HOTĂRÎRE Nr. 18 din 28 iunie 1996
privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 28 iunie 1996  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Regulamentul Senatului, adoptat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, modificat prin Hotărârea Senatului nr. 11 din 29 martie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  - Articolul 164 va avea următorul cuprins:
  "Art. 164. - Pentru exercitarea mandatului de senator, în circumscripţiile electorale se organizează, pentru fiecare senator, cîte un birou senatorial, având ca personal încadrat un şef de birou senatorial, un sofer şi o secretara-dactilografa, personal care face parte din aparatul Senatului.
  Încadrarea personalului birourilor senatoriale se face cu contract de muncă, pe durata determinata, de către secretarul general al Senatului, la propunerea senatorilor în cauza.
  Pe timpul cît îndeplineşte aceasta activitate, personalul angajat se considera detaşat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condiţiile legislaţiei muncii.
  Contractul de muncă al personalului birourilor senatoriale încetează din dispoziţia senatorului sau, în cazul în care titularului mandatului îi încetează calitatea de senator, la data la care noul titular dispune aceasta".
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  VALER SUIAN
  -------------------