ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 iunie 1997
privind reorganizarea regiilor autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 19 iunie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă;

  Articolul 1

  (1) Regiile autonome organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de autoritatea în coordonarea căreia îşi desfăşoară activitatea, se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Ministerele de resort şi celelalte autorităţi ale administraţie publice centrale sau locale sub autoritatea cărora sunt organizate şi funcţionează regii autonome au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sa definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome.
  (3) Pe baza programelor de reorganizare prevăzute la alineatul precedent, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale sub autoritatea cărora îşi desfăşoară activitatea regii autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, prin acte administrative individuale, măsuri de reorganizare sau dizolvare şi lichidare prin vânzare de active, după caz.
  (4) Regiile autonome care prestează servicii de utilitate publică, precum şi regiile autonome din alte domenii de activitate, care înregistrează pierderi, se includ cu prioritate în programele de reorganizare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 2

  (1) După elaborarea programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de dizolvare şi lichidare vor fi reorganizate ca societăţi comerciale, în formele prevăzute de lege la data reorganizării.
  (2) Societăţile comerciale pe acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome având ca obiect activităţi de interes public naţional vor fi denumite companii naţionale sau societăţi naţionale, după caz, şi vor fi supuse procesului de privatizare.
  (3) În cazul privatizării societăţilor comerciale prevăzute la alineatul precedent, statul va păstra un pachet de acţiuni sau poate opta pentru păstrarea acţiunii nominative de control.


  Articolul 3

  (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societăţi comerciale, vor putea fi divizate în conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare.
  (2) Societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome preiau drepturi şi obligaţii ale regiilor autonome din divizarea cărora au rezultat, în limitele şi în condiţiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare.


  Articolul 4

  (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi se vărsa integral la data constituirii lor.
  (2) În capitalul social al societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
  (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăţilor comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare. Societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligaţia de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerţului.
  (4) Controlul respectării de către concesionar a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune se face de către ministerul de resort sau de către autoritatea administraţiei publice locale, care a emis actul administrativ individual de reorganizare, după caz.


  Articolul 5

  (1) Acţiunile emise de societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome sau părţile sociale la aceste societăţi comerciale sunt proprietate a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, iar drepturile şi obligaţiile acţionarilor/asociaţilor sunt exercitate după cum urmează:
  a) de către ministerele de resort, în cazul companiilor naţionale sau al societăţilor naţionale;
  b) de către autorităţile administraţiei publice locale, în cazul societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local;
  c) de către Fondul Proprietăţii de Stat, în toate celelalte cazuri.
  (2) Vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome sau cesionarea părţilor sociale deţinute la aceste societăţi comerciale se face de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).


  Articolul 6

  (1) Din sumele încasate efectiv pentru acţiunile sau părţile sociale vândute/cesionate, potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, o cota de 20% se vărsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, iar o alta cota de 20% se vărsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pentru a fi utilizata în conformitate cu prevederile art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 88 din 13 mai 1997.
  (2) O cota de 60% din sumele prevăzute la alineatul precedent se lasă la dispoziţia societăţii comerciale privatizate, cu titlu gratuit, şi se utilizează, în următoarea ordine de preferinta, pentru:
  a) stingerea datoriilor şi a dobânzilor sau penalitatilor aferente după caz, preluate de respectiva societate comercială prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
  b) finanţarea investiţiilor în curs de execuţie, atribuite prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
  c) întregirea fondului propriu de mijloace circulante.
  (3) Este interzisă utilizarea sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţii comerciale privatizate, pentru efectuarea plăţii drepturilor salariale ale personalului.
  (4) Suma debitelor, determinata conform alin. (2) lit. a), verificata şi avizată de către Ministerul Finanţelor, pentru fiecare societate comercială privatizata, va fi lichidată integrală, dacă nu depăşeşte plafonul de 60% din sumele efectiv încasate pentru acţiunile vândute sau părţile sociale cesionate.
  (5) Sumele aferente cotei de 60% din sumele încasate din vânzarea pachetelor de acţiuni sau din cesionarea părţilor sociale, de către ministerele de resort, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către Fondul Proprietăţii de Stat, după caz, vor fi vărsate de acestea, direct, în contul respectivelor societăţi comerciale, în termen de 15 zile de la data încasării contravalorii acţiunilor vândute sau a contravalorii părţilor sociale cesionate.
  (6) Achitarea datoriilor se va efectua, de către societatea comercială debitoare, în următoarea ordine:
  a) către bugetul de sta, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în ordinea vechimii lor;
  b) către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale;
  c) către societăţile bancare;
  d) către orice alt creditor, în ordinea scadentei, potrivit prevederilor legale şi clauzelor contractuale.
  (7) Controlul respectării destinaţiilor stabilite prin prezentul articol pentru sumele care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, se exercită de către Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor. Orice constatare a nerespectării acestor destinaţii se comunică Ministerului Finanţelor, care va anula alocarea sumelor pentru societatea comercială respectiva, dispunând vărsarea acestora la bugetul de stat.
  (8) Normele metodologice pentru determinarea, virarea şi efectuarea controlului respectării destinaţiei sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, se aplică în mod corespunzător şi în cazul societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome şi privatizate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 7

  (1) În cazul regiilor autonome care sunt dizolvate şi lichidate fără a se proceda la reorganizarea lor ca societăţi comerciale, sumele rezultate în urma vânzării activelor din patrimoniul lor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. Din sumele cuvenite bugetului de stat şi bugetelor locale, o cota de 20% se vărsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.
  (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor va elabora metodologia de vânzare a activelor conform prevederilor alineatului precedent şi o va supune Guvernului spre aprobare.


  Articolul 8

  (1) Autorităţile administraţie publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) În cazul regiilor autonome de interes naţional sau cu specific deosebit, care se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul prevăzut la alineatul precedent poate fi prorogat, prin hotărâre a Guvernului, cu cel mult 6 luni.


  Articolul 9

  (1) Regiile autonome de interes naţional care administrează infrastructuri de transport aferent unui serviciu public de interes local trec autoritatea respectivelor organe ale administraţiei publice locale şi se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Trecerea regiilor autonome prevăzute la alineatul precedent sub autoritatea organelor administraţiei publice locale se va realiza, prin grija Ministerului Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 10

  (1) Litigiile de orice fel în care sunt implicate regiile autonome la data reorganizării lor sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun şi îşi urmează cursul conform procedurii legale în vigoare.
  (2) Termenele de soluţionare a litigiilor prevăzute la alineatul precedent nu condiţioneaza aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea sau dizolvarea şi lichidarea unei regii autonome va prevedea societatea comercială ori autoritatea care se substituie regiei autonome în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.


  Articolul 11

  (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, următoarele fapte:
  a) nerespectarea termenului comunicat de ministerul de resort sau de autoritatea administraţiei publice locale pentru depunerea documentaţiei necesare pentru emiterea actului administrativ individual de reorganizare a regiei autonome;
  b) nerespectarea termenului prevăzut de lege pentru înregistrarea societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome la Registrul comerţului şi la organele financiare teritoriale competente;
  c) nerespectarea termenului de încheiere a contractelor de concesiune, potrivit art. 4 alin. (3);
  d) încălcarea de către societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome a obligaţiilor asumate prin contractele de concesiune încheiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).
  (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică după cum urmează:
  a) pentru cele de la lit. a), conducătorului regiei autonome;
  b) pentru cele de la lit. b)-d), administratorului unic sau membrilor consiliului de administraţie, după caz.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Finanţelor sau de către autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii lor împuterniciţi conform legii.
  (4) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art.25 şi 26.


  Articolul 12

  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Regia Autonomă "Monitorul Oficial", Regia Autonomă "Loteria Naţionala". Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", Regia Autonomă "Monetaria Statului" şi Regia Autonomă "Multiproduct".


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministru de stat,
  ministru industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministru reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul comunicaţiilor,
  Sorin Pantis
  -------------------------