ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012
  Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor și strategiilor guvernamentale este cel al concordanței cu responsabilitățile pe care România și le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice și măsuri de menținere a stabilității financiare a țării, care să asigure în acest an o execuție bugetară prudentă, restrictivă și echilibrată.
  Având în vedere neregularitățile constatate de Curtea de Conturi cu privire la anumite zone de utilizare a fondurilor publice și recomandările acestei instituții, se impune adoptarea unor măsuri legislative a căror aplicare să conducă la o utilizare judicioasă a fondurilor publice.
  Pentru mărirea transparenței utilizării fondurilor publice este necesară instituirea unor reglementări în domeniul aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor entități publice.
  Ținând cont de necesitatea reglementării cadrului normativ național pentru utilizarea sumelor rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, ceea ce va conduce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale,
  întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.(2) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:
  a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;
  b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.
  (3) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:
  a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar;
  b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social.


  Articolul II
  (1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația să dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, față de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.(2) Fac excepție de la diminuarea prevăzută la alin. (1) următoarele cheltuieli:
  a) cheltuielile de protocol și cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum și acțiunilor externe privind reprezentarea și promovarea intereselor României aprobate de prim-ministru, precum și acțiunile externe desfășurate de Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;

  (la 08-03-2013, Lit. a) a alin. (2) al art. II a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013. )
  (la 08-03-2013, Lit. g) a alin. (2) al art. II a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013. )


  Articolul III
  (1) Din fondurile publice nu pot fi achiziționate tipărituri și alte bunuri pentru acțiunile de reprezentare și protocol, precum și pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tipărituri și alte bunuri pentru acțiuni de reprezentare și protocol, precum și pentru zile festive, inclusiv zile aniversare, pot fi achiziționate pentru acțiunile:
  a) organizate, în condițiile legii, la nivelul Președintelui României, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, prim-ministrului, viceprim-ministrului, președintelui Curții Constituționale, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, președintelui Curții de Conturi, Avocatului Poporului, miniștrilor, miniștrilor delegați și celorlalți conducători ai instituțiilor și autorităților publice centrale și locale cu rol de ordonator principal de credite, precum și la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;

  (la 13-03-2015, Lit. a) a alin. (2) al art. III a fost modificată de art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) (3) Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, de subordonare centrală și locală, care au înregistrat pierderi sau au primit subvenții din fonduri publice în anul precedent, nu pot achiziționa tipărituri și alte bunuri pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.


  Articolul IV
  (1) Miniștrii, miniștrii delegați, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții similare acestora, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoțiți de cel mult două persoane.
  (la 08-03-2013, Alin. (1) al art. IV a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013. ) (1^1) Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, consilierii locali, precum și înalții funcționari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoțiți de o singură persoană.
  (la 08-03-2013, Alin. (1^1) al art. IV a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 4 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013. ) (2) În cazul deplasărilor în străinătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), delegațiile ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, instituțiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, instituțiilor și autorităților publice ale administrației publice locale pot fi alcătuite din maximum două persoane.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) și (2) deplasările:
  a) la instituțiile Uniunii Europene și ale NATO;
  b) la reuniunile sau întâlnirile în cadrul inițiativelor regionale de cooperare internațională;
  c) la misiuni, exerciții, antrenamente, ceremoniale și activități conexe organizate în afara teritoriului statului român, efectuate de personalul forțelor armate și de polițiști;
  d) la reuniunile de cooperare transfrontalieră;
  e) la misiuni în cadrul forțelor de menținere a păcii, efectuate de polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
  f) la olimpiadele și concursurile internaționale, efectuate de elevi și profesori;
  g) efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
  (4) În cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorilor principali de credite, majorarea numărului de persoane prevăzut la alin. (1) și (2) se poate aproba astfel:
  a) de către primul-ministru sau viceprim-ministru, pentru miniștrii, miniștrii delegați, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții asimilate acestora, înalții funcționari publici, precum și pentru delegațiile alcătuite din specialiști din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, instituțiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor;
  b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, pentru primari, viceprimari, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, consilierii locali, precum și pentru delegațiile alcătuite din specialiști din cadrul instituțiilor și autorităților publice ale administrației publice locale.


  Articolul V
  (1) Autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, în oricare dintre următoarele situații:
  a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite și înregistrate în contabilitate studii având același obiect; în această situație se procedează la actualizarea studiilor existente;
  b) dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții publice în anul bugetar următor în condițiile prevăzute la alin. (4).
  (2) În cazuri temeinic justificate, achizițiile prevăzute la alin. (1) se pot realiza cu aprobarea Guvernului, prin memorandum inițiat de ordonatorul principal de credite în cazul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale, sau, după caz, cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București, în cazul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice locale.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum și cele finanțate din fonduri externe rambursabile.(4) În programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu și/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, și a proiectului de buget multianual aprobat potrivit Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile.


  Articolul VI

  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, litera c) se abrogă.2. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.


  Articolul VII

  Ordonanța Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Cheltuielile A.M.T.B. se finanțează integral de la bugetul de stat.
  2. Articolul 11^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 11^1
  (1) A.M.T.B. poate desfășura activități de asistență tehnică, avizare, autorizare, consultanță și alte activități economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activități se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Sumele obținute din prestarea activităților prevăzute la alin. (1) constituie venituri ale bugetului de stat.


  Articolul VIII

  Articolul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcțiilor, a căror finanțare se asigură prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul IX

  Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă bilanțul A.N.L.;
  2. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al A.N.L. se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul X

  Articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează după cum urmează:
  a) veniturile proprii se utilizează pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru plata contravalorii lucrărilor suplimentare rezultate în urma schimbării soluțiilor tehnice și/sau constructive și a exproprierilor aferente acestora, pentru finanțarea investițiilor, pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane, precum și pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de administrare și funcționare a companiei;
  b) fondurile externe nerambursabile se utilizează pentru întreținerea, asistența tehnică, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare;
  c) fondurile din credite interne și externe se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreținerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția infrastructurii rutiere; contractarea de credite în nume propriu de către C.N.A.D.N.R. se aprobă de către Guvern prin memorandum;
  d) alocațiile de la bugetul de stat se utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor și drumurilor naționale, proiectarea, repararea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția de autostrăzi și drumuri naționale, întreținerea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane, precum și pentru plata sumelor stabilite prin hotărârile judecătorești având ca obiect realizarea obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat.


  Articolul XI

  La articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

  Articolul 10
  (1) În perioada în care salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare nu desfășoară activitatea de bază din lipsă de comenzi sau de contracte legate de producția ori comerțul cu armament, muniție și material de război, beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator, numai dacă desfășoară activitățile indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul XII

  Articolul 13^1 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul XIII

  Alineatul (8) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale «Apele Române» se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul XIV

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăților directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.(2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de mai multe ori, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autoritățile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.(4) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale.(5) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (2) atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
  2. La articolul 5^1, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local.4. La articolul 8, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și din cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13;
  5. La articolul 8, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora.
  6. La articolul 9, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a Programului operațional «Asistență tehnică», ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13;
  7. La articolul 9, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
  k) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora.
  8. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora.
  9. La articolul 11, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, potrivit prevederilor art. 13;
  10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat.(2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din instrumente structurale și cofinanțare de la bugetul de stat se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  11. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 14^1
  (1) Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat și se utilizează numai pentru cofinanțarea programelor operaționale respective.(2) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene.
  12. La articolul 15 alineatul (1), litera g) se abrogă.13. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.14. După articolul 17^1 se introduc două noi articole, articolele 17^2 și 17^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 17^2
  (1) În cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin care sunt admise integral/parțial pretențiile autorităților de management, acestea notifică beneficiarilor obligația restituirii - în limita stabilită prin aceste hotărâri - a sumelor acordate potrivit art. 8 lit. j), art. 9 lit. k) și art. 10 lit. f).(2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a acestor sume, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin titlul de creanță, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis titlul de creanță au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1).(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10) și se fac venit la bugetul de stat.(14) Acolo unde prezenta ordonanță de urgență nu dispune, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  Art. 17^3. - Recuperarea sumelor în condițiile prevederilor art. 17^2 se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare ale Autorităților de management din care au fost acordate sau la titlul 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent», după caz, cu excepția dobânzii prevăzute la art. 17^2 alin. (13), care reprezintă venit al bugetului de stat.


  Articolul XV

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) constatări cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare - constatările formulate în actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, cele din actele de control emise de DLAF, cele din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (denumită în continuare Autoritatea de audit)/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din rapoartele de verificare la fața locului emise de autoritatea de certificare, cele din rapoartele de control ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, precum și constatările formulate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activității proprii de verificare administrativă și/sau la fața locului, care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și care sunt considerate fie integral neeligibile, fie, în cazul identificării unor abateri în aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor, parțial neeligibile.2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) În situația în care, în urma verificărilor administrative și/sau la fața locului, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze, pentru realizarea acestor investigații, structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4).
  3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă.(2) În perioada în care sesizarea menționată la alin. (1) este investigată de autoritățile competente și/sau în situația în care cauza este înaintată spre soluționare autorităților judecătorești, până la obținerea sentinței definitive și irevocabile a instanței privind caracterul penal sau nu al faptei încriminate, se suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/ acordului de finanțare și, în mod subsecvent, se suspendă plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar.
  4. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Orice acțiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli și al stabilirii creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporționalității, ținându-se seama de natura și de gravitatea neregulii constatate, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale acesteia.
  5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să înregistreze și să transmită în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare.
  6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include total sau parțial în declarațiile de cheltuieli sumele plătite de acestea, care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2), până la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 21, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel.
  7. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 23

  În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii privind posibile fraude, structurile de control prevăzute la art. 20 au obligația să sesizeze de îndată DLAF și să continue activitatea de verificare și întocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, precum și de recuperare a creanțelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, independent de desfășurarea cercetării penale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2).
  8. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) În cazul în care se constată nereguli în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziție publică, fie în raport cu reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21.(2) Valoarea creanței bugetare stabilită în baza prevederilor alin. (1) se calculează prin stabilirea de corecții financiare în conformitate cu prevederile anexei.
  9. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Până la emiterea notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, ca măsură tranzitorie, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene va plăti/va rambursa beneficiarilor sumele solicitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achizițiile, identificată, potrivit prevederilor anexei.(3) Regularizarea sumelor reținute potrivit prevederilor alin. (2) se face ulterior emiterii notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, cu aplicarea prevederilor art. 38.
  10. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care existența creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale, respectiv a unei fraude și a fost sesizat/sesizată DLAF/Agenția Națională de Integritate - ANI, autoritățile competente prevăzute la art. 20 suspendă de drept emiterea titlului de creanță până la obținerea deciziei definitive și irevocabile a instanței privind caracterul penal sau nu al faptei incriminate și dispun aplicarea măsurilor asigurătorii prevăzute la art. 40 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2).


  Articolul XVI

  La articolul 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Autoritățile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă și măsură din alocarea publică prevăzută în program.(3) Limitele admise pentru depășirea alocărilor publice în euro aprobate în PNDR se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Articolul XVII
  (1) Contractele de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, precum și cele încheiate în condițiile Legii nr. 672/2002, republicată, pentru asigurarea activității de audit intern, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile în condițiile în care au fost încheiate.(2) Achizițiile publice ale serviciilor prevăzute la art. I, precum și ale celor pentru asigurarea, în condițiile Legii nr. 672/2002, republicată, a activității de audit intern, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare anunțul sau invitația de participare.(3) Prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică doar pentru sesizările depuse și/sau cauzele înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul XVIII
  (1) Biletele de tratament balnear la care au dreptul gratuit anumite categorii de persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale și legi cu caracter reparatoriu, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se asigură de Casa Națională de Pensii Publice și structurile sale teritoriale.(2) Numărul locurilor de tratament balnear aferente biletelor de tratament balnear prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 15% din numărul total al locurilor contractate de Casa Națională de Pensii Publice potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Casa Națională de Pensii Publice nu mai contractează bilete de odihnă pentru anul 2012.


  Articolul XIX

  Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Eduard Hellvig
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul sănătății,
  Vasile Cepoi
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Victor Paul Dobre

  București, 6 iunie 2012.
  Nr. 26.