LEGE nr. 125 din 20 iunie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 5, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subvențiile sau transferurile încasate în conturile prevăzute la alin. (10), se virează în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, dacă legea nu prevede altfel. Sumele astfel încasate de operatorii economici beneficiari se utilizează în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2).2. La articolul I punctul 1, articolul 5^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^2
  (1) Ministerul Finanțelor Publice poate să deschidă conturi colectoare la instituții de credit, în scopul încasării sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate către bugetele componente ale bugetului general consolidat.(2) Încasarea în conturile prevăzute la alin. (1) a sumelor cuvenite bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau a sumelor colectate pentru bugetul de stat de instituțiile publice finanțate integral de la buget se efectuează pe bază de convenții încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile publice cărora li se cuvin sumele respective.(3) Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor, aferente obligațiilor de plată ale acestora către instituțiile publice, vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Informațiile referitoare la obligațiile de plată ale contribuabililor pot fi furnizate acestora și prin intermediul instituțiilor de credit, cu condiția ca instituția de credit să aibă o convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 5^1, și să fie împuternicită de către contribuabil pentru accesul la aceste informații.(5) Virarea de către instituțiile de credit a sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate, în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacției.(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^1
  (1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituții publice aferente bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alți operatori economici sau alte instituții de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituțiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(3) Instituțiile publice care plătesc sume reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care și-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plății. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.(4) În cazul în care certificatul de atestare fiscală conține obligații de plată ale beneficiarului, instituțiile publice înștiințează operatorul economic și cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligații.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la înștiințare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta instituției publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligații către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), instituțiile publice au următoarele obligații:
  a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 5 alin. (1) suma aferentă obligațiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;
  b) virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferența dintre suma cesionată și suma prevăzută la lit. a).

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 20 iunie 2011.
  Nr. 125.
  -------