LEGE nr. 128 din 19 aprilie 2004
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 18 decembrie 2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:
  "Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"
  2. La articolul I punctul 1, litera b) a alineatului (8) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, incluzând şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi de siguranţă a infrastructurii; funcţiile administratorului de infrastructură de pe o reţea sau o parte a unei reţele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenţi economici;"
  3. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:
  "1^1 . Litera r) a alineatului (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  «r) aprobă norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport;»"
  4. La articolul I punctul 2, literele a) şi b) ale alineatului (3) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:
  "a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului naţional şi internaţional, administrată în concordanţă cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România;
  b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă şi care este administrată şi se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne."
  5. La articolul I punctul 3, articolul 9^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9^1 . - (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane.
  (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice.
  (3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică cu strigare.
  (4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparaţii capitale pe infrastructura feroviară publică interoperabilă.
  (5) Condiţiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de închiriere a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  6. La articolul I punctul 4, articolul 10^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10^1 . - Administratorul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune şi controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  7. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
  "(5) Dacă în executarea transportului solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul de supraveghere, în condiţiile art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004."
  8. La articolul I, după punctul 6 se introduc punctele 7, 8 şi 9, cu următorul cuprins:
  "7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  «Art. 18. - (1) Întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare se asigură din veniturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară.»
  8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  «Art. 21. - Cheltuielile pentru investiţii, reparaţii, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat.»
  9. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
  «Art. 56. - Investiţiile, modernizările, dezvoltările şi reparaţiile la infrastructura feroviară publică, precum şi investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.»"
  9. După articolul I se introduce articolul I^1 cu următorul cuprins:
  "Art. I^1 . - În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare, termenii «gestionar», «gestionează» şi «gestionare» vor fi înlocuiţi cu termenii «administrator», «administrează» şi «administrare», cu excepţia literelor l) şi m) ale alineatului (2) al articolului 7 şi a articolului 44, iar sintagma «Ministerul Transporturilor» se va înlocui cu sintagma «Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului»."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 19 aprilie 2004.
  Nr. 128.
  ------