HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 6 decembrie 2010 privind Sistemul național electronic de plată online
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010
  (la 10-04-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020. )
  (la 21-08-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 lit. d), art. 24 alin. (2) și art. 25 alin. (1) din cartea I, titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit «Sistemul național electronic de plată online», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.(2) Suplimentar față de plățile prevăzute la alin. (1), prin intermediul ghișeului virtual de plăți, se pot realiza, în condițiile prezentei hotărâri, orice plăți aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.
  (la 21-08-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )


  Articolul 2
  (1) Dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea SNEP se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.(2) Autoritatea pentru Digitalizarea României poate încheia protocoale de colaborare în vederea aplicării dispozițiilor alin. (1).(3) Autoritatea pentru Digitalizarea României va asigura corelarea evoluției tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităților publice, pentru evitarea paralelismelor și asigurarea eficienței economice.
  (la 10-04-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 3
  (1) În vederea plății de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul acestora și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a respectivelor obligații.(2) Monitorizarea modalității de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(3) În vederea încasării plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) prin intermediul ghișeului virtual, entitățile beneficiare ale respectivelor plăți se vor înregistra în SNEP.
  (la 21-08-2020, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )

  (la 10-04-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 4

  Instituțiile publice se pot înregistra oricând în SNEP.
  (la 24-12-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. )


  Articolul 5
  (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice sau, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către persoanele juridice care prestează serviciul public sau de către entitatea beneficiară a sumelor plătite prin intermediul ghișeului.
  (la 21-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )
  (2) Soluția de interfațare și interconectare dintre platforma de plăți și sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăți și instituțiile publice, precum și orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 2 alin. (1), se vor stabili prin norme ce vor fi emise prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.
  (la 10-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )
  (3) În cazul instituțiilor publice care nu dețin un sistem electronic de gestionare a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăți cu completarea individuală, manuală, a sumei și a tipului de tranzacție.
  (la 10-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 6

  Procedura de înregistrare, standardele și caracteristicile tehnice ale interfeței de tranzacționare online, precum și orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 2 alin. (1), vor fi aprobate prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.
  (la 10-04-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 7
  (1) Condițiile privind constituirea și actualizarea în SNEP a informațiilor referitoare la obligațiile de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor, precum și accesul la acestea vor fi stabilite prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(2) Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, precum și orice modificare a acestora se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul plăților realizate prin intermediul ghișeului virtual de plăți în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2).
  (la 21-08-2020, Articolul 7 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )

  (la 10-04-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 8
  (1) SNEP este o platformă de comunicații electronice deschisă către instituțiile de credit și furnizorii de servicii de acceptare de plăți electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1).
  (la 24-12-2013, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. )
  (2) Instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligații utilizând cardul bancar este necesar să își selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, conform legislației în vigoare.
  (la 10-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 9
  (1) Pentru încasarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, fiecare instituție publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, selectat potrivit art. 8 alin. (2), un cont colector unic.
  (la 10-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )
  (2) Virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, din conturile colectoare ale instituțiilor publice deschise la furnizorii de servicii de acceptare plăți electronice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se realizează zilnic, printr-o singură tranzacție, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor.(3) Distribuirea sumelor din conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, se efectuează de către instituțiile publice prevăzute la art. 3 în termen de o zi lucrătoare de la data creditării contului colector deschis la Trezoreria Statului.(4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 10-04-2020, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )
  (5) În cazul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2), virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, în conturile persoanelor juridice care prestează serviciile publice sau în conturile entităților beneficiare, se realizează printr-o singură tranzacție, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacției, în conformitate cu metodologia stabilită în acest sens de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 21-08-2020, Articolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )


  Articolul 10
  (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 10-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )
  (2) Comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către:
  a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată;
  b) beneficiarul plății, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii.
  (la 21-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )

  (la 24-12-2013, Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. )


  Articolul 11

  Reglementarea relațiilor funcționale dintre prestatorii de servicii instituții publice care efectuează prestații în baza unor taxe și entitățile colectoare ale acestor taxe, precum și identitatea electronică și orice modificare a acestora necesară în vederea asigurării implementării dispozițiilor art. 2 alin. (1) se vor stabili prin norme aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
  (la 10-04-2020, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 285 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020 )


  Articolul 12

  Cheltuielile efectuate de instituțiile publice în baza prezentei hotărâri se vor efectua cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.


  Articolul 13

  Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, cu avizul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Finanțelor Publice, și se publică în Monitorul Oficial al României.
  (la 21-08-2020, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 692 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 august 2020 )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează
  Ministrul comunicațiilor
  și societății informaționale,
  Valerian Vreme
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 6 decembrie 2010.
  Nr. 1.235.
  __________