LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari**)
(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001; LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ---------------
  **) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  Conform anexei 1 din ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, această lege va fi modificată în mod corespunzător.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Corpul Pompierilor Militari este instituţia publică de interes naţional, specializată în prevenirea şi stingerea incendiilor şi investită cu atribuţii de coordonare, control şi acordare a asistenţei tehnice în acest domeniu, în condiţiile legii.
  (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari face parte din structura organizatorică a Ministerului de Interne.


  Articolul 2

  Corpul Pompierilor Militari colaborează, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, cu autorităţile administraţiei publice, cu forţele armate şi cu forţele de protecţie, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea sinistrelor, apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.


  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari


  Articolul 3

  (1) Corpul Pompierilor Militari este constituit din mari unităţi, unităţi şi subunităţi specializate, organizate pe principii militare.
  (2) Corpul Pompierilor Militari are în compunere:
  a) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;
  b) brigăzi şi grupuri de pompieri militari;
  c) instituţii militare de învăţământ pentru cadrele de pompieri;
  d) Centrul de studii, experimentări şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
  e) centre de instrucţie;
  f) Baza de reparaţii a autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  g) Muzeul Naţional al Pompierilor;
  h) Baza pentru logistica.


  Articolul 4

  (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este unitatea centrala care exercita conducerea, îndrumarea şi controlul marilor unităţi şi unităţilor de pompieri prevăzute la art. 3 alin. (2).
  (2) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are în structura sa: Statul Major, Inspecţia de prevenire a incendiilor, direcţii, servicii, secţii şi birouri.
  (3) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este condus de un ofiţer de pompieri, în calitate de comandant al Corpului Pompierilor Militari, numit în aceasta funcţie de ministrul de interne. El este ajutat în activitatea sa de adjuncţi numiţi de ministrul de interne.


  Articolul 5

  Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu organismele similare din alte ţări, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil, de către comandant sau de către împuterniciţii acestuia.


  Articolul 6

  Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari se înfiinţează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, iar atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare.


  Articolul 7

  (1) Brigăzile şi grupurile de pompieri militari sunt mari unităţi sau unităţi destinate să execute misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în zonele de competenta stabilite prin hotărâre a Guvernului şi au în compunere: stat major, inspecţia de prevenire a incendiilor, batalioane, detaşamente, secţii, staţii, pichete, echipaje de pompieri militari şi compartimente funcţionale, conform statutului de organizare aprobat de ministrul de interne.
  (2) Dimensionarea efectivelor şi a dotării tehnico-materiale ale brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari se stabileşte în funcţie de: suprafaţa, populaţia şi potenţialul economic al zonei de competenta şi de caracteristicile acesteia din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor; natura şi nivelul riscurilor potenţiale de incendiu; densitatea, mărimea şi comportarea la foc a construcţiilor; drumurile şi practicabilitatea acestora; sursele de alimentare cu apa pentru incendiu; înzestrarea cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor; consecinţele eventualelor incendii.
  (3) Brigăzile şi grupurile de pompieri militari sunt conduse de comandanţi, ofiţeri de pompieri, ajutaţi de adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comandanţii emit ordine şi dispoziţii.
  (4) Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari au drapel de lupta.


  Articolul 8

  Batalioanele de pompieri militari executa misiuni specifice în zone stabilite prin ordinul comandantului brigăzii de pompieri militari.


  Articolul 9

  Detaşamentele, secţiile, staţiile, pichetele şi echipajele de pompieri militari sunt subunităţi din structura unităţilor care executa misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum şi activităţi de descarcerare şi de urgenţă medicală prespitalicească.


  Articolul 10

  Pentru pregătirea cadrelor de pompieri militari se organizează, potrivit legii, instituţii militare de învăţământ, Facultatea de pompieri, pentru ofiţeri şi şcoli militare, pentru maiştri şi subofiţeri.


  Articolul 11

  Centrul de studii, experimentări şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este unitatea care asigura în laboratoare şi poligoane de profil: testarea combustibilităţii şi încercarea la foc a materialelor; studierea, experimentarea şi verificarea procedeelor, substanţelor şi mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor; specializarea personalului de pompieri.


  Articolul 12

  (1) Centrele de instrucţie sunt unităţi destinate pregătirii militare de specialitate, fizice şi psihice a cadrelor şi militarilor în termen din unităţile Corpului Pompierilor Militari.
  (1) În cadrul centrelor de instrucţie se pot organiza, în condiţiile prevăzute de lege, cursuri pentru formarea, atestarea şi perfecţionarea pompierilor civili şi a altor persoane care desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.


  Articolul 13

  Baza de reparaţii este unitatea care asigura repararea autospecialelor, a utilajelor şi a echipamentelor specifice din înzestrarea marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor de pompieri militari.


  Articolul 14

  Muzeul Naţional al Pompierilor este instituţia de profil care asigura identificarea, achiziţionarea, expunerea şi conservarea pieselor de patrimoniu specifice activităţii pompierilor militari şi civili.


  Articolul 15

  Baza pentru logistica este destinată să asigure aprovizionarea, stocarea, conservarea şi distribuirea mijloacelor materiale necesare Corpului Pompierilor Militari.


  Articolul 16

  La nivelul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, la marile unităţi şi unităţi se organizează, în raport de necesităţi, compartimente administrative, tehnice, financiare şi medicale, care răspund de întreaga activitate logistica necesară îndeplinirii misiunilor şi instruirii personalului.


  Capitolul 3 Atribuţiile Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ale brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari


  Articolul 17

  (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează concepţia generală de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează aplicarea acesteia;
  b) stabileşte capacitatea de intervenţie, de lupta şi de mobilizare a marilor unităţi, unităţi şi subunităţi de pompieri militari şi ia măsuri pentru asigurarea acesteia;
  c) elaborează norme şi dispoziţii generale de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le supune aprobării ministrului de interne;
  d) avizează regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în norme, normative, standarde şi alte prescripţii tehnice elaborate, potrivit legii, de alte organe şi instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate, elaborate pe baza normelor menţionate la lit. c);
  e) elaborează condiţii tehnice generale, obligatorii la proiectarea, omologarea şi executarea în ţara a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, substanţelor, accesoriilor şi altor mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi avizează folosirea celor provenite din import;
  f) avizează, autorizează şi verifica aplicarea prevederilor legale în domeniul siguranţei la foc; participa la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici şi a experţilor în activitatea de construcţii, precum şi la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse şi procedee în acest domeniu;
  g) asigura emiterea normelor tehnice privind exploatarea, întreţinerea, repararea, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru instalaţiile specifice aferente navelor şi trenurilor destinate intervenţiei la incendii;
  h) stabileşte metodologia pentru clasificarea combustibilităţii materialelor şi substanţelor, precum şi pentru testarea comportării la foc a acestora;
  i) autorizează şi acreditează laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc, testări, experimentări şi de agrementări în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, pe baza regulamentului aprobat de ministrul de interne;
  j) conlucrează cu autorităţile competente, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce decurg din convenţiile internaţionale la care România este parte sau a aderat;*)
  -------------
  *) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea şi art. 28 din ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, care prevede:
  "Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantica, protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, eşalonat, de către Ministerul Administraţiei Publice şi se îndeplinesc de către Inspectorat".
  k) organizează cursuri pentru formarea, atestarea şi specializarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul protecţiei împotriva incendiilor şi eliberează, după caz, certificate, brevete, atestate sau diplome;
  l) atestează persoanele fizice şi juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, precum şi a celor de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a altor mijloace tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor;
  m) asigura şi coordonează relaţiile cu organismele similare din alte ţări, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil;
  n) coordonează activitatea de informare publică şi desfăşoară, cu sprijinul mass-media, astfel de activităţi pentru cunoaşterea riscurilor de incendiu, a normelor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  o) stabileşte criteriile minime de performanta privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili;
  p) editează publicaţii şi lucrări de specialitate, elaborează regulamente, instrucţiuni şi manuale specifice pompierilor;
  r) organizează banca de date privind incendiile;
  s) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt date prin lege.


  Articolul 18

  Brigăzile şi grupurile de pompieri militari au următoarele atribuţii principale:
  a) exercita, potrivit legii, inspecţii şi controale privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
  b) întocmesc documentele operative de intervenţie şi stabilesc forţele şi mijloacele necesare;
  c) asigura organizarea intervenţiei pompierilor militari care participa la stingerea incendiilor şi coordonează acţiunea tuturor forţelor participante;
  d) după terminarea operaţiunilor de intervenţie, încheie procesul-verbal de intervenţie, potrivit regulamentului aprobat de ministrul de interne;
  e) emit avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
  f) îşi dau acordul asupra regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în normele şi dispoziţiile emise, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale;
  g) stabilesc criteriile minime de performanta privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili, pentru care nu sunt elaborate reglementări specifice;
  h) preiau, în condiţiile legii, copiile autentificate de pe planurile clădirilor din administrarea autorităţii publice, a instituţiilor şi a agenţilor economici;
  i) stabilesc, împreună cu poliţia şi cu alte organe abilitate de lege, cauzele producerii incendiilor şi condiţiile care au favorizat dezvoltarea şi propagarea acestora, organizează banca de date privind incendiile;
  j) efectuează, la cerere, experimentări şi constatări tehnico-ştiinţifice în scopul stabilirii cauzelor producerii incendiilor şi a condiţiilor care au favorizat dezvoltarea şi/sau propagarea acestora;
  k) participa, cu forte şi mijloace specifice, în condiţiile prevăzute de lege, la acţiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol, de limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor şi calamităţilor naturale, precum şi la activităţi de urgenţă medicală şi de protecţie civilă;
  l) desfăşoară, cu sprijinul mass-media, activităţi de informare publică pentru cunoaşterea riscurilor de incendiu, a normelor şi măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a modului de acţiune în caz de incendiu;
  m) organizează, desfăşoară şi conduc activităţile de pregătire profesională, militară şi fizica a efectivelor, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi concursurile profesionale ale pompierilor;
  n) îndeplinesc orice alte sarcini care le sunt date prin ordine şi dispoziţii de către persoane legal investite cu acest drept.


  Articolul 19

  (1) Marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri militari pot presta, contra cost, la cererea persoanelor fizice şi juridice, unele servicii, în condiţiile prevăzute de lege, cum sunt:
  a) supravegherea măsurilor de prevenire şi asigurare a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
  b) încercări, experimentări şi verificări privind combustibilitatea şi comportarea la foc, eficacitatea şi/sau fiabilitatea instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
  c) consultaţii, asistenţa tehnica de specialitate şi studii, verificări ale documentaţiilor, precum şi verificări la faţa locului privind protecţia împotriva incendiilor; activităţi specifice de formare, pregătire, specializare şi atestare în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a personalului cu asemenea atribuţii din afară Corpului Pompierilor Militari;
  d) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; efectuarea de lucrări la înălţime;
  e) repararea şi valorificarea de mijloace tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
  (2) Veniturile nete încasate din prestaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cele din compensarea contravalorii consumurilor în cazuri de intervenţii rămân la dispoziţia unităţilor prestatoare ca venituri extrabugetare, pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, întreţinere şi dotare.


  Capitolul 4 Personalul Corpului Pompierilor Militari, drepturile şi obligaţiile acestuia


  Secţiunea 1 Personalul Corpului Pompierilor Militari


  Articolul 20

  (1) Personalul Corpului Pompierilor Militari se compune din militari şi salariaţi civili. Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum şi cele ale regulamentelor militare generale se aplica şi pompierilor militari, în măsura în care, prin prezenta lege, nu se dispune altfel.
  (2) Militarii în termen din unităţile de pompieri au drepturile şi îndatoririle prevăzute în dispoziţiile legale pentru militarii în termen ai forţelor armate ale României.


  Articolul 21

  Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, militari angajaţi pe baza de contract, militari în termen şi salariaţi civili din unităţile Corpului Pompierilor Militari, în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte anual de ministrul de interne, în limita efectivelor pentru pompieri aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 22

  Salariaţii civili se supun statutului funcţionarilor publici şi dispoziţiilor celorlalte reglementări legale referitoare la drepturile şi obligaţiile acestora, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.


  Articolul 23

  Selecţionarea, încadrarea şi acordarea drepturilor personalului militar şi civil din Corpul Pompierilor Militari se fac potrivit legii şi ordinelor ministrului de interne.


  Articolul 24

  Cadrele de pompieri militari provin din rândurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. Pentru unele activităţi pot fi încadraţi specialişti cu studii corespunzătoare din alte sectoare de activitate.


  Secţiunea a 2-a Drepturi şi obligaţii


  Articolul 25

  (1) Personalul unităţilor de pompieri militari cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi de intervenţie, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, pe timpul îndeplinirii serviciului, este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii:
  a) să efectueze controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor, inclusiv în unităţile şi locurile în care se afla documente secrete de stat sau se executa lucrări cu asemenea caracter, în condiţiile legii;
  b) să stabilească măsuri obligatorii pentru prevenirea şi înlăturarea stărilor de pericol şi cauzelor potenţiale de incendiu şi a altor nereguli constatate în respectarea normelor legale de prevenire şi stingere a incendiilor; să propună eliberarea sau retragerea avizelor şi a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  c) să organizeze exerciţii şi aplicaţii tactice de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instituţii şi agenţi economici, cu acordul şi în prezenta conducătorilor acestora;
  d) să constate şi să sancţioneze contravenţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
  e) să constate şi să sesizeze, în condiţiile art. 61 din Codul de procedură penală, fapte care pot constitui infracţiuni în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
  -----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de art. 36 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
  f) să solicite de la persoanele fizice şi juridice orice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale;
  g) să stabilească restricţii ori să interzică utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
  h) să propună, în condiţiile legii, sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii sau utilizării unei construcţii;
  i) să dispună, în situaţii de necesitate, oprirea funcţionarii sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unor părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor şi al evitării unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil;
  j) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate ori ameninţate, precum şi a terenurilor din vecinătatea acestora;
  k) să utilizeze, în raport cu necesităţile, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;
  l) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise traficului public ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
  m) să între, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în orice incinta a unităţilor economice, a instituţiilor publice ori private, a organizaţiilor social-politice, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  n) să între în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau bunurilor unor persoane, consimţământul nu este necesar;
  o) să solicite sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masa şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea preîntâmpinării, limitării şi înlăturării unor pericole iminente provocate de incendii, explozii, accidente şi alte sinistre;
  p) să preia, în condiţiile legii, planurile clădirilor din administrarea autorităţilor publice, instituţiilor şi a agenţilor economici.
  (2) În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute la alin. (1), personalul Corpului Pompierilor Militari îşi va face cunoscută calitatea şi va prezenta legitimaţia de serviciu.


  Articolul 26

  (1) Dreptul la pensie al ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor angajaţi pe baza de contract şi al salariaţilor civili din Corpul Pompierilor Militari se stabileşte în condiţiile legii.
  (2) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, care îndeplineşte atribuţii şi activităţi de intervenţie, se încadrează în grupa I de muncă.
  (3) Personalul militar al Corpului Pompierilor Militari, altul decât cel prevăzut la alin. (2), se încadrează în grupa a II-a de muncă.
  (4) Încadrarea în grupe de muncă a personalului militar al Corpului Pompierilor Militari se stabileşte prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 27

  (1) Drepturile sociale asigurate, potrivit legii, cadrelor militare ale Corpului Pompierilor Militari se acorda, în mod corespunzător, şi militarilor angajaţi pe baza de contract.
  (2) Drepturile legale ce revin cadrelor militare şi familiilor sau urmaşilor acestora se acorda, după caz, în mod corespunzător, şi personalului civil, militarilor în termen, militarilor angajaţi pe baza de contract, elevilor şi studenţilor din şcolile şi instituţiile de învăţământ militar de profil, pentru situaţiile de deces ori de invaliditate intervenite în timpul şi din cauza serviciului ori în legătura cu serviciul.
  (3) Baza de calcul al pensiei pentru urmaşii militarului în termen, decedat în timpul şi din cauza serviciului, este solda de baza lunară bruta pentru militarul angajat pe baza de contract.


  Articolul 28

  Cadrele militare de pompieri, care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătura cu serviciul, nu-şi mai pot îndeplini atribuţiile şi sunt trecute într-o alta funcţie, îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior.


  Articolul 29

  Personalul militar de pompieri în activitate, care executa, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30%, calculat la solda de baza. Categoriile de personal în activitate, care beneficiază de acest spor, se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 30

  (1) Personalului Corpului Pompierilor Militari i se asigura, gratuit, echipament de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care i s-au degradat sau i s-au distrus, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, îmbrăcămintea, încălţămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare, acordate de Ministerul de Interne.
  (2) Personalului Corpului Pompierilor Militari, care participa la intervenţii a căror durata depăşeşte 4 ore, i se asigura, gratuit, un supliment de hrana în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de intervenţie.


  Articolul 31

  (1) Cadrele militare permanente şi salariaţii civili, ingineri sau arhitecţi din Corpul Pompierilor Militari, care au îndeplinit, o perioada de minimum 10 ani, funcţia de inspector de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, pot obţine, la ieşirea din serviciu, un brevet de pompier specialist, eliberat, la cerere, de către comandantul Corpului Pompierilor Militari.
  (2) Brevetul prevăzut la alin. (1) da dreptul titularului de a dobândi, fără o alta atestare tehnico-profesională, calitatea de specialist, verificator şi expert privind siguranţa la foc în activitatea de construcţii, în condiţiile legii.


  Articolul 32

  Militarii care au satisfăcut stagiul militar în unităţile Corpului Pompierilor Militari pot obţine certificat de calificare în meseria de pompier, care se acorda, la cerere, de comandantul Corpului Pompierilor Militari.


  Capitolul 5 Asigurarea materială şi financiară


  Articolul 33

  Corpul Pompierilor Militari are în înzestrare armament, muniţie, tehnica, echipament, substanţe şi aparatura specifica, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi pentru autoapărarea şi protecţia obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 34

  (1) Dotarea Corpului Pompierilor Militari se realizează, prin grija Ministerului de Interne, din producţia interna şi din import.
  (2) Abrogat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 34 a fost abrogat de lit. b) a art. unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007.
  (3) Primele de asigurare pentru pagubele produse în caz de accident de autovehicule, conduse de militarii în termen - şoferi, pe timpul executării misiunilor de intervenţie, se plătesc de către Ministerul de Interne.


  Articolul 35

  (1) Sediile pentru marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri militari se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne, pe terenurile atribuite, în condiţiile legii, de către organele administraţiei publice locale.
  (2) Imobilele, clădirile şi terenurile, deţinute de marile unităţi şi unităţile Corpului Pompierilor Militari, cu excepţia celor închiriate de la persoanele fizice, sunt proprietate a statului.


  Articolul 36

  Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari:
  a) aproba, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi urmăreşte executarea acestora la termenele stabilite;
  b) stabileşte normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare;
  c) executa controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate marilor unităţi şi unităţilor subordonate;
  d) exercita orice alte atribuţii conferite prin lege.


  Capitolul 6 Dispoziţii finale


  Articolul 37

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari se aproba de către ministrul de interne.


  Articolul 38

  (1) Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari colaborează cu organele similare din alte ţări, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.
  (2) Efectivele unităţilor Corpului Pompierilor Militari pot participa, conform legii, la executarea de operaţiuni şi lucrări de stingere a incendiilor sau de înlăturare a efectelor negative ale unor accidente, catastrofe şi calamitaţi produse în alte ţări, pe baza înţelegerilor încheiate între părţi.


  Articolul 39

  Agenţii economici, instituţiile, alte persoane juridice şi persoanele fizice sunt obligate să pună la dispoziţia personalului de pompieri, desemnat potrivit art. 25, documentele şi datele ce li se solicita, potrivit legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 40

  Cheltuielile aferente consumului de apa din reţelele publice pentru pregătirea forţelor şi pentru stingerea incendiilor izbucnite la bunurile aparţinând persoanelor fizice şi domeniului public se suporta de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia funcţionează unitatea sau subunitatea teritorială de pompieri militari ori de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul.


  Articolul 41

  Pompierilor militari, persoanelor din ţara şi din străinătate, care s-au distins în promovarea protecţiei împotriva incendiilor, li se pot conferi diplome, cupe, insigne şi Placheta de Onoare a Corpului Pompierilor Militari.


  Articolul 42

  Marile unităţi şi unităţile de pompieri militari nu răspund pentru pagubele inerente procesului de intervenţie şi sunt scutite de taxa de timbru în litigiile care au ca obiect plata despăgubirilor pentru pagube produse pe timpul intervenţiei.


  Articolul 43

  În cadrul Corpului Pompierilor Militari pot funcţiona case de odihna şi recuperare, cluburi, precum şi asociaţii cultural-sportive, potrivit legii.


  Articolul 44

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 23-25 din Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea şi stingerea incendiilor, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.077/1953 pentru declararea zilei de 13 septembrie ca "Ziua pompierilor din R.P.R." şi orice alte dispoziţii contrare.
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  -------