HOTĂRÂRE nr. 773 din 10 iulie 1972
privind unele măsuri referitoare la organizarea producţiei cinematografice şi difuzării filmelor
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 78 din 18 iulie 1972  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul 1

  Pe data de 1 iulie 1972 se înfiinţează Centrala ROMÂNIA FILM, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
  Centrala ROMÂNIA FILM conduce activitatea de producţie, de cercetare şi economico-financiară a tuturor studiourilor cinematografice, a caselor de filme şi a celorlalte unităţi din cadrul sau; asigura condiţiile tehnico-materiale necesare realizării producţiei naţionale de filme, pe baza planurilor aprobate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi a producţiei filmelor comandate de Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române sau de alţi beneficiari din ţara şi străinătate; exercita administrarea caselor de filme, executa importul şi exportul de filme, precum şi importul de materiale, piese de schimb, utilaje şi instalaţii cinematografice; organizează şi coordonează activitatea de difuzare a filmelor prin unităţile cinematografice, indiferent de subordonare; urmăreşte folosirea eficienta a capacităţilor de producţie, a fondurilor materiale şi financiare acordate şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor de plan.


  Articolul 2

  Centrala ROMÂNIA FILM se înfiinţează prin fuzionarea Direcţiei reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - "România film" cu Centrul naţional al cinematografiei.
  Centrala ROMÂNIA FILM se constituie pe structura fostei Direcţii a reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - "România film" şi are în cadrul sau unităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
  Activul şi pasivul, inclusiv contractele economice încheiate, precum şi sarcinile de plan ale unităţilor fuzionate, trec la Centrala ROMANIFILM, pe baza bilanţurilor contabile încheiate la data de 30 iunie 1972.
  Personalul unităţilor fuzionate se transfera în interesul serviciului la Centrala ROMÂNIA FILM, potrivit prevederilor legii.
  Numărul maxim de posturi din aparatul Centralei ROMÂNIA FILM nu va putea depăşi numărul personalului existent în cele doua unităţi care au fuzionat.


  Articolul 3

  Se înfiinţează 5 case de filme artistice, cu personalitate juridică, organizate pe principiul mijloacelor extrabugetare, indrumate din punct de vedere ideologic şi artistic direct de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.
  Denumirea şi sediul caselor de filme sînt cele prevăzute în anexa nr. 1. Casele de filme au ca obiect de activitate realizarea producţiei de filme artistice, conform planurilor tematice aprobate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi a planurilor de venituri şi cheltuieli aprobate de Centrala ROMÂNIA FILM. În acest scop, ele fac comenzi şi scenarii, lucrează cu autorii şi asigura înfăptuirea operei cinematografice corespunzător scenariului şi criteriilor ideologice şi artistice ce deriva din politica culturală a partidului şi statului.
  Veniturile caselor de filme se formează din încasările realizate din valorificarea în ţara şi străinătate a filmelor produse, din veniturile centralei ROMÂNIA FILM şi din alte încasări provenite din activitate proprie.
  Excedentul anual, planificat şi peste plan, se vărsa la Centrala ROMÂNIA FILM.
  Activitatea economico-financiară a caselor de filme se va desfăşura conform instrucţiunilor ce vor fi elaborate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste împreună cu Ministerul Finanţelor, pe baza metodologiei în vigoare a mijloacelor extrabugetare, adaptată la specificul acestor unităţi.
  Conducerea caselor de filme răspunde, potrivit legii, pentru gospodărirea cît mai raţională şi economicoasa a mijloacelor financiare puse la dispoziţie.


  Articolul 4

  Studioul cinematografic "Alexandru Sahia" şi Studioul cinematografic "Animafilm" funcţionează sub îndrumarea ideologica şi artistică a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.


  Articolul 5

  Salarizarea personalului Centralei ROMÂNIA FILM, al unităţilor din cadrul sau, raportul minim dintre numărul posturilor de execuţie şi al celor de conducere al Centralei ROMÂNIA FILM, precum şi premierea personalului caselor de filme, se fac conform anexei nr. 2*).


  Articolul 6

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică în cadrul numărului de posturi şi a fondului de salarii planificat Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste pe anul 1972, pentru sectorul cinematografic.


  Articolul 7

  Articolul 1 şi pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1346/1971 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abroga.
  -------------- Notă *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.
  p. PREŞEDINTELE CONSILIULUI
  DE MINIŞTRI,
  ILIE VERDET


  Anexa 1
  Nr. Posturilor
  1. Centrala ROMÂNIA FILM cu sediul în Bucureşti 190**)
  a) Unităţi cu personalitate juridică în subordinea centralei:
  * Centrul de producţie cinematografica Bucureşti, cu sediul în Buftea
  * Casa de filme nr. 1, cu sediul în Bucureşti
  * Casa de filme nr. 2, cu sediul în Bucureşti
  * Casa de filme nr. 3, cu sediul în Bucureşti
  * Casa de filme nr. 4, cu sediul în Bucureşti
  * Casa de filme nr. 5, cu sediul în Bucureşti
  * Studioul cinematografic "Alexandru Sahia", cu sediul în Bucureşti.
  * Studioul cinematografic "Animafilm", cu sediul în Bucureşti
  * Arhiva naţionala de filme, cu sediul în Bucureşti (unitate bugetară)65
  b) Unităţi fără personalitate juridică din componenta centralei:
  * Laboratorul de prelucrare a peliculei Mogosoaia
  * Cinematograful "Patria"
  * Oficiul teritorial de difuzare a filmelor Bucureşti
  * Oficiul teritorial de difuzare a filmelor Iaşi
  * Oficiul teritorial de difuzare a filmelor Timişoara
  * Oficiul teritorial de difuzare a filmelor Cluj
  ------------- Notă **) Cu excepţia unităţilor din cadrul centralei.
  ------------