HOTĂRÂRE nr. 699 din 12 iunie 2003 (*actualizată*)
privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
(actualizată până la data de 28 aprilie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 8 iulie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 28 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010.
  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000
  privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001
  , şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  ,
  --------
  Temeiul juridic al hotărârii a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, în tot cuprinsul hotărârii cuvântul "preparat" sau "preparate" în înţelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, se înlocuieşte cu cuvântul "amestec", respectiv "amestecuri".
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Scopul prezentei hotărâri este de a preveni sau de a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, în principal în aer, precum şi potentialele riscuri ale acestora pentru sănătatea omului şi pentru calitatea mediului.
  (2) Prezenta hotărâre stabileşte măsurile şi procedurile ce se aplică pentru activităţile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 1, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.
  --------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi sunt definiţi conform anexei nr. 3.


  Capitolul II Atribuţii şi raspunderi ale titularului activităţii


  Articolul 3

  (1) Toate instalaţiile noi se conformează prevederilor art. 5, 8 şi 9.
  ---------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  (1^1) Toate instalaţiile noi care nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , sunt supuse procedurii de autorizare înainte de a fi puse în funcţiune.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  (2) Toate instalaţiile existente, inclusiv cele care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , se conformează dispoziţiilor art. 5, 8 şi 9 şi sunt supuse procedurilor de autorizare până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2007.
  ---------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  (3) Titularii activităţilor realizate în instalaţii existente, care aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, au obligaţia de a notifica autorităţii competente pentru protecţia mediului acest fapt cel mai târziu la data de 31 octombrie 2005.
  (4) În cazul în care o instalaţie aflată sub incidenţa prezentei hotărâri suferă o modificare substanţială sau în cazul unei instalaţii care în urma unei modificări substanţiale intră pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, acea parte a instalaţiei care suferă o modificare substanţială este considerată fie ca o instalaţie nouă, fie ca o instalaţie existentă, cu condiţia ca valoarea totală a emisiilor întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost atinsă dacă partea de instalaţie modificată substanţial ar fi fost considerată ca o instalaţie nouă.
  (5) Atât în cadrul acordării autorizaţiilor de funcţionare, cât şi în cadrul formulării regulilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare recomandările prevăzute în ghidurile Comisiei Europene pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
  ---------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  ---------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.


  Articolul 4

  Construcţia sau punerea în funcţiune a unei instalaţii noi se face cu respectarea prevederilor art. 5, 8 şi 9.
  ---------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.


  Articolul 5

  (1) Titularul activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), denumit în continuare titularul activităţii, are obligaţia să aplice măsurile care asigură conformarea condiţiilor de operare a acestor instalaţii cu una dintre următoarele cerinţe:
  a) respectarea valorilor limită de emisie pentru compuşii organici volatili în gazele reziduale şi în emisiile fugitive sau a valorilor limită ale emisiilor totale de compuşi organici volatili, precum şi a celorlalte cerinţe prevăzute în anexa nr. 2;
  b) aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, care respectă prevederile anexei nr. 4.
  ---------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (2) Pentru emisiile fugitive de compuşi organici volatili, se considera ca valori limita de emisie valorile prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) În cazul în care titularul activităţii demonstreaza autorităţii competente pentru protecţia mediului ca, aplicând cea mai buna tehnica disponibilă, respectiva instalatie nu poate, din punct de vedere tehnic şi economic, să respecte valoarea limita de emisie stabilită pentru emisiile fugitive şi că nu se anticipeaza riscuri semnificative pentru sănătatea umană sau pentru calitatea mediului, titularul activităţii îi poate solicita acesteia o derogare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, de la valorile limita de emisie prevăzute la alin. (2). Acordarea derogarii se va face pe baza consultării cu autoritatea competentă pentru sănătate.
  (4) Pentru activităţile ce fac obiectul prezentei hotărâri, care nu se pot efectua în condiţii controlate, titularul activităţii poate fi scutit de la aplicarea valorilor limită de emisie stabilite în anexa nr. 2, dacă această posibilitate este prevăzută în mod explicit în această anexă. În aceste condiţii, titularul activităţii are obligaţia de a aplica o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili potrivit prevederilor anexei nr. 4, cu excepţia cazului în care titularul activităţii demonstrează autorităţii competente pentru protecţia mediului că această opţiune nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic. În această situaţie, titularul activităţii trebuie să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului că se recurge la cea mai bună tehnică disponibilă.
  ---------
  Alin. (4) al art. art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (5) Titularii activităţilor care nu pun în aplicare o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca orice echipament de reducere a emisiilor, pus în funcţiune după data de 1 aprilie 2001, să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).
  ---------
  Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (6) Instalaţiile în care se desfăşoară două sau mai multe activităţi prevăzute la art. 1 alin. (2), fiecare depăşind valorile de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) pentru substanţele prevăzute la alin. (7)-(9), să respecte cerinţele specifice, pentru fiecare activitate în parte;
  b) pentru orice alte substanţe decât cele prevăzute la lit. a):
  1. fie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) pentru fiecare activitate în parte;
  2. fie să atingă o valoare a emisiilor totale de compuşi organici volatili care ar fi fost atinsă în situaţia aplicării cerinţelor prevăzute la pct. 1.
  --------
  Litera b) a alin. (6) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  --------
  Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (7) Substanţele şi amestecurile chimice periculoase cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, se înlocuiesc în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, ţinându-se cont de recomandările prevăzute la art. 3 alin. (5), cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive.
  --------
  Alin. (7) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul alin. (7) al art. 5:
  "(7) Substanţele şi amestecurile chimice periculoase cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, se înlocuiesc în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, ţinându-se cont de recomandările prevăzute la art. 3 alin. (5), cu substanţe sau amestecuri chimice mai puţin nocive."
  Începând cu data de 1 decembrie 2010, conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, alin. (7) al art. 5 va avea următorul cuprins:
  "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen."
  Începând cu data de 1 iunie 2015, conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, alin. (7) al art. 5, va avea următorul cuprins:
  "(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen."
  (8) Pentru emisiile de compuşi organici volatili rezultate în urma utilizării substanţelor şi preparatelor chimice periculoase prevăzute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea prevăzută la alin. (7) este mai mare sau cel puţin egala cu 10 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 2 mg/Nmc. Valoarea limita de emisie se raportează la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul alin. (8) al art. 5:
  "(8) Pentru emisiile de compuşi organici volatili rezultate în urma utilizării substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase prevăzute la alin. (7), pentru care suma debitelor masice ale compusilor care justifica etichetarea prevăzută la alin. (7) este mai mare sau cel puţin egala cu 10 g/h, se respecta o valoare limita de emisie de 2 mg/Nmc. Valoarea limita de emisie se raportează la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisii."
  (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le este atribuită fraza de risc R40, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare limită de emisie de 20 mg/Nmc. Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.
  ---------
  Alin. (9) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, alin. (9) al art. 5, va avea următorul cuprins:
  "(9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R40 sau R68, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 sau R68 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nmc. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii."
  Începând cu data de 1 iunie 2015, conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, alin. (9) al art. 5, va avea următorul cuprins:
  "(9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică frazele de pericol H341 sau H351 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nmc. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii."
  (10) Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a limita şi a preveni emisiile de compuşi organici volatili prevăzute la alin. (7) şi (9), în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, în scopul protejării sănătăţii omului şi mediului.
  --------
  Alin. (10) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  (11) Titularul activităţii are obligaţia sa ia măsurile de precautie corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili la pornirea şi oprirea instalaţiilor.
  (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi ale art. 3 alin. (2), este permisă, până la data de 1 aprilie 2013, funcţionarea instalaţiilor existente care nu intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , dotate cu echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili puse în funcţiune până la data de 1 aprilie 2002, cu condiţia ca valoarea emisiilor totale de compuşi organici volatili aferentă întregii instalaţii să nu depăşească valoarea care ar fi fost realizată prin aplicarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2 şi care respectă următoarele valori ale limitei de emisie pentru compuşii organici volatili:
  --------
  Partea introductivă a alin. (12) al art. 5 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  a) 50 mg carbon/Nmc, în cazul utilizării echipamentelor de reducere a emisiilor prin incinerare;
  b) 150 mg carbon/Nmc, în cazul utilizării altor tipuri de echipamente de reducere a emisiilor.
  --------
  Alin. (12) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (13) Instalaţiile cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. b) şi alin. (12) nu sunt exceptate de la respectarea prevederilor alin. (7)-(9).
  --------
  Alin. (13) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite frazele de risc prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă de protecţie a mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  --------
  Alin. (14) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Începând cu data de 1 iunie 2015, conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, alin. (14) al art. 5, va avea următorul cuprins:
  "(14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile-limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
  (15) În cazul utilizării potenţialilor înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de compuşi organici volatili, titularul activităţii respectă recomandările ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
  --------
  Alin. (15) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  (16) În cazul acordării unor derogări, potrivit prevederilor alin. (2)-(4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu prevederile art. 10^1.
  --------
  Alin. (16) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.

  --------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.

  Articolul 7

  În cazul încălcării prevederilor prezentei hotărâri, titularul activităţii are următoarele obligaţii:
  a) să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
  b) să ia măsurile necesare pentru a restabili, în cel mai scurt termen, conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri;
  c) să îşi suspende activitatea până la restabilirea conformităţii potrivit condiţiilor prevăzute la lit. b), în cazul în care reprezintă un pericol direct asupra sănătăţii umane şi a mediului.
  --------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.


  Articolul 8

  (1) Titularul activităţii are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului, o dată pe an sau la cerere, informaţiile care să îi permită acesteia din urma sa verifice conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.
  (2) Titularul activităţii, care deţine instalaţii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, are obligaţia de a efectua măsurători ale emisiilor de compuşi organici volatili, după cum urmează:
  a) măsurători permanente, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate egala sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h;
  b) măsurători continue sau periodice, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate mai mica de 10 kg carbon organic total/h;
  c) în cazul efectuării măsurătorilor periodice sunt necesare cel puţin trei citiri în timpul fiecărui exerciţiu de măsurare.
  (3) În cazul măsurătorilor permanente se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate dacă:
  a) nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depăşeşte valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
  b) nici una dintre valorile medii orare nu depăşeşte valoarea limita de emisie multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
  (4) În cazul măsurătorilor periodice se considera ca valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili sunt respectate dacă:
  a) în cursul unui exerciţiu de măsurare valoarea medie calculată a tuturor valorilor măsurate nu depăşeşte valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili;
  b) nici una dintre valorile medii orare calculate nu depăşeşte valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili, multiplicata cu un factor egal cu 1,5.
  (5) Verificarea respectării prevederilor art. 5 alin. (8) şi (9) se efectuează pe baza sumei concentratiilor compusilor organici volatili în cauza. În orice alta situaţie verificarea conformitatii cu valorile limita de emisie prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalatia sau activitatea respectiva, cu excepţia cazurilor când nu exista dispoziţii contrare în aceasta anexa.
  (6) La determinarea concentratiilor de compuşi organici volatili prezente în gazele reziduale nu se iau în considerare volumele de gaze adăugate în scopul racirii sau dilutiei acolo unde este tehnic posibil.
  (7) Măsurătorile nu se efectuează atunci când nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în scopul conformarii cu prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 9

  (1) Titularul activităţii are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea cu:
  a) valorile limită de emisie a compuşilor organici volatili în gazele reziduale, valorile emisiilor fugitive şi valorile limită pentru emisiile totale de compuşi organici volatili;
  b) prevederile din anexa nr. 4 privind schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;
  c) prevederile art. 5 alin. (2)-(4).
  --------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (1^1) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, elaborat potrivit prevederilor din anexa nr. 5, conţine recomandări privind modul în care se poate demonstra conformitatea cu aceşti parametri.
  --------
  Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  (2) După efectuarea unei modificări substanţiale în instalatie, titularul activităţii are obligaţia sa demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului respectarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Capitolul III Atribuţii şi raspunderi ale autorităţii competente pentru protecţia mediului


  Articolul 10

  (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
  ---------
  Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  ---------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.


  Articolul 10^1

  (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene raportul privind stadiul implementării dispoziţiilor prezentei hotărâri la intervale de 3 ani.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu din 23 decembrie 1991 şi se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1).
  (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.
  (4) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor art. 5.
  (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţă Comisiei Europene actele normative adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.
  ---------
  Art. 10^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.

  --------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.

  Articolul 12

  (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru a garanta că solicitările de autorizare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , pentru instalaţiile noi sau care au suferit modificări substanţiale sunt puse la dispoziţia publicului, pentru o perioadă de 30 zile, pentru a permite acestuia să îşi prezinte observaţiile înainte ca autoritatea competentă pentru protecţia mediului să ia o decizie.
  (2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , nu se va modifica modul de prezentare a informaţiei destinate publicului.
  (3) În cadrul procedurii de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului decizia sa, precum şi o copie a autorizaţiei, cu toate modificările ulterioare.
  (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului lista instalaţiilor autorizate, precum şi regulile generale obligatorii.
  ---------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.


  Articolul 12^1

  Informaţiile pe care titularul activităţii trebuie să le furnizeze autorităţii competente pentru protecţia mediului în cadrul procedurii de reglementare a activităţilor ce cad sub incidenţa prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  --------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.


  Capitolul IV Sancţiuni


  Articolul 13

  Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.


  Articolul 14

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), art. 8 alin. (1) şi ale art. 9, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice;
  --------
  Litera a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5) şi ale art. 8 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei pentru persoane juridice;
  --------
  Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  c) cu amendă de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 150.000.000 lei la 225.000.000 lei pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), (6)-(12) şi art. 7.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop, din cadrul autorităţilor centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit competentelor legale.


  Articolul 15

  Prevederile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 17

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Prevederile art. 5 alin. (15) şi (16), art. 10 alin. (2), precum şi ale art. 10^1 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
  ---------
  Alin. (2) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 085/1999.
  --------
  Menţiunea privind normele comunitare a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apelor şi
  protecţiei mediului,
  Ion Bazac,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 12 iunie 2003.
  Nr. 699.


  Anexa 1

  ACTIVITĂŢI
  care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili
  --------
  Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Următoarelor activităţi care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri, dacă valoarea consumului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili depăşeşte valorile de prag prevăzute în anexa nr. 2.
  --------
  Primul paragraf al anexei 1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  La stabilirea valorii consumului de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se iau în considerare şi fazele/operaţiile de curatare a echipamentului utilizat, dar nu se iau în considerare fazele/operaţiile de curatare a produsului finit, dacă nu se specifică altfel.
  1. Acoperire cu adeziv - orice activitate, cu excepţia celei de tipărire, în care un adeziv este aplicat pe o suprafaţa.
  2. Acoperire de protecţie - orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi de protecţie pe:
  2.1. vehiculele enumerate mai jos:
  a) autovehicule noi din categoria M1, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, şi din categoria N1, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, dacă sunt tratate în aceleaşi instalaţii ca şi autovehiculele din categoria M1;
  b) cabinele autovehiculelor, deci habitaclul conducătorului auto, precum şi orice habitaclu integrat şi destinat echiparii autovehiculelor din categoriile N2 şi N3, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;
  c) autovehicule noi din categoriile N1, N2 şi N3, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;
  d) autovehicule din categoriile M2 şi M3, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;
  e) remorcile şi semiremorcile din categoriile O1, O2, O3 şi O4, conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2;
  2.2. suprafeţele de metal şi de plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport;
  2.3. suprafeţele din lemn;
  2.4. textile, tesaturi, filme şi hârtie;
  2.5. piele.
  În această categorie nu intra acoperirea suprafeţelor cu materiale metalice, prin tehnici de pulverizare chimica şi electroforetica. Dacă activitatea de acoperire cuprinde o operaţie în care acelaşi articol este imprimat, oricare ar fi tehnica utilizata, aceasta imprimare este considerată ca făcând parte din activitatea de acoperire.
  Imprimarea efectuată ca activitate distinctă faţă de cea de acoperire este reglementată de prezenta hotărâre în cazul în care se încadrează la activitatea prevăzută la pct. 8.
  3. Acoperirea bobinelor - orice activitate în care sarma de oţel bobinata, otelul inoxidabil, otelul invelit, banda de aluminiu şi de aliaje din cupru sunt acoperite cu una sau mai multe pelicule într-un proces continuu.
  4. Curatarea chimica "uscata" - orice activitate industriala sau comercială în care se utilizează solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili într-o instalatie, pentru a curata îmbrăcăminte, mobila sau alte bunuri de consum similare, cu excepţia indepartarii manuale a petelor în industria textila şi de confecţii.
  5. Fabricarea incaltamintei - orice activitate de confectionare a incaltamintei sau a unor părţi ale acesteia.
  6. Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum şi a produselor intermediare, dacă sunt fabricate în acelaşi amplasament, prin amestecarea pigmentilor, rasinilor şi materialelor adezive cu ajutorul solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzând în proces şi dispersia şi predispersia, corectarea viscozitatii şi a nuantei şi îmbutelierea produsului final în recipient.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 6 al anexei 1:
  "6. Fabricarea amestecurilor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum şi a produselor intermediare, dacă sunt fabricate în acelaşi amplasament, prin amestecarea pigmentilor, rasinilor şi materialelor adezive cu ajutorul solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili sau prin alte mijloace, incluzând în proces şi dispersia şi predispersia, corectarea viscozitatii şi a nuantei şi îmbutelierea produsului final în recipient."
  7. Fabricarea produselor farmaceutice - sinteza chimica, fermentatia, extractia, formularea şi condiţionarea produselor farmaceutice, precum şi fabricarea produselor intermediare, dacă se desfăşoară pe acelaşi amplasament.
  8. Tipărire - orice activitate de reproducere a unor texte şi/sau imagini, în care cerneala este transferata pe orice tip de suport cu ajutorul unei forme purtătoare de imagine. Aceasta operaţie cuprinde tehnici asociate de lacuire, vopsire şi laminare, dar numai următoarele procedee specifice sunt supuse dispoziţiilor prezentei hotărâri:
  8.1. flexografie - procedeu de tipărire în care este utilizata o formă purtătoare de imagine din cauciuc sau fotopolimeri elastici, ale carei suprafeţe tiparitoare sunt deasupra suprafeţelor neutre, şi în care sunt aplicate cerneluri lichide care se usucă prin evaporare;
  8.2. tipărire pe rotativa ofset cu uscare prin încălzire - activitate de tipărire pe hârtie în sul, care utilizează o formă purtătoare de imagine ale carei suprafeţe tiparitoare şi neutre se afla în acelaşi plan. Prin tipărire pe rotativa, materialul supus tipăririi este alimentat la masina de la un sul şi nu cu foi individuale. Suprafaţa neutra a formei purtătoare de imagine este tratata în asa fel încât sa atragă apa şi, astfel, sa respingă cerneala. Suprafaţa tiparitoare este tratata în asa fel încât sa primească şi sa transmită cerneala spre suprafaţa ce trebuie tiparita. Evaporarea se face într-un cuptor unde suportul tipărit este încălzit cu aer cald;
  8.3. laminarea asociata unui procedeu de tipărire - lipirea a doua sau mai multe materiale flexibile, cu scopul de a produce laminate;
  8.4. rotogravura de editare - activitate de tipărire prin rotogravura, folosită pentru tipărirea hârtiei destinate revistelor, brosurilor, cataloagelor sau altor produse similare, cu ajutorul cernelei pe bază de toluen;
  8.5. rotogravura - activitate de tipărire în care se foloseşte o formă cilindrică purtătoare de imagine, a carei suprafaţa tiparitoare se afla sub suprafaţa neutra, şi care utilizează cerneluri lichide ce se usucă prin evaporare. Alveolele sunt umplute cu cerneala, suprafaţa neutra este curatata de surplusul de cerneala înainte ca suprafaţa care urmează să fie tiparita să între în contact cu forma purtătoare de imagine, iar cerneala sa iasa din alveole;
  8.6. tipărire serigrafica în rotativa - activitate de tipărire cu hârtie în sul, în care cerneala este transferata spre suprafaţa ce urmează să fie tiparita, prin introducerea ei într-o formă purtătoare de imagine poroasa, care are suprafaţa tiparitoare deschisă şi porţiunea neutra etansata. Acest procedeu foloseşte cerneluri care se usucă doar prin evaporare. Prin tipărire pe rotativa, materialul supus tipăririi este alimentat la masina de la un sul şi nu cu foi individuale;
  8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un preparat adeziv este aplicat pe un material flexibil, în scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 8.7. al anexei 1:
  "8.7. glazurare - activitate prin care un lac sau un amestec adeziv este aplicat pe un material flexibil, în scopul de a sigila ulterior materialul de ambalare."
  9. Conversia cauciucului - orice activitate de mixare, frezare, malaxare, calandrare, extrudare şi vulcanizare a cauciucului natural sau sintetic, precum şi orice operaţiune conexă destinată sa transforme cauciucul natural sau sintetic în produs finit.
  10. Curatarea suprafeţelor - orice activitate, cu excepţia curatarii chimice "uscate", în care se folosesc solventi organici pentru îndepărtarea murdariei de pe suprafaţa unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curatare care consta în mai multe etape, înainte sau după orice alta activitate, este considerată o singura activitate de curatare a suprafeţei. Aceasta activitate se referă la curatarea suprafeţelor produselor, dar nu include curatarea echipamentului utilizat.
  11. Extractia şi rafinarea uleiurilor vegetale şi a grasimilor animale - orice activitate de extragere a uleiului vegetal din seminţe sau alte materii vegetale, a grasimilor animale din materii de origine animala, procesarea subproduselor şi a altor componente uscate de origine vegetala şi animala pentru a produce alimente destinate animalelor, purificarea prin rafinare a grasimilor şi uleiurilor vegetale provenite din seminţe, materie vegetala şi/sau materie animala.
  12. Acoperirea de protecţie şi retusarea suprafeţelor vehiculelor - activităţile industriale sau comerciale de acoperire a unei suprafeţe, precum şi activităţile conexe de degresare, care constau în:
  a) acoperirea suprafeţei unui vehicul rutier sau a unei părţi a acestuia, care se desfăşoară în afară instalaţiilor de fabricare, în cadrul reparatiei sau întreţinerii vehiculelor;
  b) acoperirea iniţială a unui vehicul rutier sau a unei părţi a acestuia, utilizând acelaşi tip de material care se foloseşte şi la retusare, când aceasta activitate nu se realizează în linia de fabricaţie;
  c) acoperirea remorcilor sau semiremorcilor - categoria O - conform Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2.
  13. Acoperirea sarmei bobinate - orice activitate de acoperire a conductorilor metalici utilizaţi pentru bobinarea transformatoarelor, motoarelor şi altor asemenea utilaje.
  14. Impregnarea lemnului - orice activitate de aplicare a unui conservant pe o suprafaţa din lemn de construcţie.
  15. Laminarea lemnului şi materialului plastic - orice activitate de lipire a lemnului şi/sau a materialului plastic pentru a produce laminate.

  "Tabelul nr. 1
  ┌───┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┐
  │Nr.│Activitate │Valorile │Valorile│Valorile │Valorile │ │
  │crt│(Valorile │prag pen- │limita │emisiilor │limita │ │
  │ │prag pentru│tru consu-│de emi- │fugitive │pentru │ │
  │ │consumul de│mul de │sie │de compusi│emisiile │ │
  │ │solventi │solventi │compusi │organici │totale de │ │
  │ │organici cu│organici │organici│volatili │compusi │ │
  │ │continut de│cu conti- │volatili│(procent │organici │ │
  │ │compusi │nut de │în gaze-│din canti-│volatili │ Dispoziţii │
  │ │organici │compusi │le rezi-│tatea de ├─────┬────┤ speciale │
  │ │volatili, │organici │duale │solvent │Acti-│Ac- │ │
  │ │în tone/an)│volatili │(Mg c/ │utilizata)│vita-│ti- │ │
  │ │ │(tone/an) │ Nmc) ├─────┬────┤ti │vi- │ │
  │ │ │ │ │Acti-│Acti│în │tati│ │
  │ │ │ │ │vita-│vita│insta│în │ │
  │ │ │ │ │ti în│ti │latii│în- │ │
  │ │ │ │ │insta│în │exis-│sta-│ │
  │ │ │ │ │latii│în- │tente│la- │ │
  │ │ │ │ │exis-│sta-│ │tii │ │
  │ │ │ │ │tente│la- │ │noi │ │
  │ │ │ │ │ │tii │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │noi │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼─────┴────┼────────────────────┤
  │ │Tiparire pe│ │ │ │ │(1) Solventul rezi- │
  │ │rotativa │ │ │ │ │dual din produsul │
  │ 1.│ofset cu │15-25 │100 │30(1) │ │finit nu este con- │
  │ │uscare prin│>25 │20 │30(1) │ │siderat ca parte a │
  │ │incalzire │ │ │ │ │emisiilor fugitive. │
  │ │(>15) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼─────┬────┼────────────────────┤
  │ │Rotogravura│ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2.│de editare │ │75 │15 │10 │ │ │ │
  │ │(>25) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼─────┴────┼────────────────────┤
  │ │Alt tip de │ │ │ │ │(1) Valori prag pen-│
  │ │rotogravura│ │ │ │ │tru consumul de │
  │ │flexografie│ │ │ │ │compusi organici cu │
  │ │tiparire │ │ │ │ │continut de compusi │
  │ │serigrafica│15-25 │100 │25 │ │organici volatili │
  │ 3.│în rotativa│>25 │100 │20 │ │aferente activităţii│
  │ │unităţi de │>30(1) │100 │20 │ │de tiparire serigra-│
  │ │laminare │ │ │ │ │fica în rotativa pe │
  │ │sau glazu- │ │ │ │ │textile şi carton. │
  │ │rare (> 15)│ │ │ │ │ │
  │ │tiparire │ │ │ │ │ │
  │ │serigrafica│ │ │ │ │ │
  │ │în rotativa│ │ │ │ │ │
  │ │pe textile │ │ │ │ │ │
  │ │şi carton │ │ │ │ │ │
  │ │ (>30) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1)Utilizand compusi│
  │ │ │ │ │ │ │menţionaţi la art. 5│
  │ │ │ │ │ │ │alin.(7) şi alin.(9)│
  │ │Curatarea │ │ │ │ │(2) Valoarea limita │
  │ 4.│suprafe- │1-5 │20(2) │15 │ │(mg/Nmc) se referă │
  │ │telor (1) │>5 │20(2) │10 │ │la masa compusilor │
  │ │(> 1) │ │ │ │ │şi nu la cantitatea │
  │ │ │ │ │ │ │totala de carbon. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Aceste valori nu│
  │ │ │ │ │ │ │se aplică instala- │
  │ │ │ │ │ │ │tiilor pentru care │
  │ │ │ │ │ │ │se demonstreaza │
  │ 5.│Alte tipuri│ │ │ │ │autorităţii compe- │
  │ │de curatare│ │ │ │ │tente pentru protec-│
  │ │a suprafe- │2-10 │75(1) │20(1) │ │tia mediului ca │
  │ │telor │> 10 │75(1) │15(1) │ │media continutului │
  │ │(>2) │ │ │ │ │de solvent organic │
  │ │ │ │ │ │ │nu depăşeşte 30% │
  │ │ │ │ │ │ │greutatea totala a │
  │ │ │ │ │ │ │materialului de │
  │ │ │ │ │ │ │curatare folosit │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Acoperirea │ │ │ │ │(1) Demonstrarea │
  │ 6.│de protec- │>0,5 │50(1) │25 │ │conformitatii cu │
  │ │tie şi │ │ │ │ │prevederile art. 8 │
  │ │retusarea │ │ │ │ │alin.(3) se face pe │
  │ │suprafete- │ │ │ │ │baza mediei măsura- │
  │ │lor │ │ │ │ │torilor la 15 minute│
  │ │vehiculelor│ │ │ │ │ │
  │ │(>15) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │(1) Pentru instala- │
  │ │ │ │ │ │ │ │tiile care utili- │
  │ │ │ │ │ │ │ │zeaza tehnici ce │
  │ 7.│Acoperirea │ │ │ │ │ │permit reutilizarea │
  │ │bobinelor │ │50(1) │10 │5 │ │solventilor recupe- │
  │ │ (>25) │ │ │ │ │ │rati, valoarea │
  │ │ │ │ │ │ │ │limita de emisie │
  │ │ │ │ │ │ │ │este 150 Mg c/Nmc. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Valoarea limita │
  │ │ │ │ │ │ │de emisie se aplică │
  │ │ │ │ │ │ │proceselor de acope-│
  │ │ │ │ │ │ │rire şi de uscare │
  │ │ │ │ │ │ │desfăşurate în │
  │ │ │ │ │ │ │condiţii controlate.│
  │ │ │ │ │ │ │(2) Prima valoare │
  │ │ │ │ │ │ │limita de emisie se │
  │ │ │ │ │ │ │aplica proceselor de│
  │ │ │ │ │ │ │uscare, iar a doua │
  │ │ │ │ │ │ │se aplică proceselor│
  │ │ │ │ │ │ │de acoperire. │
  │ │Alte tipuri│ │ │ │ │(3) Pentru instala- │
  │ │de acope- │ │ │ │ │tiile de acoperire │
  │ │rire, │ │ │ │ │a textilelor care │
  │ │inclusiv │ │ │ │ │utilizeaza tehnici │
  │ 8.│acoperirea │ │ │ │ │ce permit reutiliza-│
  │ │metalelor, │ │ │ │ │rea solventilor │
  │ │materiale- │ │ │ │ │recuperati, valoarea│
  │ │lor plasti-│ │ │ │ │limita de emisie │
  │ │ce, texti- │ │100(1) │ │ │aplicata proceselor │
  │ │lelor(5), │5-15 │ (4)│25(4) │ │integrate de acope- │
  │ │tesaturilor│>5 │50/75(2)│20(4) │ │rire şi uscare este │
  │ │filmului şi│ │ (3)(4)│ │ │150Mg c/Nmc. │
  │ │hartiei │ │ │ │ │(4) Conform art. 5 │
  │ │ (>5) │ │ │ │ │alin. (4), activi- │
  │ │ │ │ │ │ │tatile de acoperire │
  │ │ │ │ │ │ │care nu se pot │
  │ │ │ │ │ │ │efectua în condiţii │
  │ │ │ │ │ │ │controlate cum sunt │
  │ │ │ │ │ │ │constructiile navale│
  │ │ │ │ │ │ │vopsirea aeronavelor│
  │ │ │ │ │ │ │sunt exceptate de la│
  │ │ │ │ │ │ │aplicarea acestor │
  │ │ │ │ │ │ │valori. │
  │ │ │ │ │ │ │(5) Tipărirea seri- │
  │ │ │ │ │ │ │grafica în rotativa │
  │ │ │ │ │ │ │la textile este │
  │ │ │ │ │ │ │inclusa la activi- │
  │ │ │ │ │ │ │tatea nr. 3. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ 9.│Acoperirea │ │ │ │10 g/kg(1)│(1) Se aplica insta-│
  │ │sarmei │ │ │ │5 g/kg(2) │latiilor la care │
  │ │bobinate │ │ │ │ │diametrul mediu al │
  │ │(>5) │ │ │ │ │sarmei ≤ 0,1 mm. │
  │ │ │ │ │ │ │(2) Se aplica │
  │ │ │ │ │ │ │celorlalte │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Valorile limita │
  │10.│Acoperirea │ │ │ │ │de emisie se aplică │
  │ │suprafete- │15-25 │100(1) │25 │ │proceselor de acope-│
  │ │lor din │>25 │50/75(2)│20 │ │re şi uscare desfa- │
  │ │lemn (>15) │ │ │ │ │surate în condiţii │
  │ │ │ │ │ │ │controlate. │
  │ │ │ │ │ │ │(2) Prima valoare se│
  │ │ │ │ │ │ │aplica proceselor │
  │ │ │ │ │ │ │de uscare, iar a │
  │ │ │ │ │ │ │doua, proceselor de │
  │ │ │ │ │ │ │acoperire. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Se exprima în │
  │ │ │ │ │ │ │masa solventului │
  │ │ │ │ │ │ │emis pe kilogram de │
  │ │ │ │ │ │ │produs curatat şi │
  │ │Curatarea │ │ │ │ │uscat. │
  │11.│chimica │ │ │ │20 g/kg(1)│(2) Valoarea limita │
  │ │"uscata" │ │ │ │ (2) │de emisie prevăzută │
  │ │ │ │ │ │ │la art. 5 alin. (9) │
  │ │ │ │ │ │ │nu se aplică pentru │
  │ │ │ │ │ │ │aceasta activitate. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Impregnarea│ │ │ │ │(1) Nu se aplică la │
  │12.│lemnului │ │100(1) │45 │11 kg/mc │impregnarea cu │
  │ │ (>25) │ │ │ │ │creozot. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Valorile limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie sunt expri- │
  │ │ │ │ │ │ │mate în grame de │
  │ │ │ │ │ │ │solvent emis pe mp │
  │13.│Acoperirea │10-25 │ │ │85 g/mp │de produs realizat. │
  │ │pieilor │>25 │ │ │75g/mp │(1) Pentru activi- │
  │ │(>10) │(>10)(1) │ │ │150g/mp │tatile de acoperire │
  │ │ │ │ │ │ │a pieilor, în în- │
  │ │ │ │ │ │ │dustria mobilei, şi │
  │ │ │ │ │ │ │pentru mici bunuri │
  │ │ │ │ │ │ │de consum din piele │
  │ │ │ │ │ │ │precum genti, │
  │ │ │ │ │ │ │curele, portmoneuri │
  │ │ │ │ │ │ │şi altele asemenea. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Valorile limita ale │
  │ │ │ │ │ │ │emisiei totale sunt │
  │ │Fabricarea │ │ │ │25 g pe │exprimate în grame │
  │14.│incaltamin-│ │ │ │pereche │de solvent emis pe │
  │ │tei (> 5) │ │ │ │ │pereche de │
  │ │ │ │ │ │ │încălţăminte finita │
  │ │ │ │ │ │ │produsa. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Laminarea │ │ │ │ │ │
  │ │lemnului şi│ │ │ │ │ │
  │15.│a materia- │ │ │ │ │ │
  │ │lului │ │ │ │30 g/mp │ │
  │ │plastic │ │ │ │ │ │
  │ │ (>5) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │tehnici care permit │
  │16.│Acoperirea │ │ │ │ │reutilizarea solven-│
  │ │cu adeziv │5-15 │50(1) │25 │ │tilor recuperati, │
  │ │ (>5) │>15 │50(1) │20 │ │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie din gazele │
  │ │ │ │ │ │ │reziduale este │
  │ │ │ │ │ │ │150 Mg c/Nmc. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Fabricarea │100-1000 │150 │5 │5% din │ │
  │17.│preparate- │ │ │ │cantitatea│Valoarea emisiei │
  │ │lor de aco-│ │ │ │de solvent│fugitive nu include │
  │ │perire, a │ │ │ │utilizata │solventul continut │
  │ │lacurilor, │>1000 │150 │3 │3% din │de produsul sau │
  │ │cerneluri- │ │ │ │cantitatea│preparatul de │
  │ │lor şi │ │ │ │de solvent│acoperire vandut │
  │ │adezivilor │ │ │ │utilizata │într-un recipient │
  │ │ (> 100) │ │ │ │ │inchis. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │tehnici care permit │
  │ │ │ │ │ │ │reutilizarea solven-│
  │ │ │ │ │ │ │tilor recuperati, │
  │ │ │ │ │ │ │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie din gazele │
  │18.│Conversia │ │ │ │ │reziduale este 150 │
  │ │cauciucului│ │20(1) │25(2) │25% din │Mg c/Nmc. │
  │ │ (>15) │ │ │ │cantitatea│(2) Valoarea emisiei│
  │ │ │ │ │ │de solvent│fugitive nu include │
  │ │ │ │ │ │utilizata │solventul continut │
  │ │ │ │ │ │ │de produsul sau │
  │ │ │ │ │ │ │preparatul de │
  │ │ │ │ │ │ │acoperire vandut │
  │ │ │ │ │ │ │într-un recipient │
  │ │ │ │ │ │ │inchis. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │Grasime │ │
  │ │ │ │ │ │animala: │ │
  │ │ │ │ │ │1,5 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona │ │
  │ │ │ │ │ │Ricin: │ │
  │ │ │ │ │ │3 kg/tona │(1) Valorile limita │
  │ │ │ │ │ │Seminte de│de emisie pentru │
  │ │ │ │ │ │rapita │instalatiile de │
  │ │ │ │ │ │1 kg/tona │tratare a loturilor │
  │ │ │ │ │ │Seminte de│de seminte şi a │
  │ │ │ │ │ │floarea- │altor materii │
  │ │Extractia │ │ │ │soarelui: │vegetale se stabi- │
  │ │şi rafina- │ │ │ │1 kg/tona │lesc de autoritatea │
  │ │rea uleiu- │ │ │ │Boabe de │competenţa pentru │
  │ │rilor │ │ │ │soia (con-│protectia mediului, │
  │19.│vegetale │ │ │ │casare │în functie de caz, │
  │ │şi a gra- │ │ │ │normala): │aplicandu-se cele │
  │ │similor │ │ │ │0,8 kg/ │mai bune tehnici │
  │ │animale │ │ │ │tona │disponibile. │
  │ │(>10) │ │ │ │Boabe de │(2)Se aplica tuturor│
  │ │ │ │ │ │soia │proceselor de frac- │
  │ │ │ │ │ │(fulgi │tionare, cu excepţia│
  │ │ │ │ │ │albi): │rafinarii (elimina- │
  │ │ │ │ │ │1,2 kg/ │rea rasinilor din │
  │ │ │ │ │ │tona │uleiuri). │
  │ │ │ │ │ │Alte se- │(3) Se aplica │
  │ │ │ │ │ │minte şi │rafinarii. │
  │ │ │ │ │ │materii │ │
  │ │ │ │ │ │vegetale: │ │
  │ │ │ │ │ │3 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(1) │ │
  │ │ │ │ │ │1,5 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(2) │ │
  │ │ │ │ │ │4 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(3) │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼─────┬────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │ 15% │5% │tehnici care permit │
  │ │ │ │ │ │ │din │din │reutilizarea solven-│
  │ │ │ │ │ │ │can- │can-│tilor recuperati, │
  │ │ │ │ │ │ │tita-│ti- │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │tea │ta- │emisie din gazele │
  │20.│Fabricarea │ │ │ │ │de │tea │reziduale este │
  │ │produselor │ │ │ │ │sol- │de │150 Mg c/Nmc. │
  │ │farmaceu- │ │ │ │ │vent │sol-│(2) Valoarea emisiei│
  │ │tice (>50) │ │20(1) │15(2)│5(2)│uti- │vent│fugitive nu include │
  │ │ │ │ │ │ │liza-│uti-│solventul continut │
  │ │ │ │ │ │ │ta │li- │de produsul sau pre-│
  │ │ │ │ │ │ │ │zata│pârâtul de acoperire│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │vandut într-un │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │recipient inchis". │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴───────────┴──────────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴────────────────────┘

  --------
  Tabelul 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul Tabelului 1 de la pct. I al anexei 2:
  "Tabelul nr. 1
  ┌───┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┐
  │Nr.│Activitate │Valorile │Valorile│Valorile │Valorile │ │
  │crt│(Valorile │prag pen- │limita │emisiilor │limita │ │
  │ │prag pentru│tru consu-│de emi- │fugitive │pentru │ │
  │ │consumul de│mul de │sie │de compuşi│emisiile │ │
  │ │solventi │solventi │compuşi │organici │totale de │ │
  │ │organici cu│organici │organici│volatili │compuşi │ │
  │ │conţinut de│cu conti- │volatili│(procent │organici │ │
  │ │compuşi │nut de │în gaze-│din canti-│volatili │ Dispoziţii │
  │ │organici │compuşi │le rezi-│tatea de ├─────┬────┤ speciale │
  │ │volatili, │organici │duale │solvent │Acti-│Ac- │ │
  │ │în tone/an)│volatili │(Mg c/ │utilizata)│vita-│ti- │ │
  │ │ │(tone/an) │ Nmc) ├─────┬────┤ti │vi- │ │
  │ │ │ │ │Acti-│Acti│în │tati│ │
  │ │ │ │ │vita-│vita│insta│în │ │
  │ │ │ │ │ti în│ti │latii│în- │ │
  │ │ │ │ │insta│în │exis-│sta-│ │
  │ │ │ │ │latii│în- │tente│la- │ │
  │ │ │ │ │exis-│sta-│ │tii │ │
  │ │ │ │ │tente│la- │ │noi │ │
  │ │ │ │ │ │tii │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │noi │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼─────┴────┼────────────────────┤
  │ │Tipărire pe│ │ │ │ │(1) Solventul rezi- │
  │ │rotativa │ │ │ │ │dual din produsul │
  │ 1.│ofset cu │15-25 │100 │30(1) │ │finit nu este con- │
  │ │uscare prin│>25 │20 │30(1) │ │siderat ca parte a │
  │ │încălzire │ │ │ │ │emisiilor fugitive. │
  │ │(>15) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼─────┬────┼────────────────────┤
  │ │Rotogravura│ │ │ │ │ │ │ │
  │ 2.│de editare │ │75 │15 │10 │ │ │ │
  │ │(>25) │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼─────┴────┼────────────────────┤
  │ │Alt tip de │ │ │ │ │(1) Valori prag pen-│
  │ │rotogravura│ │ │ │ │tru consumul de │
  │ │flexografie│ │ │ │ │compuşi organici cu │
  │ │tipărire │ │ │ │ │conţinut de compuşi │
  │ │serigrafica│15-25 │100 │25 │ │organici volatili │
  │ 3.│în rotativa│>25 │100 │20 │ │aferente activităţii│
  │ │unităţi de │>30(1) │100 │20 │ │de tipărire serigra-│
  │ │laminare │ │ │ │ │fica în rotativa pe │
  │ │sau glazu- │ │ │ │ │textile şi carton. │
  │ │rare (> 15)│ │ │ │ │ │
  │ │tipărire │ │ │ │ │ │
  │ │serigrafica│ │ │ │ │ │
  │ │în rotativa│ │ │ │ │ │
  │ │pe textile │ │ │ │ │ │
  │ │şi carton │ │ │ │ │ │
  │ │ (>30) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1)Utilizând compuşi│
  │ │ │ │ │ │ │menţionaţi la art. 5│
  │ │ │ │ │ │ │alin.(7) şi alin.(9)│
  │ │Curatarea │ │ │ │ │(2) Valoarea limita │
  │ 4.│suprafe- │1-5 │20(2) │15 │ │(mg/Nmc) se referă │
  │ │telor (1) │>5 │20(2) │10 │ │la masa compusilor │
  │ │(> 1) │ │ │ │ │şi nu la cantitatea │
  │ │ │ │ │ │ │totală de carbon. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Aceste valori nu│
  │ │ │ │ │ │ │se aplică instala- │
  │ │ │ │ │ │ │tiilor pentru care │
  │ │ │ │ │ │ │se demonstreaza │
  │ 5.│Alte tipuri│ │ │ │ │autorităţii compe- │
  │ │de curatare│ │ │ │ │tente pentru protec-│
  │ │a suprafe- │2-10 │75(1) │20(1) │ │tia mediului ca │
  │ │telor │> 10 │75(1) │15(1) │ │media conţinutului │
  │ │(>2) │ │ │ │ │de solvent organic │
  │ │ │ │ │ │ │nu depăşeşte 30% │
  │ │ │ │ │ │ │greutatea totală a │
  │ │ │ │ │ │ │materialului de │
  │ │ │ │ │ │ │curatare folosit │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Acoperirea │ │ │ │ │(1) Demonstrarea │
  │ 6.│de protec- │>0,5 │50(1) │25 │ │conformitatii cu │
  │ │tie şi │ │ │ │ │prevederile art. 8 │
  │ │retusarea │ │ │ │ │alin.(3) se face pe │
  │ │suprafeţe- │ │ │ │ │baza mediei măsura- │
  │ │lor │ │ │ │ │torilor la 15 minute│
  │ │vehiculelor│ │ │ │ │ │
  │ │(>15) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │(1) Pentru instala- │
  │ │ │ │ │ │ │ │tiile care utili- │
  │ │ │ │ │ │ │ │zeaza tehnici ce │
  │ 7.│Acoperirea │ │ │ │ │ │permit reutilizarea │
  │ │bobinelor │ │50(1) │10 │5 │ │solventilor recupe- │
  │ │ (>25) │ │ │ │ │ │rati, valoarea │
  │ │ │ │ │ │ │ │limita de emisie │
  │ │ │ │ │ │ │ │este 150 Mg c/Nmc. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┴────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Valoarea limita │
  │ │ │ │ │ │ │de emisie se aplică │
  │ │ │ │ │ │ │proceselor de acope-│
  │ │ │ │ │ │ │rire şi de uscare │
  │ │ │ │ │ │ │desfăşurate în │
  │ │ │ │ │ │ │condiţii controlate.│
  │ │ │ │ │ │ │(2) Prima valoare │
  │ │ │ │ │ │ │limita de emisie se │
  │ │ │ │ │ │ │aplica proceselor de│
  │ │ │ │ │ │ │uscare, iar a doua │
  │ │ │ │ │ │ │se aplică proceselor│
  │ │ │ │ │ │ │de acoperire. │
  │ │Alte tipuri│ │ │ │ │(3) Pentru instala- │
  │ │de acope- │ │ │ │ │tiile de acoperire │
  │ │rire, │ │ │ │ │a textilelor care │
  │ │inclusiv │ │ │ │ │utilizează tehnici │
  │ 8.│acoperirea │ │ │ │ │ce permit reutiliza-│
  │ │metalelor, │ │ │ │ │rea solventilor │
  │ │materiale- │ │ │ │ │recuperati, valoarea│
  │ │lor plasti-│ │ │ │ │limita de emisie │
  │ │ce, texti- │ │100(1) │ │ │aplicată proceselor │
  │ │lelor(5), │5-15 │ (4)│25(4) │ │integrate de acope- │
  │ │tesaturilor│>5 │50/75(2)│20(4) │ │rire şi uscare este │
  │ │filmului şi│ │ (3)(4)│ │ │150Mg c/Nmc. │
  │ │hârtiei │ │ │ │ │(4) Conform art. 5 │
  │ │ (>5) │ │ │ │ │alin. (4), activi- │
  │ │ │ │ │ │ │tatile de acoperire │
  │ │ │ │ │ │ │care nu se pot │
  │ │ │ │ │ │ │efectua în condiţii │
  │ │ │ │ │ │ │controlate cum sunt │
  │ │ │ │ │ │ │construcţiile navale│
  │ │ │ │ │ │ │vopsirea aeronavelor│
  │ │ │ │ │ │ │sunt exceptate de la│
  │ │ │ │ │ │ │aplicarea acestor │
  │ │ │ │ │ │ │valori. │
  │ │ │ │ │ │ │(5) Tipărirea seri- │
  │ │ │ │ │ │ │grafica în rotativa │
  │ │ │ │ │ │ │la textile este │
  │ │ │ │ │ │ │inclusă la activi- │
  │ │ │ │ │ │ │tatea nr. 3. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ 9.│Acoperirea │ │ │ │10 g/kg(1)│(1) Se aplica insta-│
  │ │sarmei │ │ │ │5 g/kg(2) │latiilor la care │
  │ │bobinate │ │ │ │ │diametrul mediu al │
  │ │(>5) │ │ │ │ │sarmei ≤ 0,1 mm. │
  │ │ │ │ │ │ │(2) Se aplica │
  │ │ │ │ │ │ │celorlalte │
  │ │ │ │ │ │ │instalaţii. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Valorile limita │
  │10.│Acoperirea │ │ │ │ │de emisie se aplică │
  │ │suprafeţe- │15-25 │100(1) │25 │ │proceselor de acope-│
  │ │lor din │>25 │50/75(2)│20 │ │re şi uscare desfa- │
  │ │lemn (>15) │ │ │ │ │surate în condiţii │
  │ │ │ │ │ │ │controlate. │
  │ │ │ │ │ │ │(2) Prima valoare se│
  │ │ │ │ │ │ │aplica proceselor │
  │ │ │ │ │ │ │de uscare, iar a │
  │ │ │ │ │ │ │doua, proceselor de │
  │ │ │ │ │ │ │acoperire. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Se exprima în │
  │ │ │ │ │ │ │masa solventului │
  │ │ │ │ │ │ │emis pe kilogram de │
  │ │ │ │ │ │ │produs curatat şi │
  │ │Curatarea │ │ │ │ │uscat. │
  │11.│chimica │ │ │ │20 g/kg(1)│(2) Valoarea limita │
  │ │"uscata" │ │ │ │ (2) │de emisie prevăzută │
  │ │ │ │ │ │ │la art. 5 alin. (9) │
  │ │ │ │ │ │ │nu se aplică pentru │
  │ │ │ │ │ │ │aceasta activitate. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Impregnarea│ │ │ │ │(1) Nu se aplică la │
  │12.│lemnului │ │100(1) │45 │11 kg/mc │impregnarea cu │
  │ │ (>25) │ │ │ │ │creozot. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Valorile limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie sunt expri- │
  │ │ │ │ │ │ │mate în grame de │
  │ │ │ │ │ │ │solvent emis pe mp │
  │13.│Acoperirea │10-25 │ │ │85 g/mp │de produs realizat. │
  │ │pieilor │>25 │ │ │75g/mp │(1) Pentru activi- │
  │ │(>10) │(>10)(1) │ │ │150g/mp │tatile de acoperire │
  │ │ │ │ │ │ │a pieilor, în în- │
  │ │ │ │ │ │ │dustria mobilei, şi │
  │ │ │ │ │ │ │pentru mici bunuri │
  │ │ │ │ │ │ │de consum din piele │
  │ │ │ │ │ │ │precum genti, │
  │ │ │ │ │ │ │curele, portmoneuri │
  │ │ │ │ │ │ │şi altele asemenea. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │Valorile limita ale │
  │ │ │ │ │ │ │emisiei totale sunt │
  │ │Fabricarea │ │ │ │25 g pe │exprimate în grame │
  │14.│incaltamin-│ │ │ │pereche │de solvent emis pe │
  │ │tei (> 5) │ │ │ │ │pereche de │
  │ │ │ │ │ │ │încălţăminte finita │
  │ │ │ │ │ │ │produsă. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Laminarea │ │ │ │ │ │
  │ │lemnului şi│ │ │ │ │ │
  │15.│a materia- │ │ │ │ │ │
  │ │lului │ │ │ │30 g/mp │ │
  │ │plastic │ │ │ │ │ │
  │ │ (>5) │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │tehnici care permit │
  │16.│Acoperirea │ │ │ │ │reutilizarea solven-│
  │ │cu adeziv │5-15 │50(1) │25 │ │tilor recuperati, │
  │ │ (>5) │>15 │50(1) │20 │ │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie din gazele │
  │ │ │ │ │ │ │reziduale este │
  │ │ │ │ │ │ │150 Mg c/Nmc. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │Fabricarea │100-1000 │150 │5 │5% din │ │
  │17.│amestecuri-│ │ │ │cantitatea│Valoarea emisiei │
  │ │lor de aco-│ │ │ │de solvent│fugitive nu include │
  │ │perire, a │ │ │ │utilizata │solventul conţinut │
  │ │lacurilor, │>1000 │150 │3 │3% din │de produsul sau │
  │ │cerneluri- │ │ │ │cantitatea│amestecul de │
  │ │lor şi │ │ │ │de solvent│acoperire vândut │
  │ │adezivilor │ │ │ │utilizata │într-un recipient │
  │ │ (> 100) │ │ │ │ │închis. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │tehnici care permit │
  │ │ │ │ │ │ │reutilizarea solven-│
  │ │ │ │ │ │ │tilor recuperati, │
  │ │ │ │ │ │ │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │emisie din gazele │
  │18.│Conversia │ │ │ │ │reziduale este 150 │
  │ │cauciucului│ │20(1) │25(2) │25% din │Mg c/Nmc. │
  │ │ (>15) │ │ │ │cantitatea│(2) Valoarea emisiei│
  │ │ │ │ │ │de solvent│fugitive nu include │
  │ │ │ │ │ │utilizata │solventul conţinut │
  │ │ │ │ │ │ │de produsul sau │
  │ │ │ │ │ │ │amestecul de │
  │ │ │ │ │ │ │acoperire vândut │
  │ │ │ │ │ │ │într-un recipient │
  │ │ │ │ │ │ │închis. │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │Grasime │ │
  │ │ │ │ │ │animala: │ │
  │ │ │ │ │ │1,5 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona │ │
  │ │ │ │ │ │Ricin: │ │
  │ │ │ │ │ │3 kg/tona │(1) Valorile limita │
  │ │ │ │ │ │Seminţe de│de emisie pentru │
  │ │ │ │ │ │rapita │instalaţiile de │
  │ │ │ │ │ │1 kg/tona │tratare a loturilor │
  │ │ │ │ │ │Seminţe de│de seminţe şi a │
  │ │ │ │ │ │floarea- │altor materii │
  │ │Extractia │ │ │ │soarelui: │vegetale se stabi- │
  │ │şi rafina- │ │ │ │1 kg/tona │lesc de autoritatea │
  │ │rea uleiu- │ │ │ │Boabe de │competenţa pentru │
  │ │rilor │ │ │ │soia (con-│protecţia mediului, │
  │19.│vegetale │ │ │ │casare │în funcţie de caz, │
  │ │şi a gra- │ │ │ │normală): │aplicându-se cele │
  │ │similor │ │ │ │0,8 kg/ │mai bune tehnici │
  │ │animale │ │ │ │tona │disponibile. │
  │ │(>10) │ │ │ │Boabe de │(2)Se aplica tuturor│
  │ │ │ │ │ │soia │proceselor de frac- │
  │ │ │ │ │ │(fulgi │tionare, cu excepţia│
  │ │ │ │ │ │albi): │rafinarii (elimina- │
  │ │ │ │ │ │1,2 kg/ │rea rasinilor din │
  │ │ │ │ │ │tona │uleiuri). │
  │ │ │ │ │ │Alte se- │(3) Se aplica │
  │ │ │ │ │ │minte şi │rafinarii. │
  │ │ │ │ │ │materii │ │
  │ │ │ │ │ │vegetale: │ │
  │ │ │ │ │ │3 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(1) │ │
  │ │ │ │ │ │1,5 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(2) │ │
  │ │ │ │ │ │4 kg/ │ │
  │ │ │ │ │ │tona(3) │ │
  ├───┼───────────┼──────────┼────────┼─────┬────┼─────┬────┼────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │(1) Dacă se folosesc│
  │ │ │ │ │ │ │ 15% │5% │tehnici care permit │
  │ │ │ │ │ │ │din │din │reutilizarea solven-│
  │ │ │ │ │ │ │can- │can-│tilor recuperati, │
  │ │ │ │ │ │ │tita-│ti- │valoarea limita de │
  │ │ │ │ │ │ │tea │ta- │emisie din gazele │
  │20.│Fabricarea │ │ │ │ │de │tea │reziduale este │
  │ │produselor │ │ │ │ │sol- │de │150 Mg c/Nmc. │
  │ │farmaceu- │ │ │ │ │vent │sol-│(2) Valoarea emisiei│
  │ │tice (>50) │ │20(1) │15(2)│5(2)│uti- │vent│fugitive nu include │
  │ │ │ │ │ │ │liza-│uti-│solventul conţinut │
  │ │ │ │ │ │ │ta │li- │de produsul sau pre-│
  │ │ │ │ │ │ │ │zata│pârâtul de acoperire│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │vândut într-un │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │recipient închis". │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴───────────┴──────────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴────────────────────┘

  II. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili, în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor
  Valorile limita ale emisiei totale de compuşi organici volatili se exprima prin masa totală a compusilor organici volatili/mp de suprafaţa totală a produsului tratat sau prin masa totală a compusilor organici volatili/caroserie.
  Suprafaţa produselor prevăzute în tabelul nr. 2 este definită după cum urmează:
  - aria calculată pe baza suprafeţei de acoperire electroforetica totală şi aria tuturor părţilor care sunt eventual adăugate în faze succesive ale procesului de acoperire şi care primesc acelaşi preparat ca cel utilizat pentru produsul în cauza, sau
  - aria totală a produsului tratat în instalatie.
  Aria suprafeţei de acoperire electroforetica este calculată cu ajutorul formulei următoare:
  2 x greutatea totală a caroseriei
  -----------------------------------------
  grosimea medie a tablei x densitatea tablei
  Aceasta formula se aplică şi pentru alte elemente acoperite fabricate din tabla.
  Pentru calcularea ariei altor părţi adăugate sau a ariei totale tratate în instalatie se utilizează proiectarea asistată de calculator sau alte metode echivalente.
  Valoarea limita a emisiei totale de compuşi organici volatili prevăzută în tabelul nr. 2 se referă la:
  ● toate fazele procesului de acoperire de protecţie care se desfăşoară în aceeaşi instalatie, de la aplicarea preparatului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, până la lustruirea stratului de acoperire;
  ● solventul utilizat pentru curatarea materialului, inclusiv în zona de pulverizare şi în alte echipamente fixe, atât pe durata procesului de producţie, cat şi în afară acestuia.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. II al anexei 2:
  "II. Valorile prag pentru consumul de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi valorile limita de emisie pentru compusii organici volatili, în activitatea de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor
  Valorile limita ale emisiei totale de compuşi organici volatili se exprima prin masa totală a compusilor organici volatili/mp de suprafaţa totală a produsului tratat sau prin masa totală a compusilor organici volatili/caroserie.
  Suprafaţa produselor prevăzute în tabelul nr. 2 este definită după cum urmează:
  - aria calculată pe baza suprafeţei de acoperire electroforetica totală şi aria tuturor părţilor care sunt eventual adăugate în faze succesive ale procesului de acoperire şi care primesc acelaşi amestec ca cel utilizat pentru produsul în cauza, sau
  - aria totală a produsului tratat în instalatie.
  Aria suprafeţei de acoperire electroforetica este calculată cu ajutorul formulei următoare:
  2 x greutatea totală a caroseriei
  -----------------------------------------
  grosimea medie a tablei x densitatea tablei
  Aceasta formula se aplică şi pentru alte elemente acoperite fabricate din tabla.
  Pentru calcularea ariei altor părţi adăugate sau a ariei totale tratate în instalatie se utilizează proiectarea asistată de calculator sau alte metode echivalente.
  Valoarea limita a emisiei totale de compuşi organici volatili prevăzută în tabelul nr. 2 se referă la:
  ● toate fazele procesului de acoperire de protecţie care se desfăşoară în aceeaşi instalatie, de la aplicarea amestecului prin procedeul electroforetic sau prin orice alt procedeu, până la lustruirea stratului de acoperire;
  ● solventul utilizat pentru curatarea materialului, inclusiv în zona de pulverizare şi în alte echipamente fixe, atât pe durata procesului de producţie, cat şi în afară acestuia."
  Tabelul nr. 2
   ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │ Activitate │Cantitate minima │ Valoarea limita pentru emisia totală │
   │(Cantitate minima │pentru producţie │ de compuşi organici volatili │
   │de consum de │(se referă la │───────────────────┬──────────────────┤
   │solventi organici │producţia anuală │Activităţi în │ Activităţi │
   │cu conţinut de │de produse │ instalaţii │ la instalaţii │
   │compuşi organici │tratate) │ existente │ noi │
   │volatili, exprimat│ │ │ │
   │în tone/an) │ │ │ │
   ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
   │Acoperirea de │> 5000 │60g/mp sau │ 45g/mp sau │
   │protecţie a supra-│ │1,9 kg/caroserie + │1,3 kg/caroserie +│
   │fetelor autovehi- │ │ 41 g/mp │ 33 g/mp │
   │culelor noi (>15) │──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
   │ │≤ 5000 (caroserie │90 g/mp sau │ 90 g/mp sau │
   │ │ autoportanta) sau│1,5 kg/caroserie + │1,5 kg/caroserie +│
   │ │> 3500 (sasiu) │ 70 g/mp │ 70 g/mp │
   ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
   │Acoperirea de │≤ 5000 │85 │65 │
   │protecţie a supra-│> 5000 │75 │55 │
   │fetelor cabinelor │ │ │ │
   │autovehiculelor │ │ │ │
   │noi (>15) │ │ │ │
   ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
   │Acoperirea de │≤ 2500 │120 │90 │
   │protecţie a supra-│> 2500 │90 │70 │
   │fetelor autovehi- │ │ │ │
   │culelor noi din │ │ │ │
   │categoriile N1, │ │ │ │
   │N2, şi N3 (>15) │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
   │Acoperirea de │≤ 2000 │290 │210 │
   │protecţie a supra-│> 2000 │225 │150 │
   │fetelor autovehi- │ │ │ │
   │culelor noi din │ │ │ │
   │categoriile M2, M3│ │ │ │
   │ (>15)" │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

  --------
  Tabelul 2 al anexei 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Instalaţiile de acoperire de protecţie a suprafeţelor vehiculelor, ce au valori de consum inferioare valorilor prag pentru consumul solventilor prevăzute în tabelul nr. 2, trebuie să respecte cerinţele aplicabile pentru activitatea de retusare a vehiculelor prevăzute în tabelul nr. 1.

  Anexa 3

  DEFINIŢII
  1. Instalatie - o unitate tehnica fixa în care se efectuează una sau mai multe activităţi care intră în domeniul de aplicare prevăzut la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre, precum şi orice alta activitate asociata direct, care este legată tehnic de activităţile exercitate pe acel amplasament şi care poate afecta emisiile de compuşi organici volatili.
  2. a) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului înainte de data de 1 aprilie 2001 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;
  b) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului după data de 1 aprilie 2001.
  --------
  Pct. 2 al anexei 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  3. Instalatie mica - o instalatie al carei consum de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se situeaza la cele mai mici valori prag prevăzute pentru activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotărâre sau al carei consum de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.
  4. Modificare substantiala:
  - pentru o instalatie care intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
  , se aplică definitia prevăzută în anexa nr. 2 la aceasta ordonanţa;
  --------
  Prima liniuţă a pct. 4 al anexei 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 27 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 octombrie 2006.
  - pentru o instalatie mica - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 25% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului;
  - pentru toate celelalte instalaţii - o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 10% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului.
  5. Autoritate competenţa - autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, însărcinate cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.
  6. Titularul activităţii - orice persoană fizica sau juridică care exploatează ori deţine o instalatie sau care este delegată cu o putere de decizie în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia.
  7. Autorizaţie - documentul prin care autoritatea competentă acorda permisiunea de a pune în funcţiune întreaga instalatie sau o parte a acesteia.
  8. Înregistrare - procedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
  --------
  Pct. 8 al anexei 3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  9. Emisie - orice evacuare de compuşi organici volatili de la o instalatie în mediu.
  10. Emisie fugitiva - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compuşi organici volatili în aer, sol şi apa, precum şi de solventi din compozitia produselor, cu excepţia cazului în care exista indicaţii contrare prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre; acest termen acoperă şi emisiile necaptate care sunt eliberate în mediul exterior prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare.
  11. Gaze reziduale - descărcare gazoasa finala care conţine compuşi organici volatili sau alţi poluanti şi care se evacueaza în aer printr-un cos de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate în mc/h în condiţii standard.
  12. Emisii totale - suma emisiilor de compuşi organici volatili, fugitive şi din gazele reziduale.
  13. Valoarea limita de emisie - masa compusilor organici volatili, exprimată pe baza unor parametri specifici: concentraţie, procent şi/sau nivel al unei emisii, calculati în condiţii normale, N, care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
  14. Substanţe - orice element chimic şi compusii săi, în stare naturala sau rezultaţi în urma unor procese industriale, sub forma solida, lichidă sau gazoasa.
  15. Preparat - amestec sau soluţie compusa din două sau mai multe substanţe.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 15 al anexei 3:
  "15. Amestec - amestec sau soluţie compusa din două sau mai multe substanţe."
  16. Compus organic - orice compus care conţine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele următoare: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu excepţia oxizilor de carbon, carbonatilor şi bicarbonatilor anorganici.
  17. Compus organic volatil (COV) - orice compus organic având o presiune a vaporilor de minimum 0,01 kPa la o temperatura de 293,15 K sau având o volatilitate corespunzătoare în condiţii speciale de utilizare. În sensul prezentei hotărâri, fracţiunea de creozot care depăşeşte aceasta valoare a presiunii vaporilor la temperatura de 293,15 K este considerată compus organic volatil.
  18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori preparate, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori utilizat ca agent de curatare pentru a dizolva impuritati, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant sau conservant.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 18 al anexei 3:
  "18. Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori amestecuri, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori utilizat ca agent de curatare pentru a dizolva impuritati, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficiala, plastifiant sau conservant."
  19. Solvent organic halogenat - solvent organic care conţine cel puţin un atom de brom, clor, fluor sau iod în molecula.
  20. Preparat de acoperire - orice preparat, inclusiv toţi solventii organici şi preparatele care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a obţine un efect decorativ, protector sau alt efect funcţional pe o suprafaţa.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 20 al anexei 3:
  "20. Amestec de acoperire - orice amestec, inclusiv toţi solventii organici şi amestecurile care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a obţine un efect decorativ, protector sau alt efect funcţional pe o suprafaţa."
  21. Adeziv - orice preparat, inclusiv toţi solventii organici şi preparatele care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a lipi între ele părţi ale aceluiaşi produs.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 21 al anexei 3:
  "21. Adeziv - orice amestec, inclusiv toţi solventii organici şi amestecurile care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat pentru a lipi între ele părţi ale aceluiaşi produs."
  22. Cerneala - un preparat, inclusiv toţi solventii organici şi preparatele care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat într-o activitate de tipărire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafaţa.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 22 al anexei 3:
  "22. Cerneala - un amestec, inclusiv toţi solventii organici şi amestecurile care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, utilizat într-o activitate de tipărire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafaţa."
  23. Lac - un preparat de acoperire transparent.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 22 al anexei 3:
  "23. Lac - un amestec de acoperire transparent."
  24. Consum - cantitatea totală de solventi organici utilizata într-o instalatie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricărei alte perioade de 12 luni, mai puţin compusii organici volatili recuperati în vederea reutilizarii.
  25. Flux de intrare - cantitatea de solventi organici, în stare pura sau în preparate, care este utilizata la efectuarea unei activităţi, inclusiv solventii reciclati în interiorul sau în exteriorul instalaţiei, care sunt evidentiati de fiecare data când sunt utilizaţi în cadrul acelei activităţi.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 22 al anexei 3:
  "25. Flux de intrare - cantitatea de solventi organici, în stare pura sau în amestecuri, care este utilizata la efectuarea unei activităţi, inclusiv solventii reciclati în interiorul sau în exteriorul instalaţiei, care sunt evidentiati de fiecare data când sunt utilizaţi în cadrul acelei activităţi."
  26. Reutilizarea solventilor organici - utilizarea solventilor organici recuperati dintr-o instalatie, în scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub forma de combustibili, excepţie făcând solventii organici recuperati care sunt gestionati ca deşeuri, prin eliminare finala.
  27. Debit masic - cantitatea de compuşi organici volatili eliberaţi, exprimată în unitate de masa/ora.
  28. Capacitate nominală - masa maxima a fluxului de intrare într-o instalatie, a solventilor organici, atunci când aceasta instalatie funcţionează în condiţii normale şi la randamentul proiectat; se calculează ca valoare medie pe zi.
  29. Funcţionare normală - toate fazele de funcţionare a unei instalaţii sau de desfăşurare a unei activităţi, cu excepţia operaţiilor de pornire, oprire şi de întreţinere a echipamentelor.
  30. Condiţii controlate - condiţii de funcţionare a unei instalaţii, astfel încât compusii organici volatili eliberaţi în urma activităţii să fie colectati şi evacuati în mod controlat, fie prin intermediul unui cos, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regasindu-se numai parţial sub forma de emisii fugitive.
  31. Condiţii standard - o temperatura de 273,15 K şi o presiune de 101,3 kPa.
  32. Medie zilnica - media aritmetica a tuturor măsurătorilor valide efectuate pe durata a 24 de ore de funcţionare normală.
  33. Operaţiuni de pornire şi oprire - operaţiuni prin care se pune în funcţiune, se scoate din funcţiune, se introduce sau se scoate din mersul în gol o instalatie, un echipament sau un rezervor. Fazele de activitate cu oscilatie regulată care intervin în condiţii normale de funcţionare a unei instalaţii nu sunt considerate operaţiuni de pornire şi oprire.


  Anexa 4

  SCHEMA
  de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili
  1. Principii
  Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, denumita în continuare schema de reducere, oferă titularului activităţii posibilitatea de a obţine, prin alte mijloace, o reducere a emisiilor care să fie echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limita de emisie. În acest scop titularul activităţii poate pune în aplicare orice schema de reducere proiectata special pentru instalatia sa, cu condiţia realizării în final a unei reduceri echivalente a emisiilor de compuşi organici volatili.
  2. Punerea în aplicare
  Pentru activităţile de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza următoarea schema de reducere. În cazurile unde aceasta schema de reducere nu este corespunzătoare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate permite titularului activităţii să aplice orice alta schema care respecta principiile menţionate la pct. 1. La proiectarea şi evaluarea schemei de reducere se iau în considerare următoarele aspecte:
  ● dacă potentialii substituenti ai solventilor organici, care nu conţin sau au un conţinut redus de compuşi organici volatili, sunt încă în curs de sintetizare, se acordă titularului activităţii o prelungire a termenului de punere în aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;
  ● valoarea de referinţa pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili trebuie să corespundă emisiilor care ar rezultă dacă nu ar fi luată nici o măsura de reducere.
  Prezenta schema de reducere se aplică instalaţiilor pentru care se poate presupune un conţinut constant în stare solida al produsului şi se poate utiliza acest conţinut în vederea definirii valorii de referinţa pentru reducerea emisiilor.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul părţii introductive a pct. 2 al anexei 4:
  "Pentru activităţile de aplicare a amestecurilor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor, se poate utiliza următoarea schema de reducere. În cazurile unde aceasta schema de reducere nu este corespunzătoare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate permite titularului activităţii să aplice orice alta schema care respecta principiile menţionate la pct. 1. La proiectarea şi evaluarea schemei de reducere se iau în considerare următoarele aspecte:"
  2.1. Titularul activităţii prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor din tabelul nr. 1, un plan de reducere a emisiilor care prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili provenite din instalaţie la o valoare numită valoare ţintă de emisie, ce reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă.
  --------
  Pct. 2.1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  Tabelul nr. 1
  ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ Termene │Valoarea maxima permisă a │
  ├─────────────────┬────────────────────────────────┤emisiilor anuale totale de │
  │ Instalaţii │Instalaţii noi │ compuşi organici volatili │
  │ existente ├─────────────────┬──────────────┤ │
  │ │ Puse în │Puse în │ │
  │ │ funcţiune │funcţiune │ │
  │ │după 1.04.2001 │după 8.01.2004│ │
  ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
  │31 octombrie 2005│31 octombrie 2005│ - │Valoarea ţintă de │
  │31 octombrie 2007│31 decembrie 2006│ la punerea │emisie x 1,5 │
  │ │ │ în funcţiune │ Valoarea ţintă de emisie" │
  └─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘

  --------
  Tabelul nr. 1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.902 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004.
  2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinţa se calculează după cum urmează:
  a) Se determina masa totală a substanţelor solide din cantitatea de preparat de acoperire şi/sau cerneala, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an.
  Substantele solide sunt toate substantele prezente în preparatele de acoperire, cerneala, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporarii apei sau compusilor organici volatili.
  b) Valoarea emisiilor anuale de referinţa se calculează inmultind masa determinata conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzător din tabelul nr. 2
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul pct. 2.2. al anexei 4:
  "2.2. Valoarea emisiilor anuale de referinţa se calculează după cum urmează:
  a) Se determina masa totală a substanţelor solide din cantitatea de amestec de acoperire şi/sau cerneala, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an.
  Substantele solide sunt toate substantele prezente în amestecurile de acoperire, cerneala, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporarii apei sau compusilor organici volatili.
  b) Valoarea emisiilor anuale de referinţa se calculează inmultind masa determinata conform prevederilor lit. a) cu factorul corespunzător din tabelul nr. 2"
  Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot ajusta aceşti factori în scopul reflectării corecte a creşterii eficientei utilizării substanţelor solide.
      Tabelul nr. 2
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
   │ Activitate │Factor de │
   │ │înmulţire │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
   │ Tipărirea prin rotogravura; tipărirea prin flexografie; │ │
   │ laminarea ca parte a activităţii de tipărire; glazurarea │ │
   │ ca parte a activităţii de tipărire; acoperirea lemnului; │ │
   │ acoperirea materialelor textile, tesaturilor, filmelor │ │
   │ sau hârtiei; acoperirea cu adeziv │ 4 │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
   │ Invelirea bobinelor, retusarea vehiculelor │ 3 │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
   │ Invelis în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor │ 2,33 │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
   │ Alte operaţii de acoperire şi tipărirea serigrafica │ │
   │ în rotativa │ 1,5 │
   │ │ │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  c) Valoarea ţinta de emisie este egala cu valoarea emisiilor anuale de referinţa înmulţită cu un procent egal cu:
  - valoarea emisiei fugitive + 15, pentru instalaţiile specifice activităţilor prevăzute la nr. crt. 6, precum şi celor care se încadrează în valorile prag minime pentru consumul de solventi organici, prevăzute la nr. crt. 8 şi 10 din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la hotărâre;
  - valoarea emisiei fugitive +5, pentru toate celelalte instalaţii.
  d) Conformitatea este îndeplinită dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili, determinata cu ajutorul planului de gestionare a solventilor, este mai mica sau egala cu valoarea ţinta de emisie.


  Anexa 5

  PLAN
  de gestionare a solventilor organici cu conţinut
  de compuşi organici volatili
  1. Principii
  Planul de gestionare a solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili are următoarele obiective:
  a) verificarea conformitatii pe baza prevederilor art. 8 alin. (6) şi art. 9 alin. (1) din hotărâre;
  b) identificarea posibilităţilor viitoare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili;
  c) informarea publicului cu privire la consumul de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, emisiile de compuşi organici volatili şi conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.
  2. Definiţii
  Definiţiile următoare furnizează cadrul pentru elaborarea bilanţului masic al solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
  - Cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizaţi la intrare în procesul tehnologic (I):
  I1 - cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi volatili, în stare pura sau în preparate cumpărate, care este utilizata în instalatie, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanţul masic;
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul subpct. I1, pct. 2 din anexa 5:
  "I1 - cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi volatili, în stare pura sau în amestecuri cumpărate, care este utilizata în instalatie, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanţul masic;"
  I2 - cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în stare pura sau în preparate cumpărate, recuperati şi apoi reutilizati ca solventi la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare în cadrul activităţii.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul subpct. I2, pct. 2 din anexa 5:
  "I2 - cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în stare pura sau în amestecuri cumpărate, recuperati şi apoi reutilizati ca solventi la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este socotit la fiecare utilizare în cadrul activităţii."
  - Cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili la ieşire din procesul tehnologic (O):
  O1 - cantitatea de compuşi organici volatili în emisiile de gaze reziduale;
  O2 - cantitatea de solventi organici pierduti în apa, luându-se în considerare, dacă este cazul, procesul de ratare a apelor reziduale atunci când se efectuează calculul pentru O5;
  O3 - cantitatea de solventi organici care rămân sub forma de impuritati sau reziduuri în produsele rezultate din proces;
  O4 - cantitatea de compuşi organici volatili în aer datorati emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilatia generală a încăperilor, cu eliberarea aerului în mediul exterior, prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare;
  O5 - cantitatea de solventi organici şi/sau de compuşi organici pierduti în urma unor reactii chimice sau fizice (inclusiv cei distrusi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de ratare a gazelor reziduale şi/sau a apelor reziduale, cei captati, de exemplu prin adsorbtie, cu condiţia sa nu fie luati în considerare când se efectuează calculul pentru O6, O7 sau O8);
  O6 - cantitatea de solventi organici continuti în deşeurile colectate;
  O7 - cantitatea de solventi organici, ca atare sau continuti în preparate, care sunt vanduti sau destinaţi vânzării ca produse cu valoare comercială;
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul subpct. O7, pct. 2 din anexa 5:
  "O7 - cantitatea de solventi organici, ca atare sau continuti în amestecuri, care sunt vanduti sau destinaţi vânzării ca produse cu valoare comercială;"
  O8 - cantitatea de solventi organici continuti în preparate recuperate şi care urmează să fie reutilizate, dar nu ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiţia sa nu fie luati în considerare când se efectuează calculul pentru O7;
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul subpct. O8, pct. 2 din anexa 5:
  "O8 - cantitatea de solventi organici continuti în amestecuri recuperate şi care urmează să fie reutilizate, dar nu ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiţia sa nu fie luati în considerare când se efectuează calculul pentru O7;"
  O9 - cantitatea de solventi organici eliberaţi în alte moduri.
  3. Ghid de utilizare a planului de gestionare a solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în vederea verificării conformitatii
  Planul de gestionare a solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili este utilizat, în funcţie de cerinţa specială a carei respectare se verifica, după cum urmează:
  3.1. Verificarea conformitatii cu opţiunea de reducere prevăzută în anexa nr. 4 la hotărâre, cu o valoare limita pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimată în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2 la hotărâre.
  a) Pentru toate activităţile la care se aplică anexa nr. 4 la hotărâre, planul de gestionare a solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculează cu ajutorul ecuatiei următoare:
  C = I1 - O8
  În acelaşi timp se determina cantitatea de solide utilizate în preparatele de acoperire, pentru a se stabili în fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinţa şi valoarea ţinta de emisie.
  Începând cu data de 1 iunie 2010, conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010, cuvântul "preparate" se înlocuieşte cu cuvântul "amestecuri" din cuprinsul literei a), pct. 3.1. din anexa 5:
  "În acelaşi timp se determina cantitatea de solide utilizate în amestecurile de acoperire, pentru a se stabili în fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinţa şi valoarea ţinta de emisie."
  b) Planul de gestionare a solventilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compuşi organici volatili (E) şi a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimate în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în anexa nr. 2 la hotărâre. Valoarea emisiilor de compuşi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuatiei următoare:
  E = F + O1, unde F reprezintă valoarea emisiei fugitive de compuşi organici volatili determinate conform prevederilor pct. 3.2. lit. a). Valoarea astfel obţinută este împărţită la parametrul aplicabil produsului în cauza.
  c) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili rezultate din toate activităţile în cauză şi pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) din hotărâre, iar valoarea obţinută este comparată cu valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili care ar fi fost obţinută dacă cerinţele anexelor nr. 2 şi 4 la hotărâre ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat.
  -----------
  Litera c) a pct. 3.1 din anexa 5 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 371 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
  3.2. Determinarea emisiilor fugitive de compuşi organici volatili în vederea comparării lor cu valorile emisiilor fugitive de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre
  a) Metoda
  Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se pot calcula cu ajutorul uneia dintre ecuatiile următoare:
  F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
  sau
  F = O2 + O3 + O4 + O9
  Aceasta cantitate se poate determina prin măsurarea directa a cantităţilor sau printr-un calcul echivalent, de exemplu pe baza eficientei captarii emisiilor de compuşi organici volatili provenite din proces.
  Valoarea emisiei fugitive se exprima ca procent din cantitatea de solventi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizata, cantitatea de intrare în procesul tehnologic, care se poate calcula cu ajutorul ecuatiei următoare:
  I = I1 + I2
  b) Frecventa
  Emisiile fugitive de compuşi organici volatili se determina cu ajutorul unui ciclu redus, dar reprezentativ de măsurători. Nu este necesară reluarea acestui ciclu până la modificarea echipamentului.
  -------