ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008  Având în vedere:
  - necesitatea introducerii reglementărilor financiar-bugetare referitoare la Programul Facilitatea de tranziţie pentru România, care funcţionează în baza Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, având mecanism de derulare similar programului PHARE,
  - că neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ creează blocaje în fluxurile financiar-bugetare necesare derulării Programului Facilitatea de tranziţie pentru România,
  - condiţionarea de către serviciile Comisiei Europene a procesării aplicaţiilor de plată şi transferul fondurilor PHARE către Autoritatea de Certificare şi Plată de transmiterea noilor formate standard care atestă stadiul implementării proiectelor,
  - că în situaţia neprimirii de la autorităţile de implementare/beneficiari a documentelor de raportare corecte şi la timp în vederea transmiterii cererilor de fonduri către Comisia Europeană se produc blocaje în absorbţia fondurilor PHARE de la Comisie,
  - existenţa diferenţelor de curs valutar între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creanţă şi cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor faţă de bugetul Comunităţii Europene,
  - respingerea pretenţiilor agenţiilor de implementare prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile ca urmare a nerestituirii de către autorităţile de implementare/beneficiari a sumelor plătite în mod necuvenit, datorită neregulilor identificate,
  se impune promovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după litera a^3) se introduce o nouă literă, litera a^4), cu următorul cuprins:
  "a^4) Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, semnat cu România la data de 5 septembrie 2007, a cărui publicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007."
  2. La articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordului multianual de finanţare SAPARD şi prevederilor memorandumurilor de finanţare şi acordurilor anuale de finanţare încheiate între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD."
  3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordul multianual de finanţare SAPARD şi prin memorandumuri de finanţare şi acorduri anuale de finanţare încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD."
  4. La articolul 5, alineatul (1^1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "e) sume necesare continuării finanţării proiectelor/ programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reţinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitării unor debite datorate Comunităţii Europene;
  f) sume pentru acoperirea plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări finanţate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A, precum şi societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară numai activităţi scutite de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor operatori economici;".
  5. La articolul 5, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, ordonatorul principal de credite are obligaţia să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):
  a) sume necesare achitării către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor faţă de Comunitatea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, ca urmare a unor nereguli;
  b) sume necesare achitării către Ministerul Economiei şi Finanţelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor faţă de Comunitatea Europeană şi a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor;
  c) sume necesare acoperirii diferenţelor nefavorabile de curs valutar generate de diferenţe între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creanţă şi cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor faţă de bugetul Comunităţii Europene;
  d) sume rămase neacoperite în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care se resping sau sunt admise numai parţial pretenţiile structurilor de implementare sau ale altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, precum şi sume rămase nestinse după închiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare."
  6. La articolul 5, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie cu ocazia legii de rectificare bugetară, fie prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an, şi sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii."
  7. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor şi a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (3^1) lit. a), precum şi sumele reprezentând pretenţiile structurilor de implementare sau ale altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, stabilite ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, se recuperează de la contractori/ beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  8. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Cu valoarea sumelor plătite şi recuperate în anul curent, prevăzute la alin. (5), se reîntregesc creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost acordate, iar sumele plătite în anul curent şi recuperate în anii următori se fac venit la bugetul din care acestea au fost acordate."
  9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - (1) În cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, autorităţile de implementare/beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele de raportare la termenele şi în formatele standard de raportare solicitate de către agenţiile de implementare, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare.
  (2) În cazul în care autorităţile de implementare/beneficiarii nu respectă prevederile alin. (1), Ministerul Economiei şi Finanţelor îşi rezervă dreptul de a transfera fonduri din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi/sau contribuţia publică naţională către agenţiile de implementare, numai pentru acele contracte/proiecte pentru care au fost transmise documentele de raportare întocmite corespunzător.
  (3) În situaţia în care Ministerul Economiei şi Finanţelor aplică prevederile alin. (2), autorităţile de implementare/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite contractorilor şi pentru eventualele penalităţi datorate contractorilor ca urmare a acestor întârzieri.
  (4) Sumele necesare efectuării cheltuielilor cu plata către contractori a penalităţilor prevăzute la alin. (3) se previzionează şi reflectă în bugetele ordonatorilor de credite în cadrul, în subordonarea sau în coordonarea cărora funcţionează autorităţile de implementare/beneficiarii de proiecte sau, după caz, în bugetele beneficiarilor care nu au calitatea de ordonatori de credite."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Horvath Anna,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
  Nr. 188.
  _____________