ORDIN nr. 153 din 2 august 2007
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 14 august 2007  Văzând Referatul de aprobare nr. 18.671 din 18 iulie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 2 martie 2006, se modifică după cum urmează:
  - Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/99/CE privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei Consiliului 90/424/CEE şi de abrogare a Directivei Consiliului 92/117/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 31, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul agriculturii, respectiv legislaţie veterinară şi fitosanitară, ca urmare a aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352."


  Articolul II

  Norma sanitară veterinară referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere prevederilor comunitare specifice privind sănătatea animală, nutriţia animalelor, igiena alimentelor, bolile transmisibile ale oamenilor, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, ingineria genetică şi encefalopatiile spongiforme transmisibile."
  2. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) definiţiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, p. 1-24;".
  3. La articolul 3 alineatul (3), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) autorităţile competente, în sensul legislaţiei comunitare, în domeniul sănătăţii animalelor;
  b) autorităţile competente, în sensul legislaţiei comunitare, în domeniul nutriţiei animalelor;
  c) autorităţile competente, în sensul legislaţiei comunitare, în domeniul igienei alimentelor;".
  4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Monitorizarea trebuie să se bazeze pe sistemele existente în România. Cu toate acestea, atunci când este necesar, pentru a facilita colectarea şi compararea datelor se stabilesc norme detaliate de monitorizare a zoonozelor şi a agenţilor zoonotici prevăzuţi în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, în conformitate cu procedura comunitară şi ţinând seama de celelalte norme comunitare stabilite în sectoarele de sănătate animală, igienă a produselor alimentare şi de boli transmisibile la om. Aceste norme detaliate stabilesc cerinţele minime de monitorizare a anumitor zoonoze şi agenţi zoonotici şi se referă în special la:
  a) populaţia sau subpopulaţiile de animale sau etapele din lanţul alimentar cărora li se aplică supravegherea;
  b) natura şi tipul de informaţii care trebuie colectate;
  c) descrierea cazurilor;
  d) sistemele de prelevare a probelor care trebuie utilizate;
  e) metodele de analiză în laborator care trebuie utilizate;
  f) frecvenţa notificărilor, inclusiv a orientărilor cu privire la notificările dintre autorităţile locale, regionale şi centrale."
  5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) În vederea armonizării monitorizării de rutină a zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, pentru a se determina necesitatea propunerii de norme detaliate, în conformitate cu alin. (5), Comisia acordă prioritate zoonozelor şi agenţilor zoonotici prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. A la norma sanitară veterinară."
  6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Atunci când s-a stabilit un program coordonat de monitorizare, se face referire în special la zoonozele şi agenţii zoonotici în populaţiile de animale menţionate în anexa I la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.160/2003/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 1-15."
  7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Atunci când un operator cu activitate în domeniul alimentar furnizează informaţii autorităţii competente, în conformitate cu art. 19 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, produsul alimentar în cauză sau o probă corespunzătoare prelevată din acesta se conservă în aşa fel încât să nu se împiedice nici analiza în laborator, nici investigaţia în focarul de toxiinfecţie."
  8. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Alin. (1), (2), (3), (4) şi (5) se aplică fără a aduce atingere prevederilor comunitare privind siguranţa produselor, sistemele de alertă şi răspuns rapid pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale oamenilor, igiena alimentelor şi cerinţelor generale ale legislaţiei din domeniul alimentelor, în special cele referitoare la măsuri de urgenţă şi proceduri pentru retragerea de pe piaţă a alimentelor şi hranei pentru animale."
  9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să transmită Comisiei, pentru prima dată, până la sfârşitul lunii mai a anului 2008, iar ulterior până la sfârşitul lunii mai a fiecărui an, un raport cu privire la evoluţiile şi sursele zoonozelor, ale agenţilor zoonotici şi ale rezistenţei antimicrobiene, care cuprinde datele colectate, în conformitate cu art. 4, 7 şi 8, în cursul anului anterior."
  10. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Rapoartele trebuie să conţină informaţiile menţionate la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.160/2003/CE ."
  11. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise şi măsurile administrative dispuse pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."
  12. În anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul B litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) populaţia de animale susceptibile în cauză, împreună cu data la care s-au raportat cifrele:
  - numărul de efective;
  - numărul total de animale;
  - metodele de producţie implicate, dacă este cazul;".


  Articolul III

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare şi pentru
  Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  Bucureşti, 2 august 2007.
  Nr. 153.
  -----------