ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și a Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010
  (la 30-10-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )
  Având în vedere că, în prezent, în dotarea Ministerului Apărării Naționale se găsesc cantități apreciabile de armament, muniții, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci și alte bunuri, care prezintă un risc ridicat pentru personal și mediu,
  ținând seama de imposibilitatea punerii în aplicare a unor programe de delaborare din cauza insuficienței fondurilor,
  luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se abilitează Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și Secretariatul General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, să transmită din administrarea și evidența proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, bunuri mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare în domeniul industriei cu specific militar, precum și bunuri rezultate din cercetarea științifică, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
  a) au durata normată de funcționare îndeplinită;
  b) sunt scoase din funcțiune;
  c) sunt excedentare;
  d) sunt declasate;
  e) sunt atipice;
  f) prezintă un risc ridicat pentru personal și mediul înconjurător;
  g) sunt uzate moral.
  (la 30-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )
  (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale, încheiate separat între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, între Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și între Secretariatul General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
  (la 30-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )
  (3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și a Secretariatului General al Guvernulu, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în administrarea operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) și deșeurile metalice rezultate în urma casării armamentului și muniției, numai după ce acestea au fost scoase din funcțiune sau declasate, prin încheierea între părțile implicate a unor protocoale distincte.
  (la 30-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )
  (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) și (3) se transmit pentru delaborare, dezmembrare sau valorificare, după caz.(5) Bunurile pot fi valorificate de către operatorii economici în starea în care se află sau ulterior modificării și/sau modernizării acestora. Bunurile pot fi valorificate inclusiv prin utilizarea în procesul de producție a altor bunuri, în condițiile legii.(6) Reperele, subansamblurile, ansamblurile, piesele, componentele, materialele și deșeurile rezultate în urma operațiunilor de delaborare și dezmembrare prevăzute la alin. (4) pot fi valorificate de către operatorii economici, inclusiv prin utilizarea acestora în procesul de producție a altor bunuri, în condițiile legii, în starea în care se află sau în urma unor modificări și/sau modernizări operate asupra acestora.(7) Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește derularea operațiunilor prevăzute la alin. (4)-(6) revine, exclusiv, operatorilor economici.
  (la 04-11-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )


  Articolul 2

  Bunurile prevăzute la art. 1 se predau operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, și reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3).
  (la 30-10-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )


  Articolul 3
  (1) Patrimoniile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și cel al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispozițiilor art. 1, în baza proceselor-verbale de predare-preluare.
  (la 30-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )
  (2) În situația în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5), inclusiv transportul și paza bunurilor, diferența rămâne la dispoziția operatorilor economici și va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricație ale capacităților destinate producției pentru apărare.
  (la 09-05-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care modifică pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )
  (3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în evidența operatorilor economici se realizează conform reglementărilor contabile în vigoare.(4) Sunt exceptate de la plata contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sistemul de apărare.
  (la 09-05-2016, Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, care completează pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )

  (la 04-11-2015, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )


  Articolul 4

  Transportul și paza bunurilor mobile care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se asigură de către operatorii economici.


  Articolul 5

  Fiecare dintre autoritățile menționate la art. 3 alin. (1) propune Guvernului spre adoptare norme, potrivit domeniilor proprii de competență, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 04-11-2015, Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul economiei, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 14 aprilie 2010.
  Nr. 38.

  Anexă

  OPERATORII ECONOMICI
  din industria de apărare, aflați sub autoritatea
  Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  (la 30-10-2020, Titlul anexei a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020 )

  Nr.
  crt.


  Operator economic

  1.

  Compania Națională ROMARM - S.A.

  2.

  Societatea Comercială TOHAN Zărnești - S.A.

  3.

  Societatea Comercială CARFIL Brașov - S.A.

  4.

  Societatea Comercială METROM Brașov - S.A.

  5.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică CUGIR - S.A.

  6.

  Societatea Comercială Fabrica de Arme Cugir - S.A.

  7.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică SADU - S.A.

  8.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică PLOPENI - S.A.

  9.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică MIJA - S.A.

  10.

  Societatea Comercială Uzina Automecanica Moreni - S.A.

  11.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică București - S.A.

  12.

  Societatea Comercială Electromecanica PLOIEȘTI - S.A.

  13.

  Societatea Comercială Fabrica de Pulberi Făgăraș - S.A.

  14.

  Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A.

  15.

  Societatea Comercială U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A.

  16.

  Societatea Comercială ARSENAL REȘIȚA - S.A.

  17.

  Societatea Comercială Șantierul Naval Mangalia - S.A.

  18.

  Societatea Comercială IAR - S.A. Brașov

  19.

  Societatea Comercială AVIOANE - S.A. Craiova

  20.

  Societatea Comercială ROMAERO - S.A.

  21.

  Societatea Comercială CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.

  22.

  Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăștie - S.A.

  23.

  Societatea Comercială «IOR» - S.A. București.

  (la 04-11-2015, Anexa a fost modificată de pct. 6 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015. )

  ------