HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 28 decembrie 2010privind reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 și 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Institutul Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni, cu sediul în municipiul București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, și Institutul Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni, cu sediul în municipiul București, șos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, unități sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, se desființează ca urmare a reorganizării prin comasare prin absorbție de către Institutul Clinic Fundeni și preluarea activității acestora de către Institutul Clinic Fundeni.


  Articolul 2
  (1) Institutul Clinic Fundeni preia patrimoniul Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni și al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere al instituțiilor care predau, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și de celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocoalele de predare-preluare, încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) După semnarea protocoalelor prevăzute la alin. (1) și finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menționarea datelor de identificare a acestora și precizarea numerelor de identificare la Ministerul Finanțelor Publice.(3) Personalul Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni și al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni se preia de către Institutul Clinic Fundeni în termenul prevăzut la alin. (1), și își păstrează toate drepturile și obligațiile avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, corespunzător noii organigrame a Institutului Clinic Fundeni, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 391/2000 privind înființarea Institutului Clinic Fundeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 23 mai 2000, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Conducerea Institutului Clinic Fundeni este asigurată de un manager, numit prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cadrul Institutului Clinic Fundeni funcționează, potrivit legii, consiliul de administrație, comitetul director, consiliul etic și consiliul medical.(3) În cadrul Institutului Clinic Fundeni se organizează, în condițiile art. 173 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă alte structuri, și următoarele centre fără personalitate juridică:
  a) Centrul pentru transplant medular;
  b) Centrul pentru boli digestive și transplant hepatic;
  c) Centrul pentru uronefrologie și transplant renal.
  (4) Centrele prevăzute la alin. (3) sunt conduse de medici, șefi de centru, numiți în condițiile stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției de șef secție clinică.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 731/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 14 iulie 2009, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înființarea Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;
  c) pct. 21 și 22 din anexa nr. 2 lit. A "Unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății" pct. II "Unități finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 28 decembrie 2010.
  Nr. 1.396.
  -------