ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008  Normarea activităţii didactice la învăţământul universitar s-a făcut şi se face potrivit art. 80 alin. (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: "(2) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale. [...] (4) Ora convenţională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activităţi similare acestora, din învăţământul universitar. (5) În învăţământul universitar, ora de curs reprezintă 2 ore convenţionale."
  Având în vedere că învăţământul universitar şi învăţământul postuniversitar reprezintă două nivele diferite de pregătire şi importanţă în formarea specialiştilor, normarea activităţii didactice la învăţământul postuniversitar se realiza, potrivit prevederilor art. 80 alin. (6) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, diferit faţă de normarea la învăţământul universitar şi anume: "(6) În învăţământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecţionare a personalului didactic, precum şi în învăţământul universitar cu predare integrală în limbi de circulaţie internaţională, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de seminar sau de activităţi similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenţionale. [...]"
  Prin Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul postuniversitar de masterat şi învăţământul postuniversitar de doctorat au fost organizate în ciclul al doilea, respectiv ciclul al treilea de studii universitare. În conformitate cu art. 19 din această lege, "Prevederile prezentei legi se aplică învăţământului superior public şi privat, acreditat şi autorizat provizoriu, care funcţionează în condiţiile legii, începând cu anul universitar 2005-2006, pentru studenţii admişi în anul I [...]".
  Ţinând seama de faptul că promoţia 2008 este prima promoţie de absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă care pot urma studii universitare de masterat începând cu data de 1 octombrie a anului universitar 2008-2009, iar normarea activităţilor didactice la masterat şi doctorat ar trebui să se facă nu ca până în prezent, ca învăţământ postuniversitar, deci potrivit art. 80 alin. (6), ci ca învăţământ universitar, deci potrivit art. 80 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce ar însemna o depreciere a activităţii la ciclurile 2 şi 3 de învăţământ universitar, cicluri menite să pregătească specialişti de înaltă valoare, acest fapt ar putea conduce la nemulţumiri ale senatelor universitare, consiliilor facultăţilor şi cadrelor didactice, precum şi la mari dificultăţi în acoperirea normelor didactice la aceste cicluri superioare de învăţământ cu cadre didactice de valoare, aşa cum se precizează în lege.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 80 alineatul (1), literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
  "d) activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, înscrise în planurile de învăţământ, pentru învăţământul universitar de doctorat, precum şi îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
  e) activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, înscrise în planurile de învăţământ, pentru învăţământul universitar de masterat, precum şi îndrumarea elaborării disertaţiei de masterat."
  2. La articolul 80, alineatele (4)-(7) vor avea următorul cuprins:
  "(4) Ora convenţională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activităţi similare acestora, din învăţământul universitar de licenţă.
  (5) În învăţământul universitar de licenţă, ora de curs reprezintă două ore convenţionale.
  (6) În învăţământul universitar de masterat, în învăţământul universitar de doctorat, în învăţământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecţionare a personalului didactic, precum şi în învăţământul universitar de licenţă cu predare integrală în limbi de circulaţie internaţională, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de seminar sau de activităţi similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenţionale. Pentru conducătorii de doctorat se normează 0,5 ore convenţionale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu.
  (7) Pentru cadrele didactice care desfăşoară activităţi în departamente sau în secţii cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională, în învăţământul universitar de licenţă, norma didactică se calculează potrivit alin. (6). Fac excepţie de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulaţie internaţională, pentru care se aplică prevederile alin. (4) şi (5)."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2008.
  Nr. 167.
  ----------