LEGE nr. 358 din 13 decembrie 2022pentru modificarea și completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), literele b)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) studiu geotehnic, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b);
  c) aviz/acord specific sanitar-veterinar;
  d) aviz de mediu/acord de mediu/punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b);
  e) aviz/acord specific emis de direcția de sănătate publică județeană;
  2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul beneficiarilor care nu au obținut documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e), dar au demarat procedura de obținere a acestora, încheierea contractelor de finanțare se face cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea documentelor.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 13 decembrie 2022.
  Nr. 358.
  ----