ORDONANTA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 aprilie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Societăţile comerciale şi regiile autonome au obligaţia efectuării, la scadenta, a tuturor plăţilor datorate către orice creditor, inclusiv cele pentru achitarea creanţelor bugetare.
  (2) Scadenta plăţilor se stabileşte conform clauzelor înscrise în contractele comerciale, în contractele de credit sau potrivit dispoziţiilor cuprinse în legi speciale privind plata obligaţiilor bugetare, după caz.


  Articolul 2

  (1) Între societăţile comerciale, precum şi între acestea şi regiile autonome, plăţile se pot realiza prin utilizarea următoarelor instrumente de plată garantate:
  a) cambie şi bilet de ordin, avalizate de o societate bancară şi acceptate în prealabil de obligatul principal, conform Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului de ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994;
  b) cec, certificat conform Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994;
  c) forfetare sau factoring.
  (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, instrumentele de plată prevăzute la alin. (1) lit. c) se definesc astfel:
  a) forfetarea este un contract prin care un vinzator sau prestator de servicii îşi vinde creanţele pe care le are faţă de un cumpărător sau beneficiar unei societăţi bancare sau unei instituţii financiare specializate, contra unei taxe de forfetare;
  b) factoring este un contract încheiat între o parte, denumita aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o societate bancară sau o instituţie financiară specializată, denumita factor, prin care aceasta din urma asigura finanţarea, urmărirea creanţelor şi protecţia riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vînzare sau de gaj, creanţele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi.


  Articolul 3

  În scopul achitării obligaţiilor de plată, se pot conveni următoarele:
  a) compensarea datoriilor nerambursate la scadenta, ale regiilor autonome, precum şi ale societăţilor comerciale înfiinţate în conformitate cu prevederile cap. III din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, potrivit dispoziţiilor art. 1.143-1.153 din Codul civil;
  b) conversia datoriilor, nerambursate la scadenta, ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. a), în acţiuni sau părţi sociale.


  Articolul 4

  (1) În cazul societăţilor comerciale cu capital de stat, debitoare, conversia datoriilor în acţiuni sau părţi sociale se face cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, pe baza mandatului special acordat de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, ţinând seama şi de perspectivele de redresare financiară prin conversie.
  (2) Societăţile comerciale cu capital privat îşi pot transforma creanţele rezultate din contracte de vînzare-cumpărare sau de prestări de servicii, după caz, în acţiuni sau părţi sociale ale societăţilor comerciale debitoare, în care statul deţine acţiuni sau părţi sociale, în limita unui procent care va fi convenit de comun acord.
  (3) Societăţile bancare îşi pot transforma drepturile lor de creanta în acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea dispoziţiilor art. 28 din Legea
  nr. 33/1991 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991; şi cu luarea în considerare a implicatiilor pe care aceasta operaţiune le-ar putea avea asupra situaţiei patrimoniale a societăţilor bancare în cauza şi asupra indicatorilor de prudenta bancară prevăzuţi de normele în vigoare, emise de către Banca Naţionala a României.
  (4) Conversia datoriilor nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale se va face cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) încheierea unei convenţii prin care debitorul şi creditorul convin conversia datoriilor nerambursate la scadenta;
  b) pe baza convenţiei prevăzute la lit. a) şi cu aprobarea Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, transferul de acţiuni sau de părţi sociale de la Fondul Proprietăţii de Stat se va face direct de către creditor, în limita valorică a datoriilor ce urmează să fie stinse;
  c) includerea obligatorie a debitorului care realizează conversia de datorii nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în categoria societăţilor comerciale care se privatizează.
  (5) Conversia datoriilor nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale nu se va face la societăţile comerciale aflate în reorganizare sau lichidare judiciară potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, cu modificările ulterioare, sau la societăţile comerciale aflate în lichidare administrativă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare. De asemenea, conversia datoriilor nerambursate la scadenta în acţiuni sau părţi sociale nu se va face la societăţile comerciale ale căror acţiuni sau părţi sociale au fost oferite spre vînzare de către Fondul Proprietăţii de Stat.


  Articolul 5

  Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creanţelor, după caz, ca urmare a transferului de acţiuni sau părţi sociale de la Fondul Proprietăţii de Stat, conform convenţiei, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.


  Articolul 6

  În scopul achitării obligaţiilor de plată şi diminuării pierderilor din economie, Fondul Proprietăţii de Stat va lua, în principal, următoarele măsuri:
  a) vânzarea activelor societăţilor comerciale debitoare, până la acoperirea datoriilor;
  b) compensarea datoriilor nerambursate la scadenta între societăţile comerciale debitoare sau conversia acestora în acţiuni sau părţi sociale;
  c) divizarea unei societăţi comerciale debitoare în mai multe societăţi comerciale şi vânzarea acţiunilor emise de acestea;
  d) vânzarea sau plata integrală sau vânzarea în rate a acţiunilor sau părţilor sociale pe care le gestionează la societăţile comerciale ale căror datorii nu sunt exigibile sau au fost reesalonate de comun acord cu creditorii;
  e) încheierea operaţiunilor şi iniţierea lichidării administrative, potrivit Legii nr. 31/1990, pe baza hotărârii adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor, convocate, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către administratorii societăţilor comerciale aflate în imposibilitate de plată.


  Articolul 7

  (1) În cazul societăţilor comerciale la care se declanseaza procedura de lichidare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Fondul Proprietăţii de Stat va numi un lichidator, persoana fizica sau persoana juridică, română sau străină, pe baza contractuală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.
  (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 178 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 31/1990, lichidatorul va avea dreptul sa vinda, prin licitaţie publică, bunurile mobile şi imobile ale societăţii comerciale, în bloc sau piesa cu piesa, la preţul cel mai bun oferit, în funcţie de condiţiile pieţei.
  (3) Pentru acoperirea pasivului exigibil, lichidatorul va efectua plati, din sumele obţinute în urma vinzarii activelor unei societăţi comerciale, în următoarea ordine:
  a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vinzarii sau îndeplinirii procedurii de lichidare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  b) pentru achitarea salariilor restante;
  c) în contul creditorilor care dispun de un gaj sau de o ipoteca asupra bunurilor mobile sau imobile ale societăţii comerciale;
  d) în contul creanţelor statului, provenite din impozite, taxe şi alte obligaţii fiscale stabilite conform legii, din contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la fondurile sociale;
  e) în contul creanţelor rezultind din împrumuturi acordate de către stat;
  f) în contul creditorilor chirografari;
  g) în contul acţionarilor sau asociaţilor.
  (4) Creditorii ale căror drepturi au fost prezentate cu întârziere, dar nu mai tirziu de închiderea lichidării în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi îndestulaţi, conform ordinii stabilite la alineatul precedent, în mod proporţional, numai din sumele eventual rămase după plata creanţelor înregistrate în termen.
  (5) Lichidatorul va prezenta lunar Fondului Proprietăţii de Stat un raport scris în legătură cu stadiul vinzarii activelor acelor societăţi comerciale la care s-a dispus lichidarea potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 8

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul societăţilor comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus anterior lichidarea administrativă în temeiul Legii nr. 31/1990 şi al Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 august 1991, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorii societăţilor comerciale debitoare vor convoca adunările generale extraordinare ale acţionarilor sau asociaţilor, pentru a decide asupra măsurilor legale care se impun a fi luate.


  Articolul 10

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor, împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare, va emite norme metodologice, care vor fi supuse aprobării Guvernului.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:
  a) Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119 din 6 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu excepţia art. 16;
  b) art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 28 octombrie 1996;
  c) Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992, cu modificările ulterioare, şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1993.


  Articolul 12

  (1) Acordurile de conciliere încheiate de agenţii economici cu principalii creditori şi societăţile bancare finanţatoare, precum şi înlesnirile la plata a creanţelor bugetare acordate de Ministerul Finanţelor şi/sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ori consiliile locale, după caz, rămân în vigoare cu respectarea termenelor de plată şi a cuantumului sumelor stabilite la data încheierii acestora.
  (2) Convenţiile încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat şi ministere, pentru acordarea de credite fără dobinda din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale, rămân valabile.


  Articolul 13

  (1) În vederea diminuării blocajului financiar, procedurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi aplicate, în mod corespunzător, şi de societăţile comerciale cu capital social privat, în raporturile dintre acestea.
  (2) Prevederile art. 3 lit. b) nu sunt aplicabile în raporturile dintre o regie autonomă, având calitatea de creditor, şi o societate comercială, având calitatea de debitor al respectivei regii autonome.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru de stat, ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului
  Proprietăţii de Stat,
  Sorin Dumitru
  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare,
  Valentin Ionescu
  ---------------------