PROCEDURĂ din 30 iunie 2016
de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 bis din 6 iulie 2016


  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 693/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 6 iulie 2016.

  ──────────

  PO.IP-04
  Revizia 1
  1. Obiectivul programului

  Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
  Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 52/24.12.2013.
  Schema de minimis urmăreşte:
  - îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;
  - stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
  - dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
  - creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.
  Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
  Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

  Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 500.000 lei.
  Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 10 beneficiari.
  Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016.

  3. Beneficiari de ajutor de minimis în cadrul Programului

  3.1. Noţiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
  (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
  Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.
  3.2. Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul înscrierii on-line:
  a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor*1), potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare); Notă

  ──────────

  *1) Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

  ──────────

  b) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program;
  c) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
  d) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
  f) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
  g) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  h) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  i) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă de minimis nu poate să depăşească plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera i), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
  În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*2) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Notă

  ──────────

  *2) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

  ──────────

  Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
  Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
  Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
  j) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
  k) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
  3.3. (1) În cadrul programului nu se acordă AFN pentru:
  ● intermedieri financiare şi asigurări:
  - 641 Intermediere monetară
  - 642 Activităţi ale holdingurilor
  - 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
  - 649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
  - 651 Activităţi de asigurări
  - 652 Activităţi de reasigurare
  - 653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
  - 661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
  - 662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
  - 663 Activităţi de administrare a fondurilor
  ● tranzacţii imobiliare:
  - 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - 683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
  ● 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
  ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
  - 110 Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
  - 1200 Fabricarea produselor din tutun
  - 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
  - 2051 Fabricarea explozivilor
  - 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
  - 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  - 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
  ■ producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis, respectiv:
  a) activităţi de pescuit şi acvacultură, activităţi reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*3): Notă

  ──────────

  *3) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

  ──────────

  - 031 Pescuitul
  - 032 Acvacultura
  b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000:
  - 011 Cultivarea plantelor nepermanente
  - 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
  - 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
  - 014 Creşterea animalelor
  - 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
  - 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
  - 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
  c) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
  Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
  Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
  d) activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
  f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 2)
  - 051 Extracţia cărbunelui superior
  - 052 Extracţia cărbunelui inferior
  - 061 Extracţia petrolului brut
  - 062 Extracţia gazelor naturale
  - 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
  - 0892 Extracţia turbei
  - 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
  - 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
  g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
  În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
  Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
  (2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat, ca întreprindere unică, pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de cel puţin 200.000 euro, echivalentul în lei (100.000 euro în cazul operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost).
  (3) Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă pe perioadă nedeterminată existente la data înscrierii on-line şi cele create prin program conform numărului de locuri de muncă declarat pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
  (4) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul Ministerului/OTIMMC, soţ/soţie, afini, rudele acestora până la gradul II inclusiv şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul Ministerului/OTIMMC, soţ/soţie, afini, rudele acestora până la gradul II inclusiv.
  O întreprindere nu poate avea în acelaşi timp calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziţionate şi decontate în cadrul programului.

  4. Tipuri de ajutor financiar

  4.1. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50.000 lei/beneficiar.
  4.2. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
  a) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
  b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*4), etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; Notă

  ──────────

  *4) Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.

  ──────────

  c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
  e) autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
  f) realizarea unei pagini web*5) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data decontului şi pe toată durata de monitorizare, în limita a 10000 lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting; Notă

  ──────────

  *5) Pagina web se realizează în limba română şi este funcţională la data decontului.

  ──────────

  g) achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
  h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa)*6). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Notă

  ──────────

  *6) Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare, ca şi comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.).

  ──────────

  i) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/acţionarul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate la decont);
  j) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie*7) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; Notă

  ──────────

  *7) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;
  4.3. În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură directă cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev. 2". Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu excepţia comisionului FNGCIMM), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
  Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi şi nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.
  Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand. AFN nu poate fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor existente. În cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă.
  Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.
  4.4. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii;
  4.5. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă:
  Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului şi specificaţiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă, un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achiziţie se întocmeşte pentru toate bunurile şi serviciile eligibile cu excepţia comisionului de garantare. Nerespectarea cerinţelor de mai sus conduce la respingerea decontului.
  4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/acţionari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016.

  5. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM-uri administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.
  5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.
  5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web instituţiei cu minim 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
  5.3 Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform Anexei nr 3 şi prevăzute la Anexa 9 secţiunea A la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate integral şi coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
  5.4. După salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
  5.5. Planul de afaceri on-line, corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3. Programul electronic de înregistrare on-line nu permite înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic.
  5.6. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
  5.7. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a planurilor de afaceri, Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri va face publică pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în cadrul Programului precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 60 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
  - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,
  - activitatea pe care accesează programul conform domeniilor de activitate din grila de evaluare,
  - localizarea activităţii societăţii,
  - data şi ora înscrierii
  După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.
  (2) Neîncadrarea în termenul de valabilitate la data încărcării Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare a documentelor solicitate conduc la respingerea la finanţare.
  Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".

  6. Verificarea beneficiarilor

  6.1. Evaluarea planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform (Anexei nr. 3) la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
  6.2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii directe cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, se realizează de către OTIMMC. În acest sens în cadrul OTIMMC se vor constitui Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare, denumite în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC. Verificarea şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri. Verificarea planurilor de afaceri on-line şi a documentelor ataşate se va face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data termenul prevăzut la punctul 5.7.(1), astfel:
  a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC; solicitările vor fi verificate în ordinea punctajului obţinut la înscriere, în baza verificării documentelor justificative prevăzute în Anexa nr. 9, secţiunea A la prezenta procedură. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.1. şi 3.2 la prezenta procedură, precum şi cei care au depus documentaţia incompletă, vor primi scrisori de înştiinţare de respingere la finanţare.
  b) verificarea planurilor de afaceri, de către UPSEC din cadrul OTIMMC. Verificarea planurilor de afaceri (Anexa 3) la procedură se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţarea, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC. Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului/în afara bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului.
  Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicaţie, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
  6.3. (1) După finalizarea verificării solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă, notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare (anexa nr. 7 la prezenta procedură) la sediul OTIMMC. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
  (2) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Documentele neîncărcate în planul de afaceri sau incomplet încărcate pot fi solicitate prin clarificări. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.
  În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.3, alin. 1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii la finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.
  (3) La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC:
  - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, în original sau copie legalizată, conform Legii nr. 207/2015, eliberate de către direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, în termen de valabilitate la data depunerii;
  - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriilor din raza teritorială unde societatea îşi desfăşoară activitatea, în termen de valabilitate la data depunerii. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
  - originalul cererii tip de acord de principiu pentru finanţare încărcată în aplicaţia electronică de înscriere;
  - originalul certificatului constatator încărcat în aplicaţia electronică de înscriere.
  (4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată va fi recuperată cu dobânzile aferente şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi.
  (5) După expirarea termenului prevăzut la punctul 6.2. lit. b se va publica pe pagina web www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi de principiu la finanţare şi cu cei respinşi.
  6.4. (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
  (2) Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
  (3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
  ● datele de identificare a operatorului economic;
  ● obiectul contestaţiei;
  ● motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  ● dovezile pe care se întemeiază;
  ● semnătura reprezentantului legal şi ştampila.
  (4) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC o Comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei.
  (5) Termenul de soluţionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax/e-mail/poştă, cu confirmare de primire.
  6.5. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile
  (1) În maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 20 zile lucrătoare de la depunerea decontului dar nu mai târziu de 02 decembrie 2016. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  (2) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.
  (3) Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi doar cu acordul DPAIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Durata prelungirii termenului prevăzut la pct. 6.5. (3) nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, adică 11 noiembrie 2016.
  6.6. (1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 8) la procedură, pe care beneficiarul trebuie să o depună la OTIMMC, însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute în (Anexa nr. 9) la prezenta procedură secţiunea B, inclusiv angajamentul de raportare (anexa nr. 10) la procedură care de asemenea vor face parte din documentaţia depusă.
  Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.
  (2) Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din REVISAL şi contract salariat din REVISAL şi ulterior, pe toată perioada de monitorizare se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată.
  Cele 2 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC.
  I. Destinatar:
  ● OTIMMC - adresa (Anexa nr. 6) la prezenta procedură;
  ● UPSEC: Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.
  II. Expeditor:
  ● nr. de înregistrare din
  ● Registrul Unic Electronic al Programului;
  ● denumirea completă a operatorului economic solicitant;
  ● nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
  ● CUI/codul de înregistrare fiscală;
  ● suma AFN solicitată;
  ● adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
  (4) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC şi a cererii de plată a ajutorului de minimis şi a dosarului de decont depus de beneficiar, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii al beneficiarului deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformităţii fotocopiilor şi primirea confirmării plăţii AFN către furnizori, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor.
  6.7. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri.
  6.8. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
  6.9. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.2 lit. h) şi k).
  OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 Şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  6.10. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
  6.11. După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta OTIMMC formularul de decont (anexa 12) în vederea aprobării de către UPSEC şi UMCR din cadrul OTIMMC şi facturile fiscale originale. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procedurii de implementare a programului.
  6.12. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform (Anexei nr. 11) la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor derulate de Minister în următorii 3 ani fiscali.
  (2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
  (3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.
  (4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

  7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea AFN

  7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.
  7.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.
  7.3. Verificarea la faţa locului vizează realitatea, legalitatea şi stadiul de realizare a investiţiei, existenţa activelor achiziţionate în evidenţele contabile ale societăţii şi îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa coordonatorul programului că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu penalităţi aferente.
  7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
  Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L248/24.09.2015.
  7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevăzut în (Anexa nr. 13) la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (Anexa nr. 10). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
  În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare ale Ministerului pentru o perioadă de 3 ani.
  7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.
  7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care beneficiarul a primit punctaj, în vederea măsurării atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.
  7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
  7.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment, dizolvare sau insolvenţă este obligat să notifice OTIMMC din raza căruia face parte, urmând ca OTIMMC să demareze procedura de recuperare a bunurilor achiziţionate prin Program.

  8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

  8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, în cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare prevăzută la (Anexa nr. 2) la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
  8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina web MECRMA-DPAIPIMM, la adresa www.aippimm.ro.
  8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
  8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
  8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
  8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*8), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. Notă

  ──────────

  *8) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

  ──────────

  8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
  8.5. Furnizorul de ajutor de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al ORDONANŢEI DE URGENŢA nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
  8.6. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
  OTIMMC, va informa în scris prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/2013.
  8.7. OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
  8.8. (1) MECRMA-DPAIPIMM va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la MECRMA-DPAIPIMM timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
  (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite către MECRMA-DPAIPIMM toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
  8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
  8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine MECRMA-DPAIPIMM, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

  9. Confidenţialitate

  9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
  9.2. MECRMA-DPAIPIMM şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

  10. Precizări

  Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 01 martie 2016.
  Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.


  Anexa 1

  la Procedură
  PS-04.04.01
  ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Activităţi eligibile │Cheltuieli eligibile│ Documente justificative care însoţesc formularul de decont │
  │crt.│ │ │ (exemplarul original) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │1. │Achiziţionarea de echipamente tehnologice │cheltuieli pentru │1. Certificatul de garanţie, originali; │
  │ │maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - │achiziţionare │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │inclusiv software-ul aferent, aparate şi │ │şi copie certificată; │
  │ │instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │necesare desfăşurării activităţilor pentru │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de│ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │noroc mecanice, electrice, electronice, mese │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │de biliard, instrumente şi automate muzicale; │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │ │ │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. │Investiţiile în active necorporale referitoare│cheltuieli pentru │1. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │la brevete de invenţie, mărci de produse şi │achiziţionare │2. Instrumente de plată (ordine de plată chitanţă/cotor filă │
  │ │servicii (francize*1), etichetare ecologică, │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │licenţe), software pentru comerţul on-line, │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │software-uri necesare desfăşurării activităţii│ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │pentru care se solicită finanţare │ │3. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │ │ │4. Contractul cu francizorul, tradus în limba română şi │
  │ │ │ │legalizat (dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba │
  │ │ │ │română şi legalizată (dacă este cazul), copia manualului │
  │ │ │ │operaţional (de operaţiuni) (pentru francize); │
  │ │ │ │5. Documente care să ateste certificarea etichetării ecologice │
  │ │ │ │de către un organism abilitat (pentru etichetare ecologică); │
  │ │ │ │6. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │ │ │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, │
  │ │ │ │după caz. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3. │Achiziţionarea de bunuri prevăzute la │cheltuieli pentru │1. Certificatul de garanţie, original; │
  │ │subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură │achiziţionare │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │valorilor umane şi materiale, conform │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │aprobarea Catalogului privind clasificarea şi │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │duratele normale de funcţionare a mijloacelor │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │fixe, cu modificările şi completările │ │Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de │
  │ │ulterioare; │ │clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după │
  │ │ │ │caz. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4. │Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de │cheltuieli pentru │1. Certificatul de garanţie, original; │
  │ │calcul (tip PC, format din: unitate centrală, │achiziţionare │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │server, monitor, imprimantă/copiator/ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │licenţe necesare desfăşurării activităţii, │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │sisteme audio-video, etc.); Nu se pot │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │achiziţiona mai multe echipamente IT, din │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │fiecare tip, decât numărul total de angajaţi │ │5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu │
  │ │după implementarea investiţiei cu componentă │ │codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al │
  │ │nerambursabilă cu excepţia activităţilor care │ │amortizării. │
  │ │necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, │ │ │
  │ │instruire în domeniul calculatoarelor, etc.); │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │5. │mijloace de transport marfă, în legătură cu │cheltuieli pentru │1. Certificatul de garanţie, original; │
  │ │activitatea pe care s-a accesat programul; │achiziţionare │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │sunt eligibile în cadrul programului │ │3. Carte de identitate; │
  │ │autoutilitare din categoria NI, N2, N3 cu │ │4. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │excepţia vehiculelor de teren simbol G │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │modificările şi completările ulterioare │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │exceptând vehiculelor de transport rutier de │ │5. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │mărfuri în contul terţilor sau contra cost, │ │6. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │solicitate de întreprinderile care efectuează │ │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, │
  │ │transport rutier de mărfuri în numele │ │după caz. │
  │ │terţilor sau contra cost. │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6. │realizarea unei pagini web pentru prezentarea │● Elaborarea de │1. Contractul de prestări servicii privind realizarea paginii │
  │ │activităţii solicitantului şi a produselor sau│pagini WEB pentru │web, cu specificarea adresei paginii WEB, original │
  │ │serviciilor promovate, pentru operatorii │prezentarea activi- │2. Factură fiscală, în original; │
  │ │economici care nu deţin altă pagină web şi │tăţii solicitantului│3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │care trebuie să fie funcţional la data vizitei│şi a produselor sau │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă), │
  │ │de certificare a cheltuielilor, în limita a │serviciilor │original, după caz; │
  │ │10000 lei; se consideră cheltuială eligibilă │promovate; │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │şi taxa de achiziţionare a domeniului │● taxa de │5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │Internet, fără hosting; │achiziţionare a │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, │
  │ │ │domeniului Internet;│după caz. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │7. │achiziţia de instalaţii de încălzire sau │● cheltuieli pentru │1. Certificatul de garanţie, original; │
  │ │climatizare aferente spaţiului în care se │achiziţionare │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │desfăşoară activitatea; │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │ │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă/ │
  │ │ │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │ │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │ │ │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8. │consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în│Tarif de consultanţă│1. Contractul de prestări servicii cu consultantul*3); │
  │ │vederea obţinerii finanţării în cadrul │cu menţionarea │2. Factură fiscală, în original; │
  │ │prezentului program (maxim 4% din valoarea │documentaţiei │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │eligibilă la decont a proiectului, mai puţin │elaborate în cadrul │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă), │
  │ │consultanţa). La aplicarea procentului nu se │contractului │original după caz; │
  │ │vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă.│ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │Furnizorii de servicii de consultanţă │ │5. Proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă. │
  │ │eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare │ │6. Copie certificată a certificatului constatator al │
  │ │de consultanţă autorizate, având ca activitate│ │furnizorului de consultanţă, cu menţiunea codului CAEN clasa 70 │
  │ │autorizată a fi desfăşurată una din │ │ │
  │ │activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9. │Cursuri de dezvoltare a abilităţilor │cursuri │1. Contract de prestări servicii*4) │
  │ │antreprenoriale - pentru asociatul/ │ │2. Factură fiscală în original │
  │ │administratorul societăţii aplicante, curs │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │organizat de către un organism autorizat │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă), │
  │ │recunoscut de educaţie antreprenorială. │ │original, după caz; │
  │ │Furnizorii de servicii de instruire eligibili │ │4. Copie certificată după extrasul de cont. │
  │ │în cadrul Programului pot fi numai organizaţii│ │5. Proces-verbal privind execuţia contractului de furnizare │
  │ │furnizoare de instruire autorizate care vor │ │cursuri de dezvoltare antreprenorială. │
  │ │prezenta documente justificative privind │ │6. Documentele justificative privind calificarea persoanelor ce │
  │ │calificarea persoanelor ce realizează │ │realizează instruirea în domeniul respectiv. │
  │ │instruirea în domeniul respectiv (nu mai mult │ │7. Copie după autorizarea organizaţiei furnizoare de instruire. │
  │ │de 5% din valoarea totală a cheltuielilor │ │ │
  │ │eligibile aprobate la decont); │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10. │Achiziţionarea de instalaţii/echipamente │Cheltuieli de │1. Certificatul de garanţie, original; │
  │ │specifice în scopul obţinerii unei economii de│achiziţie │2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │energie, precum şi sisteme care utilizează │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │surse regenerabile de energie pentru │ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/ │
  │ │eficientizarea activităţilor pentru care a │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │solicitat finanţare; │ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │ │ │5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul │
  │ │ │ │de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării. │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11. │Comisionul de garantare aferent anului │Cheltuieli de │1. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original│
  │ │acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional│achiziţie │2. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanţă/cotor filă │
  │ │de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi│ │CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă/ │
  │ │Mici şi Mijlocii - SA. - I.F.N. │ │dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în │
  │ │(F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate│ │limba română şi legalizate), original, după caz; │
  │ │pentru creditele contractate de beneficiari în│ │3. Copie certificată după extrasul de cont; │
  │ │vederea realizării planurilor de afaceri │ │ │
  │ │acceptate în cadrul Programului, pentru │ │ │
  │ │solicitanţii care asigură aportul propriu din │ │ │
  │ │credit; │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

  *1) Pagina web se realizează în limba română şi este funcţională la data decontului

  *2) Consultanţa reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizată înainte de semnarea contractului de finanţare.

  *3) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate

  *4) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a cursurilor şi tematica acestora.

  *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pt. stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────


  Anexa 2

  la Procedură
  PS-04.04.02
  CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Subsemnatul/a/Subscrisa:
  Denumirea operatorului economic ..........................................
  Adresa ...................................................................
  Telefon ..............., Fax ................, E-mail ....................
  Data înregistrării operatorului economic .................................
  Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ...............
  Codul fiscal .............................................................
  Codul unic de înregistrare ...............................................
  Cont ..................., deschis la banca ..............................,
  solicit acordarea AFN ......... lei (în cifre şi litere) ................, reprezentând .....% (maximum 90%) din valoarea totală eligibilă a proiectului
  Valoarea cofinanţării ......... lei (în cifre şi litere) ................, reprezentând .....% (minim 10%) din valoarea totală eligibilă a proiectului
  Valoarea totală eligibilă a proiectului (valoarea proiectului fără TVA)
  Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile) lei
  Valoarea TVA a proiectului
  Forma juridică SRL, SRL-D, PFA, ÎI .......................................
  Capitalul social: ............ lei deţinut de
  - persoane fizice ............ %
  Se va nominaliza fiecare asociat/acţionar, precum şi procentul deţinut:
  - persoane juridice: ......... %
  Cod CAEN aferent activităţii principale ..................................
  Cod CAEN aferent proiectului .............................................
  Denumirea planului de afaceri
  Rezultatele aşteptate după implementarea proiectului
  Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile
  Locaţia implementării proiectului (adresă, telefon, fax): ................
  Persoana de contact: ........................, telefon ...................
  Calitatea în cadrul societăţii aplicante:
  Asociat [] Acţionar [] Administrator [] Alta [] (menţionaţi)
  Aţi absolvit cel puţin 1 curs de educaţie antreprenorială
  Da [] (menţionaţi) Nu []
  Nivelul educaţiei:
  [] Studii liceale: (unitatea de învăţământ, perioada)
  [] Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):
  [] Studii universitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):
  [] Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):
  Categorii de vârstă:
  [] 18-22ani; [] 23-27ani; [] 28-32ani; [] 33-37ani; [] 38-42ani
  [] 43-47ani; [] 48-52ani; [] 53-57ani; [] 58-62ani; [] peste 63 ani
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
  Numele ..........................
  Funcţia .........................
  Semnătura .......................
  Data semnării ...................
  NOTĂ!
  Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
  În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.
  Declaraţie pe propria răspundere
  Subsemnatul(a) .........................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de .......................... la data de .............., cu domiciliul în localitatea .........................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ........................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
  De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
  [] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
  [] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:
  ┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────────────┬──────────┐
  │Nr. │ Anul │ Forma │Instituţia │Programul prin care│Cuantumul │
  │crt.│acordării │ajutorului│finanţatoare│ a beneficiat de │ajutorului│
  │ │ajutorului│ │ │ finanţare │ acordat │
  ├────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
  ├────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
  ├────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────────┼──────────┤
  │TOTAL │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
  Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform prevederilor din procedura de implementare.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege şi întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
  Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizorii de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul prezentului program în ani anteriori.
  Declar pe propria răspundere că societatea nu are asociaţi/acţionari/administratori care au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016.
  Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Semnătura autorizată a solicitantului*) Notă

  ──────────

  *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

  ──────────

  Numele ......................
  Semnătura ...................
  Data semnării ...............


  Anexa 3

  la Procedură
  PS-04.04.03
  MODEL PLAN AFACERI
  1. INFORMAŢII GENERALE
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │TITLUL PROIECTULUI ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumire solicitant: ││Completaţi cu denumirea completă a solicitantului│
  │ ││aşa cum apare în actele constitutive │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Cod Unic de înregistrare: ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. de înregistrare la ORC: ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Adresă solicitant: ││Completaţi cu adresa poştală a sediului principal│
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Judeţul: ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Cod poştal: ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. telefon, ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. fax, email): ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Adresă de e-mail: ││Completaţi cu adresa de poştă electronică │
  │ ││generală a organizaţiei sau a reprezentantului │
  │ ││legal sau a persoanei de contact │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │COD CAEN aferent ││ │
  │activităţii principale ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │COD CAEN aferent proiectului ││ │
  │Sediu social (adresă, telefon, fax) ││ │
  │Puncte de lucru (adresă, telefon, fax)││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Locaţia implementării proiectului ││ │
  │(Adresă, telefon, fax): ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Persoană de contact ││ │
  │(Adresă, telefon, fax, email): ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Vă rugăm să încărcaţi în format PDF următoarele documente: │
  │ ATENŢIE: Toate documentele nu trebuie să aibă mai mult de 20 MB │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Certificat de înmatriculare/copie certificată a autorizaţiei de funcţionare │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Copie B.I/C.I │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 2) │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Microîntreprinderea este plătitoare de││[] Da │
  │TVA ││[] Nu │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Societatea/Asociatul/Acţionarul a ││[] Da │
  │mai beneficiat de alocaţie financiară ││[] Nu │
  │nerambursabilă în cadrul programelor ││ │
  │naţionale pentru sprijinirea ││ │
  │IMM-urilor ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │Valoare totală a proiectului (fără ││ │
  │TVA) - LEI*): ││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────┐┌──────────────────────────────────┐┌──────┐
  │Valoare AFN - lei ││ ││Procent din valoare totală proiect││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────┘└──────────────────────────────────┘└──────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────┐┌──────────────────────────────────┐┌──────┐
  │Valoare TVA ││ ││Procent din valoare totală proiect││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────┘└──────────────────────────────────┘└──────┘
  ┌──────────────────────────────────────┐┌─────┐┌──────────────────────────────────┐┌──────┐
  │Valoare contribuţie proprie - lei ││ ││Procent din valoare totală proiect││ │
  └──────────────────────────────────────┘└─────┘└──────────────────────────────────┘└──────┘
      Notă: Toate câmpurile sunt obligatorii
  Notă

  ──────────

  *) Completaţi sumele folosind forma partea întreagă .zecimale sub forma xxxxx.xx

  Pentru sume care nu au zecimale, completaţi suma sub forma xxxxx.00

  ──────────

  Se vor încărca în aplicaţie conform Anexei nr. 9, secţiunea A următoarele documente:
  1. Certificat de înmatriculare
  2. Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante/împuternicitului
  3. Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 2)
  4. Certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii), emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator);
  5. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor pentru anul fiscal 2015 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare) conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 la prezenta procedură, după caz;
  6. Declaraţia de impunere a venitului realizat în anul fiscal anterior, în original sau copie legalizată, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent (inclusiv întreprinderile individuale).
  7. Registrul de încasări şi plăţi şi Decizia de impunere pentru anul fiscal anterior (dacă este cazul).
  8. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează planul de afaceri;
  9. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis.
  10. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 decembrie 2015, în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până în anul 2015), sau ultima balanţă de verificare pentru societăţile înfiinţate în 2016 (dacă este cazul);
  11. Declaraţie pe propria răspundere că societatea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
  2. DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │2.1. Descrierea operatorului economic │
  │ Domeniul de activitate │
  │ │
  │ ┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│
  │ │1│Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT │ ││
  │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│
  │ │2│Cercetare-dezvoltare, învăţământ, Sănătate │ ││
  │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│
  │ │3│Turism şi facilitate de cazare, activităţi profesionale şi servicii│ ││
  │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│
  │ │4│Construcţii, Comerţ │ ││
  │ └─┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘│
  │ │
  │ Domeniul de activitate economică: │
  │ Codul CAEN: │
  │ ┌────┬────────────────────┐ │
  │ Descriere clasă CAEN: │XXXX│Descriere clasă CAEN│ │
  │ └────┴────────────────────┘ │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie ││
  ││Specificaţi domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţia propusă prin acest││
  ││program. Clasa CAEN reprezintă codul format din 4 cifre, conform Ordinului ││
  ││Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării ││
  ││activităţilor din economia naţională - CAEN. ││
  ││La momentul depunerii cererii de finanţare, domeniul de activitate trebuie să fie deja││
  ││înscris în actul constitutiv, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală││
  ││sau secundară a întreprinderii. ││
  ││Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi ││
  ││consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei││
  ││pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară etc.). ││
  ││Atenţie! Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în ││
  ││care se realizează investiţia propusă prin proiect (identificată mai sus), la sediul ││
  ││(principal sau secundar - punct de lucru) identificat ca loc de implementare a ││
  ││proiectului. ││
  ││De regulă, aceste informaţii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul││
  ││registrul comerţului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv ││
  ││şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a ││
  ││acţionarilor/consiliului de administraţie etc., conform legislaţiei în vigoare. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │2.2. Descrierea proiectului: │
  │ 2.2.1. Obiectivele proiectului │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││ Menţionaţi obiectivele specifice, şi obiectivul general urmărite prin realizarea ││
  ││planului de afaceri ││
  ││Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după ││
  ││implementarea proiectului. ││
  ││Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. ││
  ││Astfel, acestea trebuie să fie: ││
  ││ - precise, clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza) ││
  ││ - cuantificabile (să poată fi măsurate) ││
  ││ - realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu ││
  ││ şanse reduse de a fi atinse) ││
  ││ - realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de ││
  ││ timp) ││
  ││ - stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la ││
  ││ finalizarea investiţiei) ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ ┌────────────────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┐ │
  │ │Obiective cuantificabile│ UM │Anul 1│Anul 2│Anul 3│ │
  │ │ (Indicatori ţintă) │ │ │ │ │ │
  │ ├────────────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤ │
  │ │Cifra de afaceri: │LEI │ │ │ │ │
  │ ├────────────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤ │
  │ │Profit │LEI │ │ │ │ │
  │ ├────────────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┤ │
  │ │Număr de salariaţi │Număr persoane│ │ │ │ │
  │ └────────────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┘ │
  │ │
  │ 2.2.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Indicaţi grupurile/entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct ││
  ││sau indirect. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ 2.2.3. Durata de implementare a proiectului │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Durata de implementare a proiectului, în luni (de la semnarea contractului de ││
  ││finanţare). ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ 2.2.4. Activităţile proiectului │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Descrieţi activităţile şi subactivităţile prevăzute prin prezentul plan de afaceri ││
  ││Se vor prezenta activităţile şi subactivităţile prevăzute în cadrul proiectului, etape││
  ││în realizarea activităţilor. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ 2.2.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Precizaţi dotările, echipamentele utilizate pentru implementarea proiectului. ││
  ││Descrieţi spaţiul (spaţiile) de producţie/prestare servicii în care urmează să fie ││
  ││instalate bunurile (echipamentele, utilajele etc. Menţionaţi, printre altele, ││
  ││suprafaţa, utilităţile, facilităţile disponibile. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Număr locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create │
  │ [ ] │
  │Se va puncta conform grilei: │
  │┌─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│
  ││1│Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare│ ││
  ││ │sau egal cu 2 │ ││
  │├─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│
  ││2│Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este 1 │ ││
  │└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘│
  │ │
  │3.1. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││ 3.1.1. Descrierea resurselor umane ││
  ││Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa dvs. va ││
  ││influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei ││
  ││Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse umane, atribuţii, ││
  ││responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de ││
  ││instruire). Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat ││
  ││Care sunt/vor fi responsabilităţile pentru noua activitate/noul produs ││
  ││ 3.1.2. Detaliere pe activităţi: ││
  ││ ┌─────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐ ││
  ││ │ Activitatea │Număr de salariaţi│Pregătirea profesională│ ││
  ││ ├─────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤ ││
  ││ │Activitatea 1│ │ │ ││
  ││ ├─────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤ ││
  ││ │Activitatea 2│ │ │ ││
  ││ └─────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘ ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │ 3.1.3 Cine este angajatul "cheie", adică persoana care prin cunoştinţele pe care le│
  │ deţine poate influenţa mersul afacerii (dacă este cazul)? │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │ 3.1.4 Locuri de muncă existente la data înscrierii online în program [ ] │
  │┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│
  ││Întreprinderea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online│ DA NU ││
  │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘│
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  4. PONDEREA INVESTIŢIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI
  *Font 9*
      4.1. Descrierea investiţiei propuse
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Vă rugăm să daţi informaţii clare şi exacte privind tipul investiţiei, echipamentele, │
  │etc. şi să ataşaţi orice contracte de vânzare/cumpărare, oferte de preţuri sau facturi, │
  │dacă aveţi: │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      Ataşează fişiere:
      Se acceptă doar fişiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

      4.2. Costul total al proiectului
      Vă rugăm să completaţi următorul tabel, indicând costul total al fiecărui element
  implicat în proiect, şi sursa de finanţare a fiecărui element de investiţie. Valoarea
  fiecărui element de cost are două componente: AFN maxim 90% din valoarea obiectului
  finanţat fără TVA, aport propriu minim 10% din valoarea obiectului finanţat fără TVA.
  ┌─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────┐
  │ Elementul de cost │ Costul │ Aportul │ │
  │ (Denumirea elementului de cost │ elementului │ propriu │ │
  │este denumirea tehnică completă a├─────────────┼───────────────┤ AFN │
  │ acestuia. │ fără TVA │ în numerar │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
  │Total │ 100 % │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────┤
  │(1) │ (2)=(3)+(4) │(3) > = (2)*10%│ (4) ≤ (2) * 90% │
  └─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────────┘

  5. LOCALIZAREA ACTIVITĂŢII MICROÎNTREPRINDERII
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ┌───┬──────────────────┬──────────┐ │
  │ │ 1 │Mediul rural │ │ │
  │ ├───┼──────────────────┼──────────┤ │
  │ │ 2 │Mediul urban │ │ │
  │ └───┴──────────────────┴──────────┘ │
  │ │
  │5.1. DATE PRIVIND LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE ŞI NOUL PRODUS/SERVICIU: │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Adresa completă a locului de implementare a proiectului. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI: │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Argumentaţi cum proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării ││
  ││solicitate prin prezentul plan de afaceri, capacitatea de a asigura operarea şi ││
  ││întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, ││
  ││orizont de timp), continuarea activităţii economice aferente investiţiei, precum şi de││
  ││menţinere a locurilor de muncă permanente nou create, după finalizarea proiectului şi ││
  ││încetarea finanţării nerambursabile. ││
  ││Prezentaţi măsurile întreprinse, sursele financiare prevăzute, resursele umane pe ││
  ││toată durata de analiză. ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │5.3. POZIŢIA PE PIAŢĂ A FIRMEI │
  │ 5.3.1 FURNIZORI: │
  │ │
  │Vă rugăm să completaţi pentru fiecare furnizor care deţine cel puţin 15% din costurile │
  │materiei prime. │
  │┌─────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────┐│
  ││ FURNIZOR VIITOR │% DIN TOTAL│ CE FURNIZEAZĂ │CONDIŢII DE PLATĂ│ DE CÂND? ││
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │└─────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────┘│
  │ │
  │ 5.3.2. CLIENŢI: │
  │(Vă rugăm să completaţi pentru fiecare client care deţine cel puţin de 15% din vânzările│
  │lunare) │
  │┌─────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────┐│
  ││ VIITOR │ % VÂNZĂRI │ PRODUSE VÂNDUTE │CONDIŢII DE PLATĂ│ DE CÂND? ││
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │├─────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│
  │└─────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────┘│
  │ │
  │ 5.3.3.CONCURENŢA: │
  │a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piaţă? │
  │Enumeraţi principalele firme concurente, interne sau externe - dacă este cazul. │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │b) Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale │
  │propriei afaceri, comparativ cu ale concurenţei. │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │c) Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă? │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │d) Cum se compară preţurile Dvs. faţă de cele ale concurenţei? │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │ │
  │ 5.3.4. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Care este │
  │ procentul deţinut de Dvs. din piaţă? │
  │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  ││Descrieţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma Dvs. la││
  ││aceste schimbări: ││
  ││Creşterea concurenţei pe piaţa internă? Creşterea cererii? Schimbări în legislaţie? ││
  ││Alţi factori care pot influenţa piaţa? ││
  │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  6. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
  Proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.
  6.1. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI NOILE TEHNOLOGII:
  Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţiilor informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/soluţiilor informatice în procesul de producţie/prestare servicii/construcţii.
  6.2. PRODUSUL/SERVICIUL
  Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei propuse în proiect.
  Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacităţi), tehnologia utilizată în producerea/dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forţa de muncă, patente etc. - localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor elemente).
  Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi.
  Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/menţinerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
  Evidenţiaţi noutatea, calităţi/avantaje ale produsului/serviciului dvs. faţă de cel al competitorilor.
  Punctele tari ale afacerii (produsului/serviciului), avantaje oferite faţă de competitori.
  Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.
  6.3. PRODUSELE NOI (descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare):
  ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ Produs │Pondere în vânzările totale│
  └───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ
  Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte. Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice. Unde este cazul, prezentaţi modul în care
  7.1. SCHEMA DE FINANŢARE
  ┌───┬───────────────────┬──────────┐
  │ 1 │AFN │ │
  ├───┼───────────────────┼──────────┤
  │ 2 │Contribuţie proprie│ │
  └───┴───────────────────┴──────────┘

  7.2. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI:
   ┌─────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
   │ │ Suma*1) │ % │
   ├─────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
   │AFN │ │ │
   ├─────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
   │Aport Propriu │ │ │
   ├─────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
   │TOTAL │ │ 100% │
   ├─────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
   └─────────────────────────┴─────────────┴───────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Sumele vor fi trecute în LEI, fără TVA.

  ──────────

  7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:
  Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la capacitatea maximă
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───┐
  │Cheltuieli de producţie/exploatare │Suma - Lei│ % │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Materii prime │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Materiale auxiliare │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Energie, alte utilităţi │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Subansamble │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Servicii sau lucrări subcontractate │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Alte cheltuieli directe │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Cheltuieli de producţie indirecte │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Administraţie/Management │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Cheltuieli de Birou/Secretariat │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea │ │ │
  │produselor în cadrul activităţii şi cu ce forţe se realizează)│ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │Alte cheltuieli indirecte │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤
  │TOTAL │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───┘

  7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:
  (Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Vânzări la capacitatea maximă │ Pondere în vânzările totale │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │Produsul 1 │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │Produsul 2 │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │Produsul 3 │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │TOTAL │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  7.5. BILANŢ PRESCURTAT
  *Font 9*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┐
  │ │Nr.│Actual │ Proiecţii │
  │ Denumirea elementului │rd.├───┬───┼───┬───┬───┤
  │ │ │N-1│ N │N+1│N+2│N+3│
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ A │ B │ │ │ │ │ │
  ├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┴───┴───┴───┴───┤
  │A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┬───┬───┬───┬───┤
  │ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+ │ 1 │ │ │ │ │ │
  │ │208-280-290) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+ │ 2 │ │ │ │ │ │
  │ │223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ 3 │ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 261+ +262+263+265+266+267*-296*) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) │ 4 │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │I.STOCURI ct. 301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+ │ 5 │ │ │ │ │ │
  │ │332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - │ │ │ │ │ │ │
  │ │din ct.4428 │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o │ 6 │ │ │ │ │ │
  │ │perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru │ │ │ │ │ │ │
  │ │fiecare element) (ct. 267*296*+4092+411+413+418+425+4282+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │431**+437**+4382+441**+4424+ din ct. 4428**+444**+445+446**+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473**-491-495-496+│ │ │ │ │ │ │
  │ │5187) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+ din │ 7 │ │ │ │ │ │
  │ │ct. 508+5113+5114-591-595-596-598) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 8 │ │ │ │ │ │
  │ │(din ct. 508+ct. 5112+512+531+532+541+542) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08) │ 9 │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd. 11+12) │ 10│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. │ 11│ │ │ │ │ │
  │ │471*)11 │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. │ 12│ │ │ │ │ │
  │ │471*) │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 13│ │ │ │ │ │
  │ │LA UN AN │ │ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+│ │ │ │ │ │ │
  │ │423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │462+473***+509+5186+519) │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-│ 14│ │ │ │ │ │
  │ │23-26 │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14) │ 15│ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE│ 16│ │ │ │ │ │
  │ │DE UN AN │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │423+424+426+427+4281+431*** +437***+4381+441***+4423+4428***+│ │ │ │ │ │ │
  │ │444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+ │ │ │ │ │ │ │
  │ │4661+473***+509+5186+519 │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │ 17│ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 19+22+25+28), din care: │ 18│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 20+21) │ 19│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)│ 20│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*│ 21│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd. 23+24)│ 22│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) │ 23│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) │ 24│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer│ 25│ │ │ │ │ │
  │ │de la clienţi (ct. 478) (rd.26+27) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.478*)│ 26│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.478*│ 27│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │ 28│ │ │ │ │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34), din care: │ 29│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │1. capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 30│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │2. capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 31│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │3. patrimoniul regiei (ct. 1015) │ 32│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare│ 33│ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 1018) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) │ 34│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 35│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 36│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │IV. REZERVE (ct. 106) │ 37│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Acţiuni proprii (ct. 109) │ 38│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii │ 39│ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 141) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii │ 40│ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 149) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┬───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD C │ 41│ │ │ │ │ │
  │ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ │SOLD D │ 42│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │SOLD C │ 43│ │ │ │ │ │
  │ │(ct. 121) ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │ │SOLD D │ 44│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 45│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ 46│ │ │ │ │ │
  │ │(rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Patrimoniul public (ct. 1016) │ 47│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │Patrimoniul privat (ct. 1017) │ 48│ │ │ │ │ │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) │ 49│ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
  Notă

  ──────────

  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

  ** Solduri debitoare ale conturilor respective.

  *** Solduri creditoare ale conturilor respective.

  ──────────


  Anexa LA PLANUL DE AFACERI:

  CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI
  *Font 9*
  ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
  │Nr. crt.│ Criterii │Punctaj│
  ├────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ Domeniul de activitate │ 30│
  ├───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ A │1 │Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT │ 30│
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │2 │Cercetare-dezvoltare, Învăţământ, sănătate │ 25│
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │3 │Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi │ 20│
  │ │ │de servicii │ │
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │4 │Construcţii, Comerţ │ 15│
  ├───┴────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă │ 30│
  │ permanente în cadrul societăţii │ │
  ├───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ B │5 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 30│
  │ │ │nou create este mai mare sau egal cu 2 │ │
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │6 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 20│
  │ │ │nou create este 1 │ │
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │7 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 0│
  │ │ │nou create este 0 │ │
  ├───┴────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ Resurse umane, activitate curentă │ 20│
  ├───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ C │8 │Întreprinderea are cel puţin 1 angajat la momentul │ 10│
  │ │ │înscrierii online │ │
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │9 │Întreprinderea are zero angajaţi la momentul înscrierii │ 0│
  │ │ │online │ │
  ├───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ D │10 │Societatea/Asociatul/Acţionarul nu a mai beneficiat de │ 10│
  │ │ │alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor │ │
  │ │ │naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor │ │
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │11 │Societatea/Asociatul/Acţionarul a mai beneficiat de alocaţie│ 0│
  │ │ │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale │ │
  │ │ │pentru sprijinirea IMM-urilor │ │
  ├───┴────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ Localizarea activităţii societăţii │ 20│
  ├───┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ E │12 │Mediul rural │ 20│
  │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ │13 │Mediul urban │ 15│
  └───┴────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

  Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
  Punctajul minim care se poate obţine este de 30 puncte.
  Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
  La punctaje egale va prevala:
  - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,
  - activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ),
  - localizarea activităţii societăţii,
  - data şi ora înscrierii.


  Anexa 4

  la procedură
  PS-04.04.04
  DECLARAŢIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria
  întreprinderilor mici şi mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii
  Denumirea întreprinderii ..........................................
  Adresa sediului social ............................................
  Cod unic de înregistrare ..........................................
  Numele şi funcţia ........(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)..........
  II. Tipul întreprinderii
  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
  [] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
  [] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
  [] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) Notă

  ──────────

  *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  ──────────

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
  ├───────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Numărul mediu anual de │Cifra de afaceri anuală netă│Active totale │
  │salariaţi │ (mii lei/mii EURO) │(mii lei/mii EURO)│
  ├───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │
  └───────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

  Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul Nu
  financiar anterior, datele financiare au înregistrat Da (în acest caz se va
  modificări care determină încadrarea întreprinderii completa şi ataşa o
  într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, declaraţie referitoare
  întreprindere mică, mijlocie sau mare). la exerciţiul
                                                           financiar anterior)

      Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe
  sunt conforme cu realitatea.

      Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
      Numele ........................
      Funcţia .......................
      Semnătura .....................
      Data semnării: ................
  Notă

  ──────────

  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2015.

  *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ──────────


  Anexa 5

  la procedură
  PS-04.04.05
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
  - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
  - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  *Font 8*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţă - anul 2015 │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┤
  │ │ Numărul │ Cifra de afaceri │Total active│
  │ │mediu anual │ anuală netă │ (mii lei/ │
  │ │de salariaţi│(mii lei/mii EURO)│ mii EURO) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
  │1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situaţiile│ │ │ │
  │financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din│ │ │ │
  │tabelul B1 din secţiunea B*2) │ │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
  │2. Datele cumulate*1) în mod proporţional ale tuturor │ │ │ │
  │întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor │ │ │ │
  │introduce datele din secţiunea A) │ │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
  │3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) │ │ │ │
  │(dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin │ │ │ │
  │consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce │ │ │ │
  │datele din tabelul B2 din secţiunea B) │ │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

  ──────────

  Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.

  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE

  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
  1. Date de identificare şi date financiare preliminare
  Tabelul A.1
  *Font 9*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
  │Întreprinderea parteneră - Date de identificare │Numărul │Cifra de │Active │
  ├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤mediu │afaceri │totale │
  │Numele sau │Adresa │Cod unic de │Numele şi │anual de │anuală │(mii lei/│
  │denumirea │sediului│înregistrare│prenumele │salariaţi│netă │mii EURO)│
  │întreprinderii│social │ │Preşedintelui │ │(mii lei/│ │
  │ │ │ │Consiliului de│ │mii EURO)│ │
  │ │ │ │Administraţie,│ │ │ │
  │ │ │ │Director │ │ │ │
  │ │ │ │General sau │ │ │ │
  │ │ │ │echivalent │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │1. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │2. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │3. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │4. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │5. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │6. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │7. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │8. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │Total │ │ │ │
  └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

  NOTĂ:
  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
  Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
  Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
  FIŞĂ DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii
  Denumirea întreprinderii .............................................
  Adresa sediului social ...............................................
  Codul unic de înregistrare ...........................................
  Numele, prenumele şi funcţia .......Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Directorului General sau echivalent.......
  2. Date referitoare la întreprinderea legată
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţă - anul 2015 │
  ├───────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
  │ │ Numărul │ Cifra de afaceri │Active totale*2)│
  │ │ mediu anual │ anuală netă │ (mii lei/ │
  │ │de salariaţi*1)│(mii lei/mii EURO)│ mii EURO) │
  ├───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └───────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  *2) Active totale reprezintă active imobilizate+active circulante+cheltuieli în avans.

  ──────────

  NOTĂ:
  Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporţional
  a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: Notă

  ──────────

  *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

  ──────────

  .....................................................................
  .....................................................................
  Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
  b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
  Tabelul de parteneriat - A.2
  ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
  │Procent │Numărul │Cifra de │Active │
  │ │mediu │afaceri │totale*3)│
  │ │anual de │anuală │(mii lei/│
  │ │salariaţi│netă │mii EURO)│
  │ │ │(mii lei/│ │
  │ │ │mii EURO)│ │
  ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │Valoare rezultată în urma aplicării celui mai │ │ │ │
  │mare procent la datele introduse în tabelul de│ │ │ │
  │la pct. 1. │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

      Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
  Notă

  ──────────

  *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

  ──────────


  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE

  1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
  Cazul 1: întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
  Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
  NOTĂ:
  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). Notă

  ──────────

  *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  ──────────

  2. Metode de calcul pentru fiecare caz
  Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
  Tabelul B1
  ┌──────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
  │ │ Numărul │Cifra de │ Active │
  │ │mediu anual │afaceri │ totale │
  │ │ de │anuală │(mii lei/│
  │ │salariaţi*5)│netă │mii EURO)│
  │ │ │(mii lei/│ │
  │ │ │mii EURO)│ │
  ├──────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └──────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘
  Notă

  ──────────

  *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  ──────────

  Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
  ├─────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
  │Întreprinderea legată│Adresa sediului│Cod unic de │ Numele şi prenumele │
  │(denumire/date de │ social │înregistrare│Preşedintelui Consiliului │
  │identificare) │ │ │de Administraţie, Director│
  │ │ │ │ General sau echivalent │
  ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
  │A. │ │ │ │
  ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
  │B. │ │ │ │
  ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
  │C. │ │ │ │
  ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
  │D. │ │ │ │
  ├─────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
  │E. │ │ │ │
  └─────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
  Tabelul B2
  ┌───────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────┐
  │ Întreprinderea │ Numărul │ Cifra de afaceri │Active totale│
  │ numărul: │mediu anual │ anuală netă │ (mii lei/ │
  │ │de salariaţi│(mii lei/mii EURO)│ mii EURO) │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │1*) │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │2*) │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │3*) │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │4*) │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │5*) │ │ │ │
  ├───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └───────────────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

  ──────────

  NOTĂ
  Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
      Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)

      Numele ..............
      Funcţia .............
      Semnătura ...........
      Data semnării .......
  Notă

  ──────────

  *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ──────────

  FIŞA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ...... din tabelul B2, secţiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
  incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii ...........................................
      Adresa sediului social ...........................................
      Codul unic de înregistrare ...........................................
      Numele, prenumele şi funcţia ...........................................
                                   Preşedintelui Consiliului de Administraţie,
                                     Directorului General sau echivalent

  2.Date referitoare la întreprindere
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţă - anul 2015 │
  ├───────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┤
  │ │ Numărul │ Cifra de afaceri │ Active totale │
  │ │ mediu anual │ anuală netă │ (mii lei/ │
  │ │de salariaţi*7)│(mii lei/mii EURO)│ mii EURO) │
  ├───────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └───────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  ──────────

  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
  NOTĂ:
  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
      Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)

      Numele ................
      Funcţia ...............
      Semnătura .............
      Data semnării ............
  Notă

  ──────────

  *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ──────────


  Anexa 6

  la procedură
  PS-04.04.06
  Lista Oficiilor Teritoriale pentru
  întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie(OTIMMC)
  *Font 9*
  ┌────┬───────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ OTIMMC │ │ │
  │crt.│ (Judeţe │ ADRESA │ TELEFON/FAX/E-MAIL │
  │ │ arondate) │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 1. │BRAŞOV │Str. Turnului nr. 5, sc. B, │0268-548.018 tel. │
  │ │Braşov │et. 1, Braşov, C.P. 500209 │0268-548.017 fax │
  │ │Covasna │ │www.aippimm.ro, │
  │ │Sibiu │ │oficiubrasov@imm.gov.ro │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 2. │CLUJ-NAPOCA │Str. Horea nr. 13, │0264-487.224 tel. │
  │ │Bihor │Cluj-Napoca, C.P. 400174 │0264-487.244 fax │
  │ │Bistriţa Năsăud│ │www.aiprimm.ro; │
  │ │Cluj │ │oficiucluj@imm.gov.ro │
  │ │Maramureş │ │ │
  │ │Satu Mare │ │ │
  │ │Sălaj │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 3. │CONSTANŢA │Bd. Tomis nr. 79-81, et. 3, │0241-661.253 tel. │
  │ │Brăila │Constanţa, C.P. 900669 │0241-661.254 fax │
  │ │Buzău │ │www.aippimm.ro │
  │ │Constanţa │ │oficiuconstanta@imm.gov.ro │
  │ │Galaţi │ │ │
  │ │Tulcea │ │ │
  │ │Vrancea │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 4. │CRAIOVA │Str. Ştefan cel Mare nr. 12,│0251-510.785 tel./fax │
  │ │Dolj │et. 3, Craiova, C.P. 200130 │www.aippimm.ro │
  │ │Gorj │ │oficiucraiova@imm.gov.ro │
  │ │Mehedinţi │ │ │
  │ │Olt │ │ │
  │ │Vâlcea │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 5. │IAŞI │Str. Elena Doamna nr. 61A, │0232-261.101 tel./fax │
  │ │Bacău │et. 2, Iaşi, C.P. 700398 │0232-240.213 tel. │
  │ │Botoşani │ │www.aippimm.ro │
  │ │Iaşi │ │oficiuiasi@imm.gov.ro │
  │ │Neamţ │ │ │
  │ │Suceava │ │ │
  │ │Vaslui │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 6. │PLOIEŞTI │Ploieşti,Str. Trei Ierarhi, │0244-522.085 tel. │
  │ │Argeş │Nr. 9-11, judeţ Prahova │0244-544.054 fax │
  │ │Bucureşti │ │www.aippimm.ro │
  │ │Călăraşi │ │oficiuploiesti@imm.gov.ro │
  │ │Dâmboviţa │ │ │
  │ │Giurgiu │ │ │
  │ │Ialomiţa │ │ │
  │ │Ilfov │ │ │
  │ │Prahova │ │ │
  │ │Teleorman │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 7. │TÂRGU MUREŞ │Strada Cuza Vodă nr. 22, │0265-311.660 tel. │
  │ │Alba │et. 3 Târgu Mureş, │0265-260.818 fax │
  │ │Harghita │C.P. 540027 │www.aippimm.ro │
  │ │Mureş │ │oficiutargumures@imm.gov.ro │
  ├────┼───────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
  │ 8. │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la Tisa │0256-292.739 tel. │
  │ │Arad │nr. 22, Timişoara, │0256-292.767 fax │
  │ │Caraş-Severin │C.P. 300575 │fax www.aippimm.ro │
  │ │Hunedoara │ │otimmctimisoara@imm.gov.ro │
  │ │Timiş │ │ │
  └────┴───────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


  Anexa 7

  la procedură
  PS-04.04.07
  CONTRACT DE FINANŢARE
  Nr. ........ din ................
  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. ...../2016 privind aprobarea programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, care se finanţează din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, se încheie prezentul contract de finanţare între:
  Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ........................, cu sediul în .................., str. .................. nr. ...., sectorul ....., tel. .................., fax .................., cont nr. RO ..... TREZ ............., deschis la Trezoreria .................., reprezentat prin ordonator de credite .................. şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare .................., în calitate de administrator de Program,
  şi
  .................., cu sediul în .................., tel. .................., fax .................., înregistrată sub nr. .............. la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. ............, cont curent nr. ................, reprezentată legal prin .................., având funcţia de .................., în calitate de .................. şi denumit în continuare beneficiar.
  I. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin "programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii", denumit în continuare Program, administrat de către Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) .............................


  Articolul 2

  Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de maxim ................ lei în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului, procedură care constituie anexă la contract şi care face parte integrantă din prezentul contract.

  II. Durata contractului

  Articolul 3

  Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.


  Articolul 4

  Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile este ............... 2016.

  III. Finanţare

  Articolul 5

  Prin Program, beneficiarul eligibil poate primi o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), pentru activităţile prevăzute la pct. 4.2 din procedură şi pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare nr. .......... din data de ............. În valoare totală de ........... lei (fără să depăşească suma de 50.000,00 lei).

  IV. Modalităţile de plată

  Articolul 6

  Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC .............. şi a cererii de plată a ajutorului de minimis şi a dosarului de decont depus de beneficiar, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii al beneficiarului deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC .................. - originalul şi o copie certificată a dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform Anexei nr. 9 secţiunea B la procedură.


  Articolul 8

  Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC .......................

  V. Drepturi şi obligaţii

  Articolul 9

  Administratorul:
  a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
  b) nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans;
  c) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
  d) va face decontarea într-o singură tranşă pentru toate activităţile;
  e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.


  Articolul 10

  Beneficiarul:
  a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC ............... toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
  b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului de raportare tehnică(Anexa nr. 13 la procedura Programului);
  c) este obligat să menţină pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă existente la data înscrierii on-line şi cele create prin program conform numărului de locuri de muncă declarat pentru care a primit punctaj în planul de afaceri;
  d) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
  e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile codului CAEN pentru care solicită finanţare;
  f) achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
  g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator;
  h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii al beneficiarului deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) nu poate schimba la achiziţionare activele pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
  j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură.

  VI. Răspunderea contractuală

  Articolul 11

  Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.


  Articolul 12

  În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.


  Articolul 13

  Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.


  Articolul 14

  Reprezentanţii Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi cei ai OTIMMC ............... au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, conform procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri/OTIMMC ............... asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.


  Articolul 15

  În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi OTIMMC .............. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.


  Articolul 16

  Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.

  VII. Conflict de interese

  Articolul 17

  Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societăţilor comerciale solicitante sau rude şi afini până la gradul II.

  VIII. Clauza de confidenţialitate

  Articolul 18

  În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.


  Articolul 19

  Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.


  Articolul 20

  Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


  Articolul 21

  Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.

  IX. Modificarea contractului

  Articolul 22

  Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.


  Articolul 23

  Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.

  X. Încetarea contractului

  Articolul 24

  Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.


  Articolul 25

  Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
  a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
  b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
  c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
  d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
  e) nu transmite/depune la OTIMMC .............. până la data de .............. cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 8 la procedură;
  f) nu transmite/depune la OTIMMC .............. până la data de .............. cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 11 la procedură.


  Articolul 26

  (1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
  (2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la cap. II, art. 3.

  XI. Cesiune

  Articolul 27

  Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

  XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor

  Articolul 28

  Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.


  Articolul 29

  Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
  În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

  XIII. Forţa majoră

  Articolul 30

  Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.


  Articolul 31

  Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.


  Articolul 32

  Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.


  Articolul 33

  Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

  XIV. Dispoziţii finale

  Articolul 34

  Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.


  Articolul 35

  Prezentul contract se completează cu prevederile schemei de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. ..../......2016.
  Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
  Prezentul contract s-a încheiat azi, .............. la sediul OTIMMC .............,

  ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi│Beneficiar, │
  │Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │ │
  │ │ │
  │................... │................... │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
  │............................. │............................ │
  │(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar, │
  │semnătura şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │Control financiar preventiv propriu, │ │
  │.................................... │ │
  │(numele şi prenumele în clar, │ │
  │semnătura şi ştampila) │ │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │Compartiment economic, juridic resurse │ │
  │umane şi administrativ, │ │
  │.................................... │ │
  │(numele şi prenumele în clar, │ │
  │semnătura şi ştampila) │ │
  ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │Coordonator UPSEC │ │
  │.................................... │ │
  │(numele şi prenumele în clar, │ │
  │semnătura şi ştampila) │ │
  └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


  Anexă

  la contractul de finanţare
  *Font 9*
                                                               ┌────────────────────────────┐
                                                               │ │
                                                               │Numărul notificării ....... │
                                                               │ │
                                                               │Data ...................... │
                                                               │ │
                                                               └────────────────────────────┘

                                     NOTIFICARE
                   privind acordul de principiu pentru finanţare

     Destinatar:
     Denumirea operatorului economic .......................................................
     Data înregistrării ....................................................................
     Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului .......................................
     Codul unic de înregistrare ............................................................
     Sediul/Adresa .........................................................................
     Telefon/Fax ...........................................................................
     Ca urmare a Planului de afaceri nr. RUE ............ din data de ................, prin
  prezenta, vă notificăm acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi
  cheltuieli aferente acestora:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ Denumirea activităţii*1) │Valoarea AFN│
  │ │aprobate de │
  │ │principiu │
  │ │ -lei-*2) │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │1. achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii │ │
  │de lucru - inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, │ │
  │control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se │ │
  │solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, │ │
  │electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │2. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, │ │
  │mărci de produse şi servicii [francize*2), etichetare ecologică, licenţe] │ │
  │software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării │ │
  │activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │3. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, │ │
  │3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi │ │
  │materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │
  │Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a │ │
  │mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │4. Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: │ │
  │unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
  │inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, │ │
  │sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT │ │
  │din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea │ │
  │investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care │ │
  │necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire în domeniul │ │
  │calculatoarelor, etc.) │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │5. Achiziţionarea de mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu │ │
  │activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul │ │
  │programului autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu excepţia vehiculelor │ │
  │de teren simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi │ │
  │completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de │ │
  │mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile │ │
  │care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra │ │
  │cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe │ │
  │lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei │ │
  │de minimis desfăşoară şi activităţi de transport mărfuri în contul terţilor │ │
  │sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pt. achiziţionarea de │ │
  │mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea │ │
  │activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă │ │
  │din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │6. Realizarea unei pagini web*3) pentru prezentarea activităţii │ │
  │solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii │ │
  │economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională │ │
  │la data vizitei de certificare a cheltuielilor, în limita a 10.000 lei; se │ │
  │consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului │ │
  │Internet, fără hosting. │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │7. Achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului │ │
  │în care se desfăşoară activitatea. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │8. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii │ │
  │finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă/ │ │
  │decontată a proiectului, mai puţin consultanţa)*4). La aplicarea procentului│ │
  │nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii │ │
  │de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă │ │
  │autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din │ │
  │activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │9. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/ │ │
  │acţionarul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un │ │
  │organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de │ │
  │servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai │ │
  │organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente │ │
  │justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în │ │
  │domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor │ │
  │eligibile aprobate/decontate; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │10. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii │ │
  │unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse │ │
  │regenerabile de energie*5) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a│ │
  │solicitat finanţare; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │11. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat │ │
  │Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pt. Întreprinderi mici şi │ │
  │Mijlocii - S.A. - I.F.N (F.N.G.C.I.M.M) în cazul garanţiilor acordate pentru│ │
  │creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de │ │
  │afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură │ │
  │aportul propriu din credit. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │TOTAL │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi

  *2) Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română

  *3) Pagina web se realizează în limba română şi este funcţională la data decontului

  *4) Consultanţa reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizată înainte de semnarea contractului de finanţare.

  *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pt. stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  În acest scop vă aducem la cunoştinţă că în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestei notificări trebuie să vă prezentaţi la sediul OTIMMC ................. pentru semnarea contractului de finanţare. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, vă rugăm să prezentaţi dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.
  Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
  Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro, echivalent în lei.
  Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de ............ lei reprezentând .........% din total valoare cheltuieli eligibile.
  UPSEC, ....................
  Semnătura .................


  Anexa 8

  la procedură
  PS-04.04.08
  CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
  (Se completează toate rubricile din
  formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
  Subscrisa .......................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ..............................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ eliberat la data de ................., cu domiciliul în localitatea ...................... str. ..................... nr. ..... bl. .... sc. ..... ap. ....... sectorul/judeţul ............., cod poştal solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. ...../2016
  Datele de identificare ale operatorului economic:
  Denumirea operatorului economic .........................................
  Data înregistrării ......................................................
  Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului .........................
  Codul unic de înregistrare ..............................................
  Sediul/Adresa ...........................................................
  Telefon ................ Fax ............... E-mail .....................
  Nr. cont (5070)*1) în care se solicită transferarea AFN (RO) ..................., deschis la Trezoreria .............................. Notă

  ──────────

  *1) Pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii al beneficiarului deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  Nr. Planului de afaceri - număr RUE ....................................
  Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ..........
  Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în anexa nr. 9 Secţiunea B la prezenta procedură.


  Anexa 9

  la procedură
  PS-04.04.09

  Secţiunea A Documente care se încarcă în aplicaţie

  *Font 8*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
  │1. Certificatul constatator, în original, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului │ │
  │de pe lângă Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic (termen de │ │
  │valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod │ │
  │obligatoriu următoarele informaţii:datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare│ │
  │acţionarii, asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de │ │
  │activitate secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii secundare, filiale, │ │
  │sucursale, subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din │ │
  │Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a │ │
  │persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora│ │
  │situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare,reorganizare judiciară, lichidare,│ │
  │insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a │ │
  │activităţii), emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază │ │
  │teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, │ │
  │filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul │ │
  │constatator); │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │2. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor pentru │ │
  │anul fiscal 2015 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul │ │
  │mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi │ │
  │completările ulterioare) conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 la prezenta procedură, după caz; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │3. Declaraţia de impunere a venitului realizat în anul fiscal anterior, în original sau copie │ │
  │legalizată, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în cazul persoanelor fizice care │ │
  │desfăşoară activităţi economice în mod independent (inclusiv întreprinderile individuale). │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │4. Registrul de încasări şi plăţi şi Decizia de impunere pentru anul fiscal anterior (dacă este │ │
  │cazul)*1) │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │5. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul │ │
  │în care o altă persoană decât aceasta semnează planul de afaceri; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │6. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │7. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului │ │
  │Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 │ │
  │pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil │ │
  │contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 Decembrie 2015, │ │
  │în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până în anul 2015), sau ultima balanţă de │ │
  │verificare pentru societăţile înfiinţate în 2016 (dacă este cazul); │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele │ │
  │locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │9. Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al │ │
  │societăţii solicitante/împuternicitului. │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘
  Notă

  ──────────

  *1) În funcţie de tipul întreprinderii.

  ──────────

  OPIS*)


  Secţiunea B Documente care însoţesc Cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile

  *Font 8*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
  │a. Formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │b. Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, pentru fiecare │ │
  │activitate/cheltuială eligibilă, în original şi o fotocopie certificată, în ordinea activităţilor │ │
  │completate în formularul de decont; Conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va │ │
  │face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │c. Dosarul de achiziţie prevăzut la subpct. 4.5 din procedură; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │d. Copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la │ │
  │Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă │ │
  │fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului de cont deschis la băncile comerciale din │ │
  │România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în │ │
  │condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi │ │
  │completările ulterioare; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │e. Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate │ │
  │este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în │ │
  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │f. Angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani,│ │
  │începând cu anul 2017, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 10 la prezenta procedură; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │g. Poliţă/contract de asigurare pe o perioadă de 3 ani, pentru bunurile achiziţionate prin program, │ │
  │prevăzut la subpct. 4.4 din procedură; │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │h. Copie certificată a contractului/contractelor de muncă pe durată nedeterminată pentru noile │ │
  │locuri de muncă create prin proiect. Nr. locuri de muncă create prin implementarea proiectului │ │
  │corespunzător planificării specificate în planul afaceri vor fi verificate la depunerea decontului. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │i. Dovada implementării proiectului în mediul rural - dovada creării punctului de lucru, a sediului │ │
  │social în mediu rural, dacă este cazul. │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
  │j. Opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN. │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

      Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)

      Numele ..........................
      Funcţia: ........................
      Semnătura .......................
      Data semnării: ..................


  Anexa 10

  la procedură
  PS-04.04.10
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a) .......................... domiciliat(ă) în .........................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ....... eliberat de .......................... la data de ................., reprezentant legal/împuternicit al S.C .......................... cu sediul în .................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la schema de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC .......................... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (anexa 13).
  Semnătura .........................
  (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
  Data întocmirii ...................
  Semnătura .........................


  Anexa 11

  la procedură
  PS-04.04.11
  CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU
  CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
  (Se completează în cazul modificării uneia dintre
  condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu
  asupra finanţării)
  Subscrisa ....................... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ...................., având calitatea de .................. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

  Secţiunea A

  Prezentarea operatorului economic:
  Denumirea operatorului economic ..........................................
  Adresa ...................................................................
  Telefon .................. Fax ............... E-mail .................... Cod poştal ..................
  Data înregistrării .......................................................
  Nr. de ordine în Registrul Comerţului ....................................
  Codul unic de înregistrare ...............................................
  Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ....................
  Nr. Notificare ...........................................................
  Valoarea totală eligibilă a proiectului
  Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ..........
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
  Numele ..........................
  Funcţia: ........................
  Semnătura .......................
  Data semnării: .................. Notă

  ──────────

  *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ──────────

  Notă:
  Această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.


  Secţiunea B Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

  *Font 9*
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ Denumirea activităţii*2) │Valoarea finanţării│
  │ │ pentru care se │
  │ │solicită renunţarea│
  │ │ - lei - │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │1. achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi │ ............... │
  │instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent, aparate şi │ │
  │instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării │ │
  │activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de │ │
  │noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente │ │
  │şi automate muzicale; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │2. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de │ │
  │invenţie, mărci de produse şi servicii (francize*2), etichetare │ │
  │ecologică, licenţe) software pentru comerţul on-line, software-uri │ │
  │necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │3. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, │ │
  │3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane │ │
  │şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru │ │
  │aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de │ │
  │funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările │ │
  │ulterioare; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │4. Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, │ │
  │format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/ │ │
  │multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare │ │
  │desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot │ │
  │achiziţiona mai multe echipamente IT din fiecare tip, decât numărul │ │
  │total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă │ │
  │nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru │ │
  │(Ex: Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.) │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │5. Achiziţionarea de mijloace de transport marfă, în strictă legătură│ │
  │cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în │ │
  │cadrul programului autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu excepţia│ │
  │vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu│ │
  │modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de │ │
  │transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, │ │
  │solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de │ │
  │mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care │ │
  │întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea│ │
  │eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis │ │
  │desfăşoară şi activităţi de transport mărfuri în contul terţilor sau │ │
  │contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pt. achiziţionarea │ │
  │de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea│ │
  │activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea │ │
  │exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de │ │
  │ajutoare de minimis. │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │6. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii │ │
  │solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru │ │
  │operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să│ │
  │fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se │ │
  │consideră cheltuială eligibilă şi taxă de achiziţionare a domeniului │ │
  │Internet, fără hosting; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │7. Achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente │ │
  │spaţiului în care se desfăşoară activitatea. │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │8. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii │ │
  │finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea │ │
  │eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa)*4). La │ │
  │aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de │ │
  │consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi │ │
  │numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca │ │
  │activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile incluse │ │
  │în cod CAEN clasa 70. │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │9. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru │ │
  │asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de │ │
  │către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. │ │
  │Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului │ │
  │pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor │ │
  │prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce │ │
  │realizează instruirea în domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din │ │
  │valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate); │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │10. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul │ │
  │obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează│ │
  │surse regenerabile de energie*5) pentru eficientizarea activităţilor │ │
  │pentru care a solicitat finanţare; │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │11. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, │ │
  │datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pt. Întreprinderi│ │
  │mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N (F.N.G.C.I.M.M) în cazul garanţiilor │ │
  │acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea │ │
  │realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, │ │
  │pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit. │ │
  │1 - ....................... │ │
  │2 - ....................... │ │
  │3 - ....................... │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
  │TOTAL │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi

  ──────────


  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundere

  Subsemnatul(a) ........................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ........ eliberat la data de ................., cu domiciliul în localitatea ................. str. ...................... nr. ...... bl. .... sc. ..... ap. ... sectorul/judeţul .................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ........................, declar pe propria răspundere că renunţ (total sau parţial) la finanţare în valoare de ............ lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC ................... notificare nr. ....................
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
  Numele ..........................
  Funcţia: ........................
  Semnătura .......................
  Data semnării: .................. Notă

  ──────────

  *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  ──────────


  Anexa 12

  la Procedură
  PS-04.04.12
  - FORMULARUL DE DECONT*1) - Notă

  ──────────

  *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.

  ──────────

  Denumirea operatorului economic ............................
  *Font 7*
  ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┐
  │Nr.│ Denumirea │ Codul de │ Factura │ Instrumente de plată*3) │ Valoare │Valoare │Valoare │
  │Crt│activităţii*1)│clasificare*2)├───────┬────────┬───────┼────────┬───┬────┬────────┤ AFN │ AFN │ AFN │
  │ │ │ │ Nr. │ Data │Valoare│Felul │Nr.│Data│Valoarea│solicitată│aprobată│aprobată│
  │ │ │ │factură│facturii│factură│documen-│ │ │cu TVA │ │UPSEC*4)│UMCR*8) │
  │ │ │ │ │ │cu TVA │tului │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ fără │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ TVA │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
  │ 1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
  │ 2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───┼────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
  │ 3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┼───────┼────────┴───┴────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤
  │ TOTAL ├───────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┘

      Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5)

      Numele: ...............
      Funcţia: .............. Data semnării: ................
      Semnătura .............
  Notă

  ──────────

  *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

  *2) Unde este cazul.

  *3) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.

  *4) Se va completa de OTIMMC.

  *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

  Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procedurii de implementare a programului.

  ──────────

                                   Viza UPSEC*6)
  ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
  │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Nume şi prenume │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Semnătura │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Data │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
  │Aprobat (lei) │ │
  └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    Viza UMCR*6)
  ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
  │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Nume şi prenume │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Semnătura │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │Data │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
  │Bun de plată (lei)│ │
  └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *6) Se va completa de către OTIMMC

  ──────────


  Anexa 13

  la procedură
  PS-04.04.12
  Formular de raportare tehnică
  pentru Programul naţional multianual pentru dezvoltarea
  antreprenoriatului în rândul femeilor din
  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii*1)
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.) Notă

  ──────────

  *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către OTIMMC.

  ──────────

  Perioada pentru raportare: anul ........
  Datele de identificare ale operatorului economic:
  Denumirea operatorului economic ............................................
  Adresa .....................................................................
  Telefon ..............., fax .............., e-mail ........................
  Data înregistrării societăţii comerciale ...................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .................
  Codul unic de înregistrare .................................................
  Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de .................., în baza Contractului de finanţare nr. ......../zz/ll/aa.
  Date de raportare tehnică:
  - cifra de afaceri ............... lei;
  - profitul brut .................. lei;
  - ponderea valorii investiţiei finanţate din profit în totalul cifrei de afaceri .................%;
  - numărul mediu scriptic anual de personal .......................
  Subsemnatul/Subsemnata, .........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ..................... la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ....................., str. .......................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap ....., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al societăţii .........................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
  Numele ..............................
  Semnătura ...........................
  Funcţia .............................
  Data semnării .......................

  ---------