650,98 │ 156,24 │ 199,20 │
   ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
   │ 4 │135,00│ 382,93 │ 51.695,55 │ 861,59 │ 206,78 │ 263,65 │
   └───────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘
      - continuare tabel lit. a) -
   ┌────────────┬──────────┬────────────┬────────┬───────────────┬──────────────┐
   │Cheltuieli │ Cotă │Chirie netă │ Chiria │Valoare chirie │Valoare chirie│
   │ de │autorităţi│ anuală │ lunară │după ponderare │după ponderare│
   │administrare│ publice │ (euro) │ (euro) │rang localităţi│ venituri │
   │ (euro) │ (euro) │ │ │ (euro) │ (euro) │
   ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
   │ 7=3x0,20% │ 8=3x0% │9=4+5+6+7+8 │10=9/12 │ 11=10*Rang │ 12=11*Venit │
   ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
   │ 44,42 │ 0,00 │ 616,70 │ 51,39 │ 41,11 │ 37,00 │
   ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
   │ 62,03 │ 0,00 │ 861,25 │ 71,77 │ 57,42 │ 51,67 │
   ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
   │ 78,12 │ 0,00 │ 1.084,53 │ 90,38 │ 72,30 │ 65,07 │
   ├────────────┼──────────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
   │ 103,39 │ 0,00 │ 1.435,41 │ 119,62 │ 95,69 │ 86,12 │
   └────────────┴──────────┴────────────┴────────┴───────────────┴──────────────┘

  b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani
   ┌───────┬──────┬──────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
   │Numărul│Acd/ap│ Preţ │Valoare de│Recuperarea │ Cheltuieli│Cheltuieli│
   │de │ (mp) │ euro/│înlocuire │investiţiei │ de │reparaţii │
   │camere │ │ mp │ a cons- │(amortizare)│întreţinere│capitale │
   │ │ │ Acd │ trucţiei │ (euro) │ curentă şi│ (euro) │
   │ │ │ │ (euro) │ │ reparaţii │ │
   │ │ │ │ │ │ curente │ │
   │ │ │ │ │ │ (euro) │ │
   ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1x2 │ 4=3:60 ani │ 5=3x0,40% │ 6=3x0,51%│
   ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
   │ 1 │ 58,00│382,93│ 22.209,94│ 370,17 │ 88,84 │ 113,27 │
   ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
   │ 2 │ 81,00│382,93│ 31.017,33│ 516,96 │ 124,07 │ 158,19 │
   ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
   │ 3 │102,00│382,93│ 39.058,86│ 650,98 │ 156,24 │ 199,20 │
   ├───────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
   │ 4 │135,00│382,93│ 51.695,55│ 861,59 │ 206,78 │ 263,65 │
   └───────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┘
       - continuare tabel lit. b) -
   ┌────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐
   │ Cheltuieli │ Cotă │ Chirie netă │Chiria │Valoare chirie│Valoare chirie│
   │ de │autorităţi│anuală (euro)│lunară │după ponderare│după ponderare│
   │administrare│ publice │ │(euro) │ rang │ venituri │
   │ (euro) │ (euro) │ │ │ localităţi │ (euro) │
   │ │ │ │ │ (euro) │ │
   ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
   │ 7=3x0,20% │ 8=3x1% │ 9=4+5+6+7+8 │10=9/12│ 11=10*Rang │ 12=11*Venit │
   ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
   │ 44,42 │ 222,10 │ 838,80 │ 69,90 │ 55,92 │ 50,33 │
   ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
   │ 62,03 │ 310,17 │ 1.171,42 │ 97,62 │ 78,09 │ 70,29 │
   ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
   │ 78,12 │ 390,59 │ 1.475,12 │122,93 │ 98,34 │ 88,51 │
   ├────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
   │ 103,39 │ 516,96 │ 1.952,37 │162,70 │ 130,16 │ 117,14 │
   └────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘

  NOTE:
  1. Chiria cuprinsă la coloana 10 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Pentru coloanele 11 şi 12 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (coeficient ponderare pe rang = 0,8 aplicat la coloana 10 şi coeficient ponderare pe venit = 0,9 aplicat la coloana 11).
  3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.
  ----------
  Anexa 16 a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 17

  la normele metodologice
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Unitatea administrativ-teritorială
  .................................
  Judeţul .........................
  PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE
  Judeţul ........................., localitatea ....................,
  str. ................................ nr.
  ............., bl. ............., sc. ......., et. ......, ap. .......
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ................................., reprezentată prin director general ...................................... şi director general adjunct economic ............................................., în calitate de predător,
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ......................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.
  Părţile au convenit ca, în baza:
  - prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. ...............;
  - Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru apartamentul nr. ..... situat în judeţul ................., localitatea ........................., str. ....................... nr. ........, blocul ....., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. ................................., respectiv înregistrat la Unitatea administrativ-teritorială .................., judeţul .................. cu nr. ................................,
  să încheie prezentul protocol.
  Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială .............................................., judeţul ......................., apartamentul nr. ......, în suprafaţă construită desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială ........................ preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe apartamentul nr......., în suprafaţă construit desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul....., localitatea..............., judeţul....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.(2) Unitatea administrativ-teritorială ...................................... se obligă să asigure costurile privind taxe, impozite şi asigurări, precum şi administrarea, exploatarea şi paza apartamentului nr. ...... situat în str. ............................ nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.
  Art. 3. - Valoarea de inventar a obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2 este de ..................... lei, cheltuielile fiind efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  Art. 4. - De la data predării obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţei trece în sarcina Unităţii administrativ-teritoriale .................................., judeţul ....................... .
  Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială ....................., judeţul ..................................... răspunde de paza şi conservarea apartamentului nr. ......... până la repartizarea acestuia şi efectuează pe cheltuiala sa toate remedierile necesare, dacă se constată deteriorări ca urmare a neutilizării locuinţei.
  Art. 6. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. .............................................., are obligaţia înlăturării tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, conform prevederilor contractului de AG nr. ........................(2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: 3 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea Unităţii administrativ-teritoriale ......................., judeţul ....................... .
  Art. 7. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.
  Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
      Am predat, Am primit.
      ---------- ----------
      Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială,
      ........................ ........................

  --------------
  Anexa 17 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, având conţinutul anexei 2 la acest act normativ.


  Anexa 18

  la normele metodologice
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/
     .......................... autoritatea administraţiei publice
                                          centrale din domeniul învăţământului,
                                          respectiv din domeniul sănătăţii,
                                          direct sau prin unităţile aflate în
                                          subordinea ori sub coordonarea
                                          acestei autorităţi
                                          ...............................

  PROTOCOL
  de predare-primire a obiectivului de investiţii
  Locuinţe ......................................
  Amplasament ................ cu ........ u.l., S + P + ..........
  municipiul ...................., judeţul ........................
  Încheiat între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ......................, reprezentată prin director general ............................. şi director general adjunct economic ..........................., în calitate de predător,
  şi
  Unitatea administrativ-teritorială ........ prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi ................., cu sediul în judeţul ........................, municipiul ..................., judeţul ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de primitor.
  Părţile au convenit ca, în baza:
  - art. 8 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. .........................., respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................., judeţul ................. cu nr. .......................,
  să încheie prezentul protocol.

  Articolul 1
  (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .........................., judeţul ................, obiectivul de investiţii situat în str. ........................ cu ........... u.l., S + P + ....., în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ............., judeţul ................, obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, judeţul ........................, obiectivul de investiţii situat în str. ......................... cu ........ u.l., S + P + ........., în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ..................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.


  Articolul 2
  (1) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................... preiau de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ................................ cu .............. u.l., S + P + ............, în suprafaţă construită desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ..................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.(2) Unitatea administrativ-teritorială ............................. preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. .......................................... cu ......................... u.l., S + P + ............., în suprafaţă construită desfăşurată de ........ mp, municipiul ..............., judeţul ..............., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.(3) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ....... cu ........., S + P ..........., municipiul ........., judeţul ..........., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.


  Articolul 3

  Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ........ mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/ instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........ Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Contractului nr. .........., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.


  Articolul 4

  Valoarea investiţiilor efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru obiectivul de investiţii situat în str. ...................... este de ............... lei (inclusiv TVA).


  Articolul 5

  De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................., judeţul .................... .


  Articolul 6

  Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii .................., judeţul ....................., răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.


  Articolul 7
  (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. .............., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor.(2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................., judeţul ....................... .


  Articolul 8

  În perioada de garanţie de 2 (doi) ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.
  Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
              Am predat, Am primit,
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/
  ................................. autoritate a administraţiei publice
                                           centrale din domeniul învăţământului,
                                           respectiv din domeniul sănătăţii,
                                           direct sau prin unităţile aflate în
                                           subordinea ori sub coordonarea acestei
                                           autorităţi
                                              ..................................

  ----------
  Anexa 18 a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 19

  la normele metodologice
  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE S.C. ................... S.R.L.
   Nr. ........./................. Nr. ........./.................

  CONVENŢIE
  Încheiată între:
  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ............................, tel./fax. ............................, cod fiscal ............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, reprezentată prin director general ............................, denumită în cele ce urmează ANL,
  şi
  S.C. ...................... S.R.L., cu sediul în ............................, tel./fax 0............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, înmatriculată la registrul comerţului sub nr ............................, CUI ............................., reprezentată prin ............................., denumită în continuare Executant.
  Prezenta convenţie se încheie în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare.

  Capitolul I

  Obiectul convenţiei

  Articolul 1

  Obiectul convenţiei îl reprezintă constituirea, în condiţiile legii, în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă contractului de execuţie/antrepriză generală nr. ........., corespunzător obiectivului de investiţie din ................, şi gestionarea acesteia de către ANL.


  Capitolul II

  Obligaţiile părţilor

  Articolul 2

  Executantul se obligă:
  - să accepte constituirea în conturile bancare ale ANL a garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor executate la obiectivului de investiţie din .............., conform prevederilor contractului de execuţie/antrepriză generală nr. ........ şi a eventualelor acte adiţionale la acesta;
  - să notifice în scris ANL în cazul în care condiţiile de restituire parţială sau integrală a garanţiei de bună execuţie sunt îndeplinite.


  Articolul 3

  ANL se obligă:
  - să gestioneze şi să utilizeze, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, garanţia de bună execuţie constituită prin reţinerea din valoarea situaţiilor de lucrări prezentate lunar spre decontare de către Executant, în conturile bancare ale ANL;
  - să ţină evidenţa sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie;
  - să restituie garanţia de bună execuţie conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor din contractul de execuţie/antrepriză generală nr. ......, aferent obiectivului de investiţie din ...............;
  - să calculeze şi să vireze separat, odată cu restituirea garanţiei de bună execuţie, dobânda aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
  , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dobânda la vedere practicată de banca agreată de ANL, la care este deschis contul în cauză. Calculul dobânzilor la vedere practicate de băncile agreate de ANL se face de la data intrării în conturile ANL a garanţiilor de bună execuţie conform extraselor de cont bancare şi până la data ordinului de plată de restituire a garanţiei de bună execuţie.


  Capitolul III

  Litigii

  Articolul 4
  (1) Orice neînţelegere decurgând din prezenta convenţie va fi soluţionată pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu se va putea ajunge la o înţelegere, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.


  Capitolul IV

  Dispoziţii finale

  Articolul 5

  Limba care guvernează această convenţie este limba română.


  Articolul 6
  (1) Comunicările între părţi, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, e-mail sau fax cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.


  Articolul 7

  Convenţia va fi interpretată conform prevederilor legale române.


  Articolul 8

  Orice modificare a prezentei convenţii se face numai cu acordul scris al părţilor.


  Articolul 9

  Toate clauzele prezentei convenţii au fost negociate şi acceptate de către părţi.
  Prezenta convenţie se încheie astăzi ..............., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru ANL şi 1 (un) exemplar pentru Executant, ambele având aceeaşi valabilitate.
                  ANL Executant
   .............................. ..............................

  ----------
  Anexa 19 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 9 din acelaşi act normativ.


  Anexa 20

  la normele metodologice
  MODEL DE CALCUL
  al chiriei pentru locuinţele prevăzute
  la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998
  1. Valoare de inventar a locuinţei: 150.000 lei, inclusiv TVA
  2. Durata de amortizare:
  Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
  , cu modificările ulterioare)
  ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
  │ Cod de │ Denumire active fixe │Durata normată│
  │clasificare│ │ (ani) │
  ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1.6.1 │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară │ 40-60 │
  │ │de: │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1.6.1.1 │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine │ 32-48 │
  │ │amplasate în centre industriale, WC public │ │
  │ │de: │ │
  └───────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală a locuinţei, din care:
  - întreţinere curentă (I);
  - reparaţii curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de inventar a locuinţei;
  - reparaţii capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de inventar a locuinţei.
  4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal 0,20% din valoarea de inventar a locuinţei.
  5. Cota de maximum 1% se aplică anual la valoarea de inventar a locuinţei.
  Exemplu de calcul:
  *Font 9*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┐
  │ Componentă │ │ Valoare │
  │ │ │ (lei) │
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Valoare de inventar │ 1 │ 150.000,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată│ │ │
  │stabilită potrivit prevederilor legale (amortizare) │2 = 1/60 ani │ 2.500,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Întreţinere curentă şi reparaţii curente │3 = 1 * 0,40% │ 600,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Reparaţii capitale │4 = 1 * 0,51% │ 765,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Cheltuieli de administrare │5 = 1 *0,20% │ 300,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Cheltuieli nete anuale │6 = 2 + 3 + 4 + 5 │ 4.165,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Cota 1% │7 = 1 * 1% │ 1.500,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Chirie netă anuală │8 = 6 + 7 │ 5.665,00│
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
  │Chirie lunară │9 = 8/12 luni │ 472,08│
  └─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘

  ----------
  Anexa 20 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 10 din acelaşi act normativ.


  Anexa 21

  la normele metodologice
  MODEL DE CALCUL
  pentru constituirea ratelor lunare în cazul vânzării locuinţelor
  pentru tineri, destinate închirierii, în rate lunare egale,
  precum şi de achitare în avans a ratelor
  ● Mod constituire rate lunare egale: ulterior achitării avansului şi a comisionului de 1%, ce revine autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor legale, suma rămasă de achitat se va plăti în rate lunare egale calculate după formula:
        Rest rămas de achitat x dobânda anuală / 12
   R = ────────────────────────────────────────────
        1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate)

  unde:
  R = rată lunară de plată;
  Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);
  Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat, exemplu: 3,75%).
  Numărul de rate (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni)
  Exemplu de calcul:
         100.000,00 x 3,75% / 12
   R = ─────────────────────────── = 514,13 lei
       1 - (1 + 3,75% / 12)^(-300)

  ● Mod constituire dobândă:
  *Font 8*
       (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală +1)^(n+1)) - (dobânda anuală +1)]
   d = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12
                        (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală +1)^(n) - 1]

  unde:
  d = dobânda lunară de plată;
  Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);
  Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (exemplu: 3,75%);
  n = perioada iniţială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni).
  Exemplu de calcul:
         (100.000,00 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1) - (3,75% + 1)]
  d(1) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 312,50
                  (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]

  unde:
  d(1) = dobânda de plată în prima lună.
  După determinarea ratei lunare, care va fi aceeaşi pe toată perioada de achitare a valorii locuinţei, şi a dobânzii de plată aferente primei luni de rambursare, se va calcula rata de plată efectivă din valoarea locuinţei prin diferenţa dintre rata lunară egală şi dobânda lunară.
  Exemplu de calcul:
  r(1) = rata efectivă la prima lună = rata lunară egală - dobânda lunară la prima lună
  r(1) = R - d(1) = 514,13 - 312,50 = 201,63 lei.
  Ulterior determinării ratei efective din valoarea locuinţei se va stabili restul de plată lunar, ca diferenţă între valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă, astfel:
  Exemplu de calcul:
  RA = rest de achitat lunar (diferenţa dintre valoarea rămasă de achitat şi rata efectivă).
  RA(1) = valoarea de achitat iniţială - rata principală la prima lună = 100.000,00 - 201,63 = 99.798,37 lei
  Acest rest de plată va influenţa dobânzile şi ratele efective până la data finalizării plăţilor, astfel:
  Dobânda:
         (99.798,37 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]
  d(2) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,87
                  (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]


         (99.596,11 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]
  d(3) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,24
                  (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]

   etc. ....

  Rata efectivă:
  r(2) = R - d(2) = 514,13 - 311,87 = 202,26 lei
  r(3) = R - d(3) = 514,13 - 311,24 = 202,89 lei
  etc. ........
  ● Mod achitare în avans, în totalitate sau parţial: În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:
  a) menţinerea ratei lunare la acelaşi nivel şi reducerea perioadei; sau
  b) reducerea ratei lunare şi menţinerea perioadei.
  Astfel, dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferenţa dintre valoarea datorată la încheierea contractului şi suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans şi valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opţiunilor dorite, astfel:
  1. Rambursare parţială prin menţinere rată şi reducere perioadă
  Exemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120
  Rest de achitat la rambursare anticipată = Valoare iniţială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipat
  Valoare iniţială de rambursat = 100.000,00 lei
  Σr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 lei
  Valoare achitată anticipat = 10.000,00 lei
  Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 lei
  În acest caz, dacă beneficiarul va opta pentru menţinerea ratei lunare şi reducerea perioadei, se va păstra algoritmul de calcul iniţial.
  2. Rambursare parţială prin reducere rată şi menţinere perioadă
  Exemplu de calcul: rambursare parţială la luna 120
  Rest de achitat la rambursare anticipată = valoare iniţială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipat
  Valoare iniţială de rambursat = 100.000,00 lei
  Σr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parţial) = 29.302,10 lei
  Valoare achitată anticipat = 10.000,00 lei
  Rest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 lei
  În acest caz, rata lunară şi dobânda lunară se vor recalcula în funcţie de restul rămas de achitat şi perioada rămasă până la finalizarea plăţilor, astfel:
  1. Rata lunară:
       Rest rămas de achitat la rambursare anticipată x dobânda anuală / 12
   R = ────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate)

      astfel, determinăm R ca fiind:

            60.697,90 x 3,75% / 12
     R = ─────────────────────────── = 441,41 lei
         1 - (1 + 3,75% / 12)^(-180)

  2. Dobânda lunară:
  *Font 8*
      (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală + 1)^(n+1)) - (dobânda anuală + 1)]
  d = ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12
                    (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală + 1)^(n) - 1]

   astfel, determinăm dobânda lunară ca fiind:

           (60.697,90 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)
  d(121) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 189,67
                    (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)]

           (60.446,17 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)
  d(122) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 188,89
                    (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)]

     etc. ....

  În cazul achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferenţa dobânzii iniţiale şi a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat.
  ----------
  Anexa 21 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 11 din acelaşi act normativ.
  ------