ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004
  Având în vedere faptul că România s-a angajat în procesul de negociere a capitolului 21 "Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale" să constituie până la sfârșitul anului 2004, prin asocierea agențiilor de dezvoltare regională, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, astfel încât acestea să devină funcționale până la sfârșitul semestrului I al anului 2005,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articol UNIC

  Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate și durabile a regiunilor de frontieră.2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1

  Obiectivele de bază ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt următoarele:
  a) promovarea cooperării între regiunile, comunitățile și autoritățile situate de o parte și de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea unor strategii transfrontaliere și a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităților respective sub aspectul creșterii nivelului de trai și al dezvoltării economice;
  b) promovarea bunei vecinătăți, a stabilității sociale și progresului economic din regiunile de frontieră, prin finanțarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile și comunitățile din aceste regiuni;
  c) sprijinirea realizării descentralizării responsabilității, prin promovarea inițiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale.
  3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Agențiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componența lor județe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării managementului administrativ, financiar și tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră.(1^2) Atribuțiile și obiectivele fiecărui birou regional de cooperare transfrontalieră se vor stabili prin statutul de organizare și funcționare care va fi avizat de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale.4. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Pentru managementul și implementarea programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate de instituția națională cu atribuții în acest domeniu, finanțarea se realizează în baza unor contracte negociate și încheiate pentru managementul administrativ, tehnic și financiar al programelor de dezvoltare regională și al programelor de cooperare transfrontalieră.5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Operațiunile financiare privind executarea programelor și/sau proiectelor finanțate din fonduri publice se derulează de birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul integrării europene,
  Andrei Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 16 noiembrie 2004.
  Nr. 111.
  ------------