ORDONANȚĂ nr. 38 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(4) Institutul național înființat potrivit alin. (1) face parte de drept din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și i se recunoaște capacitatea de a desfășura activitate de cercetare-dezvoltare.2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

  Articolul 33
  (1) Evaluarea și atestarea capacității unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 lit. b) și c) se realizează, după caz, de către Academia Română și academiile de ramură, respectiv de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Pentru celelalte unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8, evaluarea și atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condițiile art. 44. Academia Română, academiile de ramură și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării, neacordarea atestării sau retragerea atestării, după evaluarea la un interval maxim de 3 ani, pentru unitățile și instituțiile prevăzute la art. 7 și 8.(2) Acreditarea unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 ca unități componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național se realizează, după caz, de către Academia Română, academiile de ramură, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ. Reacreditarea unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național se efectuează periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al acestora. Academia Română, academiile de ramură și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea hotărârilor privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv reacreditarea.(3) Institutele naționale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în condițiile prezentei ordonanțe.(4) Criteriile, standardele și metodologiile de evaluare și atestare a capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare, respectiv de acreditare, se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin consultarea Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, până la 15 noiembrie 2004, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (la 07-06-2004, Articolul 33 din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

  Articolul 34
  (1) Atribuțiile Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu atribuțiile stabilite la art. 33 alin. (1), (2) și (4).
  (la 07-06-2004, Alineatul (1) din Articolul 34 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  (2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale organismelor de evaluare, atestare și acreditare ale Academiei Române și academiilor de ramură, respectiv ale Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, se stabilesc conform legislației specifice a acestora.
  4. Alineatele (2) și (3) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4).(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4), unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea sau acreditarea, după caz, Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, conform prevederilor prezentei ordonanțe.
  (la 07-06-2004, Alineatul (3) din Articolul 36, Punctul 4., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  5. Alineatele (2) și (3) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:(2) Programele cuprinse în Planul național, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evaluează și se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.(3) La elaborarea, evaluarea și detalierea Planului național, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Academia Română și academiile de ramură, precum și alți factori interesați.
  (la 07-06-2004, Alineatul (3) din Articolul 43, Punctul 5., Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea următorul cuprins:(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii Colegiului consultativ și ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerați, în afara activității de bază, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare.7. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

  Articolul 67
  (1) Unitățile de drept public prevăzute la art. 7 lit. a)-c) pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activități desfășurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităților respective, avizate de organul administrației publice centrale sub coordonarea căruia funcționează și aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile de drept public care beneficiază de finanțare integrală de la bugetul de stat.
  (la 07-06-2004, Articolul 67 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susține logistic și financiar, în sistem de cofinanțare, constituirea și dezvoltarea unităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Susținerea financiară se realizează prin Programul pentru susținerea și dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic și inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (la 07-06-2004, Alineatul (3) din Articolul 86, Punctul 8., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )
  9. Articolul 88 se abrogă.10. Abrogat.
  (la 07-06-2004, Punctul 10. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 04 iunie 2004 )


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Gheorghe Popa,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 29 ianuarie 2004.
  Nr. 38.
  -------------