ORDONANŢĂ nr. 15 din 30 ianuarie 2008 (*actualizată*)
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ**)
(actualizată până la data de 11 noiembrie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004
  privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005
  , cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:
  a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
  - 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
  - 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
  - 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
  b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;
  c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
  - 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
  - 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
  - 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
  (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 1^1

  (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează:
  a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
  b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;
  c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
  (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 2

  (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997
  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.
  (2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 3

  (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ.
  (2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 3, 3a şi 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003
  privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 4*)

  (1) De prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi personalul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a şi din anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 6

  La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 1^1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 7

  (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008, respectiv până la finele lunii mai 2009.
  (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile existenţei unor lucrări de complexitate care să necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii studiilor superioare de lungă durată, a studiilor superioare cu licenţă sistem Bologna şi a studiilor superioare de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut în conformitate cu necesitatea activităţilor desfăşurate în instituţie.
  (3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesională imediat superioară, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 8*)

  Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene şi al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigură din bugetele proprii ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5, anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, precum şi anexele 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Articolul 10

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
  Nr. 15.

  Anexa 1.1

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombie-decembrie 2008 = 266,026 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965 │ 11,678 │ 12,311 │ 13,073 │ 14,066 │ 15,127 │ 16,257 │
  │ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607 │ 22,366 │ 23,436 │ 24,427 │ 26,284 │ 28,267 │ 30,379 │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.1 a fost înlocuită cu anexa 1.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.2

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombie-decembrie 2008 = 299,933 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./x │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │ │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 │
  │ │ţiar │ │ - │ - │ 9,717 │11,471 │11,501 │11,611 │11,718 │12,125 │12,555 │13,004 │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 2 │Şef │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - │
  │ │lucrări │ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │
  │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 3 │Asistent │ S │ 4,716 │ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - │
  │ │universi-│ │ 6,185 │ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 4 │Prepara- │ S │ 4,328 │ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tor │ │ 6,085 │ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘

  __________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical. Notă

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.2 a fost înlocuită cu anexa 1.2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombie-decembrie 2008 = 299,933 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
  │ │ │ │până la│ 2-6 │ 6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │ 35-40 │peste │
  │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,722 │ 5,373│ 5,593│ 5,718 │ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965 │ 7,315│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,965 │ 4,043 │ 4,610│ 4,703│ 4,891 │ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852 │ 6,097│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,808 │ 3,855 │ 4,374│ 4,437│ 4,562 │ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553 │ 5,789│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,043 │ 4,510│ 4,682│ 4,808 │ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877 │ 6,190│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,636 │ 3,709 │ 4,173│ 4,361│ 4,456 │ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489 │ 5,716│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,625 │ 3,652 │ 4,017│ 4,079│ 4,173 │ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857 │ 5,170│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,600│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 3 │Institu- │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,965 │ 4,431│ 4,604│ 4,730 │ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799 │ 6,112│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,568 │ 3,604 │ 4,064│ 4,127│ 4,315 │ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207 │ 5,431│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,401 │ 3,443 │ 3,939│ 4,001│ 4,095 │ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813 │ 5,063│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,338│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 4 │Institu- │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,840 │ 4,291│ 4,416│ 4,578 │ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643 │ 5,955│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,459 │ 3,526 │ 3,939│ 4,001│ 4,127 │ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019 │ 5,243│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,355 │ 3,380 │ 3,876│ 3,939│ 4,001 │ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654 │ 4,873│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 5 │Învăţător│ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,714 │ 4,103│ 4,291│ 4,385 │ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485 │ 5,705│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,396 │ 3,505 │ 3,891│ 3,939│ 4,022 │ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783 │ 5,055│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,281 │ 3,307 │ 3,782│ 3,829│ 3,923 │ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528 │ 4,743│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 6 │Profesor,│ M │ 2,242│ 2,321 │ 2,373 │ 2,817│ 2,869│ 2,921 │ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182 │ 3,350│
  │ │învăţator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ceal, fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ră pregă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

  ──────────

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 lei
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombie - decembrie 2008 = 299,933 lei
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────
  Nr. Funcţia │Nivelul│ minim│ maxim
  crt. │studii-├──────┼──────
                                                            │lor**) │ │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────
                Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

    1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327
    2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172
    3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967
    4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820
    5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368
    6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488
    7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029
    8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533
    9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332
   10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467
   11 Informatician gradul I S 3,440 5,310
   12 Informatician gradul II S 3,004 5,058
   13 Informatician gradul III S 2,531 3,928
   14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557
   15 Informatician debutant S 2,368
   16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488
   17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029
   18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533
   19 Informatician debutant SSD 2,332
   20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780
   21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275
   22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995
   23 Instructor-animator debutant S 2,368
   24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478
   25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025
   26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644
   27 Instructor-animator debutant SSD 2,332
   28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082
   29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427
   30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043
   31 Asistent social debutant S 2,368
   32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416
   33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955
   34 Asistent social debutant SSD 2,322
   35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780
   36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275
   37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995
   38 Corepetitor debutant S 2,368
   39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478
   40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025
   41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762
   42 Corepetitor debutant SSD 2,332
   43 Secretar IA ****) S 3,716 5,467
   44 Secretar I ******) S 3,337 5,310
   45 Secretar II ******) S 2,849 5,058
   46 Secretar III ******) S 2,531 3,928
   47 Secretar IV ******) S 2,415 3,557
   48 Secretar debutant ******) S 2,368
   49 Secretar I ******) SSD 2,637 4,609
   50 Secretar II ******) SSD 2,495 4,121
   51 Secretar III ******) SSD 2,414 3,601
   52 Secretar IV ******) SSD 2,368 2,938
   53 Secretar debutant ******) SSD 2,322
   54 Secretar I A ******) M 2,388 3,954
   55 Secretar I ******) M 2,347 3,603
   56 Secretar II ******) M 2,305 3,192
   57 Secretar III ******) M 2,262 2,860
   58 Secretar debutant ******) M 2,217
   59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851
   60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506
   61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105
   62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217
   63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954
   64 Informatician I PL/M 2,347 3,603
   65 Informatician II PL/M 2,305 3,192
   66 Informatician III PL/M 2,262 2,860
   67 Informatician debutant PL/M 2,217
   68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996
   69 Instructor-animator I M 2,283 2,599
   70 Instructor-animator II M 2,241 2,358
   71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000
   72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,388 3,077
   73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,347 2,822
   74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,305 2,475
   75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,262 2,351
   76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,217
   77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445
   78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943
   79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504
   80 Asistent social debutant PL/M 2,217
   81 Corepetitor I M 2,325 2,645
   82 Corepetitor II M 2,283 2,402
   83 Corepetitor III M 2,241 2,329
   84 Corepetitor debutant M 2,217
   85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628
   86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463
   87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144
   88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927
   89 Tehnician debutant*****) M 2,217
   90 Laborant IA S 3,465 4,704
   91 Laborant I S 3,104 4,235
   92 Laborant II S 2,592 3,892
   93 Laborant I SSD 2,349 4,166
   94 Laborant II SSD 2,337 3,834
   95 Laborant III SSD 2,322 3,395
   96 Laborant I PL/M 2,262 3,235
   97 Laborant II PL/M 2,220 2,871
   98 Laborant debutant PL/M 2,197
   99 Pedagog şcolar IA S 3,465 4,704
  100 Pedagog şcolar I S 3,104 4,235
  101 Pedagog şcolar II S 2,592 3,892
  102 Pedagog şcolar I SSD 2,349 4,166
  103 Pedagog şcolar II SSD 2,337 3,834
  104 Pedagog şcolar III SSD 2,322 3,395
  105 Pedagog şcolar IA M 2,262 3,028
  106 Pedagog şcolar I M 2,220 2,711
  107 Pedagog şcolar II M 2,197
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779
  113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217
  119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666
  120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250
  121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913
  122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,217
  124 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; I S 3,026 6,053
  125 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; II S 2,522 5,043
  126 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; III S 2,368 4,284
  127 Comandant S 2,439 5,661
  128 Şef mecanic S 2,316 4,576
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,316 3,644
  130 Căpitan M 2,168 3,394
  131 Şef mecanic M 2,168 3,320
  132 Ofiţer punte M 2,168 3,094
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,168 3,017
  134 Şef echipaj M 2,168 3,169
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,168 2,205
  136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934
  137 Inginer gradul I S 2,495 4,628
  138 Inginer gradul II S 2,461 4,243
  139 Inginer gradul III S 2,415 3,848
  140 Inginer gradul debutant S 2,368
  141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241
  142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924
  143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463
  144 Subinginer debutant SSD 2,322
  145 Medic primar S 3,080 6,163
  146 Medic specialist S 2,967 5,657
  147 Medic S 2,659 5,320
  148 Medic stagiar S 2,368
  149 Farmacist primar S 3,080 6,163
  150 Farmacist specialist S 2,686 5,374
  151 Farmacist S 2,415 4,480
  152 Farmacist stagiar S 2,368
  153 Dentist principal SSD 2,349 4,166
  154 Dentist SSD 2,337 3,834
  155 Dentist debutant SSD 2,322
  156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746
  157 Tehnician dentar M 2,220 3,410
  158 Tehnician dentar debutant M 2,197
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277
  164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368
  166 Cercetător ştiintific principal I S 3,080 6,163
  167 Cercetător ştiintific principal II S 2,967 5,657
  168 Cercetător ştiintific principal III S 2,659 5,320
  169 Cercetător ştiintific S 2,413 4,665
  170 Asistent de cercetare ştiintifică S 2,372 4,401
  171 Asistent de cercetare ştiintifică stagiar S 2,326
  172 Asistent I M 2,325 3,851
  173 Asistent II M 2,283 3,506
  174 Asistent III M 2,241 3,105
  175 Asistent stagiar M 2,217
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic I S 3,245 6,493
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic II S 3,117 5,942
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic III S 2,759 5,522
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic IV S 2,531 4,893
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic V S 2,415 4,129
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic debutant S 2,368
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; I 2,207 3,319
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; II 2,186 2,872
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; III 2,165 2,554
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; debutant 2,054
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I S 2,580 5,162
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II S 2,439 4,414
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III S 2,415 4,129
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant S 2,368
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I 2,325 3,851
  196 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II 2,283 3,506
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III 2,241 3,105
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant 2,217
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic I S 2,580 5,162
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic II S 2,439 4,525
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic III S 2,415 4,371
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic debutant S 2,368
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,283 3,506
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,241 3,105
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,217
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,325 3,851
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,283 3,506
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,241 3,105
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,217
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,372 4,293
  216 Ofiţer aspirant S 2,326
  217 Şef staţie RTG M 2,168 3,590
  218 Ofiţer RTG I M 2,290 3,133
  219 Ofiţer RTG II M 2,262 2,860
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor, aspirant M 2,168
  221 Medic veterinar I S 2,966 5,656
  222 Medic veterinar II S 2,487 4,808
  223 Medic veterinar III S 2,415 4,129
  224 Medic veterinar debutant S 2,368
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,325 3,851
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,283 3,506
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,241 3,105
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,217
  241 Mânuitor carte M/G 2,168 2,422
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387
  243 Administrator financiar grad I - director
      gen. adm. al univ. S 5,460 10,775
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,217
  255 Antrenor categoria I 2,695 5,388
  256 Antrenor categoria II 2,410 4,532
  257 Antrenor categoria III 2,368 4,281
  258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889
  259 Antrenor categoria V 2,282 3,402
  260 Antrenor debutant 2,238
  261 Şef atelier-şcoală I M 2,477 2,871
  262 Şef atelier-şcoală II M 2,442 2,767
  263 Şef atelier-şcoală III M 2,432 2,582
  264 Instructor I M 2,476 2,688
  265 Instructor II M 2,454 2,550
  266 Model I M 2,476 2,582
  267 Model II M 2,454 2,550
  268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467
  269 Medic primar învăţământ special S 3,600 7,096
  270 Medic specialist învăţământ special S 2,967 5,657
  271 Medic învăţământ special S 2,659 5,320
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,368
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,523 4,127
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,337 3,694
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,322
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,545 4,070
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,283 3,636
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,217
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,168 2,422
  280 Mediator şcolar I M/G 2,241 2,422
  281 Mediator şcolar II M/G 2,217 2,351
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,168
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997
  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
  ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate
  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
  ******) Se utilizeză şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  *******) Se utilizeză şi pentru funcţiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  NOTĂ:
  Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
  ----------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4*)

  Indemnizaţii de conducere specifice
  1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Rector 35 45
   2. Prorector 25 30
   3. Director general administrativ al universităţii 25 30
   4. Decan 20 30
   5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
   6. Prodecan 15 20
   7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
   8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţi 10 15
   9. Director de departament 20 25
  10. Şef de catedră 20 25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
   2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
   3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
   4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----------
      *) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.
      **) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplică
  inclusiv la judeţele-pilot.

  3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                  Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază**)
  crt. Funcţia - % -
                                                 ──────────────────────────────
                                                                  maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director al unităţii de învăţământ până la 50
   2. Director adjunct al unităţii de învăţământ până la 40
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1)
  şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
      **) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                           limita maximă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30
   2. Secretar-şef facultate 25
   3. Secretar-şef*) 20
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile
  şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

  ----------
  Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 5*)

  Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului
  1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997
  , privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia în procente
  Nr. din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                        ───────────────────────
                                                               limita maximă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază
                                                          al funcţiei didactice
                                                                 deţinute
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------------
      *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din
  Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat
      se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a depăşi salariul de bază
      al funcţiei didactice (grilă).
      Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar
      care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de
      liceu, cu gradul didactic I

   2. Personalul didactic desemnat să conducă un spor de 10-25% din salariul
   şi să realizeze practica pedagogică de bază lunar al funcţiei
                                                 didactice în care este încadrat,
                                                 calculat în raport cu numărul
                                                 elevilor sau al studenţilor
                                                 practicanţi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----------
  Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.1a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 266,026 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965 │ 11,678 │ 12,311 │ 13,073 │ 14,066 │ 15,127 │ 16,257 │
  │ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607 │ 22,366 │ 23,436 │ 24,427 │ 26,284 │ 28,267 │ 30,379 │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.1a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.1a din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.1b

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 266,026 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965 │ 11,678 │ 12,311 │ 13,073 │ 14,066 │ 15,127 │ 16,257 │
  │ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607 │ 22,366 │ 23,436 │ 24,427 │ 26,284 │ 28,267 │ 30,379 │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.1b a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.1b din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.2a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./x │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │ │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 │
  │ │ţiar │ │ - │ - │ 9,717 │11,471 │11,501 │11,611 │11,718 │12,125 │12,555 │13,004 │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 2 │Şef │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - │
  │ │lucrări │ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │
  │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 3 │Asistent │ S │ 4,716 │ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - │
  │ │universi-│ │ 6,185 │ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 4 │Prepara- │ S │ 4,328 │ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tor │ │ 6,085 │ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.2a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.2a din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.2b

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./x │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │ │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │ 5,668 │ 6,832 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 │
  │ │ţiar │ │ - │ - │ 9,717 │11,471 │11,501 │11,611 │11,718 │12,125 │12,555 │13,004 │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 2 │Şef │ S │ - │ 5,334 │ 5,418 │ 6,000 │ 6,018 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - │
  │ │lucrări │ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │
  │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 3 │Asistent │ S │ 5,151 │ 5,301 │ 5,434 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - │
  │ │universi-│ │ 6,185 │ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 4 │Prepara- │ S │ 5,000 │ 5,041**)│ 5,084**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tor │ │ 6,085 │ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1.2b a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.2b din acelaşi act normativ.


  Anexa 2a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
  │ │ │ │până la│ 2-6 │ 6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │ 35-40 │peste │
  │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,722 │ 5,373│ 5,593│ 5,718 │ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965 │ 7,315│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,965 │ 4,043 │ 4,610│ 4,703│ 4,891 │ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852 │ 6,097│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,808 │ 3,855 │ 4,374│ 4,437│ 4,562 │ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553 │ 5,789│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,043 │ 4,510│ 4,682│ 4,808 │ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877 │ 6,190│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,636 │ 3,709 │ 4,173│ 4,361│ 4,456 │ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489 │ 5,716│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,625 │ 3,652 │ 4,017│ 4,079│ 4,173 │ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857 │ 5,170│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,600│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 3 │Institu- │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,965 │ 4,431│ 4,604│ 4,730 │ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799 │ 6,112│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,568 │ 3,604 │ 4,064│ 4,127│ 4,315 │ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207 │ 5,431│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,401 │ 3,443 │ 3,939│ 4,001│ 4,095 │ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813 │ 5,063│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,338│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 4 │Institu- │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,840 │ 4,291│ 4,416│ 4,578 │ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643 │ 5,955│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,459 │ 3,526 │ 3,939│ 4,001│ 4,127 │ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019 │ 5,243│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,355 │ 3,380 │ 3,876│ 3,939│ 4,001 │ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654 │ 4,873│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 5 │Învăţător│ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,714 │ 4,103│ 4,291│ 4,385 │ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485 │ 5,705│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,396 │ 3,505 │ 3,891│ 3,939│ 4,022 │ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783 │ 5,055│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,281 │ 3,307 │ 3,782│ 3,829│ 3,923 │ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528 │ 4,743│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 6 │Profesor,│ M │ 2,242│ 2,321 │ 2,373 │ 2,817│ 2,869│ 2,921 │ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182 │ 3,350│
  │ │învăţator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ceal, fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ră pregă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

  ──────────

  ----------
  Anexa 2a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 2a din acelaşi act normativ.


  Anexa 2b

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933 lei
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │FUNCŢIA*)│ Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ │ │ │până la │ 2-6 ani │ 6-10 ani│10-14 ani│14-18 ani│18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │ 35-40 │peste │
  │ │ │ │ 2 ani │ │ │ │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 5,334 │ 6,001 │ 6,134 │ 6,251 │ 6,401 │ 6,641 │ 6,954 │ 7,301 │ 7,651 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 4,684 │ 4,751 │ 5,334 │ 5,434 │ 5,534 │ 5,634 │ 5,707 │ 5,901 │ 6,154 │ 6,398 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 4,677 │ 4,701 │ 5,267 │ 5,271 │ 5,297 │ 5,381 │ 5,557 │ 5,627 │ 5,854 │ 6,091 │
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- debu- │ │ 4,667 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,701 │ 5,217 │ 5,267 │ 5,317 │ 5,501 │ 5,677 │ 5,897 │ 6,178 │ 6,491 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 4,267 │ 4,284 │ 4,734 │ 4,767 │ 4,867 │ 5,067 │ 5,287 │ 5,541 │ 5,791 │ 6,018 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 4,234 │ 4,267 │ 4,617 │ 4,634 │ 4,661 │ 4,701 │ 4,734 │ 4,927 │ 5,124 │ 5,437 │
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- debu- │ │ 4,200 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 3 │Institu- │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,601 │ 5,101 │ 5,134 │ 5,231 │ 5,454 │ 5,601 │ 5,817 │ 6,101 │ 6,414 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 4,167 │ 4,200 │ 4,701 │ 4,734 │ 4,817 │ 4,971 │ 5,034 │ 5,257 │ 5,507 │ 5,731 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 4,034 │ 4,067 │ 4,617 │ 4,634 │ 4,651 │ 4,667 │ 4,687 │ 4,871 │ 5,114 │ 5,364 │
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- debu- │ │ 4,000 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 4 │Institu- │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,467 │ 4,951 │ 5,004 │ 5,067 │ 5,294 │ 5,474 │ 5,757 │ 5,978 │ 6,291 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 4,034 │ 4,067 │ 4,501 │ 4,551 │ 4,661 │ 4,751 │ 4,844 │ 5,034 │ 5,321 │ 5,544 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,900 │ 3,934 │ 4,467 │ 4,484 │ 4,501 │ 4,534 │ 4,564 │ 4,757 │ 4,954 │ 5,174 │
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- debu- │ │ 3,867 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 5 │Învăţător│ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,300 │ 4,734 │ 4,827 │ 4,887 │ 5,124 │ 5,287 │ 5,571 │ 5,821 │ 6,041 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 4,000 │ 4,040 │ 4,434 │ 4,467 │ 4,534 │ 4,617 │ 4,684 │ 4,867 │ 5,084 │ 5,357 │
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,884 │ 3,934 │ 4,467 │ 4,501 │ 4,534 │ 4,567 │ 4,617 │ 4,667 │ 4,864 │ 5,077 │
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │- debu- │ │ 3,834 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 6 │Profesor,│ M │ 2,877 │ 2,923 │ 2,940 │ 3,317 │ 3,370 │ 3,424 │ 3,440 │ 3,494 │ 3,514 │ 3,584 │ 3,717 │
  │ │învăţator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ceal, fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ră pregă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

  ──────────

  ----------
  Anexa 2b a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 2a din acelaşi act normativ.


  Anexa 3a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────
  Nr. Funcţia │Nivelul │minim │maxim
  crt. │studii- ├──────┼─────
                                                            │lor**) │ │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────
                Funcţii de executie pe grade si trepte profesionale

    1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327
    2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172
    3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967
    4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820
    5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368
    6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488
    7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029
    8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533
    9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332
   10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467
   11 Informatician gradul I S 3,440 5,310
   12 Informatician gradul II S 3,004 5,058
   13 Informatician gradul III S 2,531 3,928
   14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557
   15 Informatician debutant S 2,368
   16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488
   17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029
   18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533
   19 Informatician debutant SSD 2,332
   20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780
   21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275
   22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995
   23 Instructor-animator debutant S 2,368
   24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478
   25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025
   26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644
   27 Instructor-animator debutant SSD 2,332
   28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082
   29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427
   30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043
   31 Asistent social debutant S 2,368
   32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416
   33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955
   34 Asistent social debutant SSD 2,322
   35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780
   36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275
   37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995
   38 Corepetitor debutant S 2,368
   39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478
   40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025
   41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762
   42 Corepetitor debutant SSD 2,332
   43 Secretar IA ****) S 3,716 5,467
   44 Secretar I ******) S 3,337 5,310
   45 Secretar II ******) S 2,849 5,058
   46 Secretar III ******) S 2,531 3,928
   47 Secretar IV ******) S 2,415 3,557
   48 Secretar debutant ******) S 2,368
   49 Secretar I ******) SSD 2,637 4,609
   50 Secretar II ******) SSD 2,495 4,121
   51 Secretar III ******) SSD 2,414 3,601
   52 Secretar IV ******) SSD 2,368 2,938
   53 Secretar debutant ******) SSD 2,322
   54 Secretar I A******) M 2,388 3,954
   55 Secretar I ******) M 2,347 3,603
   56 Secretar II ******) M 2,305 3,192
   57 Secretar III ******) M 2,262 2,860
   58 Secretar debutant ******) M 2,217
   59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851
   60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506
   61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105
   62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217
   63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954
   64 Informatician I PL/M 2,347 3,603
   65 Informatician II PL/M 2,305 3,192
   66 Informatician III PL/M 2,262 2,860
   67 Informatician debutant PL/M 2,217
   68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996
   69 Instructor-animator I M 2,283 2,599
   70 Instructor-animator II M 2,241 2,358
   71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000
   72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,388 3,077
   73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,347 2,822
   74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,305 2,475
   75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,262 2,351
   76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,217
   77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445
   78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943
   79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504
   80 Asistent social debutant PL/M 2,217
   81 Corepetitor I M 2,325 2,645
   82 Corepetitor II M 2,283 2,402
   83 Corepetitor III M 2,241 2,329
   84 Corepetitor debutant M 2,217
   85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628
   86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463
   87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144
   88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927
   89 Tehnician debutant*****) M 2,217
   90 Laborant IA S 3,465 4,704
   91 Laborant I S 3,104 4,235
   92 Laborant II S 2,592 3,892
   93 Laborant I SSD 2,349 4,166
   94 Laborant II SSD 2,337 3,834
   95 Laborant III SSD 2,322 3,395
   96 Laborant I PL/M 2,262 3,235
   97 Laborant II PL/M 2,220 2,871
   98 Laborant debutant PL/M 2,197
   99 Pedagog scolar IA S 3,465 4,704
  100 Pedagog scolar I S 3,104 4,235
  101 Pedagog scolar II S 2,592 3,892
  102 Pedagog scolar I SSD 2,349 4,166
  103 Pedagog scolar II SSD 2,337 3,834
  104 Pedagog scolar III SSD 2,322 3,395
  105 Pedagog scolar IA M 2,262 3,028
  106 Pedagog scolar I M 2,220 2,711
  107 Pedagog scolar II M 2,197
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779
  113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217
  119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666
  120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250
  121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913
  122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,217
  124 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; I S 3,026 6,053
  125 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; II S 2,522 5,043
  126 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; III S 2,368 4,284
  127 Comandant S 2,439 5,661
  128 Şef mecanic S 2,316 4,576
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,316 3,644
  130 Căpitan M 2,168 3,394
  131 Şef mecanic M 2,168 3,320
  132 Ofiţer punte M 2,168 3,094
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,168 3,017
  134 Şef echipaj M 2,168 3,169
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,168 2,205
  136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934
  137 Inginer gradul I S 2,495 4,628
  138 Inginer gradul II S 2,461 4,243
  139 Inginer gradul III S 2,415 3,848
  140 Inginer gradul debutant S 2,368
  141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241
  142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924
  143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463
  144 Subinginer debutant SSD 2,322
  145 Medic primar S 3,080 6,163
  146 Medic specialist S 2,967 5,657
  147 Medic S 2,659 5,320
  148 Medic stagiar S 2,368
  149 Farmacist primar S 3,080 6,163
  150 Farmacist specialist S 2,686 5,374
  151 Farmacist S 2,415 4,480
  152 Farmacist stagiar S 2,368
  153 Dentist principal SSD 2,349 4,166
  154 Dentist SSD 2,337 3,834
  155 Dentist debutant SSD 2,322
  156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746
  157 Tehnician dentar M 2,220 3,410
  158 Tehnician dentar debutant M 2,197
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277
  164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368
  166 Cercetător ştiintific principal I S 3,080 6,163
  167 Cercetător ştiintific principal II S 2,967 5,657
  168 Cercetător ştiintific principal III S 2,659 5,320
  169 Cercetător ştiintific S 2,413 4,665
  170 Asistent de cercetare ştiintifică S 2,372 4,401
  171 Asistent de cercetare ştiintifică stagiar S 2,326
  172 Asistent I M 2,325 3,851
  173 Asistent II M 2,283 3,506
  174 Asistent III M 2,241 3,105
  175 Asistent stagiar M 2,217
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic I S 3,245 6,493
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic II S 3,117 5,942
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic III S 2,759 5,522
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic IV S 2,531 4,893
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic V S 2,415 4,129
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic debutant S 2,368
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; I 2,207 3,319
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; II 2,186 2,872
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; III 2,165 2,554
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; debutant 2,054
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I S 2,580 5,162
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II S 2,439 4,414
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III S 2,415 4,129
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant S 2,368
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I 2,325 3,851
  196 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II 2,283 3,506
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III 2,241 3,105
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant 2,217
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic I S 2,580 5,162
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic II S 2,439 4,525
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic III S 2,415 4,371
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic debutant S 2,368
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,283 3,506
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,241 3,105
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,217
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,325 3,851
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,283 3,506
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,241 3,105
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,217
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,372 4,293
  216 Ofiţer aspirant S 2,326
  217 Şef staţie RTG M 2,168 3,590
  218 Ofiţer RTG I M 2,290 3,133
  219 Ofiţer RTG II M 2,262 2,860
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor, aspirant M 2,168
  221 Medic veterinar I S 2,966 5,656
  222 Medic veterinar II S 2,487 4,808
  223 Medic veterinar III S 2,415 4,129
  224 Medic veterinar debutant S 2,368
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,325 3,851
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,283 3,506
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,241 3,105
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,217
  241 Mânuitor carte M/G 2,168 2,422
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387
  243 Administrator financiar grad I - director
      gen. adm. al univ. S 5,460 10,775
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,217
  255 Antrenor categoria I 2,695 5,388
  256 Antrenor categoria II 2,410 4,532
  257 Antrenor categoria III 2,368 4,281
  258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889
  259 Antrenor categoria V 2,282 3,402
  260 Antrenor debutant 2,238
  261 Şef atelier-scoală I M 2,477 2,871
  262 Şef atelier-scoală II M 2,442 2,767
  263 Şef atelier-scoală III M 2,432 2,582
  264 Instructor I M 2,476 2,688
  265 Instructor II M 2,454 2,550
  266 Model I M 2,476 2,582
  267 Model II M 2,454 2,550
  268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467
  269 Medic primar învăţământ special S 3,600 7,096
  270 Medic specialist învăţământ special S 2,967 5,657
  271 Medic învăţământ special S 2,659 5,320
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,368
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,523 4,127
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,337 3,694
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,322
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,545 4,070
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,283 3,636
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,217
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,168 2,422
  280 Mediator şcolar I M/G 2,241 2,422
  281 Mediator şcolar II M/G 2,217 2,351
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,168
  Notă

  ──────────

  *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.

  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997

  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

  ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate

  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală.

  ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005

  .

  *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005

  .

  Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.

  ──────────

  ----------
  Anexa 3a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 3a din acelaşi act normativ.


  Anexa 3b

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie-decembrie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────
  Nr. Funcţia │Nivelul │minim │maxim
  crt. │studii- ├──────┼─────
                                                            │lor**) │ │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────
                Funcţii de executie pe grade si trepte profesionale

    1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,914 5,594
    2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,511 5,433
    3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,940 5,216
    4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,831 4,050
    5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,726
    6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,329 4,716
    7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,890 4,273
    8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,828 3,746
    9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,614
   10 Informatician gradul IA S 4,130 5,687
   11 Informatician gradul I S 3,716 5,577
   12 Informatician gradul II S 3,274 5,314
   13 Informatician gradul III S 2,787 4,167
   14 Informatician gradul IV S 2,726 3,771
   15 Informatician debutant S 2,726
   16 Informatician gradul I SSD 3,165 4,716
   17 Informatician gradul II SSD 2,936 4,273
   18 Informatician gradul III SSD 2,648 3,746
   19 Informatician debutant SSD 2,614
   20 Instructor-animator gradul I S 3,024 4,008
   21 Instructor-animator gradul II S 2,736 3,507
   22 Instructor-animator gradul III S 2,726 3,237
   23 Instructor-animator debutant S 2,726
   24 Instructor-animator gradul I SSD 2,864 3,690
   25 Instructor-animator gradul II SSD 2,677 3,239
   26 Instructor-animator gradul III SSD 2,619 2,886
   27 Instructor-animator debutant SSD 2,614
   28 Asistent social gradul I S 3,296 4,329
   29 Asistent social gradul II S 2,776 3,633
   30 Asistent social gradul III S 2,726 3,257
   31 Asistent social debutant S 2,726
   32 Asistent social gradul I SSD 2,776 3,622
   33 Asistent social gradul II SSD 2,603 3,194
   34 Asistent social debutant SSD 2,603
   35 Corepetitor gradul I S 3,024 4,008
   36 Corepetitor gradul II S 2,736 3,507
   37 Corepetitor gradul III S 2,726 3,237
   38 Corepetitor debutant S 2,726
   39 Corepetitor gradul I SSD 2,864 3,690
   40 Corepetitor gradul II SSD 2,677 3,239
   41 Corepetitor gradul III SSD 2,619 2,985
   42 Corepetitor debutant SSD 2,614
   43 Secretar IA ****) S 4,015 5,687
   44 Secretar I ******) S 3,604 5,577
   45 Secretar II ******) S 3,107 5,314
   46 Secretar III ******) S 2,787 4,167
   47 Secretar IV ******) S 2,726 3,771
   48 Secretar debutant ******) S 2,726
   49 Secretar I ******) SSD 2,901 4,842
   50 Secretar II ******) SSD 2,747 4,372
   51 Secretar III ******) SSD 2,659 3,820
   52 Secretar IV ******) SSD 2,608 3,176
   53 Secretar debutant ******) SSD 2,603
   54 Secretar I A******) M 2,630 4,191
   55 Secretar I ******) M 2,605 3,820
   56 Secretar II ******) M 2,561 3,418
   57 Secretar III ******) M 2,513 3,089
   58 Secretar debutant ******) M 2,483
   59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,583 4,085
   60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,535 3,718
   61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,491 3,325
   62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,483
   63 Informatician IA PL/M 2,630 4,191
   64 Informatician I PL/M 2,605 3,820
   65 Informatician II PL/M 2,561 3,418
   66 Informatician III PL/M 2,513 3,089
   67 Informatician debutant PL/M 2,483
   68 Instructor-animator IA M 2,583 3,237
   69 Instructor-animator I M 2,535 2,835
   70 Instructor-animator II M 2,491 2,573
   71 Instructor-animator debutant M 2,483
   72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,630 3,293
   73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,605 3,050
   74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,561 2,700
   75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,513 2,566
   76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,483
   77 Asistent social I PL/M 2,802 3,654
   78 Asistent social II PL/M 2,535 3,180
   79 Asistent social III PL/M 2,491 2,733
   80 Asistent social debutant PL/M 2,483
   81 Corepetitor I M 2,583 2,886
   82 Corepetitor II M 2,535 2,620
   83 Corepetitor III M 2,491 2,540
   84 Corepetitor debutant M 2,483
   85 Tehnician IA*****) M 2,630 3,849
   86 Tehnician I*****) M 2,605 3,672
   87 Tehnician II*****) M 2,561 3,364
   88 Tehnician III*****) M 2,513 3,162
   89 Tehnician debutant*****) M 2,483
   90 Laborant IA S 3,745 4,940
   91 Laborant I S 3,352 4,492
   92 Laborant II S 2,853 4,128
   93 Laborant I SSD 2,609 4,418
   94 Laborant II SSD 2,594 4,064
   95 Laborant III SSD 2,579 3,601
   96 Laborant I PL/M 2,513 3,464
   97 Laborant II PL/M 2,465 3,104
   98 Laborant debutant PL/M 2,461
   99 Pedagog scolar IA S 3,745 4,940
  100 Pedagog scolar I S 3,352 4,492
  101 Pedagog scolar II S 2,853 4,128
  102 Pedagog scolar I SSD 2,609 4,418
  103 Pedagog scolar II SSD 2,594 4,064
  104 Pedagog scolar III SSD 2,579 3,601
  105 Pedagog scolar IA M 2,513 3,243
  106 Pedagog scolar I M 2,465 2,931
  107 Pedagog scolar II M 2,461
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,378 6,200
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 3,074 5,870
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,813 5,188
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,732 4,502
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,726 4,008
  113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,726
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,630 4,191
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,605 3,820
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,561 3,418
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,513 3,089
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,483
  119 Operator, controlor date; I M 2,630 3,888
  120 Operator, controlor date; II M 2,605 3,478
  121 Operator, controlor date; III M 2,561 3,147
  122 Operator, controlor date; IV M 2,513 2,824
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,483
  124 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; I S 3,300 6,297
  125 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; II S 2,776 5,297
  126 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; III S 2,608 4,499
  127 Comandant S 2,685 5,888
  128 Şef mecanic S 2,572 4,807
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,572 3,863
  130 Căpitan M 2,409 3,598
  131 Şef mecanic M 2,409 3,553
  132 Ofiţer punte M 2,409 3,411
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,409 3,329
  134 Şef echipaj M 2,409 3,293
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,409 3,283
  136 Inginer gradul IA S 2,809 5,181
  137 Inginer gradul I S 2,747 4,863
  138 Inginer gradul II S 2,732 4,499
  139 Inginer gradul III S 2,726 4,082
  140 Inginer gradul debutant S 2,726
  141 Subinginer gradul I SSD 2,644 4,499
  142 Subinginer gradul II SSD 2,633 4,160
  143 Subinginer gradul III SSD 2,608 3,672
  144 Subinginer debutant SSD 2,603
  145 Medic primar S 3,327 6,411
  146 Medic specialist S 3,234 5,884
  147 Medic S 2,900 5,587
  148 Medic stagiar S 2,726
  149 Farmacist primar S 3,327 6,411
  150 Farmacist specialist S 2,929 5,643
  151 Farmacist S 2,726 4,705
  152 Farmacist stagiar S 2,726
  153 Dentist principal SSD 2,609 4,418
  154 Dentist SSD 2,603 4,064
  155 Dentist debutant SSD 2,603
  156 Tehnician dentar principal M 2,513 3,972
  157 Tehnician dentar M 2,465 3,615
  158 Tehnician dentar debutant M 2,461
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,327 6,411
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,929 5,643
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,726 4,705
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,726
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,901 5,542
  164 Psiholog, sociolog S 2,726 4,933
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,726
  166 Cercetător ştiintific principal I S 3,327 6,411
  167 Cercetător ştiintific principal II S 3,234 5,884
  168 Cercetător ştiintific principal III S 2,900 5,587
  169 Cercetător ştiintific S 2,655 4,901
  170 Asistent de cercetare ştiintifică S 2,676 4,625
  171 Asistent de cercetare ştiintifică stagiar S 2,676
  172 Asistent I M 2,583 4,085
  173 Asistent II M 2,535 3,718
  174 Asistent III M 2,491 3,325
  175 Asistent stagiar M 2,483
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic I S 3,507 6,755
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic II S 3,367 6,182
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic III S 3,009 5,746
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic IV S 2,787 5,139
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic V S 2,726 4,379
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic debutant S 2,726
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine sunet I S 3,322 6,044
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet II S 2,995 5,718
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet III S 2,762 5,094
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet IV S 2,726 4,379
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,726
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; I 2,450 3,553
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; II 2,428 3,104
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; III 2,406 2,787
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; debutant 2,283
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I S 2,839 5,423
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II S 2,787 4,635
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III S 2,732 4,379
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant S 2,726
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I 2,583 4,085
  196 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II 2,535 3,718
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III 2,491 3,325
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant 2,483
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic I S 2,839 5,423
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic II S 2,787 4,754
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic III S 2,732 4,593
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic debutant S 2,726
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,644 4,499
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,633 4,160
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,608 3,672
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,603
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,583 4,085
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,535 3,718
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,491 3,325
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,483
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,583 4,085
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,535 3,718
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,491 3,325
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,483
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,676 4,509
  216 Ofiţer aspirant S 2,676
  217 Şef staţie RTG M 2,409 3,806
  218 Ofiţer RTG I M 2,542 3,353
  219 Ofiţer RTG II M 2,513 3,089
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor, aspirant M 2,431
  221 Medic veterinar I S 3,234 5,884
  222 Medic veterinar II S 2,736 5,052
  223 Medic veterinar III S 2,726 4,379
  224 Medic veterinar debutant S 2,726
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,839 5,048
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,787 4,460
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,732 4,379
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,726
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,327 6,411
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,736 5,062
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,726 4,593
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,726
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,663 4,499
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,633 4,160
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,608 3,672
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,603
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,583 4,085
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,535 3,718
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,491 3,325
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,483
  241 Mânuitor carte M/G 2,409 2,642
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,976 5,657
  243 Administrator financiar grad I - director
      gen. adm. al univ. S 5,789 10,776
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,925 4,527
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,868 4,206
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,726
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,663 4,499
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,633 4,160
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,608 3,672
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,603
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,872 3,849
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,769 3,672
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,670 3,093
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,483
  255 Antrenor categoria I 2,940 5,661
  256 Antrenor categoria II 2,652 4,761
  257 Antrenor categoria III 2,608 4,499
  258 Antrenor categoria IV 2,583 4,124
  259 Antrenor categoria V 2,535 3,608
  260 Antrenor debutant 2,509
  261 Şef atelier-scoală I M 2,725 3,104
  262 Şef atelier-scoală II M 2,688 2,989
  263 Şef atelier-scoală III M 2,677 2,816
  264 Instructor I M 2,725 2,906
  265 Instructor II M 2,703 2,780
  266 Model I M 2,725 2,816
  267 Model II M 2,703 2,780
  268 Supraveghetor noapte G 2,615 2,689
  269 Medic primar învăţământ special S 3,889 7,382
  270 Medic specialist învăţământ special S 3,234 5,884
  271 Medic învăţământ special S 2,900 5,587
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,726
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,776 4,375
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,603 3,916
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,603
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,802 4,315
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,535 3,856
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,483
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,409 2,642
  280 Mediator şcolar I M/G 2,491 2,642
  281 Mediator şcolar II M/G 2,461 2,566
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,431
  Notă

  ──────────

  *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.

  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997

  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

  ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate

  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală.

  ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005

  .

  *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005

  .

  Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.

  ──────────

  ----------
  Anexa 3b a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 3b din acelaşi act normativ.
  -------