ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 18 martie 2015pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
  În perioada 2015-2020, România va beneficia de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune și pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri.
  Având în vedere că reforma politicii agricole comune reprezintă o schimbare fundamentală a acestei politici față de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să țină cont cât mai urgent în activitatea lor viitoare,
  luând în considerare necesitatea creării unui cadru național adecvat și eficient pentru managementul și implementarea tehnică și financiară a fondurilor comunitare acordate României prin noua politică agricolă comună,
  având în vedere cadrul general de acordare a plăților în agricultură, în sectoarele vegetal și zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislația Uniunii Europene, și anume:– Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;– Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;– Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea,
  ținând cont de faptul că prezenta ordonanță de urgență creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condițiile implementării schemelor de plăți menționate, neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncționalități în procesul de accesare a formelor de sprijin financiar.
  Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanță de urgență va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislația comunitară din domeniu referitor la perioada de depunere a cererilor de plată, cu impact asupra celor peste un milion de beneficiari ai acestor scheme,
  luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în principal prin neaccesarea în condiții optime a celor circa 10,85 miliarde euro alocate României pentru perioada 2015-2020, în cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,
  întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului,
  deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță de urgență aprobă schemele de plăți, ca mecanisme de susținere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.
  (la 17-05-2015, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (2) Schemele de plăți directe sunt următoarele:
  a) schema de plată unică pe suprafață;
  b) plata redistributivă;
  c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
  d) plata pentru tinerii fermieri;
  e) schema de sprijin cuplat;
  f) schema simplificată pentru micii fermieri.
  (3) Ajutoarele naționale tranzitorii - ANT se acordă în domeniul vegetal și zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Articolul 2
  (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni se definesc astfel:
  a) cedent înseamnă beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui alt beneficiar;
  b) cererea unică de plată este cererea de ajutor și/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
  c) cesionar înseamnă beneficiarul căruia i se transferă exploatația;
  d) culturi permanente înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și speciile forestiere cu ciclu scurt de producție;
  (la 24-02-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )

  e) exploatație înseamnă ansamblul unităților de producție utilizate pentru activități agricole și gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României;
  f) fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploatație se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă;
  g) iarbă sau alte plante furajere erbacee înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc în mod obișnuit pe pajiști permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de semințe pentru pajiști și pot fi utilizate în hrana animalelor;
  h) pajiști permanente înseamnă pășuni permanente și fânețe permanente care reprezintă terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani; această noțiune poate include și alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, bune pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante;
  i) pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie;
  (la 19-02-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  j) pepiniere înseamnă următoarele suprafețe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole și vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi și de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori de pădure, cu excepția arborilor pentru nevoile proprii ale exploatației, crescuți în zona împădurită, pepiniere de arbori și arbuști pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri și alți arbuști ornamentali, conifere ornamentale, precum și portaltoii acestora și materialul săditor;
  k) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale reprezintă forme de organizare a desfășurării activităților economice constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
  l) specii forestiere cu ciclu scurt de producție înseamnă suprafețe plantate cu specii de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041;
  m) strat de referință înseamnă ansamblul tuturor parcelelor de referință așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;
  n) suprafață agricolă înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pășune permanentă și de fâneață permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
  o) terenuri arabile înseamnă terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solare sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile;
  p) transferul unei exploatații înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată;
  (la 24-02-2017, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )

  q) instituție financiară nebancară reprezintă acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 17-05-2015, Lit. q) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )

  r) utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, în anul de cerere;
  (la 25-06-2018, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1^1, Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )

  s) zonele acoperite cu strat vegetal reprezintă suprafețe arabile cultivate cu un amestec de specii de cultură, considerate culturi secundare, care asigură acoperirea solului, având rolul de a absorbi azotul rezidual. Zonele acoperite cu strat vegetal nu participă la calculul diversificării culturilor. Lista amestecurilor de specii de cultură pentru stratul vegetal, perioada de însămânțare și data după care este permisă distrugerea mecanică a stratului vegetal se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
  (la 24-02-2017, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )

  ș) teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  t) supracompensare/plăți în exces - diferența dintre cuantumul unitar calculat inițial și cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, ca urmare a reinterogării sistemului informatic.
  (la 02-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )
  (2) În sensul alin. (1) lit. f) expresia "activitate agricolă" înseamnă, după caz:
  a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole;
  b) menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate; sau
  c) efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil;
  d) efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafețele de pajiști permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăți de agro-mediu" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, activitatea minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături de cel puțin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual;
  e) efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.
  (la 19-02-2018, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )


  Capitolul II Dispoziții generale

  Articolul 3
  (1) Plafonul național anual care cuprinde plafoanele pentru plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) este stabilit în anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.(2) Plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) se încadrează în plafonul anual aprobat României cu această destinație de către Comisia Europeană.(3) Sursa de finanțare pentru plata prevăzută la art. 1 alin. (3) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual.(4) În situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăților pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăți efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăți în exces către fermieri.
  (la 02-09-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )
  (5) Sumele suplimentare față de plafoanele prevăzute la alin. (4) se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare», titlul «Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă», cu încadrarea în plafonul național prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  (la 02-09-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )
  (6) Sumele prevăzute la alin. (5) se recuperează de la beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (4) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 02-09-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )
  (7) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăți în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar și a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
  (la 02-09-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )


  Articolul 4
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR) și fondurilor din bugetul național aferente FEGA și FEADR, incluzând elaborarea legislației specifice.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA:
  a) este instituția responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, având ca sursă de finanțare FEGA, precum și fonduri din bugetul național;
  b) utilizează, ca instrument de derulare și gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare și Control, așa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene și naționale destinate agriculturii pentru plățile prevăzute în cererea unică de plată și pentru control.


  Articolul 5

  Începând cu 1 ianuarie 2016, beneficiarii ale căror plăți directe depășesc 2.000 euro intră sub incidența prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.


  Articolul 6
  (1) Fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, plăți care nu ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) și e), este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.
  (la 24-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, sau ca persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații persoanei fizice în ceea ce privește patrimoniul de afectațiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
  (la 24-02-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (3) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care nu se înregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
  (la 24-02-2017, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
  (la 24-02-2017, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (4^1) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care nu sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului, trebuie să furnizeze actul de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înființare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
  (la 24-02-2017, Alineatul (4^1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate conform prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport și terenuri destinate activităților de recreere pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  (la 11-05-2017, Partea introductivă a Alineatului (5) din Articolul 6, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
  b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.
  (la 24-02-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 ) (6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care gestionează firme/companii de construcții, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unități administrativ-teritoriale - comune, municipii, orașe, județe - pot fi considerate fermier activ dacă îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).
  (la 24-02-2017, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (6^1) Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
  (la 19-02-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (7) În sensul prevederilor alin. (5), pentru persoanele juridice și în cazul fermierilor prevăzuți la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care să reiasă veniturile totale și veniturile obținute din activitățile agricole și activități neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 24-02-2017, Alineatul (7) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (8) Abrogat.
  (la 24-02-2017, Alineatul (8) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (9) Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăților directe depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (2) sau (3).(10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăților directe depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (4^1).
  (la 03-06-2015, Alin. (10) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )
  (11) Prevederile alin. (6) pot fi actualizate la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 7
  (1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 33 alin. (2) lit. b) și c) sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.
  (la 13-05-2016, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016. )
  (1^1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 33 alin. (2) lit. a) sunt fermierii persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.
  (la 13-05-2016, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016. )
  (1^2) Universitățile, institutele de cercetare, stațiunile didactice, fermele, stațiunile și fermele de cercetare și producție agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și alte organisme și organizații de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plățile prevăzute la art. 1 și 33, potrivit prevederilor art. 6.
  (la 13-05-2016, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016. )
  (2) În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților pot fi:
  a) asociația crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației proporțional cu numărul de animale deținute și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;
  b) după un an de grație, asociațiile prevăzute la lit. a) constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislației în vigoare.
  (la 17-05-2015, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (2^1) În cazul pajiștilor permanente deținute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii plăților pot fi:
  a) forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeași forță juridică, iar în lipsa acestor documente, pe baza adeverinței emise de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole și a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor și numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;
  (la 11-05-2017, Litera a) din Alineatul (2^1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative sau a altor acte cu forță juridică, iar în lipsa acestor documente pe baza adeverinței emise de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor.
  (la 11-05-2017, Litera b) din Alineatul (2^1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  (la 17-05-2015, Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (3) Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) și/sau împrumutat(e) spre folosință.


  Articolul 7^1
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2), începând cu anul de cerere 2016, în cazul concesionării/ închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, constituită în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii plăților pot fi:
  a) membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale pe fiecare membru al asociației și datele de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor membrilor;
  (la 11-05-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4^1 din Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  b) asociația crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele personale de identificare și codurile membrilor asociației ale exploatațiilor zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale, precum și hotărârea adunării generale a asociației privind utilizarea fondurilor;
  (la 11-05-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 7^1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4^1 din Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  c) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața concesionată/închiriată, prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/ exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 11-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 7^1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4^2 din Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )
  (2) Începând cu anul de cerere 2016, în cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la alin. (1).
  (la 13-05-2016, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016. )


  Articolul 8
  (1) Pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie:
  a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) să depună cerere unică de plată în termen;
  c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;
  (la 11-05-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
  e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plății depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
  f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.
  (la 19-02-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  f^1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;
  j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale;
  k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
  l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;
  m) să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație;
  n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
  (la 11-05-2017, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 97 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )

  o) să furnizeze toate informațiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;
  p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;
  s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate, și să utilizeze datele cadastrale disponibile.
  (la 24-02-2017, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (2) Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea și se înregistrează în Sistemul Integrat de Administrare și Control prevăzut în art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.(2^1) Prin excepție de la alin. (2), în anul 2015, în cazul în care legislația Uniunii Europene prevede, se procedează astfel:
  a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA;
  b) în condițiile prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015, modificările la cererile unice de plată prevăzute la lit. a) se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări;
  (la 03-06-2015, Lit. b) a alin. (2^1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )

  c) în condițiile prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie.
  (la 03-06-2015, Lit. c) a alin. (2^1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )

  (la 17-05-2015, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care legislația Uniunii Europene prevede modificarea datei-limită de 15 mai, pentru depunerea cererilor unice de plată, se procedează astfel:
  a) cererile unice de plată se depun până la data-limită maximă prevăzută de regulamentele Uniunii Europene, fără a se aplica penalități de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită prevăzut la lit. d);
  b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalități de întârziere până la aceeași dată-limită maximă prevăzută la lit. a);
  c) în condițiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cererile unice de plată sau modificările acestora pot fi depuse și după data-limită prevăzută la lit. a) în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data-limită prevăzută la lit. a);
  d) în cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale decide stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentele Uniunii Europene, data-limită se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Aceasta este și data-limită de depunere a modificărilor cererilor unice de plată fără penalități de întârziere;
  e) în condițiile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei, cererile unice de plată, precum și modificările acestora pot fi depuse și după data-limită prevăzută la lit. d), în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată și/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data-limită prevăzută la lit. d).
  (la 13-05-2016, Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016. )
  (3) Plățile pe suprafață se acordă pentru suprafețele agricole eligibile existente în stratul de referință din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. Stratul de referință constituie baza pentru procesul de control încrucișat.(4) Schemele de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) și alin. (3) se acordă pentru efectivele de animale din categoriile bovine, bubaline, ovine și caprine, identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor. În cazul sprijinului cuplat pentru viermii de mătase se aplică art. 1 alin. (2) lit. e).(5) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeței parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a numărului de animale poate fi depusă la APIA până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată, cu penalizări. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin.(6) Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol se află la dispoziția fermierului și/sau că acesta deține efective de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în funcție de schemele/măsurile/plățile solicitate.
  (la 24-02-2017, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (7) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor menționate la alin. (6) aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.(8) Nu se acordă plăți directe niciunuia dintre solicitanți, în cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La constatarea acestei situații, în cursul controalelor administrative încrucișate, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafața de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță judecătorească.


  Articolul 9
  (1) Plățile directe se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier înaintea aplicării art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 să fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c).(2) În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e) pentru culturile de legume cultivate în sere și solare, plățile se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier înaintea aplicării art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 să fie de minimum 0,3 ha.(3) În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e) pentru efectivele de animale și a căror suprafață eligibilă a exploatației se situează sub 1 ha sau 0,3 ha, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), plățile se acordă atunci când cuantumul total al plăților directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier înaintea aplicării art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 într-un anumit an calendaristic este de minimum 200 euro.


  Capitolul III Schema de plată unică pe suprafață

  Articolul 10
  (1) Hectar eligibil înseamnă:
  a) orice suprafață agricolă a exploatației care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau
  b) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (2) Suprafețele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiția hectarului eligibil prevăzută la alin. (1) pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale.(3) Suprafețele coronamentelor și ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundațiilor și ale canalelor de irigații și desecare, precum și taluzurile și zonele de protecție ale căilor de comunicații nu sunt considerate suprafețe agricole.(4) În cazul pajiștilor permanente care conțin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj și arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin aplicarea unui sistem proporțional de reducere a suprafeței bazat pe procentajul de suprafață neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafețelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate și nu determină aplicarea de sancțiuni.
  (la 19-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (5) Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,2%.


  Articolul 11
  (1) Schema de plată unică pe suprafață presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producție.(2) Cuantumul plății unice pe suprafață se calculează prin împărțirea plafonului anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național în anul respectiv.(3) Plafonul anual alocat schemei se stabilește prin scăderea din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 a plafoanelor stabilite pentru plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-e), potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.(4) Cuantumul plății unice pe suprafață se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul IV Ajutoarele naționale tranzitorii

  Articolul 12
  (1) Ajutoarele naționale tranzitorii, denumite în continuare ANT, reprezintă plăți care se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013.(2) Condițiile specifice de acordare a ANT sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013.(3) Ajutorul național tranzitoriu în sectorul vegetal se acordă pentru suprafețele determinate la plată în anul de cerere.
  (la 25-06-2018, Articolul 12 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )
  (4) Ajutorul național tranzitoriu în sectorul zootehnic se acordă:
  a) pentru efectivele de animale existente în Registrul Național al Exploatațiilor la data de 1 ianuarie a anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul carne;
  b) pentru cantitățile de lapte livrate în anul anterior anului de cerere, în cazul schemei pentru specia bovine, în sectorul lapte;
  c) pentru efectivele de femele ovine/caprine care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere, în cazul schemei pentru speciile ovine/caprine.
  (la 25-06-2018, Articolul 12 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )


  Articolul 13
  (1) Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. (2) În situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăți efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăți în exces către fermieri.(3) Sumele suplimentare față de plafonul prevăzut la alin. (1) se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2018 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul «Subvenții», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se recuperează de la beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (2) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăți în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar și a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
  (la 02-09-2018, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 )


  Capitolul V Plata redistributivă

  Articolul 14

  Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.


  Articolul 15
  (1) Pentru finanțarea plății redistributive se utilizează un procent minim de 5% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.(2) Cuantumul plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă această plată se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 16

  Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă și nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentării respective.


  Capitolul VI Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu

  Articolul 17
  (1) Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafață aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu:
  a) diversificarea culturilor;
  b) menținerea pajiștilor permanente existente;
  c) prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă.
  (2) Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire, se acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute la alin. (1) în funcție de specificul exploatației și/sau de structura culturilor.(3) Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică și dețin un document justificativ emis de un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 beneficiază implicit de plata prevăzută la alin. (1) pentru suprafețele în conversie sau certificate ale exploatației, utilizate pentru producția ecologică.(4) Fermierii care au întreaga exploatație ocupată cu culturi permanente beneficiază implicit de plata prevăzută la alin. (1).(5) Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la plata menționată în prezentul capitol, cu condiția să aplice practicile menționate în prezentul capitol, în măsura în care practicile respective sunt compatibile, în exploatația în cauză, cu obiectivele actelor normative menționate.(6) În vederea finanțării plății pentru înverzire se utilizează 30% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.(7) Cuantumul plății pentru înverzire pe hectarul eligibil se calculează anual prin împărțirea plafonului stabilit potrivit prevederilor alin. (6) la numărul total de hectare eligibile.


  Articolul 18
  (1) În sensul art. 17 alin. (1), diversificarea culturilor constă în existența mai multor culturi pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează:
  a) cel puțin două culturi diferite pe suprafețele cuprinse între 10 ha și 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil;
  b) cel puțin trei culturi diferite pe suprafețele de peste 30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 75% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 95% din terenul arabil;
  c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, cultura preponderentă de pe restul suprafeței arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu excepția cazului în care această suprafață rămasă este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.
  (la 19-02-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (2) În sensul alin. (1) sunt asimilate următoarele:
  a) o cultură a oricăruia dintre genurile definite în clasificarea botanică a culturilor;
  b) un teren lăsat pârloagă;
  c) iarba sau alte plante furajere erbacee;
  d) culturile de iarnă și cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparțin aceluiași gen. Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparțin aceluiași gen.
  (la 19-02-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (3) Sunt exceptate de la diversificarea culturilor exploatațiile, în cazul în care:
  a) întreaga suprafață este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție;
  b) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;
  (la 19-02-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  c) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;
  (la 19-02-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )

  d) peste 50% din suprafața arabilă declarată în anul de cerere curent nu a fost declarată de fermier în cererea sa unică de plată din anul anterior și în cazul în care, pe baza unei comparații geospațiale a parcelelor solicitate în cererea unică de plată din anul curent, se constată că întregul teren arabil este cultivat cu o cultură diferită față de cea din anul calendaristic anterior.


  Articolul 19

  În sensul art. 17 alin. (1), menținerea pajiștilor permanente existente implică:
  a) interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști permanente situate în ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) proporția dintre suprafața totală cu pajiști permanente și suprafața agricolă totală declarate la APIA nu trebuie să scadă cu mai mult de 5% față de proporția de referință stabilită în anul 2015;
  c) în cazul în care proporția de referință a scăzut cu peste 5% la nivel național, se instituie obligații la nivel de exploatație de a reconverti terenul în pajiști permanente pentru acei fermieri care au la dispoziție teren care a fost convertit din teren cu pajiști permanente în teren pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut, așa cum este prevăzut în art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 639/2014. Această prevedere nu se aplică în cazul în care scăderea cu peste 5% provine din împădurire, cu condiția ca împădurirea să fie compatibilă cu mediul și să nu includă plantațiile de specii forestiere cu ciclu de producție scurt, de brazi de Crăciun sau de arbori cu creștere rapidă pentru producția de energie.


  Articolul 20
  (1) În sensul art. 17 alin. (1), fermierii în ale căror exploatații terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de cerere 2018, o suprafață care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat este zonă de interes ecologic. Sunt considerate zone de interes ecologic:
  a) terase;
  b) elemente de peisaj - garduri vii/fâșii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolați, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;
  c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare și margini de câmp;
  d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
  e) terenuri împădurite prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 43 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;
  f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;
  g) zone cu culturi fixatoare de azot;
  h) zone cu Miscanthus.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (1^1) Procentajul menționat la alin. (1) se poate majora în temeiul unui act legislativ al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene și va fi prevăzut prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 24-02-2017, Articolul 20 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (2) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploatației, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și h). Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi adiacente terenului arabil al exploatației declarat de fermier.
  (la 19-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (3) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării legale.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică exploatațiilor în următoarele situații:
  a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări;
  b) peste 75% din suprafața agricolă eligibilă este pajiște permanentă, este utilizată pentru producția de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinații între aceste utilizări.
  (la 19-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )


  Articolul 21

  Cuantumul plății pentru înverzire se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul VII Schema pentru tinerii fermieri

  Articolul 22
  (1) Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafață și se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1).(2) În sensul prezentului articol, tineri fermieri înseamnă acele persoane fizice care:
  a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă drept conducători șefi ai exploatației sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață; și
  b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menționate la lit. a).
  (3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.
  (la 19-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru tinerii fermieri care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), s-au stabilit în perioada 2010-2013, din perioada de 5 ani se scade numărul de ani care au trecut între instalarea prevăzută la alin. (2) lit. a) și prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.
  (la 19-02-2018, Articolul 22 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (4) Persoanele juridice solicitante ale plății unice pe suprafață, indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri dacă respectă următoarele condiții:
  a) sunt controlate efectiv din punctul de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare de cel puțin un tânăr fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea unică de plată în cadrul schemei pentru tinerii fermieri, așa cum este prevăzut în cap. 4 din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
  b) tânărul fermier respectă condițiile prevăzute la alin. (2).
  (5) Plata pentru tinerii fermieri este acordată unei persoane juridice doar atât timp cât cel puțin una dintre persoanele fizice care au exercitat controlul asupra persoanei juridice în primul an în care a depus cererea de plată în cadrul schemei, menține controlul efectiv, în condițiile alin. (4).


  Articolul 23
  (1) În vederea finanțării plății pentru tinerii fermieri se utilizează maximum 2% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.(2) Cuantumul plății pe hectar este situat între 25% și 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață, calculat potrivit prevederilor art. 11 alin. (2), procent care se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.
  (la 19-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (3) Cuantumul plății pentru tinerii fermieri se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul VIII Sprijinul cuplat

  Articolul 24
  (1) Sprijinul cuplat se poate acorda sectoarelor și producțiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, considerate importante din motive economice, sociale și de mediu și care sunt afectate de anumite dificultăți.(2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat prevăzut al art. 1 alin. (2) lit. e), fermierii trebuie să respecte prevederile art. 6-8 și condițiile specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Pentru culturile sau plantațiile care se înființează începând cu anul 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânță și material săditor certificate oficial potrivit prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, cu excepția fermierilor participanți la schema simplificată pentru micii fermieri.


  Articolul 25
  (1) Plafonul alocat și, după caz, cuantumul plății pe unitatea de măsură, sectoarele și producțiile la care se face referire la art. 24 alin. (1), culturile și speciile de animale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor titlului IV cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 17, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (2) În vederea finanțării sprijinului cuplat se utilizează maximum 15% din plafonul național anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, din care cel puțin 2% este utilizat pentru a sprijini producția de culturi proteice.(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuită până la data de 1 august a oricărui an, cu efect asupra anului următor, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu notificarea Comisiei până la această dată.
  (la 19-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 17, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (4) În cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale intenționează să ia decizia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, informează fermierii cu privire la un posibil transfer înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor, atât printr-un anunț care se postează pe site-ul instituției - www.madr.ro, cât și prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 24-02-2017, Articolul 25 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )


  Capitolul IX Schema simplificată pentru micii fermieri

  Articolul 26
  (1) Fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2015 potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) este eligibil pentru schema de plată unică pe suprafață și are dreptul la o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe care le deține în exploatație, se include automat în schema simplificată pentru micii fermieri.(2) Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat.(3) Abrogat.
  (la 24-02-2017, Alineatul (3) din Articolul 26 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (4) Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.(4^1) Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăților directe depășește 1.250 euro sunt notificați de APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data de 15 iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării.
  (la 24-02-2017, Articolul 26 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în perioada 2016-2019 se poate face prin moștenire.


  Articolul 27
  (1) Pentru anul de cerere 2015, micii fermieri:
  a) sunt notificați de către APIA referitor la includerea automată a acestora în schemă și la suma estimată a plății cuvenite până la finalul perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2015, prevăzută la art. 8 alin. (2);
  b) au posibilitatea de a opta pentru retragerea din schemă cel târziu până la data de 15 iulie 2015, prin notificare la APIA.
  (2) Pe durata participării la schemă, micii fermieri:
  a) sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu;
  b) nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate;
  c) abrogată;
  (la 24-02-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (3) În cazul efectivelor de animale, plata se calculează în funcție de schema de plată și numărul de animale eligibile pentru care se solicită plata în anul de cerere.(4) Fermierii care nu au fost incluși automat în schema de plată simplificată pentru micii fermieri și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 26 alin. (1) pot solicita includerea în această schemă până la data de 1 octombrie 2015, în urma comunicării de către APIA a calculului estimativ al sumei cuvenite.(5) După cel puțin un an de participare în schemă, micii fermieri pot opta să treacă la schema simplificată pentru micii fermieri prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în condițiile stabilite prin măsura 6, submăsura 6.5 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.


  Capitolul X Transferul de exploatație

  Articolul 28
  (1) Dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploatația transferată.(2) Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se acordă cesionarului, cu respectarea următoarelor condiții:
  a) în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului și solicită plata ajutorului și/sau a sprijinului;
  b) cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatație;
  c) sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată.
  (3) După momentul în care cesionarul a informat APIA și a solicitat plata ajutorului și/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):
  a) toate drepturile și obligațiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent și APIA generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;
  b) toate acțiunile necesare pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului și toate declarațiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;
  c) exploatația transferată este considerată o exploatație separată pe durata anului de cerere în cauză.


  Articolul 29

  În cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic și/sau ANT sector zootehnic, precum și al măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală 10 și 11 aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se poate efectua și transferul unei/unor exploatații cu cod ANSVSA și/sau părți ale exploatației ca unitate de producție, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.
  (la 24-02-2017, Articolul 29 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )


  Capitolul X^1

  Mecanisme de garantare
  (la 17-05-2015, Capitolul X^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )


  Articolul 29^1

  Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare, fermierii și operatorii economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă și cea de comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție și altele asemenea, emise de instituția financiară nebancară și de societatea de asigurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 17-05-2015, Art. 29^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )


  Articolul 29^2

  Măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare sunt următoarele:
  a) schimburi comerciale de produse agricole cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare țări terțe;
  b) promovarea produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe;
  c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol;
  d) programul de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole;
  e) finanțarea programelor operaționale ale organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;
  f) intervenția publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
  g) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013;
  h) măsurile Programului operațional pentru pescuit și ale Autorității de management pentru Programul operațional pentru pescuit.

  (la 17-05-2015, Art. 29^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )


  Capitolul XI Forța majoră

  Articolul 30
  (1) În sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării politicii agricole comune, "forța majoră" și "circumstanțele excepționale" sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:
  a) decesul beneficiarului;
  b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;
  d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;
  e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
  f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.
  (2) În ceea ce privește plățile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafața eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.(3) În situația în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale se referă la ecocondiționalitate, nu se aplică sancțiunea administrativă corespunzătoare menționată la art. 91 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.


  Articolul 31
  (1) Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.
  (la 24-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 31 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (2) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depășește termenul prevăzut la alin. (1), notificarea nu se ia în considerare.


  Capitolul XII Dispoziții finale

  Articolul 32
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) Măsurile de sprijin adoptate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.


  Articolul 33
  (1) Prevederile art. 6-10 se aplică, după caz, și măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumite în continuare măsuri delegate.(2) Măsurile delegate sunt următoarele:
  a) Măsura 10 - agro-mediu și climă;
  b) Măsura 11 - agricultură ecologică;
  c) Măsura 13 - plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.


  Articolul 34
  (1) Criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și modul de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 17-05-2015, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (2) Formularul-tip al cererii unice de plată se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Ghidul privind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Sancțiunile administrative în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, a condițiilor specifice, precum și sancțiunile referitoare la nerespectarea normelor de ecocondiționalitate privind plățile directe, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală și ajutoarele naționale tranzitorii, pe care le aplică APIA, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(5) Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS - se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  (la 17-05-2015, Alin. (5) al art. 34 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 104 din 14 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015. )
  (6) Nu se retrage plata și nu se aplică sancțiuni administrative în baza prevederilor privind plățile necuvenite și sancțiunile administrative din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în baza art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, în cazul neconformităților pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații care rezultă din aplicarea normelor privind plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și măsurile compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2), ca urmare a identificării de diferențe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declarațiile din cererile de ajutor sau de plată și/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru ani anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 25-06-2018, Articolul 34 din Capitolul XII a fost completat de Punctul 17^1, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )


  Articolul 35

  Sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe prevăzute la art. 1 alin. (2), a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice, care se finanțează din FEGA, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la o poziție distinctă.


  Articolul 36
  (1) Sumele reprezentând ajutoare naționale tranzitorii în domeniul vegetal și zootehnic sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", la titlul 40 "Subvenții", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând ajutoare naționale tranzitorii în domeniul vegetal aferente anului 2014 sunt cuprinse la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".


  Articolul 37

  În termen de 15 zile de la aprobarea legilor bugetare anuale, precum și a rectificărilor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice detalierea formelor de sprijin pe beneficiari, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după cum urmează:
  a) instituții publice definite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  b) instituții publice locale definite potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  c) persoane fizice, persoane juridice sau orice alt tip de organizație, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).


  Articolul 38
  (1) Plățile aferente schemelor de plăți prevăzute la art. 1 și 33 se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea unică de plată, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.(2) Nu se mai acordă plăți ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere dacă se constată că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului.(3) Se pot acorda plăți în cazul în care beneficiarul a contestat decizia de plată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai în situația în care contestația a fost admisă.


  Articolul 39
  (1) Sumele necuvenite acordate sub formă de ajutoare naționale tranzitorii și/sau de scheme de plăți directe sau măsuri de sprijin din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora se recuperează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 19-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 18, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018 )
  (2) Situațiile care necesită recuperarea plăților necuvenite se reglementează prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.


  Articolul 40
  (1) Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislația Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare a plăților în agricultură în sectoarele vegetal și zootehnic pentru schemele de plată pentru care au fost create în mod artificial condiții în vederea obținerii de avantaje, contrar obiectivelor legislației respective.
  (la 24-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 40 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017 )
  (2) Pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalității și regularității plăților, APIA este îndreptățită să solicite documente suplimentare fermierilor.


  Articolul 41

  Datele prevăzute la art. 111 și 112 din regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 în legătură cu beneficiarii plăților se publică ex-post anual pe site-ul APIA și pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Uniunii și ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, potrivit prevederilor art. 113 din același regulament.


  Articolul 41^1
  (1) Fermierii vor fi notificați cu minimum 14 zile înainte, iar în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, cu minimum 48 de ore înainte în vederea pregătirii documentelor necesare controlului, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(2) Suspendarea nejustificată a plăților către fermierii din cadrul schemelor de plăți directe și a ajutorului național tranzitoriu, pentru motive neimputabile acestora, raportate la legislația națională și europeană, constituie contravenție și se sancționează cu imputarea sumelor respective persoanelor din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură care au efectuat controlul.
  (la 25-06-2018, Capitolul XII a fost completat de Punctul 19, Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018 )


  Articolul 42

  Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creșterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiționarea, prelucrarea și vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum și alte activități.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  George Octavian Turtoi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul mediului,
  apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat

  București, 18 martie 2015.
  Nr. 3.