ORDIN nr. 867 din 20 februarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societății Danubiana Industrial Park - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 1 martie 2024
  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) și (8) și ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societății Danubiana Industrial Park - S.R.L., cu sediul social în orașul Popești-Leordeni, Șoseaua Olteniței nr. 181, clădirea C6, camera 1, județul Ilfov, cod unic de înregistrare 47346591, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 25 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.


  Articolul 2
  (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:
  a) este amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, Platforma Danubiana, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 131.278 (suprafața de 8.107 mp), nr. 131.279 (suprafața de 2.635 mp), nr. 131.282 (suprafața de 28.101 mp), nr. 118.149, nr. 106.299, nr. 111.774, nr. 126.702 și nr. 128.469, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, la data de 3.11.2023;
  b) are o suprafață de 5,35 ha.
  (2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.


  Articolul 4

  Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:
  a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlului de parc industrial instituit potrivit prezentului ordin este orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov.(2) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlului de parc industrial instituit potrivit prezentului ordin are obligația respectării prevederilor referitoare la monitorizarea ajutoarelor de stat și încărcarea datelor și informațiilor relevante în Registrul ajutoarelor de stat din România, conform prevederilor art. 25, 29, 42 și 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea

  București, 20 februarie 2024.
  Nr. 867.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ------