HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizata*)
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
(actualizata până la data de 27 aprilie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se inregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi procedurii de înregistrare în acest sistem.


  Articolul 2

  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.
  (2) Neinregistrarea de către instituţiile publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 3

  (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregati proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfata cu Sistemul Electronic Naţional.
  (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are urmatoarele obligaţii:
  a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3;
  b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hartie, obtinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional.
  (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristica urmatoare datei înregistrării, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publică.
  (4) Neelaborarea de către autorităţile publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfetei cu Sistemul Electronic Naţional, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.
  (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.
  (6) Nerespectarea de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile publice cuprinse în anexa nr. 1, a prevederilor alin. (2) lit. b), constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 4

  (1) Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional sa transmita către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare a acestuia, atât în forma scrisa, cat şi în forma electronică.
  (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) de către autorităţile administraţiei publice constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 5

  (1) Persoanele fizice se pot inregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
  (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 6

  (1) Persoanele juridice care solicită inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decat autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte urmatoarele documente:
  a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea şi autorizarea funcţionarii comerciantilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comerciantilor;
  b) documentul care atesta autorizarea funcţionarii şi certificatul de înregistrare fiscala, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;
  c) imputernicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalitatile de înregistrare, semnata şi stampilata;
  d) dovada achitarii tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003.
  (2) Inregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzata, iar dacă a fost deja acordată, este suspendata sau revocata, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.
  (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia sa comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).
  (4) Necomunicarea de către utilizatorii inregistrati a modificarilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.
  ------------
  Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 6^1

  (1) Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de cate ori este necesar, data ultimei actualizari fiind afisata pentru fiecare pagina.
  (2) Nerespectarea de către o institutie publică a prevederilor alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei.
  ------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 7

  Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 7^1

  Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un functionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei institutii publice, care are pus în functiune un sistem de încasare prin plata electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi altor sume colectate, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.
  ------------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 7^2

  (1) Constatarea contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei anume împuternicit pentru aceasta.
  (2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările ulterioare.
  ------------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul comunicatiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Armeanu Cezar Manole,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administratia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 septembrie 2003.
  Nr. 1.085.

  Anexa 1

                                       LISTA
                autorităţilor administraţiei publice ce au obligaţia
                de a utiliza procedura electronică pentru furnizarea
                        serviciilor şi informaţiilor publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Institutii şi autorităţi publice Institutii subordonate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Ministerul Finanţelor Publice
   2. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale 2.1. Agentia Naţionala pentru
      şi Familiei Ocuparea Forţei de Muncă
                                                  2.2. Casa Naţionala de Pensii
                                                       şi Alte Drepturi de
                                                       Asigurari Sociale
                                                  2.3. Inspectoratul teritorial
                                                       de muncă
                                                  2.4. Autoritatea Naţionala
                                                       pentru Persoanele cu
                                                       Handicap
   3. Ministerul Sănătăţii 3.1. Directia de sănătate
                                                       publică a judeţului
   4. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate
   5. Corpul Expertilor Contabili şi
      Contabililor Autorizati din România
   6. Ministerul Educatiei, Cercetarii şi
      Tineretului
   7. Ministerul Transporturilor,
      Construcţiilor şi Turismului
   8. Ministerul Administraţiei şi Internelor
   9. Primaria Municipiului Bucureşti
  10. Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei
      Informatiei
  11. Ministerul Justiţiei 11.1. Oficiul Naţional al
                                                        Registrului Comerţului
  12. Autoritatea Naţionala de Reglementare
      în Domeniul Gazelor Naturale
  13. Ministerul Afacerilor Externe 13.1. Departamentul pentru
                                                        Comert Exterior
                                                        şi Promovare Economica -
                                                        Directia de licente
  14. Regia Autonoma "Monitorul Oficial"
  15. Autoritatea Naţionala de Reglementare
      în Comunicatii
  16. Ministerul Apararii Naţionale
  17. Ministerul Agriculturii, Pădurilor,
      Apelor şi Mediului
  18. Ministerul Economiei şi Comerţului
  19. Agentia Naţionala pentru Întreprinderi
      Mici şi Mijlocii şi Cooperatie
  20. Ministerul Integrarii Europene
  21. Prefecturi
  22. Consiliile judetene
  23. Consiliul General al Municipiului
      Bucureşti
  24. Consiliile locale municipale
  25. Consiliile locale orăşeneşti
  26. Primariile
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  Pct. 26 din anexa nr. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 538 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004.


  Anexa 2

                                       LISTA
              serviciilor publice furnizate prin procedura electronică
                  prin intermediul Sistemului Electronic Naţional
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Serviciul public furnizat Autoritatea publică
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Declaratie privind evidenta nominala a Ministerul Muncii, Solidaritatii
      asiguratilor şi a obligaţiilor de plată Sociale şi Familiei - Agentia
      către bugetul asigurarilor sociale de stat Naţionala pentru Ocuparea Forţei
      şi bugetul asigurarilor pentru şomaj de Muncă*)
   2. Declaratie privind evidenta nominala a Ministerul Muncii, Solidaritatii
      asiguratilor şi a obligaţiilor de plată Sociale şi Familiei - Casa
      către bugetul asigurarilor sociale de stat Naţionala de Pensii şi Alte
                                                  Drepturi de Asigurari Sociale*)
   3. Declaratie privind oblibaţiile de plată la Ministerul Finanţelor Publice*)
      bugetul de stat
   4. Decont privind taxa pe valoarea adăugată Ministerul Finanţelor Publice*)
   5. Depunerea situaţiei financiare a agentilor Ministerul Finanţelor Publice*)
      economici
   6. Declaratie privind impozitul pe profit Ministerul Finanţelor Publice*)
   7. Colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de
      Institutul Naţional de Statistica Statistica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Pentru contribuabilii aflati în evidenta Directiei generale de
         administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul
         Ilfov.


  Anexa 3

  LISTA
  formularelor furnizate prin procedura electronică prin
  intermediul Sistemului Electronic Naţional
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a
  1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal - cod 14.13.25.99
  1.3. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridica (010) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1
  1.4. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2
  1.5. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru persoane fizice straine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3
  1.6. Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de menţiuni pentru institutii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4
  1.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/1
  1.8. Cerere de rectificare a datelor inscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/2
  1.9. Declaratie privind oblibaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01
  1.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.03
  1.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02
  1.12. Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, cod 14.13.01.05
  1.13. Declaratie privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciara şi extrajudiciara, cod 14.13.01.13.3i
  1.14. Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.14
  1.15. Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizati din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.14
  1.16. Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/R
  2. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei
  2.1. Formulare generale
  2.1.1. Cerere de alocaţie de stat pentru copil
  2.1.2. Cerere de alocaţie suplimentara pentru familiile cu copii
  2.2. Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  2.2.1. Cerere de repartitie
  2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de şomaj
  2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare
  2.2.4. Contract de asigurare pentru şomaj
  2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimularii ocuparii forţei de muncă
  2.2.6. Declaratie de contribuţie la fondul de şomaj a angajatorului
  2.2.7. Declaratie individuala de contribuţie la fondul de şomaj
  2.2.8. Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurarilor pentru şomaj
  2.2.9. Fisa pentru inregistrarea persoanei în cautarea unui loc de muncă
  2.2.10. Instiintare privind salariaţii care urmeaza sa primeasca preaviz în vederea acordarii serviciilor de preconcediere
  2.3. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale
  2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
  2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmas
  2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decat pensiile
  2.3.4. Contract de asigurare sociala
  2.3.5. Declaratie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare
  2.3.6. Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat
  2.4. Inspectoratul teritorial de muncă
  2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfectionare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă
  2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidaritatii sociale nr. 657/2001
  2.4.3. Model de contract individual de muncă
  2.4.4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislaţiei de protectia muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidaritatii sociale nr. 657/2001
  2.4.5. Model de nota de lichidare
  2.5. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap
  2.5.1. Cerere de finanţare
  3. Ministerul Sănătăţii
  3.1. Formulare generale
  3.1.1. Declaratie referitoare la condiţiile igienico-sanitare
  3.1.2. Fisa de consultaţii medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule
  3.1.3. Fisa de solicitare a examenului medical la angajare
  3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitara
  3.2. Directia de sănătate publică a judeţului
  3.2.1. Contract de comodat
  4. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate
  4.1. Declaratie privind oblibaţiile de constituire şi plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decat cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă şi/sau a unei conventii (perioada/an)
  5. Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din România
  5.1. Cerere de inscriere la examenul de admitere în vederea obtinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare
  5.2. Cerere pentru dobandirea calităţii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România
  5.3. Fisa pentru persoane fizice
  5.4. Fisa pentru societăţi comerciale
  6. Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului
  6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate
  6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere
  7. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  7.1. Autorizatie de functionare a laboratorului de examinare psihologica
  7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de constructii în zona libera
  7.3. Aprobarea schimbarii seriei de motor
  7.4. Aprobarea schimbarii seriei de sasiu
  7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activităţii de taximetrie în municipiul Bucureşti
  8. Ministerul Administraţiei şi Internelor
  8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  8.2. Cerere pentru anuntarea resedintei
  8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport
  8.4. Cerere pentru prelungirea valabilităţii pasaportului
  8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere, deteriorare
  8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport
  8.7. Cerere pentru dobandirea statutului de cetatean român cu domiciliul în strainatate
  8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România
  8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului şi stabilirea domiciliului în strainatate a minorilor, cetăţeni români adoptati de cetăţeni straini
  8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic faţă de statul român
  8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara
  8.12. Cerere pentru reintregirea familiei
  8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetatenilor straini
  8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de sedere permanenta
  8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere
  8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizaţii de circulatie provizorie
  8.17. Cerere de inmatriculare a autovehiculului
  8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare
  8.19. Cerere pentru obtinerea unui duplicat al certificatului de inmatriculare
  8.20. Contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit
  8.21. Cerere de radiere a autovehiculului
  8.22. Delegatie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoana juridica)
  8.23. Fisa de inmatriculare a vehiculului
  8.24. Fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor
  8.25. Fisa deţinătorului permisului de conducere
  8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetatenie cu domiciliul în România
  8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar
  8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat
  8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitanţii statutului de refugiat
  8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de calatorie pentru strainii care au primit o formă de protecţie în România
  8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat
  8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiati şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată
  8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati
  8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului
  8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesionala pentru strainii care au primit statutul de refugiat
  9. Primaria Municipiului Bucureşti
  9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
  9.2. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiinţare
  9.3. Cerere de delegare
  9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  9.5. Cerere pentru acordarea indemnizatiei de nastere
  9.6. Declaratie privind achitarea taxei de regularizare
  10. Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei
  10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic
  10.2. Cerere de eliberare a licentei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale
  10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizatiei tehnice de functionare pentru statii de emisie/retele de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale
  10.4. Model de cerere de informaţii - cerere-tip
  10.5. Model de reclamatie administrativa I
  10.6. Model de reclamatie administrativa II
  10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking
  11. Ministerul Justiţiei
  11.1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
  11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective şi/sau activităţi, reluare procedura, revizuire/reinnoire aviz/autorizatie şi/sau acord
  11.1.2. Cerere de depunere a bilantului
  11.1.3. Cerere de depunere şi/sau mentionare de acte
  11.1.4. Cerere de indreptare a erorilor materiale - Declaratie de menţiuni
  11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificarii actului constitutiv, de autorizare a funcţionarii
  11.1.6. Cerere de preschimbare
  11.1.7. Cerere de radiere. Declaratie de menţiuni
  11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblema
  11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firma
  11.1.10. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 1
  11.1.11. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 2
  11.1.12. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 1
  11.1.13. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere al protectiei muncii - model 2
  11.1.14. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 1
  11.1.15. Declaratie pe propria raspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 2
  11.1.16. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 1
  11.1.17. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 2
  11.1.18. Declaratie pe propria raspundere - privind respectarea legislaţiei de protectia mediului - model 3
  11.1.19. Declaratie pe propria raspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 1
  11.1.20. Declaratie pe propria raspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 2
  11.1.21. Declaratie pe propria raspundere
  11.1.22. Fisa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului
  11.1.23. Fisa de prezentare a sediului şi domeniului de activitate
  11.1.24. Memoriu tehnic veterinar
  11.1.25. Optiuni de comunicare
  11.1.26. Specimen de semnaturi
  12. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
  12.1. Cerere pentru acordarea autorizatiei societatii comerciale care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale
  13. Ministerul Afacerilor Externe
  13.1. Departamentul pentru Comert Exterior şi Promovare Economica - Directia de licente
  13.1.1. Cerere pentru licenta de export
  13.1.2. Cerere pentru licenta de import
  14. Regia Autonoma "Monitorul Oficial"
  14.1. Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana fizica
  14.2. Aprobarea publicarii pierderii/furtului certificatului de inmatriculare a autovehiculului - persoana juridica
  14.3. Aprobarea publicarii pierderii/furtului permisului de conducere
  15. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicatii
  15.1. Cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal
  15.2. Cerere de inscriere a modificarilor privind furnizarea serviciilor postale
  15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală
  15.4. Notificare privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală
  15.5. Notificare privind furnizarea retelelor şi serviciilor de comunicatii electronice

  -----------