ORDIN nr. 394 din 12 martie 2014
privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 394 din 12 martie 2014
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 290 din 13 martie 2014
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 89 din 19 martie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014  Văzând Referatul de aprobare privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti nr. 97.943 din 12 decembrie 2013 al Direcţiei generale industrie alimentară,
  având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare,
  în temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Prezentul ordin reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, în vederea înregistrării în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C.
  (2) Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
  a) reţetă consacrată românească - produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin;
  b) compoziţia produsului - totalitatea ingredientelor care alcătuiesc un produs alimentar;
  c) documentaţia tehnică - date şi documente care stau la baza atestării unui produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti: numele produsului, descrierea materiilor prime şi a ingredientelor folosite, reţeta consacrată, schema tehnologică, descrierea procesului tehnologic, descrierea indicatorilor de calitate: senzoriali, fizico-chimici, microbiologici; elemente specifice privind ambalarea şi etichetarea produsului alimentar; condiţii de depozitare şi transport; proceduri şi metode de control;
  d) codul produsului alimentar - număr de identificare a operatorului din sectorul alimentar, a codului categoriei produsului şi a codului produsului - 00 - 00 - 00;
  e) atestatul produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti - document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care certifică faptul că produsul alimentar respectă reţeta consacrată românească;
  f) Registrul naţional al reţetelor consacrate, R.N.R.C. - registru gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care conţine: denumirea operatorului din sectorul alimentar, datele de identificare şi de contact ale acestuia, denumirea produsului alimentar atestat, numărul atestatului din R.N.R.C.;
  g) logoul reţetei consacrate -simbolul utilizat în etichetarea produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate româneşti care se comercializează sub o denumire înregistrată în R.N.R.C.;
  h) încercare - determinarea prin analize de laborator a uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs alimentar, în conformitate cu o procedură;
  i) raport de încercare - documentul care cuprinde date privind: numărul raportului, denumirea comercială a produsului, codul produsului alimentar analizat, datele de identificare ale operatorului din sectorul alimentar, metoda de încercare folosită, data primirii produsului alimentar, rezultatele încercării, numele, funcţia şi semnăturile persoanelor care validează raportul de încercare;
  j) neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe de compoziţie şi a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti.


  Articolul 3

  (1) Direcţia generală industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, înfiinţează şi administrează R.N.R.C., care se publică pe site-ul MADR la secţiunea "Industrie alimentară" şi se actualizează lunar.
  (2) Direcţia generală industrie alimentară întocmeşte lista reţetelor consacrate româneşti, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, pentru fiecare categorie de produs, pe care o publică pe site-ul MADR, însoţită de documentaţia tehnică.
  (3) Lista reţetelor consacrate româneşti se actualizează periodic, la interval de 6 luni, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, însoţite de documentaţiile tehnice, care se aprobă de Direcţia generală industrie alimentară.


  Articolul 4

  (1) Se înfiinţează Comisia tehnică de validare a produselor obţinute conform reţetelor consacrate, denumită în continuare Comisia, alcătuită din 2 reprezentanţi ai structurilor de specialitate din MADR, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 3 reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative pe ramura industriei alimentare.
  (2) Comisia are următoarele atribuţii:
  a) elaborarea şi revizuirea cerinţelor sistemului "reţete consacrate";
  b) validarea propunerilor de produse obţinute conform unor reţete consacrate realizate de organizaţiile profesionale din domeniu;
  c) elaborarea criteriilor de inspecţie, obiectivelor şi frecvenţei minime a inspecţiilor;
  d) analiza rezultatelor inspecţiilor.


  Articolul 5

  (1) Operatorul din sectorul alimentar care doreşte să se înscrie în R.N.R.C. trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti în raza căreia se realizează produsul alimentar următoarele documente, în 3 exemplare:
  a) opis cu documentele depuse;
  b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;
  c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
  d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;
  e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;
  f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;
  g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;
  h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;
  i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.
  (2) Reprezentanţii împuterniciţi ai MADR cu atribuţii în domeniu din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi.
  (3) În situaţia în care se constată neconformităţi, operatorul poate depune completările solicitate la documentele prevăzute la alin. (1).
  (4) În situaţia în care se constată că documentele depuse corespund prevederilor prezentului ordin, reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în aceste documente.
  (5) În situaţia în care se constată că informaţiile din documente corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2; reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti va preleva şi va sigila o probă din produsul alimentar, pe care o va preda operatorului economic pentru verificarea conformităţii la un laborator autorizat, conform reţetei consacrate româneşti, publicată pe site-ul MADR, secţiunea "Industrie alimentară". Contravaloarea serviciilor pentru verificarea conformităţii va fi suportată de către operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
  (6) În situaţia în care se constată că informaţiile din documente nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, respectiv că unitatea nu îndeplineşte condiţiile de fabricare ale produsului alimentar pentru acordarea atestatului, precum şi motivele neacordării acestuia.
  (7) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, redactat în 3 exemplare, care se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de solicitant ori de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi unul se va înainta Direcţiei generale industrie alimentară, însoţit de raportul de încercare al probei analizate, dacă este conform cu datele prevăzute în documentaţia tehnică.
  (8) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti vor înainta Direcţiei generale industrie alimentară documentele prevăzute la alin. (1), procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (7) însoţit de raportul de încercare al probei analizate în original şi "Propunerea de atestare pentru înscrierea în R.N.R.C.", conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.
  (9) MADR verifică, prin personalul Direcţiei generale industrie alimentară, documentele prevăzute la alin. (8). În cazul în care se constată că documentaţia transmisă corespunde prevederilor prezentului ordin, produsul se înscrie în R.N.R.C. şi se eliberează documentul "Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti", prevăzut în anexa nr. 4. În cazul în care documentele înaintate nu corespund prevederilor prezentului ordin, documentaţia se respinge. Direcţia generală industrie alimentară comunică, în scris, decizia de înscriere/neînscriere direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  (10) Procedura de înregistrare în R.N.R.C. a produsului alimentar obţinut după o reţetă consacrată românească se poate relua după ce operatorul din sectorul alimentar remediază cauzele care au condus la respingerea cererii de înregistrare, în baza unei noi cereri de înregistrare.


  Articolul 6

  (1) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se marchează cu logoul reţetei consacrate prevăzut în anexa nr. 5.
  (2) Logoul reţetei consacrate este proprietatea exclusivă a MADR.
  (3) MADR asigură gestiunea logoului reţetei consacrate.
  (4) Drepturile cu privire la logoul reţetei consacrate nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul reţetei consacrate nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori al unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite.
  (5) Folosirea logoului reţetei consacrate fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 7

  (1) MADR, prin structurile teritoriale de inspecţie, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, au atribuţii de control şi supraveghere a operatorilor din sectorul alimentar conform competenţelor.
  (2) Inspecţia se efectuează prin consilierii cu atribuţii de inspecţie în domeniul industriei alimentare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vor întocmi un proces-verbal de control, prevăzut în anexa nr. 6, în urma verificărilor efectuate la unitatea de producţie, pentru verificarea legalităţii atestatului şi a logoului reţetei consacrate. Inspecţiile se vor efectua conform tematicilor şi procedurilor de inspecţii, aprobate de conducerea MADR.
  (3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfăşoară controale în reţeaua de comercializare pentru verificarea calităţii, conformităţii etichetării şi logoului produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
  (4) Operatorii din sectorul alimentar care produc în vederea comercializării produse alimentare atestate ca produse consacrate sunt obligaţi să permită accesul, în secţia de fabricare a produselor alimentare conform reţetelor consacrate, al organelor de inspecţie şi control ale MADR şi al personalului împuternicit de către Ministerul Sănătăţii şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate aferente produselor alimentare obţinute conform unei reţete consacrate.
  (5) Nerespectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute pentru atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti şi a prevederilor alin. (4) atrag anularea atestatului produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti, a dreptului de utilizare a logoului reţetei consacrate şi radierea din R.N.R.C. de către personalul Direcţiei generale industrie alimentară, în urma notificării trimise de către direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de Ministerul Sănătăţii.
  (6) În funcţie de specificul neconformităţilor constatate în timpul inspecţiei, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor notifica instituţiile abilitate cu privire la situaţia constatată şi luarea măsurilor ce se impun conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 8

  La locul de comercializare a produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti trebuie respectate condiţiile de comercializare potrivit legislaţiei în vigoare şi pot fi afişate fotocopii ale atestatelor de înregistrare în R.N.R.C.


  Articolul 9

  (1) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti se etichetează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind etichetarea alimentelor. Etichetarea produsului se completează cu logoul reţetei consacrate şi codul produsului.
  (2) Produsele alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti trebuie să respecte legislaţia în vigoare privind aditivii alimentari şi materialele care vin în contact cu alimentele.


  Articolul 10

  MADR, prin direcţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, respectiv cu atribuţii în inspecţii de stat, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică din subordine, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 12

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii şi
  dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Alexandru Dunca


  Anexa 1

  CERERE DE ÎNREGISTRARE
  a produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti,
  cod categorie şi cod produs [][] [][]
  Operatorul în sectorul alimentar ......................................., cu sediul în ......................., str. ................. nr. ......, cu Certificatul de înmatriculare/Autorizaţia ............................., codul fiscal ..................., telefon/fax ........................, e-mail ........................., reprezentat de ................................, domiciliat în .........................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................, posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ...................., eliberat/eliberată de ............................, având funcţia de ........................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti (cod categorie şi cod produs) ............................... în Registrul naţional al reţetelor consacrate, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
       
    Data ................Semnătura ...................... .

  Domnului Director executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ...../Municipiului Bucureşti


  Anexa 2  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  nr. ......./...............
  privind verificarea realităţii datelor
  înscrise în documentaţia pentru acordarea atestatului
  produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ......., eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, cu Cererea nr. ........... din ................. pentru acordarea atestatului produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti: [][] [][] cod categorie şi cod produs ................................................, fabricat în unitatea de producţie din ......................., str. .................................... nr. ..., sectorul/judeţul ........................., aparţinând operatorului economic .............................., cu sediul în ......................................, str. ............................ nr. ....., sectorul/judeţul ..........................., cu Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comerţului/Autorizaţia nr. .................., codul fiscal .............., tel./fax ...................., reprezentat de .................................., domiciliat în ................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul .........................., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................................., având funcţia de ......................., am constatat următoarele:
  1. Secţia de fabricare a produselor alimentare conform reţetelor consacrate îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de fabricare a produsului ........................................ pentru acordarea atestatului de produs obţinut conform unei reţete consacrate româneşti.
  ....../(Se vor menţiona distinct şi motivele acordării/neacordării atestatului.).....................................
  2. S-a prelevat o probă din produsul ........................., care urmează a fi transmisă de către operatorul din sectorul alimentar spre analiză laboratorului acreditat.
       
    Reprezentatul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . . . . .. ./Municipiului Bucureşti, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)Operatorul din sectorul alimentar sau reprezentantul împuternicit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anexa 3  PROPUNERE DE ATESTARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN R.N.R.C.
  nr. ....... din data ..................
  În urma analizei documentelor mai jos menţionate:
  1. Proces-verbal de constatare nr. ...... din data ....................;
  2. Raport de încercare nr. ......... din data ................., emis de ..................................................., transmis în original;
  3. documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti (un exemplar),
  propun înregistrarea operatorului din sectorul alimentar .............................. pentru cod categorie ............, cod produs .........., în R.N.R.C.
     
    Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului . . . . . ./Municipiului Bucureşti, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)


  Anexa 4


  Anexa 5

  Reprezentarea grafică şi descrierea
  logoului reţetei consacrate în culori
  I. Logoul naţional în culori sau alb-negru
  1. Logoul*) naţional în pantone

  2. Logoul*) naţional în CMYK

  3. Logoul*) naţional în alb-negru

  II. Tipărirea
  Pentru text, se va folosi fontul NeoSans std (bold) şi Algerianbasdee cu diacritice.
  III. Mărimea logoului
  Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.


  Anexa 6


  PROCES-VERBAL DE CONTROL
  Nr............
  Încheiat astăzi ....../(ziua, luna anul)........................
  1. Agent constatator:
  ......................................, funcţia ..............., legitimaţia nr. ............;
  ......................................, funcţia ..............., legitimaţia nr. ............;
  ......................................, funcţia ..............., legitimaţia nr. ........... .
  2. Operator din sectorul alimentar controlat: ............................................................ înmatriculat în registrul comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare ........................, cont bancar ........................, Banca ........................., adresa sediului .............................
  3. Unitatea (filiala, punct de lucru)/Reţeaua comercială ..............., adresa ........................................., unde am fost primiţi de dl/dna .........................., în calitate de ..........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ......... nr. ............, eliberat de ........................ la data ................. CNP .............................
  înregistrată în RNRC cu cod produs alimentar
  4. Obiectul controlului*): [][] [][] [][]
  ...............................................................................
  5. Eşantioane**) (probe) prelevate:
  6. Constatări în timpul desfăşurării controlului: în ziua ..... luna ...... anul ........ ora ...............................
  7. Măsuri stabilite în baza constatărilor:
  .......................................................................
  8. Alte menţiuni:
  ...........................................................................
  9. Martor:
  Dl/Dna ................................., domiciliat(ă) în ................................... str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ...., judeţul ............., sectorul ......., telefon ..........., act de identitate ...... seria ...... nr. ..., CNP ....................., emis de .......................... la data de ...................
  Semnătura,
  ..............
  10. Obiecţii:
  ...........................................
       
    Reprezentatul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . ./Municipiului Bucureşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)Operatorul din sectorul alimentar sau reprezentantul împuternicit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi ştampila)


  ----- Notă *) Indicarea concretă şi corectă a actelor normative care evidenţiază elementele referitoare la obiectul controlului şi secţia de fabricare, precum şi la comercializarea produselor alimentare conform reţetelor consacrate. Notă **) Vor fi însoţite de procesul-verbal de prelevare şi eşantionare.
  -----