DECRET-LEGE nr. 43 din 29 ianuarie 1990
privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 30 ianuarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Unităţile agricole îşi vor acoperi cheltuielile de producţie din veniturile realizate prin vînzarea produselor către stat pe bază de contracte, la preţuri care să reflecte cheltuielile de producţie şi să asigure o rentabilitate normală, din vînzarea produselor pe piaţa şi prin reţeaua de magazine proprii, precum şi din prestări de servicii.


  Articolul 2

  În scopul stimulării tuturor producătorilor agricoli pentru ca aceştia sa lucreze eficient pămîntul şi sa crească toate speciile de animale, precum şi în vederea orientarii productiilor agricole către acoperirea nevoilor economiei naţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Finanţelor şi Uniunea Cooperativelor Agricole, cu consultarea larga a producătorilor agricoli, vor prezenta în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, spre aprobare, preţurile noi de contractare şi de achiziţii, diferenţiate pe zone, precum şi alte stimulente care se vor acorda tuturor categoriilor de producători agricoli pentru produsele ce se livreaza la fondul de stat.
  Noile preţuri, stabilite potrivit alin. 1, se vor aplica de la 1 ianuarie 1990.


  Articolul 3

  Începînd cu anul 1990 investiţiile şi cheltuielile de interes naţional care se efectuează în unităţile agricole de stat şi cooperatiste şi la producătorii particulari, pentru acţiunile agrozooveterinare, amenajări de îmbunătăţiri funciare - inclusiv exploatarea şi întreţinerea acestora -, apărarea împotriva inundaţiilor şi a gheturilor, protecţia mediului înconjurător, acţiunile de cercetare fundamentală şi cheltuielile privind refacerea fertilitatii solurilor se vor finanta de la bugetul statului.
  Veniturile ce se realizează de unităţile agricole de stat din activităţi productive şi prestări de servicii ce se vor stabili de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Finanţelor, se vărsa la bugetul statului.


  Articolul 4

  Plata muncii în unităţile agricole cooperatiste se va determina de către adunările generale, pe baza normelor de muncă şi tarifelor stabilite de către acestea, prin consultarea cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea Cooperativelor Agricole, asigurindu-se niveluri similare cu cele ale muncitorilor din agricultura de stat, în aceleaşi condiţii de dotare şi productivitate.
  Salarii similare celor din agricultura de stat se vor stabili şi personalului de conducere, tehnic, economic, de administraţie şi de deservire din unităţile agricole cooperatiste.
  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi cu Uniunea Cooperativelor Agricole, va stabili reţele tarifare unitare pentru agricultura, în corelare cu celelalte ramuri ale economiei naţionale, ţinînd seama de complexitatea lucrărilor şi de condiţiile de muncă.


  Articolul 5

  Personalul permanent din unităţile agricole de stat care nu a solicitat lot în folosinţă, precum şi muncitorii sezonieri care lucrează anual peste 60 de zile în unitatea respectiva, pot primi produse în valoare de pînă la 10 la suta din cîştigul realizat, la preţ de contractare.


  Articolul 6

  Plata lucrărilor agricole, a altor lucrări şi prestări de servicii, executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi de alte unităţi de stat, pentru unităţile agricole cooperatiste şi alte unităţi, precum şi pentru producătorii agricoli particulari, se face integral, în natura şi în bani, corespunzător volumelor şi categoriilor de lucrări recepţionate, la tarifele în vigoare, în termenul legal de decontare.
  Plata mecanizatorilor pentru lucrările executate cu mijloace mecanice se face integral, în raport cu volumul şi calitatea lucrărilor executate, la tarifele de salarizare corespunzătoare grupelor de complexitate a acestora, după recepţie.
  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili tarifele de plată a lucrărilor mecanice şi tarifele de salarizare în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege.
  Personalul din unităţile agricole cooperatiste şi de stat, precum şi alte persoane care lucrează în zilele de sărbătoare şi de repaus săptămînal, vor primi pentru activitatea prestată în aceste zile tarife majorate cu 50 la suta.


  Articolul 7

  Pentru stimularea şi stabilizarea forţei de muncă în sectorul zootehnic, cooperatorii şi ceilalţi muncitori din unităţile agricole cooperatiste care lucrează în acest sector vor fi angajaţi cu contracte de muncă pe durata nedeterminată de către unităţile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza atestatului de muncitor calificat în acest profil.
  Persoanele încadrate cu contract de muncă potrivit prevederilor alin. 1 vor beneficia de pensii în aceleaşi condiţii ca şi personalul muncitor din unităţile de stat.


  Articolul 8

  Pentru a sprijini cooperativele agricole, specialiştii agricoli, jurisconsultii şi alte cadre cu studii superioare, precum şi contabilii şefi, care lucrează în cooperativele agricole, vor fi încadraţi de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara; plata salariilor şi a celorlalte drepturi cuvenite acestora, potrivit legii, va fi facuta de la bugetul statului.


  Articolul 9

  Indemnizaţiile pentru copiii cooperatorilor şi alocaţiile de stat pentru copiii personalului din unităţile agricole cooperatiste, precum şi ai personalului din unităţile de stat din agricultura şi industria alimentara, situate în localităţile rurale, se plătesc la nivelul stabilit pentru personalul care lucrează în mediul urban.


  Articolul 10

  Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara va acorda, pe bază de cereri fundamentale, unităţilor agricole cooperatiste, unităţilor de stat şi producătorilor particulari, în completarea fondurilor proprii, credite în vederea realizării productiilor vegetale şi animale, precum şi pentru activitatea de mica industrie şi prestări de servicii.


  Articolul 11

  Pentru acoperirea riscurilor determinate de influenţa factorilor naturali asupra producţiei agricole vegetale şi animale se constituie un fond special de asigurare, cu participarea unităţilor agricole de stat şi cooperatiste, care va fi administrat conform legii. Pentru situaţii de calamitati naturale, fondul de asigurare se va constitui şi cu participarea statului.
  Factorii de risc şi modul de constituire a fondului special de asigurare şi de acoperire a pagubelor se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Uniunea Cooperativelor Agricole şi Ministerul Finanţelor, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege.


  Articolul 12

  Investiţiile şi reparaţiile capitale din agricultura de stat şi cooperatista şi din industria alimentara se finanţează din fonduri proprii, credite acordate de stat şi alocaţii bugetare.
  Finanţarea investiţiilor la producătorii agricoli particulari se face din fonduri proprii, credite acordate de stat şi din credite acordate de cooperativele de credit.


  Articolul 13

  Întreprinderile agricole de stat şi staţiunile pentru mecanizarea agriculturii care au fost comasate potrivit Decretului nr. 220/1989 vor funcţiona cu denumirea, sediul, gradul de organizare, subordonarea şi structura organizatorică avute înaintea adoptării acestui decret.
  Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 1989, indicatorii privind activitatea economico-financiară şi contractele încheiate pentru anul 1990 se predau pe bază de protocol.
  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta propuneri, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, privind redimensionarea unor unităţi agricole de stat, în vederea funcţionarii în condiţii de eficienta a acestora.


  Articolul 14

  Prevederile privind înfiinţarea şi funcţionarea consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste cuprinse în Decretul nr. 32/1980, prevederile art. 1 lit. d) - referitoare la statutul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist - din Decretul nr. 93/1983, art. 1, art. 15 şi anexele nr. 1 din nr. 18 din Decretul nr. 220/1989, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, se abroga.
  Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara vor asigura personalului din aparatul fostelor consilii unice agroindustriale de stat şi cooperatiste locuri de muncă corespunzătoare pregătirii profesionale, la unităţile agricole din judeţ.
  Economistii şefi vor fi repartizaţi de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara şi la sucursalele Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara. În acelaşi mod se va proceda şi cu mijloacele de transport persoane şi soferii respectivi.
  În cadrul fiecărei staţiuni pentru mecanizarea agriculturii se creează funcţia de inginer agronom şef, iar la direcţia pentru agricultura şi industrie alimentara, funcţiile de inspector (sau inspector principal) de specialitate pentru probleme economico-financiare şi de jurisconsult sau consilier juridic (principal).


  Articolul 15

  Personalul care trece la alte unităţi, în condiţiile prezentului decret-lege, se considera transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcţii cu salarii mai mici beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de salariul avut anterior.


  Articolul 16

  Datoriile din creditele de producţie şi avansurile băneşti nerestituite la scadenta, inclusiv creditele pentru plata furnizorilor prin compensare, acordate unităţilor agricole cooperatiste şi dobinzile aferente acestora, pentru activitatea anului 1989 şi a anilor anteriori, în suma de 57 miliarde lei, se anulează şi se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori. De asemenea, se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori sumele necesare plăţii reţinerilor efectuate în cursul anului 1989, de 5 miliarde lei, stabilite potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 35/1990.
  Creditele de investiţii acordate unităţilor agricole cooperatiste, scadente pînă la 31 decembrie 1989, şi dobinzile aferente acestora, în suma de 550 milioane lei, se anulează şi se acoperă din excedentele bugetare pe anii anteriori.


  Articolul 17

  Pierderile de mijloace circulante din activitatea anului 1989 şi a anilor anteriori, precum şi alte sume neachitate, inclusiv penalităţile şi dobinzile aferente, la unităţile de stat din agricultura şi industria alimentara, se vor reglementa financiar la analiza pe bază de bilanţ a activităţii economice şi financiare a economiei naţionale pe anul 1989. Pînă la reglementarea financiară a acestor pierderi şi datorii nu se vor calcula dobinzi şi penalităţi începînd cu 1 ianuarie 1990, iar Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara va finanta activitatea de producţie a unităţilor de stat din agricultura şi industria alimentara în cadrul fondurilor, prevăzute prin planurile trimestriale de credite pe anul 1990.


  Articolul 18

  La unităţile agricole cooperatiste, sumele neachitate şi penalităţile aferente acestora către fondul de pensii, ADAS şi bugetul de stat, provenite din anul 1989 şi anii anteriori, în suma de 42,6 miliarde lei, nu se mai urmăresc la plata şi se scot din evidenta acestora, precum şi a instituţiilor faţă de care exista aceste obligaţii.


  Articolul 19

  Unităţile de stat din agricultura şi industria alimentara şi unităţile agricole cooperatiste se exonereaza de plată penalitatilor nedecontate pentru neachitarea la termen a facturilor, precum şi de plată penalitatilor şi a daunelor pentru neexecutarea contractelor economice pe anul 1989 şi anii anteriori.


  Articolul 20

  Obligaţiile de plată, neprescrise potrivit legii, ale cooperatorilor şi celuilalt personal din unităţile agricole cooperatiste şi din unităţile de stat din agricultura şi industria alimentara, rezultate în urma stabilirii drepturilor totale de salarizare la finele anilor anteriori, nu se mai urmăresc.
  De asemenea, nu se mai urmăresc debitele membrilor cooperatori, ale celuilalt personal din unităţile agricole cooperatiste, precum şi ale altor persoane, care provin din deţinerea unor terenuri agricole prin nerespectarea prevederilor statutare.


  Articolul 21

  Tractoarele, autocombinele, maşinile agricole şi celelalte utilaje din dotarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, date în folosinţă unităţilor agricole de stat, trec în administrarea acestor unităţi începînd cu data de 1 ianuarie 1990.
  Activitatea de transporturi auto, inclusiv cu tractoare rutiere din unităţile agricole de stat, se organizează potrivit normelor de structura aprobate pentru activitatea de transport auto din economia naţionala.
  Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 1989, indicatorii de plan şi financiari şi contractele încheiate pe anul 1990 se predau pe bază de protocol.


  Articolul 22

  Se autoriza Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, sa introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentului decret-lege în indicatorii economici şi în bugetul de stat pe anul 1990.


  Articolul 23

  Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ---------------------