HOTĂRÂRE nr. 1.364 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată
(aplicabilă începând cu data de 16 iulie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  -----------
  **) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 206 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 3 aprilie 2012, în cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:
  a) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului";
  b) "Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente" cu "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor";
  c) "Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului";
  d) "clădire/clădiri de locuit" cu "construcţie/construcţii cu destinaţia de locuinţă";
  e) "lucrare/lucrări de consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenţie";
  f) "studiu de fezabilitate" cu "documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii";
  g) "Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale - indicativ P100-92" şi "Normativul P 100-92" cu "Codul de proiectare seismică P 100";
  h) "agenţi economici" cu "operatori economici".
  A se vedea şi art. II din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, care prevede: "În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013".
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 465 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014, în cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:
  a) "Comisia Naţională pentru Reducerea Riscului Seismic al Construcţiilor" cu "Comisia Naţională de Inginerie Seismică";
  b) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice";
  c) "direcţie regională în construcţii" cu "inspectorat regional în construcţii";
  d) "Direcţia regională în construcţii Bucureşti-Ilfov" cu "Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov".
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 844/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 27/12/2001