ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 2 martie 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,
  ținând cont de prevederile:– Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;– art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Prezentul ordin aprobă regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.


  Articolul 2
  (1) În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ/DAMB.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2023, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la DAJ/DAMB, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv.
  (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 )
  (1^2) Operatorii/Grupurile de operatori, care desfășoară activitatea de producție și care nu și-au înregistrat activitatea de producție până la data-limită prevăzută de alin. (1) sau (1^1), după caz, își pot înregistra activitatea de producție până cel târziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reînceperea perioadei de conversie, anul I.
  (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), operatorii/grupurile de operatori depun, după caz, la DAJ/DAMB fișele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8.(3^1) Fișele de înregistrare depuse la DAJ/DAMB de către operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: producție, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, depuse potrivit alin. (2), sunt valabile până:
  a) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție;
  b) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (2) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură.
  (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 )
  (4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activități de distribuție de produse ecologice și aplică etichete traduse pe produsele ambalate depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Prin aplicarea etichetei traduse, operatorul/grupul de operatori și organismul de control își asumă toate elementele menționate pe aceasta.(5) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară exclusiv activități de depozitare a produselor ecologice sau în conversie depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.(6) Operatorii/Grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online, sunt scutiți de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la DAJ/DAMB și de a îndeplini condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (6) operatorii/grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online, depun la DAJ/DAMB în format electronic declarația pe propria răspundere pentru scutirea de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.(8) Procedura aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr 10.(9) Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe își înregistrează activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe raza județului în care își au sediul social, menționând obligatoriu toate punctele de lucru existente.(10) Operatorii, persoane fizice, depun fișa de înregistrare la DAJ/DAMB pe raza județului unde își au domiciliul, indiferent de reședința stabilită.(11) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice sau organismele de control în domeniul agriculturii ecologice pot, în numele operatorilor/grupurilor de operatori, să întocmească, după caz, fișele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, să verifice conformitatea datelor și să le depună în numele acestora la DAJ/DAMB.(12) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice pentru a putea să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (11) sunt următoarele:
  a) să fi desfășurat activitate în domeniul agriculturii ecologice cel puțin 5 ani;
  b) să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene;
  c) să fie înregistrate în evidența DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social.
  (13) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul, următoarele documente:
  a) hotărârea judecătorească de înființare a asociației;
  b) statutul asociației;
  c) bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și înregistrat la administrația financiară;
  d) lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile județene.
  (14) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (13), DAJ/DAMB înregistrează în evidența sa asociația profesională legal constituită în domeniul agriculturii ecologice și transmite la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista asociațiilor eligibile, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.(15) Depunerea la DAJ/DAMB a fișelor de înregistrare prevăzute la alin. (3) se realizează astfel:
  a) de către operatorii/grupurile de operatori, prin depunerea documentelor în format fizic sau transmiterea documentelor prin poștă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax;
  b) prin asociațiile profesionale legal constituite înregistrate potrivit prevederilor alin. (14) sau prin organismele de control în domeniul agriculturii ecologice, în situația în care operatorul/ grupul de operatori alege această opțiune. Acestea pot depune documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic sau le transmit prin poștă/curier ori în format electronic prin email/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului legal al asociației/organismului de control sau a persoanei împuternicite.
  (16) În situația depistării unor neconcordanțe, după înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori, potrivit alin. (15), DAJ/DAMB notifică operatorul/grupul de operatori/asociația/organismul de control în vederea remedierii neconcordanțelor. Operatorul/Grupul de operatori/Asociația/ Organismul de control are obligația să remedieze neconcordanțele în termen de 7 zile de la primirea notificării.(17) Completarea fișelor de înregistrare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, se face utilizând nomenclatoarele disponibile pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea „agricultură ecologică“, precum și la sediile DAJ/DAMB.


  Articolul 3

  Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleți, subcontractarea și măsurile de control ale activităților subcontractate se realizează conform prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 și pe baza listei subcontractanților și a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ pe raza căruia operatorul are puncte de colectare, care să fie înscrisă ca subcontractant pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a activității de pregătire/prelucrare sau de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice.


  Articolul 4
  (1) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează oricare dintre propriile activități unor părți terțe, atât operatorii sau grupurile de operatori, cât și părțile terțe cărora le-au fost subcontractate activitățile respective au obligația de a-și înregistra activitatea, cu excepția cazului în care operatorul sau grupul de operatori declară în fișa de înregistrare că rămâne responsabil în ceea ce privește producția ecologică și că nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului; în aceste cazuri, organismul de control verifică dacă activitățile subcontractate respectă Regulamentul (UE) 2018/848 în contextul controlului pe care îl efectuează la operatori/grupuri de operatori care și-au subcontractat activitățile.(2) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție și distribuie produsele obținute în propria exploatație trebuie să depună fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceștia intenționează să distribuie și produse provenite de la terți, trebuie să depună și fișa de înregistrare a activității de distribuție/introducere pe piață în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activități de producție și de pregătire/prelucrare a produselor obținute în propria exploatație depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, și fișa de înregistrare a operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Fișele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
  a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori și organismul de control;
  b) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;
  c) certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie;
  d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848.


  Articolul 5
  (1) În scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele de înregistrare, operatorul/grupul de operatori furnizează, la cererea DAJ/DAMB, documentele solicitate.(2) În situația în care unele dintre documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităților emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.(3) Fișele de înregistrare, după aprobare, se restituite în original operatorilor/grupurilor de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.(4) Datele din fișele de înregistrare se introduc în aplicația SII-AE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe aceste documente.(5) DAJ/DAMB transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul operatorilor/grupurilor de operatori înregistrați în agricultura ecologică, pentru luna anterioară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.


  Articolul 6

  Data de începere a perioadei de conversie este data înscrisă în fișa de înregistrare în agricultura ecologică a operatorului/grupului de operatori de către DAJ/DAMB sau, în cazul adăugării de suprafețe/animale noi, data înregistrării solicitării privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.


  Articolul 7

  Directorul executiv al DAJ/DAMB desemnează prin decizie persoana/persoanele responsabile pentru înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea legislației în acest sector. Persoana responsabilă desemnată va fi diferită de cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.


  Articolul 8
  (1) Operatorii/Grupurile de operatori care și-au înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea unei solicitări privind modificarea fișei de înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.(2) Situațiile în care se depune solicitarea prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
  a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la DAJ/DAMB;
  b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și încheierea unui contract cu un alt organism de control;
  c) schimbarea formei de organizare;
  d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu/fără modificarea CUI;
  e) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
  f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;
  g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;(v) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul operatorului sau stocul de pește;
  h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;
  i) transferul total al activității cu profil ecologic;
  j) transferul parțial al activității cu profil ecologic;
  k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii care desfășoară activități de producție zootehnică sunt scutiți de obligația de depunere a solicitării privind modificarea fișei de înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, în situația în care intervin modificări care privesc categoria de vârstă a animalelor înscrise în fișa de înregistrare.(4) Pentru modificările efectuate, operatorul/grupul de operatori trebuie să prezinte la DAJ/DAMB documente justificative, prevederile art. 5 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1), după aprobare, se restituie în original operatorului/grupului de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.(6) Datele din solicitarea prevăzută la alin. (1) aprobată se introduc în aplicația SII-AE, în termen de maximum 30 de zile de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe acest document.


  Articolul 9
  (1) În situația în care operatorii/grupurile de operatori se retrag din agricultura ecologică sunt obligați să notifice DAJ/DAMB la care s-au înregistrat, prin depunerea unei notificări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14.(2) Operatorii/Grupurile de operatori au obligația să păstreze toate înregistrările contabile și documentele emise în perioada în care au desfășurat activități în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii din agricultura ecologică.(3) DAJ/DAMB va transmite notificarea de retragere a operatorilor/grupurilor de operatori organismului de control cu care aceștia au avut încheiat contractul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.(4) În situația în care unui operator/grup de operatori i-a fost retras certificatul pentru neconformități grave prevăzute în Lista măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică operatorilor/grupurilor de operatori din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 12

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu

  București, 25 februarie 2022.
  Nr. 45.

  Anexa nr. 1


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului .............
  FIȘA DE ÎNREGISTRARE
  a producătorilor în agricultura ecologică
  Anul ...............

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ....................................................
  1. Producător
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ..................., județul ......................., str. ................. nr. ........, bl. .............., sc. .............., ap. ................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........................., CUI ........................, cod exploatație/ID ..............................., reprezentată de ......................................, în calitate de .........................., CNP .................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail ..................................
  Persoana fizică .........................., domiciliată în .............................., localitatea ......................., județul .........................., str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ................, ap. ..............., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploatație/ID ..............., tel. ..........., fax ............., e-mail ......................
  Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru*.........................
  *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

  Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control: .......................................
  Codul organismului de control: ...............................................
  4. Producția vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)
  Suprafața totală agricolă exploatată (ha), din care:
  a) Suprafața totală în agricultura convențională (ha) ..................
  b) Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) .........................– suprafața în conversie (ha):– anul 1 .....................– anul 2 .....................– anul 3 .....................– suprafața certificată (ha): ............................

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data .............................. Semnătura ..................................
  5. Producția animalieră
  Nume producător .........................
  JudețulLocalitatea/Comuna/OrașulSpecia/CategoriaRasaEfective (capete)Modul de producție
  EcologicÎn conversieConvențional

  Speciile și rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.
  6. Activitate de depozitare
  [ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit  Data ..............................
  Semnătura ..................................
  Nume producător .......................................
  REGISTRUL PARCELAR
  Anul ..............

  Informații aferente hărțilorSuprafața cadastrală a parcelei (ha)Suprafața agricolă exploatată** (ha)Suprafața în agricultura convențională (ha)CulturaSuprafața în agricultura ecologică
  JudețulLocalitatea/ Comuna/ OrașulCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolă
  Suprafața totală
  (ha)
  din care:
  Conversie anul I (ha)
  Conversie anul II
  (ha)
  Conversie anul III (ha)Certificată ecologic (ha)

  12 = 3 + 5345 = 6 + 7 + 8 + 96789  **În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................
  Grupul de operatori va depune lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848, și registrul parcelar și animalier pentru fiecare membru al grupului de operatori.
  Numele membruluiAdresa sau altă formă de identificare a membrului

  Data ..............................
  Semnătura ..................................


  Anexa nr. 2


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ...........
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a unităților de producție de acvacultură ecologică
  Anul .......................

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .......................................................
  1. Unitate de producție pentru acvacultură ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......................................., cu sediul social în localitatea ..........................., județul ..................., str. ......... nr. ..........., bl. ............, sc. ..............., ap. ............, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........................., CUI ............................., cod exploatație/ID .........................., reprezentată de ........................., în calitate de ..................................., CNP .........................., act de identificare ............................, tel. .............., fax ............., e-mail ..................................
  Persoana fizică .............................., domiciliată în localitatea ....................., județul ................., str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploatație/ID ..................., tel. ................., fax ................, e-mail ............................
  Locația amenajării piscicole/unității administrate/Puncte de lucru* ....................................................
  Tipul unității (pepinieră/crescătorie)** ..............................................................
  *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de județ.
  **Se vor declara nominal suprafețele și locațiile pentru pepinieră și crescătorie aferente fiecărei exploatații/locații în parte.
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control: ........................................................................................................................................
  Codul organismului de control: ..............................................................................................................................................
  4. Producția de acvacultură
  (Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidență a suprafețelor de acvacultură“.)
  Suprafața totală exploatată ......................, din care luciu apă ................................., număr bazine ..................................:– Suprafața în acvacultura convențională: ..............................................– Suprafața în acvacultura ecologică .................................., din care:– suprafața în conversie .................., din care:– conversie anul 1 ............................– conversie anul 2 ............................– suprafața certificată ecologic ..............................
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................
  5. Stocul animalelor și organismelor de acvacultură, la data de .......
  Nume producător: ............................
  FamilieSpecie pești
  Specie organisme
  (alge)

  Efective
  (t)
  Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum)Declarație status

  Convențional
  (t)

  Conversie
  (t)

  Ecologic
  (t)
  12345678
  Se vor înscrie datele ultimului raport de producție de acvacultură.
  CiprinideCaras
  25Vara 125
  0,00
  CiprinideClean
  40consum0,00
  40,00
  CiprinideCrap

  CiprinideLin

  CiprinidePlătică

  CiprinideRoșioară

  CiprinideScobar

  CiprinideSânger

  CiprinideNovac

  CiprinideCosaș

  GadideMihalț

  EsocideȘtiucă

  EsocideBiban

  PercideGhiborț

  PercideȘalău

  SalmonidePăstrăv indigen

  SalmonidePăstrăv fântânel

  SalmonidePăstrăv curcubeu

  SalmonideLostriță

  SilurideSomn

  SilurideSomn pitic

  AcipenserideSturion

  CiprinideBabușcă

  AnguillideAnghilă

  etc.


  6. Activitate de depozitare
  [ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit  Subcontractori
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ...................................
  REGISTRUL
  de evidență a suprafețelor de acvacultură
  Anul ...................

  Informații aferente identificării suprafețelor
  Suprafața cadastrală
  a bazinului conform contractului (ha)
  Suprafața luciu de apă exploatată*** (ha)
  Suprafața
  în acvacultura convențională (ha)

  Specia
  de pește
  Specia de organisme acvatice (alge)Suprafața de luciu de apă în agricultura ecologică

  Localitatea/
  Comuna/
  Orașul

  Număr bazin/
  identificare
  Nume bazinTip bazinSuprafața totală (ha)din care:

  Conversie anul I
  (ha)

  Conversie anul II
  (ha)

  Certificată ecologic
  (ha)
  12345678910111213


  *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................


  Anexa nr. 3


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului .............
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică
  Anul ............................

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .......................................................
  1. Operator/Grup de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., județul .........................., str. ........... nr. ......., bl. ..., sc. ....., ap. ........., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ......................, în calitate de ........................., CNP ...................., act de identificare ...................., tel. ..................., fax ......................., e-mail ..............................
  Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................................., CNP ....................., tel. ................., fax ..............., e-mail .............................
  Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................
  *Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

  [ ] Activități de pregătire:
  Divizare
  Separare
  Tranșare
  Decupare
  Dezosare
  Tocare
  Jupuire
  Măcinare
  Tăiere
  Curățare
  Decorticare
  Răcire
  Înghețare
  Congelare
  Decongelare
  Etichetare
  Traducere etichete
  Sortare
  Sacrificare
  Ambalare
  Omogenizare
  Împachetare

  [ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
  Adăugare ingredient
  Încălzire
  Afumare
  Sărare
  Coacere
  Uscare
  Marinare
  Extragere
  Extrudare
  Îmbuteliere
  Combinație a acestor procedee

  Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control ales: ..........................................................
  Codul organismului de control: ..........................................................
  4. Specificarea locurilor de pregătire și/sau de prelucrare și/sau de depozitare și natura operațiilor și a produselor, prin precizarea locului de pregătire/prelucrare/depozitare
  Numele operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare/depozitare: ..........................
  Produs finit**Loc de pregătire/prelucrare
  Cantitate realizată
  în anul anterior
  (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  Natura operațiilor***Locația depozituluiTipul de depozit
  Grupa****
  Subgrupa****/
  detalii produs
  JudețulLocalitatea
  ** Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).
  *** Operații privind:
  [ ] Activități de pregătire:
  Divizare
  Separare
  Tranșare
  Decupare
  Dezosare
  Tocare
  Jupuire
  Măcinare
  Tăiere
  Curățare
  Decorticare
  Răcire
  Înghețare
  Congelare
  Decongelare
  Etichetare
  Traducere etichete
  Sortare
  Sacrificare
  Ambalare
  Omogenizare
  Împachetare

  [ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
  Adăugare ingredient
  Încălzire
  Afumare
  Sărare
  Coacere
  Uscare
  Marinare
  Extragere
  Extrudare
  Îmbuteliere
  Combinație a acestor procedee

  **** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data .................
  Semnătura .........................


  Anexa nr. 4


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ...........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupului de operatori din agricultura ecologică
  Flora spontană
  Anul ......................................

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Operator/Grup de operatori
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., județul ......................, str. .............. nr. ..., bl. ..., nr. ..., sc. ..., ap. .........., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .................., CUI ........................, reprezentată de ............................, în calitate de ......................, CNP ............................., act de identificare ....................., tel. ......................, fax ................, e-mail .........................
  sau
  Persoana fizică ..................................., domiciliată în .........................., localitatea ............................., județul ................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., nr. ....., sc. ......, ap. ....., BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de .................. de către ....................., CNP ..........................., tel. ................., fax ................, e-mail .....................
  Locația unității/unității administrate/puncte de lucru* ...................................
  * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

  Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control: ....................................................................
  Codul organismului de control: .......................................................................
  4. Tipul de activitate
  (Se va completa partea A și/sau partea B.)
  5. Arealul de colectare– denumirea arealului/arealelor ...................................................– suprafața/suprafețele .................................................................
  Data .........................................................
  Semnătura ................................................
  – Partea A
  Pregătire/prelucrare floră spontană
  Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare/depozitare: ....................................
  Grupa de produse**Specia supusă operațiunii de pregătire/prelucrare***Loc de pregătire/prelucrare
  Cantitatea estimată
  în anul ......
  (t)
  Natura operațiilor****Locația depozitului
  Tipul
  de depozit
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate  ** Se va completa conform autorizației (anexele nr. 2 și 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).
  **** Operații privind:
  [ ] Activități de pregătire:
  Divizare
  Separare
  Decupare
  Tocare
  Jupuire
  Măcinare
  Tăiere
  Curățare
  Decorticare
  Răcire
  Înghețare
  Congelare
  Decongelare
  Etichetare
  Traducere etichete
  Sortare
  Ambalare
  Omogenizare
  Împachetare

  [ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)
  Adăugare ingredient
  Încălzire
  Afumare
  Sărare
  Coacere
  Uscare
  Marinare
  Extragere
  Extrudare
  Îmbuteliere
  Combinație a acestor procedee

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data .........................................................
  Semnătura ................................................
  – Partea B
  Distribuție/introducere pe piață floră spontană
  (inclusiv distribuție intracomunitară)
  Operatorul/Grupul de operatori desfășoară activitatea de distribuție online a produselor ecologice,
  [ ] DA [ ] NU

  Adresa web ............................
  Link către platforma e-commerce ....................................
  Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață/depozitare
  Grupa de produseSpecia distribuită
  Cantitatea estimată distribuită (kg, litri sau, după caz,
  în nr. de unități)
  Numele furnizoruluiȚara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/unități de distribuție/unități de pregătire/prelucrare)
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
  Data .........................................................
  Semnătura ................................................

  INSTRUCȚIUNI

  Grupa de produseI. Plante colectate din flora spontană, părți de plantă (exclusiv ciuperci)

  Nr. crt.

  Denumirea populară consacrată
  (denumirea științifică)

  Partea care se recoltează (partea aeriană/flori/muguri/frunze/fructe/rădăcini etc.)

  1

  Afinul (Vaccinium myrtillus)

  Fructele + frunzele

  2

  Albăstrele (Centaurea cyanus)

  Florile

  3

  Alunul (Corylus avellana)

  Fructele + frunzele + mugurii foliari

  4

  Amăreală (Polygala amara)

  Părțile aeriene

  5

  Aninul negru (Alnus glutinosa)

  Scoarța + mugurii + frunzele

  6

  Arnica (Arnica montana)

  Inflorescența terminală

  7

  Barba-popii (Filipendula ulmaria)

  Părțile aeriene

  8

  Bozul (Sambucus ebulus)

  Toate părțile plantei

  9

  Bradul (Abies alba)

  Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarța + rășina

  10

  Brânca-ursului (Heracleum sphondylium)

  Rădăcinile + semințele + florile + mugurii + frunzele

  11

  Brândușa de toamnă (Colchicum autumnale)

  Semințele

  12

  Brusturul (Arctium lappa)

  Rădăcinile

  13

  Busuiocul-cerbilor (Mentha pulegium)

  Părțile aeriene

  14

  Calomfirul (Tanacetum balsamita)

  Părțile aeriene

  15

  Captalanul (Petasites hybridus)

  Rizomii + rădăcinile

  16

  Carpenul (Carpinus betulus)

  Frunzele

  17

  Castanul comestibil (Castanea sativa)

  Fructele + frunzele + scoarța + lemnul

  18

  Castanul porcesc/sălbatic (Aesculus hippocastanum)

  Fructele + frunzele + florile albe + scoarța + coaja fructelor

  19

  Cașul-popii/Nalba mică (Malva neglecta, Malva sylvestris)

  Frunzele + florile

  20

  Călinul (Viburnum opulus)

  Frunzele + florile + fructele + scoarța

  21

  Călțunași (Tropaeolum majus)

  Părțile aeriene

  22

  Cătina (Hippophae rhamnoides)

  Fructele + frunzele

  23

  Cătina roșie (Tamarix ramosissima)

  Mugurii + fructele

  24

  Cătușnica (Nepeta catarian)

  Părțile aeriene ale plantei, recoltate în timpul înfloririi

  25

  Cânepa-codrului (Eupatorium cannabinum)

  Toate părțile plantei

  26

  Cerențel (Geum urbanum)

  Rizomii + rădăcinile

  27

  Cervană (Lycopus europaeus)

  Părțile aeriene

  28

  Cetina de negi (Juniperus sabina)

  Lujerii tineri

  29

  Chimionul (Carum carvi)

  Fructele

  30

  Cicoarea (Cichorium intybus)

  Rădăcinile + părțile aeriene

  31

  Cimbrișorul de câmp (Thymus serpyllum)

  Părțile aeriene

  32

  Cinci degete (Potentilla reptans)

  Rizomii

  33

  Cireșul amar sălbatic (Prunus avium)

  Fructele + pedunculii

  34

  Ciuboțica-cucului (Primula officinalis; Primula veris)

  Florile + părțile aeriene + rizomii + rădăcinile

  35

  Ciumăfaia/Laurul porcesc (Datura stramonium)

  Toate părțile plantei

  36

  Ciurul-zânelor (Carlina acaulis)

  Toate părțile plantei

  37

  Cârcelul (Ephedra distachya)

  Părțile aeriene

  38

  Ciumărea (Galega officinalis)

  Părțile aeriene

  39

  Coacăzul negru (Ribes nigrum)

  Fructele + frunzele

  40

  Coada-calului (Equisetum arvense; Equisetum maximum)

  Tulpinile sterile

  41

  Coada-racului (Potentilla anserina)

  Părțile aeriene

  42

  Coada șoricelului (Achillea millefolium)

  Inflorescențele + părțile aeriene

  43

  Colții-babei (Tribulus terrestris)

  Părțile aeriene

  44

  Cornul (Cornus mas)

  Fructele

  45

  Crețișoara (Alchemilla vulgaris)

  Părțile aeriene

  46

  Crețușca (Filipendula ulmaria)

  Părțile aeriene

  47

  Crușin (Rhamnus fragula)

  Scoarța

  48

  Dracila (Berberis vulgaris)

  Rădăcinile + scoarța + florile + fructele

  49

  Drăgaica/Sânzienele (Galium verum)

  Părțile aeriene

  50

  Dudul alb (Morus alba)

  Fructele + frunzele + rădăcina

  51

  Dudul negru (Morus nigra)

  Fructele + frunzele + rădăcina

  52

  Fagul (Fagus sylvatica)

  Scoarța + fructele + frunzele + mugurii foliari

  53

  Fragul (Fragaria vesca)

  Fructele + frunzele

  54

  Frasinul (Fraxinus excelsior)

  Frunzele + mugurii foliari

  55

  Fumărița (Fumaria officinalis)

  Părțile aeriene

  56

  Gălbenele (Calendula officinalis)

  Florile

  57

  Ghimpele (Xanthium spinosum)

  Părțile aeriene

  58

  Ghințura/Lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadea)

  Rizomii + rădăcinile

  59

  Ghiocelul (Galanthus nivalis)

  Bulbii + florile

  60

  Glădița (Gleditsia triacanthos)

  Scoarța + frunzele + fructele

  61

  Gorunul (Quercus petraea)

  Fructele + scoarța

  62

  Gutuiul (Cydonia vulgaris)

  Fructele

  63

  Hameiul sălbatic (Humulas lupulus)

  Fructele (conurile)

  64

  Iarba mare (Inula helenium)

  Rădăcinile

  65

  Iarba-tâlharului (Stachys officinalis)

  Părțile aeriene

  66

  Iasomia de pădure (Philadelphus coronarius)

  Florile

  67

  Iedera (Hedera helix)

  Frunzele + fructele + rădăcinile

  68

  Ienupărul (Juniperus communis)

  Pseudofructele/fructele + frunzele

  69

  Ipcărigea (Gypsophila paniculata)

  Rizomii + rădăcinile

  70

  Isopul (Hyssopus officinalis)

  Părțile aeriene în timpul înfloririi

  71

  Izma-calului (Mentha longifolia)

  Frunzele

  72

  Jneapănul (Pinus mugo)

  Mugurii + lujerii tineri

  73

  Lăcrămioarele/Mărgăritelul (Convallaria majalis)

  Părțile aeriene

  74

  Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra)

  Rădăcinile

  75

  Leurda (Allium ursinum)

  Frunzele + bulbii

  76

  Lichenul de piatră (Cetraria islandica)

  Părțile aeriene

  77

  Linarița (Linaria vulgaris)

  Părțile aeriene

  78

  Lipicioasa (Galium aparine)

  Părțile aeriene

  79

  Lumânărica (Verbascum phlomoides; Verbascum thapsus; Verbascum thapsiforme)

  Florile

  80

  Macul roșu de câmp (Papaver rhoeas)

  Petalele

  81

  Margareta (Leucanthemum vulgare)

  Florile + frunzele

  82

  Măceșul (Rosa canina)

  Fructele

  83

  Mărgelușă (Lithospermum officinale)

  Frunzele + fructele + rădăcinile

  84

  Mărul (Malus sp.)

  Fructele

  85

  Măselarița (Hyoscyamus niger)

  Părțile aeriene

  86

  Mătrăguna (Atropa belladona)

  Frunzele + rădăcinile

  87

  Menta (Mentha piperita)

  Părțile aeriene

  88

  Merișorul (Vaccinium vitis idaea)

  Frunzele + fructele

  89

  Mesteacănul (Betula verrucosa/Betula pendula)

  Frunzele + scoarța + mugurii

  90

  Mesteacănul pufos (Betula pubescens)

  Amenții + mugurii

  91

  Molidul (Picea abies)

  Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarța + rășina

  92

  Murul (Rubus fructicosus)

  Fructele + frunzele

  93

  Mușețelul (Matricaria chamomilla)

  Părțile aeriene

  94

  Nalba mare (Althaea officinalis)

  Frunzele + rădăcinile + florile

  95

  Năpraznicul (Geranium robertianum)

  Toată planta

  96

  Năsturelul (Nasturtium officinale)

  Frunzele

  97

  Nemțișorul de câmp (Delphinium consolida)

  Florile

  98

  Nucul (Junglans regia)

  Fructele + frunzele

  99

  Obligeana (Acorus calamus)

  Rădăcinile + rizomii

  100

  Omagul (Aconitum species sectio)

  Rădăcinile

  101

  Opățel (Lychnis coronaria)

  Părțile aeriene

  102

  Osul iepurelui (Ononis spinosa, Ononis arvensis)

  Rădăcinile

  103

  Păducelul (Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha)

  Frunzele + florile + fructele

  104

  Paltinul de câmp (Acer platanoides)

  Frunzele + florile + scoarța

  105

  Păpădia (Taraxacum officinale)

  Frunzele + florile + rădăcinile

  106

  Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata)

  Frunzele + semințele

  107

  Pătlagina lată (Plantago major)

  Frunzele

  108

  Pătlagina mică (Plantago media)

  Frunzele

  109

  Pedicuța (Lycopodium clavatum)

  Părțile aeriene

  110

  Pelinul (Artemisia absinthium)

  Părțile aeriene

  111

  Pinul silvestru (Pinus sylvestris)

  Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarța + rășina

  112

  Pirul (Agropyron repens)

  Rădăcinile + rizomii

  113

  Plămânărica (Pulmonaria officinalis)

  Părțile aeriene

  114

  Plopul negru (Populus nigra)

  Mugurii

  115

  Podbalul (Tussilago farfara)

  Frunzele

  116

  Poroinicul (Dactylorhiza maculata)

  Tuberculii + părțile aeriene

  117

  Porumbarul (Prunus spinosa)

  Florile + frunzele + fructele

  118

  Pufulița cu flori mici (Epilobium parviflorum)

  Părțile aeriene

  119

  Pufulița (Epilobium hirsutum L., Epilobium angustifolium L.)

  Părțile aeriene

  120

  Răchitanul (Lythrum salicaria)

  Părțile aeriene

  121

  Rocoina (Stellaria media)

  Părțile aeriene

  122

  Roinița (Melissa officinalis)

  Părțile aeriene

  123

  Rostopasca (Chelidonium majus)

  Părțile aeriene

  124

  Ruscuța de primăvară (Adonis vernalis)

  Părțile aeriene

  125

  Salcâmul (Robinia pseudacacia)

  Florile

  126

  Salcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix capraea)

  Scoarța

  127

  Salvia (Salvia officinalis)

  Părțile aeriene în timpul înfloririi

  128

  Saschiu (Vinca minor)

  Părțile aeriene

  129

  Sălcioara (Elaeagnus angustifolia)

  Ramurile tinere + mugurii + frunzele + fructele

  130

  Săpunarița (Saponaria officinalis)

  Rizomii + rădăcinile

  131

  Scaiul vânăt (Eryngium planum)

  Părțile aeriene

  132

  Scaiul vântului (Eryngium campestris)

  Părțile aeriene + rădăcina plantei

  133

  Scorușul de munte (Sorbus aucuparia)

  Frunzele + florile + fructele

  134

  Silur (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia officinalis)

  Părțile aeriene

  135

  Siminoc (Helichrysum arenarium)

  Florile + părțile tinere ale plantei

  136

  Socul (Sambucus nigra)

  Florile + fructele + frunzele

  137

  Șovârvul (Origanum vulgare)

  Părțile aeriene

  138

  Spânzul (Helleborus purpurascens)

  Rădăcinile

  139

  Splinuța (Solidago virguaureae)

  Părțile aeriene

  140

  Stejarul (Quercus robur)

  Fructele + scoarța + mugurii foliari

  141

  Sulfina (Melilotus officinalis)

  Părțile aeriene

  142

  Sunătoarea (Hypericum perforatum)

  Părțile aeriene

  143

  Susanul (Sesamum indicum)

  Semințele

  144

  Șerlai (Salvia sclarea)

  Părțile aeriene

  145

  Ștevia-stânelor (Rumex alpinus)

  Rădăcina

  146

  Talpa-gâștei (Leonurus cardiaca)

  Partea aeriană în timpul înfloririi

  147

  Tătăneasa (Symphytum officinale)

  Rizomii + rădăcinile

  148

  Teiul (Tilia sp.)

  Florile

  149

  Toporașul (Viola odorata)

  Florile + rizomii + rădăcinile

  150

  Traista-ciobanului (Capsella bursa pastoris)

  Părțile aeriene

  151

  Trei-frați-pătați (Viola tricolor)

  Părțile aeriene

  152

  Trifoiște de baltă (Menyanthes trifoliata)

  Frunzele

  153

  Troscotul (Polygonum aviculare)

  Părțile aeriene

  154

  Turița mare (Agrimonia eupatoria)

  Părțile aeriene

  155

  Umbra-iepurelui (Asparagus officinalis)

  Rădăcina

  156

  Trifoiul roșu (Trifolium pratense)

  Părțile aeriene

  157

  Țintaura (Centaurium umbellatum)

  Părțile aeriene

  158

  Ulmul (Ulmus campestris)

  Scoarța

  159

  Ungurașul (Marrubium vulgare)

  Părțile aeriene

  160

  Untul-pământului (Tamus communis)

  Rădăcinile + rizomul

  161

  Urzica-moartă (Lamium album)

  Părțile aeriene

  162

  Urzica-vie (Urtica dioica)

  Părțile aeriene + rădăcina

  163

  Valeriana (Valeriana officinalis)

  Rădăcinile

  164

  Vâscul (Viscum album)

  Părțile aeriene

  165

  Ventrilica (Veronica officinalis)

  Părțile aeriene + rădăcinile + rizomii

  166

  Vetrice (Tanacetum vulgare)

  Părțile aeriene

  167

  Verbina (Verbena officinalis)

  Părțile aeriene

  168

  Vinarița (Galium odorata)

  Părțile aeriene

  169

  Vindecea (Stachys officinalis)

  Frunzele

  170

  Volbura (Convolvulus arvensis)

  Rădăcinile + părțile aeriene

  171

  Zmeurul (Rubus idaeus)

  Fructele + frunzele
  II. Ciuperci colectate din flora spontană*****

  Nr. crt.

  Denumirea științifică

  Denumirea/
  Denumirile populară(e)

  Atenționări

  1

  Boletus edulis

  Mânătarcă

  Hrib cenușiu

  2

  Boletus aereus

  Hrib negru

  Pitarcă

  Pitoancă

  3

  Boletus luteus

  Pita

  Turta-vacii

  4

  Boletus subtomentosus

  Buza-caprei

  5

  Boletus elegans

  Untoasa cu inel

  6

  Boletus luridus

  Chitarcă

  Pitarcă

  7

  Boletus badius

  Hribul murg

  8

  Boletus scaber

  Chitarcă

  Burete de mesteacăn

  Burete-călugăresc

  9

  Cantharellus cibarius

  Gălbiorul

  10

  Amanita caesarea

  Buretele domnesc

  Crăița

  11

  Agaricus campestris

  Ciuperca de gunoi

  Pălăria uneori maronie - se poate confunda cu Amanita Phalloides - buretele viperei, care este otrăvitoare.

  Șampinionul

  12

  Agarius silvatica

  Ciuperca de pădure

  La ciupercile tinere, pălăria se poate confunda cu pălăria amanitelor otrăvitoare.

  13

  Agaricus arvensis

  Ciuperca de câmp

  Ciuperca oilor

  14

  Lepiota procera

  Pălăria-șarpelui

  Buretele șerpesc

  Parasolul

  15

  Lepiota naucina

  Buretele alb al porumbeilor

  Ciupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare.

  16

  Russula cyanoxantha

  Vinețica-porumbeilor

  17

  Russula aurata

  Hulubița

  Vinețelele

  18

  Russula vesca

  Vinețica

  19

  Russula alutacea

  Pâinișoară

  20

  Russula virescens

  Vinețica pestriță

  21

  Lactarius deliciosus

  Râșcovul

  Bureții dulci

  Pâinea-pădurii

  Râșcovii de brad

  22

  Lactarius piperatus

  Iuțarii

  Bureții iuți

  Buretele lăptos

  23

  Lactarius volemus

  Buretele dulce

  Buretele roșu

  Râșcovul lăptos

  24

  Tricholoma georgii

  Buretele de mai

  Buretele de spin

  25

  Armillaria mellea

  Ghebele

  Opinticii

  26

  Morchella vulgaris

  Ciuciuleții

  27

  Morchella esculenta

  Ciuciulete

  Pupi

  28

  Morchella conica

  Zbârciogii

  29

  Marasmius oreades

  Bureții de rouă

  Bureții de pajiște

  Bureciorii

  30

  Tuber melanosporum

  Trufa neagră

  Perla neagră

  31

  Tuber aestivum

  Trufa de vară

  Se recoltează în perioada 1 iunie-15 septembrie.

  32

  Tuber brumale

  Trufa de toamnă

  Se recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.

  33

  Tuber macrosporum

  Trufa cu spori mari/
  Trufa usturoiată

  Se recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.

  34

  Tuber mesentericum

  Trufa încrețită

  Se recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.

  35

  Tuber brumale

  Trufa de iarnă

  Se recoltează în perioada 1 decembrie-15 martie.

  36

  Tuber borchii

  Trufa de primăvară

  Se recoltează în perioada 1 februarie-30 aprilie.

  37

  Tuber magnatum

  Trufa de toamnă

  Se recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.

  38

  Choiromyces meadriformis

  Trufa porcească

  Se recoltează în perioada 1 iulie-30 octombrie.

  39

  Pleurotus ostreatus

  Negrișorii

  Buretele negru de fag

  40

  Polyporus squamosus

  Păstrăvul de nuc

  Păstrăvul de ulm

  41

  Clavaria botrytis

  Bureții creți

  Creasta-cocoșului

  Rămurelele

  42

  Clavaria aurea

  Laba-ursului

  Togmagiorii

  43

  Coprinus comatus

  Buretele cu perucă

  Buretele de cerneală

  ***** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.


  Anexa nr. 5


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ...........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a importatorilor de produse ecologice
  Anul .........................

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Importator
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea .................., județul ......................., str. ..........., nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ....., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .................., CUI ............................, reprezentată de .............................., în calitate de ...................., CNP ......................., act de identificare ................., tel. .............., fax ................, e-mail ......................................
  Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................
  * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

  Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control ales: .................................
  Codul organismului: .......................................
  4. Localizarea țării de origine a produselor ecologice importate și natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare
  Denumire importator: ..........................................
  ProdusulCodul produsuluiȚara de origine (țări terțe)Locul de depozitareCantitatea importată (în: kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  GrupaSubgrupa/ Detalii produsȚaraJudețulLocalitateaAnul anteriorAnul în curs  Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................


  Anexa nr. 6


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ......................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a exportatorilor de produse ecologice

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Exportator
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială............................................., cu sediul social în localitatea ...................................., județul......................................, str. ................. nr. ......, bl. ......., nr. ...., sc. …, ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ........................, CUI ........................, reprezentată de .............................., în calitate de ......................., CNP .................................., act de identificare .................................., tel. ...................., fax ................., e-mail .............................
  Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................
  * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.
  2. Activitate de depozitare
  [ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit  Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  3. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică;
  4. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control ales: ...........................
  Codul organismului de control: ......................................
  5. Localizarea unității de origine a produselor ecologice exportate și natura produselor, cu precizarea destinației exportului
  Denumire exportator: ...........................................................
  ProdusulCantitatea exportată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)Unitatea din care se efectuează exportulȚara de destinație a exportului
  Grupa**Subgrupa**/Detalii produsUnitateaJudețulLocalitatea
  ** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................


  Anexa nr. 7


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului .....................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupurilor de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice

  Aprobat
  DAJ/DAMB
  Director executiv,
  ............................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Operator/Grup de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................, cu sediul social în localitatea ....................................., județul ................, str. ............... nr. ....., bl. ......, nr. ...., sc. ..., ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ......................, CUI ........................., reprezentată de ............................., în calitate de....................., CNP ..................., act de identificare .........................., tel. ................., fax ................, e-mail ........................
  Locația fermei/unității administrate*................................
  * Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de județ.

  Operatorul/Grupul de operatori desfășoară și activitatea de traducere a etichetelor și aplicarea acestora pe produsele ecologice ambalate.  DA  NU
  Operatorul Grupul de operatori desfășoară activitatea de distribuție online a produselor ecologice.
  [ ] DA [ ] NU
  Adresa web ............................
  Link către platforma e-commerce ....................................
  Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a directivelor 98/58/CE,1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Denumirea organismului de control ales: ...............................
  Codul organismului de control: .........................................
  Nume operator/grup de operatori: .............................................................
  Produsul
  Cantitatea introdusă pe piață/distribuită
  în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  Nume producător/pregătitor/prelucrător/distribuitor/importator și țara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/unități de distribuție/unități de pregătire/prelucrare)Traducere etichetă
  GrupaDetalii produsNume producător/ pregătitor/ prelucrător/ distribuitor/ importatorȚara de proveniențăȚaraJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.
  Data ..............................
  Semnătura .........................


  Anexa nr. 8


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului ........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor care desfășoară activitatea de depozitare a produselor ecologice sau în conversie
  Anul .........................

  Aprobat
  Director executiv,
  .............................................
  Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ..................................
  1. Activitate de depozitare
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., județul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ..............., CNP .............., act de identificare ................., tel. .............., fax. ..............., email ......................................
  Puncte de depozitare* .....................................
  * Se vor declara toate punctele de depozitare ale operatorului, indiferent de județ.
  2. Angajament
  Solicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobat
  Numele organismului de control ales: .................................
  Codul organismului de control: .......................................
  4. Țara de origine a produselor depozitate și natura produselor, cu precizarea locațiilor depozitelor
  Nume operator - activitate de depozitare: ..........................................
  Nr. crt.JudețulLocalitateaDate de contactCapacitatea de depozitareSuprafața depozituluiGrupa de produseVolumul de mărfuri depozitat
  Anul anteriorAnul în curs


  Grupa de produse se va completa conform nomenclatoarelor disponibile la sediile DAJ/DAMB.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.
  Data ..............................
  Semnătura ..................................


  Anexa nr. 9


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului .............
  Nr. ...................din ........................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice
  preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică

  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ........................., județul .........................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ..................... în calitate de .................................., CNP ..........................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail .........................., declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:– vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final;– nu produc, nu pregătesc și nu depozitez produsele distribuite altfel decât în legătură cu punctul de vânzare;– nu import astfel de produse dintr-o țară terță;– nu subcontractez astfel de activități unui alt operator.
  Locația/Puncte de vânzare* .......................................................
  Data ..................................
  Semnătura ..............................
  * Se vor declara toate punctele de vânzare prin care operatorul distribuie produse ecologice preambalate către consumatorul/utilizatorul final.


  Anexa nr. 10


  PROCEDURA
  aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct
  consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică
  I. Obligațiile operatorilor/grupurilor de operatori1. Operatorii/Grupurile de operatori care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică au următoarele obligații:
  a) să își declare activitatea la DAJ/DAMB* pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea prin depunerea formularului „Declarație pe propria răspundere pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;
  * Direcțiile pentru agricultură județene/Direcția pentru Agricultură a Municipiului București.

  b) să solicite furnizorului și să dețină la punctul de vânzare certificate pentru toate produsele distribuite [certificate emise în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice];
  c) să notifice DAJ/DAMB pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea, în situația în care intervin modificări în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară și care presupun înregistrarea în agricultura ecologică;
  d) să separe produsele obținute din producția ecologică de cele obținute din producția convențională.
  2. Nu sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică:
  a) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care realizează activități de distribuție în țări UE sau non-UE, operatorii care importă produse ecologice direct sau preluate de la alte firme din România;
  b) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul/utilizatorul final, distribuie produse ecologice către alți distribuitori, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului/utilizatorului final;
  c) operatorii/grupurile de operatori care realizează activități de distribuție online a produselor ecologice;
  d) operatorii/grupurile de operatori care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.
  II. Obligațiile DAJ/DAMB1. DAJ/DAMB țin o evidență a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului/utilizatorului final scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică, pe care o transmit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale/Direcției generale politici agricole.2. În vederea urmăririi trasabilității produselor ecologice, a îndeplinirii condițiilor care stau la baza scutirii de la înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final și a obligațiilor prevăzute la pct. I, consilierii cu atribuții de inspecții tehnice în agricultura ecologică din cadrul DAJ/DAMB vor efectua verificări și vor transmite lunar către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale/Direcția generală control antifraudă și inspecții/Direcția monitorizare inspecție, verificare și control rezultatele verificărilor.


  Anexa nr. 11


  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică

  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea .............., județul .................., str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ................., CUI .................., reprezentată de ................................, în calitate de .................................., CNP ......................., cod de exploatație/ID .................., act de identificare ..............., tel. ................., fax ................, e-mail ....................;
  sau
  Persoana fizică ........................., domiciliată în ........................., localitatea ..................., județul ................................., str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ..., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ........................... de către ......................, CNP .................., cod de exploatație/ID .................., tel. ................., fax ................, e-mail .................,
  declar pe propria răspundere că dețin următoarele documente:

  Nr. crt.

  Denumirea documentului

  DA

  NU

  0

  1

  2

  3

  1

  Contractul încheiat între operator/grup de operatori și organismul de control (copie)

  2

  Buletin de identitate/Carte de identitate/Pașaport (pentru cetățeanul străin) al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului (copie)

  3

  Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 (copie)

  4

  Certificatul de înregistrare fiscală, după caz

  5

  Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului*

  6

  Dovada înscrierii în Registrul societăților agricole/Registrul unităților de acvacultură (licența de acvacultură)

  7

  Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz

  8

  Titlul de proprietate

  9

  Extras de carte funciară

  10

  Contract de vânzare-cumpărare

  11

  Act de donație

  12

  Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul și data contractelor, numele și prenumele arendatorului, suprafața de teren arendată

  13

  Contract de închiriere înregistrat la administrația finanțelor publice teritorială

  14

  Contract de comodat/Contract de concesiune

  15

  Contract de asociere/asociere în participațiune (din care să reiasă sau să existe documente atașate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosință a suprafeței de teren care se va înscrie în agricultura ecologică)

  16

  Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică, în cazul deținătorilor de teren care sunt plecați sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz

  17

  Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosință a terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică

  18

  Adeverința de la Registrul agricol din care să reiasă suprafața aflată în folosință, după caz

  19

  Harta cu amplasarea culturilor

  20

  Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie)

  21

  Licență de import AGRIM**

  22

  Licență de export sau certificat de fixare în avans AGREX**

  23

  Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea și înregistrarea animalelor în România

  24

  Decizia privind schimbarea categoriei de folosință, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare (copie)

  25

  Autorizație de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare (copie)

  26

  Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, cu modificările și completările ulterioare (copie)

  27

  Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română

  28

  Autorizația emisă conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare

  29

  Acordul scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control

  * Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fișa de înregistrare în agricultura ecologică.
  ** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.
  Data ........................
  Semnătura ..............................


  Anexa nr. 12


  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură a Județului .....................
  Nr. ........... din ................
  Aprobat
  Director executiv,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  Avizat
  Responsabil agricultura ecologică,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  CENTRALIZATORUL OPERATORILOR/GRUPURILOR DE OPERATORI DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

  Perioada .....................
  Partea A: Producători agricoli

  Declarația pe propria răspundere


  Informații aferente hărțilorSuprafața totală în agricultura ecologică, din care:Producția animalieră
  Nr. crt.Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS* sau POP** accesateDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUICod exploatație/IDLocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJ
  Denumirea OC
  (codul OC)
  Nr./data contractului încheiat cu OCU.M. (ha, capete, familie de albine, t, l)JudețulLocalitateaCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolă
  Suprafața cadastrală a parcelei
  (ha)
  Suprafața agricolă exploatatăCultură/Denumire
  C an 1
  (ha)

  C an 2
  (ha)

  C an 3
  (ha)
  Suprafața certificată ecologic (ha)Categoria de animaleConversieCertificare
  1234567891011121314151617181920212223242526272829  C - Conversie
  OC - Organism de control
  * Programul național de dezvoltare rurală/Planul național strategic.
  ** Programul operațional pentru pescuit.

  Partea B: Unități de producție de acvacultură
  Nr. crt.Declarația pe propria răspundereDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (t, buc.)FamilieSpecieEfective (t)VârstaDeclarație statusInformații aferente identificării suprafețelorSuprafața de luciu de apă în agricultura ecologică, din care:

  Proiecte PNDR
  Numărul măsurii din PNDR/PNS
  POP accesate
  (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum), algeConvențional (t)Conversie (t)Ecologic (t)JudețulLocalitateaNr. bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafața cadastrală a bazinului, conform contractuluiSuprafață luciu de apă exploatată (ha)Suprafața în acvacultura convențională (ha)Specie de pește/organisme acvatice (alge)Suprafața totală (ha)C1 (ha)C2 (ha)
  Certificată ecologic
  (ha)
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233


  Partea C: Operatori/grupuri de operatori care desfășoară activitatea de pregătire


  Declarația
  pe proprie răspundere
  Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (capete. l, t, buc.)Produs finit*
  Loc de pregătire/
  prelucrare
  Cantitate realizată în anul...
  Activități de pregătire/prelucrare
  Natura operațiilor**
  Subcontractori
  Nr. crt.Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS sau POP accesateGrupaSubgrupa/detalii produsJudețulLocalitateaNumele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  1234567891011121314151617181920212223
  * Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).
  ** Operații privind:
  [ ] Activități de pregătire:
  Divizare
  Separare
  Tranșare
  Decupare
  Dezosare
  Tocare
  Jupuire
  Măcinare
  Tăiere
  Curățare
  Decorticare
  Răcire
  Înghețare
  Congelare
  Decongelare
  Etichetare
  Traducerea etichetelor
  Sortare
  Sacrificare
  Ambalare
  Omogenizare
  Împachetare

  [ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate)
  Adăugare ingredient
  Încălzire
  Afumare
  Sărare
  Coacere
  Uscare
  Marinare
  Extragere
  Extrudare
  Îmbuteliere
  Combinație a acestor procedee

  Partea D: Operatori floră spontană (A - pregătire și/sau prelucrare/B - distribuție/introducere pe piață sau A și B)
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (ha, to)Pregătire/PrelucrareIntroducere pe piață
  SubcontractoriLoc de pregătire/prelucrareGrupa de produseSpecia distribuită/Produsul distribuit
  Cantitatea realizată introdusă pe piață
  (t)
  Numele furnizoruluiȚara de origine a produsuluiLocația depozitelorDestinația produselor
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitateaGrupa de produseSpecia supusă operațiunii de pregătire/prelucrare*/Produs finitJudețulLocalitatea
  Cantitatea realizată
  (t) în anul .......

  Activități de pregătire/prelucrare
  Natura operațiunilor**
  JudețulLocalitateaConsumatorUnități distribuitoareUnități pregătire/prelucrare
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  Partea E: Exportatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJ
  Denumirea OC
  (codul OC)
  Nr./data contractului cu OCUm (ha, cap., familii de albine, to, l)ProdusulCantitatea exportată realizată anul anterior (kg/l/buc./to)Unitatea de unde se face exportulȚara de destinație a exportului
  GrupaSubgrupa/detalii produsUnitateaJudețulLocalitatea
  123456789101112131415161718  Partea F: Importatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJ
  Denumirea OC
  (codul OC)
  Nr./data contractului cu OCUm (ha, cap., familii de albine, to, l)ProdusulCodul produsuluiȚara de origine (țări terțe)Locurile de depozitareCantitatea importată (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  GrupaSubgrupa/detalii produsȚaraJudețulLocalitateaAnul anterior (cantitate realizată)Anul în curs (cantitate estimată)
  1234567891011121314151617181920

  Partea G: Distribuitori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./Data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC/Codul OCNr./Data contractului cu OCU.M. (kg, l, buc., fam. de albine, buc., t)SubcontractoriProdus finitCantitatea realizată distribuită (kg, l, buc., to)Numele producătorului/pregătitorului distribuitorului/importatorului și țara de origine a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitateaGrupaSubgrupa/detalii produsNumele producătorului/ pregătitorului/distribuitorului/ importatoruluiȚara de origine a produsuluiȚaraJudețulLocalitateaConsumatorUnități de distribuțieUnități de pregătire/prelucrare
  1234567891011121314151617181920212223242526
  Anexa nr. 13


  SOLICITARE
  privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură ........................
  Nr. ............ din ................
  Aprobat
  Director,
  DAJ/DAMB
  ............................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  Avizat
  Responsabil agricultura ecologică
  ............................................
  (numele și prenumele/semnătura)

  Solicitare privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial

  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul .............................., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de ..............................., CNP ........................., cod de exploatație/ID ....................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................;
  Persoana fizică ............................, domiciliată în localitatea ......................, județul ...................., str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ......, BI/CI seria ..... nr. ........................., CNP .........................., cod de exploatație/ID .........................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................... .
  Tip operator/grup de operatori ................................1. Solicit modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situații*:
  a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la DAJ/DAMB;
  b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și încheierea unui contract cu un alt organism de control;
  c) schimbarea formei de organizare;
  d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației cu/fără modificarea CUI;
  e) schimbarea administratorului exploatației (numele, prenumele, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
  f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;
  g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole aflate pe exploatație;(v) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul operatorului sau stocul de pește;
  h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;
  i) transferul total al activității cu profil ecologic;
  j) transferul parțial al activității cu profil ecologic;
  k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
  *Se va/vor bifa situația/situațiile care a/au condus la depunerea acestei solicitări. Pentru aceste situații operatorul/grupul de operatori are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
  2. Observații
  Operatorul/Grupul de operatori va menționa diferențele față de fișa de înregistrare depusă inițial.
  .......................................................................................

  În scopul verificării informațiilor cuprinse în această solicitare, operatorul/grupul de operatori furnizează documente, la cererea MADR/DAJ/DAMB. În situația în care unele dintre documente sunt emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, MADR/DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităților emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
  Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informațiile prezentate în Fișa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.

  Data ...................
  Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..............................


  Anexa nr. 14


  NOTIFICARE
  privind retragerea din agricultura ecologică

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Direcția pentru Agricultură .................................
  Nr. ............ din ...............
  Notificare privind retragerea din agricultura ecologică

  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul în localitatea ........................, județul .........................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la registrul comerțului cu nr. .................., CUI ............................., reprezentată de ..........................., CNP ................., cod de exploatație/ID ......................., telefon .................., fax ......................., e-mail .........................;
  sau
  Persoana fizică ....................., domiciliată în localitatea ....................., județul ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., ap. ....., BI/CI seria ................. nr. ............................., CNP ...................., cod de exploatație/ID ................, telefon ........................, fax ........................., e-mail ...................... .
  Tip operator/grup de operatori ........................
  Declar că mă retrag din agricultura ecologică, începând cu data de ............................. .
  Mă angajez să mențin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării mele în agricultura ecologică.
  Data ..........................
  Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..........................

  -----