ACORD din 8 august 1967
de coproductie cinematografica între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 7 decembrie 1967  Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene dornice sa consolideze şi sa lărgească cooperarea între industriile cinematografice, sa favorizeze realizarea în coproductie de filme care să contribuie, prin calităţile lor artistice şi tehnice la prestigiul celor două tari, precum şi sa dezvolte raporturi economice reciproce în domeniul cinematografiei şi al schimbului de filme, în spiritul colaborării culturale existente între ele,
  au convenit asupra celor ce urmează:

  Articolul 1

  1. Filmele de lung metraj realizate în coproductie şi admise sa beneficieze de prevederile prezentului Acord sînt considerate filme naţionale ale celor două tari. Acestea beneficiază de avantajele ce rezultă în conformitate cu dispoziţiile în vigoare şi cu cele care vor fi emise în fiecare ţara.
  Avantajele sînt dobîndite numai de producătorul din ţara care le acorda.
  2. Sînt, de asemenea, considerate filme naţionale ale celor două tari filmele de scurt metraj admise sa beneficieze de coproductie potrivit normelor pe care autorităţile competente ale celor două Părţi contractante le vor emite de comun acord.
  3. Realizarea de filme în coproductie între cele doua tari se va efectua pe baza aprobării prealabile a autorităţilor competente ale ambelor Părţi contractante:
  în Republica Socialistă România, Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta,
  în Republica Italiana, Ministerului Turismului şi Spectacolului.


  Articolul 2

  1. Coproducatorii trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice, artistice şi financiare cerute de realizarea coproductiilor cu personal şi mijloace tehnice naţionale.
  2. Admiterea unui producător cu participare minoritara la o coproductie este reglementată de normele legale în vigoare în ţara sa.
  3. Participarea interpreţilor care nu au naţionalitatea uneia din ţările coproducatoare poate fi admisă în mod excepţional şi numai după o înţelegere între autorităţile competente ale celor două tari, ţinînd seama de exigenţele filmului.
  4. Pot fi autorizate filmarile exterioare într-un cadru natural într-o ţara care nu participa la coproductie, pentru exigente cerute de scenariu sau de necesitatea localizarii.


  Articolul 3

  Pentru orice film în coproductie se vor executa doua negative sau un negativ şi un contratip.
  Fiecare coproducator este proprietarul unui negativ sau al unui contratip. Coproducatorul minoritar poate, după o prealabia înţelegere cu coproducatorul majoritar, să se folosească de negativul original.
  Filmele de coproductie sînt realizate în versiune română sau italiana, ori bilingva.


  Articolul 4

  Părţile contractate vor acorda toate înlesnirile posibile pentru circulaţia şi şederea personalului artistic şi tehnic care colaborează la realizarea filmelor în coproductie, precum şi pentru importul şi exportul (temporar pentru utilaje care nu se consuma în procesul de lucru) materialelor necesare realizării şi exploatării lor (pelicula, material tehnic, utilaje, costume, materiale scenografice, material publicitar), precum şi pentru transferurile valutare privind plăţile legate de realizarea acestora, conform normelor în vigoare în acest domeniu între cele doua tari.


  Articolul 5

  1. Participarea minoritara nu poate fi mai mica de 30% din costul de producţie al fiecărui film.
  2. a) Aportul coproducatorului minoritar trebuie în mod obligatoriu sa consiste într-o participare tehnica şi artistică efectivă; ea trebuie să fie de cel puţin: un autor, un tehnician, un interpret în rol principal şi un interpret în rol secundar.
  b) Orice film trebuie să fie realizat de un regizor din una din Părţile contractante.
  3. Participările artistice, tehnice şi financiare în coproductii trebuie să fie în ansamblu echilibrate.


  Articolul 6

  1. Părţile contractante vor favoriza realizarea în coproductie a filmelor de calitate internationala şi cu alte tari, cu care şi una şi cealaltă Parte sînt respectiv legate prin acorduri de coproductie. Condiţiile de admitere la aceste filme vor trebui să facă obiectul unui examen aparte de la caz la caz.
  2. Participarea minoritara la aceste filme nu poate fi mai mica de 20% din cost, folosindu-se obligatoriu un autor, un interpret şi un tehnician.


  Articolul 7

  Situaţia de echilibru pe ansamblul participarilor financiare, artistice şi tehnice ale ţărilor coproducatoare va fi examinata anual de Comisia mixtă prevăzută la articolul 15.
  Suma totală a aporturilor în valută datorate de către coproducatorii celor două tari va trebui, de asemenea, să fie verificata de Comisia mixtă, în scopul de a garanta echilibrul între cele doua tari. Dacă rezultă un dezechilibru, acesta va trebui să fie compensat în decursul anului următor.


  Articolul 8

  Cererea pentru ca un film sa beneficieze de coproductie trebuie să fie prezentată spre aprobare autorităţilor competente cel puţin cu 30 zile înaintea începerii filmarilor, împreună cu documentaţia necesară.


  Articolul 9

  Soldarea cotei de participaţie a coproducatorului minoritar trebuie să fie efectuată către coproducatorul majoritar în termen de 60 de zile de la data predării întregului material necesar pentru executarea versiunii tarii minoritare. Nerespectarea acestei norme atrage pierderea beneficiului de coproductie.


  Articolul 10

  1. Repartizarea încasărilor trebuie, în principiu, sa corespundă participării coproducatorilor la costul de producţie.
  2. Clauzele contractelor care prevăd repartizarea între coproducatori a încasărilor şi a pieţelor trebuie să fie aprobate de autorităţile competente ale Părţilor contractante.


  Articolul 11

  Filmul poate fi exportat de ţara coproducatorului care are cele mai bune posibilităţi de export, indiferent de cota de participare a coproducatorilor, după o înţelegere prealabilă.


  Articolul 12

  Genericele filmelor în coproductie vor cuprinde într-un cadru separat, în afară de numele coproducatorilor formula: "Coproductie româno-italiana" sau "Coproductie italo-română".
  Aceasta formula va figura obligatoriu în publicitatea comercială cu ocazia manifestărilor artistice şi culturale şi în special la festivalurile cinematografice internaţionale.
  Prezentarea filmelor în coproductie la festivalurile cinematografice este în mod obişnuit de competenţa Părţii căreia îi aparţine coproducatorul majoritar.
  În cazuri speciale poate să fie admisă o derogare de la cele de mai sus după o prealabilă înţelegere între autorităţile competente ale ţărilor interesate.


  Articolul 13

  Autorităţile competente ale celor două Părţi contractante stabilesc în deplina înţelegere regulile de procedura pentru aplicarea prezentului Acord.


  Articolul 14

  Părţile contractante vor favoriza întîlnirile de cineasti, schimbul de filme, de publicaţii şi de alte materiale cu caracter cinematografic.


  Articolul 15

  1. În timpul perioadei de valabilitate a prezentului Acord se convoacă anual o Comisie mixtă, alternativ în România şi Italia.
  Delegaţia română este condusă de un reprezentant al Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta.
  Delegaţia italiana este condusă de un reprezentant al Ministerului Turismului şi Spectacolului.
  Aceştia sînt asistaţi de funcţionari şi experţi.
  2. Comisia mixtă are în sarcina de a examina şi rezolva dificultăţile de aplicare ale prezentului Acord, de a studia şi propune, dacă este cazul, modificările necesare.
  3. Oricare Parte contractantă, pentru motive importante, are posibilitatea de a cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Comisiei mixte.


  Articolul 16

  Prezentul Acord va intra în vigoare la data la care Părţile îşi vor fi comunicat reciproc, prin schimb de note, ca au fost îndeplinite în acest scop prevederile legale respective.
  Acest Acord este valabil pentru o perioadă de 2 ani. La expirarea acestei perioade, Acordul este prelungit prin tacită reconducţiune, pentru perioade succesive de cîte 2 ani, în afară de cazul în care una din Părţile contractante îl denunta cu un preaviz scris de cel puţin 3 luni înaintea expirării lui.
  Încheiat la Bucureşti la 8 august 1967, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi italiana, ambele texte avînd valoare egala.
  ──────────────────