DECRET nr. 417 din 28 decembrie 1985
pentru modificarea şi completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 79 din 28 decembrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
  Decretul Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil se modifica şi se completează, avînd următorul cuprins:
  DECRET AL CONSILIULUI DE STAT
  privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În scopul funcţionarii în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat şi unele instalaţii şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, denumite în continuare instalaţii şi aparate, sînt supuse unui regim special de verificare tehnica şi autorizare de funcţionare, potrivit prevederilor prezentului decret.


  Articolul 2

  Verificarea tehnica şi autorizarea de funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, lit. a)-d) inclusiv, se executa de către Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, din subordinea Inspectoratului general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, în conformitate cu prevederile prezentului decret şi pe baza prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor.


  Articolul 3

  Prescripţiile tehnice privind siguranţa în funcţionare prevăzute în art. 2, denumite în continuare prescripţii tehnice, se elaborează sub coordonarea Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat. Modul de elaborare, aprobare şi intrare în vigoare a prescripţiilor tehnice este prevăzut în anexa nr. 3.
  Prescripţiile tehnice sînt obligatorii pentru toţi cei care proiectează, construiesc, monteaza, repara, întreţin, exploatează sau verifica aceste instalaţii şi aparate.


  Capitolul 2 Proiectarea, omologarea, construirea, montarea şi repararea instalaţiilor şi aparatelor


  Secţiunea 1 Proiectare


  Articolul 4

  Proiectele instalaţiilor şi aparatelor se elaborează de unităţi de proiectare specializate, împuternicite în acest scop de către ministerele sau celelalte organe centrale în subordinea cărora se afla şi autorizate de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat; proiectele instalaţiilor şi aparatelor, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 2, pot fi elaborate şi de către alte unităţi de proiectare, urmînd ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie în prealabil verificate de o unitate de proiectare autorizata.


  Articolul 5

  Unităţile de proiectare autorizate au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea instalaţiilor şi aparatelor în condiţii de siguranţă, conform prevederilor din prescripţiile tehnice;
  b) sa prevadă în documentaţia tehnica examinarile şi încercările ce trebuie efectuate în uzine şi pe santiere, pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare ai instalaţiilor şi aparatelor, conform prevederilor din prescripţiile tehnice;
  c) sa elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizuirea şi repararea instalaţiilor şi aparatelor, precum şi pentru pregătirea personalului de exploatare;
  d) sa elaboreze desenul tip de ansamblu cuprinzînd principalele condiţii, conform prescripţiilor tehnice, care să permită verificarea parametrilor de siguranţă ai instalaţiilor în timpul execuţiei, la locul de instalare, pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare şi în exploatare;
  e) sa numească personal de specialitate, care să examineze proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor şi care va răspunde, împreună cu proiectantul, de aplicarea prevederilor din prescripţiile tehnice, semnînd proiectele;
  f) să prezinte proiectele elaborate, respectiv desenul tip de ansamblu, Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, pentru obţinerea avizului conform cu privire la respectarea prescripţiilor tehnice.
  Este interzisă folosirea proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, fără avizul conform al Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.


  Articolul 6

  Unităţile de proiectare care elaborează proiecte de construcţii industriale sau civile, în care se monteaza instalaţii şi aparate, precum şi unităţile de proiectare care elaborează proiecte de montaj pentru instalaţiile şi aparatele respective, au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa adopte soluţii care să permită instalarea şi funcţionarea acestora în conformitate cu prescripţiile tehnice;
  b) sa numească personal de specialitate care să examineze proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care răspunde, împreună cu proiectantul, de aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, semnînd proiectele în acest sens.


  Secţiunea a 2-a Omologarea


  Articolul 7

  Este interzisă fabricarea în serie a instalaţiilor şi aparatelor, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 3 şi în anexa nr. 2 pct. 3, 6 şi 7, fără omologarea în prealabil a prototipurilor; de asemenea, este interzisă folosirea, în construirea, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor, a materialelor prevăzute în anexa nr. 4, fără omologarea prealabilă a acestora.
  Ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale ale administraţiei de stat, precum şi alte organizaţii socialiste, care au în subordine unităţi producătoare de instalaţii şi aparate supuse omologării, vor emite instrucţiuni de omologare, cu avizul principalilor beneficiari şi al Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret. Instrucţiunile vor conţine componenta comisiilor de omologare, pe categorii de instalaţii şi aparate, conţinutul documentaţiei de omologare şi condiţiile de reexaminare periodică obligatorie a instalaţiilor şi aparatelor omologate, precum şi organul competent sa aprobe omologarea şi sa rezolve divergenţele.
  În cazul în care un produs se realizează de unităţi aparţinînd mai multor organe centrale, instrucţiunile se vor elabora de către organul central care este producător principal.
  Instrucţiunile de omologare a materialelor prevăzute în anexa nr. 4 se vor emite, potrivit legii, de ministerul care are în subordine unitatea producătoare, cu avizul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  Instrucţiunile de omologare emise pînă în prezent, în condiţiile prevăzute de prezentul decret, rămîn valabile.


  Articolul 8

  Lucrările în vederea omologării se organizează de întreprinderea constructoare a instalaţiei, a aparatului sau producătoare a materialelor, iar omologarea se va face, potrivit legii, cu participarea obligatorie a principalilor beneficiari, a altor factori interesaţi de specialitate şi a Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  Omologarea instalaţiei, a aparatului sau a materialului nu se va putea face decît cu acordul dat de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, în şedinţa comisiei sau în termen 10 zile de la data întrunirii comisiei.


  Articolul 9

  Încercările în vederea omologării instalaţiilor şi aparatelor prevăzute la art. 7 se efectuează în laboratoare sau pe standuri echipate corespunzător ale organizaţiilor socialiste producătoare sau la locul de funcţionare la beneficiar, după caz, avînd omologate în prealabil subansamblele componente cu funcţionare independenta.
  Pentru dispozitivele de siguranţă prevăzute în anexa nr. 1 pct. 8 şi anexa nr. 2 pct. 10, precum şi pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5-7 inclusiv, încercările în vederea omologării se efectuează, după caz, în laboratoare ale Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, respectiv standuri ale unităţilor socialiste producătoare, autorizate de inspecţie.
  Instalaţiile şi aparatele omologate vor fi reexaminate periodic de organizaţiile socialiste producătoare, care vor efectua încercări de tip, pentru a verifica dacă sînt respectate condiţiile în care au fost omologate.
  Pentru materialele prevăzute în anexa nr. 4, încercările în vederea omologării se efectuează, după caz, în laboratoare ale Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, ale institutelor de cercetare sau ale unităţilor socialiste producătoare sau beneficiare.


  Secţiunea a 3-a Construirea, montarea şi repararea


  Articolul 10

  Instalaţiile şi aparatele pot fi construite, montate sau reparate, iar în cazul ascensoarelor, şi întreţinute conform prevederilor din prescripţiile tehnice, numai de organizaţiile socialiste autorizate de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.


  Articolul 11

  Organizaţiile socialiste autorizate sa construiască, sa monteze şi sa repare instalaţiile şi aparatele au, în conformitate cu prescripţiile tehnice, următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) să execute lucrările menţionate în conformitate cu proiectele, cu prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele din documentaţia de omologare, precum şi cu cele din prescripţiile tehnice, raspunzind de aplicarea corespunzătoare a acestora;
  b) sa pregătească şi să prezinte instalaţiile şi aparatele, precum şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfîrşitul construirii, montarii şi repararii, la verificarea tehnica care se executa de personalul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat;
  c) sa folosească în lucrările de construire, montare şi reparare a instalaţiilor:
  - tehnologii de sudare stabilite pe baza procedeelor de sudare omologate cu acordul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat;
  - personal calificat; sudorii, precum şi personalul care executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive, vor fi autorizaţi de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat;
  d) sa întocmească şi să livreze, odată cu instalaţiile şi aparatele, documentaţia tehnica prevăzută de prescripţiile tehnice.


  Articolul 12

  Unităţile producătoare ale materialelor prevăzute în anexa nr. 4 pct. 1, destinate construirii, montarii sau repararii instalaţiilor, vor folosi pentru examinare prin mijloace şi metode nedistructive a materialelor respective, cînd acest lucru este precizat în prescripţiile tehnice, personal autorizat de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.


  Capitolul 3 Punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor şi aparatelor


  Articolul 13

  În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, organizaţiile socialiste care deţin sau folosesc instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1-4 inclusiv şi în anexa nr. 2 pct. 1-9 inclusiv au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa înregistreze instalaţiile la Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat; sa întocmească şi sa ţină la zi evidenta centralizata a acestora, conform prescripţiilor tehnice;
  b) sa supună instalaţiile, atît cele din ţara, cît şi cele importate, la verificarea tehnica executată de personalul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat sau de către personalul propriu autorizat conform art. 19, în conformitate cu prescripţiile tehnice, în vederea autorizării funcţionarii, pregatind instalaţiile şi creind toate condiţiile necesare în scopul verificării; instalaţiile prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-9 inclusiv vor fi verificate tehnic în vederea autorizării funcţionarii numai de către personalul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, conform prescripţiilor tehnice;
  c) să obţină, înainte de punerea în funcţiune, de la Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile noi, vechi montate din nou sau cele aflate în exploatare la scadenta, conform prescripţiilor tehnice.
  Este interzisă punerea în funcţiune a unor asemenea instalaţii fără autorizare de funcţionare eliberata de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  Pentru unele instalaţii sub presiune, noi sau vechi montate din nou, precizate în prescripţiile tehnice, organizaţiile socialiste sînt obligate să obţină şi avizul de instalare al inspecţiei pe baza unei documentaţii elaborate de proiectant sau deţinător, după caz;
  d) sa ia măsurile necesare ca instalaţiile să fie folosite în condiţii de siguranţă, executind reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor permanenta, conform normativelor legale şi prescripţiilor tehnice;
  e) sa elaboreze şi sa doteze fiecare loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale, precum şi măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglari ale instalaţiilor sau ale proceselor în care acestea sînt inglobate;
  f) să solicite Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat verificarea tehnica a instalaţiilor pentru care întocmesc documentaţia legală, în vederea scoaterii din funcţiune;
  g) sa folosească personal calificat în exploatarea instalaţiilor. Fochiştii, macaragii, mecanicii trolisti şi alt personal stabilit prin prescripţiile tehnice vor fi în prealabil autorizaţi de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat; în lipsa autorizaţiei, folosirea lor la exploatarea instalaţiilor este interzisă;
  h) sa folosească, în cazul executării unor examinari prin mijloace sau metode nedistructive a instalaţiilor, personal autorizat de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat; se interzice folosirea personalului neautorizat pentru examinarea prin mijloace sau metode nedistructive a instalaţiilor.


  Articolul 14

  Pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, procurate din import, organizaţiile socialiste beneficiare şi întreprinderile de comerţ exterior vor prevedea în fişele tehnice, respectiv în contracte, condiţiile corespunzătoare respectării prevederilor din prescripţiile tehnice în vigoare în Republica Socialistă România.
  În cazul în care exista deosebiri între prescripţiile după care se oferă instalatia sau aparatul de către furnizor şi cele în vigoare în Republica Socialistă România, ele vor fi stabilite de organizaţia socialistă beneficiara şi întreprinderea de comerţ exterior şi vor fi prezentate Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, spre avizare, înaintea perfectarii contractului; este interzisă contractarea fără acest aviz.
  Organizaţiile socialiste beneficiare şi întreprinderile de comerţ exterior vor asigura, prin contractul extern, condiţiile necesare efectuării verificării tehnice a instalaţiilor şi aparatelor, în vederea autorizării funcţionarii în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare în Republica Socialistă România.


  Articolul 15

  Organizaţiile socialiste care incarca în recipiente transportabile şi distribuie gaze comprimate, dizolvate sau lichefiate sub presiune au următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa încarce şi sa transporte recipientele conform prescripţiilor tehnice, folosind în acest scop personal instruit; este interzisă încărcarea recipientelor a căror scadenta de verificare tehnica a expirat sau care prezintă defecte ori lipsuri de natura a reduce siguranţa lor de funcţionare;
  b) sa întocmească şi sa difuzeze instrucţiuni tehnice privind încărcarea şi folosirea recipientelor transportabile şi sa verifice periodic, la locurile de utilizare, modul de folosire a recipientelor transportabile destinate uzului casnic;
  c) sa pregătească şi să prezinte pentru verificare tehnica recipientele noi importate, cele aflate în exploatare înainte de expirarea scadentei de verificare, precum şi cele care au fost supuse reparaţiilor.


  Articolul 16

  Organizaţiile socialiste au obligaţia sa pregătească din timp personalul utilizat în lucrările de construire, montare, reparare, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor prin cursuri teoretice şi practice, de scurta durata, de calificare şi specializare, în vederea autorizării, conform prescripţiilor tehnice; de asemenea, vor organiza instructajul periodic şi verificarea cunoştinţelor acestui personal, conform prescripţiilor tehnice.
  Cursurile de calificare şi specializare vor fi organizate în baza planului de învăţămînt şi a programelor analitice întocmite de organizaţiile socialiste şi avizate de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, conform prescripţiilor tehnice.


  Capitolul 4 Verificarea tehnica a instalaţiilor şi aparatelor


  Articolul 17

  În vederea asigurării realizării măsurilor de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, în conformitate cu prevederile prezentului decret şi ale prescripţiilor tehnice, Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat are următoarele obligaţii şi raspunderi:
  a) sa avizeze proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, elaborate de organizaţiile socialiste de proiectare, cu privire la respectarea prescripţiilor tehnice, sa participe la avizarea proiectelor în cadrul consiliului tehnico-economic pentru instalaţii deosebite, stabilite anual, conform art. 23;
  b) sa avizeze, la cererea întreprinderii de comerţ exterior şi a organizaţiei socialiste beneficiare, importul instalaţiilor şi aparatelor pentru care prescripţiile tehnice ale furnizorului străin prezintă diferenţe faţă de prescripţiile tehnice din ţara;
  c) sa participe la lucrările de omologare a instalaţiilor, aparatelor şi materialelor prevăzute la art. 7 şi să-şi dea acordul pentru omologarea acestora;
  d) sa verifice în uzinele constructoare calitatea execuţiei şi a materialelor în timpul şi la terminarea fabricării şi sa supună la încercări instalaţiile şi aparatelor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2;
  e) să efectueze verificarea tehnica a instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1-4 inclusiv şi în anexa nr. 2, în timpul montajului şi la punerea în funcţiune, şi sa autorize funcţionarea lor; verificările se vor efectua numai în cazul în care organizaţiile socialiste au creat toate condiţiile prevăzute în prescripţiile tehnice.
  Instalaţiile şi aparatele importate vor putea fi autorizate sa funcţioneze pe baza verificărilor tehnice şi încercărilor efectuate de către organizaţiile de supraveghere tehnica din ţările exportatoare, cu care inspecţia a încheiat convenţii, prin care se recunosc reciproc verificările tehnice efectuate la instalaţiile supuse supravegherii tehnice în cazul în care nu sînt încheiate convenţii, verificările tehnice în uzinele constructoare se vor efectua de inspecţie potrivit clauzelor stabilite prin contractele respective încheiate de către întreprinderile de comerţ exterior cu furnizorii conform prevederilor art. 14;
  f) sa autorize personalul de care depinde siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, conform prescripţiilor tehnice;
  g) sa retragă autorizaţiile acordate organizaţiilor socialiste sau personalului, cînd nu sînt respectate prescripţiile tehnice, şi sa ceara organelor competente sancţionarea celor vinovaţi, conform legii;
  h) sa interzică funcţionarea instalaţiilor şi aparatelor ori de cîte ori constata că nu sînt îndeplinite prevederile prezentului decret, precum şi prescripţiile tehnice privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi aparatelor;
  i) să aplice, în condiţiile prevăzute de lege, sancţiuni contravenţionale pentru abaterile de la prescripţiile tehnice şi sa sesizeze organele competente despre faptele de încălcare a dispoziţiilor legale privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi aparatelor, sancţionate de legea penală.


  Articolul 18

  În urma verificărilor tehnice efectuate, personalul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat va întocmi documente de verificare (certificate, buletine, procese-verbale), care vor cuprinde constatări, rezultate ale verificărilor tehnice şi încercărilor şi dispoziţii obligatorii privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, raspunzind de respectarea prevederilor din prescripţiile tehnice.


  Articolul 19

  Avizarea unor proiecte, respectiv a desenelor tip de ansamblu, şi verificarea tehnica a unor instalaţii, cu excepţia celor din anexa nr. 2, pentru care verificarea tehnica se va face numai de către inspecţie, se vor efectua şi de către unele unităţi de proiectare şi de organizaţii socialiste, prin personalul propriu de specialitate autorizat în acest scop de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat. Proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, care se vor aviza, instalaţiile la care se vor efectua verificările tehnice şi unităţile de proiectare şi organizaţiile socialiste care vor efectua aceste lucrări se stabilesc de inspecţie; prin prescripţii tehnice se vor stabili instalaţiile care pot prezenta un pericol sporit în exploatare şi a căror verificare tehnica se efectuează numai de către inspecţie.
  Personalul autorizat al unităţilor de proiectare şi organizaţiilor socialiste încheie documente de avizare şi verificare tehnica, în care consemnează cercetările, rezultatul examinarilor, încercărilor şi verificărilor tehnice şi dispoziţiile obligatorii stabilite; un exemplar al fiecărui document, după întocmire, se trimite inspecţiei, conform prevederilor din prescripţiile tehnice.
  Inspecţia va verifica, prin sondaj, modul în care unităţile de proiectare şi organizaţiile socialiste executa lucrările de avizare şi verificare tehnica.


  Articolul 20

  În vederea aplicării măsurilor prevăzute în prezentul decret şi în prescripţiile tehnice, unităţile constructoare, de montaj, reparatoare şi de întreţinere, cele care folosesc aceste instalaţii, precum şi cele care incarca, repara şi executa verificarea tehnica a recipientelor transportabile cu gaze comprimate, dizolvate sau lichefiate sub presiune, vor numi personal tehnic, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care vor fi autorizaţi de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  Personalul autorizat din organizaţiile socialiste şi conducerea acestor organizaţii răspund de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentului decret şi a prescripţiilor tehnice.


  Articolul 21

  Ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale ale administraţiei de stat vor îndrumă activitatea de supraveghere tehnica a instalaţiilor şi aparatelor din organizaţiile socialiste subordonate, în conformitate cu prevederile prezentului decret şi cu prevederile prescripţiilor tehnice.


  Articolul 22

  În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a instalaţiilor şi aparatelor, organizaţiile socialiste vor asigura condiţiile de lucru corespunzătoare, cu respectarea normelor de protecţie a muncii, şi vor pune la dispoziţia personalului Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, precum şi a organelor proprii de verificare autorizate:
  a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnica a instalaţiilor;
  b) utilajul, personalul şi echipamentul de protecţie necesar;
  c) mijloacele de transport, acolo unde nu sînt mijloace publice de transport.


  Articolul 23

  În vederea îndeplinirii sarcinilor din prezentul decret, organizaţiile socialiste vor comunică, în raport cu profilul de activitate, Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, anual, pînă la 1 noiembrie, necesarul, pentru următorul an, de verificări tehnice şi încercări privind:
  a) proiectele instalaţiilor şi aparatelor care se vor elabora;
  b) prototipurile instalaţiilor şi aparatelor, precum şi materialele care se vor omologa;
  c) instalaţiile şi aparatele care se vor importa;
  d) instalaţiile noi care se vor construi şi se vor monta;
  e) instalaţiile aflate în exploatare care vor fi scadente pentru verificarea tehnica periodică sau care vor fi supuse reparaţiilor;
  f) personalul ce urmează a fi pregătit în vederea autorizării.
  De asemenea, organizaţiile socialiste vor comunică Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, cu 7 zile înainte, data efectivă a începerii verificării tehnice şi incercarii instalaţiilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice şi în termen de 15 zile, instalaţiile transferate altor beneficiari, precum şi cele scoase definitiv din funcţiune.


  Articolul 24

  Pentru îmbunătăţirea continua a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat experimenteaza şi stabileşte, în laboratoare proprii şi în colaborare cu institutele de cercetare şi proiectare şi întreprinderile de specialitate, metode, mijloace şi condiţii tehnice necesare fundamentarii prescripţiilor tehnice, echiparii cu dispozitive de siguranţă şi protecţie automată, verificării tehnice şi examinării cazurilor de avarii şi accidente la aceste instalaţii şi aparate. În acest scop, institutul şi întreprinderile de specialitate vor stabili anual temele ce urmează să le introducă în planurile proprii de activitate, de comun acord cu inspecţia, precum şi cu acordul forului lor tutelar, care va indica şi sursa de finanţare pentru fiecare tema în parte.


  Articolul 25

  În vederea îndeplinirii sarcinilor din prezentul decret, de verificare tehnica şi autorizare în funcţionare a instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 2, Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat va fi dotată cu aparatura de verificare şi control pe baza propunerilor prezentate de inspecţie; Comitetul de Stat al Panificarii şi Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor asigura, eşalonat, fondurile necesare.


  Articolul 26

  În scopul ridicării continue a nivelului profesional al personalului muncitor din cadrul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, pentru desfăşurarea în bune condiţii a sarcinilor care decurg din prezentul decret, de verificare tehnica şi autorizare în funcţionare a instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 2, se va asigura periodic specializarea acestuia, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 27

  Pentru prestările de servicii efectuate de către Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, ca urmare a sarcinilor care decurg din prezentul decret, se aplică tarife care se stabilesc de către Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri; sumele încasate vor fi vărsate la bugetul de stat.


  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 28

  Încălcarea dispoziţiilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională, civilă sau penală a celor vinovaţi.


  Articolul 29

  Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă:
  a) de la 3.000 la 5.000 lei, încălcarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 lit. b), c), d), g), h), art. 14, 15, 19 alin. 2, art. 20 alin. 1 şi art. 36 alin. 1;
  b) de la 1.000 lei la 3.000 lei, încălcarea prevederilor art. 13 lit. a), e) şi f);
  c) de la 500 lei la 1.000 lei, încălcarea prevederilor art. 23 alin. ultim.


  Articolul 30

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 29 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării.
  Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.


  Articolul 31

  Dispoziţiile privind contravenţiile din prezentul decret se intregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 6 Dispoziţii finale


  Articolul 32

  Pentru instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 lit. a)-d) inclusiv, condiţiile privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, punerea în funcţiune, exploatarea şi verificarea tehnica, precum şi alte reglementări referitoare la siguranţa în funcţionare, vor fi stabilite prin prescripţii tehnice de ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale ale administraţiei de stat prevăzute în anexa nr. 1 lit. a)-d) inclusiv, ţinînd seama, în mod corespunzător, de prevederile prezentului decret.


  Articolul 33

  Dispoziţiile prezentului decret se aplică ministerelor, celorlalte organe centrale, organelor locale ale administraţiei de stat, unităţilor subordonate acestora, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, persoanelor fizice, precum şi, în mod corespunzător, altor organizaţii care deţin instalaţii şi aparate.


  Articolul 34

  Dispoziţiile prevăzute la art. 5, 6, 19 şi 20 din prezentul decret referitoare la numirea organelor tehnice de supraveghere şi verificare tehnica şi de organizare a îndrumării şi coordonării activităţii acestora vor fi aduse la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret.


  Articolul 35

  Pentru instalaţiile care funcţionează cu abateri de la prevederile prescripţiilor tehnice, precum şi pentru cele care nu poseda autorizaţie de funcţionare, întreprinderile deţinătoare vor elabora planuri de măsuri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, care vor fi înaintate Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, în vederea efectuării verificărilor tehnice şi autorizării funcţionarii în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 36

  În cazul avariilor care determina oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranta a instalaţiilor şi aparatelor prevăzute la art. 1, precum şi în cazuri de accidente de muncă provocate de acestea, deţinătorii de instalaţii şi aparate sînt obligaţi a incunostinta de îndată unităţile teritoriale ale Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, conform prevederilor din prescripţiile tehnice, în vederea efectuării cercetărilor tehnice.
  Inspecţia examinează şi tine evidenta avariilor instalaţiilor şi aparatelor, precum şi a accidentelor de muncă provocate de acestea; analizează cauzele care le-au generat şi stabileşte măsuri de prevenire.
  În cazul avariilor sau accidentelor de muncă produse la instalaţiile prevăzute în anexa nr. 2, analizarea cauzelor care le-au generat şi stabilirea măsurilor de prevenire se fac împreună cu Inspecţia de stat pentru controlul activităţilor nucleare şi al asigurării calităţii nucleare.


  Articolul 37

  Instalaţiile şi aparatele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau părţi din acestea se supun, după caz, şi regimului de autorizare şi control prevăzut de Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi altor dispoziţii legale în vigoare pentru acest fel de instalaţii şi aparate.


  Articolul 38

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 39

  Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1325/1957 pentru reglementarea funcţionarii şi controlului instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.


  Anexa 1
  LISTA
  instalaţiilor sub presiune şi de ridicat clasice şi aparatelor consumatoare de combustibil supuse regimului special de verificare tehnica şi autorizare de funcţionare
  I
  1. Cazane de abur, de apa calda sau fierbinte şi similare.
  2. Recipiente care lucrează sub presiune.
  3. Conducte pentru fluide sub presiune.
  4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, funiculare, maşini de ridicat pe plan înclinat şi similare.
  5. Sobe sau alte aparate pentru încălzit de uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
  6. Aparatele de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare, de uz neindustrial sau colectiv, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
  7. Arzatoarele pentru combustibil lichid şi gazos care se fabrica independent, în serie, cu care se echipeaza instalaţiile şi aparatele prevăzute la pct. 1, 5 şi 6.
  8. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute la pct. 1-7 inclusiv.
  II Următoarele instalaţii sînt verificate tehnic şi autorizate sa funcţioneze, după cum urmează:
  a) cazanele locomotivelor de cale ferată, recipientele de aer pentru instalaţiile de frinare, basculare, semnalizare, montate pe locomotive, vagoane şi autovehicule, recipiente folosite în echipamentul de mecanizare a operaţiilor legate de reglarea circulaţiei pe liniile de cale ferată, precum şi instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat montate pe nave, pe baza prescripţiilor tehnice ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor;
  b) instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, pe baza prescripţiilor tehnice ale acestor ministere;
  c) instalaţiile de ridicat din subteran, maşinile de extracţie şi instalaţiile de ridicat din sondele de foraj şi extracţie, pe baza prescripţiilor tehnice ale Ministerului Minelor, Ministerului Petrolului şi Ministerului Geologiei, după caz;
  d) conductele cu fluide sub presiune, cu excepţia celor de abur şi apa fierbinte, aflate în administrarea unităţilor din subordinea ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe baza prescripţiilor tehnice ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau organelor locale ale administraţiei de stat ierarhic superioare. Prescripţiile tehnice privind conductele magistrale pentru transportul produselor petroliere şi al gazelor naturale, conductele sub presiune pentru produsele din rafinariile şi schelele petroliere, conductele de legătură dintre acestea, conductele de gaze naturale din schelele de petrol şi gaze, precum şi conductele de distribuţie sub presiune din localităţi, vor fi avizate, în prealabil, de Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.


  Anexa 2
  LISTA
  instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi a unor componente din cadrul
  obiectivelor şi instalaţiilor nucleare supuse regimului special de verificare tehnica şi autorizare de funcţionare
  1. Generatoare de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului.
  2. Recipiente care lucrează sub presiune.
  3. Conducte de abur şi apa, precum şi alte lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede.
  4. Pompe
  5. Armături
  6. Suportii elementelor sub presiune.
  7. Suportii din zona activa.
  8. Macarale, poduri rulante şi mecanisme de ridicat.
  9. Ascensoare.
  10. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 8 şi 9.


  Anexa 3
  Elaborarea şi aprobarea proiectelor de prescripţii tehnice privind
  siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, precum şi
  intrarea în vigoare a acestor prescripţii
  1. Proiectele de prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor, denumite, în continuare, prescripţii tehnice, se elaborează sub coordonarea Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat. Prima redactare a proiectului de prescripţii tehnice se elaborează de specialişti din Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat sau, la cererea acesteia, de specialişti din institute de cercetări şi proiectari, respectiv întreprinderi de specialitate, numiţi în acest scop de conducerea organizaţiilor socialiste respective.
  2. Proiectele de prescripţii tehnice în prima redactare se trimit pentru analiza factorilor interesaţi de specialitate: direcţii din ministere, institute de proiectare, institute de cercetare, întreprinderi constructoare, deţinătoare sau reparatoare, după caz; observaţiile comunicate în termen de 30 de zile de la data primirii proiectului de prescripţii tehnice se pun de acord în şedinţa de lucru cu delegaţii împuterniciţi ai acestora, după care specialiştii prevăzuţi la pct. 1 elaborează un proiect de prescripţii tehnice în redactare finala.
  3. Proiectele de prescripţii tehnice în redactarea finala se supun spre însuşire de către Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat unei comisii de specialitate compusa din delegaţii împuterniciţi ai principalelor ministere, celorlalte organe centrale şi organe locale ale administraţiei de stat, precum şi ai altor organizaţii interesate.
  4. Proiectele de prescripţii tehnice însuşite de comisia prevăzută la pct. 3 se aproba de conducerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.
  5. Pentru însuşirea operativă a proiectelor de prescripţii tehnice, a modificărilor şi completărilor la acestea, ministerele, precum şi celelalte organe centrale interesate, vor desemna delegaţi permanenţi în comisia de specialitate.
  Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va numi membrii comisiei de specialitate, la propunerea Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, care urmează a participa la lucrările acestei comisii, pe baza convocării inspecţiei.
  Preşedintele comisiei este conducătorul Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.
  6. Prescripţiile tehnice intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea lor în Buletinul de informare al Inspecţiei pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat.


  Anexa 4
  LISTA
  materialelor folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea şi
  verificarea instalaţiilor şi aparatelor care se omologheaza
  1. Produse din metale feroase şi neferoase - table, ţevi, profile, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare.
  2. Materiale pentru sudare - electrozi, sirme, fluxuri.
  3. Radiofilme pentru radiografie industriala.
  4. Lichide penetrante - penetranti, developanti, emulgatori, degresanti.
  5. Pulberi magnetice pentru examinari nedistructive.
  6. Materiale folosite pentru tratarea agenţilor termici - mase schimbatoare de ioni, agenţi de alcalinizare şi similare.
  ---------------------