INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 21 decembrie 2011 (*actualizată*)
privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
(actualizată până la data de 22 mai 2013*)
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 15 mai 2013 aprobată prin ORDINUL nr. 1 din 15 mai 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Articolul 1

  Prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM.


  Articolul 2

  (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţă/sistem, denumite în continuare entităţi, au obligaţia pentru exerciţiile financiare ale anilor 2011, 2012 şi 2013 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM.
  --------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 15 mai 2013 aprobată prin ORDINUL nr. 1 din 15 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 mai 2013.
  (2) Entităţile vor întocmi situaţiile financiare menţionate la alin. (1) în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
  (3) Entităţile vor aplica prevederile prezentei instrucţiuni, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.


  Articolul 3

  (1) Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 2 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente.
  (2) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS se publică pe site-ul propriu al entităţilor în termenul menţionat la art. 2 alin. (1) şi sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS, menţionate la alin. (2), sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investiţie.


  Articolul 4

  Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei instrucţiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.


  Articolul 5

  Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezenta instrucţiune întră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).
  ---------