ORDONANȚĂ nr. 15 din 14 iulie 2010privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI poziția 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul 1

  Se înființează direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București ca urmare a comasării prin fuziune a direcțiilor pentru tineret județene, respectiv a municipiului București cu direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate ale Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.


  Articolul 2
  (1) Organizarea și funcționarea, numărul de posturi, atribuțiile structurilor rezultate din reorganizarea prin comasare a instituțiilor publice prevăzute la art. 1 se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Acesta va reglementa și situația patrimoniului instituțiilor publice desființate.


  Articolul 3
  (1) În termen de 60 de zile de la data înființării direcțiilor județene pentru sport și tineret și a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București se vor definitivă măsurile de reducere a numărului de personal în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului și conform noilor state de funcții.(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei ordonanțe, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială.


  Articolul 4
  (1) Conducerea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București este asigurată de un director executiv numit în condițiile legii prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv poate fi ajutat de un adjunct, numit în condițiile legii prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.(3) Personalul direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București este format din funcționari publici și personal contractual.


  Articolul 5
  (1) Patrimoniul direcțiilor pentru tineret județene, al direcțiilor pentru sport județene, precum și cel al Direcției pentru Tineret a Municipiului București și al Direcției pentru Sport a Municipiului București se preiau de direcțiile județene pentru sport și tineret și de Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București pe baza bilanțului contabil de închidere al instituțiilor care predau, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie și celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 2 alin. (1).(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe vor cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate, precum și drepturile și obligațiile instituțiilor care se desființează.


  Articolul 6

  Se abilitează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în volumul și structura bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.


  Articolul 7

  În cuprinsul actelor normative, sintagmele "direcții pentru sport județene, respectiv a municipiului București" și "direcții pentru tineret județene, respectiv a municipiului București" se înlocuiesc cu sintagma "direcții județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București".


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:
  a) art. 7 și 8 din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare;
  b) art. 19 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 14 iulie 2010.
  Nr. 15.
  ------------