HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(actualizată până la data de 9 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 233 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Bucureşti, 2 iunie 2016.
  Nr. 395.

  Anexă

  NORMA 02/06/2016