NORME TEHNICE din 30 mai 2002 privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002 Notă
  Aprobate de HOTĂRAREA nr. 536 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare și definiții

  Articolul 1
  (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice și fizice care produc, dețin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc, comercializează sau execută orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor care implică materii explozive.(2) Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață.
  (la 22-02-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 2

  Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu aduc atingere reglementărilor privind operațiunile cu materii explozive efectuate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.
  (la 22-02-2011, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 3

  În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
  a) deținător - persoana fizica și/sau juridică care desfășoară în condițiile legii activități de aprovizionare și/sau utilizare de materii explozive în scopuri productive sau care transporta și/sau comercializează obiecte artizanale și de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice;
  b) distrugere - operațiunea prin care materiile explozive care și-au pierdut capacitatea de detonatie din cauza depășirii termenelor de garanție sau alterarii, precum și cele care nu au explodat în urma operațiilor de impuscare se distrug;
  c) experimentare - procedeul de verificare a materiilor explozive prin care se apreciază eficienta tehnica și de siguranță a acestora;
  d) manuire - operațiunea de manipulare manuală a materiilor explozive;
  e) operațiuni specifice - operațiunile care sunt proprii numai materiilor explozive;
  f) preparare - ansamblul de operațiuni manuale sau mecanizate prin care se obține un amestec exploziv simplu și care se realizează în apropierea locului de muncă în care urmează a se utiliza.


  Secţiunea a 2-a Clasificarea materiilor explozive

  Articolul 4
  (1) Materiile explozive se clasifica, din punct de vedere al efectului pe care-l pot avea asupra mediului în caz de explozie, în următoarele grupe:

  Grupa  Categoria de materii
  explozive


  Coeficient
  de
  echivalenta
  cu trotilul


  Exemple de materii explozive
  din grupa
  1 2 3 4

  I


  Explozivi de mare
  putere

  1,3
  sau mai
  mare
  - Explozivi pe bază de nitroglicerina
  sau nitroglicol (cu conținut
  de peste 6%)
  - Pentrita, hexogen, octogen și
  amestecurile lor
  - Explozivi plastici, elastici, fitile
  detonante și explozivi de inițiere

  II
  Explozivi de putere
  medie  1,0
  - Trotil, tetril și ceilalți explozivi
  nitroaromatici, precum și cei pe baza
  de azotat de amoniu cu mai puțin
  de 6% nitroglicerina sau nitroglicol
  - Explozivi pe bază de clorati și
  perclorati
  - Geluri explozive, amestecuri explozive
  simple de tip AMAL
  - Emulsii explozive

  III

  Explozivi de mica
  putere
  0,7

  - Amestecuri explozive simple de tip
  nitramon (AM-1) și nitramonit
  - Pulberi negre cu fum și similare
  - Amestecuri explozive cu peste 30%
  materii inhibitoare (clorura de sodiu,
  clorura de amoniu etc.)
  - Explozivi antigrizutosi
  - Capse detonante de orice fel, relee
  intarzietoare și sisteme de inițiere
  neelectrica

  IV
  Explozivi slabi
  0,5
  - Pulberi coloidale fără fum, pe baza
  amestecuri de nitroglicerina cu
  nitroglicoli
  - Amestecuri incendiare și fitile de
  amorsare (Bickford)
  (2) Abrogat.
  (la 21-10-2005, Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )
  (3) Calculele de eficienta și de efect asupra obiectivelor din vecinătate se fac pe baza coeficienților de echivalenta ai materiilor explozive, considerați în raport cu trotilul luat ca exploziv de referința.


  Articolul 5
  (1) Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:


  Categoria  Nivelul
  riscului


  Nivelul
  de zgomot


  Utilizare  Destinație


  Exemple
  neexhaustive
  (numai pentru
  informare)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  foarte
  scăzut
  neglijabil

  în spații restrânse sau
  în interiorul clădirilor
  cu destinația de locuință  divertisment

  - focuri bengale
  - chibrituri
  bengale
  - bețișoare bengale
  - pocnitori de
  Crăciun
  - jerbe
  - granule
  scânteietoare
  - chibrituri
  detonante
  - pocnitori pentru
  petreceri
  - șerpi
  - scântei
  - pocnitori cu
  confeti
  - bobițe explozive

  2


  scăzut


  scăzut


  în exterior, în spații
  restrânse și care pot fi
  utilizate exclusiv de
  către pirotehnicieni  divertisment


  - petarde
  - baterii și
  combinații
  - focuri bengale
  - bețișoare bengale
  - bile pocnitoare
  - petarde duble
  - petarde luminoase
  - granule
  scânteietoare
  - jerbe
  - pocnitori
  săltărețe
  - morișcă
  săltăreață
  - mine
  - minirachete
  - rachete
  - candele române
  - scântei
  - morișcă
  zburătoare
  - sori rotitori

  3  mediu  Nu este
  dăunător
  sănătății
  umane.
  în exterior, în spații
  deschise, vaste și care
  pot fi utilizate exclusiv
  de către pirotehnicieni
  divertisment  - roți zburătoare
  - petarde
  - baterii și
  combinații
  - focuri bengale
  - petarde luminoase
  - jerbe
  - mine
  - rachete
  - candele române
  - tub cu tragere
  - sori rotitori

  4
  mare
  Nu este
  dăunător
  sănătății
  umane.

  exclusivă de către
  pirotehnicieni  divertisment
  - mine
  - candele române
  - jerbe
  - rachete
  - sori rotitori

  T1  scăzut  -  pe scenă, în interior sau
  în exterior, utilizate
  exclusiv de către
  pirotehnicieni

  scenă  T2


  mare


  -


  pe scenă, în interior sau
  exclusiv de către
  pirotehnicieni

  scenă

  P1

  scăzut

  -  în alte scopuri
  decât
  divertisment și
  scenă


  - articole
  pirotehnice
  destinate
  vehiculelor
  - alte destinații
  tehnice

  P2  mare  -  destinate manipulării ori
  utilizării exclusive de
  către pirotehnicieni

  în alte scopuri
  decât
  divertisment
  și scenă

  - destinații
  tehnice

  (2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 și P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni și numai în scopul pentru care sunt destinate.
  (la 22-02-2011, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Secţiunea a 3-a Experimentarea materiilor explozive noi în vederea certificării

  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 21-10-2005, Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 4-a

  Folosirea materiilor explozive
  (la 21-10-2005, Titlul Secțiunii a 4-a din Cap. I a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 7
  (1) Explozivii de uz civil pot fi utilizați numai cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 .(2) Materiile explozive, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile referitoare la garantarea acestora cuprinse în Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.(3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.
  (la 22-02-2011, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )

  (la 21-10-2005, Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 5-a Folosirea de noi materii explozive și tehnologii de impuscare

  Articolul 8

  Tehnologiile de împușcare care pot afecta seismic obiective civile și industriale se vor elabora și aplica numai cu determinarea cantității de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic și măsurarea vitezei de oscilație a solului în timpul detonării.
  (la 21-10-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 6-a Preluarea de la furnizori a materiilor explozive

  Articolul 9
  (1) La preluarea materiilor explozive de către persoana legal îndreptățită să primească astfel de produse, aceasta are obligația de a verifica dacă toate documentele de însoțire a mărfii sunt conforme cu reglementările legale în vigoare.(2) În situația în care constată nereguli, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să refuze primirea mărfii și să anunțe inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.
  (la 21-10-2005, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 7-a Prepararea amestecurilor explozive simple

  Articolul 10
  (1) Prepararea amestecurilor explozive simple de tip AM-1 și a emulsiilor explozive la deținători se poate face în următoarele moduri:
  a) manual, pe platforme;
  b) mecanizat, în instalații fixe sau mobile.
  (2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple și a emulsiilor explozive la deținători se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnică și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, elaborate potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, ale Legii nr. 126/1995, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (3) În cazul în care prepararea se face în instalații fixe, acestea se amplaseaza izolat față de celelalte construcții.(4) Deținătorii care au în dotare instalații mobile pentru prepararea și încărcarea mecanizata a gaurilor pot realiza amestecurile explozive simple de tip AM-1 sau emulsiile explozive la frontul de lucru unde urmează să se execute impuscarea.


  Secţiunea a 8-a Comercializarea, manuirea și folosirea obiectelor pirotehnice

  Articolul 11
  (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spații destinate vânzării unor astfel de articole numai după obținerea autorizației de a le deține și comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă și a inspectoratului de poliție județean/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și după obținerea acordului unității inspectoratului pentru situații de urgență în a cărei rază de competență funcționează.(2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010.(3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4, trebuie obținute acordurile prevăzute de Legea nr. 126/1995, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 48 de ore înainte.
  (la 22-02-2011, Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Capitolul II Înregistrare și autorizare

  Articolul 12
  (1) În vederea autorizării pentru a efectua operațiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:
  a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conțină cel puțin: denumirea, sediul și obiectul activității, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum și tipul materiilor explozive cu care efectuează operațiuni;
  b) copie de pe certificatul de înregistrare și statutul operatorului economic;
  c) certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;
  d) cazierul judiciar pentru asociați și administratori din care să rezulte că nu au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracțiuni comise cu intenție;
  e) planul locației unde se realizează activitatea în care să fie evidențiate amplasarea locurilor de muncă, distanțele dintre obiectivele interioare, distanțele de siguranță, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;
  f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locației unde se desfășoară activitatea;
  g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;
  h) planul cuprinzând dotările și amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea și prevenirea incendiilor;
  i) schema instalației de protecție contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenței prizelor efectuate la termenul scadent;
  j) descrierea modului de asigurare a pazei și a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;
  k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime și a producției finite;
  l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării și evacuării personalului în caz de pericol;
  m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;
  n) lista cu personalul calificat și autorizat să efectueze operațiuni cu materii explozive.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care dețin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor și informațiilor prevăzute la alin. (1) următoarele:
  a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare și capacitatea acestora, tipul depozitului;
  b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor și capacitatea acestora, tipul depozitului;
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operațiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obținut autorizația, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.(4) Autorizația prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă și inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.(5) În vederea obținerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului prin care se certifică faptul că are același obiect de activitate, precum și declarația pe propria răspundere prin care să menționeze că nu s-au schimbat condițiile inițiale de autorizare.(6) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.(7) Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului în vederea autorizării, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.(8) Inspectoratul teritorial de muncă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
  a) termenul de procesare a cererii;
  b) căile de atac, pentru situația în care în urma procesării a fost emis un refuz de eliberare a autorizației.
  (9) În cazul unei cereri sau a unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (8).(10) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.(11) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a analiza dosarul, conform domeniului de competență, după care îl transmite însoțit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.(12) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, Inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București are obligația de a analiza dosarul, conform domeniului de competență, după care îl retransmite însoțit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul teritorial de muncă.(13) În situația în care inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București nu avizează dosarul acesta/aceasta trebuie să transmită solicitantului decizia luată și să o motiveze clar.(14) În cazul în care autoritățile prevăzute la alin. (13) avizează dosarul, inspectoratul teritorial de muncă va elibera solicitantului autorizația prevăzută în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz.(15) Persoanele fizice și juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pot presta diverse operațiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă și la inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior începerii activității, și a următoarelor informații:
  a) statul membru de origine;
  b) datele de identificare și copie după autorizația din țara sa;
  c) datele de identificare ale beneficiarului și locul în care va presta activitatea;
  d) date privind materia explozivă folosită și/sau denumirea comercială a acesteia;
  e) informații privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl deține, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României;
  f) lista artificierilor și/sau pirotehniștilor autorizați și copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autoritățile competente din țara de origine.
  (16) Documentele emise de autorități competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoțite de o traducere neautorizată în limba română.(17) Persoanele juridice și fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnațional sau transfrontalier ori prestatorii stabiliți în aceste state, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intenție la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia urmează să își desfășoare activitatea și să prezinte dovada spațiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice.
  (la 22-02-2011, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 13

  Depozitele de materii explozive utilizate de persoane care au dreptul să efectueze operațiuni cu materii explozive pot funcționa numai după ce s-a obținut autorizația, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, de la inspectoratul teritorial de muncă, care să ateste ca sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, și de la inspectoratul de poliție județean, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, ca sunt îndeplinite toate condițiile de securitate și că nu aduc atingere ordinii publice. Fac excepție de la aceasta prevedere firidele.


  Capitolul III Transportul, încărcarea, descărcarea și manuirea materiilor explozive

  Secţiunea 1 Mijloace de transport

  Articolul 14
  (1) În sensul prezentului capitol, prin transport se înțelege orice deplasare fizică a materiilor explozive, cu excepția transferului explozivilor de uz civil, așa cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 207/2005.(2) Materiile explozive pot fi transportate în vagoane de cale ferată acoperite, în nave și în alte ambarcațiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, căruțe, sănii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative în vigoare.(3) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, cu remorci și alte asemenea mijloace trebuie făcut cu luarea de măsuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranța publică și a persoanelor, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentele norme tehnice și a instrucțiunilor producătorului.
  (la 21-10-2005, Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 15

  Dacă temperatura mediului ambiant are tendinta sa coboare sub temperatura de congelare indicată de producător, materiile explozive din grupa I cu conținut mai mare de 6% nitroglicerina și cele antigrizutoase se transporta numai cu mijloace speciale - izoterme.


  Secţiunea a 2-a Amenajarea mijloacelor de transport

  Articolul 16
  (1) Vehiculele folosite la transportul materiilor explozive trebuie amenajate astfel încât să se evite producerea de incendii în timpul deplasarii, trebuie să fie prevăzute cu suspensii elastice, cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor privind transportul substanțelor periculoase, precum și cu mijloace de marcare și avertizare, conform reglementărilor în vigoare.(2) Este interzis transportul materiilor explozive în autovehicule cu generatoare de gaze sau în care exista instalații cu foc deschis, precum și în autovehicule care pot fi descărcate automat.(3) Deținătorul mijlocului de transport este obligat să efectueze intretinerile și verificările periodice potrivit legislației în vigoare.(4) Vagoanele de cale ferată folosite la transportul materiilor explozive trebuie să fie de tipul celor cu osiile pe rulmenti.(5) Aranjarea vagoanelor încărcate cu materii explozive în compunerea trenului se face conform Instrucțiunilor de mișcare ale S.N.C.F.R.


  Secţiunea a 3-a Ordinul de transport

  Articolul 17
  (1) Ordinul de transport al materiilor explozive trebuie să cuprindă:
  a) denumirea deținătorului pentru care se executa transportul și sediul acestuia;
  b) tipurile și cantitățile de materii explozive care urmează a fi transportate;
  c) locul de unde se ridica și unde se transporta, cu indicarea traseului de parcurs;
  d) mijlocul de transport;
  e) data la care începe efectuarea transportului și durata acestuia;
  f) numele și prenumele, seria și numărul cărții/buletinului de identitate ale artificierului responsabil de transport și ale conducătorului mijlocului de transport;
  g) numele și prenumele, seria și numărul cărții/buletinului de identitate ale personalului de paza, precum și tipul armei de foc.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. g) transporturile ce se executa de la producători la depozitele de baza ale acestora, precum și transporturile de tranzit pe teritoriul țării, a căror paza este asigurată de către unitățile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.(3) Când transportul se face pe calea ferată, expeditorul este obligat sa ataseze la scrisoarea de trasura și ordinul de transport care, după efectuarea transportului, trebuie predat destinatarului împreună cu celelalte documente insotitoare.(4) În cazurile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu este necesară emiterea unui ordin de transport, transportul materiilor explozive se efectuează pe baza formularului "Îndeplinirea comenzii".


  Secţiunea a 4-a Transportul manual

  Articolul 18
  (1) La transportul manual fiecare artificier sau persoana instruita special în acest scop și numita de conducerea deținătorului poate transporta maximum 25 kg de materii explozive în ambalajele originale ale producătorului, introduse în lăzi sau genti speciale, prevăzute cu încuietori. La aceste transporturi de la depozitul de consum la locul de utilizare în perimetrul persoanei juridice sau fizice nu este necesară paza cu personal dotat cu arme de foc.(2) Materiile explozive de inițiere trebuie transportate separat de explozivii propriu-zisi, numai sub directa supraveghere a artificierilor autorizați și numai cu personal special instruit pentru asemenea operațiuni.(3) Capsele detonante pirotehnice trebuie transportate în cutii de tabla în interiorul cărora se afla fixat un bloc de lemn cu găuri corespunzătoare introducerii lor.


  Secţiunea a 5-a Transportul cu vehicule special amenajate

  Articolul 19
  (1) Pentru lucrările de prospecțiuni, explorari geologice, perforari de sonde, construcții hidroenergetice sau hidrotehnice, precum și pentru cele de construcții sau reparații de drumuri, cai ferate, poduri sau terasamente, de demolări și altele asemenea, materiile explozive se pot transporta de la depozite la locurile de muncă, cu vehicule special amenajate în acest scop.(2) În aceste cazuri ordinul de transport se emite pentru maximum 1.000 kg explozivi propriu-zisi în echivalent trotil plus mijloacele de inițiere și de aprindere necesare pentru fiecare vehicul precum și raza de acțiune în care sunt permise transportul și folosirea materiilor explozive respective.


  Secţiunea a 6-a Încărcarea și descărcarea materiilor explozive în și din mijloacele de transport

  Articolul 20
  (1) Materiile explozive se incarca și se descarca în și din mijloacele de transport numai manual, cu excepția operațiunilor executate la producători, deținători și cărăuși dotati cu mijloace de încărcare-descărcare mecanizate, certificate în acest scop, precum și cu descărcare mecanizata la locurile de muncă a materiilor explozive produse cu instalații speciale mobile certificate.(2) La operațiunile de încărcare-descărcare efectuate mecanizat se vor respecta instrucțiunile producătorului privind manuirea materiilor explozive.(3) În timpul operațiunilor de încărcare-descărcare manuală sau mecanizata a ambalajelor în care se găsesc materii explozive este interzisă lovirea, răsturnarea, aruncarea sau tractarea în plan orizontal a acestora.


  Articolul 21
  (1) Încărcarea și descărcarea materiilor explozive în și din mijloacele de transport se fac numai în locuri special destinate în acest scop, pazite și marcate cu panouri de semnalizare.(2) În cazul în care producătorul, respectiv destinatarul, poseda linie ferată industriala, încărcarea și descărcarea acestor materii se fac pe aceasta linie cu luarea măsurilor de securitate.(3) La încărcarea și descărcarea manuală a materiilor explozive în și din mijloacele de transport se asigura podețe sau rampe de circulație a căror latime să permită trecerea în doua sensuri a cel puțin două persoane.(4) Căile de acces trebuie nivelate și gropile astupate, iar pe timp de inghet pe căile de acces și pe rampele de încărcare-descărcare trebuie să se imprastie material antiderapant.(5) Toate căile de acces dinspre locurile de încărcare-descărcare trebuie să fie în permanenta libere și să asigure o circulație fluenta.(6) În cazul folosirii rampelor de cale ferată din stații C.F.R., încărcarea se face din vehicule direct în vagon, iar descărcarea, din vagon direct în vehicule. Dacă prin statia respectiva trec trenuri de persoane, în timpul trecerii acestora operațiunile de încărcare-descărcare se sisteaza.(7) Depozitarea materiilor explozive pe rampele de cale ferată este interzisă.(8) Operațiunile de încărcare-descărcare a materiilor explozive se efectuează numai în timpul zilei. Este interzis ca aceste operațiuni să se efectueze noaptea sau în condiții meteorologice nefavorabile, cu descărcări electrice.(9) La manuirea în orice situație, precum și la încărcarea sau descărcarea materiilor explozive trebuie respectate următoarele reguli:
  a) executarea oricărei operațiuni se face numai de către personal calificat, instruit și avizat medical în acest scop, sub supraveghere;
  b) la manuirea și manipularea acestora de către personalul muncitor, greutatea unei incarcaturi, inclusiv ambalajul, nu trebuie să depășească limitele stabilite de reglementările în vigoare.
  (10) Se interzic:
  a) transportul materiilor explozive pe umeri, pe spate, sprijinite pe cap sau folosind manerele din sfoara ale ambalajelor;
  b) manipularea materiilor explozive fără ambalaje, în ambalaje deteriorate sau care nu sunt închise cu capac;
  c) manipularea materiilor explozive care nu sunt fixate corect, pentru a nu permite deplasarea acestora pe timpul transportului și manipulării;
  d) să se rastoarne, să se tranteasca cutiile sau lazile cu materiale explozive.
  (11) Atunci când în timpul operațiunilor de încărcare-descărcare s-au vărsat materii explozive, se iau măsuri imediate de inlaturare a acestora și de curatare a locului respectiv.


  Articolul 22
  (1) La transportul materiilor explozive vehiculele vor fi încărcate maximum până la înălțimea pereților laterali, cu excepția capselor detonante (pirotehnice sau electrice) și a explozivilor propriu-zisi din grupa I, care se incarca până la maximum două treimi din aceasta înălțime.(2) Incarcatura de materii explozive se repartizează uniform pe platforma vehiculului, fixându-se în asa fel încât ambalajele sa nu se deplaseze sau să se loveasca între ele sau de pereții acestuia în timpul transportului.(3) Când se folosesc vehicule descoperite, întreaga incarcatura se acoperă cu o prelata, iar când transportul se face pe drumuri accidentate, pe platforma vehiculului se pun materiale moi și greu inflamabile, în grosime de minimum 20 mm, fiind interzisă folosirea materialelor ușor inflamabile.


  Articolul 23

  În timpul operațiunilor de încărcare-descărcare conducătorul mijlocului de transport are următoarele obligații:
  a) după oprire sa ia măsuri de asigurare a mijlocului de transport contra pornirii accidentale;
  b) sa verifice dacă nu exista pierderi de materii explozive;
  c) sa ia măsuri de curatare în cazul în care exista pierderi de materii explozive;
  d) sa verifice ca stivuirea ambalajelor cu materii explozive să se efectueze corect;
  e) sa refuze încărcarea materiilor explozive cu ambalajul deteriorat;
  f) sa nu depășească sarcina maxima admisă pentru mijlocul de transport respectiv;
  g) sa nu lase nesupravegheat mijlocul de transport;
  h) sa interzică apropierea oricărei persoane purtătoare de flacara deschisă.


  Secţiunea a 7-a Personal de însoțire și paza

  Articolul 24
  (1) Transportul de materii explozive în convoi, cu mijloace cu tracțiune animala sau cu autovehicule, trebuie să fie însoțit de cel puțin un artificier care trebuie să se afle în primul vehicul și de un număr de paznici inarmati care se stabilește și se repartizează în funcție de numărul mijloacelor de transport din convoi, iar în ultimul vehicul trebuie să se afle un paznic inarmat.(2) Abrogat.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (3) În cazul în care transportul se executa cu autovehicule deschise, personalul de paza trebuie să stea în caroserie.


  Articolul 25
  (1) Produsele pirotehnice se transporta cu vehicule numai în ambalajul original inscripționat conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor privind transportul materiilor periculoase.(2) Abrogat.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (3) În actele însoțitoare este obligatoriu să se menționeze categoria articolelor pirotehnice transportate.
  (la 22-02-2011, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Secţiunea a 8-a Măsuri de siguranță la efectuarea transportului

  Articolul 26
  (1) Pe timpul deplasarii responsabilul cu executarea transportului trebuie să respecte următoarele măsuri:
  a) sa ocoleasca locurile de manifestare a unor incendii la o distanta de cel puțin 300 m, iar în cazul intalnirii focurilor deschise trebuie să ia măsuri suplimentare de precautie;
  b) în cazul deplasarii în convoi, dacă se impune staționarea, să respecte distanta de minimum 20 m între carute, samare și de minimum 50 m între vehiculele auto;
  c) pe timp cu condiții meteorologice nefavorabile (de exemplu: ceata, furtuna), cu vizibilitate sub 20 m, transportul se oprește, iar vehiculele se scot în afară arterei de circulație;
  d) în cazul în care vehiculele auto sau carutele în care se transporta materii explozive ajung seara în apropierea unei localități, sa anunțe organul de poliție locală, iar acesta, dacă este cazul, ia măsuri pentru întărirea pazei și va anunta formatia de pompieri din localitatea respectiva;
  e) sa anunțe organele de poliție ori de câte ori intervin situații neprevăzute, cu precizarea tipului încărcăturii și a itinerarului de deplasare.
  (2) Este interzis ca vehiculele care transporta materii explozive sa staționeze la o distanta mai mica de 300 m față de diverse obiective (de exemplu: fabrici, uzine, lucrări de arta, centre populate) și de 100 m față de arterele principale de circulație.


  Articolul 27
  (1) Artificierii, pirotehnicienii și personalul auxiliar care transporta materii explozive nu au voie să se oprească sau să se abata de la traseul stabilit, să între în alte locuri decât în cele în care urmează să le depoziteze sau să execute operațiuni cu materii explozive și să le predea unor persoane neautorizate.
  (la 22-02-2011, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician". )
  (2) Artificierii și pirotehnicienii nu au voie sa lase materiile explozive nepazite sau să le păstreze în alte locuri decât în cele anume destinate în acest scop.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician". )


  Articolul 28
  (1) Autovehiculele-pusca care deservesc echipele de prospecțiuni, explorari geologice și perforari la sonde, precum și cele special amenajate care transporta materiile explozive necesare realizării efectelor pirotehnice în producția de filme trebuie să staționeze în timpul executării lucrărilor de impuscare și, respectiv, de filmare, la distanțele prevăzute în prevederile normelor specifice de protecția muncii, față de locurile de muncă.(2) Responsabilul transportului trebuie să aibă grija ca incarcatura de materii explozive să fie pazita pe timpul stationarii, nepermitand apropierea persoanelor neautorizate, și sa ia măsuri de prevenire a producerii incendiilor.


  Articolul 29

  La transportul și manuirea materiilor explozive, inclusiv a obiectelor pirotehnice, se interzic folosirea mijloacelor de aprindere a focului, fumatul, folosirea lampilor cu flacara deschisă sau a altor mijloace cu foc deschis, fiind obligatorie și respectarea celorlalte reguli specifice.


  Capitolul IV Depozitarea materiilor explozive

  Secţiunea 1 Depozite de materii explozive. Generalitati

  Articolul 30

  Materiile explozive trebuie păstrate numai în locuri special amenajate și destinate în acest scop - depozite.


  Articolul 31

  După destinație, perioada de folosire și amplasament, depozitele de materii explozive se clasifica astfel:
  a) uzinale la producător - din care se alimentează depozitele beneficiarilor;
  b) de baza - din care se face aprovizionarea depozitelor de consum;
  c) de consum - din care sunt aprovizionati artificierii;
  d) complexe - în care o parte este amenajată ca depozit de baza, iar cealaltă, ca depozit de consum;
  e) permanente - care pot fi de baza sau de consum, cu timp de folosire mai mare de 2 ani;
  f) temporare - care pot fi numai depozite de consum, cu timp de folosire până la un an;
  g) de suprafața - care constau în una sau mai multe clădiri, bordeie sau camere amenajate în coasta unui deal;
  h) subterane - care constau în construcții miniere pentru acces, depozitare, manuire și distribuire, inclusiv instalații, accesorii și auxiliare, necesare deservirii depozitului;
  i) mixte - care constau în clădiri la suprafața și camere subterane.


  Articolul 32

  Depozitele de materii explozive ale căror încăperi de depozitare sunt sapate în panta unui deal și sunt prevăzute cu val de pământ în fața intrării sau depozitele bordei care sunt acoperite cu un strat de pământ de minimum 1 m grosime și în jurul lor, în continuarea stratului acoperitor, se găsește pământ de cel puțin grosimea unui val se considera depozite de suprafața protejate cu val de pământ.


  Articolul 33
  (1) Depozitele subterane pot fi construite independent de rețeaua unei mine sau legate de aceasta. Depozitele legate de rețeaua minei pot fi folosite numai ca depozite de consum.(2) Depozitele subterane legate sau nelegate de rețeaua unei mine trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 4 a).


  Articolul 34
  (1) Ca depozite temporare pot fi folosite:
  a) clădiri noi sau vechi, izolate și nelocuite, construite din zidărie, argila batuta sau pământ, tencuite atât în interior, cat și în exterior;
  b) camere ingropate și amenajate în coasta unui deal sau bordeie;
  c) depozite de tip mobil.
  (2) Construcțiile noi sau vechi, folosite ca depozite temporare, trebuie să fie protejate astfel încât în ele sa nu pătrundă apa sau umezeala, să fie bine aerisite și, după caz, prevăzute cu instalații de iluminat și de încălzit, care să asigure păstrarea în condiții corespunzătoare a materiilor explozive.(3) În cazul lucrărilor de prospecțiuni, explorări geologice, construcții hidroenergetice sau hidrotehnice, construcții sau reparații de drumuri, căi ferate, precum și al minelor cu o durată de funcționare de până la 5 ani, depozitele temporare, prevăzute la art. 31 lit. f), cu excepția bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor fără drept de prelungire a duratei de funcționare a acestora.
  (la 22-02-2011, Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 35

  Prin excepție, materiile explozive pot fi păstrate temporar:
  a) în baraci sau în corturi pazite, o cantitate de materii explozive necesare pentru o zi de lucru, în cazul lucrărilor la santuri și puțuri de cercetări geologice, al lucrărilor de prospecțiuni geofizice sau al altor lucrări izolate (demolări, deblocari de gheturi, construcții de drumuri și altele asemenea), care trebuie amplasate la o distanta de cel puțin 50 m de lucrările respective și de cantonamentul lucrătorilor, în zona fiind interzisă utilizarea flacarii deschise;
  b) în vehiculul special amenajat pentru transportul explozivilor propriu-zisi și al celor de inițiere, în cazul lucrărilor de realizare a efectelor speciale pirotehnice în producția de filme, în zona unde se realizează filmarea respectiva și pe toată durata filmarilor, asigurându-se paza înarmată a vehiculelor, iar locul de stationare a acestora, pe timpul nopții, este stabilit de comun acord cu organul de poliție local;
  c) în apropierea locului de muncă până la încărcare, în cazul impuscaturilor masive, cantitatea de exploziv necesară pentru 24 de ore, asigurându-se paza înarmată, iar capsele și fitilul se aduc din depozit la locul de muncă numai în momentul utilizării lor.


  Articolul 36
  (1) La proiectarea depozitelor se tine seama de studiile și documentațiile de specialitate privind amplasarea, precum și de distanțele minime de siguranță față de obiectivele din vecinătate, prevăzute în anexele nr. 3a), 3b) și 3c).(2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai în baza unui proiect și poate funcționa numai după obținerea unei noi autorizări.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 37

  Între clădirile de la suprafața ale depozitelor de materii explozive, precum și între clădiri și obiectivele din vecinătate se executa valuri de pământ în scopul reducerii distantelor dintre ele potrivit prevederilor din anexele nr. 3a), 3b), 3c) și 5.


  Articolul 38
  (1) Construcțiile depozitelor de materii explozive, de suprafața și subterane, vor consta în:
  a) încăperi pentru depozitarea diferitelor tipuri de explozivi propriu-zisi;
  b) încăperi pentru depozitarea mijloacelor de inițiere și aprindere;
  c) încăperi pentru deschiderea ambalajelor și distribuirea explozivilor propriu-zisi (anticamere sau camere separate);
  d) încăperi pentru deschiderea ambalajelor și distribuirea mijloacelor de inițiere și aprindere (anticamere sau camere separate);
  e) cai de acces la construcții care, în cazul depozitelor subterane, sunt constituite din lucrări de tip minier (puțuri, galerii, planuri înclinate).
  (2) La depozitele de baza, în care materiile explozive sunt păstrate și manuite în ambalajele originale ale producătorului, nu sunt obligatorii construirea și amenajarea încăperilor de distribuire prevăzute la alin. (1) lit. c) și d).


  Articolul 39
  (1) În încăperile de depozitare se executa numai operațiunile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea materiilor explozive, ambalate asa cum au fost livrate de producător.(2) Operațiunile de despachetare și distribuire se executa în încăperile destinate acestui scop.


  Articolul 40

  În depozitele complexe, clădirile, respectiv camerele depozitului de baza, trebuie să fie separate de cele ale depozitului de consum, astfel încât accesul la acestea să se facă fără a se trece prin depozitul de baza.


  Articolul 41

  Depozitele de consum trebuie să fie dimensionate astfel încât, ținându-se seama de posibilitățile de aprovizionare, să se asigure consumul pe o anumită perioada fără să se creeze stocuri care să conducă la depășirea termenelor de garanție ale materiilor explozive.


  Secţiunea a 2-a Cantitatea maxima care poate fi păstrată într-un depozit

  Articolul 42
  (1) Cantitatea maxima de materii explozive în echivalent trotil care poate fi păstrată într-un depozit, în funcție de tipul acestuia, este:
  a) 240 de tone - pentru un depozit de baza de suprafața;
  b) 6,5 tone - pentru depozitele de consum subterane, legate de rețeaua minei;
  c) 5 tone - pentru depozitele temporare, fără a depăși consumul pentru maximum 3 luni.
  (2) Pentru depozitele de baza subterane, nelegate de rețeaua minei, capacitatea maxima nu se limitează, cu condiția respectării celorlalte elemente constructive (de exemplu: asigurarea grosimii pereților despartitori între camere și a stratului acoperitor).(3) Capacitatea maxima a unei clădiri sau camere subterane din ansamblul oricărui tip de depozit se limitează la 40 de tone materii explozive în echivalent trotil.(4) Abrogat.
  (la 22-02-2011, Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (5) În laboratoarele de analiza specializate în cercetări asupra materiilor explozive se păstrează numai cantitățile strict necesare experimentarilor pentru un schimb de lucru.


  Secţiunea a 3-a Condiții privind construcția și amenajarea depozitelor de materii explozive

  Articolul 43
  (1) Clădirile depozitelor de materii explozive de suprafața trebuie să fie construite din materiale incombustibile și să aibă acoperisuri de tip ușor, cu excepția depozitelor de consum cu capacitate mai mica de 2.000 kg în echivalent trotil, precum și a construcțiilor folosite ca depozite temporare, al căror acoperis poate fi executat și din materiale combustibile ignifugate sau placate cu materiale incombustibile.(2) Clădirile destinate depozitarii materiilor explozive pe bază de nitroglicerina sau nitroglicoli în proporție mai mare de 6% trebuie să fie prevăzute cu acoperis cu izolatie termica incombustibila sau cu poduri cu acces interzis.


  Articolul 44
  (1) La depozitele de materii explozive de suprafața, de consum și complexe, încăperile aceleiași clădiri în care se depozitează tipuri diferite de materii explozive trebuie să fie despărțite între ele prin pereți incombustibili.(2) Încăperile de depozitare trebuie să aibă ieșirea în anticamere care, de asemenea, trebuie să fie despărțite prin pereți incombustibili.(3) Atât la intrarea în depozite, cat și în diferitele încăperi ale depozitelor nu se admit trepte, iar eventualele denivelari trebuie să fie amenajate cu pante constante la maximum 10%.


  Articolul 45
  (1) Ușile și ferestrele clădirilor depozitelor de materii explozive de suprafața trebuie să se deschidă spre exterior, iar ferestrele trebuie să fie asigurate cu zabrele sau plase metalice.(2) Geamurile ferestrelor trebuie să fie mate sau vopsite în alb pe partea interioară, iar gurile de ventilație trebuie să fie protejate cu grilaje metalice duble.(3) Ușile de intrare în depozitele de materii explozive și în încăperile de depozitare trebuie să fie confectionate din tabla de oțel cu grosimea minima de 3 mm.(4) În cazul depozitelor subterane de materii explozive, ușile de intrare trebuie să fie prevăzute cu orificii de aerisire și control, iar ușile încăperilor de depozitare și manuire, precum și cele ce despart depozitul de baza de cel de consum pot fi confectionate și din grilaje din bare de oțel cu diametrul de minimum 12 mm, cu ochiuri cu latura de maximum 100 mm.(5) La încăperile din depozitele de materiale explozive temporare ușile pot fi confectionate și din material lemnos ignifugat.(6) La depozitele pentru pulberi cu fum numai ușile exterioare trebuie să fie metalice.(7) Ușile de intrare în depozite trebuie să fie prevăzute cu încuietori duble diferite (zavor cu lacat și broasca cu cheie).


  Articolul 46
  (1) Depozitele de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalații de semnalizare și alarmare.(2) Modul de alegere și amplasare a acestor instalații se stabilește prin proiect.
  (la 22-02-2011, Art. 46 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 47
  (1) La părăsirea depozitului de materii explozive gestionarul sau locțiitorul închide și sigileaza, cu sigiliul personal, ușile de la intrarea acestuia și poarta de la imprejmuirea interioară, păstrând cheile asupra sa.(2) Al doilea rând de chei se păstrează în permanenta într-o cutie sigilată, în cabina paznicului.(3) În procesul-verbal încheiat între paznici la schimbarea serviciului se fac mențiuni cu privire la predarea-primirea cutiei cu chei și la starea sigiliului.


  Articolul 48
  (1) În depozite materiile explozive se asaza pe rastele prevăzute cu rafturi sau în stive, conform instrucțiunilor producătorului.(2) Înălțimea rastelelor și stivelor nu va depăși 1,75 m. Distanțele dintre rastele și pereții incaperii de depozitare trebuie să fie de cel puțin 0,20 m, iar cele dintre stive și pereții incaperii de depozitare trebuie să fie de cel puțin 0,75 m.(3) Printre rastele și printre stive se lasă spații de trecere de cel puțin 1,30 m latime.(4) Lazile se asaza pe rafturi într-un singur rând, având o distanta de 40 mm între ele, capacul în sus și inscripția înspre afară.


  Articolul 49

  Anticamerele și camerele în care se face distribuirea capselor detonante trebuie să fie prevăzute cu mese confectionate din material lemnos, cu bordura și captusite cu pasla sau covor de cauciuc.


  Articolul 50
  (1) Instalatia electrica și echipamentul electric pentru iluminatul stationar al depozitelor de materii explozive trebuie să corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv, folosindu-se numai cabluri armate, cu conductori de cupru.(2) Corpurile de iluminat trebuie să fie montate în exteriorul încăperilor de depozitare, de unde vor lumina prin ferestrele sau luminatoarele special prevăzute în acest scop.(3) În cazul când iluminatul din exterior nu este posibil de realizat, corpurile de iluminat pot fi montate și în interiorul camerelor de depozitare, cu condiția ca acestea să fie astfel concepute și sa funcționeze, încât sa nu determine explozia materiilor depozitate sau generarea de incendii (construcția antiexploziva).(4) Intrerupatoarele electrice și conductorii electrici se monteaza în exteriorul încăperilor de depozitare a materiilor explozive.


  Articolul 51
  (1) Ca lampi individuale portabile se folosesc numai lampi de tip minier (lampi electrice cu acumulatoare sau lampi de siguranță cu benzina).(2) În cazul depozitelor temporare sau al celor mici de consum ale santierelor izolate, fără pericolul gazelor explozive, pentru iluminatul individual portabil se pot folosi și lanterne de buzunar cu baterii de maximum 4,5 V, care trebuie să aibă cutia sigilată cu fir plombat, pentru ca deschiderea lor să fie facuta numai de persoane abilitate și în afară depozitului.


  Articolul 52
  (1) Încălzirea încăperilor de la suprafața în care se depozitează materii explozive congelabile se face numai cu aer cald introdus cu ajutorul unui ventilator dintr-o camera de încălzire alăturată, printr-o deschizatura protejata cu plasa metalică.(2) În cazul folosirii energiei electrice corpurile de încălzire (radiatoarele) trebuie protejate cu carcase.(3) Camera de încălzire trebuie să fie separată de cea de depozitare printr-un perete termoizolator și incombustibil.(4) În cazul folosirii aburului sau a apei calde, cazanele pentru încălzirea centrala, precum și depozitele de combustibili trebuie să fie amplasate la cel puțin 50 m de cea mai apropiată încăpere de depozitare, în afară perimetrului împrejmuit, și să aibă coșurile prevăzute cu parascantei.


  Articolul 53
  (1) În încăperile în care se depozitează sau se manipuleaza materii explozive trebuie să se asigure temperaturi cu cel puțin 5°C peste temperaturile minime la care acestea își păstrează caracteristicile precizate de producător.(2) Temperatura maxima în încăperile de depozitare și manipulare trebuie să fie de +25°C și în mod excepțional de +30°C pentru materiile explozive care, conform standardelor, normelor interne sau documentațiilor speciale ale producătorului, sunt considerate stabile.(3) Pentru controlul temperaturii fiecare încăpere de depozitare trebuie să fie dotată cu un termometru amplasat la două treimi din înălțimea incaperii.


  Articolul 54
  (1) Depozitele de materii explozive de suprafața și cele subterane nelegate de rețeaua unei mine cu strat acoperitor mai mic de 10 m trebuie să fie protejate contra descarcarilor electrice atmosferice prin paratrasnete, iar depozitele mobile în carcasa metalică, prin legarea acestora la o priza de pământ.(2) Rezistenta prizelor de legare la pământ a instalațiilor de protecție împotriva descarcarilor electrice atmosferice se măsoară de către personal autorizat, conform reglementărilor în vigoare.(3) În ambele cazuri rezistenta prizelor de legare la pământ va fi de maximum 4 ohmi.(4) Paratrasnetele trebuie executate astfel încât să asigure o protecție completa împotriva descarcarilor electrice atmosferice și a acțiunilor secundare ale acestora.


  Articolul 55
  (1) Păstrarea în depozitele de materii explozive a altor materiale este interzisă.(2) Ambalajele din care au fost scoase materiile explozive trebuie să fie depozitate în magazii amplasate în afară perimetrului depozitului, iar la depozitele subterane legate de rețeaua minelor, ambalajele trebuie să fie evacuate periodic la suprafața, pe căile de acces menținute în permanenta deblocate.(3) Uneltele destinate deschiderii ambalajelor sau curățeniei depozitelor trebuie să fie păstrate în anticamere sau în camerele de distribuire și să fie confectionate din materiale care nu se incarca electrostatic și nu produc scantei.


  Articolul 56
  (1) Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafața sau subterane nelegate de rețeaua minei trebuie împrejmuit cu doua randuri de gard de sarma ghimpata, înalt de cel puțin 2 m, la o distanta de 5 m între ele.(2) La depozitele subterane nelegate de rețeaua minei se admite lipsa celui de-al doilea gard, cu condiția ca galeria de acces în depozit să fie prevăzută cu doua uși metalice și doua sisteme diferențiate de încuietori.(3) Atunci când gura suitorului de aeraj nu se afla în incinta depozitului, acesta trebuie blocat cu grilaj metalic și împrejmuit separat cu un gard de sarma ghimpata de cel puțin 2 m înălțime și amplasat la 5 m de suitor.(4) În jurul terenului împrejmuit ce constituie incinta depozitului se stabilește, în funcție de condițiile locale, o zona de interdicție de minimum 10 m, marcată prin panouri de avertizare și de interdicție.(5) Terenul împrejmuit (incinta depozitului) trebuie defrisat și curatat de vegetatia care împiedica vizibilitatea sau poate propaga incendii.(6) Depozitarea oricăror materiale pe acest teren, cu excepția mijloacelor pentru stingerea incendiilor, este interzisă.


  Articolul 57

  Distanțele de la clădirile depozitelor de suprafața, de la ușile de acces în încăperile ingropate sau de la galeriile de acces ale depozitelor subterane nelegate de rețeaua minei până la gardul exterior imprejmuitor trebuie să fie de 20-40 m, în funcție de condițiile locale.


  Articolul 58
  (1) Terenul împrejmuit al depozitului de materii explozive va fi iluminat pe timp de noapte.(2) Corpurile de iluminat se monteaza pe stâlpii amplasati pe conturul gardului imprejmuitor exterior, astfel încât să se asigure iluminarea întregului teren împrejmuit (incinta).(3) Acolo unde iluminatul electric nu este posibil se utilizează felinare de vant, numărul acestora și locul de amplasare a acestora stabilindu-se în comun de organele care autorizeaza depozitul.


  Articolul 59
  (1) Traversarea incintei depozitului cu conductori electrici sau cu teleferice este interzisă.(2) În cazuri excepționale, de strictă necesitate și numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate potrivit legii.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 60
  (1) La intrarea în incinta depozitelor, între cele doua garduri se amplaseaza o cabina pentru paznic, construită din materiale incombustibile și incalzita cu mijloace fără flacara deschisă.(2) La depozitele imprejmuite cu un singur gard cabina paznicului se amplaseaza în afară incintei.(3) În interiorul depozitelor de materii explozive și în incinta acestora sunt interzise fumatul și utilizarea flacarii deschise.


  Articolul 61
  (1) Până la intrarea în depozite se amenajeaza cai de acces (drumuri sau cai ferate) care trebuie menținute permanent în stare buna de circulație.(2) Incintele depozitelor de materii explozive de suprafața trebuie prevăzute cu drumuri sau fasii de teren amenajate, care să asigure pe orice vreme accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor pe toate laturile clădirilor sau grupurilor de clădiri (în exteriorul valurilor de protecție).


  Articolul 62
  (1) Valurile de pământ construite pentru reducerea distantelor dintre clădirile depozitelor de suprafața sau față de obiectivele din vecinătate se executa pe acele laturi ale clădirilor în direcția cărora sunt obiective de protejat și trebuie să aibă o secțiune trapezoidala cu panta minima rezultată din calcul stabilitatii taluzului natural, dar nu mai mica de 1/1, o creasta cu lățimea de 1 m și înălțimea care să depășească partea superioară a pereților clădirilor depozitelor cu 1 m.(2) Distanta de la baza taluzurilor până la pereții clădirilor trebuie să fie de până la 2 m, spațiu în care se amenajeaza rigole pentru scurgerea apelor.(3) Valurile se construiesc din pământ fără pietriș care trebuie bine batut, astfel ca reducerea inaltimii lor prin tasari ulterioare să fie minima.(4) În cazul valurilor de pământ care inconjoara clădirile depozitelor pe toate laturile lor, se va prevedea accesul la drumuri al mijloacelor de transport curente, inclusiv al autospecialelor pentru incendii. Accesele practicate în astfel de situații sunt de doua feluri: valuri de pământ cu traversare (fig. 1, anexa nr. 6) și valuri de pământ cu tunele (fig. 2, anexa nr. 6).(5) În cazul terenurilor denivelate înălțimea valurilor masurata pe ax trebuie să depășească cu 1 m linia ce uneste partea superioară a pereților clădirilor depozitelor cu punctul cel mai înalt al obiectivului de aparat.(6) Dacă terenul permite, barierele naturale (de exemplu: dealuri, movile) existente pe unele laturi pot înlocui valurile de pământ sau se pot combina cu acestea prin ingemanare, astfel încât să se obțină înălțimea reglementara.(7) În situații excepționale, când taluzurile create de săpăturile efectuate în coastele de deal au tendinta de alunecare, acestea se consolideaza corespunzător.


  Articolul 63
  (1) Toate depozitele de materii explozive trebuie prevăzute cu echipamente tehnice (mașini, instalații, utilaje, aparatura), mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, echipamente de protecție și agenți stingatori pentru prevenirea și stingerea incendiilor, conform normelor legale în vigoare.(2) Pentru depozitele de materii explozive de suprafața și pentru cele subterane nelegate de rețeaua unei mine, care au o capacitate mai mare de 5.000 kg în echivalent trotil, trebuie să se asigure obligatoriu alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor, din bazine sau rezervoare cu o capacitate de minimum 25 mc ori prin hidranti de incendiu exteriori cu un debit de cel puțin 10 l/sec. și cu o durată de funcționare de cel puțin 3 ore.


  Secţiunea a 4-a Încăperi subterane cu capacitatea de până la 200 kg pentru păstrarea materiilor explozive

  Articolul 64
  (1) În subteran materiile explozive pot fi păstrate în încăperi legate de rețeaua lucrărilor miniere, construite și amenajate conform schitei din anexa nr. 4b), a căror capacitate nu va depăși cantitatea de 200 kg în echivalent trotil.(2) Galeria de acces și camera de păstrare trebuie să aibă un profil liber de minimum 4,80 mp. În cazul lucrărilor susținute, pentru sustinere se folosesc numai materiale incombustibile.(3) Usa de la intrare în galeria de acces trebuie confectionata sub forma de grilaj din bare de oțel cu diametrul de minimum 8 mm și ochiuri cu latura de maximum 100 mm, având tocul metalic bine incastrat în roca din jur, și prevăzută cu doua încuietori (zavor cu lacat și broasca cu cheie).(4) Firida pentru capse trebuie captusita cu material lemnos, iar la partea inferioară se pune pasla sau covor de cauciuc și poate fi împărțită, după necesitați, în mai multe compartimente.(5) Firida pentru capse trebuie să aibă usa din tabla metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu incuietoare și fără orificii de aerisire.(6) Camera pentru păstrarea materiilor explozive trebuie să aibă usa din tabla metalică cu grosimea de minimum 3 mm, prevăzută cu orificii de aerisire și incuietoare.(7) Pentru distribuirea materiilor explozive către artificieri, între camera de depozitare a explozivilor propriu-zisi și firida pentru capse se monteaza o masa acoperită cu pasla sau covor de cauciuc.(8) La terminarea ultimului schimb, înainte de zilele nelucrătoare, se plaseaza post de paza sau materiile explozive se evacueaza din subteran și se returnează la depozitul de consum.(9) Distribuirea și evidenta materiilor explozive se realizează de către un artificier gestionar.(10) În ceea ce privește amplasarea, autorizarea, amenajarea, dotarea, aerajul, iluminatul etc. trebuie respectate prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la depozitele subterane legate de rețeaua minelor.


  Secţiunea a 5-a Firide pentru păstrarea materiilor explozive

  Articolul 65
  (1) Firidele sunt construcții cu capacitatea maxima de 60 kg, în care artificierii își păstrează materiile explozive necesare pentru un schimb de lucru.(2) Firidele amenajate în subteran trebuie să fie executate în locuri uscate, la minimum 50 m de puțuri sau camere subterane și la minimum 6 m de o alta firida.(3) Firida pentru explozivii propriu-zisi se executa pe peretele lateral al unui spațiu de acces cu o lungime de minimum 2 m, săpat perpendicular pe peretele unei galerii.(4) Firida pentru mijloacele de inițiere și aprindere se construieste direct în peretele unei galerii, fără spațiu de acces.(5) Construirea firidelor în galeriile principale de transport este interzisă.(6) Firidele pentru explozivii propriu-zisi, care se executa la suprafața și sunt sapate în panta de deal, trebuie să respecte distanta de:
  a) minimum 20 m de axa galeriei (tunelului), în cazul galeriilor de cercetare geologica sau cu caracter hidroenergetic și hidrotehnic, tunele și altele similare;
  b) cel puțin 300 m de extremitatea fronturilor de lucru, în cazul exploatarilor miniere la zi.
  (7) La exploatările miniere la zi sau lucrări de inginerie civilă materiile explozive se pot păstra și în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea unitățile respective.
  (la 22-02-2011, Alin. (7) al art. 65 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (8) Acolo unde se executa impuscaturi masive firidele se golesc de materiile explozive înainte de efectuarea acestor operațiuni.(9) Mijloacele de inițiere și aprindere se păstrează atât în subteran, cat și la suprafața în firide special amenajate, amplasate la o distanta de minimum 6 m de firida destinată depozitarii explozivilor propriu-zisi.(10) Firidele pentru materii explozive trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie susținute și captusite cu scanduri, iar cele executate în cărbune să fie betonate;
  b) să aibă uși din tabla de oțel de cel puțin 3 mm grosime, prevăzute cu încuietori.
  (11) Firidele pentru mijloacele de inițiere și aprindere trebuie captusite la partea inferioară cu pasla sau cu covor de cauciuc.(12) Atunci când firidele conțin materii explozive, ușile se inchid și se incuie. Pe ușile firidelor se pune panou de avertizare în conformitate cu Prescripțiile minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.


  Secţiunea a 6-a Încăperi pentru păstrarea diferitelor materii explozive (altele decât explozivii propriu-zisi și mijloacele de inițiere)

  Articolul 66
  (1) Încăperile în care se depozitează și se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartușe de semnalizare și altele asemenea trebuie să fie construite din materiale incombustibile și să aibă o singură ușă de acces confecționată din metal.
  (la 22-02-2011, Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )
  (2) Pardoseala trebuie să fie incombustibila, plana și fără fisuri.(3) În aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor materiale și trebuie să existe mijloace corespunzătoare verificate, pentru combaterea și stingerea incendiilor, care să fie accesibile în orice moment.(4) În aceste încăperi sunt interzise fumatul și utilizarea flacarii deschise.(5) Distribuirea și evidenta materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de persoane desemnate în scris de către conducătorul unității deținătoare de materii explozive.


  Secţiunea a 7-a Păstrarea pulberii de vânătoare

  Articolul 67
  (1) Pulberea de vânătoare se păstrează într-un seif sau dulap metalic, având grosimea pereților și a usii de minimum 3 mm, prevăzut cu incuietoare, amplasat într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, în care temperatura nu o depășește pe cea maxima admisă de depozitare, stabilită de producător, după cum urmează:
  a) în clădiri cu spații comerciale, într-o încăpere alăturată spațiului de comercializare este admisă păstrarea a maximum 3 kg neto pulbere de vânătoare;
  b) în încăperile de comercializare este interzisă păstrarea pulberii de vânătoare;
  c) în clădiri nelocuite situate în zone populate, într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea a maximum 25 kg neto pulbere de vânătoare.
  (2) Cantități mai mari decât cele menționate în prezentul articol se păstrează numai în depozitele de materii explozive autorizate conform legii.


  Secţiunea a 8-a Păstrarea obiectelor pirotehnice

  Articolul 68
  (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:
  a) în clădiri cu spații comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 100 kg;
  b) într-o încăpere alăturată spațiului de comercializare care nu servește locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 500 kg;
  c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.
  (2) Cantități mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) și articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 și T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.(3) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condițiile prevăzute de instrucțiunile producătorului.
  (la 22-02-2011, Art. 68 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Secţiunea a 9-a Păstrarea capselor pentru pistoale de implantat bolturi

  Articolul 69
  (1) Capsele pentru pistoale de implantat bolturi se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mica a furnizorului, într-un seif, dulap metalic sau lada metalică având grosimea pereților și a capacului de minimum 3 mm, prevăzută cu incuietoare, amplasata într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66, după cum urmează:
  a) în clădiri cu birouri și spații comerciale este admisă păstrarea a maximum 10.000 capse;
  b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale, precum și în depozite semimobile metalice (baraca metalică tip) situate într-o zona industriala este admisă păstrarea a maximum 250.000 capse.
  (2) Cantități mai mari decât cele menționate în prezentul articol se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii.


  Capitolul V Evidenta și eliberarea materiilor explozive

  Articolul 70
  (1) Materiile explozive sosite în depozitul deținătorului se receptioneaza cantitativ și calitativ și sunt luate în primire de către gestionarul depozitului sau de inlocuitorul acestuia, care verifica actele de livrare și de transport, starea ambalajelor (integritatea, inscriptionarea, existenta sigiliilor) și cantitățile primite, pe tipuri și loturi de fabricație.(2) Gestionarul depozitului sau inlocuitorul acestuia trebuie să urmărească dacă descărcarea din mijloacele de transport și așezarea materiilor explozive se fac în bune condiții în depozit, inregistrandu-le în registrul de evidenta întocmit conform anexei nr. 7.(3) Registrul de evidenta trebuie numerotat, snuruit, parafat și înregistrat la unitatea căreia îi aparține depozitul, iar înscrierile în registru se fac cu creion chimic, cerneala sau pasta și se păstrează în condiții care să nu ducă la deteriorarea lui.(4) Atunci când în lotul de materii explozive sosit la destinatar se constata ambalaje desigilate, cantitatea de exploziv se verifica prin deschiderea lăzilor respective, iar când ambalajul s-a deteriorat și materiile explozive s-au risipit în vehicul, acestea se aduna și se ambaleaza, verificandu-se cantitativ.(5) În cazul în care se constata lipsuri, se anunta imediat conducătorul unității de care aparține depozitul, iar acesta trebuie să anunțe organul de poliție local și inspectoratul teritorial de muncă, încheindu-se un proces-verbal după procedura stabilită prin dispozițiile legale în vigoare cu privire la recepția, expediția și primirea mărfurilor.


  Articolul 71

  Miscarea zilnica a materiilor explozive în cadrul depozitului (distribuirile, consumurile, restituirile și materiile explozive provenite din resturi neexplodate) se înscrie în registrul de evidenta pe baza formularelor "Comanda de materii explozive" și "Îndeplinirea comenzii", întocmite conform anexelor nr. 8 și 9.


  Articolul 72
  (1) Pentru eliberarea materiilor explozive gestionarul înscrie pe formularul "Îndeplinirea comenzii", la rubricile respective, cantitățile eliberate și, dacă este cazul, și materiile explozive luate în primire de la artificierul din schimbul anterior.(2) În toate cazurile cei care predau și preiau materii explozive semnează de predare sau de primire pe formularele respective.(3) După efectuarea lucrărilor se înscriu pe formularul "Îndeplinirea comenzii" cantitățile folosite, care se confirma prin semnatura, pe același formular, de către conducătorul locului de muncă din schimbul respectiv.(4) În cazul în care conducătorul locului de muncă este și artificier și executa lucrările de impuscare, atestarea cantității de materii explozive consumate se face pe bază de semnatura, de către un membru al echipei care îl asista pe artificier.(5) La sfârșitul schimbului (zilei) de lucru se restituie gestionarului la depozit, formularul "Îndeplinirea comenzii", completat la rubricile "materii consumate" și "materii restituite/predate".(6) Artificierii autorizați pentru efectuarea lucrărilor de efecte speciale pirotehnice în producția de filme completează formularul "Îndeplinirea comenzii" la sfârșitul fiecărei zile de lucru, precum și la orice schimbare a locului de filmare. Acest formular se restituie gestionarului la înapoierea din teren.(7) La lucrările izolate (construcții de drumuri, lucrări geologice, hidroenergetice, hidrotehnice, cariere și altele asemenea), situate la distanțe mai mari de 5 km de depozitul de materii explozive, artificierii care au consumat întreaga cantitate preluată din depozit sau care le-au predat pe cele neconsumate artificierilor din schimbul următor (în cazul lucrului pe mai multe schimburi) depun formularul "Îndeplinirea comenzii" atunci când se prezintă la depozit pentru a ridica o noua cantitate, fără însă a depăși 3 zile de la data ultimei ridicari de materii explozive.(8) La rubricile corespunzătoare din formularul "Îndeplinirea comenzii" se înscriu și cantitățile de materii explozive recuperate după efectuarea lucrărilor (de exemplu: resturi neexplodate, exploziv aruncat din găuri), care se predau gestionarului la depozit în vederea distrugerii.(9) Gestionarul depozitului înscrie în Registrul de evidenta a intrării și iesirii materiilor explozive cantitățile respective de care se descarca prin procesul-verbal de distrugere a materiilor explozive devenite inutilizabile.


  Articolul 73
  (1) Gestionării sunt obligați sa verifice zilnic stocurile de materii explozive din depozit.(2) Trimestrial, o comisie formată din 2-3 persoane, condusă de către organul financiar al deținătorului depozitului, inventariaza materiile explozive din depozit.(3) În caz de neconcordanta între stocul faptic și cel scriptic, se sesizează imediat conducerea, care anunta organul de poliție local și inspectoratul teritorial de muncă.


  Articolul 74
  (1) La fiecare depozit de materii explozive se afișează obligatoriu următoarele:
  a) lista nominală cuprinzând persoanele care au dreptul să semneze comenzi pentru materii explozive, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unității;
  b) lista nominală cuprinzând artificierii care au dreptul sa ridice materii explozive din depozit, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unității;
  c) lista cuprinzând instituțiile și persoanele care au drept de control la depozitul de materii explozive;
  d) autorizația de funcționare a depozitului de materii explozive (în original sau copie);
  e) prevederi din reglementările aplicabile referitoare la mânuire;
  (la 21-10-2005, Litera e) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )

  f) măsuri de prevenire și stingere a incendiilor;
  g) abrogată.
  (la 21-10-2005, Litera g) a alin. (1) al art. 74 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )
  (2) Este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit către alte persoane sau pe bază de comenzi semnate de alte persoane decât cele prevăzute în liste.


  Articolul 75
  (1) Este interzisă eliberarea materiilor explozive din depozit către artificieri care nu dispun de mijloace de transport corespunzătoare cerințelor stabilite pentru securitatea transportului și de documente legale de transport.(2) De asemenea este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit de către artificieri care efectuează transport manual și nu au asigurate dotările prevăzute în actele normative în vigoare.


  Articolul 76
  (1) Registrele de evidenta a materiilor explozive de la depozite, precum și formularele privind miscarea materiilor explozive trebuie să aibă caracter de document cu "regim special".(2) Caracterul de "regim special" al registrelor de evidenta la depozitele de materii explozive se referă la numerotarea fiecărei file, snuruirea, sigilarea, parafarea și înregistrarea de către conducătorul deținător al depozitului.(3) Celelalte formulare: "Comanda de materii explozive" și "Îndeplinirea comenzii" trebuie să poarte în mod obligatoriu seria și numărul de ordine, care se completează în mod obligatoriu înaintea utilizării.


  Articolul 77

  Înainte de a fi eliberate materiile explozive din depozit trebuie verificate următoarele:
  a) existenta pe ambalaje a datelor de identificare certa;
  b) starea ambalajului și a explozivului;
  c) încadrarea în termenul de garanție.


  Capitolul VI

  Abrogat.
  (la 21-10-2005, Cap. VI a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 78

  (la 21-10-2005, Art. 78 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea 1

  Abrogată.
  (la 21-10-2005, Secțiunea 1 a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 79

  (la 21-10-2005, Art. 79 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 80

  (la 21-10-2005, Art. 80 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  (la 21-10-2005, Secțiunea a 2-a a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 81

  (la 21-10-2005, Art. 81 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  (la 21-10-2005, Secțiunea a 3-a a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 82

  (la 21-10-2005, Art. 82 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Secţiunea a 4-a

  Abrogată.
  (la 21-10-2005, Secțiunea a 4-a a Cap. VI a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 83

  (la 21-10-2005, Art. 83 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Capitolul VII Dezghetarea explozivilor pe bază de nitroglicerina

  Articolul 84

  Șeful depozitului de materii explozive este obligat sa îl anunțe imediat în scris pe conducătorul unității ori de câte ori constata ca explozivul din depozit sau din transporturile sosite este inghetat.


  Articolul 85

  Dezghetarea explozivilor se face în baza dispoziției scrise a conducătorului unității, în care se specifică: data, locul, responsabilul lucrărilor și echipa de artificieri însărcinați cu executarea operațiunilor de dezghetare.


  Articolul 86
  (1) Dezghetarea explozivilor se face în încăperile din cadrul depozitelor de materii explozive sau în încăperi special amenajate.(2) În încăperile respective pe perioada dezghetarii sunt interzise păstrarea altor explozivi, efectuarea altor lucrări și accesul altor persoane în afară de cele însărcinate cu efectuarea operațiunilor de dezghetare sau de control.(3) Cantitatea maxima de explozivi ce poate fi dezghetata simultan într-o încăpere este limitată de capacitatea de depozitare stabilită prin autorizația depozitului respectiv.(4) Transportul explozivilor inghetati în încăperile de dezghetare se efectuează sub directa supraveghere a responsabilului lucrării. Transportul lăzilor sau al pungilor se face cu o targa prevăzută cu bordura și curele, care în timpul transportului trebuie trecute peste umeri. Incarcatura maxima de explozivi pe targa nu trebuie să depășească 30 kg.(5) Pe toată durata în care se executa dezghetarea în încăperi trebuie asigurata o temperatura cuprinsă între +15°C și +25°C.(6) Controlul temperaturii se face cu termometre cu care trebuie prevăzute încăperile, de către responsabilul cu dezghetarea, la introducerea explozivului în încăpere și periodic de 2 ori pe zi.(7) În încăperea destinată pentru dezghetare explozivii ambalati în lăzi sau despachetati din ambalajul intermediar (pungi) se asaza pe mese sau rafturi acoperite cu panza cauciucata, musama sau linoleum, lasandu-se între ele un spațiu de cel puțin 20 cm, cu excepția cazurilor în care explozivul este lăsat să se dezghete pe loc în camera în care a inghetat.(8) După o perioadă de 48 de ore de la introducerea explozivului în încăpere responsabilul lucrării controlează starea explozivului și dacă constata ca acesta nu este dezghetat, prelungește perioada, controland zilnic starea explozivului.(9) După terminarea operațiunii de dezghetare panza cauciucata, musamaua sau linoleumul trebuie sters cu o carpa umeda, iar mesele, rafturile, podelele și instalațiile incaperii se spala cu o soluție de apa calda și soda.


  Articolul 87
  (1) După terminarea lucrărilor de dezghetare responsabilul întocmește un proces-verbal asupra modului cum au decurs lucrările și a stării explozivului, pe care îl înaintează conducătorului unității.(2) Dacă din procesul-verbal rezultă ca explozivul s-a dezghetat, acesta poate fi dat în consum pe baza unei dispoziții scrise date de conducătorul unității.


  Capitolul VIII Distrugerea materiilor explozive

  Secţiunea 1 Generalitati

  Articolul 88

  Materiile explozive necorespunzătoare și cele devenite inutilizabile din cauza depășirii termenelor de garanție sau a alterarii, precum și cele provenite din rateuri sau din resturi neexplodate se păstrează până la distrugere, separat de celelalte materii explozive, în lăzi (cutii) marcate corespunzător și trebuie distruse în termen de maximum 30 de zile sau la acumularea unei cantități de maximum 5 kg.


  Articolul 89

  Distrugerea materiilor explozive se face în baza unei cereri scrise întocmite de către șeful de depozit și aprobată de către conducătorul unității, care cuprinde: locul, data, felul materiilor explozive, cantitățile, metoda de distrugere, locul de plasare a posturilor de paza și de retragere a persoanelor care asista.


  Articolul 90

  Operațiunile de distrugere se efectuează numai de către artificieri autorizați, instruiti în acest scop, sub supravegherea personalului tehnic desemnat de conducătorul unității.


  Articolul 91
  (1) Distrugerea materiilor explozive se consemnează într-un proces-verbal, care cuprinde:
  a) numărul și data actului prin care conducătorul unității a aprobat distrugerea;
  b) felul și cantitatea materiilor explozive distruse;
  c) motivul pentru care s-a hotărât distrugerea;
  d) procedeul folosit și modul în care a decurs distrugerea;
  e) mențiuni cu privire la asanarea terenului;
  f) numele persoanelor care au condus și au executat distrugerea.
  (2) Procesul-verbal se semnează de persoanele care au participat la distrugere și se aproba de conducătorul unității deținătoare de depozit și se înregistrează, constituind actul justificativ pentru scăderea materiilor explozive din evidenta depozitului.


  Articolul 92

  Distrugerea materiilor explozive este admisă numai ziua, în condiții de vizibilitate buna pentru asigurarea supravegherii zonei.


  Articolul 93

  La efectuarea operațiunilor de distrugere se respecta următoarele:
  a) locul distrugerii prin explodare sau ardere a materiilor explozive trebuie să se găsească la o distanta minima de siguranță de cel puțin 300 m față de orice loc de muncă, locuințe, cantonamente, cai de comunicații, lucrări de arta etc. și trebuie să fie asigurat prin paza care trebuie menținută pe toată durata efectuării operațiunilor de distrugere, în asa fel încât nici o persoană sa nu aibă acces în perimetrul stabilit;
  b) locul de distrugere se alege pe un teren nisipos sau argilos;
  c) materiile explozive se transporta la locul unde se executa distrugerea lor, cu luarea de măsuri suplimentare se securitate și numai după ce au fost terminate toate lucrările pregătitoare, iar în cazul în care transportul se face pe drumurile publice trebuie înștiințat și organul de poliție local;
  d) în cazul în care cantitatea care trebuie distrusa este mai mare decât cea admisă la o distrugere, surplusul de materii explozive se păstrează în perimetrul terenului pazit, însă la cel puțin 100 m de locul propriu-zis al distrugerii.


  Articolul 94

  Distrugerea materiilor explozive se face numai pe grupe de același fel de materii explozive. În acest scop resturile de materii explozive trebuie să se sorteze după grupele din care fac parte, înainte de începerea operațiunilor de distrugere.


  Articolul 95

  Distrugerea materiilor explozive se face prin explodare, ardere sau dizolvare în apa.


  Secţiunea a 2-a Distrugerea prin explodare

  Articolul 96
  (1) Prin explodare se distrug acele materii explozive care mai pot detona prin inițiere cu capse detonante.(2) Distrugerea prin explodare se face prin inițiere pe cale electrica.(3) În cazul în care persoana respectiva nu utilizează capse electrice, se admite folosirea de capse detonante pirotehnice aprinse, cu fitil de amorsare (Bickford).


  Articolul 97
  (1) Cantitatea maxima care se distruge deodată, conform art. 94, prin explodare este de:
  a) 10 kg de explozivi în echivalent trotil;
  b) 100 de capse detonante pirotehnice sau electrice;
  c) 100 de relee detonante intarzietoare;
  d) 100 de elemente de inițiere neelectrice;
  e) 250 m fitil detonant.
  (2) În cazuri deosebite, cu aprobarea conducătorului unității se poate distruge o cantitate de până la 50 kg exploziv în echivalent trotil, cu condiția ca locul de distrugere să se găsească la o distanta minima de siguranță de cel puțin 1.000 m față de orice loc de muncă, locuințe, cantonamente, cai de comunicații etc.


  Articolul 98

  Distrugerea prin explodare trebuie executată într-o groapa cu un diametru de 2 m și adâncimea de cel puțin 1 m. Fundul gropii trebuie nivelat și prevăzut cu un strat de nisip sau argila cu o grosime de minimum 0,2 m.


  Articolul 99

  Înainte de a începe distrugerea materiilor explozive artificierul întinde cablul de impuscare de la groapa până la locul de declansare a exploziei, verificand starea acestuia.


  Articolul 100
  (1) Explozivii propriu-zisi destinați pentru distrugere se asaza în centrul gropii și se explodeaza cu un cartus de exploziv de calitate buna, amorsat cu o capsa detonanta electrica, care se asaza în masa de exploziv ce trebuie distrusa și apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.(2) Pentru distrugerea fitilului detonant colacul sau bobina se detoneaza cu ajutorul a 2 cartuse de exploziv, inițiate cu o capsa detonanta electrica, care se fixează pe partea exterioară a colacului sau a bobinei de fitil detonant care trebuie distrus și apoi se leagă reoforii capsei electrice la capetele cablului de impuscare.(3) Capsele detonante pirotehnice, electrice, releele detonante intarzietoare și capsele de la sistemul de inițiere neelectrica care urmează a fi distruse se ambaleaza într-un sul de hârtie după care se fixează în jurul unui cartus amorsat cu o capsa detonanta electrica.


  Articolul 101
  (1) Declanșarea exploziei cu capse detonante electrice se face dintr-un loc adapostit, situat la o distanta de cel puțin 100 m de groapa.(2) În cazul amorsarii cartusului de exploziv cu capsa detonanta pirotehnica și fitil de amorsare (Bickford), acesta trebuie să aibă o lungime minima de 2 m, iar după aprinderea fitilului artificierul se retrage într-un loc adapostit, situat la o distanta de minimum 100 m de groapa.(3) În cazuri deosebite, dacă explozivul ce se distruge depășește 10 kg, inițierea se face numai pe cale electrica, iar locul de declansare a exploziei trebuie să se afle la o distanta de cel puțin 200 m de groapa.


  Articolul 102

  În timpul declanșării exploziei personalul tehnic de supraveghere numit și persoanele care asigura paza trebuie să se afle la minimum 300 m de locul de distrugere.


  Articolul 103

  Înaintea declanșării exploziei artificierul semnalizeaza prin semnale acustice retragerea, aprinderea focului și terminarea distrugerii, după un cod de semnalizare stabilit și adus la cunoștința tuturor celor care participa la operațiunea de distrugere.


  Articolul 104

  După fiecare operațiune de distrugere artificierul controlează dacă n-au rămas materii explozive neexplodate în groapa sau în imediata apropiere a acesteia, pe o raza de cel puțin 10 m.


  Articolul 105
  (1) În cazul unui rateu, după trecerea a 20 de minute, artificierul verifica sistemul de inițiere pentru a stabili cauza rateului și repeta inițierea.(2) În cazul repetarii rateului, după alte 20 de minute de asteptare, artificierul utilizează pentru inițiere un alt cartus amorsat cu ajutorul căruia se realizează distrugerea.


  Articolul 106

  În cazul rămânerii unor resturi de materie exploziva neexplodata, acestea se distrug printr-o noua operațiune, după același procedeu.


  Secţiunea a 3-a Distrugerea prin ardere

  Articolul 107
  (1) Prin ardere se distrug acele materii explozive care și-au pierdut capacitatea de detonatie, precum și acelea care nu fac explozie (fitil de amorsare Bickford).(2) Este interzisă distrugerea prin ardere a capselor detonante electrice sau pirotehnice și a cartuselor amorsate.(3) Se interzice efectuarea operațiunilor de distrugere prin ardere pe timp cu precipitatii sau cu vant puternic.


  Articolul 108

  Se admite distrugerea prin ardere separat pe grupe, conform prezentelor norme tehnice, a următoarelor cantități maxime:
  a) 25 kg explozivi propriu-zisi în echivalent trotil;
  b) 40 kg fitil de amorsare Bickford.


  Articolul 109
  (1) Terenul și locul arderii materiilor explozive se aleg în conformitate cu prescripțiile art. 93.(2) În plus, suprafața terenului trebuie să fie plata pe o raza de 10 m, iar în jurul locului de distrugere, pe o raza de 20 m, se curata vegetatia și orice substanța combustibila.(3) În apropierea locului de distrugere prin ardere se pregătește din timp o cantitate de apa cu care să se poată raci locul pe care s-a efectuat distrugerea, iar acolo unde este posibil se instaleaza hidranti.


  Articolul 110

  Materiile explozive supuse distrugerii prin ardere se scot din ambalaj.


  Articolul 111
  (1) Distrugerea materiilor explozive prin ardere se executa astfel:
  a) pe terenul amenajat conform art. 109 se sapa un șanț de 30-50 cm latime, 15-20 cm adancime și cu lungimea în funcție de cantitatea de materii explozive ce se arde deodată;
  b) în șanț se asaza lemne sau scanduri care formează patul focului;
  c) cartusele de exploziv sau fitil de amorsare Bickford tăiat în bucăți de cel puțin 2 m lungime se asaza pe patul de lemn sau de scanduri sub forma unei grămezi cu înălțimea de maximum 100 mm, peste care se pun resturile de la ambalaje;
  d) aprinderea focului se face prin intermediul unei dare formate din materiale ușor combustibile, ca hârtie sau talas, de cel puțin 5 m lungime.
  (2) După aprinderea materialului ușor combustibil artificierul se retrage într-un loc adapostit, situat la minimum 100 m de locul distrugerii.


  Articolul 112
  (1) Apropierea de locul unde au fost arse materiile explozive este admisă numai după ce exista certitudinea ca focul s-a stins și numai după 30 de minute de la stingerea acestuia.(2) După terminarea fiecărei arderi amplasamentul se stropeste cu apa.(3) Pentru focul următor se amenajeaza alt amplasament situat la minimum 5 m de ultimul.(4) La sfârșitul operațiunii de ardere a unui foc, după stropire cu apa, amplasamentul focului și terenul din jur, pe o raza de cel puțin 10 m, vor fi cercetate pentru a se asigura că nu au mai rămas părți incandescente sau resturi de materii explozive nearse.(5) Resturile de materii explozive nedistruse prin ardere se aduna, după care se supun din nou distrugerii la operațiunea de ardere următoare.(6) Cenusa rămasă de la focurile dintr-o zi se aduna la sfârșitul zilei într-o groapa și se acoperă cu pământ.(7) Amplasamentele curatate de orice resturi de ardere pot fi folosite din nou, numai după trecerea a 24 de ore de la distrugere.


  Secţiunea a 4-a Distrugerea prin dizolvare în apa

  Articolul 113
  (1) Prin dizolvare în apa se distrug explozivii propriu-zisi pe bază de azotat de amoniu și pulberile cu fum.(2) Distrugerile prin dizolvare se executa în vase anume destinate pentru aceasta operațiune.(3) Distrugerea prin dizolvare se executa prin introducerea explozivului în apa, cu mențiunea ca cei incartusati se scot din ambalajul de hârtie parafinata.(4) Explozivul este considerat distrus atunci când pe fundul vasului nu se mai constata existenta cristalelor de saruri nedizolvate.(5) După dizolvare soluția trebuie aruncata într-o groapa anume sapata. Resturile insolubile, precum și hârtia de ambalaj se aduna și se distrug prin ardere.


  Capitolul IX

  Autorizarea artificierilor și pirotehnicienilor
  (la 22-02-2011, Titlul Cap. IX a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 114
  (1) Efectuarea operațiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împușcare, preparare de amestecuri explozive simple și emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum și alte operațiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectuează numai de către artificieri autorizați.(2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum și a articolelor pirotehnice de scenă se încredințează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni.(3) În cinematografie, efectele speciale pentru care este necesară utilizarea de explozivi și/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 și T2 se realizează numai de către artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizați, cu excepția situațiilor în care declanșarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de către interpretul respectivei secvențe.
  (la 22-02-2011, Art. 114 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 115
  (1) Pot desfășura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul României cetățenii români și cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în condițiile prezentelor norme tehnice.(2) Cetățenii români pot desfășura activitatea de artificier sau pirotehnician numai după obținerea calificării profesionale corespunzătoare și ulterior autorizării, în condițiile prezentelor norme tehnice.(3) Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot desfășura activitatea de artificier sau pirotehnician în condițiile prevăzute la art. 119^1.(4) Autorizarea prevăzută la alin. (2) este dovedită prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician.
  (la 22-02-2011, Art. 115 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 116
  (1) Cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevăzute la art. 115, pot fi organizate numai de către furnizorii de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cursurile necesare calificării în meseria de artificier trebuie să conțină cel puțin tematici referitoare la:
  a) legislația în domeniul explozivilor;
  b) noțiuni generale despre explozivi (compoziție, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reacții chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonație, brizanță, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimică la detonație și șoc);
  c) descrierea principalilor compuși chimici explozivi;
  d) mijloace de inițiere și aprindere (capse detonante pirotehnice și electrice, fitiluri detonante și de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare);
  e) scheme de împușcare și de conectare a sistemelor de inițiere;
  f) transportul, depozitarea, manipularea, evidența, distrugerea explozivilor;
  g) plasarea găurilor, încărcarea, burarea și declanșarea încărcăturilor;
  h) scheme de legare și de aprindere a explozivilor;
  i) rateuri și lichidarea acestora;
  j) lucrări de împușcare în locuri cu atmosfere potențial explozive;
  k) standarde privind explozivii;
  l) cerințe de securitate și sănătate în muncă specifice meseriei de artificier;
  m) reguli de prevenire și stingere a incendiilor.
  (3) Cursurile necesare calificării în meseria de pirotehnician trebuie să conțină cel puțin:
  a) legislația în domeniul articolelor pirotehnice;
  b) noțiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, conținut de substanță explozivă netă);
  c) standarde aplicabile;
  d) prevederi privind siguranța publică și de securitate pentru pirotehnicieni;
  e) prevederi de securitate și sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician;
  f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidența și distrugerea articolelor pirotehnice;
  g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor.
  (la 22-02-2011, Art. 116 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 117
  (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitanții trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:
  a) cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menționarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidență, precum și a datelor de contact;
  b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/certificat/adeverință de absolvire a 8 sau 10 clase;
  c) certificat medical care să conțină mențiunea «clinic sănătos»;
  d) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;
  e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracțiuni comise cu intenție.
  (2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoțite de o traducere neoficială în limba română.(3) Dosarele prevăzute la alin. (1) se înregistrează și se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.(4) În situația în care un furnizor de formare profesională autorizat își încetează activitatea, acesta are obligația de a preda dosarele prevăzute la alin. (1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia și-a desfășurat activitatea.(5) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.
  (la 22-02-2011, Art. 117 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 118

  Furnizorii de formare profesională au obligația să anunțe inspectoratului teritorial de muncă perioada de desfășurare a cursului de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.
  (la 22-02-2011, Art. 118 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 119
  (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face în baza unui examen susținut în fața unei comisii formate din reprezentanți ai inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul își are domiciliul, reședința sau rezidența.(2) Pentru a putea participa și susține examenul în vederea autorizării ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie să transmită comisiei un dosar care să conțină următoarele documente:
  a) cerere, care va cuprinde pe lângă datele personale și lucrările pentru care solicită autorizarea;
  b) copie de pe actul de identitate;
  c) copie de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificată de către solicitant;
  d) certificat de cazier judiciar care să dovedească faptul că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracțiuni comise cu intenție;
  e) certificat medical din care să rezulte faptul că solicitantul este clinic sănătos;
  f) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician;
  g) două fotografii 3 x 4 cm.
  (3) Dovada respectării cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi făcută și prin prezentarea unor documente echivalente, emise în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, în copie, de către solicitant, care confirmă conformitatea acestora cu originalul, însoțite de o traducere neautorizată în limba română.(4) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, inspectoratul teritorial de muncă va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  (la 22-02-2011, Art. 119 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 119^1
  (1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European pot desfășura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice în regim de autorizare sau luare în evidență.(2) Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățenii români care au obținut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice în aceleași condiții ca și cetățenii români.(3) Cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățenii români care au dobândit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, calitate certificată de o autoritate competentă din aceste state membre, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând artificierii sau pirotehnicienii autorizați, întocmit pe specialități de Inspecția Muncii, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fiind exceptați de la procedura de examinare prevăzută la art. 119.(4) Cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de proveniență, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul României activitățile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementată la art. 119.(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) și (4) au dreptul să exercite pe teritoriul României fără parcurgerea procedurii de autorizare reglementată la art. 119 numai tipul de lucrări pentru care au fost autorizate deja în statul membru de stabilire sau de proveniență și cu notificarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, înainte de începerea lucrărilor.
  (la 22-02-2011, Art. 119^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 119^2
  (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adresează inspectoratului teritorial de muncă din județul de domiciliu sau de reședință și va fi însoțită de actele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentele norme tehnice.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul teritorial de muncă va informa solicitantul cu privire la data programării examenului de autorizare, care nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.(3) Data programată pentru examen poate fi amânată o singură dată, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivată și notificată solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.(4) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de muncă îi comunică acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării documentelor impuse de lege. În cazul în care unei persoane îi este refuzată participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie să fie motivată clar, argumentând cauzele.(5) În situația necesității completării documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de muncă va comunică persoanei în cauză, în termen de maximum 10 zile de la depunerea documentației complete, data programării examenului, care nu poate să depășească 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente.(6) Absolvenții cursurilor de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixată pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de muncă în vederea solicitării unei reprogramări a acestuia.
  (la 22-02-2011, Art. 119^2 a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 120
  (1) Examinarea în vederea autorizării se face în funcție de tipul de lucrări pe care solicitantul intenționează să le execute.(2) Examinarea solicitanților pentru exercitarea activității de artificier va avea în vedere verificarea cunoștințelor cel puțin în ceea ce privește:
  a) actele normative din domeniul explozivilor;
  b) noțiuni despre explozivi și mijloace de inițiere;
  c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un artificier;
  d) reguli privind prevenirea și stingerea incendiilor;
  e) reguli de sănătate și securitate în muncă aplicabile activității.
  (3) Examinarea solicitanților pentru exercitarea activității de pirotehnician va avea în vedere verificarea cunoștințelor cel puțin în ceea ce privește:
  a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice;
  b) noțiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde;
  c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un pirotehnician;
  d) reguli privind prevenirea și stingerea incendiilor;
  e) reguli de sănătate și securitate în muncă aplicabile activității.
  (4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activității de artificier, respectiv de pirotehnician se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei.(5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activității de artificier sau de pirotehnician se motivează în mod clar, prezentându-se cauzele, și poate fi contestată la Inspecția Muncii și, după caz, atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.(6) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat și cu experiență, timp în care va executa lucrări cu explozivi sau articole pirotehnice care să îi permită să desfășoare singur activitatea pentru care a fost autorizat.(7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face după ce acesta face dovada că a parcurs perioada de practică prevăzută la alin. (6) și constă în eliberarea acestuia, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 10 a) și 10 b), sau înscrierea unei noi operațiuni, după caz.(8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau înscrierea unor noi activități în acestea se face de către inspectoratul teritorial de muncă.(9) Exercitarea activității pentru care s-a obținut autorizația este permisă numai pentru tipul de lucrări înscrise în carnet.(10) Extinderea autorizației pentru alte operațiuni decât cele pentru care o persoană a fost autorizată la o anumită dată ca artificier sau pirotehnician implică o nouă examinare, urmată de o nouă perioadă de practică de două luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8).
  (la 22-02-2011, Art. 120 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 120^1
  (1) Lucrările pe care le poate executa un artificier autorizat sunt următoarele:1. în subteran:
  a) lucrări de împușcare în subteran în mine grizutoase;
  b) lucrări de împușcare în subteran în mine negrizutoase;
  c) lucrări de împușcare în alte lucrări subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aducțiune, încăperi pentru utilaje);
  2. la suprafață:
  a) lucrări de împușcare la exploatări miniere la zi, construcții de drumuri și terasamente, demolări sau derocări de altă natură;
  b) lucrări de împușcare subacvatice executate de la suprafață;
  c) lucrări de împușcare a obiectelor din metal;
  d) lucrări de împușcare în prospecțiuni geologice, seismice, perforări de sonde;
  e) lucrări de împușcare în medii calde;
  f) lucrări de realizare a efectelor speciale în producția de filme;
  g) lucrări pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini;
  h) lucrări de dezmembrare a supragabariților;
  i) lucrări de spargere a gheții și de eliberare a blocărilor cu sloiuri de gheață;
  j) lucrări speciale;
  k) transport explozivi.
  (2) În cazul operațiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesară intervenția scafandrilor, aceștia, pe lângă deținerea brevetului de scafandru, trebuie să fie autorizați ca artificieri.(3) Nu se consideră lucrări de împușcare în subteran lucrările care se execută sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrări de tip minier sau lucrările de demolare care se execută începând de la nivelul solului în jos.(4) Un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa și lucrări prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) și c), iar un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa și lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. c) și invers.
  (la 22-02-2011, Art. 120^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 120^2

  Operațiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt următoarele:
  a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment;
  b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice în timpul spectacolelor care se desfășoară în interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scenă;
  c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice și luminoase de diferite tipuri, de combatere a dăunătorilor și protecție a plantelor în agricultură, mijloacele producătoare de fum și ceață, precum și altele asemenea cu întrebuințări tehnice;
  d) realizarea de efecte speciale în producții cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice.
  (la 22-02-2011, Art. 120^2 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 121
  (1) Dosarele prevăzute la art. 119 alin. (2) se înregistrează și se păstrează la inspectoratele teritoriale de muncă la care au fost depuse pentru persoanele cărora le-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician.(2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe bază de semnătură.(3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă de 30 de zile de la data restituirii dosarului.(4) Autorizațiile de artificieri și pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementări rămân valabile, în condițiile legii.
  (la 22-02-2011, Art. 121 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 122
  (1) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să țină evidența nominală a tuturor artificierilor și pirotehnicienilor autorizați, atât pentru cei salariați la diverși operatori economici, cât și pentru cei care practică această activitate în mod independent. Evidența respectivă trebuie să conțină numele persoanei autorizate, domiciliul, reședința sau rezidența acestuia, tipul de lucrări pentru care este autorizat, data eliberării autorizației, alte informații.(2) Inspecția Muncii va publică pe site-ul instituției lista completă a artificierilor și pe cea a pirotehnicienilor autorizați, pe care le actualizează ori de câte ori este necesar.(3) Operatorii economici care au angajați artificieri și pirotehnicieni autorizați au obligația să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă numele persoanelor autorizate angajate și orice schimbare a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la angajare și, respectiv, de la schimbare.(4) Artificierii și pirotehnicienii autorizați au obligația, atunci când se schimbă datele lor de identificare, să comunice modificările respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare, prin poștă sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrați.(5) Artificierii și pirotehnicienii, în cazul în care își schimbă domiciliul, reședința sau rezidența, au obligația ca, prin poștă sau prin PCU electronic, concomitent cu îndeplinirea prevederilor alin. (4), să solicite înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia și-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidență, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare.(6) Inspecția Muncii va actualiza listele prevăzute la alin. (2) cu noile informații prevăzute la alin. (4) și (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv.
  (la 22-02-2011, Art. 122 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 123
  (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de către inspectorii de muncă cu atribuții de control în acest domeniu, pe o perioadă de 3 luni, în situația în care se constată abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă.(2) Atunci când constată abateri de la prevederile legale privind siguranța publică, organele de poliție pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de muncă în vederea suspendării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioadă de 3 luni.(3) Artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligația să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare.(4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă emitent în următoarele cazuri:
  a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice;
  b) la întreruperea activității pentru o perioadă de mai mult de 4 ani.
  (la 22-02-2011, Art. 123 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 124
  (1) În cazul anulării carnetului de artificier/pirotehnician prevăzute la art. 123 alin. (4), acesta se predă inspectoratului teritorial de muncă emitent.(2) Obținerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puțin 2 ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare.
  (la 22-02-2011, Art. 124 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125
  (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizați au obligația să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă aceștia sunt sau nu sunt apți pentru activitatea pe care o îndeplinesc.(2) Concluzia examenului prevăzut la alin. (1) se va transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligația de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie.(3) Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilității ultimei examinări psihologice.(4) Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului.(5) În cazul în care în urma efectuării examenului psihologic rezultă că persoana examinată nu este aptă să își exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician și i se anulează carnetul.(6) Efectuarea instructajelor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a celor privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
  (la 22-02-2011, Art. 125 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125^1
  (1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de artificier și/sau de pirotehnician, obținut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoașterea acestor documente de către Comisia de atestare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.
  (la 22-02-2011, Alin. (1) al art. 125^1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician". )
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică și cetățenilor români posesori ai documentelor de calificare în profesia de artificier și/sau de pirotehnician, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.
  (la 22-02-2011, Alin. (2) al art. 125^1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist pentru focuri de artificii" cu termenul "pirotehnician". )
  (3) Recunoașterea actului de studii este efectuată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în condițiile legii.(4) Abrogat.
  Alin. (4) al art. 125^1 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011.

  (la 21-10-2005, Art. 125^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.207 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005. )


  Articolul 125^2

  Operatorii economici care au ca lucrători artificieri sau pirotehnicieni autorizați, precum și artificierii și pirotehnicienii autorizați care își desfășoară activitatea în mod independent, dar care sunt stabiliți într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care efectuează operațiuni cu explozivi ori articole pirotehnice în regim transnațional sau transfrontalier în România, au obligația să anunțe cu 5 zile înainte de desfășurarea activităților respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea.
  (la 22-02-2011, Art. 125^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125^3
  (1) Procedurile și formalitățile de autorizare prevăzute în prezentele norme tehnice pot fi îndeplinite și prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplică în 60 de zile de la data operaționalizării acestuia.
  (la 22-02-2011, Art. 125^3 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125^4

  În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizărilor sau notificărilor prevăzute de prezenta hotărâre, inspectoratul teritorial de muncă contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  (la 22-02-2011, Art. 125^4 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125^5

  Autorizarea artificierilor și pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive și a serviciilor cu materii explozive este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 22-02-2011, Art. 125^5 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 125^6

  Prevederile privind procedurile și formalitățile de autorizare, precum și autorizarea artificierilor și pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  (la 22-02-2011, Art. 125^6 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Capitolul X

  Abrogat.
  (la 22-02-2011, Cap. X a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Secţiunea 1

  Abrogată.
  (la 22-02-2011, Secțiunea 1 din Cap. X a fost abrogată de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 126

  (la 22-02-2011, Art. 126 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 127

  (la 22-02-2011, Art. 127 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 128

  (la 22-02-2011, Art. 128 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 129

  (la 22-02-2011, Art. 129 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 130

  (la 22-02-2011, Art. 130 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 131

  (la 22-02-2011, Art. 131 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  (la 22-02-2011, Secțiunea a 2-a din Cap. X a fost abrogată de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 132

  (la 22-02-2011, Art. 132 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 133

  (la 22-02-2011, Art. 133 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Articolul 134

  (la 22-02-2011, Art. 134 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011. )


  Capitolul XI Dispoziții finale

  Articolul 135

  Măsurile de siguranță privind folosirea materiilor explozive și executarea lucrărilor de impuscare la locurile de muncă se vor reglementa prin norme de protecție a muncii elaborate conform actelor normative în vigoare.


  Articolul 136

  În cazurile în care apar alte categorii de lucrări decât cele prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a)-g), condițiile ce trebuie îndeplinite pentru școlarizarea și autorizarea artificierilor se stabilesc de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.


  Articolul 137

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


  Anexa nr. 1

  la normele tehnice

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
  PROTECȚIEI SOCIALE
  INSPECTORATUL TERITORIAL
  DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI .........
  Nr. ........ din .......

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  INSPECTORATUL DE POLIȚIE
  AL JUDEȚULUI ............
  sau
  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE
  A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Nr. ...... din ....

  AUTORIZAȚIE

  În baza art. 8 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările și completările ulterioare", se autorizeaza ................ cu sediul în ........................... str. ................................... nr. ....................... județul ........................ de a produce, prepara, deține, transporta, comercializa și folosi materii explozive, cu respectarea prevederilor din reglementările în vigoare *).

  INSPECTOR ȘEF,
  ITM al județului

  ................


  ȘEF
  Inspectorat de poliție al județului ........
  sau
  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București
  ....................

  VIZE ANUALE

  Nr.
  crt.

  Anul

  ITM al județului

  Inspectoratul de poliție al județului sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  -----------
  *) Se vor indica (înscrie) numai operațiile care fac obiectul autorizării.


  Anexa nr. 2

  la normele tehnice

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
  PROTECȚIEI SOCIALE
  INSPECTORATUL TERITORIAL
  DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI .........
  Nr. ........ din .......

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  INSPECTORATUL DE POLIȚIE
  AL JUDEȚULUI ............
  sau
  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE
  A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Nr. ...... din ....

  AUTORIZAȚIE

  În baza art. 9 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu modificările și completările ulterioare", se autorizeaza funcționarea depozitului de materii explozive, amplasat pe teritoriul (comuna, oraș, municipiu) .................................. județul ................... aparținând de ..................... cu sediul în ........................... str. ................................................. nr. ..................... județul ..........................................
  Depozitul are caracter ..........................................*) și poate fi utilizat pentru păstrarea cantităților de materii explozive specificate pe verso.

  INSPECTOR ȘEF,
  ITM al județului

  ................


  ȘEF
  Inspectorat de poliție al județului ........
  sau
  Direcția Generală de Poliție
  a Municipiului București
  ....................

  VIZE ANUALE

  Nr.
  crt.

  Anul

  ITM al județului

  Inspectoratul de poliție al județului sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  -------------
  *) Se indica tipul depozitului conform Normelor Tehnice.
  VERSO-UL AUTORIZAȚIEI

  Nr. camerei
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........
  ...........

  Materii explozive
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................
  .................

  U/M
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....
  .....

  Echivalent în trotil
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................
  ....................


  Anexa nr. 3a)

  la normele tehnice
  Distanțele minime de siguranță ale depozitului față de obiectivele exterioare inconjuratoare se vor stabili după valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc, calculată după relația:
  delta(pf) = 0,84 + 2,7 lambda^2 + 7 lambda^3, în care:
  delta(pf) = suprapresiunea din frontul undei de soc (kg/cmp);
  q = cantitatea de materii explozive exprimată în echivalent trotil, aflată în clădirea depozitului, al carei efect distrugator se extinde pe cea mai mare distanta (kg);
  R = distanta masurata de la aceasta clădire până la obiectivul considerat (m).
  Suprapresiunea în frontul undei de soc se stabilește cu ajutorul tabelului din anexa nr. 3 b), corespunzător naturii construcțiilor invecinate și efectului distrugator admis.


  Anexa nr. 3b)

  la normele tehnice
  Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din
  frontul undei de soc asupra diferitelor obiective exterioare

  Nr. crt.

  Felul obiectivelor exterioare Valoarea suprapresiunii în frontul undei de soc delta pf (kg/cmp)
  Distrugeri totale Distrugeri puternice Distrugeri medii
  Distrugeri
  ușoare
  Avarii neinsemnate
  1Clădiri din beton armat 0,80-1,00 0,50-0,80 0,30-0,80 0,10-0,30 0,03-0,05
  2Clădiri din caramida cu mai multe etaje 0,20-0,40 0,20-0,30 0,10-0,20 0,05-0,10 0,03-0,05
  3Clădiri din caramida cu puține etaje 0,35-0,45 0,25-0,35 0,15-0,25 0,07-0,15 0,03-0,05
  4Case din lemn 0,20-0,30 0,12-0,20 0,09-0,12 0,06-0,08 0,03-0,05
  5Construcții industriale cu schelet metalic 0,50-0,80 0,30-0,50 0,20-0,30 0,05-0,20 0,03-0,05
  6Rețele ale gospodăriei locale 10,0-15,0 6,00-10,002,00-6,0*)2,00-6,00*)-
  7Poduri metalice de cale ferată 1,5-2,0 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,00 -
  8Cale ferată 3,0-5,0 3,0-5,0 1,5-3,0 1,0-1,5 -
  9Garnituri de cale ferată 1,0-2,0 1,0-2,0 0,4-0,8 0,3-0,4 -
  10Linii aeriene de înaltă tensiune - - - - -
  11
  Linii de transmisii aeriene pe stâlpi
  de lemn
  - 0,3 - - -
  12Cabluri subterane - 3,8 - - -
  13Fideri și stații de transformatori - 0,5 - - -
  14Ziduri de sprijin - 1,5 - - -
  15Baraje și diguri - 4,5 - - -
  16Geamuri sparte complet - - - 0,02-0,07
  17Geamuri sparte parțial - - - - 0,01-0,02
  18Vătămarea omului.
  a)moartea sigura4,0-6,0 - - - -

  b)
  traumatisme foarte grave, practic incompatibile cu viața- 1,0 - - -

  c)
  traumatisme grave (fracturi, hemoragii interne)- - 0,50-1,00 - -

  d)
  traumatisme mijlocii (contuzii, surditate)---0,3-0,5-
  e)traumatisme ușoare (contuzii, tiuitul urechilor)- - - - 0,2-0,3
  * După adâncimea la care sunt instalate


  Anexa nr. 3c)

  ∆pf
  (kg/cmp)

  X

  q (kg) echivalent trotil

  10

  25

  50

  75

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  2000

  Distanța, R (m)

  2,00

  0,504

  4

  6

  7

  8

  9

  12

  13

  15

  16

  17

  18

  18

  19

  20

  25

  1,90

  0,492

  4

  6

  7

  8

  9

  12

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  20

  26

  1,80

  0,480

  4

  6

  8

  9

  10

  12

  14

  15

  16

  18

  18

  19

  20

  21

  26

  1,70

  0,468

  5

  6

  8

  8

  10

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  21

  27

  1,60

  0,454

  5

  6

  8

  9

  10

  13

  15

  16

  17

  19

  20

  20

  21

  22

  28

  1,50

  0,442

  5

  7

  8

  10

  10

  13

  15

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  29

  1,40

  0,428

  5

  7

  9

  10

  11

  14

  16

  17

  19

  20

  21

  22

  23

  23

  29

  1,30

  0,414

  5

  7

  9

  10

  11

  14

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  30

  1,20

  0,398

  5

  7

  9

  11

  12

  15

  17

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  32

  1,10

  0,381

  6

  8

  10

  11

  12

  15

  18

  19

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  33

  1,00

  0,362

  6

  8

  10

  12

  13

  14

  18

  20

  22

  23

  24

  26

  27

  28

  35

  0,95

  0,355

  6

  8

  10

  12

  13

  16

  19

  21

  22

  24

  25

  26

  27

  28

  35

  0,90

  0,345

  6

  8

  11

  12

  13

  17

  19

  21

  23

  24

  26

  27

  28

  29

  37

  0,85

  0,335

  6

  9

  11

  13

  14

  17

  20

  22

  24

  25

  26

  28

  29

  30

  38

  0,80

  0,326

  7

  9

  11

  13

  14

  18

  20

  23

  24

  26

  27

  28

  30

  31

  39

  0,75

  0,315

  7

  9

  12

  13

  15

  19

  21

  23

  25

  27

  28

  29

  31

  32

  40

  0,70

  0,304

  7

  10

  12

  14

  15

  19

  22

  24

  26

  28

  29

  31

  32

  33

  41

  0,65

  0,292

  7

  10

  13

  14

  16

  20

  23

  25

  27

  29

  30

  32

  33

  34

  43

  0,60

  0,281

  8

  10

  13

  15

  16

  21

  24

  26

  28

  30

  32

  33

  34

  36

  45

  0,55

  0,267

  8

  11

  14

  16

  17

  22

  25

  28

  30

  32

  33

  35

  36

  38

  47

  0,50

  0,255

  8

  11

  14

  17

  18

  23

  26

  29

  31

  33

  35

  36

  38

  40

  50

  0,45

  0,239

  9

  12

  15

  18

  19

  L 24

  28

  31

  33

  35

  37

  39

  40

  42

  53

  0,40

  0,225

  10

  13

  16

  19

  21

  26

  30

  33

  35

  37

  39

  41

  43

  44

  56

  0,35

  0,206

  10

  14

  18

  20

  23

  28

  32

  36

  39

  41

  43

  45

  47

  49

  61

  0,30

  0,190

  11

  15

  19

  22

  24

  31

  35

  39

  42

  44

  47

  49

  51

  53

  66

  0,25

  0,168

  13

  17

  22

  25

  28

  35

  40

  44

  47

  50

  53

  55

  57

  59

  75

  0,20

  0,146

  15

  20

  25

  29

  32

  40

  46

  50

  54

  58

  61

  64

  66

  68

  86

  0,15

  0,119

  18

  25

  31

  35

  39

  49

  56

  62

  66

  71

  75

  78

  81

  84

  106

  0,10 "1

  0,088

  24

  33

  42

  48

  53

  66

  76

  84

  90

  96

  101

  105

  110

  114

  143

  0,09

  0,082

  26

  36

  45

  51

  57

  71

  82

  90

  97

  103

  108

  113

  118

  122

  154

  0,08

  0,075

  29

  39

  49

  56

  62

  78

  89

  98

  106

  112

  118

  124

  129

  133

  168

  0,07

  0,066

  33

  44

  56

  64

  70

  98

  101

  112

  120

  128

  135

  141

  147

  152

  191

  0,06

  0,059

  36

  49

  62

  72

  79

  99

  113

  125

  135

  143

  151

  157

  164

  170

  214

  0,05

  0,050

  43

  58

  74

  84

  93

  117

  134

  147

  159

  169

  178

  186

  193

  200

  252

  0,04

  0,042

  51

  70

  88

  100

  110

  139

  159

  175

  189

  201

  212

  221

  230

  238

  300

  0,03

  0,032

  67

  91

  115

  132

  145

  183

  209

  230

  248

  263

  278

  290

  301

  313

  394

  0,02

  0,022

  98

  133

  167

  192

  211

  266

  304

  335

  361

  383

  408

  422

  440

  455

  573

  0,01

  0,012

  180

  243

  307

  352

  387

  487

  558

  614

  662

  703

  740

  773

  804

  833

  1050

  ∆pf
  (kg/cmp)

  X

  q ( kg ) echivalent trotil

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000 10000

  15000 20000

  25000

  30000

  35000

  40000

  45000

  Distanța, R (m)

  2,00

  0,504

  29

  32

  34

  36

  38

  40

  41

  43

  49

  54

  58

  62

  65

  68

  71

  1,90

  0,492

  30

  32

  35

  37

  39

  41

  42

  44

  50

  55

  59

  63

  67

  70

  72

  1,80

  0,480

  30

  33

  36

  38

  40

  42

  43

  45

  51

  57

  61

  65

  68

  71

  74

  1,70

  0,468

  31

  34

  37

  39

  41

  43

  44

  46

  53

  58

  62

  66

  70

  73

  76

  1,60

  0,454

  32

  35

  38

  40

  42

  44

  46

  47

  54

  60

  64

  68

  72

  75

  78

  1,50

  0,442

  33

  36

  39

  41

  43

  45

  47

  49

  56

  61

  66

  70

  74

  77

  81

  1,40

  0,428

  34

  37

  40

  42

  45

  47

  49

  50

  58

  63

  68

  73

  76

  80

  83

  1,30

  0,414

  35

  38

  41

  44

  46

  48

  50

  52

  60

  66

  71

  75

  79

  83

  86

  1,20

  0,398

  36

  40

  43

  46

  48

  50

  52

  54

  62

  68

  73

  78

  82

  86

  89

  1,10

  0,381

  38

  42

  45

  48

  50

  52

  55

  57

  65

  71

  77

  82

  86

  90

  93

  1,00

  0,362

  40

  44

  47

  50

  53

  55

  57

  59

  68

  75

  81

  86

  90

  94

  98

  0,95

  0,355

  41

  45

  48

  51

  54

  56

  59

  61

  69

  76

  82

  88

  92

  96

  100

  0,90

  0,345

  42

  46

  50

  53

  55

  58

  60

  62

  71

  79

  85

  90

  95

  99

  103

  0,85

  0,335

  43

  47

  51

  54

  57

  60

  62

  64

  74

  81

  87

  93

  98

  102

  106

  0,80

  0,326

  44

  49

  52

  56

  59

  61

  64

  66

  76

  83

  90

  95

  100

  105

  109

  0,75

  0,315

  46

  50

  54

  58

  61

  63

  66

  68

  78

  86

  93

  99

  104

  109

  113

  0,70

  0,304

  47

  52

  56

  60

  63

  66

  68

  71

  81

  89

  96

  102

  108

  113

  117

  0,65

  0,292

  49

  54

  59

  62

  66

  68

  71

  74

  84

  93

  100

  106

  112

  117

  122

  0,60

  0,281

  51

  56

  61

  65

  68

  71

  74

  77

  88

  97

  104

  111

  116

  122

  127

  0,55

  0,267

  54

  59

  64

  68

  72

  75

  78

  81

  92

  102

  110

  116

  122

  128

  133

  0,50

  0,255

  57

  62

  67

  71

  75

  78

  82

  84

  97

  106

  115

  122

  128

  134

  140

  0,45

  0,239

  60

  66

  72

  76

  80

  84

  87

  90

  103

  114

  122

  130

  137

  143

  149

  0,40

  0,225

  64

  71

  76

  81

  85

  89

  93

  96

  110

  121

  130

  138

  145

  152

  158

  0,35

  0,206

  70

  77

  83

  88

  93

  97

  101

  105

  120

  132

  142

  151

  157

  166

  173

  0,30

  0,190

  76

  84

  90

  96

  101

  105

  110

  113

  130

  143

  154

  164

  172

  180

  187

  0,25

  0,168

  86

  94

  102

  108

  114

  119

  124

  128

  147

  162

  174

  185

  195

  204

  212

  0,20

  0,146

  98

  109

  117

  124

  131

  137

  142

  148

  169

  186

  200

  213

  224

  234

  244

  0,15

  0,119

  121

  133

  144

  153

  161

  168

  175

  181

  207

  228

  246

  261

  275

  287

  299

  0,10

  0,088

  164

  180

  194

  206

  217

  227

  236

  245

  280

  308

  332

  353

  372

  385

  405

  0,09

  0,082

  176

  194

  208

  222

  233

  244

  254

  263

  301

  332

  357

  379

  399

  417

  438

  0,08

  0,075

  192

  212

  228

  242

  255

  267

  278

  288

  329

  362

  390

  414

  436

  456

  473

  0,07

  0,066

  218

  242

  259

  276

  290

  303

  316

  326

  363

  412

  444

  471

  497

  518

  538

  0,06

  0,059

  244

  269

  290

  308

  324

  339

  353

  366

  418

  460

  496

  527

  554

  580

  603

  0,05

  0,050

  288

  318

  342

  364

  382

  400

  416

  431

  493

  543

  585

  621

  654

  684

  712

  0,04

  0,042

  344

  378

  407

  433

  455

  476

  495

  513

  587

  646

  696

  740

  779

  814

  848

  0,03

  0,032

  450

  497

  434

  568

  597

  625

  650

  673

  771

  848

  914

  971

  1022

  1069

  1113

  0,02

  0,022

  657

  721

  777

  826

  868

  909

  946

  980

  1121

  1237

  1330

  1412

  1489

  1555

  1618

  0,01

  0,012

  1202

  1223

  1425

  1514

  1594

  1668

  1735

  1795

  2055

  2262

  2440

  2589

  2726

  2850

  2967

  ∆pf
  (kg/cmp)

  X

  q (kg) echivalent trotil

  50000

  55000

  60000

  65000

  70000

  75000

  80000 85000

  90000 95000 100000

  110000

  120000

  130000

  140000

  150000

  Distanța, R (m)

  2,00

  0,504

  73

  76

  78

  80

  82

  84

  85

  87

  89

  91

  92

  95

  98

  101

  103

  105

  1,90

  0,492

  75

  77

  80

  82

  84

  86

  87

  89

  91

  93

  94

  97

  100

  103

  106

  108

  1,80

  0,480

  77

  79

  82

  84

  86

  88

  90

  92

  93

  95

  97

  100

  103

  106

  108

  111

  1,70

  0,468

  79

  81

  84

  86

  88

  90

  92

  94

  96

  97

  99

  102

  105

  108

  111

  114

  1,60

  0,454

  81

  84

  86

  89

  91

  93

  95

  97

  99

  101

  102

  106

  109

  112

  114

  117

  1,50

  0,442

  83

  86

  89

  91

  93

  95

  98

  99

  101

  103

  105

  108

  111

  114

  117

  120

  1,40

  0,428

  86

  89

  91

  94

  96

  99

  101

  103

  105

  107

  108

  112

  115

  118

  121

  124

  1,30

  0,414

  89

  92

  95

  97

  100

  102

  104

  106

  108

  110

  112

  116

  119

  122

  125

  128

  1,20

  0,398

  93

  96

  98

  101

  104

  106

  108

  110

  113

  115

  117

  120

  124

  127

  130

  133

  1,10

  0,381

  97

  100

  103

  106

  108

  111

  113

  115

  118

  120

  122

  126

  130

  133

  136

  140

  1,00

  0,362

  102

  105

  108

  111

  114

  116

  119

  121

  124

  126

  128

  132

  136

  140

  144

  147

  0,95

  0,355

  104

  107

  110

  113

  116

  119

  121

  124

  126

  129

  131

  135

  139

  143

  146

  150

  0,90

  0,345

  107

  110

  113

  117

  119

  122

  125

  127

  130

  132

  135

  139

  143

  147

  150

  154

  0,85

  0,335

  110

  114

  117

  120

  123

  126

  129

  131

  134

  136

  139

  143

  147

  151

  155

  159

  0,80

  0,326

  113

  117

  120

  123

  126

  129

  132

  135

  137

  140

  142

  147

  151

  155

  159

  163

  0,75

  0,315

  117

  121

  124

  128

  131

  134

  137

  140

  142

  145

  147

  152

  157

  161

  165

  169

  0,70

  0,304

  121

  125

  129

  132

  136

  139

  142

  145

  147

  150

  153

  158

  162

  167

  171

  175

  0,65

  0,292

  126

  130

  134

  138

  141

  144

  148

  151

  153

  156

  159

  164

  169

  173

  178

  182

  0,60

  0,281

  131

  135

  140

  143

  147

  150

  153

  157

  160

  163

  165

  170

  176

  180

  185

  189

  0,55

  0,267

  138

  142

  147

  151

  154

  158

  161

  165

  168

  171

  174

  179

  185

  190

  194

  199

  0,50

  0,255

  144

  149

  153

  157

  162

  165

  169

  173

  176

  179

  182

  188

  193

  199

  204

  208

  0,45

  0,239

  154

  159

  164

  168

  172

  176

  180

  184

  187

  191

  194

  200

  206

  212

  217

  222

  0,40

  0,225

  164

  170

  174

  179

  183

  187

  192

  195

  199

  203

  206

  212

  219

  225

  231

  236

  0,35

  0,206

  179

  184

  190

  195

  200

  205

  209

  213

  218

  222

  225

  233

  239

  246

  252

  258

  0,30

  0,190

  194

  200

  206

  212

  217

  222

  227

  231

  236

  240

  244

  252

  260

  267

  273

  280

  0,25

  0,168

  219

  226

  233

  239

  245

  251

  256

  262

  267

  272

  275

  285

  294

  301

  309

  318

  0,20

  0,146

  252

  260

  268

  275

  283

  289

  295

  301

  307

  313

  318

  328

  338

  347

  356

  364

  0,15

  0,119

  310

  319

  329

  338

  346

  354

  362

  369

  376

  383

  390

  403

  414

  426

  436

  446

  0,10

  0,088

  419

  432

  445

  457

  468

  479

  490

  500

  509

  519

  528

  544

  560

  576

  590

  604

  0,09

  0,082

  449

  464

  477

  490

  503

  514

  525

  536

  546

  556

  566

  584

  601

  618

  633

  647

  0,08

  0,075

  491

  507

  522

  536

  549

  562

  575

  586

  597

  608

  619

  639

  658

  675

  692

  708

  0,07

  0,066

  558

  576

  593

  609

  624

  639

  654

  666

  679

  691

  703

  726

  747

  768

  787

  805

  0,06

  0,059

  625

  645

  664

  682

  698

  715

  730

  745

  760

  773

  787

  812

  836

  859

  880

  901

  0,05

  0,050

  737

  761

  783

  804

  824

  843

  862

  879

  896

  913

  928

  958

  986

  1013

  1038

  1064

  0,04

  0,042

  877

  905

  932

  937

  981

  1004

  1026

  1047

  1067

  1086

  1105

  1141

  1174

  1206

  1236

  1265

  0,03

  0,032

  1151

  1190

  1224

  1257

  1288

  1318

  1347

  1374

  1400

  1426

  1451

  1497

  1541

  1583

  1522

  1660

  0,02

  0,022

  1675

  1729

  1780

  1828

  1873

  1917

  1958

  1999

  2037

  2074

  2110

  2178

  2242

  2303

  2360

  2415

  0,01

  0,012

  3071

  3170

  3262

  3351

  3434

  3514

  3591

  3664

  3734

  3803

  3868

  3993

  4110

  4222

  4327

  4428

  NOTĂ:
  ● Pentru determinarea distantelor exterioare de siguranță ale depozitului se va stabili mai întâi gradul de distrugeri acceptat pentru obiectivele din vecinătate, potrivit cu natura și importanța lor, respectiv valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc care va ajunge până la ele și cu ajutorul tabelelor se va stabili distanta R până la obiectivul considerat,
  ● Pentru obiectivele exterioare care nu sunt menționate concret în anexa 3 b se va proceda prin asimilare.
  ● Distanțele de siguranță se vor dubla dacă suflul pe direcția interesată este dirijat de-a lungul vailor și se vor reduce la jumătate pentru depozitele de suprafața prevăzute cu valuri.
  ● În cazuri bine justificate, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate da derogări pe termen limitat la parametrii prevăzuți mai sus.


  Anexa nr. 4a)

  la normele tehnice
  CONDIȚIILE
  pe care trebuie să le îndeplinească depozitele subterane legate sau nelegate de rețeaua unei mine

  a) Grosimea minima a stratului de roca aflat deasupra încăperilor depozitelor subterane, în metri, se stabilește după datele din tabelul următor:

  Nr. crt.

  Natura rocii

  500

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  8000

  0000

  2000

  15000

  20000 25000

  Observații

  1.

  Straturi argiloase neconsolidate

  18

  22

  28

  32

  36

  38

  45

  48

  51

  55

  61

  65

  Pentru capacitățile

  2.

  Straturi nisipoase

  17

  21

  27

  31

  34

  36

  42

  45

  48

  52

  57

  62

  cuprinse între valorile

  3.

  Straturi pietriș mărunt

  16

  20

  25

  29

  32

  34

  40

  43

  46

  49

  54

  59

  indicate în această anexă sau mai mari

  4.

  Straturi pietriș

  15

  19

  24

  28

  31

  33

  38

  41

  44

  47

  52

  56

  grosimea rocii care

  5.

  Șisturi argiloase și marnoase

  15

  18

  23

  27

  30

  32

  37

  40

  42

  45

  50

  54