HOTĂRÂRE nr. 556 din 25 mai 2011
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 340 alin. (1) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (C.N.C.F.P.A.) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituţii care se desfiinţează.


  Articolul 2

  A.N.C. are sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.


  Capitolul II Misiunile şi atribuţiile A.N.C.


  Articolul 3

  A.N.C. îndeplineşte următoarele misiuni:
  a) elaborarea Cadrului naţional al calificărilor în concordanţă cu Cadrul european al calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi gestionarea Registrului naţional al calificărilor;
  b) monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării Cadrului naţional al calificărilor la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de calificări;
  c) monitorizarea, evaluarea şi controlul sistemului de educaţie continuă şi formare profesională continuă.


  Articolul 4

  (1) A.N.C. are următoarele atribuţii:
  a) propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elemente de politici şi de strategii naţionale, proiecte de acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la formarea profesională a adulţilor;
  b) participă la elaborarea de planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale continue;
  c) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor, asigurând integrarea tuturor nivelurilor de calificări profesionale şi academice obţinute în contexte de învăţare formală, nonformală şi informală;
  d) elaborează şi actualizează periodic metodologiile şi instrumentele necesare implementării Cadrului naţional al calificărilor şi formării profesionale continue;
  e) desfăşoară activităţile şi dezvoltă instrumentele necesare monitorizării, evaluării şi controlării procesului de implementare a Cadrului naţional al calificărilor;
  f) asigură referenţierea Cadrului naţional al calificărilor faţă de Cadrul european al calificărilor, precum şi comparabilitatea sistemului naţional al calificărilor cu sistemele de calificări existente în alte state;
  g) asigură realizarea tehnică, gestionarea şi actualizarea următoarelor registre naţionale: Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale;
  h) coordonează şi controlează metodologic la nivel naţional descrierea calificărilor şi înscrierea acestora în Registrul naţional al calificărilor;
  i) asigură calitatea în implementarea Cadrului naţional al calificărilor şi în formarea continuă, prin elaborarea şi aplicarea de metodologii, standarde şi proceduri specifice, în colaborare cu instituţiile interesate;
  j) coordonează procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, realizat de comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  k) acreditează centrele de evaluare a competenţelor profesionale, organismele de evaluare şi certifică evaluatorii de evaluatori;
  l) coordonează certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale;
  m) avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale şi sprijină desfăşurarea activităţii acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  n) sprijină instituţiile de învăţământ superior în organizarea de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă;
  o) propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică şi/sau de specialitate privind: verificarea, validarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor; elaborarea şi validarea calificărilor; evaluarea şi acreditarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, a organismelor de evaluare, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor de competenţe;
  p) elaborează metodologiile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi, precum şi normele metodologice de aplicare a acestor metodologii şi le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
  q) participă, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale;
  r) participă, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile;
  s) elaborează periodic rapoarte naţionale privind implementarea sistemului de calificări din România;
  t) publică anual un raport cu privire la propria activitate;
  u) asigură informarea opiniei publice cu privire la funcţionarea sistemului naţional de calificări şi la modalitatea de accesare şi valorificare a informaţiilor oferite;
  v) publică manuale şi ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor;
  w) concepe şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;
  x) participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
  y) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate;
  z) administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi pe cele rezultate din venituri proprii.
  (2) A.N.C. răspunde de realizarea şi actualizarea periodică a Cadrului naţional al calificărilor şi a Registrului naţional al calificărilor.
  (3) A.N.C. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.


  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea A.N.C. şi a Consiliului Naţional al Calificărilor


  Articolul 5

  (1) A.N.C. este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.
  (2) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, potrivit legii.
  (3) A.N.C. funcţionează cu un număr de 70 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
  (4) A.N.C. foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul său de activitate.
  (5) Salarizarea personalului A.N.C. se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice.


  Articolul 6

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.C. şi ale Consiliului Naţional al Calificărilor, denumit în continuare Consiliu, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute beneficiarilor activităţilor de evaluare, de consultanţă şi asistenţă tehnică, precum şi din derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, din organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri realizate în condiţiile legii.
  (3) Pentru activităţile realizate, A.N.C. poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  (4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor europene şi internaţionale acordate României, în conformitate cu cerinţele acestora.


  Articolul 7

  (1) La nivelul A.N.C. funcţionează Consiliul Naţional al Calificărilor, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.
  (2) Consiliul sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiune pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor.


  Articolul 8

  (1) Consiliul este format din 20 de membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  (2) Componenţa Consiliului este următoarea: 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 2 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, un reprezentant al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, un reprezentant al Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, un reprezentant al instituţiilor de învăţământ superior, un reprezentant al studenţilor, un reprezentant al asociaţiilor profesionale, un reprezentant al confederaţiilor patronale, un reprezentant al federaţiilor sindicale, un reprezentant al comitetelor sectoriale, directorul general al A.N.C.
  (3) Nominalizarea reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai comitetelor sectoriale se realizează pe baza unor criterii obiective, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  (4) Pentru participarea la şedinţele Consiliului, membrii acestuia beneficiază de o indemnizaţie de 10% din salariul de bază al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general şi se acordă o singură dată în cursul unei luni.
  (5) Directorul general al A.N.C. este membru de drept în Consiliu, fără a beneficia de indemnizaţia lunară pentru participarea la şedinţe.
  (6) Reprezentanţii ministerelor prevăzute la alin. (2) nu beneficiază de indemnizaţia lunară pentru participarea la şedinţe, iar ceilalţi membri primesc în anul 2011 indemnizaţia în cuantum de 1% din salariul de bază al directorului general.
  (7) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.


  Articolul 9

  (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului.
  (2) Preşedintele este ales prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Consiliului.
  (3) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al Consiliului pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.
  (4) Preşedintele poate fi revocat din funcţia de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii Consiliului, la cererea unuia sau a mai multor membri ai Consiliului.
  (5) Consiliul este convocat de către preşedinte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi.


  Articolul 10

  Consiliul îndeplineşte în principal următoarele atribuţii:
  a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiune în domeniul calificărilor şi al formării profesionale continue;
  b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative şi a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului naţional al calificărilor şi la formarea profesională continuă;


  Articolul 11

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.C. şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 13

  (1) Patrimoniul instituţiilor desfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul, respectiv 70 de posturi, arhiva şi baza de date.
  (3) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să efectueze modificările în bugetul aprobat pe anul 2011 şi în anexele la acesta, determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 14

  (1) Protocolul de predare-primire se semnează din partea C.N.C.F.P.A. de către preşedinte, din partea U.E.C.N.C.F.P.A. de către directorul general, iar din partea A.N.C. de către directorul general.
  (2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe şi obiecte de inventar, respectiv:
  a) mobilier;
  b) aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere şi altele;
  c) obiecte de inventar şi consumabile;
  d) bunuri destinate exclusiv activităţii C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. dobândite prin programe şi proiecte cu finanţare naţională şi internaţională.
  (3) Spaţiile locative deţinute şi utilizate de către C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A. - A.P.P.S.) vor fi preluate de către A.N.C. şi vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu R.A. - A.P.P.S.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.


  Articolul 16

  La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A, nr. crt. XVII se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  "XVII Autoritatea Naţională pentru Calificări - A.N.C. Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale, interimar,
  Emil Boc
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 25 mai 2011.
  Nr. 556.


  Anexa
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorităţii Naţionale pentru Calificări
                           ┌──────────────────┐
                           │ Director general │
                           └────────┬─────────┘
                                    │
                                    │ ┌────────────────┐
                                    ├─────────────────┤Director general│
         ┌─────────────────┐ │ │ adjunct │
         │Consilier juridic├────────┤ └───────┬────────┘
         └─────────────────┘ │ │
                                    │ │
          ┌─────────────────────┐ │ │
          │Auditor public intern├───┤ ┌────────────┴───────────┐
          └─────────────────────┘ │ │ │
                                    │ ▼ ▼
                                    │ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐
                                    │ │Direcţia formarea │ │Direcţia strategii,│
                                    │ │ profesională a │ │metodologii şi │
                                    │ │ a adulţilor │ │ informatizare │
                                    │ ├────────────────────┤ └───────────────────┘
                                    │ │Serviciul autorizare│
                                    │ │furnizori de formare│
                                    │ │ profesională │
                                    │ └────────────────────┘
                                    │
          ┌──────────────────────┬──┘
          │ │
          ▼ ▼
  ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐
  │ Direcţia pentru │ │Direcţia economică,│
  │implementarea │ │resurse umane şi │
  │cadrului naţional │ │ administrativ │
  │al calificărilor │ │ │
  ├────────────────────┤ ├───────────────────┤
  │Serviciul pentru │ │ │
  │relaţia calificări -│ │ Serviciul │
  │ piaţa muncii │ │ contabilitate │
  └────────────────────┘ └───────────────────┘

  ____________