REGULAMENT din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005 Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 60 din 21 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 105 din 1 februarie 2005.


  Capitolul I

  Dispoziții generale

  Articolul 1

  Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, asigură administrarea, păstrarea integrității și protejarea bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională - în structura prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.


  Articolul 2
  (1) Regia este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu cele ale prezentului regulament.(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește față de regie atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru ministerul de resort.


  Articolul 3

  Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.


  Capitolul II

  Obiectul de activitate

  Articolul 4

  Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:1. administrarea, conservarea, protejarea și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;2. asigurarea serviciilor de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională;3. administrarea, conservarea, protejarea și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, pe bază de contracte de prestări de servicii;4. administrarea imobilelor cu destinație de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;5. exploatarea, în condiții de eficiență economică, a bunurilor mobile și imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, și valorificarea lor în modalitățile permise de lege;6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorități și instituții publice, centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face cu suportarea costurilor închirierii care includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum și a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea;
  ------------
  Pct. 6 al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.
  6^1. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorități și instituții publice, centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, se face fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost;
  ------------
  Pct. 6^1 al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.
  7. atribuirea, în condițiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către instituții publice care se autofinanțează, organizații sindicale, partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei;8. închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, în condițiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;9. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacităților rămase disponibile în anumite perioade, de maximum 3 luni, după asigurarea serviciilor de reprezentare și protocol și a celor necesare instituțiilor publice centrale;10. prestarea de servicii specifice pentru întreținerea sediilor administrative ale instituțiilor publice, ale agenților economici, precum și pentru beneficiarii străini;11. executarea lucrărilor de conservare, întreținere, construcții și reparații la imobilele și instalațiile proprii, precum și pentru terți, în condițiile legii; executarea de confecții metalice și din lemn;12. exercitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, a atribuțiilor instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului;13. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier și alimentație publică, de agrement și de refacere fizică, activități de tratament și asistență sanatorială;14. conservarea, dezvoltarea și valorificarea, în condițiile legii, a fondului forestier, agricol și cinegetic propriu, creșterea păsărilor, piscicultură, apicultură;15. producția agricolă, vegetală și animală proprie, și valorificarea acesteia; prelucrarea și conservarea legumelor și a fructelor, fabricarea băuturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de panificație și patiserie, cultura florilor și plantelor ornamentale, prelucrarea și conservarea cărnii, patiserie, cofetărie;16. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;17. argăsirea și finisarea blănurilor, confecționarea articolelor din blană;18. producție poligrafică și editorială; realizarea de tipărituri pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern, Curtea Constituțională, ministere, alte instituții publice centrale și alți beneficiari, în condițiile legii;19. producerea și emiterea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special; tipărirea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, carnete de muncă, carnete de marinar, carnete de sănătate și cărți de alegător;20. alte activități anexe producției de tipărituri; producția de accesorii pentru utilaje tipografice; producția de bannere;21. comerț cu amănuntul și cu ridicată, activități de alimentație publică, operațiuni de export-import;22. fabricarea ștampilelor din cauciuc și a altor însemne specifice fiecărei instituții solicitante, în condițiile legii;23. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenți economici sau prin rețea proprie, în condițiile legii;24. efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;25. efectuarea de experimentări, studii și prognoze în domeniul specific de activitate;26. organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;27. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării și cooperării tehnice, științifice și tehnologice cu firme din țară și din străinătate, în sistem de reprezentare și/sau prin asociere pentru produsele specifice domeniului de activitate;28. organizarea de licitații în domeniu, în țară și în străinătate;29. administrarea parcului auto propriu și asigurarea prestațiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului și pentru activitățile de reprezentare și protocol;30. servicii de transport intern și internațional; service auto; școală de șoferi; producție de piese de schimb și subansambluri pentru mijloace de transport auto;31. activități legate de gestionarea sălilor de spectacole aflate în patrimoniul regiei, organizarea de expoziții, proiecția de filme, jocuri distractive și de noroc, în condițiile legii;32. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcții noi sau extinderea celor existente;33. tranzacții imobiliare;34. activități specifice agențiilor de turism;35. extracția și prepararea turbei;36. lucrări de proiectare;37. prestarea unor servicii, direct sau în calitate de intermediar, la cererea și în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea și radierea din circulație a autovehiculelor, instruirea în vederea susținerii examenelor de conducător auto, asigurarea de combustibil, carburanți, lubrifianți și alte materiale sau produse solicitate;38. realizarea altor activități care au legătură cu obiectul său de activitate.


  Capitolul III

  Patrimoniul și structura regiei

  Articolul 5
  (1) Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.(2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol - regia are în administrare bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre.(3) Bunurile din domeniul privat al statului administrate de regie sunt prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre.(4) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5 la hotărâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.(5) Regia nu poate aduce ca aport în cadrul operațiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are în administrare.


  Articolul 6
  (1) Regia are în structura sa sucursalele, cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.(2) Modul de organizare și funcționare a sucursalelor, relațiile acestora cu regia, precum și relațiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare aprobate de consiliul de administrație al regiei.(3) Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor, precum și modificarea repartizării patrimoniului între acestea se aprobă de consiliul de administrație al regiei.


  Capitolul IV

  Conducerea și gestionarea activității regiei

  Articolul 7
  (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane.(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație.(3) Directorul general și cei 4 membri ai consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.(4) Consiliul de administrație al regiei își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare. Consiliul de administrație hotărăște în problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența directorului general.
  ---------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.


  Articolul 8

  Componența consiliului de administrație al regiei este următoarea:– președinte - directorul general;– 2 reprezentanți din partea Secretariatului General al Guvernului;– un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;– un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice.
  ---------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.


  Articolul 9

  Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, putând fi înlocuiți prin ordin al ministrului de resort.


  Articolul 10

  Membrii consiliului de administrație al regiei își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de unde provin și toate drepturile și obligațiile decurgând din această calitate; aceștia sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.


  Articolul 11

  Consiliul de administrație al regiei are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:1. aprobă structura organizatorică și funcțională a sucursalelor, precum și organigrama și statul de funcții ale regiei;2. aprobă strategia de restructurare, organizare și funcționare a regiei și sucursalelor sale;4. analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, pe bază de balanță de verificare contabilă, și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității regiei, în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;5. aprobă contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;6. numește și revocă personalul de conducere al regiei, prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre;7. propune, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea și transformarea în societăți comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;8. aprobă scăzăminte și pierderi, în condițiile legii;9. aprobă, în condițiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale și necorporale din patrimoniul regiei;10. aprobă achiziționarea de bunuri imobile, construcții și terenuri, în condițiile legii;11. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul regiei, inclusiv operațiunile de schimb și tranzacțiile având ca obiect asemenea bunuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;12. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești referitoare la retrocedarea de bunuri și valori;13. aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;14. aprobă planul de investiții anual al regiei;15. aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;16. aprobă, în condițiile legii, înființarea sau desființarea de subunități, precum și asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;18. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a sucursalelor din structura regiei;19. aprobă regulamentul de ordine interioară, precum și normele de protecție și securitate a muncii;20. desemnează reprezentanții regiei în adunările generale ale acționarilor și în consiliile de administrație, precum și cenzorii în societățile comerciale la care regia este acționar;21. aprobă prețuri și tarife pentru producerea și emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pașapoarte pentru persoanele fără cetățenie, titluri de călătorie, autorizații de circulație provizorie a autoturismelor și colante de viză pentru cetățenii străini care vin în România;22. aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, pe bază de protocol încheiat între aceasta și regie;23. mandatează reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, la societățile comerciale la care regia este acționar în numele statului, să aprobe încheierea contractelor de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune;24. mandatează reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, la societățile comerciale la care regia este acționar în numele statului și care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune, să aprobe vânzarea sau închirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociații, în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active; în acest caz, din prețul de vânzare se scade valoarea investițiilor, pe bază de raport de evaluare acceptat de părți;25. mandatează reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, la societățile comerciale la care regia este acționar în numele statului, să aprobe înființarea de societăți comerciale în colaborare cu persoane fizice ori cu alte persoane juridice, române sau străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului;26. aprobă vânzarea unei părți sau a întregului pachet de acțiuni deținute la fiecare dintre societățile comerciale la care regia este acționar în numele statului, prin una dintre metodele și potrivit procedurilor prevăzute de legislația în materie;27. adoptă, în condițiile legii, orice alte hotărâri cu privire la activitatea regiei.


  Articolul 12

  Directorul general al regiei are, în principal, următoarele atribuții și competențe:1. selecționează, angajează și concediază personalul de conducere, altul decât cel prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre, cu aprobarea consiliului de administrație, și personalul de execuție, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;2. încheie contractele individuale de muncă cu salariații regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;3. asigură conducerea operativă a regiei și a sucursalelor sale împreună cu directorii executivi;
  ---------------
  Pct. 3 al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.
  4. reprezintă regia în relațiile cu terții și semnează actele ce angajează regia față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și a celor conferite de legislația în vigoare;5. organizează și aprobă rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor legale;6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare și salarizare;7. aprobă și ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaților regiei; ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terți;8. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație;9. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie;10. aprobă sponsorizări și acte de mecenat;11. exercită orice alte atribuții ce îi sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum și prin reglementările legale în vigoare.


  Articolul 13

  Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui ori a 2 dintre membrii săi, și adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puțin 3 dintre membrii săi.


  Articolul 14

  Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză specialiști din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înțelegerea părților, pe bază de contract civil.


  Articolul 15

  Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice.


  Articolul 16

  În lipsa directorului general atribuțiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe bază de delegație scrisă.
  ---------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.


  Articolul 17

  După încheierea bilanțului contabil anual și a contului de profit și pierdere, consiliul de administrație prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs.


  Capitolul V

  Bugetul și administrarea acestuia. Relații financiare

  Articolul 18
  (1) Regia întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigură funcționarea corectă și dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităților de producție, prestări de servicii, întreținere, protejare și conservare a bunurilor pe care le administrează.(3) Sucursalele își organizează și își conduc evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil ca părți integrante din bugetul, respectiv din bilanțul regiei.


  Articolul 19

  Operațiunile de încasări și plăți în lei și în valută se efectuează de regie prin conturi deschise la bănci și prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.


  Capitolul VI

  Relații comerciale

  Articolul 20

  Relațiile comerciale dintre regie și terți se bazează pe raporturi contractuale.


  Articolul 21

  Prețurile și tarifele pentru produsele și prestările de servicii executate de regie se stabilesc în funcție de cerere și ofertă de fiecare sucursală, cu aprobarea directorului general al regiei, dacă acestea nu intră sub incidența prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.


  Articolul 22

  În scopul asigurării măsurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum și a beneficiarilor străini, lucrările de construcții și reparații la imobile pot fi executate în regie proprie, iar când acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin încredințare directă, numai cu aprobarea consiliului de administrație.


  Capitolul VII

  Dispoziții finale

  Articolul 23
  (1) Litigiile de orice fel în care este implicată regia sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.(2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public și privat al statului și la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanță regia stă în nume propriu.(3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public și privat al statului pe care le administrează, regia are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Regia răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.


  Articolul 24

  Prezentul regulament se completează cu celelalte prevederi legale care reglementează activitatea regiilor autonome.
  ---------
  Regulamentul a fost modificat de pct. 5 al art. III și înlocuit cu Regulamentul din anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.

  ------