LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 aprilie 2007
  (la 31-12-2018, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, autorizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciilor publice de transport în comune, orașe, municipii, județe, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional privind înființarea, organizarea și funcționarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale, județene și ale municipiului București și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau al altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Transportul local și județean de persoane poate fi serviciul public de transport așa cum acesta este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Serviciul public de transport local și județean de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea următoarelor principii:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) promovarea concurenței între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizați, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;
  b) garantarea accesului egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport și al transportatorilor autorizați la piața serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (4), Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciul public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (4), Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților sau județului respectiv;
  e) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale;
  f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  g) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;
  h) asigurarea executării unui serviciu public de transport public suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
  (la 31-12-2018, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;
  j) autonomia sau independența financiară a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați;
  k) susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
  l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
  m) protecția categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
  n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimație de călătorie pentru toate traseele și pentru toate mijloacele de transport ale serviciului public local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera n) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  o) dispecerizarea serviciului public de transport local și județean de persoane realizat prin programe permanente;
  (la 31-12-2018, Litera o) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  p) consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind serviciul public de transport local și județean, precum și modalitățile de funcționare a acestui serviciu.
  (la 31-12-2018, Litera p) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) Statul sprijină prin măsuri legislative și economice dezvoltarea cantitativă și calitativă a serviciilor publice de transport local și județean, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local și județean.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară și de alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în domeniul serviciului public de transport local și județean sunt:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (6) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) înființarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local și județean, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorități locale, respectiv județene de transport;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (6), Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică;
  d) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera e) din Alineatul (6) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  f) corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
  g) asigurarea continuității serviciilor publice de transport prin programele de transport sau de funcționare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;
  (la 31-12-2018, Litera g) din Alineatul (6) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  h) atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, prevederilor Legii nr. 51/2006 a legislației în domeniul achizițiilor publice.
  (la 31-12-2018, Litera h) din Alineatul (6) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (7) Serviciile publice de transport local și județean se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației.
  (la 31-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (8) În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, protecția vieții umane și a mediului este prioritară.
  (la 31-12-2018, Alineatul (8) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a adus modificări art. 1 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 1 a revenit la forma anterioară modificărilor aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 2
  (1) Acordarea unor compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil se consideră serviciu public compensat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (1) al art. 2 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (1) al art. 2 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (2) Serviciul public compensat de transport se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 3

  Serviciile publice de transport local și județean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum și a serviciilor publice de transport județean de persoane.
  (la 31-12-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat art. 3 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 3 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Capitolul II

  Serviciul public de transport local și județean de persoane prin curse regulate

  (la 31-12-2018, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Secţiunea 1

  Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate

  (la 31-12-2018, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 4
  (1) Este considerat serviciu public de transport local și județean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și autorizat conform prevederilor prezentei legi;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. a) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. a) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale sau numai între localitățile unui județ, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. b) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. b) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. c) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. c) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în județul sau localitatea respectivă. În condițiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizați;
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. d) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. d) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. e) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. e) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. f) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. f) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  g) autoritățile locale competente exercită competențe exclusive cu privire la acordarea licențelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competență a acestora și de reglementare la nivel local a serviciilor publice de transport călători;
  (la 31-12-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat lit. g) din alin. (1) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. g) din alin. (1) al art. 4 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  h) autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de orice natură. Prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și lear asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (1^1) Componente ale sistemului de transport public local, inclusiv, mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului public de transport călători pot fi date, în condițiile legii, în administrare sau puse la dispoziție operatorilor și transportatorilor autorizați de către unitatea administrativ-teritorială, în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz, sau pot fi puse la dispoziție de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară în baza proceselor-verbale de predare-primire, anexe la contractul de delegare a gestiunii, în condițiile respectării regimului juridic al proprietății publice.
  (la 09-10-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost introdus de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018 )
  (2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:
  a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;
  b) programul de circulație;
  c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;
  d) alte documente stabilite de legile în vigoare. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 4 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), în situații de urgență, determinată de incendii, cutremure, inundații, alte calamități naturale și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, a operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizați, după atribuirea gestiunii serviciului public de transport local în modalitățile prevăzute la art. 21, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace de transport în comun, indiferent de județul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Pentru situația reglementată la alin. (3) poate avea calitatea de comodant orice operator de transport rutier sau unitate administrativ-teritorială, cu excepția autorității contractante care a încheiat contractul de delegare a serviciului public de transport local de pe raza unității administrativ-teritoriale unde este înregistrată situația de urgență respectivă.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) Încheierea contractului de comodat prevăzut la alin. (3) se realizează în baza hotărârii consiliului local al unității administrativ-teritoriale, în calitate de autoritate contractantă care a atribuit contractul de delegare a serviciului public de transport local, care se modifică și completează, prin act adițional, în scopul și pe durata prevăzute la alin. (3), cu respectarea îndeplinirii condițiilor prealabile privind parcul de vehicule corespunzătoare serviciului atribuit, în condițiile legii.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Prin hotărâre a consiliului local se declară situația de urgență care determină încheierea contractului de comodat, potrivit alin. (3), în baza constatării imposibilității de îndeplinire de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local.
  (la 31-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (7) Dacă sunt prevăzute în contractul de delegare a serviciului public de transport local pe raza unei unități administrativ-teritoriale comodante, mijloacele de transport în comun date în comodat conform prevederilor alin. (3) pot fi numai cele destinate acoperirii imobilizărilor și rezervelor.
  (la 31-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  Notă
  *) Conform art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Internelor și Reformei Administrative".


  Secţiunea a 2-a Abrogată.
  (la 31-12-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 5 din Secțiunea a 2-a, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 3-a Abrogată.
  (la 31-12-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 6

  Abrogat.

  (la 31-12-2018, Articolul 6 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Capitolul III Abrogat.
  (la 31-12-2018, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 7 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 9 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Capitolul IV

  Alte servicii publice de transport local

  (la 31-12-2018, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Secţiunea 1 Abrogată.
  (la 31-12-2018, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 10

  Abrogat.

  (la 31-12-2018, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 2-a Abrogată.
  (la 31-12-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 3-a

  Serviciul public de transport local sau județean de persoane pe căile navigabile interioare
  (la 03-02-2022, Titlul Secțiunii a 3-a din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 6 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 )


  Articolul 12
  (1) Transportul de persoane pe căile navigabile interioare reprezintă un serviciu public de transport local sau județean, după caz, dacă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale se stabilesc obligațiile de serviciu public în sarcina transportatorilor, în schimbul acordării unor drepturi exclusive și/sau compensații de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(2) Pentru serviciile publice de transport persoane pe căile navigabile interioare, au calitatea de autoritate competentă, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția serviciului public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării, unde Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are calitatea de autoritate competentă.(3) Serviciul public de transport persoane pe căile navigabile interioare se realizează prin servicii publice de transport prin curse regulate, considerate servicii publice de transport compensate.(4) Categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, dacă aceasta are calitatea de autoritate competentă conform alin. (2).(5) Organizarea serviciului public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării, categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente, precum și criteriile pe baza cărora sunt determinate acestea se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
  (la 03-02-2022, Articolul 12 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 6 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 )


  Secţiunea a 4-a Abrogată.
  (la 31-12-2018, Sectiunea a 4-a din Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 13

  Abrogat.

  (la 31-12-2018, Articolul 13 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Capitolul V

  Servicii publice de transport local și județean și sisteme ale serviciului public de transport local și județean de persoane

  (la 31-12-2018, Titlul Capitolului V a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 14
  (1) Serviciile publice de transport local și județean se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, formează sistemul serviciului public de transport local și județean.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde:
  a) construcții, instalații și echipamente specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare etc.;
  b) dispecerate și dotări speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenție și de depanare;
  c) calea de rulare a tramvaielor și a metroului;
  d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri și elemente de susținere, în cazul transportului pe cablu;
  e) rețele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou și pentru transportul pe cablu;
  f) sistemul energetic de alimentare a rețelelor de contact electrice, stații de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente rețelelor de contact;
  g) rețeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii și stații de metrou, precum și construcții și instalații aferente;
  h) amenajări stradale, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimațiilor de călătorie;
  i) autogări și terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători;
  j) gări fluviale; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. j) din alin. (2) al art. 14 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. j) din alin. (2) al art. 14 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Prin mijloace de transport destinate serviciului public de transport local și județean de persoane se înțeleg:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) autobuze - autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
  a^1) autobuze urbane;
  (la 25-07-2011, Litera a^1) a alin. (3) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 163 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )

  b) tramvaie;
  c) troleibuze;
  d) trenuri de metrou;
  e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat lit. e) din alin. (3) al art. 14 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. e) din alin. (3) al art. 14 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  f) autoturisme; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat lit. f) din alin. (3) al art. 14 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. f) din alin. (3) al art. 14 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. g) din alin. (3) al art. 14 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. g) din alin. (3) al art. 14 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 15

  Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de transport local și județean se pot afla în proprietatea publică sau privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se evidențiază și se inventariază în sistemele informaționale specifice domeniului imobiliar-edilitar ale unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii.
  (la 31-12-2018, Articolul 15 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Capitolul VI Autorități și competențe

  Articolul 16
  (1) Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (1) al art. 16 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (1) al art. 16 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (2) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice de transport local și județean, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele serviciului de transport public local și județean, de evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Consiliile județene sunt obligate să înființeze autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului public de transport de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat alin. (3) al art. 16 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (3) al art. 16 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (4) Consiliile județene coordonează și cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea și dezvoltarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate de interes județean și pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de persoane la nivelul localităților.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat alin. (4) al art. 16 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (4) al art. 16 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (5) Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea asigurării și dezvoltării serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate, precum și pentru exploatarea în interes comun a sistemului serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Abrogat.
  (la 13-01-2012, Alin. (6) al art. 16 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012. )
  (7) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să înființeze, în baza mandatului primit, servicii, compartimente cu rol de autorități locale de transport prin care să autorizeze, să organizeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului public de transport local de persoane prin servicii regulate desfășurat pe raza teritorială de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.
  (la 31-12-2018, Articolul 16 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 17
  (1) Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor publice de transport local și județean, în condițiile legii;
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem public de transport local și județean, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale, precum și a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale;
  (la 31-12-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  f) proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport local și județean într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților/ județelor, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, cu modalitățile de realizare a serviciilor respective și în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  (la 31-12-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  g) asocierea intercomunitară în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de transport local, precum și administrarea acestuia;
  (la 31-12-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local și județean de persoane;
  (la 31-12-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  i) acordarea de facilități și compensații ca diferență de tarif pentru unele categorii de populație, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;
  (la 31-12-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  j) autorizarea transportatorilor, denumiți transportatori autorizați, astfel cum au fost definiți prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceștia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
  (la 31-12-2018, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  j^1) emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze;
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  j^2) aprobarea programului de transport public județean, precum și emiterea licențelor de traseu în serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se fac cu respectarea stațiilor de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de călători;
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  k) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului public de transport, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările și completările ulterioare;
  (la 31-12-2018, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  l) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor publice de transport local și județean, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
  (la 31-12-2018, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  m) stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local și județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
  (la 31-12-2018, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  n) stabilirea compensației acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile suportate în legătură cu obligația/obligațiile de serviciu public și sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;
  (la 31-12-2018, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  o) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, ori prin lege;
  (la 31-12-2018, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  p) aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.
  (la 31-12-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (1^1) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), h), j), j^1), l),m) și p).
  (la 31-12-2018, Articolul 17 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile deliberative ale administrației publice locale și adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților deliberative ale administrației publice locale și ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între județul Ilfov și municipiul București, prelungit în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005privind transporturile rutiere, va fi preluat și gestionat de către Consiliul Județean Ilfov ca program județean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia.
  (la 25-07-2011, Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 163 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011. )
  Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat art. 17 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 17 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 18
  (1) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii de transport rutier ori transportatorii autorizați care efectuează serviciile publice de transport local și județean, au următoarele drepturi:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat partea introductivă a alin. (1) al art. 18 din prezenta lege.
  Prin urmare, partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  a) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;
  b) să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori;
  c) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) să actualizeze programele publice de transport de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele de transport;
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) să sancționeze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați în cazul în care aceștia nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii și caietul de sarcini.(2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizați, autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale pot, după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului și/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licenței de transport ori a autorizației, după caz.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 19

  Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale au următoarele obligații față de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a articolului 19 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați;
  b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciilor publice de transport local și județean într-un mediu concurențial și transparent;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Articolul 19 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare și funcționare a fiecărui serviciu public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Articolul 19 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier și a tranportatorilor autorizați;
  e) să asigure finanțările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciilor, dacă este cazul;
  f) să respecte obligațiile pe care și le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investițiilor realizate de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați din fonduri proprii.


  Articolul 19^1

  În relația cu călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.
  (la 31-12-2018, Capitolul VI a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 20
  (1) Autoritățile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local și județean de persoane sunt Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru transportul de persoane pe căile navigabile interioare prevăzut la art. 12 alin. (1) și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., pentru transportul public rutier și feroviar de persoane, cu excepția transportului efectuat cu metroul.
  (la 03-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 6 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 )
  (2) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) A.N.R.S.C., în calitate de autoritate de reglementare competentă pentru transportul public local și județean, are, în principal, următoarele atribuții:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  a) reglementează organizarea și funcționarea autorităților de autorizare din cadrul administrației publice locale, județene, al Consiliului General al Municipiului București sau, după caz, din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. a) din alin. (5) al art. 20 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. a) din alin. (5) al art. 20 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  b) elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizațiilor de transport, contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local și județean de persoane și modelele licențelor de traseu anexă la acesta, precum și normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor serviciilor publice de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administrației publice locale și din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ca autorități de transport, aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) monitorizează și sancționează abaterile din activitatea autorităților administrației publice locale, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, a altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați, cu privire la:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a literei e) din Alineatul (5) , Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) 1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru.
  (6) Autoritățile administrației publice locale, județene, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, în baza mandatului primit, sunt autorități de reglementare locale în domeniul serviciului public de transport local și județean și prin autoritățile de autorizare își exercită față de toți operatorii de transport și transportatorii autorizați, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuțiile și competențele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin prezenta lege.
  (la 31-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (6) al art. 20 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (6) al art. 20 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (7) Autoritățile locale de reglementare au, în principal, următoarele atribuții:
  a) elaborează proiectele de regulamente de organizare și funcționare a fiecărui serviciu public de transport local și județean, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi și cu alte reglementări în vigoare;
  b) emit licențe de traseu în serviciul public de transport local și județean de persoane prin curse regulate, după caz. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. b) din alin. (7) al art. 20 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. b) din alin. (7) al art. 20 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  (la 31-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (8) Abrogat.
  (la 04-09-2011, Alin. (8) al art. 20 a fost abrogat de art. 12 din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 1 septembrie 2011. )


  Capitolul VII

  Administrarea serviciilor publice de transport local și județean

  (la 31-12-2018, Titlul Capitolului VII a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 21
  (1) Serviciile publice de transport local și județean se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalități:
  a) gestiune directă;
  b) gestiune delegată.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local și județean se face, în condițiile prezentei legi, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile județene ori de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 21 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 21 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului public de transport local și județean se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport local și județean elaborate de autoritățile locale de transport și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local și județean, elaborat de autoritatea națională de reglementare competentă.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (3) al art. 21 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (3) al art. 21 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport public local.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat alin. (4) al art. 21 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (4) al art. 21 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (5) Bunurile și elementele componente ale sistemelor publice de transport local și județean aflate în domeniul public sau privat al administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului public de transport operatorilor de transport sau transportatorilor autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de transport menționate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat alin. (6) al art. 21 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (6) al art. 21 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (7) Autoritățile administrației publice locale competente, în calitatea lor de autorități contractante, au obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț cu privire la intenția de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puțin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire, în condițiile menționate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.
  (la 31-12-2018, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (8) Prevederile alin. (7) nu sunt obligatorii pentru contractele a căror prestație anuală de servicii publice de transport de călători este mai mică de 50.000 de kilometri și pentru contractele de servicii publice atribuite prin măsuri de urgență în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 31-12-2018, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 2-a Gestiunea directă

  Articolul 22
  (1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului public de transport local și județean și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de transport local și județean, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente.(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi:
  a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. a) din alin. (2) al art. 22 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. a) din alin. (2) al art. 22 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  b) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la al căror capital social nu există participare privată directă, cu excepția formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice controlate de respectiva unitate administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau dreptul de veto;
  c) operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Contractele de servicii publice care se încheie în modalitatea gestiunii directe, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, pot fi:
  a) hotărâri de dare în administrare a serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuți la alin. (2) lit. a);
  b) contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c).
  (4) Contractele de servicii publice de transport călători pot fi atribuite direct numai în situațiile și condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (4)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, după caz.(5) Subcontractarea serviciilor publice de transport călători de către operatorii interni este interzisă.
  (la 31-12-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 3-a Gestiunea delegată

  Articolul 23
  (1) Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, se stabilește de către autoritățile administrației publice locale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale competente având ca scop serviciile publice de transport local, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(3) La încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu trenul și metroul, sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(4) La încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de tip contracte de concesiune de servicii reglementate la art. 29 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de mijlocul de transport public de călători utilizat: autobuz, troleibuz, tramvai, tren sau metrou, sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 31-12-2018, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 23^1
  (1) Documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători se întocmește de autoritatea de transport și se aprobă prin hotărâre a autorității locale competente. (2) Fără a fi afectate prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, documentația de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele:
  a) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc;
  b) programul de transport;
  c) criteriile de calificare și selecție a ofertelor;
  d) criteriul de atribuire a contractului;
  e) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului;
  f) valoarea estimată a contractului.
  (3) Criteriile de calificare și selecție menționate la alin. (2) lit. c) sunt cele prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară, ce reprezintă criteriu de calificare și selecție cu privire la capacitatea tehnică și profesională, ofertanții pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii publice de transport călători prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licența/licențele de traseu din care să reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii.(5) În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire, în condițiile legii, sunt:
  a) vechimea medie a parcului de autobuze;
  b) clasificarea autobuzelor;
  c) nivelul tarifului;
  d) dotarea cu instalație de aer condiționat;
  e) capacitatea de transport;
  f) norma de poluare a autobuzului;
  g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.
  (6) Autoritățile publice locale sau județene, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz, vor stabili prin hotărâre a consiliului local sau județean ori a unităților administrativ-teritoriale grila de punctaj, pe baza criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (5). Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (6) al art. 23^1 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (6) al art. 23^1 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (7) La stabilirea traseelor și constituirea grupelor de trasee care fac obiectul procedurii de atribuire a contractului de servicii publice de transport călători se au în vedere gruparea echilibrată a traseelor, evitarea suprapunerii traseelor sau a mai multor operatori pe același traseu, posibilitatea aplicării unei politici tarifare unitare și a unui sistem de taxare integrat, facilitarea folosirii unitare a titlurilor de călătorie, distribuirea echitabilă a traseelor între operatori, precum și utilizarea eficientă a fondurilor publice, cu respectarea criteriilor economice și geografice și a normelor aplicabile compensației de serviciu public, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.
  (la 31-12-2018, Sectiunea a 3-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 24
  (1) Serviciul public de transport local și județean de persoane prin curse regulate efectuat cu autovehicule se realizează prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract de delegare a gestiunii, după caz, pe baza licenței de traseu.(2) Serviciul de transport local și județean de persoane prin curse regulate efectuat cu nave se realizează prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizației de transport, acordată de către Autoritatea Navală Română. Serviciul public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și operatorul economic căruia i-a fost atribuit serviciul public în urma unei proceduri de achiziție publică, organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
  (la 03-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 6 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 )
  (3) Serviciile publice de transport local efectuate cu troleibuze, tramvaie și metrou se realizează pe baza autorizației de transport, la care autoritatea de autorizare eliberează copii conforme ale acesteia, conform solicitării deținătorilor, în funcție de numărul de mijloace de transport utilizate conform declarației pe propria răspundere.
  (la 31-12-2018, Articolul 24 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 31-12-2018, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 26

  Conținutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documentația delegării gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006.


  Articolul 27
  (1) În cazul operatorilor de transport rutier prevăzuți la art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și al transportatorilor autorizați prevăzuți la art. 30 alin. (3) lit. a) și b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct acestora, fără licitație, prin contract de delegare a gestiunii.(2) În cazul în care după încheierea hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz, serviciul public de transport local sau județean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum urmează:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizați care deservesc traseele inițiale;
  b) traseele noi vor fi atribuite prin încheierea de hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, după caz, conform prevederilor prezentei legi.
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 28
  (1) Durata încredințării gestiunii serviciului public de transport local și județean se stabilește prin hotărâri de dare în administrare sau prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale și trebuie să fie corelată cu durata necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului, dar nu mai mult de:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau autocare; 15 ani, în cazul în care contractul de delegare are ca obiect și transportul pe șine efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimată a acestui mod de transport reprezintă peste 50% din valoarea contractului;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) 15 ani, în cazul transportului pe șine realizat cu tramvaie sau trenuri de metrou.
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Pe durata hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii, după caz, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a sistemului public de transport local și județean, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizați;
  b) derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute și a orarelor zilnice și săptămânale;
  c) dezvoltarea și modernizarea sistemului public de transport local, precum și modul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul public de transport local și județean.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 28 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 28 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 28 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Capitolul VIII Operatori și utilizatori

  Secţiunea 1

  Operatorii serviciului public de transport local

  (la 31-12-2018, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 29
  (1) Serviciul public de transport local și județean poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deținători de licențe de transport, eliberate sau recunoscute în condițiile legii, ori transportatorilor autorizați deținători ai unei autorizații de transport de persoane sau de mărfuri, eliberată, în condițiile legii, de către autoritatea administrației publice locale, numită în acest caz autoritate de autorizare. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (1) al art. 29 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (1) al art. 29 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (2) Se interzice titularilor hotărârilor de dare în administrare sau contractelor de delegare a gestiunii, după caz, să încheie cu terți contracte de subdelegare a activităților de atribuire a gestiunii serviciilor publice de transport.(3) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul în care operatorul se divizează, fuzionează ori înființează o filială, în limitele/condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 și de cele ale cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice și cu aprobarea autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale.
  (la 31-12-2018, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 30
  (1) Pot executa serviciul public de transport local și județean de persoane operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Operatorii de transport rutier sunt deținători ai licențelor eliberate în condițiile legii. Aceștia pot fi:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) societăți înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) societăți rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de transport de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar ori coproprietar, de către unitățile administrativ-teritoriale;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile;
  d) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. d) din alin. (2) al art. 30 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. d) din alin. (2) al art. 30 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Transportatorii autorizați sunt transportatorii care dețin autorizații de transport eliberate de către autoritatea de autorizare din subordinea primăriei, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare intercomunitară ori a altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, după caz. Aceștia pot fi:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat partea introductivă a alin. (3) al art. 30 din prezenta lege.
  Prin urmare, partea introductivă a alin. (3) al art. 30 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară ori de alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, deținătoare de autorizații de transport valabile;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. a) din alin. (3) al art. 30 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. a) din alin. (3) al art. 30 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  b) societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de autorizații de transport valabile;
  c) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de autorizații de transport valabile;
  d) persoane fizice sau asociații familiale autorizate să presteze transport public local de mărfuri sau de persoane, deținătoare de autorizații de transport valabile.(4) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (7) Pierderea valabilității licenței de transport de către operatorii de transport rutier sau a valabilității autorizației de transport de către transportatorii autorizați are drept consecință pierderea calității de operator de transport rutier, respectiv de transportator autorizat, și anularea hotărârii de dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz.


  Articolul 31

  În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de persoane prin curse regulate locale, interjudețene sau internaționale, pentru serviciul public de transport local ori județean, după caz, operatorul de transport rutier va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi evaluate, monitorizate și controlate.
  (la 31-12-2018, Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 32
  (1) Drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați care desfășoară activități de serviciu public de transport local și județean se prevăd, potrivit Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentele și caietele de sarcini ale serviciilor publice de transport local aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară ori de alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri de atribuire.(2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului public de transport local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și condițiile prevăzute prin contractul de delegare a gestiunii.
  (la 31-12-2018, Articolul 32 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 33

  Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați care execută serviciul public de transport local și județean și care sunt organizați ca societăți comerciale cu capital social aparținând unităților administrativ-teritoriale pot fi privatizați, în condițiile legii, numai pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, după caz.
  (la 31-12-2018, Articolul 33 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a abrogat art. 33 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 33 a revenit la forma anterioară abrogării prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 34
  (1) În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați trebuie să asigure:
  a) dotarea și asigurarea operațiilor de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii;
  b) respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
  c) menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei.
  (2) Operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local și județean au următoarele obligații:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 34 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) să respecte obligațiile stabilite prin contractele de atribuire a gestiunii, prin caietul de sarcini, prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, precum și prin prevederile prezentei legi;
  b) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public de transport local și județean.
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 34 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Secţiunea a 2-a

  Utilizatorii serviciului public de transport local și județean

  (la 31-12-2018, Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 35
  (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor publice de transport local și județean persoane fizice sau juridice.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
  a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local și județean, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de transport local și județean care a fost aprobat de consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București și de adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, după caz;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local și județean. Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară ori alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară și în clauzele contractuale care sunt de interes public;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale cu privire la serviciul public de transport local și județean vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, sau ale adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
  f) să sesizeze autorităților administrației publice locale și județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori altor forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local și județean și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
  (la 31-12-2018, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  g) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;
  h) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  i) pentru plata serviciului public de transport local și județean, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități.
  (la 31-12-2018, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. a)-(i) din alin. (2) al art. 35 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. a)-(i) din alin. (2) al art. 35 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Principalele obligații ale utilizatorilor sunt:
  a) să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
  b) să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;
  c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
  d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
  e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori.


  Capitolul IX Licențe și autorizații

  Articolul 36
  (1) Acordarea autorizațiilor de transport pentru executarea serviciului public de transport local și județean se face de către autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Autoritatea de autorizare acordă autorizația de transport pe baza examinării și evaluării capacității profesionale a transportatorului, a onorabilității, a capabilității economico-financiare, a capacității și dotării tehnice necesare pentru asigurarea calității și continuității serviciului.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Pentru obținerea autorizațiilor de transport, transportatorii sunt obligați să depună următoarele documente:
  a) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în calitate de transportator;
  b) declarație pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat servicii publice de transport local și județean, menționându-se cazul în care a avut suspendarea sau interdicția de a efectua serviciul respectiv;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) copia certificatului de competență profesională a persoanei desemnate, astfel cum este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, și dovada că persoana desemnată este angajat al transportatorului. În cazul persoanelor fizice sau al asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;
  d) scrisoare de bonitate financiară eliberată de o bancă;
  e) declarație pe propria răspundere privind faptul că nu este implicat în niciun dosar penal privind infracțiuni de natură comercială, privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și pentru încălcarea prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
  f) declarație pe propria răspundere prin care se menționează mijloacele de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  g) declarație pe propria răspundere privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere.


  Articolul 37
  (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului public de transport local și județean de persoane prin curse regulate se finalizează prin încheierea unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii serviciului, după caz. Licența de traseu reprezintă actul tehnic și juridic emis de o autoritate locală competentă ca anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Odată cu aprobarea programului public de transport local sau județean de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor stabili modalitățile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga rețea de trasee, pe grupe de trasee și pe trasee.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 37 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 37 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) În cazul în care traseele serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier și/sau transportator autorizat, autoritatea administrației publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu și va încheia, după caz, hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii cu doi sau mai mulți operatori de transport rutier sau transportatori autorizați, desemnați câștigători.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) În cazul serviciului public de transport local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, trenuri de metrou nu se vor emite licențe de traseu, traseele respective fiind menționate în hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) În situația prevăzută la alin. (3), în hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimațiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizați, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) În cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mulți operatori de transport rutier sau transportatori autorizați, desemnați câștigători, între aceștia și autoritatea administrației publice locale se va încheia un contract de distribuire a încasărilor provenite din vânzarea legitimațiilor de călătorie individuale cu valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecărui operator de transport rutier sau transportator autorizat.(7) Legitimațiile de călătorie individuale au regimul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.(8) O licență de traseu conține toate cursele care se efectuează pe traseul respectiv, conform programului de transport adoptat.(9) Licențele de traseu pentru serviciul public de transport local și județean de persoane realizat prin curse regulate se eliberează de către autoritatea de autorizare pe baza hotărârii consiliului local, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București, după caz, de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local și județean, fără licitație, precum și a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor. Durata de valabilitate a licenței de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice.
  (la 31-12-2018, Alineatul (9) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (9) al art. 37 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (9) al art. 37 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (10) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (10) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (11) Abrogat.
  (la 13-01-2012, Alin. (11) al art. 37 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012. )


  Articolul 38
  (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată a serviciului public de transport local pe raza unei unități administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizației de transport deținute de transportatorii autorizați sau a licenței de transport deținute de operatorii de transport rutier.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licența de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. Fac excepție, în ceea ce privește obligația deținerii licenței de traseu, tramvaiele, troleibuzele și trenurile de metrou.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 38 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 38 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Autorizația de transport și copia conformă se eliberează pentru o perioadă de cel mult 5 ani, putând fi prelungite, la cerere, cu verificarea îndeplinirii condițiilor inițiale de emitere. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (6) al art. 38 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (6) al art. 38 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (7) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 38 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 39
  (1) Autorizația de transport se retrage de către autoritatea de autorizare în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizației de transport. În caz de retragere a licenței de transport sau a autorizației de transport, copiile conforme ale acestora și licențele de traseu au același regim.(2) Copiile conforme ale licenței de transport sau ale autorizației de transport se suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum și de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului.(3) Licența de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. În intervalul de 60 de zile, autoritățile administrației publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat art. 39 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 39 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 40

  Licența de transport, licența de traseu, autorizația de transport și copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat art. 40 din prezenta lege.
  Prin urmare, art. 40 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Capitolul X

  Finanțarea serviciului public de transport local și județean de persoane

  (la 31-12-2018, Titlul Capitolului X a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  Articolul 41
  (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare pentru efectuarea serviciului public de transport local și județean de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizați.
  (la 31-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (2) Veniturile operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, și/sau din subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif, în condițiile legii. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 41 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 41 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Abrogat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 41 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Sursele de finanțare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor serviciilor publice de transport local și județean de persoane, se asigură potrivit Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (5) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local și județean de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice, respectiv finanțele publice locale și a legislației în vigoare privind achizițiile publice.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (5) al art. 41 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (5) al art. 41 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (6) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investițiilor pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor serviciilor publice de transport public local de persoane, finanțate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizați, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri și se va preciza modul de repartiție a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și eventualele despăgubiri.
  (la 31-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 42
  (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimațiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege.(2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local și județean de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz, sau acoperirea diferențelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimațiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie individuale.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 42 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (2) al art. 42 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (2) al art. 42 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (3) Condițiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) și (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local și județean pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local și județean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în condițiile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 și de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 42 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (3) al art. 42 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (3) al art. 42 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (4) Subvenția pentru facilitățile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport public din bugetul local pentru transportul local și din bugetul județean pentru transportul județean, în condițiile legii.
  (la 31-12-2018, Articolul 42 din Capitolul X a fost completat de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (4) al art. 42 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (4) al art. 42 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 43

  Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului public de transport local și județean de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii și trebuie să țină seama de următoarele reguli:
  (la 31-12-2018, Partea introductivă a articolului 43 din Capitolul X a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  a) tarifele și compensațiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat în urma prestării serviciului public de transport local și județean de persoane trebuie să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a sistemului serviciului public de transport local respectiv;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Articolul 43 , Capitolul X a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București sau a adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz;
  (la 31-12-2018, Litera b) din Articolul 43 , Capitolul X a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. b) a art. 43 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. b) a art. 43 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  c) condițiile care generează modificarea tarifelor sau a subvențiilor, precum și procedurile specifice aplicate pentru astfel de situații se prevăd în contractele de atribuire a gestiunii; Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. c) a art. 43 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. c) a art. 43 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.

  d) modificarea tarifelor sau a compensațiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București sau a adunării generale din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, după caz.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Articolul 43 , Capitolul X a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat lit. d) a art. 43 din prezenta lege.
  Prin urmare, lit. d) a art. 43 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 44

  Nivelul tarifelor aplicate de către operatorii de transport sau transportatorii autorizați în serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate va constitui criteriu de acordare a contractului de delegare a gestiunii serviciului respectiv.
  (la 31-12-2018, Articolul 44 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Capitolul XI Răspunderi și sancțiuni

  Articolul 45
  (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei utilizarea mijloacelor de transport public de către persoanele fizice care nu dețin un titlu de călătorie sau acesta nu mai este în perioada de valabilitate sau, după caz, refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcționarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:
  a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului și a licențelor de traseu;
  b) nerespectarea prevederilor art. 19 privind obligațiile asumate de autorități prin contractele de atribuire a gestiunii;
  c) nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribuțiile autorităților de reglementare pentru domeniul serviciului public de transport local și județean;
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) nerespectarea prevederilor art. 36 privind acordarea autorizațiilor de transport;
  e) nerespectarea prevederilor art. 39 privind retragerea sau suspendarea autorizațiilor de transport.
  (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au inscripționat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru transportul în cont propriu.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei conducătorul auto pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare.
  (la 31-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcționarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind sancționarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanță la care s-au obligat.(6^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei operatorii de transport rutier pentru efectuarea serviciului public de transport rutier fără a deține licență de traseu emisă în condițiile prezentei legi.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 80, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (6^2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei operatorul de transport pentru nedeținerea la bordul autovehiculului a licenței de traseu pentru serviciul public de transport efectuat.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 80, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (7) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, pentru următoarele fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condițiile în care se execută serviciul public de transport local și județean de persoane prin curse regulate;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 81, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  c) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera c) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  d) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera d) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  e) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera e) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  f) Abrogată.
  (la 31-12-2018, Litera f) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost abrogată de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  g) nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;
  h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa serviciul public de transport local de persoane;
  (la 31-12-2018, Litera h) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidențierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfășurată;
  j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor și caietelor de sarcini ale serviciilor publice de transport public local;
  (la 31-12-2018, Litera j) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligațiile operatorilor de transport și transportatorilor autorizați în realizarea serviciilor publice de transport local;
  (la 31-12-2018, Litera k) din Alineatul (7) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  l) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitimațiilor de călătorie;
  m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat.
  (7^1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru următoarele fapte:
  a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru serviciul public de transport rutier al elevilor, potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 31-12-2018, Litera a) din Alineatul (7^1) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )

  b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 05-10-2017, Litera b) din Alineatul (7^1) , Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 )

  (la 18-11-2016, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016 )
  (8) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac conform competențelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciții primarului general al municipiului București, ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor, ai președinților consiliilor județene, ai președinților asociațiilor intercomunitare de servicii publice de transport, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 45 alin. (4), (5) și alin. (7) lit. a), h) și m).
  (la 31-12-2018, Alineatul (8) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (8) al art. 45 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (8) al art. 45 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (8^1) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește serviciul public de transport local și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către împuterniciții președinților consiliilor județene și ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor.
  (la 31-12-2018, Alineatul (8^1) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (8^1) al art. 45 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (8^1) al art. 45 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (8^2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește asigurarea facilității de transport rutier contra cost de persoane și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenți constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislației în vigoare.
  (la 05-10-2017, Alineatul (8^2) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 02 octombrie 2017 )
  (8^3) Poliția Română, prin polițiștii rutieri, poate asigura sprijinul, în vederea aplicării prevederilor alin. (8^1), în cazul controalelor efectuate în trafic.
  (la 31-12-2018, Alineatul (8^3) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 85, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (8^4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art. 45alin. (6^1) și (6^2) se fac de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), prin inspectorii de trafic.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 86, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (8^5) În vederea aplicării prevederilor alin. (8^1) de către împuterniciții președinților consiliilor județene și ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic, inspectorii ISCTR pot asigura sprijinul.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 86, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (8^5) al art. 45 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (8^5) al art. 45 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (8^6) ISCTR, prin inspectori, aplică și sancțiuni, conform atribuțiilor date în competență prin actele normative specifice activității acestora.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 86, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (9) Consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, adunarea generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale vor stabili, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, faptele care constituie contravenții în domeniul serviciului public de transport local și județean, altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale.
  (la 31-12-2018, Alineatul (9) din Articolul 45 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 87, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 ) Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (9) al art. 45 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (9) al art. 45 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.
  (10) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-12-2018, Articolul 45 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 88, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 46

  Contravențiilor prevăzute la art. 45 alin. (2)-(7^1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor ale art. 28.
  (la 31-12-2018, Articolul 46 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 89, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )


  Articolul 46^1
  (1) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deține următoarele documente valabile, după caz, autorizație de transport, copia conformă a acesteia, licență de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reținerea de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.(2) Ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri au dreptul să rețină plăcuțele cu numărul de înmatriculare, precum și documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au valabilitatea depășită sau nu sunt conforme cu serviciul public de transport efectuat.
  (la 31-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 46^1 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 90, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (3) În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a deține licență de traseu pentru serviciu public, se suspendă dreptul de utilizare al autovehiculului, prin reținerea de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, după caz, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare prevăzută la art. 45 alin (6^1).
  (la 31-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 46^1 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 90, Articolul I din LEGEA nr. 328 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 28 decembrie 2018 )
  (4) Cu ocazia notificării prevăzute la alin. (3), documentele reținute se predau autorității emitente, pentru a lua măsurile corespunzătoare.(5) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;
  b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.
  (6) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, se notifică deținătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.(7) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (5) lit. a).(8) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a unui autovehicul acesta nu poate fi reînmatriculat.
  (la 24-07-2010, Art. 46^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010, care modifică pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 13 aprilie 2010. )


  Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 47
  (1) Operatorii economici care execută transport public local, activi la data intrării în vigoare a prezentei legi, și care nu dețin licență de transport în condițiile legii sunt obligați să solicite și să obțină eliberarea acesteia până la data de 31 decembrie 2007.(2) Licențele de transport valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi își mențin valabilitatea până la data expirării acestora, fără posibilitatea prelungirii, în cazul în care își pot desfășura activitatea numai în calitate de transportatori autorizați conform prevederilor prezentei legi.


  Articolul 48
  (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și A.N.R.S.C., după caz, vor elabora și vor aproba prin ordin al ministrului, respectiv al președintelui autorității, reglementările stabilite prin prezenta lege cuprinse în domeniile lor de activitate, precum și normele de aplicare a prezentei legi.(2) Până la emiterea normelor și regulamentelor prevăzute de prezenta lege, rămân în vigoare prevederile normelor existente.(3) În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor de transport public local cărora le-a fost delegată gestiunea serviciului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nouă procedură de delegare a gestiunii, în scopul desemnării unui nou operator de transport rutier sau transportator autorizat. Notă
  La data de 4 aprilie 2020, LEGEA nr. 34 din 31 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020, a respins ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2019, care a modificat alin. (3) al art. 48 din prezenta lege.
  Prin urmare, alin. (3) al art. 48 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 25 iunie 2019.


  Articolul 49
  (1) Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele potrivit clauzelor contractuale, până la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenul maxim stabilit prin prezenta lege.(2) Eventualele clauze ale contractelor de atribuire a gestiunii, referitoare la posibilitatea prelungirii acestora, se anulează; pentru atribuirea serviciului este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii, potrivit prevederilor prezentei legi.(3) Operatorii economici care execută servicii de transport public fără a avea contracte de atribuire a gestiunii valabile pot executa aceste servicii până la data de 31 decembrie 2007, termen după care autoritățile administrației publice locale sunt obligate să încheie contractele de atribuire a gestiunii corespunzătoare.


  Articolul 50

  Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 51

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 284/2002.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 10 aprilie 2007.
  Nr. 92.
  -----