HOTĂRÂRE nr. 414 din 7 aprilie 2021privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 12 aprilie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, art. 234 și 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se reorganizează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București prin fuziune prin absorbție cu Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, denumit în continuare Institut, cu sediul în municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sectorul 1.


  Articolul 2

  Institutul, reorganizat conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile și obligațiile Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, care se desființează la data de 15 aprilie 2021.


  Articolul 3

  Procesul-verbal de predare-primire a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalului propriu se reflectă în situațiile financiare ale Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, întocmite ulterior fuziunii la data de 31 decembrie 2021.


  Articolul 4

  Personalul Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București se preia în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu încadrarea corespunzătoare în numărul maxim de posturi aprobate.


  Articolul 5

  Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.


  Articolul 6

  Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări științifice și dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, suport al dezvoltării societății informaționale. Institutul desfășoară activități de informatizare a administrației publice, a sectoarelor economiei naționale și a societății în ansamblu, precum și activități de formare și specializare profesională în domeniul său de activitate, de comerț interior, operațiuni de export-import, producție, marketing, prestări de servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor și comunicației de date, precum și efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, dezvoltarea tehnologică, elaborare de studii și reglementări tehnice și economice, de interes public și național, precum și efectuarea de teste, probe și măsurători, autorizări și certificări de conformitate, care privesc asigurarea cerințelor fundamentale impuse aparaturii, instalațiilor, sistemelor și serviciilor de comunicații.
  2. La anexa nr. 2 articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, denumit în continuare institutul național, este înființat în scopul desfășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în domeniul specific de activitate, precum și în domeniul comunicațiilor, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului și la realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice și tehnologice.
  3. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) punctul A, după litera q) se introduc șase noi litere, literele r)-u), cu următorul cuprins:
  r) cercetare fundamentală de bază și orientată, realizate în scopul creșterii nivelului cunoștințelor în domeniul comunicațiilor;
  s) cercetare aplicativă, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri, platforme și stații-pilot, precum și tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare din mai multe ramuri, sectoare sau activități;
  ș) elaborarea de studii și cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării și modernizării ramurilor, sectoarelor și întreprinderilor economice;
  t) elaborarea de strategii, studii de diagnoză și prognoză privind dezvoltarea domeniului științei și tehnologiei sau a sectorului de comunicații;
  ț) elaborarea de standarde în domeniul specific de activitate;
  u) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluționarea unor probleme concrete din domeniul comunicațiilor.
  4. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) punctul B, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele i)-m), cu următorul cuprins:
  i) la propunerea conducerii institutului, prin Secretariatul General al Guvernului, îndeplinește funcția de reglementare în cadrul activităților conexe activității de cercetare-dezvoltare în domeniul specific de activitate;
  j) la solicitarea autorităților publice centrale și locale poate îndeplini funcția de integrator pentru proiectele în derulare sau în curs de implementare;
  k) oferă asistență tehnică, consultanță, furnizare de servicii științifice și tehnologice agenților economici sau oricăror beneficiari interesați;
  l) realizează testare și certificare de produse în domeniul specific de activitate;
  m) asigură dezvoltarea de soluții și tehnologii IT pentru a sprijini digitalizarea serviciilor guvernamentale și instituționale oferite cetățenilor români.
  5. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) punctul C, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) formare și specializare a cercetătorilor în domeniul comunicațiilor.
  6. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1), după punctul G se introduce un nou punct, punctul H, cu următorul cuprins:
  H. Execuție de unicate și serii mici.


  Articolul 7

  În anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, punctul 31 se abrogă.


  Articolul 8

  La data de 15 aprilie 2021 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.234/1996 privind înființarea Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 9 decembrie 1996.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 7 aprilie 2021.
  Nr. 414.
  ----