REGULAMENT din 22 februarie 2002
privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002
  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Ciocanele silvice pentru controlul respectării regimului silvic, folosite de personalul silvic încadrat în autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, la nivel central şi local, denumite în continuare ciocane silvice pentru control, sunt instrumente cu regim special care se folosesc pentru marcarea:
  a) cioatelor provenite din taierea ilegala a arborilor din fondul forestier naţional şi de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier naţional;
  b) cioturilor rămase pe arbore după taierea ilegala a ramurilor;
  c) lemnului rotund reţinut în vederea stabilirii provenientei.
  (2) Marcarea este operaţiunea prin care se aplică pe cioate, cioturi sau pe lemnul rotund reţinut în vederea stabilirii provenientei amprenta ciocanului silvic pentru control de către personalul silvic împuternicit în condiţiile prezentului regulament.
  (3) În condiţiile prezentului regulament, prin următorii termeni se înţelege:
  a) cioata este partea din trunchiul arborelui, care cuprinde şi rădăcinile acestuia şi care rămâne fixată în sol după taierea sau ruperea arborelui;
  b) ciotul este partea din ramura care rămâne ataşată pe trunchiul arborelui după taierea acesteia.


  Articolul 2

  (1) Ciocanele silvice pentru control au regimul marcilor şi al sigiliilor, iar amprentele lor se înregistrează la birourile notariale în termen de 3 zile de la ridicare, după confectionare, şi se păstrează la acestea.
  (2) Marca fiecărui ciocan silvic pentru control are caracter şi regim de unicat.
  (3) Pentru operaţiunile de înregistrare şi păstrare a amprentelor ciocanelor silvice pentru control se plăteşte taxa de timbru prevăzută de lege pentru primirea în depozit la birourile notariale a înscrisurilor sau a documentelor.


  Articolul 3

  (1) Confecţionarea ciocanelor silvice pentru control se realizează de persoana juridică specializată, imputernicita de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în temeiul unui contract de achiziţie publică în conformitate cu reglementările legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice.
  (2) Se interzic confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul regulament.


  Capitolul 2 Forma, dimensiunile şi indicativul specific ciocanelor silvice pentru control


  Articolul 4

  Sunt autorizate să se doteze cu ciocane silvice pentru control:
  a) Direcţia regim şi inspecţie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
  b) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


  Articolul 5

  (1) Ciocanul silvic pentru control va avea doua capete: un capăt va purta marca cu indicativul specific, iar celălalt capăt va avea muchie taietoare.
  (2) Marca va avea forma de triunghi echilateral, înscris într-un cerc cu diametrul de 60 mm.


  Articolul 6

  (1) Indicativul specific ce se înscrie în interiorul triunghiului echilateral va fi format din:
  a) grupul de litere "AP", reprezentând initialele expresiei "autoritatea publică";
  b) un grup de doua cifre reprezentând codul inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic din Registrul de evidenta a ciocanelor silvice pentru control;
  c) un grup de doua cifre reprezentând numărul de ordine al ciocanului silvic pentru control din Registrul de evidenta a ciocanelor silvice pentru control.
  (2) Pentru autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura grupul de cifre prevăzut la alin. (1) lit. b) este "00".
  (3) Grupurile de cifre prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi amplasate de-a lungul unei laturi şi vor fi despărţite de o liniuţa orizontala, paralela cu latura respectiva.
  (4) Grupul de litere "AP" va fi amplasat în coltul triunghiului, opus laturii prevăzute la alin. (3).
  (5) Registrul de evidenta a ciocanelor silvice pentru control se păstrează şi se completează de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.
  (6) Modelul amprentei marcii este prevăzut în anexa nr. 1.
  (7) Celelalte caracteristici ale ciocanului silvic pentru control (material, mărimea caracterelor etc.) se stabilesc de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura în caietul de sarcini întocmit pentru încheierea contractului de achiziţie publică.


  Capitolul 3 Evidenta şi folosirea ciocanelor silvice pentru control


  Articolul 7

  La sediul structurilor de control autorizate conform art. 4, în grija conducătorilor acestora se păstrează următoarele documente:
  a) Registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control;
  b) copiile de pe facturile unităţii producătoare;
  c) copiile de pe bonurile de magazie pentru luarea în primire;
  d) exemplarul al doilea cu amprentele marcilor şi actele notariale de înregistrare a acestora;
  e) copiile de pe rapoartele de folosire a ciocanelor silvice pentru control;
  f) actele de casare, scoatere din inventar şi distrugere a marcilor pentru ciocanele silvice pentru control uzate, deteriorate sau distruse;
  g) lista actualizată a ciocanelor silvice pentru control;
  h) dosarele ciocanelor silvice pentru control, câte unul pentru fiecare ciocan silvic.


  Articolul 8

  Păstrarea ciocanelor silvice pentru control se face de conducătorul structurii de control autorizate conform prevederilor art. 4, în condiţii de siguranţă, în dulapuri metalice bine asigurate.


  Articolul 9

  (1) Modul de folosire a ciocanelor silvice pentru control se înregistrează într-un Registru de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control.
  (2) Registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control se tine la sediul fiecărui inspectorat teritorial de regim silvic şi cinegetic, precum şi la sediul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la Direcţia regim şi inspecţie silvică, unde se păstrează şi se completează de către inspectorii-şefi, respectiv de directorul Direcţiei regim şi inspecţie silvică.


  Articolul 10

  (1) Registrul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control cuprinde:
  a) primele file conţin inventarul ciocanelor silvice pentru control din cadrul structurii de control, cu menţionarea indicativului specific fiecăruia;
  b) Tabloul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control, care cuprinde:
  1. numărul curent;
  2. indicativul specific marcii;
  3. numele şi prenumele titularului delegat;
  4. numărul delegaţiei de folosire din fişa de evidenta;
  5. data şi semnatura ridicării ciocanului silvic pentru control şi a delegaţiei de folosire;
  6. data şi semnatura depunerii ciocanului silvic pentru control şi a raportului de folosire;
  c) ultimele file sunt folosite pentru înregistrarea constatărilor eventualelor încălcări privind aplicarea prezentului regulament şi a unor sancţiuni legate de acesta.
  (2) Fişele de evidenta prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 4 se întocmesc de conducătorul structurii de control, pentru fiecare ciocan silvic pentru control.


  Articolul 11

  (1) Dosarul individual prevăzut la art. 7 lit. h) conţine:
  a) Fişa de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control;
  b) amprenta marcii ciocanului silvic pentru control;
  c) delegatiile de marcare, în ordinea cronologică a emiterii;
  d) raportul de folosire a ciocanului silvic pentru control, pentru fiecare delegaţie.
  (2) Fişele de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control cuprind următoarele rubrici:
  a) numărul curent;
  b) numele şi prenumele salariatului căruia i se încredinţează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;
  c) funcţia salariatului căruia i se încredinţează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;
  d) numărul din Tabloul de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control;
  e) perioada de folosire a ciocanului silvic pentru control;
  f) scopul folosirii ciocanului silvic pentru control (control parţial, control de fond etc.);
  g) locul de folosire a ciocanului silvic pentru control (persoana juridică sau fizica, UP, canton, ua, localizare cadastrala, drum public etc.);
  h) data şi semnatura de primire a ciocanului silvic pentru control;
  i) data şi semnatura de restituire a ciocanului silvic pentru control.
  (3) Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegatiilor de folosire a ciocanelor silvice pentru control, iar semnatura de primire a conducătorului structurii de control verifica dacă raportul de folosire corespunde prevederilor din delegaţia de folosire.
  (4) Înregistrarea tuturor informaţiilor în registrul şi fişa de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control se face cu pasta neagra sau albastra, fără ştersături sau adaugari.
  (5) Modelele Registrului de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control şi Fisei de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control sunt prezentate în anexele nr. 2 a), 2 b), 2 c) şi, respectiv, în anexa nr. 3.


  Articolul 12

  (1) Ciocanele silvice pentru control se folosesc de personalul silvic al structurilor de control autorizate conform prevederilor art. 4, pentru marcarea cioatelor arborilor taiati ilegal, a cioturilor şi pentru marcarea lemnului rotund reţinut în vederea stabilirii provenientei.
  (2) Marca se aplică pe un cioplaj făcut la baza cioatei şi pe suprafaţa superioară a acesteia, folosindu-se vopsea sau tus de culoare uşor vizibila.
  (3) În cazul arborilor taiati ilegal, ale căror cioate au fost scoase din pământ, sau al arborilor taiati în cazanire, marca se va aplica pe cel mai apropiat arbore-martor, pe un cioplaj executat la înălţimea de 1,3 m, orientat spre locul cioatei.
  (4) În cazul lemnului rotund marca se aplică pe ambele capete ale pieselor rotunde.


  Articolul 13

  (1) La folosirea fiecărui ciocan silvic pentru control inspectorii-şefi, respectiv directorul Direcţiei regim şi inspecţie silvică, emit câte o delegaţie de folosire a acestuia.
  (2) Delegaţia de folosire a ciocanului silvic pentru control se emite în doua exemplare, din care unul rămâne la emitent şi unul la salariatul care este împuternicit sa îl folosească, şi cuprinde:
  a) antetul structurii emitente;
  b) numărul de ordine din Tabloul de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control şi numărul curent din fişa de evidenta a folosirii acestuia;
  c) data emiterii delegaţiei, care este aceeaşi cu data ridicării ciocanului silvic pentru control;
  d) numele şi prenumele salariatului căruia i se încredinţează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;
  e) funcţia salariatului căruia i se încredinţează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;
  f) indicativul specific al ciocanului silvic pentru control;
  g) perioada de valabilitate a delegaţiei, ultima zi fiind data limita de restituire a ciocanului silvic pentru control şi de depunere a raportului de folosire;
  h) locul de folosire a ciocanului silvic pentru control conform fisei de evidenta a folosirii acestuia;
  i) scopul folosirii ciocanului silvic pentru control (control de fond, parţial etc.);
  j) semnatura şi ştampila emitentului.
  (3) Perioada de valabilitate a delegaţiei de folosire este de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
  (4) Completarea delegaţiei se face cu pasta neagra sau albastra, fără ştersături sau adaugari.
  (5) Modelul delegaţiei de folosire a ciocanului silvic pentru control este prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 14

  (1) Predarea spre folosire a ciocanelor silvice pentru control se face potrivit atribuţiilor de serviciu ale salariaţilor, în funcţie de sarcinile stabilite.
  (2) Predarea spre folosire a ciocanelor silvice pentru control se face o dată cu eliberarea delegaţiei de folosire prevăzute la art. 13, pe bază de semnatura.


  Articolul 15

  (1) Restituirea ciocanului silvic pentru control se face cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a delegaţiei de folosire a ciocanelor silvice pentru control.
  (2) O dată cu depunerea ciocanului silvic pentru control se depune şi raportul de folosire care se întocmeşte în doua exemplare şi cuprinde:
  a) zilele în care a fost folosit ciocanul silvic pentru control;
  b) locul unde a fost folosit: persoana juridică sau fizica, localizarea cadastrala etc.;
  c) numărul de cioate, cioturi sau piese rotunde marcate, cu specificarea primului şi ultimului număr;
  d) componenta nominală a echipei care a participat la lucrare;
  e) declaraţia titularului că nu a încredinţat ciocanul silvic pentru control altei persoane şi că nu a efectuat alte marcari decât cele înscrise în raport;
  f) culoarea vopselei sau tusului folosit la marcare;
  g) numele, prenumele şi semnatura titularului delegaţiei.
  (3) Raportul de folosire a ciocanului silvic pentru control se înregistrează în registrul unic de corespondenta al instituţiei o dată cu depunerea lui împreună cu ciocanul silvic pentru control.
  (4) Completarea raportului se face de către titularul delegaţiei cu pasta neagra sau albastra, fără ştersături sau adaugari.
  (5) Exemplarul al doilea al raportului se retine de titularul delegaţiei de folosire a ciocanului silvic pentru control. Pe acest exemplar emitentul delegaţiei este obligat să semneze pentru depunerea ciocanului silvic pentru control.
  (6) Modelul raportului de folosire a ciocanului silvic pentru control este prevăzut în anexa nr. 5.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 16

  Culoarea vopselei sau a tusului utilizat la imprimarea marcii ciocanelor silvice pentru control va fi cea stabilită prin decizie de către inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic în a cărui raza se foloseşte ciocanul silvic pentru control. Stabilirea culorii se face anual începând cu data de 1 martie şi se schimba în anul următor la aceeaşi dată.


  Articolul 17

  (1) Titularul delegaţiei de folosire a ciocanului silvic pentru control răspunde de aplicarea corecta a marcii astfel încât amprenta să fie lizibila.
  (2) Amprentele aplicate pe cioate, cioturi, respectiv pe lemnul rotund reţinut, se inventariaza o dată cu acestea şi se predau în buna stare titularului de canton, gestionarului parchetului sau depozitului, respectiv custodelui, după caz, care răspunde de integritatea amprentelor din momentul luării în primire pe baza procesului-verbal.


  Articolul 18

  Cioplirea, ştergerea, deteriorarea amprentelor aplicate sau orice alte acţiuni de acest fel sunt interzise şi se sancţionează conform legii, constituind acţiuni îndreptate împotriva sigiliilor legal aplicate.


  Articolul 19

  (1) Pierderea sau sustragerea ciocanului silvic pentru control se comunică în scris de către conducătorul structurii de control care îl are în dotare, în cel mult 48 de ore de la constatare, organelor locale de poliţie, precizând indicativul specific al acestuia.
  (2) În cazul în care în decurs de 15 zile de la pierdere nu se găseşte ciocanul silvic pentru control respectiv, conducătorul structurii de control este obligat sa publice pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sa declare nulitatea acestei mărci şi sa anunţe ca folosirea acestuia se pedepseşte potrivit legii.
  (3) Pierderea sau sustragerea ciocanelor silvice pentru control din vina personalului cu atribuţii în păstrarea acestora constituie neglijenţa în serviciu şi se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 20

  Se interzic:
  a) confecţionarea în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul regulament a ciocanelor silvice pentru control;
  b) încredinţarea ciocanelor silvice pentru control altor persoane decât cele prevăzute în prezentul regulament, fără delegaţie de folosire sau în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1);
  c) folosirea ciocanelor silvice pentru control în alte locuri sau în alte scopuri decât cele înscrise în delegaţia emisă;
  d) folosirea ciocanelor silvice pentru control după expirarea termenului înscris în delegaţie sau fără delegaţie;
  e) folosirea ciocanelor silvice pentru control fără drept sau contrar dispoziţiilor legale specifice;
  f) nedepunerea ciocanelor silvice pentru control în perioada de valabilitate a delegatiilor de folosire a acestora;
  g) completarea necorespunzătoare a Registrului de evidenta a folosirii ciocanelor silvice pentru control, a fişelor de evidenta a folosirii, a delegatiilor şi rapoartelor de folosire.


  Articolul 21

  (1) Săvârşirea uneia dintre faptele interzise prevăzute la art. 20 se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.
  (2) Atunci când faptele prevăzute la art. 20 sunt săvârşite de personalul silvic, acestea constituie şi încălcări grave ale obligaţiilor de serviciu.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1

  -------
  la regulament
  --------------


  Anexa 2a)
      ---------
  la regulament
  -------------
                      REGISTRU DE EVIDENTA
         a folosirii ciocanelor silvice pentru control
      Denumirea structurii de control .............................
      A. Inventarul ciocanelor silvice pentru control
   
  Nr. crt. Indicativ Observaţii
  0 1 2


  Anexa 2b)
      ---------
  la regulament
  --------------
      B. Tabloul de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control
  Nr. IndicativNumele şi Numărul Ridicare Depunere
  crt.prenumele delegaţiei
  titularuluiDataSemnaturaDataSemnatura
  delegat
  0 1 2 3 4 5 6 7

  NOTĂ:
  La coloana 5 semnează persoana delegată pentru folosirea ciocanului silvic pentru control, iar la coloana 7 semnează şeful/conducătorul structurii de control.


  Anexa 2c)

  ---------
  la regulament
  -------------
  C. Constatări privind încălcări în aplicarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura
  Nr. crt. Data Numele, prenumele şi funcţia organului constatator Constatări - Măsuri


  Anexa 3
      --------
  la regulament
  --------------
      Denumirea structurii de control ............................
                          FIŞA DE EVIDENTA
          a folosirii ciocanului silvic pentru control, cu marca
                        având indicativul .......
  Nr.NumeleFuncţiaNr. din PerioadaScopul Locul Primire- Restituire-
  crt şi tabloul de folo- folo- ridicare Depunere
  prenu- de folosiresirii*1)sirii*2)
  mele evidentaDa-Semna- Da-Semna-
  ta tura*3)ta tura*4)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  -------------
  *1) Felul controlului (de fond, parţial, circulaţie etc.).
  *2) Denumirea/numele persoanei juridice sau fizice, cantonul silvic, UP, ua, drumul public etc.
  *3) Semnatura persoanei delegate pentru folosirea ciocanului silvic pentru control.
  *4) Semnatura conducătorului structurii de control.


  Anexa 4

  --------
  la regulament
  -------------
  Denumirea structurii de control .......................
  DELEGAŢIE
  de folosire a ciocanului silvic pentru control
  Nr.*1)/*2) ......... din*3) ............
  Domnul .........................., având funcţia de ......................, este delegat sa folosească în perioada ...................... ciocanul silvic pentru control, cu marca având indicativul ...................., pentru*4) ........................................................................ în*5) ................................................................. .
  Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ................... până la ........................, interval în care se vor depune la ocolul silvic ciocanul silvic pentru control, raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executării lucrării.
  Pentru aplicarea marcii se va folosi vopsea sau tus de culoare ......... .
  Director/Inspector-şef,
  .........................
  -------------
  *1) Numărul curent din Tabloul de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control.
  *2) Numărul curent din Fişa de evidenta a folosirii ciocanului silvic pentru control.
  *3) Data ridicării ciocanului silvic pentru control, care este aceeaşi cu data emiterii delegaţiei de folosire.
  *4) Felul controlului (de fond, parţial, circulaţie etc.).
  *5) Unitatea de producţie, parcela, subparcela, localizarea cadastrala, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, denumirea persoanei juridice, drumul public etc.


  Anexa 5

  --------
  la regulament
  --------------
  Nr. ....... din ....... Ciocanul silvic pentru control
  a fost depus azi,
  .................................
  Director/Inspector-şef,
  ..........................
  RAPORT DE FOLOSIRE
  a ciocanului silvic pentru control*1) ..................., primit în baza delegaţiei nr. ................ din ....................
                   
    Locul marcării2)Felul controluluiNumerotarea cioatelor/pieselorNumăr total de cioate sau pieseIntervalul când s-a făcut marcareaNr. şi data depunerii documentelor de marcare3)
    Unitatea de producţieParcelă/ subparcelăPrimul numărUltimul număr
    12345678
                   
                   
                   
    TOTAL:--   -  


  Numele şi prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de control ................................................................
  Culoarea vopselei sau tusului folosit la marcare ...................
  Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat ciocanul silvic pentru control altor persoane, că nu l-am folosit în afară prevederilor delegaţiei primite şi că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menţionate în prezentul raport.
  Data .............       ..................................
                             (numele, prenumele şi semnatura)
  ---------------
  *1) Indicativul.
  *2) În cazul folosirii ciocanului silvic pentru control în păduri pentru care identificarea locului nu este suficienta sau nu este posibila prin cadastrul forestier sau în locuri situate în afară fondului forestier, se vor trece toate elementele necesare localizarii (denumirea punctului, numele proprietarului sau al deţinătorului, elemente de cadastru general, denumirea persoanei juridice, drumul public etc.).
  *3) Carnete de inventar, procese-verbale, fise etc.
  --------