HOTĂRÂRE nr. 68 din 29 ianuarie 2004
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 3 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Institutul Naţional de Statistică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.
  (2) Sediul Institutului Naţional de Statistică este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5.


  Articolul 2

  (1) În realizarea obiectului său de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiul autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienţă, Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii:
  a) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile şi standardele specifice de obţinere a indicatorilor;
  b) organizează şi conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, prin recensăminte, anchete statistice totale sau prin sondaje;
  c) proiectează, tipăreşte şi difuzează formularele cercetărilor statistice şi instrucţiunile de completare aferente;
  d) culege, prelucrează şi stochează date şi informaţii în vederea asigurării bazelor de date statistice;
  e) coordonează elaborarea clasificărilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional din domeniul său de activitate;
  f) proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic;
  g) elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale;
  h) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
  i) informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la evoluţia economică şi socială a ţării şi furnizează utilizatorilor interesaţi indicatorii statistici obţinuţi;
  j) organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora;
  k) colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaţionale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistică;
  l) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii cercetărilor şi corectitudinii metodelor statistice utilizate;
  m) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistică oficială şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;
  n) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte ţări, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale;
  o) asigură compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate.
  (2) Institutul Naţional de Statistică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.


  Articolul 3

  În exercitarea atribuţiilor sale, Institutul Naţional de Statistică are obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind informaţiile clasificate.


  Articolul 4

  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 Institutul Naţional de Statistică este autorizat:
  a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;
  b) să stabilească termenele şi periodicităţile de furnizare a datelor statistice solicitate;
  c) să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenţi statistici pentru culegerea datelor şi să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
  d) să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice;
  e) să constate contravenţii şi să aplice amenzi, în condiţiile legii, pentru refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistică oficială documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;
  f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, şi să utilizeze şi personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor. Cuantumul indemnizaţiilor personalului suplimentar de specialitate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 5

  (1) Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistică.
  (2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze Institutului Naţional de Statistică datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensămintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intimă pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor statistice.
  (3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a altor autorităţi publice, Institutul Naţional de Statistică încheie convenţii pentru schimbul reciproc de date statistice.


  Articolul 6

  (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, care are atribuţii directe în problemele activităţii de integrare europeană. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (2) Atribuţiile vicepreşedintelui sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (3) În cazul în care preşedintele Institutului Naţional de Statistică nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe vicepreşedinte să exercite aceste atribuţii.
  (4) Preşedintele reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
  (5) Preşedintele îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii generale:
  a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici;
  b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;
  c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Naţional de Statistică, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;
  d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
  e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul Institutului Naţional de Statistică, în baza bugetului aprobat;
  f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale al căror domeniu de activitate interesează;
  g) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene şi în alte organisme internaţionale;
  h) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale.
  (6) Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept în Consiliul de coordonare a activităţii de statistică.


  Articolul 7

  (1) Secretarul general al Institutului Naţional de Statistică este subordonat preşedintelui.
  (2) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (3) Secretarul general are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din institut şi conducătorii unităţilor subordonate;
  b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituţii în probleme de interes comun;
  c) coordonează activitatea de elaborare a politicilor şi principiile directoare pentru managementul de resurse din cadrul compartimentelor;
  d) îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Statistică ori încredinţate de preşedinte.


  Articolul 8

  (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică este prevăzută în anexa nr. 1. Structura organizatorică a direcţiilor regionale şi a direcţiilor judeţene este stabilită prin ordin al preşedintelui.
  (2) Numărul maxim de posturi ale Institutului Naţional de Statistică este de 1.977, exclusiv demnitarii.
  (3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Institutului Naţional de Statistică se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui.
  (4) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Naţional de Statistică, precum şi din unităţile sale subordonate se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi serviciilor descentralizate ale acestora.


  Articolul 9

  (1) În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează:
  a) 8 direcţii regionale de statistică - centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, şi 34 de direcţii judeţene de statistică la nivelul celorlalte judeţe, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2;
  b) Editura "Revista Română de Statistică" şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Numărul de personal, constituirea compartimentelor, statul de funcţii, atribuţiile şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile din subordine, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
  (3) Prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pot fi create şi în alte oraşe decât cele reşedinţă de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti colective, birouri şi servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice activităţii lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.
  (4) Editura "Revista Română de Statistică" poate să asigure difuzarea unor publicaţii şi date statistice la cerere, pe bază de preţuri şi tarife aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.


  Articolul 10

  (1) Autorităţile administraţiei publice asigură direcţiilor teritoriale de statistică, potrivit competenţelor, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii.
  (2) Consiliile locale şi judeţene care nu pot asigura spaţiile corespunzătoare unităţilor teritoriale de statistică vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii.
  (3) Institutul Naţional de Statistică va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii sau achiziţionării unor astfel de obiective.


  Articolul 11

  (1) Numărul de autoturisme din dotarea Institutului Naţional de Statistică şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.
  (2) Pentru activităţile specifice privind transportul şi distribuirea instrumentarului statistic şi a tehnicii de calcul, Institutul Naţional de Statistică - aparatul central poate deţine o autoutilitară din producţie internă cu un consum lunar de carburant de 350 litri, iar direcţiile teritoriale de statistică pot deţine câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri, pentru activităţile specifice de culegere a datelor statistice.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 765/2003 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistică,
  Clementina Ivan Ungureanu
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al
  Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 29 ianuarie 2004.
  Nr. 68.


  Anexa 1
  Numărul maxim de posturi este de 1977
  exclusiv demnitarii
  STRUCTURA ORGANIZATORICA
  a
  Institutului Naţional de Statistica
                                                      ┌──────────────────────┐
                                                   ┌──┤Directia de integrare │
          ┌─────────────┐ │ │europeana şi cooperare│
          │ CCAS ├──┐ │ │ internationala*) │
          └─────────────┘ │ │ └──────────────────────┘
                           │ ┌──────────┐ │ ┌──────────────────────┐
          ┌─────────────┐ ├──────┤Presedinte├─────┼──┤ Directia de audit şi │
          │ Cabinetul ├──┘ └────┬─────┘ │ │ control │
          │Presedintelui│ │ │ └──────────────────────┘
          └─────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐
                                       │ │ │ Serviciul juridic şi │
                                       │ └──┤ contencios**) │
                                       │ └──────────────────────┘
              ┌──────────────┐ │
              │Vicepresedinte├─────────┼───────────────────────────────────────┐
              └──────────────┘ │ ┌────────────────┐ │
                                       ├────┤Secretar General├┐ │
                                       │ └─────┬──────────┘│ │
                                       │ | │ │
         ┌-----------------------------┼----------┴---┐ │ │
         | │ | │ │
     ┌───────┬───────┬────────┬────────┼───┬──────────────┐ │ │
     │ │ │ │ │ │ │┌──┴┐ │
    ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┴┐ ├f3 │
    │A│ │B│ │C│ │D│ │ │E├─(e) │F │ │ │
    ├─┘ ├─┘ ├─┘ ├─┘ │ ├─┘ ├──┘ ├f4 │
    ├a1 ├b1 ├c1 ├d1 │ ├e1 ├f1 │ │
    │ │ │ │ │ │ │ ├f5 │
    └a2 ├b2 ├c2 └d2 │ ├e2 └f2 │ │
            │ │ │ │ │ │
            └b3 ├c3 │ ├e3 │ │
                    │ │ │ │ │
                    └c4 │ └e4 │ │
                                       │ │ │
                                       │ -------------------------------
                                       │ │ │
                                       │ ┌──────┴────────────┐ │
                                       │ │Centrul Naţional de│ │
                                       │ │ Pregatire în │ │
                                       │ │ Statistica │ │
                                       │ └───────────────────┘ │
                                       │ ┌───────────────────┐ │
                                       │ │ Editura Revista │ │
                                       │ │ Română de ├──┘
                                       │ │ Statistica │
                                       │ └───────────────────┘
                                       │
                            ┌──────────┴─────────┐
                            │ │
                     ┌──────┴────────┐ ┌────────┴──────┐
                     │ 8 Direcţii │ │ 34 Direcţii │
                     │ regionale de │ │ judetene de │
                     │statistica****)│ │statistica****)│
                     └───────────────┘ └───────────────┘

  A = Directia generală de conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
  a1 = Directia de conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
  a2 = Directia de statistica preturilor
  B = Directia generală de coordonare, diseminare şi relatii cu publicul
  b1 = Directia coordonare sistem statistic naţional şi teritorial
  b2 = Directia de administrare baze de date, diseminare şi relatii cu publicul
  b3 = Directia de populatii statistice***)
  C = Directia generală de statistica întreprinderilor
  c1 = Directia statisticii industriei şi construcţiilor
  c2 = Directia statisticii comerţului şi a serviciilor de piaţa
  c3 = Directia statisticii structurale de intreprindere
  c4 = Directia registrului statistic al întreprinderilor
  D = Directia generală de statistici agricole şi mediu
  d1 = Directia statisticii agricole
  d2 = Directia statisticii silviculturii şi mediului
  E = Directia generală de statistica sociala şi demografie
  e = Oficiul de studii şi proiectii demografice
  e1 = Directia statisticii pieţei muncii
  e2 = Directia statisticii condiţiilor de viaţa
  e3 = Directia statisticii serviciilor sociale
  e4 = Directia de statistica populatiei şi recensaminte
  F = Directia generală de coordonare a sistemului informatic statistic
  f1 = Directia de proiectare şi întreţinere a aplicatiilor informatice statistice
  f2 = Directia de administrare a sistemului informatic statistic şi inginerie de sistem
  f3 = Directia de buget şi contabilitate
  f4 = Directia de politici şi management resurse umane
  f5 = Directia de achizitii investitii şi servicii administratie generală***)
  ----------- Notă *) Cuprinde şi Unitatea de implementare a programelor Phare (U.I.P.) Notă **) Include şi compartimentul pentru evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate Notă ***) Include şi personal contractual Notă ****) Funcţionează ca servicii publice deconcentrate.


  Anexa 2
  I. Instituţii publice, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de stat:
  Direcţia Regională de Statistică Alba
  Direcţia Judeţeană de Statistică Arad
  Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
  Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud
  Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
  Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
  Direcţia Regională de Statistică Brăila
  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău
  Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
  Direcţia Regională de Statistică Cluj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna
  Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa
  Direcţia Regională de Statistică Dolj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
  Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa
  Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov
  Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş
  Direcţia Regională de Statistică Neamţ
  Direcţia Judeţeană de Statistică Olt
  Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
  Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj
  Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu
  Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava
  Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
  Direcţia Regională de Statistică Timiş
  Direcţia Judeţeană de Statistică Tulcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea
  Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea
  Direcţia Regională de Statistică Călăraşi
  Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu
  Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
  II. Instituţii publice, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri proprii:
  1. Editura "Revista Română de Statistică"
  2. Centrul Naţional de Pregătire în Statistică.
  ------------