ORDIN nr. 4.140 din 14 iunie 2010pentru modificarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.435/2006
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010
  În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 13, punctele 1-3, punctul 4 litera a) și punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Solicitantul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ cererea și raportul de autoevaluare însoțite de documentele doveditoare, conform criteriilor menționate anterior, până la data de 8 septembrie a fiecărui an.2. Consiliul de administrație al unității de învățământ analizează dosarul și formulează aprecieri sintetice (anexa nr. 6) asupra fiecărui solicitant, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.3. Directorul unității de învățământ înaintează la inspectoratul școlar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare, aprecierea consiliului de administrație și confirmă, în scris, existența fondurilor pentru plata premiilor, până la data de 18 septembrie a fiecărui an.4.
  a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizării acestora, în baza punctajului prevăzut la art. 14, va întocmi și va afișa la sediul inspectoratului școlar, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, lista solicitanților, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate.
  ........................................................
  7. Listele cuprinzând datele solicitanților validați (anexa nr. 7) vor fi înaintate la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.8. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului verifică listele înaintate de inspectoratele școlare și elaborează ordinul de acordare a distincțiilor, până la data de 30 octombrie a fiecărui an


  Articolul II

  Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economic, finanțe din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ de stat, cluburile sportive școlare, unitățile conexe, Palatul Național al Copiilor și Elevilor din București, precum și palatele și cluburile copiilor și elevilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 14 iunie 2010.
  Nr. 4.140.
  ---------------