NORME din 4 februarie 2014de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014.


  Articolul 1

  În înțelesul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) încăpere de locuit - încăperile cu funcții de cameră de zi și dormitoare;
  b) zonă de locuit - zona constituită ca o grupare funcțională de loturi și parcele de teren delimitate teritorial pe care predomină clădiri cu locuințe având ca parametru de măsură densitatea medie de locuire;
  c) perimetrul unității - limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv și pe care se desfășoară activitățile specifice;
  d) teritoriu protejat - teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale;
  e) zonă de protecție sanitară - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților și a operatorilor economici se aplică definițiile pentru "zona de protecție sanitară cu regim sever", "zona de protecție sanitară cu regim de restricție" și "perimetru de protecție hidrogeologică", conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică și Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică;
  f) biocid (pesticid nonagricol) - conform definiției de produs biocid prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, corespunzător tipurilor de produs 14, 15, 16, 17, 18 și 19 din anexa V "Tipurile de produse biocide și descrierea acestora prevăzute la articolul 2 alineatul (1)" la Regulamentul (UE) nr. 528/2012;
  g) produs de protecția plantelor (pesticid agricol) - conform definiției prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;
  h) utilizator amator - individ din populația generală fără instruire în domeniul pesticidelor, care utilizează la scară redusă un pesticid agricol, în mediul său privat, delimitat la locuință și anexele acesteia (inclusiv grădina, livada, solarul etc.), în condiții de expunere care pot fi controlate.


  Capitolul I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit

  Articolul 2
  (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să se facă în zone sigure, pe terenuri salubre care să asigure:
  a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe;
  b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;
  c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;
  d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;
  e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere;
  f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.(2) La zonificarea funcțională a localităților se va avea în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora.(3) Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit.(4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.


  Articolul 3
  (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).


  Articolul 4

  La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:
  a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;
  b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;
  c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.


  Articolul 5
  (1) Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.(2) Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită.


  Articolul 6
  (1) La parterul clădirilor de locuit:
  a) se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților;
  b) nu se vor amplasa la parterul blocurilor unități de producție;
  c) se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii;
  d) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor (garaje), doar cu acceptul asociației de locatari sau proprietari.(2) Activitățile de birou se pot organiza și la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obține acceptul vecinilor direcți.(3) Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.


  Articolul 7

  Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și altele. În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:
  a) obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;
  b) unităților zootehnice;
  c) unităților de transporturi;
  d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide;
  e) arterelor de circulație cu trafic rutier intens.


  Articolul 8

  În cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii trebuie să se asigure:
  a) instalații de alimentare cu apă potabilă;
  b) W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
  c) colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau zonale, a căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;
  d) spațiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate de colectare a dejecțiilor acestora;
  e) bănci și spații amenajate pentru picnic.


  Articolul 9

  Între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot și vibrații și teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecție sanitară.


  Articolul 10

  Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante), substanțele poluante și alte nocivități din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime admisibile din standardele în vigoare.


  Articolul 11
  (1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:
      - Ferme de cabaline, între 6-20 capete: .............................. 50 m
      - Ferme de cabaline, peste 20 capete: ............................... 100 m
      - Ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete: ................ 50 m
      - Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete: ............. 100 m
      - Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete: ............ 200 m
      - Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ............. 500 m
      - Ferme de păsări, între 51-100 de capete: ........................... 50 m
      - Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: ....................... 500 m
      - Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de
        capete și complexuri avicole industriale: ....................... 1.000 m
      - Ferme de ovine, caprine: .......................................... 100 m
      - Ferme de porci, între 7-20 de capete: ............................. 100 m
      - Ferme de porci, între 21-50 de capete:............................. 200 m
      - Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: ......................... 500 m
      - Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: .............. 1.000 m
      - Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: .................. 1.500 m
      - Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: ...... 100 m
      - Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: .......... 200 m
      - Ferme și crescătorii de struți: ................................... 500 m
      - Ferme și crescătorii de melci: ..................................... 50 m
      - Spitale, clinici veterinare: ....................................... 30 m
      - Grajduri de izolare și carantină pentru animale: .................. 100 m
      - Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: ................... 100 m
      - Abatoare, târguri de animale vii și baze de
        achiziție a animalelor: ........................................... 500 m
      - Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor
        de origine animală: ............................................... 300 m
      - Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din
        exploatațiile zootehnice, platforme comunale: ..................... 500 m
      - Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: ............... 1.000 m
      - Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele
        de porcine: ..................................................... 1.000 m
      - Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri
        de cereale, stații de tratare a semințelor) ....................... 200 m
      - Stații de epurare a apelor uzate: ................................. 300 m
      - Stații de epurare de tip modular (containerizate): ................ 100 m
      - Stații de epurare a apelor uzate industriale: ..................... 300 m
      - Paturi de uscare a nămolurilor: ................................... 300 m
      - Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: ................... 500 m
      - Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: .... 1.000 m
      - Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: ........ 500 m
      - Crematorii umane: ............................................... 1.000 m
      - Autobazele serviciilor de salubritate: ............................ 200 m
      - Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane .................... 500 m
      - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: ............... 50 m
      - Depozitele de combustibil, fier vechi și ateliere de
        tăiat lemne: ....................................................... 50 m
      - Parcuri eoliene: ................................................ 1.000 m
      - Parcuri fotovoltaice: ............................................. 500 m
      - Cimitire și incineratoare animale de companie: .................... 200 m
      - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun
        de aprovizionare cu apă din sursă proprie) ......................... 50 m
      - Rampe de transfer deșeuri ......................................... 200 m.
  (2) Conformarea la prevederile alin. (1) se va face în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.


  Articolul 12

  Suprafețele de teren incluse în zonele de protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de fertilizatori și pesticide și care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante pot fi vătămătoare pentru om sau animale.


  Articolul 13
  (1) Obiectivele economice care, prin natura activității lor, pot polua atmosfera, se amplasează în zonele industriale.(2) Zona industrială va fi stabilită astfel încât poluanții să nu depășească concentrația maximă admisă în aerul ambiant din teritoriile protejate.(3) Obiectivele/activitățile care, conform legislației de mediu, necesită parcurgerea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiective potențial poluatoare și trebuie să se supună reglementărilor de la alin (1).


  Articolul 14

  Pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncționale, ambulatorii de specialitate, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact.


  Articolul 15
  (1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.(3) În imobilele cu mai multe locuințe din mediul urban este obligatorie asigurarea colectării dejecțiilor și menținerea curățeniei în spațiile comune de către proprietarii de animale de companie.


  Articolul 16
  (1) Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
  a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;
  b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.(2) Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB (A) și, respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și, respectiv, curba Cz 25.


  Articolul 17
  (1) Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt:
  - suprafața minimă a unei camere = 12 mp;
  - suprafața minimă a bucătăriei = 5 mp;
  - înălțimea sub plafon = 2,60 m.(2) Încăperile principale de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși, ferestre, care să permită ventilația naturală.(3) Iluminatul natural în camerele principale și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.(4) Ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 cm sub ușile interioare.(5) Ghenele tehnice și toboganul de deșeuri solide se izolează acustic și se prevăd cu posibilități de acces pentru curățare și decontaminare periodică.(6) Pereții, planșeele și puțul ascensorului trebuie izolate împotriva zgomotelor și vibrațiilor.(7) Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, cu diferențe în funcție de destinația încăperii:
  a) baie și W.C. - 22°C;
  b) camera de zi - 22°C;
  c) dormitoare - 20°C.


  Articolul 18
  (1) Planificarea spațiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - să permită circulația comodă a copiilor, persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;
  - să asigure separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
  - să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
  - să permită deschiderea comodă a ușilor interioare.(2) Băile și W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit și a bucătăriilor.(3) Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.


  Articolul 19
  (1) Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.(2) La proiectarea și construcția blocurilor de locuințe se va ține cont de orientarea camerelor față de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenții locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcții înalte, și de însorirea maximă din timpul verii.(3) Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.


  Articolul 20
  (1) Distanțele prevăzute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătății, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătății.(2) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism și a memoriului tehnic, precum și pentru alte situații specifice gospodăriilor, neprevăzute la art. 15.


  Capitolul II Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităților

  Articolul 21

  Sistemele de aprovizionare cu apă a localităților trebuie să fie autorizate și să furnizeze apă potabilă în cantitatea necesară și de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor.


  Articolul 22
  (1) Apa de suprafață sau de profunzime, folosită ca sursă pentru sistemele de aprovizionare cu apă a localităților, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  - calitate corespunzătoare categoriei de folosință într-un procentaj de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
  - debitul necesar asigurării unei distribuții continue, avându-se în vedere variabilitățile zilnice și sezoniere ale cererilor de apă și tendința de dezvoltare a localității (populație, edilitar).(2) Distribuitorul/producătorul are sarcina de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și preparării hranei.(3) În situații de calamități naturale, autoritățile publice locale trebuie să asigure populației care nu are acces la apă potabilă o cantitate minimă de 5 l/persoană/zi de apă potabilă.


  Articolul 23
  (1) Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităților trebuie să fie protejată împotriva tuturor activităților poluatoare prin perimetre de protecție sanitară și prin controlul activităților poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare și cu legislația din domeniu în vigoare.(2) Sursele de apă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate și construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, să fie protejate contra șiroirilor de ape și împotriva inundațiilor. Zona de extracție trebuie să fie protejată sanitar, în conformitate cu normele legale în vigoare, astfel încât să se prevină accesul public și al animalelor. De asemenea, zona trebuie să fie prevăzută cu panta de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitații atmosferice.(3) Sursele de apă de suprafață trebuie să fie protejate de activitățile poluatoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Administrația locală sau administratorul sursei de apă va avertiza, în scris, proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecție sanitară asupra restricțiilor de utilizare a acestora.(5) În situația în care există obiective economico-sociale riverane sursei de suprafață sau sursa este folosită pentru o durată lungă de timp pentru un anumit scop și astfel se creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de protecție sanitară, se admite reducerea acestora la regimul sever de protecție sanitară și se adaptează tehnologia de tratare a apei în consecință.


  Articolul 24
  (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în funcție de condițiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea și natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecția consumatorilor față de germeni patogeni și substanțe chimice cu risc pentru sănătatea umană.(2) Instalațiile de tratare a apei de suprafață trebuie să parcurgă următoarele etape, după caz:
  - îndepărtarea suspensiilor prezente în apă, prin sedimentare;
  - folosirea unor substanțe cu rol de coagulanți pentru conglomerarea suspensiilor, rămase după sedimentarea apei;
  - filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, conținutul de germeni, dar și o parte din substanțele organice din apă;
  - dezinfecția, prin care sunt distruși germenii patogeni, iar cei saprofiți sunt aduși la condițiile de potabilitate, conform legislației în vigoare.
  În funcție de calitatea apei la sursă se vor introduce și alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare.(3) Treptele de tratare preliminare dezinfecției finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore și nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.(4) Pentru coagulare se pot folosi numai substanțe (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop.(5) Procedeele de coagulare și dezinfecție a apei cu clor/substanțe clorigene trebuie proiectate în așa fel încât să nu se formeze în apă compuși care, prin natura chimică și concentrație, prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare în organism. Formarea trihalometanilor, în urma supraclorinării și a reacției chimice cu acizii humici din apă, trebuie monitorizată, prin determinarea concentrației acestor compuși, care trebuie să fie conformă legislației în vigoare.(6) Dezinfecția finală a apei este obligatorie pentru toate instalațiile de tratare a apei care produc apă potabilă furnizată prin sistem public de distribuție, indiferent de numărul consumatorilor. Controlul substanței dezinfectante reziduale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Pentru instalațiile de tratare a apei care, până la intrarea în vigoare a prezentelor norme, nu au aplicat procedee de dezinfecție a apei, se acordă un termen de 12 luni pentru conformarea la dispozițiile alin. (6).(8) Dezinfecția chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform legislației în vigoare. Tehnologia de tratare trebuie să fie proiectată în așa fel încât să se asigure timp de contact între apă și substanța dezinfectantă de minimum 30 de minute. Eficiența procesului de dezinfecție trebuie să fie demonstrată prin respectarea valorilor concentrațiilor maxime admise (CMA) pentru parametri de calitate ai apei potabile reglementate de legislația în domeniu.


  Articolul 25
  (1) Rețeaua de distribuție a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară și să nu permită contaminarea exterioară.(2) Proiectarea rețelelor de distribuție trebuie să țină seama de topografia, amplasarea și mărimea localității.(3) Rezervoarele de apă (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate și realizate încât să nu permită contaminarea exterioară.(4) Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substanțe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă.(6) Proiectarea instalațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelelor de distribuție trebuie să prevadă posibilitatea de evacuare a apelor de spălare și accesul pentru recoltarea de probe, în vederea efectuării monitorizării de control și a celei de audit a calității apei potabile. Spălarea, curățarea și dezinfecția periodică și, ori de câte ori este necesar, a instalațiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelei de distribuție sunt obligatorii. Materialele și substanțele de curățare și dezinfecție trebuie să aibă aviz/autorizație emis/emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide și să se utilizeze conform instrucțiunilor.


  Articolul 26
  (1) Exploatarea și întreținerea sistemelor de tratare, înmagazinare și distribuție a apei potabile și controlul calității apei produse revin producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă.(2) Monitorizarea calității apei potabile va fi efectuată conform prevederilor legale în vigoare.(3) Dispozitivele pentru apă potabilă de tip dozator, filtre, căni filtrante, răcitoare trebuie să fie avizate/notificate înaintea punerii pe piață, conform prevederilor legale în vigoare. Responsabilitatea întreținerii și igienizării acestora revine utilizatorului, respectiv distribuitorului în cazul celor din unitățile publice.


  Capitolul III Norme de igienă pentru fântâni publice și individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut

  Articolul 27
  (1) Fântâna reprezintă o instalație locală de aprovizionare cu apă, individuală sau publică, instalație din care apa este consumată prin extracție direct din sursă, așa cum este definită la art. 2 lit. r) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, cu modificările și completările ulterioare. Apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa potabilă. În cazul fântânilor publice, administrația publică locală este responsabilă pentru finanțarea monitorizării, asigurarea conformării la parametri de calitate și pentru avertizarea populației asupra calității apei.(2) Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor.(3) Proiectarea, construcția și amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în concordanță cu condițiile specifice locale și cu principiile generale prevăzute la alineatele anterioare.(4) Dezinfecția fântânii se face cu substanțe dezinfectante care au aviz/autorizație emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Calitatea apei după dezinfecție trebuie să corespundă condițiilor de calitate prevăzute de legislația în vigoare.(5) Substanța clorigenă folosită pentru dezinfecție trebuie să aibă specificat conținutul în clor activ. Cantitatea de substanță clorigenă folosită pentru dezinfecția apei variază în funcție de cantitatea de clor activ care trebuie realizat și care depinde de gradul de poluare a fântânii.(6) Pentru efectuarea dezinfecției se face calculul cu ajutorul următorilor parametri:
  a) volumul apei din fântână: V = 3,14 r x r H, în care:
  V = volumul apei în mc;
  r = 1/2 din diametrul fântânii;
  H = înălțimea coloanei de apă din fântână;
  b) cantitatea de clor activ din substanță: 25%, 20%, 15% etc.;
  c) concentrația de clor rezidual liber care trebuie obținută.
  Calcul:
  Pentru 0,5 mg Cl rezidual ............ l apă
  X mg Cl rezidual ............ 1.000 l apă = 1 mc apă
  X = 0,5 g clor rezidual/mc apă
  100 g substanță clorigenă ............ 25 g clor activ
  X ........................ 0,5 g clor activ
           0,5 x 100
      X = ───────────── = 2 g substanță clorigenă/mc
               25

  Regulă generală: pentru obținerea unei concentrații de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decât cantitatea calculată, deci: 2 g substanță clorigenă/mc x 10 = 20 g/mc. Pentru a se obține clor rezidual liber de 0,5 mg/l apă este nevoie de 20 g substanță clorigenă 25% activă la 1 mc apă din fântână. Cantitatea de substanță clorigenă 25% activă, necesară pentru 1 mc apă, se înmulțește cu volumul de apă din fântână.


  Capitolul IV Norme de igienă referitoare la colectarea și îndepărtarea apelor uzate și a apelor meteorice

  Articolul 28
  (1) Autoritățile publice locale și operatorii economici vor asigura îndepărtarea și epurarea apelor uzate și apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze disconfort și îmbolnăvirea membrilor comunității.(2) Apele uzate trebuie epurate în așa fel încât, în avalul deversării, apele receptorului să se încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafață, după categoria de folosință.(3) La proiectarea și realizarea sistemelor de canalizare și epurare se va face și studiul de impact asupra sănătății publice, în situația în care vor fi amplasate în intravilanul localității și nu respectă distanța prevăzută la art. 11 alin. (1).


  Articolul 29

  Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.


  Articolul 30

  Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane ș.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere și industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.


  Articolul 31

  Apele uzate provenite de la unitățile sanitare (spitale de boli infecțioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucrează cu produse patologice etc.), precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive, se vor trata în incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.


  Articolul 32

  Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localitățile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie întreținute permanent în bună stare de funcționare, prin curățarea și repararea defecțiunilor.


  Articolul 33

  În situația în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții individuale de colectare și neutralizare a apelor uzate, cu luarea măsurilor de protejare a mediului și sănătății.


  Articolul 34

  Îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință; instalațiile se întrețin în bună stare de funcționare; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată stație de epurare a apelor uzate.


  Articolul 35

  Unitățile sunt obligate să își asigure W.C.-uri cu un număr de cabine corespunzător prevederilor standardelor și normelor de proiectare.


  Capitolul V Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide

  Articolul 36
  (1) Autoritățile publice locale, operatorii economici și asociațiile de proprietari/locatari au obligația să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate.(2) La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligația să respecte normele sanitare și să consulte direcția de sănătate publică teritorială.(3) Cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.


  Articolul 37
  (1) Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea provizorie a sacilor cu deșeuri menajere în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente de culori diferite inscripționate cu tipul deșeurilor, dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, ușor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării și să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.(2) Containerele vor fi concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea. Recipientele vor fi menținute în bună stare și vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanșeității. Ele vor fi amplasate în spații special amenajate, menținute în condiții salubre.(3) Administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere și stradale.


  Articolul 38

  Deșeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile și nereciclabile și se colectează selectiv în recipiente specifice inscripționate și amplasate în locuri special amenajate, astfel:
  a) Deșeurile periculoase rezultate din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicală a cabinetelor medicale, amplasate în clădiri de locuit, urmează circuitul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile periculoase rezultate, în recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic în interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiată unitate sanitară de care aparțin, care este obligată să le primească în scopul eliminării lor finale.
  b) Deșeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului, cât și cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a deșeurilor menajere.
  c) Medicamentele expirate provenite de la populație vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare.
  d) Deșeurile stradale se compun din: deșeuri rezultate din măturarea străzilor și deșeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deșeurile rezultate din măturarea străzilor conțin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor și a drumului, pământ, frunze și alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant și pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deșeurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să între în compoziția deșeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară și secundară a deșeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deșeurile asimilabile cu cele menajere se precolectează în recipiente stradale (coșuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la două zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie și o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie. Deșeurile stradale urmează filiera de neutralizare a deșeurilor menajere.
  e) Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.


  Articolul 39

  Evacuarea deșeurilor menajere de la locurile de producere și colectare la locul de neutralizare se face de preferință zilnic, fără a se depăși următoarele termene maxime:
  a) În perioada 1 aprilie-1 octombrie:
  - zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;
  - la cel mult două zile, din celelalte zone.
  b) În perioada 1 octombrie-1 aprilie:
  - la cel mult 3 zile, din toate zonele.


  Articolul 40

  Deșeurile periculoase se depozitează, se neutralizează și se elimină final numai în condițiile stabilite conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 41

  Depozitele de deșeuri menajere, controlate, instalațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile, instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop se vor îndeplini următoarele condiții:
  a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție sanitară se fac în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății, în condițiile prevederilor art. 11 și 12; alegerea locului se face după studii geologice, hidrogeologice și urbanistice;
  b) la proiectare și la funcționare se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor solide minerale; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
  c) în cursul operațiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. Pentru a se evita contaminarea cu deșeuri a spațiilor din afara zonei de depozitare, este necesară dotarea cu un echipament pentru spălarea anvelopelor vehiculelor care transportă deșeuri, amplasat între zona de depozitare și drumul de ieșire din depozit;
  d) în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor (dezinsecție și deratizare);
  e) organizarea tehnică a depozitului va respecta reglementările în vigoare pentru protecția sănătății populației, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.


  Articolul 42

  În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul. În acest scop se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.


  Articolul 43

  Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor îndeplini următoarele condiții:
  a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție se fac în urma studiilor de impact asupra mediului și sănătății;
  b) funcționarea instalațiilor de incinerare este condiționată de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.


  Articolul 44

  Vehiculele pentru transportul deșeurilor solide trebuie să fie acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară și să nu permită răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele vor fi întreținute igienic și dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deșeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice și agresiuni chimice.


  Articolul 45

  Sistemul individual de îndepărtare și neutralizare a deșeurilor menajere este permis numai în localități rurale, cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor și rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deșeuri menajere se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă și să fie la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.


  Capitolul VI Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică

  Articolul 46

  Prezentele norme de igienă se aplică categoriilor de instituții publice centrale și locale, instituții sau unități economice, de alimentație publică, de turism, comerciale, culturale, sociale, de educație, sportive, colectivităților temporare de muncă sau de recreere, precum și unităților în care se efectuează prestări de servicii pentru populație, denumite în continuare unități.


  Articolul 47

  Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa potabilă din legislația în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalații interioare de alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și exploatare.


  Articolul 48

  Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.


  Articolul 49

  Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, dușuri, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare și de curățenie. În acest sens, conducerile unităților au următoarele obligații:
  a) să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni apărute la instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
  b) să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare din unitate, asigurându-se spălarea și dezinfecția zilnică ori de câte ori este necesar a acestora;
  c) să asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare etc.); în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unică folosință, din hârtie;
  d) să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități.


  Articolul 50

  Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, precolectarea și evacuarea deșeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiții:
  a) Curățarea și dezinfecția
  Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică (manuală și/sau automată) a oricăror forme de deșeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma activităților umane, în unitatea de folosință publică. Prin dezinfecție se înțelege reducerea numărului de germeni saprofiți și patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai eficientă metodă este dezinfecția cu un produs biocid;
  - pardoselile se curăță cu ștergătorul umezit în produse de curățare; dezinfecția chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice; măturatul uscat este interzis;
  - covoarele și mochetele se curăță prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; covoarele și mochetele se curăță cu produse de curățare, periodic sau când sunt vizibil murdare; măturatul uscat este interzis;
  - pereții și pavimentele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăță cu produse de curățare, periodic și când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face cu aspiratorul de praf;
  - mobila și pervazurile se șterg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reține praful; obiectele aflate la înălțime și tapițeria mobilei se vor curăța zilnic, cu aspiratorul de praf;
  - W.C.-urile și pisoarele se curăță cu perie, produse de curățare adecvate și se dezinfectează; colacul de W.C. se șterge cu produse de curățare; dezinfecția chimică se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boală diareică acută;
  - cada de baie se spală cu produse de curățare, urmată de dezinfecție; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client;
  - cabina pentru duș, pereții și cada se curăță cu produse de curățare și se dezinfectează; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client; perdelele de la băi și dușuri se spală o dată pe săptămână;
  - chiuveta va avea suprafața intactă și nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăță și se dezinfectează zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subțire;
  - săpunul și dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun; savonierele și distribuitoarele de perete se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;
  - alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc., se curăță cu produse de curățare, zilnic;
  - echipamentele și materialele de curățenie: cârpele, bureții, periile, ștergătoarele se spală zilnic cu produse de curățare și se clătesc cu apă fierbinte; se usucă și se depozitează uscate.
  b) Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.
  c) Colectarea deșeurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanș, și evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea și dezinfectarea lor după golire
  d) Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a deșeurilor solide, racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a putea fi curățate la necesitate, precum și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor


  Articolul 51

  Unitățile vor fi dotate și aprovizionate, după necesitate, cu utilaje și materialele necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.


  Articolul 52

  Instalațiile de iluminat, încălzit și ventilație, existente în dotarea unităților, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate. Filtrele instalațiilor de ventilație și aer condiționat trebuie păstrate curate și uscate. Praful depus în canalele de ventilație se îndepărtează cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat și condiționat va fi verificată cu regularitate.


  Articolul 53

  În sălile unităților de cultură (teatre, cinematografe, cămine culturale, săli de spectacol și altele asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectată. În funcție de cubaj și de ventilație se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h.


  Articolul 54

  În colectivitățile temporare (șantiere, campinguri, cabane), precum și în unitățile de folosință publică se vor asigura condițiile de igienă necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, potrivit specificului unității.


  Articolul 55

  În încăperile de dormit din colectivitățile temporare trebuie să se asigure o suprafață minimă și un volum minim de 10 mp și 27 mc pentru camerele cu un pat, câte 16 mp și 43 mc pe cameră pentru încăperi cu două paturi, minimum 20 mp și 54 mc pentru camere cu 3 paturi și 26 mp și 60 mc pentru camere cu 4 paturi.
  Numărul maxim de persoane cazate nu va depăși capacitatea proiectată.


  Articolul 56

  Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune de șantier și cabane turistice montane se admite, în mod excepțional, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.


  Articolul 57

  Unitățile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale și lenjeria de pat necesare pentru persoanele cazate, asigurându-se primenirea acesteia, după cum urmează:
  - schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile, în cazul în care a fost folosită de aceeași persoană;
  - schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană care părăsește unitatea.
  Materialul moale folosit de clienți se colectează în saci de polietilenă și va fi dezinfectat, chimic, termochimic sau termic în cursul procesului de spălare automată; dezinfecția termică se realizează prin supunere timp de 10 minute la 70°C sau 1 minut la 80°C.


  Articolul 58

  Băile publice, bazinele de înot și piscinele vor utiliza pentru îmbăiere numai apă potabilă. Bazinele de înot, acoperite sau descoperite, precum și piscinele din proximitatea litoralului care folosesc apă de mare, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare, vor fi dotate cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxim admise în anexa nr. 1.


  Articolul 59

  Unitățile care dețin sau exploatează băi publice se vor îngriji de întreținerea construcțiilor și instalațiilor aferente pentru ca acestea să funcționeze, în permanență, la parametrii proiectați. Numărul minim de dotări sanitare din băile publice este următorul:
   ────────────────────────────────────────────────────────
     Numărul de
      W.C.-uri Pisoare Lavoare
   ────────────────────────────────────────────────────────
       1 1 1 1 1
   ───────── ─────── ──────── ─────── ───────
     75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)
   ────────────────────────────────────────────────────────


  Articolul 60

  Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depăși capacitatea proiectată. Suprafața încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp; cabina de duș va avea minimum 3 mp.


  Articolul 61

  Unitățile care asigură servicii de igienă personală și de întreținere: baie, saună, bazin, masaj uscat și subacvatic, gimnastică etc. trebuie supuse procedeelor de curățare și dezinfecție, descrise la art. 50. Bazinele de îmbăiere sau pentru proceduri vor îndeplini condițiile prevăzute pentru bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimbă după fiecare client cu materiale curate și dezinfectate; materialele folosite se vor curăța și dezinfecta în condițiile art. 57.


  Articolul 62

  Accesul persoanelor în bazinele comune de apă caldă sau de apă rece se permite numai după ce, în prealabil, au făcut duș.


  Articolul 63

  Lenjeria dată spre utilizare persoanelor care fac baie va fi curățată și dezinfectată în condițiile stipulate de art. 57.


  Articolul 64
  (1) La proiectarea și execuția bazinelor de înot se vor respecta următoarele cerințe:
  - la bazinele descoperite și acoperite se va prevedea o bordură ridicată cu 30 cm față de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate scări de acces în apă, numărul acestora stabilindu-se în funcție de mărimea bazinului; scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc;
  - bazinele vor avea montate de jur împrejur, la nivelul apei, o bară de susținere;
  - adâncimea bazinului va fi marcată vizibil pe marginile acestuia;
  - la bazinele acoperite, finisajele interioare ale clădirii vor asigura izolația termică și tratarea suprafețelor cu antifungice;
  - ambianța termică, ventilația naturală și artificială și iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate în așa fel încât să se evite îmbolnăvirea și accidentările celor care le folosesc.(2) Piscinele/Bazinele cu tehnologie de prea plin vor avea prevăzute mijloace de prindere/susținere la nivelul apei și paviment antiderapant.


  Articolul 65

  Parametrii de analiză microbiologici, valorile maxime admise și frecvența de recoltare a probelor de apă din bazinele de înot acoperite și descoperite și piscine sunt prevăzute în tabelul din anexa nr. 1.


  Articolul 66

  Evaluarea calității apei din bazinele de înot și piscine se va face astfel:
  a) limpezime - un disc negru, de 15 cm pe fond alb, trebuie să fie vizibil cu ușurință în punctul cel mai profund al bazinului;
  b) concentrația clorului rezidual liber în bazinele de înot/piscine acoperite trebuie să fie între 0,5 și 1 mg/l, iar în bazinele/piscinele descoperite între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l;
  c) pH între 7,2 și 8,2;
  d) în 90% din probele recoltate trimestrial, numărul de colonii la 37°C/ml trebuie să fie sub 300;
  e) în 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie să fie sub 10/100 ml;
  f) în 95% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie să fie 0/100 ml.


  Articolul 67

  Administratorii băilor publice, ai bazinelor de înot și piscinelor trebuie să dețină registre în care vor fi înscrise rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentrațiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de primenire a apei și de dezinfecție a bazinelor/băilor, precum și modalitatea de dezinfecție a bazinelor/băilor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite.


  Articolul 68

  Bazinele de înot vor fi prevăzute cu instalații de încălzire a apei în așa fel încât apa de îmbăiere să aibă o temperatură de 22-24°C; nu se recomandă folosirea pentru îmbăiere a apei cu temperatura sub 22°C.


  Articolul 69

  Ritmul de primenire a apei și de spălare și dezinfecție a bazinelor se va stabili în funcție de calitatea apei, respectându-se următoarele cerințe minimale:
  a) pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare și clorinare întregul volum de apă al bazinului și, în plus, se va înlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu apa potabilă; săptămânal se va face spălarea și dezinfecția bazinului;
  b) pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile;
  c) pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități de primenire continuă a apei, se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția zilnică a bazinului și umplerea cu apă de calitatea prevăzută în tabelul din anexa nr. 1.


  Articolul 70

  Pentru bazinele de înot, care dispun de stații de tratare și recirculare a apei, se va asigura obligatoriu și clorinarea apei.


  Articolul 71

  Dezinfecția bazinelor se va face, după spălare cu jet de apă, prin curățarea mecanică și ștergerea pereților și fundului bazinului cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.


  Articolul 72

  Unitățile care dețin bazine de înot/piscine vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați. Numărul minim de dotări sanitare este:
   ────────────────────────────────────────────────────────
     Numărul Pisoare Lavoare Dușuri
    de WC-uri
   ────────────────────────────────────────────────────────
     1 1 1 1 1 1 1
   ────── ────── ──── ─────── ─────── ────── ──────
   75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)
   ────────────────────────────────────────────────────────


  Articolul 73

  Regulamentul privind utilizarea piscinelor/bazinelor trebuie afișat într-o manieră vizibilă pentru cei care folosesc piscina/bazinul. În utilizarea piscinei/bazinului nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, prevăzut în proiectul acesteia, număr care va fi menționat în regulamentul de utilizare.


  Articolul 74

  Accesul în piscine/bazine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis.


  Articolul 75

  Pentru campinguri, densitatea optimă este de 50 mp teren/persoană. În fiecare camping se amenajează oficii prevăzute cu apă rece, apă caldă necesară spălării vaselor și grupuri sanitare cu următoarele dotări:
   ────────────────────────────────────────────────────────
     Numărul Pisoare Lavoare Dușuri
    de WC-uri
   ────────────────────────────────────────────────────────
     1 1 1 1 1 1 1
   ────── ────── ──── ─────── ─────── ────── ──────
   30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f)
   ────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul VII Norme privind produsele biocide și produsele de protecția plantelor utilizate de către populație

  Articolul 76
  (1) În acțiunile de combatere se utilizează numai:
  a) produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Națională pentru Produsele Biocide;
  b) produsele de protecția plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.(2) Acțiunile de combatere pot fi efectuate de unități prestatoare de servicii de dezinsecție și deratizare.


  Articolul 77
  (1) Pesticidele neagricole care intră sub incidența prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi comercializate numai de către persoane fizice și juridice instruite în acest scop și pot fi utilizate numai de operatori calificați și instruiți pentru această activitate.(2) Pesticidele agricole pot fi comercializate către utilizatorii amatori cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013.


  Articolul 78

  Utilizarea pesticidelor în combaterea artropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic al acestor produse.


  Articolul 79
  (1) Comercializarea produselor de protecția plantelor se poate face numai dacă aceasta este cuprinsă în obiectul de activitate al unității comerciale.(2) Comercializarea către populație a pesticidelor agricole și neagricole se permite numai dacă autorizația lor a fost emisă și în acest scop.(3) Distribuitorii care comercializează pesticide agricole către utilizatorii amatori trebuie să furnizeze informații despre pericole, expunere, condiții de depozitare, reguli pentru manipularea și aplicarea în siguranță, precum și pentru evacuarea deșeurilor.


  Articolul 80
  (1) Dimensiunea ambalajelor în care sunt livrate pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori este limitată la o capacitate maximă, necesară folosirii timp de unul sau două sezoane pentru o grădină obișnuită.(2) Baza de calcul pentru dimensiunea maximă a ambalajelor produselor destinate utilizatorilor amatori este următoarea:
  a) tratamentul unei suprafețe de 500 mp; sau
  b) cea mai mică rată de aplicare pentru utilizarea preconizată.(3) Este interzisă utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.(4) Ambalajele pesticidelor trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere etanșe astfel încât să nu existe pierdere de conținut, să fie solide și rezistente și confecționate din materiale care nu se deteriorează atunci când intră în contact cu conținutul.


  Articolul 81
  (1) În cazul pesticidelor gata de folosire (precum lichidele pulverizabile), destinate utilizatorilor amatori, sistemul de aplicare a dozei trebuie să fie proiectat astfel încât să nu prezinte risc pentru sănătate, atunci când este folosit corect și în scopul preconizat.(2) Pentru pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori care necesită diluare înainte de aplicare, trebuie ca sistemul de măsurare a dozei să aibă o eroare până la ± 10%.


  Articolul 82
  (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.(2) Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.(3) Direcțiile de sănătate publică și cele de control în sănătate publică teritoriale au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și cu privire la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa direcțiilor de sănătate publică teritoriale pentru obținerea informațiilor adecvate.(4) Consiliile locale și primăriile au obligația de a comunică cetățenilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor și a rozătoarelor.


  Articolul 83
  (1) Unitățile care efectuează prestări de servicii utilizând produse biocide sunt obligate să asigure informarea populației cu privire la data efectuării lucrărilor, substanțele folosite și măsurile de prim ajutor recomandate de producători.(2) Păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație adecvată, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor.(3) Unitatea trebuie să dispună de vestiare pentru personal și grup sanitar.(4) Utilajele folosite trebuie curățate după fiecare operațiune, avându-se în vedere evitarea poluării mediului înconjurător. Se interzice deversarea apelor reziduale direct în sistemul de canalizare.(5) Este interzisă utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriorată sau care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, culoare modificată etc.).

  (la 23-11-2016, Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 84
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 84 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 85
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 85 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 86
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 86 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 87
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 87 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 88
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 88 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 89
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 89 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 90
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 90 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 91
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 91 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 92
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 92 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 93
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 93 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 94
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 94 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 95
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 95 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 96
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 96 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Articolul 97
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 97 din Capitolul VIII a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 )

  Anexa nr. 1

  Parametri de calitate și frecvența de recoltare
  pentru apa de îmbăiere folosită în
  bazine de înot, piscine, băi publice
  *Font 9*
   

  ┌──────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐
   │ Parametru │Valoare maxim admisă│Frecvența│ Metoda de analiză │
   ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
   │Nr. colonii la 37°C/ml în 24 h│< 200 UFC/ml │ bilunar │metoda încorporării în │
   │ │ │ │placă │
   ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
   │Bacterii coliforme │< 10/100ml │ bilunar │metoda filtrării prin │
   │ │ │ │membrană │
   │ │ │ │metoda celui mai probabil │
   │ │ │ │număr (MPN) │
   ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
   │Escherichia coli │0/100 ml*) │ bilunar │metoda filtrării prin │
   │ │ │ │membrană │
   │ │ │ │metoda celui mai probabil │
   │ │ │ │număr (MPN) │
   ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
   │Enterococi │0/100 ml*) │ bilunar │metoda filtrării prin │
   │ │ │ │membrană │
   │ │ │ │metoda celui mai probabil │
   │ │ │ │număr (MPN) │
   ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
   │Pseudomonas aeruginosa │0/100 ml*) │ bilunar │metoda filtrării prin │
   │ │ │ │membrană │
   └──────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘
  Notă *) Când se folosește metoda celui mai probabil număr, rezultatul se va exprima < 1/100 ml conform citirii din tabelele McCrady. Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată. Considerăm ca anexa nr. 1 din prezentul act normativ rămâne în vigoare, întrucât legiuitorul nu face trimitere la aceasta în prevederile capitolului VIII.

  (la 23-11-2016, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III dinHOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor nr. 5-7 din hotărârea mai sus menționată.

  (la 23-11-2016, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată.

  (la 23-11-2016, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016, se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014. Anexele 2, 3 și 4 din prezentul act normativ se abrogă implicit, acestea regăsindu-se într-o nouă formă în cuprinsul anexelor 5-7 din hotărârea mai sus menționată.

  ------